NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka na nádobí LFF1330W LFF1330X FAGOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka na nádobí LFF1330W LFF1330X FAGOR"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ Myčka na nádobí LFF1330W LFF1330X FAGOR

2 Přečtěte si tento návod 1) Bezpečnostní informace ) Stručný průvodce obsluhy... 2 Vážení zákazníci, Před použitím myčky si prosím důkladně přečtěte tento návod, který vám pomůže se správným používáním a údržbou myčky. Zachovejte manuál pro použití v budoucnu. Při změně majitele myčky ji předejte i s tímto manuálem. Tento návod obsahuje kapitoly zaměřené na bezpečnostní pokyny, návod k obsluze, návod na instalaci, rady při řešení problémů atd. 3)Návod k obsluze... 3 Ovládací panel... 3 Funkce myčky...3 4)Než použijete myčku poprvé...4 A ) Změkčovač vody...4 B ) Vsypání soli do změkčovače...5 C) Naplnění dávkovače leštidla...5 D) Funkce mycího prostředku...7 Než se obrátíte na servis Pomocí kapitoly Rady při řešení problémů zvládnete vyřešit některé běžné problémy sami. Pokud nezvládnete vyřešit problémy sami, požádejte o pomoc profesionální techniky. 5) Vkládání nádobí do koše myčky... 9 Pozor před nebo po naplnění koše myčky... 9 Naplnění horního koše... 9 Naplnění spodního koše Zásobník na příbory ) Spuštění mycího programu Tabulka mycích cyklů Zapnutí spotřebiče Změna programu Na konci mycího cyklu ) Údržba a čištění Filtrační systém Péče o myčku POZNÁMKA: Výrobce může z důvodu neustálého vývoje a aktualizace produktu provádět změny bez předchozího upozornění. Tento návod k použití byste měli dostat od výrobce nebo odpovědného dodavatele. 8) Pokyny k instalaci Požadavky na el. připojení Připojení vody Umístění spotřebiče Zapnutí myčky ) Rady při řešení problémů Než se obrátíte na servis Kódy chyb Technické informace... 22

3 DŮLĚŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE VAROVÁNÍ! Při používání myčky postupujte dle následujících opatření: Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a podobných místech, jako jsou: - prostory podnikových kuchyní v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; -statky; - chalupy, hotely, motely a další ubytovací zařízení; - přenocovací zařízení. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, mohou používat spotřebič jen tehdy, pokud jim je poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili možné riziko. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.(dle EN ) Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo jim nejsou poskytovány instrukce ohledně použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.(dle IEC ) Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní a domácí použití. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, kabel, nebo zástrčku do vody či jiné kapaliny. Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od elektřiny. Používejte měkký hadřík navlhčený jemným čisticím prostředkem a poté spotřebič otřete suchým hadříkem.

4 INSTRUKCE K UZEMNĚNÍ Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě funkční poruchy nebo jiného defektu sníží uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem, a to tím, že poskytuje cestu nejmenšího odporu elektrického proudu. Tento spotřebič je vybaven kabelem se zemnícím vodičem a zemnící zástrčkou. Zástrčka musí být připojena do odpovídající zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními. Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče může vést k riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního zástupce. Neupravujte zástrčku dodávanou se spotřebičem, pokud nepasuje do zásuvky. Nechte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem. Neničte, nesedejte si ani nestoupejte na dvířka nebo odkapávací plochu myčky. Nepoužívejte myčku, dokud nejsou všechny panely na svém místě. Je-li myčka v provozu, otevírejte dvířka velmi opatrně. Je zde riziko vystříknutí vody ven. Nepokládejte žádné těžké předměty na dvířka, když jsou otevřená, ani si na ně nestoupejte, mohlo by dojít k převážení. Při vkládání nádobí určeného k mytí: 1) umístěte ostré předměty tak, aby nemohly poškodit těsnění dvířek; 1-2

5 2) Varování: Nože a další nádobí s ostrými hranami musí být vloženo do koše ostrými hranami dolů, nebo vodorovně. Zkontrolujte po ukončení mycího cyklu, zda byl spotřebován veškerý mycí prostředek. Neumývejte v myčce plastové předměty, pokud nejsou označeny, že mohou být umývány v myčce. U plastových předmětů bez označení zkontrolujte doporučení výrobce. Používejte pouze mycí prostředky a přísady určené pro automatické myčky nádobí. Nikdy do myčky nepoužívejte mýdlo, prací prostředky nebo prostředky pro ruční mytí nádobí. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát. Dvířka byste neměli nechávat otevřená, hrozí riziko zakopnutí. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním zástupcem, nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému nebezpečí. Během instalace nesmí být napájecí kabel nadměrně nebo nebezpečně ohnutý nebo zploštělý. Nezasahujte do ovládání. Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové sady hadic, staré hadice by neměly být použity znovu. Maximální počet nastavení mytí je 12. Maximální přípustný vstupní tlak vody je 1MPa. Minimální přípustný vstupní tlak vody je 0,04MPa. 1-3

6 Likvidace Zlikvidujte obalový materiál myčky správně. Veškerý balicí materiál může být recyklován. Plastové díly jsou označeny standardními mezinárodními zkratkami: PE pro polyetylen, např. deskový balicí materiál PS pro polystyren, např. vycpávkový materiál POM polyoxymetylen, např. plastové spony PP polypropylen, např. fóliové výplně ABS Akrylonitrilbutadienstyren, např. ovládací panel. VAROVÁNÍ! Obalový materiál může být nebezpečný pro děti! Pro likvidaci obalů a spotřebiče využijte recyklační centra. Předtím ještě uřízněte napájecí kabel a znemožněte uzavírání dvířek. Kartónové balení je vyrobeno z recyklovaného papíru a mělo by být odevzdáno do sběrny starého papíru k recyklaci. Zajistíte-li správnou likvidaci tohoto spotřebiče, pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly nastat důsledkem nesprávné likvidace tohoto výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na váš obecní úřad nebo služby pro likvidaci domovního odpadu. LIKVIDACE: Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu. Je nutný speciální, oddělený sběr tohoto odpadu. 1-4

7 2. Stručný průvodce obsluhou Pro podrobné metody ovládání si přečtěte příslušnou kapitolu tohoto návodu k obsluze. Zapnutí spotřebiče Stiskněte tlačítko On/Off pro zapnutí spotřebiče, otevřete dvířka. Naplňte dávkovač mycího prostředku Přihrádka A: Při každém cyklu. Přihrádka B: Jen u programů s předmytím. (Viz pokyny pro uživatele!) A B C Zkontrolujte množství leštidla Zkontrolujte množství regenerační soli Naplňte koše Vyberte program Spusťte myčku Změna programu Mechanický indikátor C. Elektrický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici) (Jen u modelů se změkčovacím systémem.) Pokud není sůl, rozsvítí se výstražné světlo na ovládacím panelu (u některých modelů), doplnění soli do změkčovače můžete odhadnout podle počtu mycích cyklů. Seškrabujte velké množství potravin z nádobí. Připáleniny v hrncích a pánvích se snažte co nejvíce zjemnit, poté teprve dejte do košů. Více viz pokyny pro vkládání do košů. Zavřete dvířka, stiskněte tlačítko programu, dokud se nerozsvítí zvolený program (viz část s názvem Návod k obsluze ) Zapněte přívod vody. Spotřebič začne pracovat během tří vteřin. 1. Spuštěný cyklus může být změněn jen tehdy, pokud byl spuštěn jen po krátkou dobu. V opačném případě už může být mycí prostředek uvolněn a myčka naplněna vodou. Pokud tomu tak je, musí být dávkovač mycího prostředku opět naplněn. 2. Stiskněte tlačítko spuštěného programu po dobu delší jak tři vteřiny pro ukončení spuštěného programu. 3. Zvolte nový požadovaný program. 4. Restartujte myčku. Přidání zapomenutého nádobí do myčky 1. Trochu pootevřete dvířka pro zastavení mytí. 2. Až přestanou ostřikovací ramena pracovat, můžete dvířka otevřít úplně. 3. Přidejte zapomenuté nádobí. 4. Zavřete dvířka, myčka začne pracovat po 10 vteřinách. Pokud se spotřebič během mycího cyklu vypne Vypnutí spotřebiče Vypnutí přívodu vody, vyprázdnění košů Pokud je spotřebič během mycího cyklu vypnutý, při opětovném zapnutí znovu zvolte mycí cyklus a provozujte myčku podle původního stavu. Jakmile skončí mycí cyklus, ozve se 8krát bzučák myčky. Vypněte spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF. Upozornění: Počkejte několik minut (asi 15 minut) před tím, než začnete vyndávat nádobí z myčky, aby se zabránilo jeho rozbití z důvodu, že je ještě teplé a náchylnější k rozbití. Nádobí také lépe uschne. Vyndávejte nádobí od spodního koše. 2

8 3. Návod k obsluze DŮLEŽITÉ! Chcete-li získat nejvyšší výkon vaší myčky, přečtěte si před jejím prvním použitím všechny návody. Ovládací panel Tlačítko ON/OFF a kontrolka: Pro zapnutí/vypnutí napájení. Okno displeje: zbývající čas programu, doba odložení, chybový kód atd. Tlačítko opožděného startu: Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete odložit spuštění mytí. Začátek mytí můžete odložit až o 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka zpozdíte spuštění mytí o jednu hodinu. Tlačítko polovičního mytí a kontrolka: Pro vybrání polovičního mytí. Tlačítko programu a kontrolka: Stiskem tlačítka vyberete program mytí. Funkce myčky Horní koš 4 Změkčovač vody 7 Přihrádka na hrníčky 10 Oplach Ostřikovací ramena 5 Hlavní filtr 8 Přihrádka na příbory 11 Konektor odtokového potrubí Dávkovač mycího 3 Spodní koš 6 prostředku 9 Hrubý filtr 12 3 Vstupní konektor potrubí

9 4. Než použijete myčku poprvé Než použijete myčku poprvé A. Nastavte změkčovač vody. B. Přidejte 1.5 kg soli do myčky a pak doplňte zásobník na sůl vodou. C. Naplňte dávkovač leštidla. D. Naplňte mycí prostředek. A. Změkčovač vody Změkčovač vody musí být nastaven ručně pomocí stupnice tvrdosti vody. Změkčovač vody je používán proto, aby došlo k odstranění minerálů a solí z vody, které by mohli mít škodlivý nebo negativní dopad na provoz spotřebiče. Čím je větší obsah těchto minerálů a solí, tím je tvrdší voda. Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Informaci o tvrdosti vody byste měli získat na příslušné vodovodní správě. Nastavení spotřeby vody Myčka je navržena tak, aby regulovala množství spotřebované soli dle tvrdosti vody. Cílem je optimalizace a přizpůsobení množství spotřeby soli. Prosím, postupujte podle následujících kroků pro nastavení spotřeby soli: 1. Odšroubujte víčko zásobníku soli. 2. Na zásobníku je kolečko s šipkou (viz obrázek vlevo), v případě potřeby otočte kolečkem v protisměru pohybu hodinových ručiček od nastavení ke znaménku +, a to v závislosti na tvrdosti použité vody. Je doporučeno, aby byly úpravy provedeny v souladu s následujícím schématem: TVRDOST VODY dh fh Clarke mmol/l Hodnota pozice Spotřeba soli (gram/cyklus) Auto nomy (cykly/1kg) 0~8 0~ ,4 / 0 / 8~22 14~39 10~ ~45 39~80 28~56 3.9~8 střed ~ Poznámka:1 Poznámka:2 56~75 8~ dh = 1.25 Clarke=1.78fH=0.178mmol/l DH: německý stupeň fh: francouzský stupeň Clark: britský stupeň - + "Střed" / Není třeba přidávat sůl Nastavení směrem k "-" Nastavení směrem k "+" Nastavené mezi "-" a "+" Obraťte se na místní vodohospodářskou správu pro zjištění tvrdosti vody. POZNÁMKA: Pokud váš model nemá změkčovač vody, můžete tuto část vynechat. ZMĚKČOVAČ VODY Tvrdost vody se liší v závislosti na místě. Pokud se v myčce nádobí používá tvrdá voda, budou se tvořit usazeniny na nádobí a příborech. Přístroj je vybaven speciálním změkčovačem, který používá zásobník soli určený k odstranění vápenných a minerálních látek z vody. 4

10 B. Vsypání soli do změkčovače vody Vždy používejte sůl určenou pro myčky nádobí. Zásobník soli se nachází pod spodním košem a měl by být naplněn dle následujícího: Pozor! Používejte pouze sůl speciálně určenou pro použití v myčkách na nádobí! Každý jiný druh soli, který není určen do myčky, jako např. kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V případě škod způsobených použitím nevhodné soli neposkytuje výrobce žádnou záruku, ani není odpovědný za případné vzniklé škody. Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z kompletních mycích programů. Tím zabráníte šíření zrnek soli nebo slané vody, které by zůstali na spodní straně myčky po různě dlouhou dobu a mohli by způsobit korozi. Otevřít A B C D E F Vyjměte dolní koš a poté odšroubujte a sejměte víčko ze zásobníku soli. Umístěte konec násypky (součást dodávky) do otvoru a nasypte asi 1,5 kg soli pro myčky nádobí. Doplňte zásobník soli vodou. Je normální, pokud malé množství vody vyteče ven ze zásobníku. Po naplnění zásobníku pevně utáhněte šroubovací uzávěr zpět ve směru hodinových ručiček. Obvykle přestane kontrolka množství soli svítit během 2 až 6 dnů poté, co je zásobník naplněn solí. Ihned po naplnění zásobníku soli vodou by měl být spuštěn mycí program (doporučujeme pouze oplach nebo rychlý program). V opačném případě by mohlo dojít k poškození filtračního systému, čerpadla nebo dalších důležitých částí spotřebiče slanou vodou. V takovém případě se na tato poškození nevztahuje záruka. POZNÁMKA: 1. Zásobník soli musí být naplněn jen tehdy, když se rozsvítí varovné světlo na ovládacím panelu. V závislosti na tom, jak dobře se sůl rozpouští, může výstražné světlo svítit i během plnění zásobníku. Pokud není kontrolka soli na ovládacím panelu (u některých modelů), můžete odhadnout, za jak dlouho bude třeba sůl do změkčovače doplnit, a to dle počtu cyklů mytí. 2. Pokud rozsypete sůl do spotřebiče, měli byste ihned spustit program oplachu nebo rychlý program, aby došlo k odstranění nadměrného množství soli. C. Naplnění dávkovače leštidla Dávkovač leštidla K uvolňování leštidla dochází v závěrečné fázi oplachu, aby se zabránilo tvoření vodních kapek na nádobí, které mohou zanechat skvrny a šmouhy. Zlepšuje také sušení tím, že voda stéká po nádobí. Vaše myčka je navržena pro použití tekutých leštidel. Zásobník na leštidlo je umístěn uvnitř dvířek vedle dávkovače mycího prostředku. Chcete-li doplnit dávkovač, otevřete uzávěr a nalijte leštidlo do dávkovače, dokud ukazatel hladiny nezčerná. Objem nádoby leštidla je asi 110 ml. Funkce leštidla Leštidlo je automaticky přidáváno během posledního oplachu. Zajišťuje důkladné opláchnutí a sušení beze skvrn a šmouh. Pozor! Používejte pouze značkové lešticí prostředky pro myčky nádobí. Nikdy nelijte do dávkovače leštidla jiné přípravky (např. čisticí prostředek do myčky nádobí, tekuté čisticí prostředky atd.). Mohlo by dojít k poškození přístroje. 5

11 Kdy doplnit dávkovač leštidla Pokud není na ovládacím panelu kontrolka množství leštidla, můžete určit množství leštidla podle barvy optického indikátoru D umístěného vedle víčka. Je-li dávkovač plný, je indikátor tmavý. Jak klesá množství leštidla, zmenšuje se i velikost tmavé tečky. Nikdy byste neměli nechat klesnout množství leštidla pod ¼. Jak klesá množství leštidla, zmenšuje se i velikost tmavé tečky, jak je uvedeno níže: Plné ¾ plné 1 / 2 plné 1/4 plné mělo by být doplněno, aby nevznikaly šmouhy prázdné C (Ukazatel množství leštidla) DÁVKOVAČ LEŠTIDLA 1. Chcete-li otevřít dávkovač, otočte víčkem ve směru šipky do pozice "otevřeno" (doleva) a vyjměte jej. 2. Nalijte leštidlo do dávkovače a dejte pozor, ať jej nepřeplníte. 3. Dejte zpět víčko a otočte s ním v protisměru šipky pro otevření (doprava). Dejte pozor, abyste dávkovač nepřeplnili, jelikož by mohlo docházet k nadměrnému pěnění. Veškeré vylité množství otřete vlhkým hadříkem. Nezapomeňte vrátit víčko, než zavřete dvířka. Pozor! Vyčistěte veškeré vylité množství leštidla pomocí savého hadříku, aby se zabránilo nadměrnému pěnění během mycího procesu. Nastavení dávkovače leštidla Nastavovací šipka Dávkovač leštidla má šest úrovní. Vždy začněte s nastavením dávkovače na úrovni 4. Pokud se objevují na nádobí šmouhy a nádobí není správně vysušeno, zvyšte množství leštidla otočením na úroveň 5. Pokud se ještě stále vyskytují problémy se šmouhami a suchostí, nastavte na nejvyšší úroveň. Doporučené nastavení je 4 (tovární úroveň je 4 ). POZNÁMKA: Zvyšte úroveň, pokud jsou na nádobí kapky vody nebo vápenité skvrny po umytí nádobí. Snižte úroveň, pokud jsou na nádobí bělavé lepkavé skvrny nebo namodralý film na skle či čepelích nožů. 6

12 D. Funkce mycího prostředku Prostředky do myčky a jejich chemické přísady jsou nutné k odstranění nečistot, jejich rozložení a odstranění z myčky. Většina kvalitních komerčních prostředků je vhodná pro mytí v této myčce. Koncentrované prostředky do myčky Dle chemického složení je lze rozdělit do dvou skupin: Běžné, alkalické mycí prostředky s lihovými složkami Nízko alkalické koncentrované mycí prostředky s přírodními enzymy Tablety do myčky Tablety do myčky různých značek se rozpouštějí různou rychlostí. Z tohoto důvodu se některé tablety nestihnou zcela rozpustit během krátkých programů a nezvládnou tak důkladně umýt nádobí. Používáte-li tablety, používejte vždy dlouhé programy, abyste zajistili odstranění zbytků čisticího prostředku. Dávkovač prostředku pro mytí Dávkovač musí být naplněn před spuštěním každého mycího cyklu, a to podle návodu v tabulce s mycími cykly. Vaše myčka používá menší množství mycího prostředku a leštidla než běžné myčky. Obecně platí, že je pro normální mycí proces potřeba pouze jedna polévková lžíce prostředku pro mytí. Více znečištěné nádobí vyžaduje větší množství mycího prostředku. Vždy přidejte mycí prostředek těsně před spuštěním myčky, jinak by mohlo dojít k navlhnutí a nemusel by se správně rozpouštět. Množství prostředku pro mytí Pojistka, při jejímž zmáčknutí dojde k otevření POZNÁMKA: Pokud je víčko zavřené: stiskněte uvolňovací tlačítko. Víčko se otevře. Vždy přidávejte prostředek pro mytí těsně před zahájením každého mycího cyklu. Používejte pouze značkové mycí prostředky určené pro myčky nádobí. UPOZORNĚNÍ! Mycí prostředky jsou žíravé! Držte je mimo dosah dětí. Správné použití mycího prostředku Používejte pouze speciální mycí prostředky určené pro myčky nádobí. Udržujte mycí prostředek v suchu a čistotě. Nedávejte mycí prostředek do dávkovače dřív, než těsně před mycím cyklem. 7

13 Doplnění mycího prostředku Naplňte dávkovač prostředkem pro mytí. Označení určuje úroveň množství, jak je znázorněno na pravé straně. Umístění mycího prostředku pro hlavní mycí cyklus. Umístění mycího prostředku pro předmytí. Dodržujte prosím pokyny výrobce pro dávkování a skladování. Doporučení jsou uvedena na obalu mycího prostředku. Jestliže je nádobí silně znečištěno, přidejte další dávku mycího prostředku do dávkovače. Tato dávka se projeví ve fázi předmytí. POZNÁMKA: Informace o množství mycího prostředku pro jednotlivé programy naleznete na poslední stránce. Mějte na paměti, že jsou možné množstevní rozdíly v závislosti na úrovni znečištění a tvrdosti vody. Prosím dodržujte doporučení výrobce, která jsou uvedena na obalu. 8

14 Naplnění horního koše Metoda vkládání běžného nádobí Horní koš je navržen tak, aby se do něj umisťovalo křehčí a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, hrníčky na kávu a čaj s podšálky, talíře, malé misky, mělké pánve (pokud nejsou silně znečištěny). Umístěte talířky a nádobí tak, aby je nemohl proud vody posunout pryč. DOVNITŘ 1 Hrníčky 2 Malé servírovací misky 3 Velké servírovací misky 4 Skleničky 5 Podšálky 6 Misky 7 Dezertní talířky Naplnění spodního koše Doporučujeme do spodního koše umístit velké kusy nádobí a nejhůře umývatelné položky, jako jsou hrnce, pánve, poklice, servírovací mísy atd., jak je znázorněno na obrázku níže. Servírovací mísy a podnosy umístěte po stranách koše, abyste zabránili zablokování horního ostřikovacího ramene. Pamatujte prosím, že: Hrnce, servírovací misky musí být vždy umístěny dnem nahoru. Hluboké hrnce by měly být nakloněny šikmo, aby mohla odtékat voda. Spodní koš je vybaven skládacími hroty, aby bylo možné umístit více hrnců nebo pánví. DOVNITŘ 7 Dezertní talířky 8 Oválné talíře 9 Mělké talíře 10 Hluboké talíře 11 Přihrádka na příbory g

15 Doporučená metoda vkládání velkého nádobí (vztahuje se ke speciálnímu nádobí: např. velké pánve, misky) DOVNITŘ 10

16 Nastavení horního koše Výška horního koše může být nastavena tak, abyste si vytvořili více prostoru pro velké kusy nádobí, a to jak pro horní, tak spodní koš. Výšku horního koše lze změnit dle umístění na různé výšky kolejnice. Dlouhé kusy nádobí, servírovací příbory, salátové sady a nože by měly být umístěny tak, aby nebránily otáčení ostřikovacích ramen. Police může být složena zpět nebo může být vyjmuta, pokud ji nepotřebujete používat. Police Police Horní kolečka Spodní kolečka dovnitř Skládací hroty spodního koše Pro lepší stohování hrnců a pánví je možné sklopit hroty koše, jak je znázorněno na obrázku. Přihrádka na příbory Příbory by měly být umístěny v přihrádce na příbory, a to rukojetí směřující dolů. V případě, že jsou zde postranní koše, měly by být lžíce dány samostatně do příslušných otvorů, především dlouhé položky by měly být umístěny v horizontální poloze v přední části koše, jak je znázorněno na obrázku. 1 Vidličky dovnitř 2 Polévkové lžíce 3 Dezertní lžíce 4 Čajové lžičky 5 Nože 6 Servírovací lžíce 7 Naběračky 8 servírovací vidličky UPOZORNĚNÍ! Nedovolte, aby jakákoliv položka dosahovala na dno. Vždy vkládejte ostré předměty ostrým hrotem dolů! Pro vaši osobní bezpečnost a správné umytí umístěte příbory do koše a ujistěte se, že: Nejsou do sebe zapleteny. Příbory jsou umístěny rukojetí směřující dolů. Ale nože a ostré předměty jsou umístěny dolů hrotem. 11

17 Nádobí a příbory nesmí ležet na sobě nebo se vzájemně překrývat. Aby nedošlo k rozbití sklenic, nesmí se dotýkat. Velké kusy nádobí, které se špatně čistí, dejte do spodního koše. Horní koš je navržen tak, aby se do něj umístilo křehčí a jemnější nádobí, jako jsou sklenice a šálky. Pozor! Nože s dlouhou čepelí vložené dovnitř ve vzpřímené poloze jsou potenciálně velmi nebezpečné. Dlouhé a/nebo ostré příbory a krájecí nože musí být umístěny vodorovně do horního koše. Rozbití skla a dalšího nádobí Možné příčiny: Typ skla nebo výrobní proces. Chemické složení mycího prostředku. Teplota vody a trvání mycího procesu. Navrhovaná náprava: Používejte do myčky takové sklo a porcelán, které jsou určeny výrobcem jako vhodné do myčky. Používejte jemný čisticí prostředek. Pokud je to nutné, vyžádejte si další informace od výrobců čisticích prostředků. Vyberte program s nízkou teplotou. Aby se zabránilo poškození, vyjměte sklo a příbory z myčky co nejdříve po skončení mycího cyklu. 12

18 6. Spuštění mycího programu TABULKA MYCÍCH CYKLŮ Program Informace o vybraném cyklu Popis cyklu Mycí prostředek Trvání Energie předmytí/hlavní (min) (Kwh) Voda (l) leštidlo 3v1 Pro běžně znečištěné nádobí, Použijte multifunkční mycí prostředek Předmytí(5^) Mytí (55 ) Oplach Oplach (65TH) Sušení 3in Intensive/ Intenzivní Normal / Normální Pro silně znečištěné nádobí a běžně zašpiněné hrnce, pánve apod. se zaschlým znečištěním. Pro běžně znečištěné nádobí, jako jsou hrnce, talíře, skleničky a mírně znečištěné pánve. Předmytí (50 C) Mytí (65 ) Oplach Oplach Oplach (55 C) Sušení Předmytí (50 C) Mytí (55 ) Oplach Oplach (65 C) Sušení 5/25 g /25 g Eco (*EN5 0242) 1 hour / 1 hodina Standardní program vhodný pro běžně znečištěné nádobí, je nejvíce efektivní z hlediska kombinace spotřeby vody a energie pro daný typ nádobí. Pro mírně zašpiněné nádobí, které nevyžaduje velkou účinnost sušení. Předmytí (50 ) Oplach (65 C) Sušení Mytí (60 C) Oplach Oplach (50 'C) Sušení 5/25 g g Glass /Sklo Pro mírně zašpiněné nádobí a sklo Předmytí (40tJ) Oplach Oplach (60T1) Sušení 20 g Rapid/ Rychlý Krátké mytí pro mírně znečištěné nádobí a rychlé mytí Mytí (40 "C) Oplach Oplach (40"C) 20 g POZNÁMKA: *EN : Tento program je testovacím cyklem. Informace o testování jsou v souladu s EN 50242, a to následovně: Kapacita: 12 sad Umístění horního koše: horní kolečka na kolejnicích Nastavení: 6 Spotřeba energie ve vypnutém stavu 0W Ponechání v zapnutém stavu 0.75W. 13

19 Zapnutí spotřebiče Spuštění cyklu mytí 1 Vytáhněte spodní a horní koš, nandejte nádobí a zasuňte je zpět. Je doporučeno prvně zaplnit spodní koš a pak horní /viz Vkládání nádobí do myčky/ 2 Nalijte mycí prostředek (viz kapitola Sůl, mycí a lešticí prostředky ). 3 Zasuňte zástrčku do zásuvky. Napájení je VAC /50 HZ, specifikace zásuvky 10 A 250 VAC. Ujistěte se, že je přívod vody otevřen na plný tlak. 4 Zavřete dvířka, stiskněte tlačítko ON/OFF, rozsvítí se světýlko ON/OFF. Stiskněte tlačítko Program pro výběr požadovaného cyklu, spotřebič začne pracovat po zhruba 3 vteřinách. Změna programu... PŘEDPOKLAD: Změnit mycí program můžete jen tehdy, pokud myčka myje pouze velmi krátkou dobu. V opačném případě je již rozpuštěn mycí prostředek a myčka naplněna vodou. Je-li tomu tak, musíte znovu doplnit čisticí prostředek (viz část Doplnění mycího prostředku). Existují dva způsoby změny programu: 1. Stiskněte tlačítko spuštění program po dobu více jak tří vteřin a pak stiskněte tlačítko požadovaného programu, spustí se za 10 vteřin (viz Spuštění mycího cyklu). 2. Stiskněte tlačítko požadovaného programu, (kromě tlačítka spuštěného prog.) po dobu delší jak 3 vteřiny, čímž změníte spuštěný program na program, který jste stiskli spustí se po 10 vteřinách. POZNÁMKA: Pokud otevřete dvířka při mytí, myčka se zastaví. Kontrolka programu přestane blikat a bzučák bude znít každou minutu, dokud nezavřete dvířka. Po zavření dvířek bude myčka pracovat opět po 10 vteřinách. Okno displeje zobrazuje stav myčky: a) Okno displeje zobrazuje "-:-- > pohotovostní režim; b) Okno displeje zobrazuje "H:MM" a nebliká > pauza; c) Okno displeje zobrazuje "H:MM" a bliká > spuštěno. POZNÁMKA: Pokud okno displeje zobrazí chybový kód a ozve se varovný signál (strana 21 "CHYBOVÉ KÓDY"), je přístroj mimo provoz, vypněte hlavní vypínač a zavolejte servis. Zapomněli jste vložit nádobí? Zapomenuté nádobí můžete přidat v jakémkoliv okamžiku před otevřením dávkovače mycího prostředku. 1 Pootevřete trochu dvířka, abyste zastavili mytí. 3 Vložte zapomenuté nádobí. 2 Jakmile přestanou ostřikovací ramena pracovat, můžete dvířka 4 Zavřete dvířka, mytí bude spuštěno po 10 vteřinách. otevřít úplně. UPOZORNĚNÍ! Je nebezpečné otevírat dvířka při mytí, jelikož by vás mohla opařit horká voda. Na konci mycího cyklu Jakmile je ukončen mycí cyklus, ozve se bzučák myčky po dobu 8 sekund, pak se zastaví. Vypněte spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF, uzavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky. Počkejte několik minut, než vyndáte nádobí z myčky, abyste zabránili manipulaci s nádobím, které je ještě velmi horké a náchylné k rozbití. Lépe tak i uschne. 14

20 Vypnutí myčky 1.Vypněte myčku pomocí tlačítka ON/OFF. 2.Vypněte přívod vody! Opatrně otevřete dvířka. Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Nádobí by proto mělo být ponecháno v myčce, než vystydne, a to asi po dobu 15 minut. Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřené a počkejte několik minut do vyndání nádobí. Takto nádobí vychladne a lépe se usuší. Vyndávání nádobí Je normální, že je myčka uvnitř mokrá. Vyprázdněte nejprve spodní koš a pak horní. Tak zabráníte kapání vody z horního koše do spodního. 7. Údržba a čištění 8. Filtrační systém 9. Filtr zabraňuje větším zbytkům jídla nebo jiným předmětům, aby se dostaly do čerpadla. Zbytky mohou blokovat filtr, v tomto případě musí být odstraněny. Filtrační systém se skládá z hrubého filtru, rovného (hlavního filtru) a mikrofiltru (jemného filtru). Hlavní filtr 1 Částečky potravin a nečistot zachycené v tomto filtru se rozmělní pomocí speciální trysky na dolním sprchovacím ramenu a spláchnou do odpadu. Hrubý filtr 2 Větší předměty, jako jsou kousky kostí nebo skla, které by mohly ucpat odtok, se zachytí v hrubém filtru. Pro odebrání objektu zachyceného v tomto filtru jemně zmáčkněte kohoutky na vrchní straně filtru a vyndejte ho ven. Jemný filtr 3 Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky potravin v prostoru jímky a zamezuje tak opětovnému usazení na nádobí v průběhu cyklu - Zkontrolujte filtry po každém použití myčky nádobí. - Po odšroubování hrubého filtru můžete odstranit filtrační systém. Odstraňte všechny zbytky jídla a vyčistěte filtry pod tekoucí vodou. krok 1: otočte filtr ve směru proti hodinovým ručičkám, poté jej zvedněte krok 2: zvedněte hlavní filtr krok 3: zvedněte jemný filtr Poznámka: Při dodržení tohoto postupu od kroku 1 po krok 3 bude filtrační systém odstraněn. Opačným postupem filtrační systém nainstalujete. 15

21 Filtrační jednotka Pro dosažení co nejlepšího výkonu a výsledků je třeba filtrační jednotku čistit. Filtr účinně odstraňuje částečky jídla z mycí vody a umožňuje tak její recirkulaci během cyklu. Pro nejlepší výkon a výsledky se filtr musí čistit pravidelně. Proto je vhodné odstraňovat větší částečky jídla zachycené ve filtru po každém cyklu mytí tím, že opláchnete půlkruhový filtr a nádobku pod tekoucí vodou. Filtrační jednotku vyjmete vytažením držáku nádoby směrem nahoru. Celou filtrační jednotku čistěte jednou týdně. Použijte čisticí kartáč pro čištění hrubého a jemného filtru. Poté znovu smontujte části filtru podle obrázků nalevo a vsuňte filtrační jednotku zpět do myčky, správně usaďte a zatlačte dolů. Myčka se nikdy nesmí používat bez filtrů. Nesprávné usazení filtrů může snížit výkonnost spotřebiče a poškodit nádobí i příslušenství. POZOR! Nesprávné usazení filtrů může snížit výkonnost spotřebiče a poškodit nádobí i příslušenství. Čištění sprchovacích ramen Sprchovací ramena je nutné pravidelně čistit, protože chemikálie z tvrdé vody ucpávají jejich trysky a ložiska. ODŠROUBOVAT VYTÁHNOUT horní Odstraňte horní sprchovací rameno Odstraňte horní sprchovací rameno odšroubováním matice po směru hodinových ručiček a rameno vyjměte. Odstraňte spodní sprchovací rameno Spodní sprchovací rameno odstraníte jeho vyjmutím směrem nahoru. spodní spodní Omyjte ramena Ramena omyjte teplou mýdlovou vodou a jemným kartáčem vyčistěte trysky. Po důkladném opláchnutí je dejte zpět. Péče o myčku Ovládací panel lze čistit lehce navlhčeným hadříkem. Po očištění důkladně osušte. Na čištění myčky zvenčí použijte dobrý leštící vosk na spotřebiče. Nikdy nepoužívejte ostré předměty, drátěnky nebo agresivní čisticí prostředky na jakoukoliv část myčky. Ochrana před zamrznutím Přijměte ochranná opatření na myčku nádobí v zimním období. Po každém mycím cyklu postupujte následovně: 1. Odpojte přívod elektřiny od myčky. 2. Vypněte přívod vody a odpojte trubku přívodu vody od vodovodního ventilu. 3. Vypusťte vodu z přívodního potrubí a vodovodního ventilu. (Použijte nádobu k zachycení vody.) 4. Znovu připojte přívodní potrubí k vodovodnímu ventilu. 5. Vytáhněte filtr ze dna myčky a houbou vysušte vodu z jímky. 16

22 Čistění dveří Na čištění okraje dveří používejte pouze měkký hadřík navlhčený teplou vodou. Abyste zabránili proniknutí vody do zámků dveří a elektrických komponentů, nepoužívejte žádný typ postřiku. POZOR! Nepoužívejte drsné prostředky nebo některé papírové utěrky, protože by mohlo dojít k poškrábání nebo tvorbě stop na povrchu z nerezové oceli. Jak udržet myčku v dobrém stavu Po každém mytí Po každém mytí vypněte přívod vody ke spotřebiči a nechte dveře pootevřené, aby uvnitř nezůstala vlhkost a pachy. Vytažení zástrčky Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Neriskujte. Žádná rozpouštědla ani drsné čisticí prostředky Při čištění vnějších a gumových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí prostředky. Místo nich používejte pouze hadřík a teplou mýdlovou vodou. Při odstraňování šmouh a nečistot z vnitřních povrchů používejte hadřík navlhčený vodou a trochou octu nebo speciálním čisticím prostředkem pro myčky. Installation instruction 8. Pokyny k instalaci Požadavky na elektrické připojení Když se delší dobu nepoužívá Před odjezdem na dovolenou doporučujeme nechat myčku proběhnout jeden mycí cyklus bez nádobí a pak vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vypnout přívod vody a nechat dveře spotřebiče pootevřené. Tak vám déle vydrží těsnění a nevytvoří se pachy uvnitř spotřebiče. Přesun spotřebiče Pokud je třeba spotřebič přesunout, pokuste se ho udržet ve svislé poloze. Pokud je to nezbytně nutné, může být umístěn na zadní straně. Těsnění Jeden z faktorů, který způsobuje tvoření pachů v myčce, jsou zbytky jídla zachycené v těsnění. Tomu zabrání pravidelné čištění vlhkou houbou. POZOR! Pro osobní bezpečnost: Nepoužívejte pro toto zařízení prodlužovací kabely ani adaptéry. Za žádných okolností nesmí být ze silového kabelu odstraněn zemnící kolík. Elektrické požadavky Podívejte se na typový štítek pro informace o jmenovitém napětí a připojte myčku k příslušnému zdroji napájení. Použijte požadovanou pojistky 10 A, doporučenou časovou pojistku nebo jistič a zajistěte samostatný okruh jen pro tento spotřebič. Elektrické připojení Před prvním použitím se přesvědčte, že je systém správně uzemněn. Ujistěte se, že napětí a kmitočet odpovídá údajům na typovém štítku. Zástrčka může být zastrčena pouze do řádně uzemněné zásuvky. Pokud zásuvka, do které má být spotřebič připojen, neodpovídá zástrčce, je lepší ji vyměnit, než použít adaptér, který může způsobit přehřátí a požár. 17

23 Připojení vody Přípojka studené vody Připojte hadici přívodu studené vody k závitové spojce a ujistěte se, že je připevněna pevně na svém místě. Pokud jsou vodovodní trubky nové nebo se delší dobu nepoužívaly, nechte vodu odtéct, abyste se ujistili, že je čistá. Toto opatření je nutné, aby se zabránilo riziku zanesení přívodu vody a poškození spotřebiče. POZOR! Zavřete po použití přívod vody.. Připojení vypouštěcí hadice Vložte vypouštěcí hadici do odpadního potrubí s minimálním průměrem 4 cm, nebo ji nechat běžet do dřezu a ujistěte se, že není zohýbaná ani zmáčknuta. Použijte speciální plastový držák, který se součástí balení. Vrchní konec hadice musí být ve výšce mezi 40 a 100 cm. Volný konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby se zabránilo zpětnému toku. VYPOUŠTĚCÍ HADICI ZAVĚŠTE ZPŮSOBEM A, B NEBO C. Přidělejte hák pro výpouštěcí hadici ke skříňce Hák pro vyp. hadici Přední strana Skříňka Vypouštěcí hadice 18

24 Umístění spotřebiče Spotřebič umístěte na požadované místo. Zadní strana by se měla opírat o stěnu za ní a boční strany o přilehlé skříňky nebo stěny. Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze umístit na pravé nebo levé straně pro usnadnění správné instalace. Vyrovnání spotřebiče Jakmile je spotřebič umístěn k vyrovnání, výšku myčky nádobí lze nastavit pomocí nastavení úrovně nohou. V každém případě nesmí být spotřebič nakloněn o více než 2. Odtok vody Připojte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není pokroucená nebo pomačkaná. Prodlužovací hadice Pokud potřebujete prodloužení hadice, ujistěte se, že používáte podobnou hadici. Nesmí být delší než 4 metry, jinak se čistící účinek myčky nádobí může snížit. Připojení sifonu Připojení na odpad musí být ve výšce mezi minimálně 40 cm a maximálně 100 cm od dna myčky. Vypouštěcí hadice by se měla uchytit pomocí hadicové spony. Volný konec hadice nesmí být ponořen do vody. Zapnutí myčky Zkontrolujte následující věci před spuštěním myčky nádobí. 1. Myčka nádobí je vyvážená a řádně upevněná 2. Přívodní ventil je otevřený 3. Těsnění spojů přívodů 4. Kabely jsou řádně připojeny 5. Napájení je zapnuto 6. Přívodní a vypouštěcí hadice nejsou zamotané 7. Veškeré obalové materiály jsou vyjmuty z myčky Upozornění: Po instalaci se ujistěte, že tuto příručku nevyhodíte. Obsah této příručky je pro uživatele velmi užitečný. 9. Rady při řešení problémů 10. Než se obrátíte na servis 11. Projděte si tabulky na následujících stránkách a můžete předejít zavolání servisu. 19

25 12. Problém Možná příčina Co dělat Technické problémy Myčka se nespustí Voda z myčky neodtéká Pěna v myčce Skvrny uvnitř myčky Spálená pojistka nebo aktivovaný jistič Není zapnuté elektrické napájení Tlak vody je nízký Dveře myčky nejsou správně zavřené. Zkroucená vypouštěcí hadice Ucpaný filtr Ucpaný kuchyňský dřez Nesprávný čisticí prostředek Rozlitý lešticí prostředek Použitý čisticí prostředek s barvivem Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Odstraňte všechny ostatní spotřebiče připojené na stejný okruh s myčkou. Ujistěte se, že je myčka zapnutá a dvířka bezpečně zavřená. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky. Zkontrolujte, zda je přívod vody správně připojený a voda je zapnutá. Zavřete správně dveře a zajistěte je. Zkontrolujte vypouštěcí hadici. Zkontrolujte hrubý filtr (viz Čištění filtru ). Zkontrolujte kuchyňský dřez a ujistěte se, že vypouštění dobře funguje. Pokud kuchyňský dřez neodtéká, budete potřebovat spíše instalatéra než servisního střediska pro myčky nádobí. Používejte pouze speciální čisticí prostředek do myček, aby se pěna netvořila. Pokud se to stane, otevřete myčku a nechte pěnu odpařit. Přidejte do myčky zhruba 4 litry studené vody. Zavřete a zajistěte myčku západkou, pak spusťte mycí cyklus, aby se voda odčerpala. V případě potřeby postup opakujte. Rozlitý lešticí prostředek vždy okamžitě utřete. Ujistěte se, že používáte čisticí prostředek bez barviva. Obecné problémy Bílý film na vnitřním povrchu Minerály z tvrdé vody K čištění vnitřku používejte vlhkou houbu s čisticím prostředkem pro myčky a gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jiný čistič než čisticí prostředek do myček, aby nedocházelo k pěnění. Na příborech jsou rezavé skvrny Postižené nádobí není odolné proti korozi. Program nebyl spuštěn po přidání soli do myčky Po přidání soli do myček nádobí spusťte vždy rychlý mycí nádobí. program, aniž by v myčce bylo nádobí a bez výběru funkce Do mycího cyklu se dostala Turbo (pokud je k dispozici). sůl Víko jemného filtru je volné Zkontrolujte víko. Ujistěte se, že je oprava v pořádku. Klepání vycházející z myčky Sprchovací rameno klepe na nádobí v koši Přerušte program a uspořádejte nádobí, které překáží sprchovacímu rameni. Rachocení vycházející z myčky Porcelánové nádobí se v myčce pohybuje Přerušte program a uspořádejte nádobí. Hluk Klepání vycházející z potrubí Může být způsobeno instalací na místě, nebo na průřezu potrubí. Nemá žádný vliv na funkci myčky. Pokud jste na pochybách, obraťte se na kvalifikovaného instalatéra. 20

26 Problém Možná příčina Co dělat Viz Vkládání nádobí do koše myčky. Nádobí není čisté Nesprávně uložené nádobí Program nebyl dostatečně výkonný. Zvolte silnější program. Viz Tabulka mycích cyklů. Nedostatek mycího prostředku. Nádobí blokuje cestu sprchovacích ramen. Použijte více čisticího prostředku, nebo použijte jiný prostředek. Uspořádejte nádobí tak, aby se ramena mohla volně otáčet. Neuspokojivé výsledky mytí Film na skle Černé nebo šedé skvrny na nádobí Filtrační jednotka na dně myčky není čistá nebo není správně nasazena. To může způsobit, že jsou trysky sprchovacích ramen blokovány. Kombinace měkké vody a příliš mnoho čisticího prostředku. Hliníkové nádobí se dotýká ostatního nádobí. Vyčistěte a/nebo nasaďte filtrační jednotku správně. Vyčistěte trysky sprchovacích ramen. Viz Čištění sprchovacích ramen. Použijte menší množství čisticího prostředku, pokud máte měkkou vodu, a zvolte nejkratší cyklus pro mytí, aby bylo nádobí čisté. K odstranění těchto skvrn použijte jemně drsný čistič. Čisticí prostředek zůstal v dávkovači Nádobí blokuje dávkovač Uložte nádobí správně. Nádobí neschne Nesprávné uložení Uložte nádobí jak je doporučeno v pokynech. Příliš málo leštícího prostředku Zvyšte množství leštícího prostředku nebo ho doplňte do dávkovače. Neuspokojivé výsledky sušícího procesu Nádobí jste vytáhli příliš brzy Zvolen nevhodný mycí program Použité nekvalitní příbory Nevytahujte nádobí z myčky ihned po mytí. Dveře pootevřete, aby mohla uniknout pára. Nádobí vytahujte, až je sotva teplé na dotek. Nejprve vyprázdněte spodní koš. To zabraňuje odkapávání vody na nádobí z horního koše. U krátkého programu je mycí teplota nižší. To také snižuje čistící výkon. Vyberte program s delší dobou mytí. Při mytí tohoto nádobí voda odtéká mnohem obtížněji. Příbory nebo nádobí tohoto typu nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. CHYBOVÉ KÓDY V případě poruchy se zapne bzučák myčky na 30 sekund a zabliká jedno ze tří programových světel, aby vás varovalo: Kód Význam Možné příčiny E1 Delší doba přítoku vody Kohoutek není otevřený nebo je omezený přítok vody nebo příliš nízký tlak vody. E4 Přetečení Některé části myčky netěsní. POZOR! Pokud dojde k přetečení, vypněte hlavní přívod vody a zavolejte servisní službu. Pokud se na dně drží voda kvůli přeplnění nebo drobnému úniku, odstraňte ji před opětovným spuštěním myčky. 21

27 Technické informace Výška: Délka: Hloubka: Napětí: Tlak vody: Napájení: Kapacita: 850 mm 600 mm 580 mm Viz typový štítek 0,04 1,0 MPa Viz typový štítek 12 jídelních sad 22

28 Seznam technických údajů Seznam údajů myčky nádobí pro domácnost podle směrnice EU 1059/2010: Výrobce Typ/Popis Počet standardních jídelních sad FAG OR LFF1330W.LFF1330X 12 Energetická třída 1 A+ Roční spotřeba energie kwh Spotřeba energie u standardního mycího cyklu Spotřeba energie ve vypnutém stavu Spotřeba energie v zapnutém stavu Roční spotřeba vody 3 1,02 kwh 0 W 0,75 W 3360 litrů Energetická třída sušení 4 A Standardní mycí cyklus 5 ECO 501! Délka programu standardního mycího cyklu Hladinu hluku Montáž Lze vestavit Výška Šířka Hloubka (s přípojkami) 165 min 47 db (A) re 1 pw Volně stojící Ano 85 cm 60 cm 58 cm Spotřeba energie W Jmenovité napětí/frekvence Tlak vody V~ 50 Hz 0,4 10 bar = 0,04 1 MPa POZNÁMKA: 1. A (nejvyšší účinnost) po D (nejnižší účinnost) 2. Spotřeba energie 290 kwh za rok, na základě 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a spotřebě režimů s nízkým příkonem. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče. 3. Spotřeba vody 3360 litrů za rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče. 4. A (nejvyšší účinnost) po G (nejnižší účinnost) 5. Tento program je vhodný k čištění běžně znečištěného nádobí a je to nejefektivnější program, pokud jde o spotřebu energie a vody pro daný typ nádobí. Spotřebič splňuje evropské normy a směrnice v dané aktuální verzi při doručení: - LVD 2006/95/EC - EMK 2004/108/EC - ERP 2009/125/EC Výše uvedené hodnoty byly měřeny v souladu s normami v rámci stanovených provozních podmínek. Výsledky se mohou výrazně lišit v závislosti na množství a znečištění nádobí, tvrdosti vody, množství mycího prostředku atd. Tato příručka vychází z norem a pravidel Evropské unie. 23

29 FAGOR EDESA INDUSTRIAL S.L. Barrio Garagarza, s/n Mondragon Gipuzkoa. Španělsko Český návod k použití LFF1330W.LFF1330X(9242C)FAGOR_

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

1. PANTONE BLACK C 2. A4 A5 3.

1. PANTONE BLACK C 2. A4 A5 3. 1. PANTONE BLACK C 2. A4 A5 3. ÖÇø FAGOR 00 捷 克 文 LVF27A.LVF27AX(U7209E) 6710009414 80g Myčka nádobí Návod k obsluze LVF27A LVF27AX 14 sad nádobí Automatický program Alternativnífunkce Přečtěte si tuto

Více

Návod k použití CEDS 95 X-S

Návod k použití CEDS 95 X-S Návod k použití CEDS 95 X-S Pozorně si přečtěte všechny následující pokyny děkujeme. Tento návod obsahuje kapitoly: bezpečnostní instrukce, návod k použití, návod k instalaci, tipy pro vyhledávání závad,

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Přečtěte si tento návod

Přečtěte si tento návod ADP 650 1) Bezpečnostní informace...1 2) Likvidace...2 Přečtěte si tento návod Vážený zákazníku, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a uschovejte si ho i pro pozdější potřebu. Předejte ho

Více

Návod k obsluze. Myčka nádobí. Návod k obsluze CDP 5742 CDP 5742X

Návod k obsluze. Myčka nádobí. Návod k obsluze CDP 5742 CDP 5742X Myčka nádobí Návod k obsluze Návod k obsluze CDP 5742 CDP 5742X 1 Přečtěte si tento návod Vážený zákazník, Důkladně si přečtěte tento návod před použitím myčky, pomůže vám v její nejlepším využití. Odložte

Více

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi

Více

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals FAVORIT 65011 VI Návod k použití Myčka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze

Myčky nádobí Návod k obsluze Myčky nádobí Návod k obsluze GS50010W Čtěte tento návod Tento návod k obsluze obsahuje kapitoly: Bezpečnostní pokyny, Provozní pokyny, Pokyny pro instalaci a Jak odstranit problémy atd. Pečlivé pročtení

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W 60 cm volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze

Myčky nádobí Návod k obsluze Myčky nádobí Návod k obsluze MI61010E Čtěte tento návod Tento návod k obsluze obsahuje kapitoly: Bezpečnostní pokyny, Provozní pokyny, Pokyny pro instalaci a Jak odstranit problémy atd. Pečlivé pročtení

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Návod k použití. Myčka nádobí

Návod k použití. Myčka nádobí Návod k použití Myčka nádobí 1 1 Pozorně si přečtěte tento návod k použití Tento návod obsahuje kapitoly: bezpečnostní instrukce, návod k použití, návod k instalaci, tipy pro vyhledávání závad, atd. Přečtěte

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

návod k použití myčka nádobí ESI 68050

návod k použití myčka nádobí ESI 68050 návod k použití myčka nádobí ESI 68050 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

návod k použití myčka nádobí ESL 68040

návod k použití myčka nádobí ESL 68040 návod k použití myčka nádobí ESL 68040 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

BDF465SL/W 45 cm volně stojící. 60cm Multifunction built in oven.

BDF465SL/W 45 cm volně stojící. 60cm Multifunction built in oven. BDF465SL/W 45 cm volně stojící B272M myčka 60cm Multifunction built in oven. 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDF465SL/W Volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele

Více

BDS670BL BDS670SS BDS670W Polointegrovaná elektronická myčka

BDS670BL BDS670SS BDS670W Polointegrovaná elektronická myčka Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS670BL BDS670SS BDS670W Polointegrovaná elektronická myčka POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti

Více

156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 1. Návod k použití. Myčka ESF 63020

156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 1. Návod k použití. Myčka ESF 63020 156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 1 Návod k použití Myčka ESF 63020 156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 2 We were thinking of you when we made this product 156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

BDF665W 60 cm volně stojící B272M. myčka 60cm Multifunction built in oven.

BDF665W 60 cm volně stojící B272M. myčka 60cm Multifunction built in oven. BDF665W 60 cm volně stojící B272M myčka 60cm Multifunction built in oven. Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDF665W Volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje

Více

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y Instrukční příručka Tento přístroj, určený pro exkluzivní domácí použití, byl vyvinutý pro mytí nádobí. Velmi důležité: Přečtěte si celou tuto příručku dříve, než nainstalujete a začnete používat tento

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

PDA 15103 X MYČKA NA NÁDOBÍ NÁVOD K OBSLUZE

PDA 15103 X MYČKA NA NÁDOBÍ NÁVOD K OBSLUZE PDA 15103 X MYČKA NA NÁDOBÍ NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

1. PANTONE BLACK C 2. A4 A5 3.

1. PANTONE BLACK C 2. A4 A5 3. . PANTONE BLACK C 2. A4 A5 3. ÖÇø 捷 克 文 用 户 手 册 LVF63ITA(9338L) FAGOR西 班 牙 00 67000 80g 双 胶 Myčka nádobí Návod k obsluze LVF63ITA Vážený zákazníku, Přečtěte si tento návod před použitím myčky na nádobí

Více

Návod k použítí pro Váš přístroj Baumatic BID60. Myčka nádobí

Návod k použítí pro Váš přístroj Baumatic BID60. Myčka nádobí Návod k použítí pro Váš přístroj Baumatic BID60 Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co nejvíce

Více

BDS461SS 45 cm Polointergrovaná myčka nádobí

BDS461SS 45 cm Polointergrovaná myčka nádobí BDS461SS 45 cm Polointergrovaná myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS 45 cm Polointegrovaná plně elektronická myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ BID60SS

VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ BID60SS VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ BID60SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

Návod k obsluze GI53315X

Návod k obsluze GI53315X CZ Návod k obsluze GI53315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

Návod k obsluze ADG 750

Návod k obsluze ADG 750 Návod k obsluze ADG 750 Bezpečnostní předpisy... 1 Přečtěte si tento Návod 1) Likvidace...2 Vážený zákazníku, Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku ještě než začnete myčku používat, protože vám pomůže

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

PDP 6 MYČKA NA NÁDOBÍ NÁVOD K OBSLUZE

PDP 6 MYČKA NA NÁDOBÍ NÁVOD K OBSLUZE PDP 6 MYČKA NA NÁDOBÍ NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1:

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652. 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652. 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI631 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI631 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI631 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BDW15

NÁVOD K POUŽITÍ BDW15 NÁVOD K POUŽITÍ BDW15 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte jej podle místních předpisů ( zákon č.125/97 Sb. o

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka nádobí DFH 1030

NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka nádobí DFH 1030 NÁVOD K POUŽITÍ Myčka nádobí DFH 1030 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení myčky nádobí značky BRANDT. Do výroby tohoto přístroje jsme vložili veškeré naše zaujetí a naše knowhow, aby co nejlépe

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

DVG 652 A Myčka nádobí

DVG 652 A Myčka nádobí DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, spa. Při vybírání

Více

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Návod k použití SN 65M007EU

Návod k použití SN 65M007EU SN 65M007EU Návod k použití SN 65M007EU Q4ACZM1592 1 2 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si,prosím, zjistěte na panelu

Více

MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ. [originální návod) Počínaje sériovým č.:

MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ. [originální návod) Počínaje sériovým č.: MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ [originální návod) Počínaje sériovým č.: 8664 0001 REV. 25.07.2011 GB DŮLEŽITÉ POZNÁMKY POUŽITÍ V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY: Popisované zařízení

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 152959520cs.qxp 1/19/2005 12:22 PM Page 1 FAVORIT 44860 Myčka nádobí Návod k použití PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 152959520cs.qxp 1/19/2005 12:22 PM Page 2 Vážení zákazníci, Pročtěte si pečlivě tento návod

Více

3 3 4 4 5 6 7 8,9 10 10 11 11,12 15,16 16 16

3 3 4 4 5 6 7 8,9 10 10 11 11,12 15,16 16 16 LF-6 LF-6X 6 7 8,9 0 0,,6 6 6 LF-6 LF-6X. Tlačítko ON/OFF: Pro zapnutí/vypnutí dodávky elektrického proudu.. Displejové okénko: Zbývající čas programu, odložení startu, chybné kódy, atd.. Tlačítko pro

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

2 31. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze Poznámky

2 31. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze Poznámky 2 31. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze Poznámky Vážený zákazníku, Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Pomůže vám při obsluze a údržbě vašeho spotřebiče. Uschovejte si jej pro pozdější

Více

Návod k použití SR 56T593EU

Návod k použití SR 56T593EU Návod k použití SR 56T593EU Q4ACZM2432 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů, prvků výbavy a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu

Více

Obsah. 1. Popis ovládacích prvků 2 2. Návod k obsluze 13 3. Čištění a údržba 25 4. Odstranění závad 30

Obsah. 1. Popis ovládacích prvků 2 2. Návod k obsluze 13 3. Čištění a údržba 25 4. Odstranění závad 30 Obsah 1. Popis ovládacích prvků 2 2. Návod k obsluze 13 3. Čištění a údržba 25 4. Odstranění závad 30 Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tuto příručku. Najdete

Více

Návod k obsluze GV53315

Návod k obsluze GV53315 CZ Návod k obsluze GV53315 Ovládací panel 1. Obrazovka displeje: zobrazí kód poruchy, dobu zpoždění atd. Ukazatel oplachovacího prostředku: Indikuje potřebu doplnit dávkovač. Ukazatel doplnění soli:

Více

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 (překlad původního dokumentu) Příručka k instalaci a používání S/N: Platné od:15. 10. 2010 Rev.: 3.0 WD-6 Rev. 1. Obecné pokny... 1 1.1 Symboly používané v této příručce... 1 1.2

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vestavná myčka nádobí VS 1009 J

NÁVOD K OBSLUZE. Vestavná myčka nádobí VS 1009 J NÁVOD K OBSLUZE Vestavná myčka nádobí VS 1009 J 2 Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Pomůže vám při obsluze a údržbě vašeho

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Návod k použití SMV 50E00EU

Návod k použití SMV 50E00EU Návod k použití SMV 50E00EU Q4ACZM1464 1 3 12 11 10 Reset 3 sec. ABC 9 Reset 3 sec. 6 3 Start End Program 1 2 3 4 5 678 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Na obrázku je vyobrazen maximální počet

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více