V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT"

Transkript

1 ročník XX., číslo 5/2008 Zápis ze zasedání obce Hasiči slavili 115 let od založení Společenská kronika Obecná škola CHLADNÝ KVĚTEN BUDE-LI ROSITI, MNOHO SENA BUDEŠ KOSITI V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT

2 _ zasedání Zastupitelstva obce _ zasedání Zastupitelstva obce _ zasedání Zastupitelstva obce _ Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hovězí konaného dne 29. dubna 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hovězí v hodin Deváté jednání Zastupitelstva obce Hovězí v tomto volebním období zahájil starosta obce, p. Antonín Koňařík, přivítáním členů zastupitelstva, pracovníků obecního úřadu a dalších občanů z naší obce. Jednání bylo přítomno 14 členů ZO, 1 se omluvil. Na začátku přečetl program zasedání, jehož návrh byl předjednán v radě obce. Program byl schválen všemi 14 hlasy přítomných členů ZO. Do návrhové komise byli zvoleni Mgr. Michal Kovář a p. Libor Štrbík, jako zapisovatel byl zvolen místostarosta obce, ing. Josef Zvěřina. Kontrolou úkolů z minulého jednání byla zahájena pracovní část. Starosta informoval o uzavření smluv o odkupech pozemků v rámci plánované cyklostezky a předání žádosti o poskytnutí dotace na Státní fond dopravní infrastruktury. V současné době chybí vyřešit pouze část pozemku p.č /7 pod stávající komunikací o výměře 5,5 m 2. Příslib majitele je, a proto bude tato záležitost vyřešena. Návrh rozpočtové změny č. 2 v obecním rozpočtu r přečetla a po jednotlivých položkách vysvětlila účetní obecního úřadu, p. Ivana Hromadová. Bylo projednáno celkem 6 změn, z toho 3 v položce příjmů a 3 výdajové položky. Změna č. 2 zahrnuje úpravu výdajových a příjmových položek ve výši ,- Kč. Nejvýznamnějším příjmem bylo zapojení zůstatku na účtu za rok 2007 v částce ,- Kč. Ve výdajích byl povýšen zejména paragraf SDH Hovězí o částku ,- Kč na nákup nového vozidla Ford Tranzit, dále byl vytvořen nový paragraf rozpočtové rezervy pro částku ,- Kč. Starosta obce doplnil výše uvedené údaje v záležitosti výdajové položky u SDH. Ta se týkala poskytnuté dotace z Krajského úřadu Zlínského kraje. Kraj poskytl na základě žádosti, finanční příspěvek na účelový nákup dopravního hasičského vozidla, ve výši ,- Kč, zbylá částka ,- Kč, bude uhrazena z obecního rozpočtu. Z tohoto důvodu musí být řešeno i smluvní ujednání o této dotaci z kraje. Po vysvětlení nechal starosta hlasovat o rozpočtové změně č. 2. Všech 14 přítomných členů ZO bylo pro schválení změny v rozpočtu a pro znění Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0603/2008/KH, na nákup hasičského vozidla. Dalším bodem programu jednání bylo předložení zprávy o hospodaření Základní školy Hovězí za rok Zprávu přečetl ředitel školy, Mgr. Karel Potocký. Hospodářský výsledek skončil v kladných číslech, tedy ,44 Kč, a to díky nevyčerpaným zálohám na topení plynem v loňském roce. Celkově hospodařila základní škola s částkou ,80 Kč, která zahrnuje příspěvky od obce, krajského úřadu a školského úřadu. Byl podán návrh na rozdělení výsledku hospodaření ZŠ Hovězí za rok 2007 podle zákona č. 250/2000 Sb., do fondu odměn ,- Kč a do rezervního fondu ,44 Kč. Starosta obce připomenul, že členové finančního výboru provedli v rámci své činnosti dne kontrolu v dokladech zdejší základní školy. Na základě podaných informací schválili všichni přítomní členové zprávu o hospodaření ZŠ Hovězí za rok Se zprávou o hospodaření Mateřské školy Hovězí seznámila přítomné ředitelka, p. Hana Dohnalová. Zde byl hospodářský výsledek opět v kladných číslech, a to ve výši ,41 Kč. Ve školce byla taktéž provedena prověrka dokladů členy finančního výboru dne Celkový výsledek opět souvisí s úsporou energií v zimních měsících. Všichni členové ZO schválili hospodaření MŠ Hovězí za rok 2007, včetně rozdělení prostředků ve výši ,- Kč do fondu rezervního a 5.000,- Kč do fondu odměn. Osmým bodem programu bylo projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva, podle nařízení vlády č. 79/ 2008 Sb. Tato záležitost byla předjednána na radě obce. Výše odměny bude činit u člena rady obce 1.250,- Kč/ měsíc, u předsedy výboru a komise 1.070,- Kč/měsíc, u člena výboru a komise 420,- Kč/měsíc, u člena zastupitelstva 340,- Kč/měsíc. Z přítomných členů ZO 13 hlasovalo pro výši odměny, 1 nehlasoval. Nová výše odměny bude platit od a odměna členů ZO, kteří vykonávají pouze tuto funkci (František Chrástecký, ing. Ladislav Kašpar, Libor Štrbík, Zdeněk Líňa, Václav Dvořák) bude vyplácena souhrnně 2 x ročně, vždy za pololetí kalendářního roku z důvodu úspory nákladů na vyúčtování. Další dva body programu spolu úzce souvisely. Vzhledem k tomu, že Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko připravuje realizaci projektu Čistá řeka Bečva, je nutno tyto záměry projednat a schválit v zastupitelstvech jednotlivých obcí. První záležitostí je Prohlášení obce Hovězí k účasti na výše uvedeném projektu. O finanční prostředky bude žádat sdružení z Operačního programu životního prostředí, který souvisí s podporou snižování znečištění vod. V naší obci se jedná o celkem tři lokality a to v místní části Potoky v Hovízkách, lokalita U Válků v Hovízkách a lokalita U Rusínů v Hořansku. Všech 14 přítomných členů ZO bylo pro schválení výše uvedeného prohlášení, které se týká účasti na realizaci projektu ČRB II. V úzké souvislosti s prohlášením, seznámil starosta obce všechny přítomné se zněním Smlouvy o převodu práv a povinností v rámci zpracované projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení pro plánovanou realizaci splaškové kanalizace v údolí Potoky, v lokalitách U Válků a U Rusínů. I se zněním této smlouvy všech 14 členů ZO souhlasilo. Při projednávání záměru obce ve věcech majetkových změn ve vlastnictví pozemků předal starosta obce slovo vedoucímu správy obecních lesů, p. Zdeňku Martečkovi. Ten vysvětlil důvod plánovaného odkupu lesů v těsné blízkosti cesty Chladná od soukromých vlastníků za navrženou cenu 35 % ceny znaleckého posudku. Dále rozebral jednotlivé záměry starosta obce. Jednalo se zejména o dokončení majetkového vyrovnání s vlastníky pozemků v místě staré cesty do Huslenek, dále předjednané žádosti v radě obce, týkající se odkupu starého sklepa v Hořansku, části pozemku v těsné blízkosti komunikace III. třídy do Hořanska a dále o odprodej pozemků v lokalitě Za Humny, kde bude probíhat výstavba další bytovky. V tomto bodě programu byla řešena i smluvní záležitost věcného břemene. Protože se v současné době zpracovávají podklady pro zahájení územního řízení na akci,,vodovod Potoky, v rámci něhož se trasa vedení dotýká pozemků ve vlastnictví státu, je nutno vyřešit tato záležitosti smluvně. Odkup nemovitostí : a) podíl 1/30 od paní Marie Šimkové,

3 _ zasedání Zastupitelstva obce _ zasedání Zastupitelstva obce _ zasedání Zastupitelstva obce _ Plynární 798/39, Praha 7, Holešovice, p. č /7 ostatní plocha o výměře 164 m 2, kupní cena 820,-Kč b) od paní Jiřiny Tkadlecové, Hovězí 77, p.č /4- vodní tok o výměře 47 m 2, kupní cena 2.350,-Kč c) od pana Jaromíra Januše, Pod Žamboškou 1752, Vsetín, podíl ½ nemovitosti Pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č /2 o výměře 8277 m 2 a (PK) p.č /2 o výměře 8423 m 2, kupní cena ,-Kč d) od paní Emílie Janušové, Pod Žamboškou 1752, Vsetín, podíl ½ nemovitosti Pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č /2 o výměře 8277 m 2 a (PK) p.č /2 o výměře 8423 m 2, kupní cena ,-Kč e) od paní Marcely Berkové, Hovězí 672, nově vzniklou p.č /2-ostatní plocha o výměře 35 m 2, kupní cena 2.625,-Kč. Odprodej nemovitostí : a) manželům Petru a Marcele Berkovým p. č. St. 118/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m 2, za kupní cenu ve výši 4.800,-Kč. b) Společnosti SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o., nemovitosti p.č /29-ostatní plocha o výměře 698 m 2, p.č /30 ostatní plocha o výměře 975 m 2 a p.č. 46/7 zahrada o výměře 274 m 2, za kupní cenu ,-Kč. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: uzavřená mezi Obcí Hovězí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Vsetín, na uložení vodovodního potrubí do pozemků ve vlastnictví státu. Jedná se o tyto pozemky p.č /1, 15864/2, 15864/7, 15864/9, 15852/1, 15894/3, 15894/4 a 15894/5. V 11 bodu programu přednesl starosta obce návrh rady na delegaturu zástupce naší obce na jednání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Rada obce navrhla místostarostu, ing. Josefa Zvěřinu, jako zástupce p. Miroslava Chmelu. Všech 14 přítomných členů ZO bylo pro podaný návrh. Valná hromada se bude konat ve Vsetíně. Schválením delegáta na jednání valné hromady VaK u, byl vyčerpána pracovní část programu jednání, a proto otevřel starosta další bod programu. Jako první se s aktuálními informacemi přihlásil místostarosta obce, který informoval o výsledku otvírání obálek veřejné zakázky na vybudování inženýrských sítí a parkoviště u nově budované bytovky v lokalitě Za Humny. Rada obce schválila obeslání 5 stavebních firem na cenovou nabídku na provedení stavebních prací. Členové kontrolního výboru dne otevřeli obálky s nabídkami a provedli zhodnocení. Hlavním hodnotícím kritériem byla cena za dílo. Jako nejvýhodnější byla ohodnocena cenová nabídka firmy Strabag a.s. Místostarosta požádal, vzhledem k dodržení termínu výstavby, o schválení výsledku řízení přítomné členy ZO. Všech 14 členů bylo pro využití nabídky firmy Strabag a.s., na realizaci akce 36 TI Hovězí v lokalitě Za Humny. Dále ing. Zvěřina informoval o připravované akci majitele a správce pozemní komunikace III. třídy č Hovízky, která obnáší opravu 5 mostků v údolí Potoky, která by se měla realizovat v letošním roce. Další aktuální informací byla zpráva o zaměstnání 6 pracovníků na veřejně prospěšné práce, kteří se budou v letošním roce podílet na údržbě veřejné zeleně v naší obci. Ředitel základní školy Mgr. Karel Potocký informoval o výsledku zápisu do 1. třídy školního roku , kdy je velká naděje na obsazení 2 tříd. Starosta obce, Antonín Koňařík, připomenul záležitost požadovaného ranního autobusového spoje do údolí Potoky. Dopravní společnost ČSAD Vsetín nevidí technický problém v zajištění linky, požaduje dofinancování provozu. V této záležitosti se chce vedení obce obrátit na odbor dopravy Zlínského kraje, a zaštítění provozu z jeho rozpočtu. Ředitelka mateřské školy, p. Hana Dohnalová, upozornila na možnost omezeného provozu školky v letních měsících, zejména v souvislosti s plánovanými opravami objektu. Na toto navázal starosta obce, který uvedl, že byla zaslána žádost na ministerstvo financí o dotaci a taktéž na Zlínský kraj. Projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení jsou již ve fázi dokončení. O nabídce na odprodej nemovitosti čp. 19 přednostně obci Hovězí, dále informoval starosta obce. Touto nabídkou ponechal členům ZO čas na rozmyšlenou do příštího jednání. Do diskuse se přihlásil jako první p. Jaroslav Lačík, který se tázal na záležitost pokračování cyklostezky dále ke Vsetínu. Starosta odpověděl, že v se v současné době zpracovává projektová dokumentace změněné trasy z důvodu problematické dohody s vlastníky jednotlivých pozemků a negativního posudku správy CHKO. Člen zastupitelstva, p. František Chrástecký se ptal na možnost vyvážení obsahu z jímek na čistírnu odpadních vod v Dolansku. Místostarosta odpověděl, že na základě konzultace s provozovatelem, VaK Vsetín a.s., toto není prozatím možné z provozních důvodů, protože se výsledky rozborů vypouštěných vod drží těsně pod hranicí limitu. Nárazová zátěž po vyprázdnění fekálních vozů by dle provozovatele,, rozhodila nastavený systém čištění. Na toto téma se rozproudila živá debata z řad zejména některých občanů o,,správném či nesprávném fungování ČOV. Vedoucí správy obecních lesů, p. Zdeněk Marteček, krátce pohovořil o současném lesním hospodaření. Upozornil hlavně na situaci s obchodováním s dřevní hmotou v letošním roce, kdy dochází k poklesu prodejní hodnoty až o 250,- Kč/m 3, z důvodů vlivu vichřice EMMA a přebytku dřeva na trhu. Proto budou omezeny mýtní těžby, a v první fázi se pracovníci soustředí na nahodilou těžbu a probírky. Do diskuse se opět přihlásil p. Jaroslav Lačík, s dotazem na opravu cesty na Kapitánku a funkci Místní akční skupiny Horní Vsacko Valašsko. Záležitost opravy cesty byla vzata na vědomí s tím, že bude dohodnut termín provedení úprav se zástupcem podniku Lesy České republiky s.p., který loni na podzim prováděl těžbu, v co nejbližším termínu. MAS Horní Vsacko Valašsko je sdružení obcí a podnikatelů (fyzických a právnických), které se zaměřuje na projekty malého rozsahu např. v rámci programu Leader, programu rozvoje venkova. Sdružení spolupracuje s mikroregionem Horní Vsacko Valašsko a pomáhá se zpracováním žádostí o podporu akcí rozsahu do 3 mil. Kč, ať obcím či drobným podnikatelům, zejména v oblastech podpory zemědělství, lesnictví, cestovního ruchu atd. Protože neměl nikdo jiný další otázky, předal starosta slovo Mgr. Michalu Kovářovi, který přečetl obsah usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hovězí. Závěrem poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a nastínil termín příštího zasedání na konci června tohoto roku. Ing. Josef Zvěřina

4 _ oslavy hasičů _ oslavy hasičů _ oslavy hasičů _ oslavy hasičů _ oslavy hasičů _ oslavy hasičů _ OSLAVY 115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HOVĚZÍ Oslavy 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hovězí byly zahájeny v neděli 11. května 2008 slavnou bohoslužbou za zakladatele, zemřelé a živé členy hasičského sboru. V průběhu mše svaté posvětil P. Vlastimil Vaněk nový spolkový prapor našeho sboru. Historie vzniku a vývoje praporů je dlouhá, proto alespoň několik slov k současnému významu. Prapor považujeme za symbol, který sjednocuje a navenek vyznává nikoli náhodné seskupení, ale smysluplný sbor lidí stejného poslání, stejných povinností, stejné statečnosti a ideálně i mravní ryzosti, která zavazuje až k prolití krve. Byl vždycky znamením výlučnosti, odlišnosti a důstojenství a především hlásal jednotu a věrnost. Z této sjednocující role vyplývala posvátnost praporu: Na prapor se přísahalo, prapor se chránil a střežil až do prolití krve a uchovával se na posvátných místech, v kostele, kde požíval ochrany nejvyšší. Nebyl zneužíván k nicotným cílům. Cti nejvyšší se praporu dostalo, když v křesťanské ikonografii byl vložen do rukou zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad smrtí. Také patron hasičů svatý Florián je zobrazován jako římský voják s korouhví v ruce. Postava svatého Floriána je zobrazena i na praporu SHD Hovězí nad kostelem, který je dominantou naší obce a jakýmsi centrem, kolem kterého odpočívají naši nejdražší, kteří nás předešli na věčnost. Dále je na praporu zobrazen hasičský znak do něhož je vložen erb obce Hovězí, aby tak vyjadřoval naši občanskou příslušnost a z toho vyplývající povinnosti vůči ostatním občanům. To také vyjadřuje heslo BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI, které do vínku sboru položili jeho zakladatelé již v roce Po slavnostní bohoslužbě odešli hasiči v průvodu za doprovodu dechové hudby k hasičskému domu, kde starosta obce pan Antonín Koňařík krátce zhodnotil význam a práci hasičů pro obec a celou společnost a předal veliteli zásahové jednotky hasičů Zdeňku Líňovi klíče od nového vozidla Tranzit, určeného k přepravě osob k zásahům. Po tomto aktu následovala slavnostní valná hromada, při které starosta sboru krátce zhodnotil činnost sboru a byla předána četná vyznamenání a medaile za práci ve sboru i pro veřejnost. Do oslav byl zařazen i mimořádný bod programu. Nové auto hasičům posvětil olomoucký světící biskup mons. Josef Hrdlička, který ve farním kostele uděloval tento den svátost biřmování. V odpoledních hodinách proběhlo tradiční námětové cvičení likvidace simulovaného požáru Sokolovny. Jako první předvedli v historických stejnokrojích hašení ohně nejstarší technikou berlovkami hasiči ze Zděchova. Po vyhlášení poplachu přijíždí jako první novým vozidlem Tranzit hasiči z Hovězí spolu s velitelem br. Zdeňkem Líňou, který se ujímá velení zásahu. Pak následují naše zásahová vozidla Tatra a Liaz. Krátce nato přijíždí jednotky z Halenkova, Karolinky skláren (s plošinou), Janové, Karolinky město a Nového Hrozenkova. Byly předvedeny ukázky likvidace požárům, záchrany ohrožených lidí z objektů při použití dýchacích přístrojů a plošiny. Nakonec pak přišlo to nejlepší ve třech kategoriích. Oprávněně jim patřil bouřlivý potlesk. Oslavy 115. výročí založení SDH Hovězí a současně i svátku svatého Floriána byly pak ukončeny společným posezením v hasičské zbrojnici. MVDr. František Kovář náměstek starosty SDH Hovězí

5 _ kino _ společenská kronika _ kino _ společenská kronika _ kino _ společenská kronika _ kino _ 1. června 2008 ve hodin 27 ŠATŮ Romantická komedie USA, 109 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let. - Ve filmu 27 šatů navštívíme svatbu v kovbojském, bikinách, indických sárí a to vše na nejrůznějších a často velmi obskurních místech. 8. června 2008 ve hodin BOBULE Letní komedie ČR, 90 min., mládeži přístupno. - Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. 15. června 2008 ve hodin LOVCI POKLADŮ KNIHA POKLADŮ Dobrodružný film USA, 124 min., české titulky, mládeži přístupno. - Druhé dobrodružství hledače pokladů Benjamina F. Gatese v podání Nicolase Cage. 22. června 2008 ve hodin HRANICE SMRTI Horor USA, 108 min., české titulky, mládeži přístupno od 18 let. - Boj o život začíná! 29. června 2008 ve hodin VENKOVSKÝ UČITEL Drama ČR, 126 min., mládeži přístupno od 15 let. - Každý někoho potřebuje. Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Jubilanti v květnu: Koňařík Alfred 70 let Hovízky 370 Trtík František 70 let Střed 107 Juráň Miroslav 70 let Hořansko 573 Bogarová Anna 85 let Suška 355 Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům. Narození: Boroš Vít Veřečný 264 Rodičům blahopřejeme k narození chlapečka. Úmrtí: Babicová Ludmila 86 let Hovízky 384 Lačíková Milena 62 let Dolansko 433 Kopecký Vojtěch 67 let Potoky 313 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. Zveme Vás na jízdu historického vlaku v rámci výročí 100. let železniční tratě Vsetín Velké Karlovice V rámci těchto oslav bude na každé zástavce krátká prezentace jednotlivých obcí (např. žívá hudba, občerstvení, vystoupení pěveckých, tanečních souborů, umělecká řemesla, upoutávky na zajímavosti v obci apod.) podle možnosti jednotlivých obcí a vymezeného času. Ve vlaku bude řazen služební vůz, ve kterém bude vyhrávat hudební skupina. Dále historický vůz pro pozvané hosty, bufetový vůz s nabídkou občerstvení a upomínkových předmětů a několik vozů pro cestující. Součástí oslav bude také jízda historického autobusu Škoda 706 RO. K výročí bude Sdružením obcí vydána pamětní brožura. Návrh jízdního řádu parního vlaku: Vsetín Ústí u Vsetína Janová H O V Ě Z Í Huslenky I Huslenky zastávka Halenkov zastávka Halenkov Nový Hrozenkov zastávka I Nový Hrozenkov Karolinka zastávka I Karolinka Velké Karlovice zastávka I Velké Karlovice

6 _ obecná škola _ z historie obce _ obecná škola _ z historie obce _ obecná škola _ z historie obce _ Dokončení článku - Povídání se staříčkem Čtvrtinovým OBECNÁ ŠKOLA Jak už jsem povídal, do obecné školy jsem začal chodit u nás v dědině v roku Ještě dnes si vybavuji střípky z tohoto ceremoniálu. Bylo to něco podobného jako bývá i dnes. Nastoupili jsme před školu na náves, nebo spíše náměstíčko před školou. Je to plácek asi jako půlka fotbalového hřiště a byl vydlážděný kostkami a uprostřed je v ohrádce socha Sv. Jana Nepomuckého. Tak na toto náměstíčko nás seřadili. Pan starosta a pan ředitel měli jakýsi projev. Ten mne ale moc nezaujal, ani si z něj nic nepamatuji. Co se mi vybavuje přesně je pan Pončík, policajt, který přišel v uniformě a naleštěných holínkách a slavnostně vytáhl na dřevěný stožár Československou vlajku. Potom se asi cosi zpívalo a šli jsme do tříd. Po několika letech se nástupy opět konaly, ale to už tam nebyl pan Pončík a na stožáry se vytahovaly vlajky dvě. Stožáry tam byly několik let a sloužily nám později k soukromým závodům ve šplhu. Výsledky závodů většinou vyhlašoval pan ředitel, když závodníky vedl za uši do ředitelny, kde jim nejen vytáhl třísky z přední části těla, ale kvůli symetrii naložil ještě něco na zadek. Žákovské knížky ještě nebyly vynalezeny a vše se řešilo na místě činu. Ale to jsem předběhl dobu. V první třídě nás učil pan učitel. (Emancipace ještě nezasáhla oblast školství a ve třídách vládli převážně učitelé). Pan učitel Seidl byl přísný i hodný pán asi kolem čtyřicítky let. Naučil nás všechny číst, psát a počítat. U některých žáků bylo jejich písmo dokonce i čitelné. A v případě kresleného projevu, bylo někdy možno poznat podobu s věcmi, které se vyskytovaly v našem okolí. A tak jsme se pomalu vzdělávali a v druhém pololetí jsme mohli už pomalu zkoušet psát perem. Řeknete si jaký problém psát perem a inkoustem. V těch dobách se sice už nepsalo husím brkem jako ve středověku, ale plnicí pera ještě nebyla běžnou záležitostí. Do kalamářů se namáčela pera ocelová upevněná na dřevěných násadkách. Jejich vlastnosti byly ale s husími brky srovnatelné. Když se pero namočilo málo, napsalo se s ním maximálně půl slova. Když se ponořilo do kalamáře víc, nabralo inkoustu nejen na půl věty, ale i na pořádnou kaňku, nebo spíše na kaňoura. Takže když se nedařilo, byly na stránce kaňky proti písmenkám v přesile. V případě, že se podařilo zaběhnout novou špičku natolik, že obstojně začala psát, stalo se to, že pero spadlo z lavice na zem a krásně se zabodlo do dřevěné podlahy. Potom už většinou nepsalo. To nebyly všecky hrátky, které se daly s kalamářem a inkoustem dělat. Občas někteří dobráci dolili do kalamáře vodu, takže písmo bylo vybledlé, nebo tam dali kus nějakého marasu a tak kromě namočení pera byl na špičce kus něčeho co nepsalo, pokaňkalo alespoň lavici nebo i sešit. Největší hrůza byla, když nějaký mamlas vhodil do kalamáře šuměnku. To potom se kalamář změnil na hrnečku vař a valila se z něj modrá záplava. Taková věc většinou končila tím, že viník musel uklidit tu spoušť co nadělal, potom dostal pořádný výprask, zůstal po škole a pokračoval v uklízení. Navíc doma znovu dostal, protože přišel pozdě ze školy a jako Kainovo znamení měl modré ruce. Tehdy nebyly vůbec problémy s dodatečným pedagogickým rozebíráním přestupku. Ale abych se vrátil k vlastnímu vybavení třídy. První třída se nacházela v prvním poschodí hned proti schodům. Když se do ní vešlo byla po pravé straně stěna se stupínkem, katedrou a tabulí. Na protilehlé stěně byla okna, na levé pak skříně s pomůckami a obrázky. Na levé vstupní stěně byly věšáky, počítadlo a ostatní. Uvnitř třídy byly tři řady lavic pro malé školáky. V lavicích se sedělo po dvou a byly smontovány jako celek v řadě. Měly dřevěná sedátka, která se sklápěla jako sedadla v kině a vpředu šikmou stolní desku. Blíže u stupínku seděli žáci menších postav a vzadu odrostlejší, kteří pro velký úspěch opakovali třídu znovu. Chlapci s děvčaty většinou neseděli v jedné lavici, neboť si většinou vzájemně ubližovali. Důležité zařízení pro provoz třídy v zimě byla veliká železná kamna, která byla hned nalevo vedle dveří. Ráno v nich zatopil pan školník a potom se o topení starali žáci pod dozorem pana učitele. Přikládal do nich učitel a žáci docházeli do kůlny na uhlí. Když se zapomnělo přiložit, byla ve třídě zima Občas bývaly i uhelné prázdniny, když byly veliké mrazy a málo uhlí na topení. S kamny se daly provádět též různá kouzla. Třeba se daly na ně kapsle z patron, nebo střelný prach z nábojů, těch jsme měli ještě bohaté zásoby z války, a až se kamna rozehřála, tak to bouchlo. Když to vyšlo tak, že byl zrovna přítomen vyučující, bouchalo to opět, když se vyplácela zasloužená odměna na zadní část pachatele. Jinak se v kamnech pálily různé papírky, které se neměly dostat do nepovolaných rukou a jiné hořlavě i nehořlavé předměty. V pozdějších letech, v roce 1953, to už jsme chodili do páté třídy, posloužila kamna ke skoncování s kultem Stalina a Gottwalda. Z učebnic se vytrhávaly jejich fotografie a pálily se. Jak jsem se až po letech dozvěděl, doplatila na kult osobnosti škola v Luhačovicích., když byla kamna tak nacpaná státníky, že plameny zapálily na půdě u komína trám a celá škola vyhořela. Takže tamější žáci vzpomínají na představitele této éry dodnes v dobrém, protože měli potom mimořádné prázdniny. S kamny se i jinak muselo zacházet opatrně. Když pan učitel přikládal a pořádně nezavřel popelník, nebo bylo v uhlí hodně prachu, milá kamna bouchla a černý mrak, který z nich vyletěl, se musel vyvětrat. Samozřejmě první vyletělo okny všechno teplo, zato smrad se držel ve třídě až do konce vyučování. Jelikož jsme v těch dobách trpěli povětšinou otravou kyslíkem, přijali jsme jako příjemnou změnu trochu jiného povětří. Teď jsou ve všech školách radiátory ústředního topení s termostaty. Je tam sice teplo, ale není tam žádná romantika. Taková krásná kamna jsem v pozdějších letech vídal ještě v hospodě Na Harcovně v sále. Několikrát se rovněž zasloužily o kulturní vložku, když roztančení plesající shodili roury od kamen a ples požárníků se změnil na shromáždění kominíků a kominic. Ale to jsem odbočil už hodně daleko. A tak se vraťme zpět do první třídy.

7 _ obecná škola _ z historie obce _ obecná škola _ z historie obce _ obecná škola _ z historie obce _ Hovězský zpravodaj Napravo od dveří byl stojan s železným umyvadlem a s kýblem na vodu. Vodovod nebyl ještě v dědině zaveden a tak se pro vodu chodilo do obecní pumpy na návsi. Umyvadlo bylo velice užitečnou věcí. Někdy byl občas do něj namočen někdo z žáků. Jinak většinou sloužilo k namočení houby určené k utírání tabule. Houba ke stanovenému účelu sloužila pouze tehdy, když byl přítomen vyučující. Po dobu přestávky se houba většinou pohybovala vzduchem. Pokud byla ve svém letu zastižena některým z vyučujících, byl opět vítaný důvod k exekuci chudáků žáčků. Jelikož se na Valašsku rákos moc nevyskytuje, brali naši vyučující za vděk i lískovými proutky a pruty, kterých bylo a je i dodnes dostatek. A tak když se stalo, že prut neustálou námahu nevydržel, musel ten kdo byl příčinou zničení tohoto výchovného prostředku, donést proutek nový, nebo raději několik, aby zbylo něco pro příště. Někteří výtečníci se do školy opravdu těšili a když náhodou odcházeli bez toho, že nedostali ani jednou, byli z toho nesví a uplynulý den považovali za nenaplněný a zbytečný. Z výše uvedeného by se čtenář domníval, že jsme byli pouze biti a biti. Není to pravda.! Naši učitelé neměli z našich výprasků žádnou radost. Zbytečně je to zdržovalo od výuky a vyčerpávalo fyzicky i duševně. Nikdy jsme nedostali, když jsme si nezasloužili. Je sice pravda, že v případě, když byl případ moc zamotaný a nebyl čas na dlouhé vyšetřování, svezl se s pachatelem i nevinný. Ale stávalo se to zřídka, neboť pedagogové nás znali natolik, že se mýlili málokdy. S odstupem času to srovnávám s naší zákonodárnou mocí a spravedlností... Je to nesrovnatelné! Kam až jsem to od lavoru došel? Podlaha ve třídách byla pevná z dřevěných prken. Po prázdninách nebo když se čekala nějaká významná návštěva, byla natřena jakýmsi olejem. V případě, že došlo v této době k měření sil mezi žáky a ti se v zápalu boje ocitli na zemi, vypadali zápasníci jako topiči z parní lokomotivy. To bylo potom doma radosti!! Taková podlaha měla kromě nevýhod i jednou velkou výhodu - nemuseli jsme se přezouvat. Když byla velká přestávka a trochu slušné počasí vyběhli jsme na školní dvůr nebo na náves a čerstvého vzduchu jsem si mohli užít dostatečně. Sice někdy se prášilo, ale aut jezdilo tak málo, že o nějakém smogu nebylo ani potuchy. Po ukončení přestávky, obzvlášť když bylo bláto, nás očekávala u dveří paní školnice s metlou a běda tomu kdo si neočistil pořádně boty! Po vyučování jsme se ubírali k domovům. Rychlost našeho přesunu byla různá, podle počasí. Pokud bylo škaredě, nebo nějak divně, spěchali jsme, abychom byli doma než pořádně zmokneme. Pokud bylo počasí krásné, domů jsme se loudali. Po cestě byly různé zajímavosti, které bylo nutno prozkoumat, takže se naše cesta poněkud prodloužila. Zvlášť když dozrávalo ovoce, nebo něco na poli. Také v zimě, když byla na každém kousku cesty nebo na potoce nějaká klouzačka jsme domů nepospíchali. V tom byli spolužáci, kteří bydleli kousek od školy v nevýhodě, protože jejich rodičstvo mělo přehled o jejich rozvrhu, a v případě mohlo jít svým ratolestem naproti, někdy třeba s prutem. U nás vzdálenějších, kde cesta trvala skoro hodinu, nějaká ta minuta navíc se ztratila. Když jsme ale přišli až v podvečer, bylo i našim rodičům jasné, že jsme nešli rovnou domů a nespěchali pilně dělat domácí nebo polní práce, anebo jsme se potulovali. V lepším případě jsme museli dohnat všechno co jsme zanedbali při konání domácích prací. V horších případech došlo i na ruční poučení o povinnostech zdárného žáka obecné školy. Jelikož jsem neměl na to, abych prosazoval svoji osobnost, dával jsem většinou přednost tomu, že jsem dělal dobrotu a lískové medicíny jsem užíval zřídka, neboť mi vůbec nechutnala. Při cestě domů bylo samozřejmé, že jsme zdravili všechny starší lidi. Nebylo to z vrozené slušnosti, ale ze strachu, že onen opomenutý občan si to vyloží jako neúctu k jeho věku a postavení a nejdéle do neděle se tato skutečnost donese rodičstvu, kterému bylo těžko vysvětlit, že starší i neznámé lidi není třeba zdravit. Je zajímavé, že i v dobách kdy ještě nebyla komunikační technika na výši, se naše lotroviny dostávaly rychle tam, kam jsme nechtěli. Takže někdy jsme přišli domů a doma už věděli co a jak, a vyvodili z našeho jednání patřičné poučení. To byla kontrola veřejnosti, a ne teď! Dokonce občas docházelo k tomu, že občan, který se domníval, že naším jednáním došel k újmě, se neobtěžoval žalováním ve škole nebo rodičům, ale vyřídil si svou záležitost s viníkem, který nestačil utéct, stručně ručně. Odvolání se z naší strany většinou nekonalo, neboť soud vyšší instance, v tomto případě rodiče nebo škola, většinou shledal trest jako přiměřený, případně k němu ještě něco přidal. Dnešní pseudo-demokratičtí ochránci lidských práv byli z takové výchovy pohoršeni, ale my jsme si na daná pravidla zvykli a respektovali je. A tak než jsme se nadáli skončila první třída a po prázdninách, které uběhly rychleji než voda v Hořanském potůčku, jsme byli ve druhé třídě. Dostali jsme nového pana učitele Doležala, který nebyl už tak příjemný. Moc jsme ho nemilovali, neměl na nás už tolik času, protože se začal věnovat nové politice, která se začala v této době prosazovat. Navíc nebyl nestranný a měl své oblíbence a žáky méně oblíbené. Ze druhé třídy si vybavuji začátky zdravotní prevence. V těchto dobách se přišlo na to, že děti trpí podvýživou a nedostatkem vitamínů. Různé přípravky, kterých je teď víc než dost, ještě známy nebyly a proto byl do škol dodán jako zdroj vitamínů rybí tuk. Nebyly to tablety nebo kapsle jako teď. Pan učitel si postavil celou třídu do řady a každý dostal polévkovou lžíci této pochoutky, kterou učitel dávkoval z litrové láhve. Některé slabší povahy nestačily ani doběhnout k lavoru. Mně kupodivu rybí tuk chutnal, a když byla možnost, vzal jsem si i nášup. Z druhé třídy si ještě pamatuji budovatelskou básničku, ze které by dnešní ekologové neměli vůbec radost. Byla asi následujícího znění:..z komínů se kouří, slunce oči mhouří. Mhuř si oči mhuř, kdyby se z nich nekouřilo, bylo by nám hůř! Moc víc si z druhé třídy nepamatuji, ale zřejmě jsem ji prošel dobře, neboť jsem postoupil i do třetí. Kdo byl našim učitelem si už nevzpomenu. Ve čtvrté třídě jsme dostali novou, mladou slečnu, později paní učitelku. Byla na nás hodná, ale občas si s námi nevěděla rady, neboť byla čerstvá absolventka učitelského ústa-

8 _ obecná škola _ z historie obce _ obecná škola _ z historie obce _ obecná škola _ z historie obce _ vu a měla snahu nás vychovávat podle nejnovějších poznatků. Navíc na ruční vysvětlování neměla patřičné fyzické předpoklady a starším zkušenějším mladíkům, takže jsem nepřišel k žádnému úrazu. Za nedovolené ozbrojování sice nehrozilo vězení, ale operativnější a přísnější postih v podobě pořádného výprasku od učitelů, nebo od rodičů, nebo kombinace obojího. To měl ještě experimentátor štěstí, že nepřišel o oči nebo nějaké prsty. Ve vyšších třídách bylo třeba se občas na učení podívat i doma. Naučit se takovou básničku už byl problém. Ještě větší problém byly pro mne hodiny kreslení, nějak jsem k tomu neměl žádný vztah, nebyl jsem dostatečně pečlivý a tím jsem nebyl oblíbencem pana učitele Doležala, který kreslení učil. To Alenka Hlavicova, dcera z rodiny malíře Hlavicy, uměla nejen kreslit a byla navíc pohledná, měla u pana učitele vyhráno. Na rozdíl od Zdeňka Hajného, který rovněž krásně maloval a byl primus třídy. Zdeňkova maminka byla také učitelka, dokonce v šesté třídě naše třídní, ale měla politický škraloup, protože její manžel emigroval. Takže její syn to měl těžší než my obyčejní blbci. Pokud se týká učitelů, měli jsme na dobré učitele štěstí, neboť po všelijakých politických čistkách se na naši školu dostali velice dobří učitelé, kteří nemohli učit na Vsetíně. - Jedním z nich byl profesor Bečička. Byl doktorem filozofie a nás učil český jazyk. Vyučování bylo zábavné a nenásilnou formou, takže jsme začali mít tento předmět rádi. Pan Bečička měl postavu příhodnou ke svému jménu. Byl menší a plnoštíhlý a měl stále dobrou náladu. Našim češtinářským výtvorům se dokázal opravdu zasmát, ale ne vysmívat, a láskyplně nás nazýval stádem Hotentotů a všechna děvčata byly pro něj Rebeky. - Paní učitelka Regerová. Dojížděla vlakem ze Vsetína a učila nás ruštinu. Zdála se nám komisní a protivná, skoro jako ten předmět co učila. Ale zlá nebyla, to ne! Proč se k nám dostala, to už nevím. Nebyla vůbec milována hlavně žáky přijíždějícími vlakem z Huslenek, neboť se většinou vyskytovala na nádraží zrovna když přijížděl vlak od Karlovic, ze kteréhožto ještě za jízdy elegantně vyskakovali přijíždějící žáci a občas ji některý výtečník přistál v náručí. Měla potom dilema: dát mu pár facek hned, nebo nechat zaslouženou odměnu až dojdou do školy, nebo přestupek řešit úředně. - Pan učitel Olšer. Byl to pán důstojného vzezření a chování. Učil nás fyziku, chemii a matematiku. V osmé třídě byl i náš třídní. Byl dosti přísný, ale dokázal něco naučit. Dělal pro obec i mimo školu. Ale jeho práce nemohla být lépe hodnocena, neboť si dovolil chodit každou neděli do kostela. Jeho syn Břetislav i přes nevýhodu špatného třídního původu, vystudoval a stal se novinářem a nyní i spisovatelem. - Pan učitel Minář. Přišel na naši školu hned po vysoké škole. Učil zeměpis, češtinu, tělocvik a promítal v obecním kinosále filmy. I když se snažil co mohl, přesto neměl moc šancí na povýšení, protože se nevzdal náboženského vyznání. Byl poslední učitel, který se dožil roku 1996, když jsme měli sraz po 40 letech. - Paní učitelka Hajná, učila zeměpis, dějepis, přírodopis. Měla nás jako svoji třídu ráda, neboť v ní byl i její syn. Později, až se Zdeněk stal v Praze slavným malířem, odstěhovala se za ním. - Pan profesor Novotný. Dojížděl ze Vsetína a vyučoval matematiku, češtinu a hlavně zpěv. Uměl krásně hrát na harmoniku, takže náš zpěv při ní ztratil a dokázal se bez něho i obejít. Kromě toho hrával na Vsetíně i na varhany, čímž si dělal skvrny na svém politickém profilu. Bohužel mne zpívat nenaučil a zpívat neumím dodnes! Odešla vzácná žena učitelka Vždy milé slovo, úsměv, pochvala a povzbuzení. Tak ji znali nejen žáci, ale i my, její kolegové. Dobré srdce paní učitelky Františky Hajné dotlouklo po dlouhé životní pouti v 97. roce života. Paní učitelka Hajná se narodila v rodině četníka Vrány v Brně Po ukončení učitelského studia působila v Hošťálkové, odkud pak v roce 1950 přichází na měšťanskou školu na Hovězí, kde vyučuje předměty dějepis, zeměpis a kreslení. Její životní pouť nebyla příjemnou procházkou, po roce 1948 zůstává se synem sama. Do důchodu odchází v roce 1970 a brzy potom se stěhuje za svým synem Zdeňkem do Prahy. Vše obětuje pro jeho studium a hmotné zabezpečení, pro jeho rozvíjející se výtvarný talent. Dnes je uznávaný malíř a psycholog. Žijí spolu v rodinném domě, 4. dubna 2008 je rozděluje její skon. V almanachu vydaném k 50. výročí - Pan učitel Babica. Rovněž dojížděl ze Vsetína. Učil zeměpis a češtinu a někdy i tělocvik. Jelikož měl poblíž Vsetína i malé zemědělství, byly jeho hodiny tělocviku pro něj vítanou dobou odpočinku. Po krátké rozcvičce rozdělil klukovské osazenstvo na dvě skupiny. Dal nám kopací míč a spokojeně se natáhl na lavičku u hřiště. Většina to radostně přivítala a tělocvik se někdy dost protáhl. Že existuje i atletika, nebo něco jiného, jsme se dověděli až od pana učitele Mináře. S větším, nebo menším úspěchem se nás pokoušelo v našem mládí něco naučit ještě více pedagogů, kterým za jejich snahu dodatečně děkuji. Ale vzpomínky už povážlivě blednou. Asi je to věkem? Dnes už dávno nestojí dřevěné baráky měšťanky a z obecné školy je hospoda. Děti chodí do nové školy, která byla postavena v roce 1957, když už jsem byl dávno v Rožnově. I vzhled celé návsi se dost změnil. Zmizely hospodářské budovy bývalého panského dvora. Byla zbouraná i Bittnerova hospoda s kinosálem a na místo nich byla postavena nová víceúčelová budova Obecního úřadu. Pouze Svatý Jan Nepomucký stojí stále na svém místě. Stojí zde jako připomínka na bitvu s Kuruci, která se zde odehrála a jako památník obětem světových válek. Naše bitvy už připomínají pouze třídní knihy založené někde v archivu. J. Surý otevření nové školní budovy vzpomíná tehdejší žák, dnes mons. Mgr. J. Maňák, děkan ve Frýdku Místku: Když vyučovala dějepis, tak to prožívala srdcem. Vzpomínám, jak jednou měla slzy v očích, když vyprávěla o řeckých obráncích své země, jejich hrdinství a boji do posledního muže. Moc rád bych jí za vše poděkoval. Dodávám, že ještě v této chvíli vyprávění měla na mysli i svůj postoj v době okupace, kdy v Hošťálkové po zatčení několika mužů podezřelých z partyzánské činnosti, přichází do úřadovny gestapa a zaručuje se za ně, jako za rodiče svých žáků. I ona byla statečná. Dnes při dodatečné vzpomínce a loučení bychom zajisté chtěli paní učitelce Františce Hajné vyjádřit od všech, kdo ji znali, ještě poslední slovo díků, dát poslední květ, pozdrav z valašských hor a poděkování za to, že jsme ve škole mohli být s ní. J. Matušů Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Přítomni: Omluven: Ing. Prokop Holý, Vlastimil Jureček, Jiří Filipi, Václav

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Přítomni: M.Nosek, T.Hlavatý, Zd.Filounek, V.Hak, A.Jirsáková, O.Machačka,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

DUBNOVÁ VÝSTAVA ilustrací a keramiky

DUBNOVÁ VÝSTAVA ilustrací a keramiky ročník XXI., číslo 4/2009 Ze zasedání ZO Hovězí Ludmila Vašková - výstava Společenská kronika Inzerce Sbírka JE-LI V DUBNU TEPLÝ DÉŠŤ, HOJNÉ POŽEHNÁNÍ JEST DUBNOVÁ VÝSTAVA ilustrací a keramiky ZPOD JAHODNÉHO

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Brouček Omluven: Michaela

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více