Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli"

Transkript

1 Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím ES: - 73/23/EHS z (nízké napìtí) a následující zmìny - 89/336/EHS z (elektromagnetická kompatibila) a následující zmìny 1. Opatrnì odstraòte obal. 2. Pokud by výjimeènì došlo pøi pøepravì k poškození pøístroje, nepoužívejte jej bez pøedchozí domluvy s dodavatelem. 3. Myèku nádobí smí používat pouze dospìlé osoby a slouží výhradnì pro mytí nádobí v domácnosti. 4. Dodržujte laskavì následující základní pravidla: - Nikdy se pøístroje nedotýkejte a neobsluhujte jej mokrýma rukama a nikdy k nìmu nepøistupujte bez obuvi, je-li podlaha mokrá. - Použití vícenásobných zástrèek, adaptérù nebo prodlužovacích šòùr se nedoporuèuje. - Pøi instalaci dbejte na to, aby sí ový pøívod nebyl zalomený nebo nebezpeèným zpùsobem uskøípnutý. - V pøípadì závady, pøi opravách a èištìní pøístroj odpojte od pøívodu el.energie. 5. Zabraòte dìtem v pøístupu k èistícím pøípravkùm a otevøené myèce nádobí. 6.Pøístroj nesmí být v žádném pøípadì instalován ve venkovních prostorách, a to ani pod pøístøeškem. Vystavovat myèku nádobí dešti a povìtrnostním vlivùm je nebezpeèné. 7. Bìhem procesu mytí a bezprostøednì po nìm se nedotýkejte topných tìles. 8. Neopírejte se o otevøená dvíøka myèky a nesedejte si na nì, mohlo by dojít k pøevrácení pøístroje. 9. Pokud se vyskytnou závady, uzavøete ihned pøívod vody a vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Proètìte si odstavec Máte problém? Pokud byste øešení nenašli, obra te se na nejbliší servis. 10. Pøed likvidací pøístroje, který dosloužil, odøíznìte kabel a odstraòte zámek. Pro zajištìní trvalé ÚÈINNOSTI a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: Obracejte se pouze na servisní støedisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. Myèka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky) M P B R B Tlaèítko ZP/VYP P M Tlaèítko volby programù Kontrolka zapnutí/vypnutí Kontrolky programù 1 CZ

2 Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) E G F J H L K I E Horní koš I Dolní ostøikovací rameno F Horní ostøikovací rameno J Víèko nádobky na sùl G Výškové pøestavení koše K Vložka filtru H Dolní koš L Nádržka na mycí a oplachovací pøípravek Šíøka Hloubka Výška Objem Pøípojka - tlak vody Provozní napìtí Výkon Pojistka Technické údaje 44,5 cm 57 cm 82 cm 8 jídelních souprav 0,2-10 bar (20 kpa-1 MPa) viz typový štítek viz typový štítek viz typový štítek CZ 2

3 Sùl... Sùl Tvrdost vody je na rùzných místech odlišná. Èím vyšší je obsah minerálù, tím je voda tvrdší. Pokud byste do myèky nádobí napouštìli tvrdou vodu, zùstávaly by na nádobí usazeniny. Vápno se z vody odstraòuje speciální solí, která se dávkuje do odvápòovaèe v myèce nádobí. Dávkování soli do odvápòovaèe Používejte pouze speciální sùl pro myèky nádobí. Nádržka je umístìna pod dolním košem a plní se takto: 1. Vyjmìte dolní koš a odšroubujte zátku nádržky. 2. Jestliže plníte nádržku solí poprvé, musíte ji nejprve naplnit vodou. 3. Pomocí trychtýøe vsypte dovnitø asi 2 kg soli. Je normální, že trochu vody pøitom vyteèe. 4. Zátku znovu peèlivì našroubujte. Nádržku na sùl musíte znovu naplnit po každých 30 cyklech. Indikátor nedostatku soli (pokud je jím pøístroj vybaven) Toto zaøízení zelené barvy je umístìno ve støedu èepièky odvápòovací jednotky a indikuje, zda je nádržka plná. Když není indikátor viditelný, znamená to, že je tøeba sùl doplnit (viz výše). Nastavení spotøeby soli Myèka nádobí je upravena pro nastavení spotøeby soli podle tvrdosti vody tak, aby její spotøeba byla optimalizována na minimum a nastavení bylo možné provést individuálnì. Pøi nastavení postupujte podle následujících pokynù: 1) Odšroubujte zátku zásobníku na sùl. 2) Na okraji nádržky je šipka (viz obrázek). Pokud je to nutné, otoète šipkou ze znaménka - proti smìru pohybu hodinových ruèièek na znaèku + podle tvrdosti pøitékající vody. Doporuèujeme provést nastavení takto: Tvrdost vody fh dh mmol/l Voliè polohy Spotøeba soli (g/mytí) Používání (mytí/2 kg) ,7 / 0 / ,8 4,4 4,5 8, MED > 50 > 89 > 8, byste zabránili rezavìní, mìli byste sùl doplòovat krátce pøed tím, než budete mýt nádobí. 3 CZ

4 Mycí a oplachovací pøípravky... Mycí pøípravky Použití specifických pøípravkù pro myèky nádobí zajiš uje optimální výsledky. Mycí pøípravek nalijte do myèky pøed mytím nádobí podle pokynù uvedených v odstavci Tabulka programù. Nádobka na mycí pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Dávkování mycího pøípravku Stisknìte tlaèítko B a otevøete tak víèko. Mycí pøípravek nalijte do nádobky C. Po naplnìní znovu pøitisknìte víèko tak, aby zaklaplo. B C Oplachovací pøípravek Použití oplachovacích pøípravkù napomáhá sušení a propùjèuje nádobí bájeèný lesk. Nádobka na oplachovací pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Naplnit ji znovu musíte asi po 80 mytích nádobí (nebo když se rozsvítí indikátor nedostatku oplachovacího pøípravku). Plnìní oplachovacího pøípravku Bez ohledu na typ zásobníku instalovaného ve vaší myèce musíte postupovat pøi vkládání pøípravku níže uvedeným zpùsobem. Otoète víèko C na nádržce na oplachovací pøípravek doleva: pøi doplòování dbejte na to, aby pøípravek nepøetékal. Oplachovací pøípravek mùžete dávkovat regulátorem F (pomocí šroubováku), umístìným pod víèkem C. Je možné 6 rùzných nastavení, standardnì je pøístroj pøednastaven na polohu 2. C Pozor: byste si usnadnili zavírání nádobky, oèistìte pøed uzavøením její hrany od event. zbytkù mycího pøípravku. F Dùležité: Správné dávkování oplachovacího pøípravku umožòuje optimální sušení. Pokud by na umytém nádobí zùstávaly kapky vody nebo skvrny, je nutno dávkovaè nastavit na vyšší hodnotu. Pokud na nádobí zùstávají bílé stopy, je nutno dávkovaè nastavit na nižší hodnotu. CZ 4

5 Vkládání nádobí Otøete z nádobí vìtší zbytky jídla døíve, než je vložíte do košù. Došlo by k zanesení filtru a tím snížení mycího úèinku. Silnì zneèištìné hrnce a pánve se zaschlými zbytky pokrmù byste mìli pøedem nechat odmoèit. Zabráníte tím tomu, aby se proces mytí nemusel znovu opakovat. Koše vytáhnìte úplnì ven. Usnadníte si tak roztøídìní nádobí. Dolní koš Horní koš Co patøí do dolního koše Do dolního koše ukládejte: hrnce, poklièky, ploché i hluboké talíøe - viz obrázek. Servírovací mísy a velké poklièky byste mìli ukládat po stranì a to tak, aby se horní ostøikovací rameno mohlo volnì otáèet. - Hrnce, mísy na salát apod. je nutno ukládat vždy obrácenì, tj. dnem vzhùru. - Vysoké nádobí byste mìli ukládat šikmo tak, aby voda mohla lépe odtékat. Vložení 8 souprav jídelního náèiní (pøi testech dle IEC- EN 50242: horní koš v horní poloze) - Pøíbory ukládejte do koše na pøíbory (viz obr. ) držadly smìrem dolù. Je-li koš na pøíbory opatøen po stranách záøezy, mùžete do nich zasunout jednotlivé lžièky. Velmi dlouhé pøíbory je nutno vložit vodorovnì dopøedu do horního koše. Co patøí do horního koše Do horního koše vkládejte choulostivé a jemné nádobí, jako jsou sklenice, šálky na èaj a kávu, podšálky, ale i talíøe, ploché misky, málo zašpinìné nízké hrnce a pánve. - Jemné, event. lehké nádobí ukládejte tak, aby je proud vody nemohl pøevrátit. Obr. Jak nastavit horní koš Výšku horního koše mùžete nastavit do jedné z dvou poloh koše (horní a spodní). byste nastavili koš, odklopte zarážky zajiš ující vodítka a koš vytáhnìte ven. Nasaïte koš zpìt zadními koleèky do horní nebo spodní pozice a pak jej zasuòte tak, aby se do vodítek nasadila i pøední koleèka. Uzavøete západky, aby se koš zajistil na svém místì (viz obr. F). Obr: F CZ

6 Uvedení pøístroje do provozu Nastavení programu mytí Po ukonèení krokù popsaných v pøedchozích odstavcích zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek úplnì otevøený, mírnì pootevøete dvíøka myèky a stisknìte tlaèítko ZP/VYP, umístìné na panelu ovládacích prvkù. Rozsvítí se kontrolka B. Myèka je napojena na pøívod el.proudu a je možné myèku programovat. Výbìr a spuštìní programu mytí Stisknutím volièe programù P nastavíte požadovaný program. Pøi každém stisknutí tohoto tlaèítka se postupnì rozsvítí jedna z kontrolek M. Vyberte si program, vhodný pro nádobí vložené do myèky (použijte pøitom, zejména zpoèátku, tabulku programù, uvedenou v této pøíruèce). Zavøete dvíøka myèky. Po nìkolika sekundách se ozve krátký zvukový signál, který oznamuje zaèátek programu. V tomto okamžiku již nemùžete zvolené nastavení mìnit. Pokud by to ovšem bylo nutné, postupujte podle pokynù uvedených v odstavci Zrušení, event. zmìna programu, který je v chodu. Ukonèení mytí nádobí oznamuje dvojitý zvukový signál a blikání kontrolky M. Pokud potøebujete dodateènì vložit nádobí do myèky Opatrnì otevøete dvíøka a pøerušte tak chod myèky. Musíte postupovat pozornì, abyste zabránili vystøíknutí horké vody. Jakmile potom dvíøka znovu zavøete, pokraèuje myèka v programu od místa, na kterém jste ji zastavili. Ukonèení programu mytí Ukonèení programu mytí oznámí dvojitý zvukový signál a blikání kontrolky M. Otevøete dvíøka myèky a vypnìte ji tlaèítkem ZP/VYP. Uzavøete pøívod vody a vyèkejte nìkolik minut, až horké, na náraz choulostivé nádobí zchladne. Pøi otevøených dvíøkách nádobí lépe schne a trochu se ochladí. Zrušení, event. zmìna programu, který je v chodu Upozornìní: Program, který je v chodu, mùžete zmìnit jenom tehdy, jestliže bìží pouze krátkou chvilku. Mycí pøípravek totiž mohl již být vypláchnut z nádržky a použit. V tomto pøípadì musíte mycí pøípravek znovu doplnit (viz odstavec Plnìní mycího pøípravku ). Potøebujete-li zmìnit program, který je již v chodu, otevøete dvíøka myèky, stisknìte voliè programù P a podržte jej asi 5 sekund. Zrušení programu Vám oznámí krátký zvukový signál a zhasnutí pøíslušné kontrolky. Podle pokynù v odstavci Výbìr a spuštìní programu mytí nastavte nový program. CZ 6

7 Tabulka programù Program Pokyny pro výbìr programu Popis vlastního mytí Mycí pøípravek Oplachovací pøípravek Intenzivní program Silnì zneèištìné nádobí, pánve, hrnce (není vhodné pro choulostivé nádobí) Pøedmývání teplou vodou (45 C) Prodloužené mytí pøi 70 C 2 oplachování studenou vodou Oplachování horkou vodou 70 C Sušení 20 g * Denní mycí cyklus (IEC-EN50242) Normálnì zneèištìné nádobí, hrnce. Program pro bìžné denní použití Druhé pøedmývání studenou vodou. Prodloužené mytí pøi 55 C Oplachování horkou vodou 70 C Sušení 20 g * R Krátký program Krátký úsporný program pro lehce zašpinìné nádobí, které se umývá hned po použití. Bez sušení Krátké mytí pøi 40 C Oplachování studenou vodou 10 g Pøedmývání nádobí a hrncù, které budou umývány pozdìji Krátké mytí studenou vodou, aby se zabránilo zasychání zbytkù jídla. Namáèení 7 CZ

8 Jak ušetøit - Myèku nádobí zapínejte teprve tehdy, je-li naplnìná. Ušetøíte tak drahou energii. Zapnìte event. program Namáèení, abyste zabránili nepøíjemným pachùm a zasychání zbytkù jídla. - Vybírejte vhodné programy: Volba programu závisí na druhu nádobí a jeho zneèištìní. - Dávkujte správné množství mycích pøípravkù: Vìtší množství mycího pøípravu neumyje nádobí lépe. Pouze zatìžuje životní progradí. - Pøed vkládáním nádobí do myèky je nemusíte oplachovat. Jak udržet myèku v dokonalém stavu Po každém mytí Po každém mytí uzavøete pøívod vody a nechte dvíøka myèky trochu pootevøená. Myèka zùstane suchá a nedojde ke vzniku nepøíjemného zápachu. Vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky Pøed každým èištìním event. ošetøováním vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Nepoužívejte rozpouštìdla nebo drsné èistící prostøedky Vnìjší èásti myèky neumývejte rozpouštìdly nebo drsnými èistícími pøípravky. Používejte vlažný slabý mýdlový roztok. Event. skvrny na vnitøních èástech otøete hadøíkem navlhèeným vodou a trochou octa nebo použijte speciální pøípravek pro myèky nádobí. Pøed dovolenou Pøed delší nepøítomností, napø. pøed dovolenou, doporuèujeme provést jedno mytí bez vloženého nádobí. Potom vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky a uzavøete vodovodní kohout. Dvíøka myèky nechte pootevøená. Šetøíte tím nejen tìsnìní, ale zabráníte vzniku nepøíjemného zápachu. Pøi stìhování Pøi stìhování byste mìli myèku pøepravovat pokud možno ve svislé poloze, v nejhorším pøípadì ji mùžete naklonit šikmo dozadu. Tìsnìní Pøíèinou zápachu v myèce bývají zbytky jídla, které zùstaly v tìsnìní. Mìli byste je proto pravidelnì umývat vlhkou houbou. CZ 8

9 Údržba a péèe o zaøízení Filtr byste dosáhli optimálních výsledkù pøi mytí, musíte pravidelnì èistit filtr. Díky filtrùm nezùstávají v odtoku zbytky jídel, voda se vyèistí a mùže být recirkulována. Z tohoto dùvodu byste mìli po každém mytí vyèistit vložku filtru a polokruhový filtr. Vložku filtru vytáhnìte za držátko nahoru a zbytky jídel opláchnìte pod tekoucí vodou. Nejménì jednou mìsíènì byste mìli dùkladnì vyèistit celou filtraèní jednotku, tj. polokruhový filtr a mikrofiltr B. Pøi èištìní mùžete použít kartáèek. Obì èásti spojte podle obrázku a celou filtraèní jednotku lehkým tlakem zasuòte znovu do myèky. Myèka nádobí se nesmí používat bez filtru. Neodborné, event. nesprávné nasazení filtru mùže ovlivnit výsledek mytí nebo dokonce poškodit myèku. B Èištìní ostøikovacích ramen Zbytky jídla mohou ucpat otvory v ostøikovacích ramenech. Proto byste je mìli pravidelnì kontrolovat a èistit (viz Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) - písmeno F-I). Èištìní filtru na pøítoku vody Èistìte pravidelnì filtr pøitékající vody, umístìný na výstupu z vodovodního kohoutku (viz obr. 2 u kapitoly Instalace ). Kohoutek uzavøete. Odšroubujte hadici, vyjmìte filtr a vyèistìte jej opatrnì pod tekoucí vodou. Potom filtr znovu nasaïte a hadici pøišroubujte. Øešení pøípadných problémù Než se s pøípadnou poruchou nebo špatnou funkcí myèky obrátíte na servis, zkontrolujte si, zda jste pøi zapnutí pøístroje na nìco nezapomnìli. Myèka se nezapne Zkontrolujte, zda je vidlice sí ového pøívodu správnì zasunuta v zásuvce; nedošlo k výpadku proudu; jsou správnì zavøená dvíøka; zda tlaèítko ZP/VYP je nastaveno na ZP; je otevøený vodovodní kohoutek. Do myèky nevtéká voda Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevøený a je správnì pøipojená hadice; nebyl pøerušen pøívod vody, event. není pøíliš níyký tlak; hadice není stlaèená; filtr na pøívodu hadice není ucpaný. Nádobí není èisté Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevøený a je správnì pøipojená hadice; nebyl pøerušen pøívod vody, event. není pøíliš níyký tlak; hadice není stlaèená; filtr na pøívodu hadice není ucpaný. Voda neodtéká Zkontrolujte, zda není stlaèená odtoková hadice Nádobí je matné, event. jsou na nìm stopy vápna Zkontrolujte, zda je zátka nádržky na sùl správnì uzavøená; je správnì nastavený dávkovaè oplachovacího pøípravku Chybné údaje Myèka nádobí je vybavena ochranným zaøízením, které je schopno zjistit event. anomálie pøi provozu. Takové pøípady se projeví krátkým a rychlým blikáním kontrolky programu M. Pokud bliká kontrolka programu namáèení (viz tabulka programù), zrušte nastavený program. To platí pouze pro tento pøípad. Postupujte podle odstavce Zmìna programu, který je v chodu. Ubezpeète se, že není pøerušen pøívod vody nebo není zavøený vodovodní kohoutek. Pokud by kontrolka nepøestala blikat, obra te se na nejbližší servis a sdìlte jim závadu. Pokud by krátce a rychle blikala kontrolka jakéhokoli jiného programu, vypnìte myèku a obra te se na servis. Sdìlte jim pøitom, o jaký program se jedná. Pokud by myèka nádobí pøes všechny provedené kontroly nefungovala, nebo pokud byste nemohli závadu odstranit, obra te se na nejbližší autorizovací servis. Uvádìjte vždy následující údaje: - druh závady - èíslo modelu (Mod....), sériové èíslo (S/N...). Obì èísla jsou uvedena na typovém štítku, umístìném proti dvíøkám. Nikdy nenechávejte opravu provést jiným osobám, než odborníkùm v autorizovaném servisu a neakceptujte jiné než originální náhradní díly. 9 CZ

10 Instalace Umístìní Myèku postavte na urèené místo. Pøístroj se mùže boèními stìnami nebo zadní stranou opírat o sousední nábytek nebo stìnu. Myèka nádobí je vybavena pøívodní a odtokovou hadicí, které je podle podmínek možno umístit vpravo i vlevo. Vyrovnání Myèku vyrovnejte pomocí podstavcù tak, aby stála vodorovnì. Pøitahováním nebo uvolòováním podstavcù mùžete upravit i její výšku. Pøístroj v žádném pøípadì nesmí mít sklon vìtší než 2. Správné vyrovnání zaruèuje správnou funkci. Nastavení zadních nožek Myèku zasuòte do linky, event. do výklenku, a nastavte její výšku otáèením šroubù (použijte šroubovák) umístìných vpøedu pod myèkou. Otáèením vpravo se výška zvyšuje, otáèením vlevo snižuje. Pøipojení na pøívod studené vody Pøítokovou hadici pøišroubujte pomocí závitového spoje 3/4 (plyn) na pøívod studené vody. Osaïte pøiložený filtr a dbejte na to, aby pevnì držel v kohoutku (viz obr. 2). Pokud by bylo pøívodní potrubí nové nebo pokud nebylo delší dobu v provozu, ponechejte vodu vytékat tak dlouho, dokud není dokonale èistá. Tímto Obr. 2 preventivním opatøením zabráníte tomu, aby pøípadné zbytky neèistot ucpaly pøítokové vedení a došlo k event. poškození myèky. Pøipojení na pøívod teplé vody Myèku mùžete pøipojit na pøívod teplé vody (ohøívací zaøízení), která nepøesáhne teplotu 60 C. V takovém pøípadì se program mytí zkrátí asi o 15 minut a úèinek je o nìco menší. Pøipojení na pøívod teplé vody se provede stejným zpùsobem, jako u studené vody. Pøipojení na odpad Odpadní hadici zasuòte do odpadního potrubí prùmìru min. 4 cm, nebo ji vložte do døezu. V tomto pøípadì použijte pøiložený oblouk z plastiku (viz obrázek), abyste zabránili zaškrcení hadice. Konec hadice musí být ve výšce mezi 40 a 100 cm a nesmí být ponoøen do vody. Pozor: Speciální oblouk z plastiku musí být uchycen pevnì na zeï, aby se zabránilo sklouznutí odtokové hadice a tím vytékání vody mimo odpadní potrubí. Pøipojení na pøívod el. energie Vidlici sí ového pøívodu zapojte do uzemnìné zásuvky (uzemnìní pøístroje je bezpeènostním požadavkem pøedepsaným zákonnou normou). Ubezpeète se, že hodnoty napìtí a kmitoètu sítì odpovídají údajùm uvedeným na typovém štítku (umístìný proti dvíøkám) a že el. výkon sítì, na kterou je pøístroj pøipojen, odpovídá jeho špièkové spotøebì, uvedené rovnìž na typovém štítku. Pokud by zásuvka, na kterou má být myèka pøipojena, nebyla vhodná pro danou vidlici, mìli byste vidlici radìji nechat nahradit vhodným typem, než používat adaptéry nebo odboèky, které se mohou propálit nebo pøehøát. UPOZORNÌNÍ Zásuvka myèky musí být pøístupná, i když je zaøízení instalováno jako vestavný elektrospotøebiè, aby byla možná bezpeèná údržba. CZ 10

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Návod k obsluze GI53315X

Návod k obsluze GI53315X CZ Návod k obsluze GI53315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299 HDM9 Dir. 89/336/CEE 73/23/CEE Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBÌ Via Aristide Merloni, 47-60044

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LD 20 EU Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LD 20 EU Myčka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem. Pøíruèka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU Tato knížka obsahuje dùležité informace pro použití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této knížky pøed provozem

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y Instrukční příručka Tento přístroj, určený pro exkluzivní domácí použití, byl vyvinutý pro mytí nádobí. Velmi důležité: Přečtěte si celou tuto příručku dříve, než nainstalujete a začnete používat tento

Více

DVG 652 A Myčka nádobí

DVG 652 A Myčka nádobí DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, spa. Při vybírání

Více

Návod k obsluze GV53315

Návod k obsluze GV53315 CZ Návod k obsluze GV53315 Ovládací panel 1. Obrazovka displeje: zobrazí kód poruchy, dobu zpoždění atd. Ukazatel oplachovacího prostředku: Indikuje potřebu doplnit dávkovač. Ukazatel doplnění soli:

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze

Myčky nádobí Návod k obsluze Myčky nádobí Návod k obsluze GS50010W Čtěte tento návod Tento návod k obsluze obsahuje kapitoly: Bezpečnostní pokyny, Provozní pokyny, Pokyny pro instalaci a Jak odstranit problémy atd. Pečlivé pročtení

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Přečtěte si tento návod

Přečtěte si tento návod ADP 650 1) Bezpečnostní informace...1 2) Likvidace...2 Přečtěte si tento návod Vážený zákazníku, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a uschovejte si ho i pro pozdější potřebu. Předejte ho

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Návod k použití Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Rychlé spuštìní Než vysavaè Kobold VR100 poprvé použijete, pøeètìte si pozornì úplný návod k použití. Dbejte na to, aby podlahové senzory

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 Návod k použití a údržbě platný od 1. 5. 2004 Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně stranu návodu s obrázky zvlhčovače. 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze

Myčky nádobí Návod k obsluze Myčky nádobí Návod k obsluze MI61010E Čtěte tento návod Tento návod k obsluze obsahuje kapitoly: Bezpečnostní pokyny, Provozní pokyny, Pokyny pro instalaci a Jak odstranit problémy atd. Pečlivé pročtení

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals FAVORIT 65011 VI Návod k použití Myčka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWFE BWFE BWFE BWFE I 0 a b c d e I II. a b c...... d e.. a c...................... III. a b c d e. a b c.................... d e. a b d e c..... a d.. c............ IV.............

Více

Návod k použití CEDS 95 X-S

Návod k použití CEDS 95 X-S Návod k použití CEDS 95 X-S Pozorně si přečtěte všechny následující pokyny děkujeme. Tento návod obsahuje kapitoly: bezpečnostní instrukce, návod k použití, návod k instalaci, tipy pro vyhledávání závad,

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

Návod k použití SN 65M007EU

Návod k použití SN 65M007EU SN 65M007EU Návod k použití SN 65M007EU Q4ACZM1592 1 2 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si,prosím, zjistěte na panelu

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití myčka nádobí ESL 68040

návod k použití myčka nádobí ESL 68040 návod k použití myčka nádobí ESL 68040 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652. 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652. 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

VÝROBNÍK LEDU NÁVOD K OBSLUZE

VÝROBNÍK LEDU NÁVOD K OBSLUZE VÝROBNÍK LEDU NÁVOD K OBSLUZE TYPOVÉ ŘADY : AF ELECTRONIC MODELY : AF 20, AF 30, AF 80, AF100, AF 200 OBSAH 9.9.2004 1ze9 1_15_vyrobnik_ledove_triste_af.doc ÚVOD VŠEOBECNÉ ÚDAJE PŘI DODÁNÍ POPIS PŘÍSTROJE

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka nádobí DFH 1030

NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka nádobí DFH 1030 NÁVOD K POUŽITÍ Myčka nádobí DFH 1030 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení myčky nádobí značky BRANDT. Do výroby tohoto přístroje jsme vložili veškeré naše zaujetí a naše knowhow, aby co nejlépe

Více

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI MANUÁL K POUŽITÍ TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI Animo si vyhrazuje právo kdykoli změnit části bez předchozího nebo přímého oznámení této změny zákazníkovi. Obsah tohoto návodu může být také měněn

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více