DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze"

Transkript

1 DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze

2 DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a funkce od pøístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm, nemùže být dùvodem k reklamaci. Pøed prvním použitím si pozornì pøeètìte pøiložený èeský návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkùm, a dùslednì se jím øiïte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou urèeny výrobky specializovaných výrobcù. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku peèlivì uschovejte pro poskytnutí maximálnì kvalitního záruèního i pozáruèního servisu. Dodržování tìchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V pøípadì jejich nerespektování však nemùžeme uznat pøípadnou reklamaci. Doporuèujeme Vám po dobu záruèní lhùty uchovat pùvodní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní støedisko, peèlivì prostudujte návod na obsluhu a záruèní podmínky uvedené v záruèním listì. Pokud bude pøi opravì zjištìno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mùže dojít k situaci, že nìkteré funkce, ovládací prvky a pøíslušenství nejsou urèeny pro váš výrobek. Dìkujeme za pochopení. CZ 2

3 Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím ES: - 73/23/EHS z (nízké napìtí) a následující zmìny - 89/336/EHS z (elektromagnetická kompatibila) a následující zmìny 1. Opatrnì odstraòte obal. 2. Pokud by výjimeènì došlo pøi pøepravì k poškození pøístroje, nepoužívejte jej bez pøedchozí domluvy s dodavatelem. 3. Myèku nádobí smí používat pouze dospìlé osoby a slouží výhradnì pro mytí nádobí v domácnosti. 4. Dodržujte laskavì následující základní pravidla: - Nikdy se pøístroje nedotýkejte a neobsluhujte jej mokrýma rukama a nikdy k nìmu nepøistupujte bez obuvi, je-li podlaha mokrá. - Použití vícenásobných zástrèek, adaptérù nebo prodlužovacích šòùr se nedoporuèuje. - Pøi instalaci dbejte na to, aby sí ový pøívod nebyl zalomený nebo nebezpeèným zpùsobem uskøípnutý. - V pøípadì závady, pøi opravách a èištìní pøístroj odpojte od pøívodu el.energie. Myèka nádobí zblízka (ovládací panel) 5. Zabraòte dìtem v pøístupu k èistícím pøípravkùm a otevøené myèce nádobí. 6.Pøístroj nesmí být v žádném pøípadì instalován ve venkovních prostorách, a to ani pod pøístøeškem. Vystavovat myèku nádobí dešti a povìtrnostním vlivùm je nebezpeèné. 7. Bìhem procesu mytí a bezprostøednì po nìm se nedotýkejte topných tìles. 8. Neopírejte se o otevøená dvíøka myèky a nesedejte si na nì, mohlo by dojít k pøevrácení pøístroje. 9. Pokud se vyskytnou závady, uzavøete ihned pøívod vody a vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Proètìte si odstavec Máte problém? Pokud byste øešení nenašli, obra te se na nejbliší servis. 10. Pøed likvidací pøístroje, který dosloužil, odøíznìte kabel a odstraòte zámek. Pro zajištìní trvalé ÚÈINNOSTI a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: Obracejte se pouze na servisní støedisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. B D A C A Tlaèítko ZAP/VYP C Držadlo pro otevírání dvíøek B Kontrolka ZAP/VYP D Voliè programù 3 CZ

4 Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) E F G J H I L K E Horní koš I Dolní ostøikovací rameno F Horní ostøikovací rameno J Víèko nádobky na sùl G Výškové pøestavení koše K Vložka filtru H Dolní koš L Nádržka na mycí a oplachovací pøípravek Šíøka Hloubka Výška Objem Pøípojka - tlak vody Provozní napìtí Výkon Pojistka Technické údaje 59,5 cm 57 cm 82 cm 12 standardních jídelních souprav 20 kpa 1 MPa (0,2 10 bar) viz typový štítek viz typový štítek viz typový štítek CZ 4

5 Sùl, mycí a oplachovací pøípravky Sùl Tvrdost vody je na rùzných místech odlišná. Pokud byste do myèky nádobí napouštìli tvrdou vodu, zùstávaly by na nádobí usazeniny. Tato myèka je vybavena speciálním odvápòovacím zaøízením, do kterého se dávkuje sùl, která odstraòuje vápno a vodní kámen z vody. A D C Dávkování soli do odvápòovaèe Používejte pouze speciální sùl pro myèky nádobí. Nádržka je umístìna pod dolním košem a plní se takto: 1. Vyjmìte dolní koš a odšroubujte zátku nádržky. 2. Jestliže plníte nádržku solí poprvé, musíte ji nejprve naplnit vodou. 3. Pomocí trychtýøe vsypte dovnitø asi 2 kg soli. Je normální, že trochu vody pøitom vyteèe. 4. Zátku znovu peèlivì našroubujte. Nádržku na sùl musíte znovu naplnit po každých asi 30 mycích cyklech. Pozor: Abyste zabránili rezavìní, mìli byste sùl doplòovat krátce pøed tím, než budete mýt nádobí. Mycí pøípravky Použití specifických pøípravkù pro myèky nádobí zajiš uje optimální výsledky. Mycí pøípravek nalijte do myèky pøed mytím nádobí podle pokynù uvedených v odstavci Tabulka programù. Nádobka na mycí pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Dávkování mycího pøípravku Stisknìte tlaèítko B a otevøete tak víèko A. Mycí pøípravek nalijte do dvou nádobek C a D, až po okraj. Po naplnìní znovu pøitisknìte víèko tak, aby zaklaplo. Nyní je na trhu také mycí pøípravek v tabletách. V tomto pøípadì vložte jednu tabletu do nádobky D a uzavøete víèko. 22 gr. 8 gr. Zkušebny provádìjící srovnávací testy by mìly dodržovat množství uvedené v Tabulce programù. Pozor: Abyste si usnadnili zavírání nádobky, oèistìte pøed uzavøením její hrany od event. zbytkù mycího pøípravku. Oplachovací pøípravek Použití oplachovacích pøípravkù napomáhá sušení a propùjèuje nádobí bájeèný lesk. Nádobka na oplachovací pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Naplnit ji znovu musíte asi po 80 mytích nádobí (u modelù vybavených ukazatelem doplòování se oplachovací pøípravek doplní, jakmile se rozsvítí kontrolka). Plnìní oplachovacího pøípravku Otoète víèko C na nádržce na oplachovací pøípravek doleva: pøi doplòování dbejte na to, aby pøípravek nepøetékal. Oplachovací pøípravek mùžete dávkovat regulátorem F (pomocí šroubováku), umístìným pod víèkem C. Je možné 6 rùzných nastavení, standardnì je pøístroj pøednastaven na polohu 3. F B C Dùležité: Správné dávkování oplachovacího pøípravku umožòuje optimální sušení. Pokud by na umytém nádobí zùstávaly kapky vody nebo skvrny, je nutno dávkovaè nastavit na vyšší hodnotu. Pokud na nádobí zùstávají bílé stopy, je nutno dávkovaè nastavit na nižší hodnotu. 5 CZ

6 Vkládání nádobí Otøete z nádobí vìtší zbytky jídla døíve, než je vložíte do košù. Došlo by k zanesení filtru a tím snížení mycího úèinku. Silnì zneèištìné hrnce a pánve se zaschlými zbytky pokrmù byste mìli pøedem nechat odmoèit. Zabráníte tím tomu, aby se proces mytí nemusel znovu opakovat. Koše vytáhnìte úplnì ven. Usnadníte si tak roztøídìní nádobí. Co patøí do dolního koše Do dolního koše ukládejte: hrnce, poklièky, ploché i hluboké talíøe - viz obrázek. Servírovací mísy a velké poklièky byste mìli ukládat po stranì a to tak, aby se horní ostøikovací rameno mohlo volnì otáèet. - Hrnce, mísy na salát apod. je nutno ukládat vždy obrácenì, tj. dnem vzhùru. - Vysoké nádobí byste mìli ukládat šikmo tak, aby voda mohla lépe odtékat. Jak nastavit horní koš Výšku horního koše mùžete nastavit do jedné z dvou poloh koše (horní a spodní). Abyste nastavili koš, odklopte zarážky zajiš ující vodítka a koš vytáhnìte ven. Nasaïte koš zpìt zadními koleèky do horní nebo spodní pozice a pak jej zasuòte tak, aby se do vodítek nasadila i pøední koleèka. Uzavøete západky, aby se koš zajistil na svém místì (viz obr. F). Dolní koš Horní koš - Pøíbory ukládejte do koše na pøíbory držadly smìrem dolù. Je-li koš na pøíbory opatøen po stranách záøezy, mùžete do nich zasunout jednotlivé lžièky. Velmi dlouhé pøíbory je nutno vložit vodorovnì dopøedu do horního koše. Co patøí do horního koše Do horního koše vkládejte choulostivé a jemné nádobí, jako jsou sklenice, šálky na èaj a kávu, podšálky, ale i talíøe, ploché misky, málo zašpinìné nízké hrnce a pánve. - Jemné, event. lehké nádobí ukládejte tak, aby je proud vody nemohl pøevrátit. Uvedení pøístroje do provozu 12 souprav jídelního náèiní (pøi testech dle IEC- EN 50242: horní koš v horní poloze) Obr. F Nastavení programu mytí 1. Zkontrolujte, zda je vidlice sí ového pøívodu zasunuta do zásuvky. 2. Ubezpeète se, že vodovodní kohoutek je úplnì otevøený. 3. Myèku naplòte nádobím (viz odstavec Ukládání nádobí ) 4. Nalijte do myèky mycí pøípravek (viz odstavec Sùl, mycí pøípravek, oplachovací pøípravek ) 5. Otoète volièem programù na panelu tak daleko vpravo, až šipka bude souhlasit se symbolem nebo èíslem požadovaného programu. 6. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP (ON/OFF). Rozsvítí se kontrolka a program se spustí. Zrušení, event. zmìna programu Upozornìní: Program mytí, který je již v chodu, mùžete zmìnit pouze krátce po jeho zaèátku. Mycí pøípravek by mohl být již vypláchnut a mytí již mohlo probìhnout. V tomto pøípadì musíte mycí pøípravek znovu doplnit (viz odstavec Naplnìní mycího pøípravku ). Tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) myèku vypnìte - kontrolka zhasne. Voliè programù otoète vpravo až na požadovaný program (viz odstavec Nastavení programu mytí ) a myèku znovu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF). Pokud potøebujete do myèky pøidat nádobí Proces mytí mùžete zastavit tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) a vložit dovnitø nádobí, na které jste zapomnìli. Po dalším stisknutí tohoto tlaèítka bude program pokraèovat od místa, na kterém jste ho pøerušili. Konec programu mytí Program mytí skonèil v okamžiku, kdy se voliè programù, pomalu se otáèející bìhem celého procesu, zastavil na znaèce STOP (viz obrázek). Disketa na volièi zhasne. Myèku vypnìte tlaèítkem ZAP/ VYP (ON/OFF) a otevøete dvíøka. STOP Horké nádobí, choulostivé na náraz, ponechejte nìkolik minut chladnout a dosušit. CZ 6

7 Tabulka programù Program Pokyny pro výbìr programu Popis vlastního mytí Pøípravek pro pøedmývání +mytí Oplachovací pøípravek Intenzivní program Silnì zašpinìné nádobí, jako hrnce a pánve. (není vhodné pro choulostivé nádobí). Pøedmývání horkou vodou (45 C) Pøedmývání studenou vodou Prodloužené mytí pøi 65 C Oplachování horkou vodou 65 C Sušení 8+22 g * Normální program (IEC EN 50242) Normálnì zašpinìné nádobí a hrnce. Program pro denní mytí. 2 pøedmývání studenou vodou Prodloužené mytí pøi 65 C Oplachování horkou vodou 65 C Sušení 8+22 g * Oplachování Pro nádobí, které je tøeba pouze opláchnout a osušit. Oplachování horkou vodou 65 C. Sušení. * 25 Rychlé mytí Krátký úsporný program pro lehce zašpinìné a ihned po použití myté nádobí. Bez sušení. Krátký mycí cyklus pøi 65 C Oplachování studenou vodou 22 g Namáèení Pøedmývání nádobí, které bude umyto pozdìji po úplném naplnìní myèky Krátké mytí studenou vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytkù jídla. 7 CZ

8 Jak ušetøit - Myèku nádobí zapínejte teprve tehdy, je-li naplnìná. Ušetøíte tak drahou energii. Zapnìte event. program Namáèení, abyste zabránili nepøíjemným pachùm a zasychání zbytkù jídla. - Vybírejte vhodné programy: Volba programu závisí na druhu nádobí a jeho zneèištìní. - Dávkujte správné množství mycích pøípravkù: Vìtší množství mycího pøípravu neumyje nádobí lépe. Pouze zatìžuje životní progradí. - Pøed vkládáním nádobí do myèky je nemusíte oplachovat. Jak udržet myèku v dokonalém stavu Po každém mytí Po každém mytí uzavøete pøívod vody a nechte dvíøka myèky trochu pootevøená. Myèka zùstane suchá a nedojde ke vzniku nepøíjemného zápachu. Vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky Pøed každým èištìním event. ošetøováním vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Nepoužívejte rozpouštìdla nebo drsné èistící prostøedky Vnìjší èásti myèky neumývejte rozpouštìdly nebo drsnými èistícími pøípravky. Používejte vlažný slabý mýdlový roztok. Event. skvrny na vnitøních èástech otøete hadøíkem navlhèeným vodou a trochou octa nebo použijte speciální pøípravek pro myèky nádobí. Pøed dovolenou Pøed delší nepøítomností, napø. pøed dovolenou, doporuèujeme provést jedno mytí bez vloženého nádobí. Potom vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky a uzavøete vodovodní kohout. Dvíøka myèky nechte pootevøená. Šetøíte tím nejen tìsnìní, ale zabráníte vzniku nepøíjemného zápachu. Pøi stìhování Pøi stìhování byste mìli myèku pøepravovat pokud možno ve svislé poloze, v nejhorším pøípadì ji mùžete naklonit šikmo dozadu. Tìsnìní Pøíèinou zápachu v myèce bývají zbytky jídla, které zùstaly v tìsnìní. Mìli byste je proto pravidelnì umývat vlhkou houbou. CZ 8

9 Údržba a péèe o zaøízení Filtr Abyste dosáhli optimálních výsledkù pøi mytí, musíte pravidelnì èistit filtr. Díky filtrùm nezùstávají v odtoku zbytky jídel, voda se vyèistí a mùže být recirkulována. Z tohoto dùvodu byste mìli po každém mytí vyèistit vložku filtru a polokruhový filtr A. Vložku filtru vytáhnìte za držátko nahoru a zbytky jídel opláchnìte pod tekoucí vodou. Nejménì jednou týdnì byste mìli dùkladnì vyèistit celou filtraèní jednotku, tj. polokruhový filtr A a mikrofiltr B. Pøi èištìní mùžete použít kartáèek. Obì èásti spojte podle obrázku a celou filtraèní jednotku lehkým tlakem zasuòte znovu do myèky. Myèka nádobí se nesmí používat bez filtru. Neodborné, event. nesprávné nasazení filtru mùže ovlivnit výsledek mytí nebo dokonce poškodit myèku. Èištìní ostøikovacích ramen Otvory, pøíp. záøezy v ostøikovacích ramenech mohou být ucpány zbytky jídel, mìli byste je proto pravidelnì èistit a kontrolovat (viz odstavec Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) - písmeno F - I ). A Èištìní filtru na pøítoku vody Èistìte pravidelnì filtr pøitékající vody, umístìný na výstupu z vodovodního kohoutku (viz obr. 2 pod odstavcem Instalace ). Kohoutek uzavøete. Odšroubujte hadici, vyjmìte filtr a vyèistìte jej opatrnì pod tekoucí vodou. Potom filtr znovu nasaïte a hadici pøišroubujte. B Máte problém? Než se s pøípadnou poruchou nebo špatnou funkcí myèky obrátíte na servis, zkontrolujte si, zda jste pøi zapnutí pøístroje na nìco nezapomnìli. Myèka se nezapne Zkontrolujte, zda - je vidlice sí ového pøívodu správnì zasunuta v zásuvce; - nedošlo k výpadku proudu; - jsou správnì zavøená dvíøka; - zda tlaèítko ZAP/VYP je nastaveno na ZAP; - je otevøený vodovodní kohoutek. Do myèky nevtéká voda Zkontrolujte, zda - je vodovodní kohoutek otevøený a je správnì pøipojená hadice; - nebyl pøerušen pøívod vody, event. není pøíliš nízký tlak; - hadice není stlaèená; - filtr na pøívodu hadice není ucpaný. Nádobí je matné, event. jsou na nìm stopy vápna Zkontrolujte, zda - je zátka nádržky na sùl správnì uzavøená; - je správnì nastavený dávkovaè oplachovacího pøípravku. Pokud by myèka nádobí pøes všechny provedené kontroly nefungovala, nebo pokud byste nemohli závadu odstranit, obra te se na nejbližší autorizovací servis. Uvádìjte vždy následující údaje: - druh závady - èíslo modelu (Mod....), sériové èíslo (S/N...). Obì èísla jsou uvedena na typovém štítku, umístìném na stranì vnitøní èásti dvíøek. Nikdy nenechávejte opravu provést jiným osobám, než odborníkùm v autorizovaném servisu a neakceptujte jiné než originální náhradní díly. Nádobí není èisté Vložili jste do nádobky správné množství mycího prostøedku? Je zvolený mycí cyklus vhodný pro vložené nádobí? Je filtr a mikrofiltr èistý? Mùže se ostøikovací rameno volnì otáèet? Voda neodtéká Zkontrolujte, zda - není stlaèená odtoková hadice 9 CZ

10 Instalace Umístìní Myèku postavte na urèené místo. Pøístroj se mùže boèními stìnami nebo zadní stranou opírat o sousední nábytek nebo stìnu. Myèka nádobí je vybavena pøívodní a odtokovou hadicí, které je podle podmínek možno umístit vpravo i vlevo. Vyrovnání Myèku vyrovnejte pomocí podstavcù tak, aby stála vodorovnì. Pøitahováním nebo uvolòováním podstavcù mùžete upravit i její výšku. Pøístroj v žádném pøípadì nesmí mít sklon vìtší než 2. Správné vyrovnání zaruèuje správnou funkci. Pøipojení na pøívod studené vody Pøítokovou hadici pøipojte pomocí plynového závitu 3/4 na pøívod studené vody. Osaïte pøiložený filtr a dbejte na to, aby byl pevnì uchycený na kohoutku (viz obr. 2). Pokud je potrubí nové, nebo nebylo delší dobu v provozu, nechte vodu vytékat tak A dlouho, dokud není dokonale èistá. Tím zabráníte event. ucpání pøítokového vedení Obr. 2 zbytky neèistot, které by mohly myèku poškodit. Pøipojení na pøívod teplé vody Myèku mùžete pøipojit na pøívod teplé vody (ohøívací zaøízení), která nepøesáhne teplotu 60 C. V takovém pøípadì se program mytí zkrátí asi o 15 minut a úèinek je o nìco menší. Pøipojení na pøívod teplé vody se provede stejným zpùsobem, jako u studené vody. Pøipojení na odpad Odpadní hadici zasuòte do odpadního potrubí prùmìru min. 4 cm, nebo ji vložte do døezu. V tomto pøípadì použijte pøiložený oblouk z plastiku (viz obrázek), abyste zabránili zaškrcení hadice. Konec hadice musí být ve výšce mezi 40 a 100 cm a nesmí být ponoøen do vody. Pozor: Speciální oblouk z plastiku musí být uchycen pevnì na zeï, aby se zabránilo sklouznutí odtokové hadice a tím vytékání vody mimo odpadní potrubí. Pøipojení na pøívod el. energie Vidlici sí ového pøívodu zapojte do uzemnìné zásuvky (uzemnìní pøístroje je bezpeènostním požadavkem pøedepsaným zákonnou normou). Ubezpeète se, že hodnoty napìtí a kmitoètu sítì odpovídají údajùm uvedeným na typovém štítku (umístìný proti dvíøkám) a že el. výkon sítì, na kterou je pøístroj pøipojen, odpovídá jeho špièkové spotøebì, uvedené rovnìž na typovém štítku. Pokud by zásuvka, na kterou má být myèka pøipojena, nebyla vhodná pro danou vidlici, mìli byste vidlici radìji nechat nahradit vhodným typem, než používat adaptéry nebo odboèky, které se mohou propálit nebo pøehøát. Pokud je sí ový pøívod poškozen, obra te se na autorizované servisní støedisko, kde jej vymìní za nový. POZOR: Sí ová vidlice myèky musí být pøístupná, i když je zaøízení instalováno jako vestavné, aby byla zajištìna bezpeènost pøi údržbì. A CZ 10

11 11 CZ

12 Seznam servisních støedisek je uveden na internetových stránkách: Garantem servisu pro Èeskou republiku je firma AP servis AR s.r.o., tel.: 02/ Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Èeská republika Via Aristide Merloni, Fabriano - tel. (0732) Italy 10/ GB

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Odsavač par. Návod k použití HI 161

Odsavač par. Návod k použití HI 161 Odsavač par Návod k použití HI 161 HI 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje

Více

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company,

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299 HDM9 Dir. 89/336/CEE 73/23/CEE Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBÌ Via Aristide Merloni, 47-60044

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LD 20 EU Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LD 20 EU Myčka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

DVG 652 A Myčka nádobí

DVG 652 A Myčka nádobí DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, spa. Při vybírání

Více

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze SA 300 L Chladnička Návod k instalaci a obsluze SA 300 L CZ Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, SpA.

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

LV 670 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LV 670 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LV 670 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LV 670 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome- stici,

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA383V MBA3833V MBA3834V MBA3835V Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA3833V MBA3834V MBA383V MBA3835V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

KT 6004 Q KT 6001 H KT 6104 QD KT 7104 QO KT 7104 QD KT 8104 QD

KT 6004 Q KT 6001 H KT 6104 QD KT 7104 QO KT 7104 QD KT 8104 QD KT 6004 Q KT 6001 H KT 6104 QD KT 7104 QO KT 7104 QD KT 8104 QD Vestavná skokeramická deska s dotykovými ovádacími prvky Návod k instaaci a použití CZ 2 KT 6004 Q KT 6001 H KT 6104 QD KT 7104 QD KT 7104

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Automatická. Dialogic AD10

Automatická. Dialogic AD10 Automatická Dialogic AD10 AD10 4! 6 10 13 Tipy pro praní 16 # $ 19 % 20!'! 22 Instalace 24 1 ()* jste si vybrali výrobek od firmy + Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších '!

Více

CZ Návod k použití. Stylová tradice

CZ Návod k použití. Stylová tradice CZ Návod k použití Styová tradice HB 9 RAN Odsavač par Informace pro instaaci a používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupii výrobek spoečnosti MERLONI Eettrodomestici, spa. Øiïte se,

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

IDTM. Myčka Návod k instalaci a použití

IDTM. Myčka Návod k instalaci a použití IDTM Myčka Návod k instalaci a použití IDTM Myčka nádobí Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k obsluze GV53315

Návod k obsluze GV53315 CZ Návod k obsluze GV53315 Ovládací panel 1. Obrazovka displeje: zobrazí kód poruchy, dobu zpoždění atd. Ukazatel oplachovacího prostředku: Indikuje potřebu doplnit dávkovač. Ukazatel doplnění soli:

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Návod k obsluze GI53315X

Návod k obsluze GI53315X CZ Návod k obsluze GI53315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

AS70C AS70CX Bubnová sušička

AS70C AS70CX Bubnová sušička AS70C AS70CX Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze AS70C AS70CX Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 Návod k použití a údržbě platný od 1. 5. 2004 Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně stranu návodu s obrázky zvlhčovače. 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace) CZ FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace)

Více

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI MANUÁL K POUŽITÍ TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI Animo si vyhrazuje právo kdykoli změnit části bez předchozího nebo přímého oznámení této změny zákazníkovi. Obsah tohoto návodu může být také měněn

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

AMD 109 Pračka se sušičkou

AMD 109 Pračka se sušičkou AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company SpA.

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi

Více

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem. Pøíruèka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU Tato knížka obsahuje dùležité informace pro použití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této knížky pøed provozem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

LZV 670 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LZV 670 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LZV 670 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LZV 670 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, spa. Při

Více

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y Instrukční příručka Tento přístroj, určený pro exkluzivní domácí použití, byl vyvinutý pro mytí nádobí. Velmi důležité: Přečtěte si celou tuto příručku dříve, než nainstalujete a začnete používat tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

630870B ASV 12 E ASV 14 E

630870B ASV 12 E ASV 14 E 630870B ASV 12 E ASV 14 E 8 7 6 5 8 7 6 5 4 4 3 3 1 2 1 2 ASV 12 E ASV 14 E 9 Technická data CZ Akumulátorové vrtací šroubováky Typ ASV 12 E ASV 14 E Napìtí 12 V 14,4 V Otáèky naprázdno: 1. rychlost 0

Více

KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX

KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná deska s dotykovými ovládacími prvky Návod k instalaci a obsluze KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná

Více