Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007 ... ............"

Transkript

1 Výroční zpráva výročí založení komunitní nadace

2 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického prvního dolaru do nadačního jmění panem Peterem Hero, ředitelem the Community Foundation of Santa Clara County. rok 1998 Vyhlášení 1. otevřeného grantového kola, do kterého se přihlásilo 52 projektů od 28 neziskových organizací z okresu Ústí nad Labem. 16. listopadu 1998 Zaregistrování Komunitní nadace Ústí nad Labem podle nového Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. 15 let růstu nadace rok 1996 Rozhodnutí vytvořit komunitní nadaci a rozšířit podporu z oblasti sociálních služeb na oblasti kultury a umění, životního prostředí a vzdělávání. 22. května 1998 Přejmenování nadace Regionální fond na Komunitní nadaci Ústí nad Labem (završení transformace do komunitní nadace). 6. ledna 2000 Obdržení prvního příspěvku z 1.etapy rozdělování příspěvků Nadačního investičního fondu (NIF), který byl vložen do nadačního jmění nadace.

3 rok 2001 Vyhlášení 4. otevřeného grantového kola v rámci kterého se poprvé mohly o finanční prostředky ucházet i neziskové organizace z okresů Děčín, Litoměřice a Teplice. 26. května 2004 Přejmenování Komunitní nadace Ústí nad Labem na Komunitní nadaci Euroregionu Labe. rok 2006 Překročení hranice 4 mil. Kč ročně rozdělených na nadačních příspěvcích. Jsme první českou komunitní nadací a jedinou otevřeně grantující nadací se sídlem v Ústí nad Labem. rok 2003 Vznik systému účelových a dárcovských fondů. Do konce roku bylo založeno 11 fondů. 16. září 2005 Zahájení cílené grantové podpory na Lounsku díky spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. 8. června výročí založení nadace.

4 15 let nadace Poslání Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v euroregionu Labe. Dary Za dobu svého působení jsme získali od místních firem a jednotlivců téměř 19 mil. Kč. Nadační příspěvky Podpořili jsme více než 680 projektů místních neziskových organizací v celkové výši 21,5 mil. Kč. Nadační jmění Za 15 let své činnosti jsme vytvořili nadační jmění ve výši téměř 47 mil. Kč. Působnost Od roku 1993 do roku 2007 jsme rozšířili svou působnost z okresu Ústí nad Labem na okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

5 Výroční zpráva 2007 Informační část 3 Dámy a pánové, v době příprav této výroční zprávy naše nadace oslavila 15 let své činnosti. Proto bychom Vás jejím prostřednictvím rádi seznámili nejen s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce 2007 věnovali, a s výsledky, kterých jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli, ale též jsme se v ní pokusili zachytit některé stěžejní momenty, které nás na naší patnáctileté cestě ovlivnily a formovaly. Původně ryze ústeckou nadaci založenou v roce 1993 na realizaci převážně vlastních projektů v sociální sféře zásadně ovlivnilo v roce 1996 seznámení se s konceptem komunitních nadací pocházejícím z USA. Od začátku roku 1997 se nadace vydala na cestu budování první komunitní nadace v ČR, na cestu, po které kráčí dodnes, již spolu s partnery v dalších regionech. Nadace nesla za 15 let své existence tři různé názvy, upravovala je tak, jak formovala svou misi či geografickou působnost. Ještě před účinností zákona o nadacích v roce 1998 si byla vědoma významu kapitalizace majetku pro generování trvalých výnosů na podporu místních obecně prospěšných projektů a do loňského roku se jí podařilo nashromáždit nadační jmění ve výši takřka 47 mil. Kč. Dovolte mi poděkovat všem, kteří v uplynulých patnácti letech přispěli k činnosti nadace: místním firmám, jednotlivcům, národním i zahraničním dárcům za jejich finanční prostředky; místním institucím a partnerům za intenzivní spolupráci; realizátorům podpořených projektů za jejich přispění k oživení a rozvoji naší komunity a rovněž zahraničním partnerům za cennou výměnu know-how a zkušeností. Miloslav Handl předseda správní rady

6 4 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Dárcovský program Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí. Individuální dárci Od individuálních dárců jsme pro rok 2007 obdrželi celkem Kč. Jednou z aktivit zaměřených na oslovení aktivních osobností společenského, kulturního a ekonomického života v Ústí nad Labem byla adresná finanční sbírka Lidé svému městu. V roce 2007 se konala již po páté. Firemní dárci Dárci z řad firem věnovali nadaci pro rok 2007 dary ve výši Kč. Za účelem oslovení této cílové skupiny jsme například v polovině června uspořádali na zámečku Větruše v Ústí nad Labem již druhou benefiční večeři, na kterou přijal pozvání velvyslanec Spojených států amerických v Praze, Jeho Excelence Richard W. Graber se svou manželkou. České a zahraniční nadace Kromě finančních prostředků od individuálních a firemních dárců získáváme finanční prostředky na činnost nadace od českých a zahraničních nadací, případně z evropských fondů. Z výše uvedených finančních zdrojů je již jedenáct let nejvýznamnějším podporovatelem naší nadace The Charles Stewart Mott Foundation Ing. Andrea Bednářová jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. (dárce nadace od roku 2001) Ing. Ladislav Plinta generální ředitel společnosti Měď Povrly a.s. (dárce nadace od roku 2002) Slavnostní předávání šeků zástupcům neziskových organizací společností T-Mobile Czech Republic a.s. Pan Ladislav Špaček, moderátor večera, při kterém nadace obdržela finanční dary v celkové výši Kč pro Dětský domov Tisá Velvyslanec Spojených států amerických v Praze se svou manželkou předávají Uznání odpovědnému dárci panu Kotrsovi, ze společnosti CDL SYSTEM a.s.

7 Výroční zpráva 2007 Informační část

8 1. 2.

9 Výroční zpráva 2007 Informační část 7 Grantový program Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným. Otevřená grantová kola Jedná se o formu grantového řízení, kdy je program veřejně vyhlašován jako otevřená grantová soutěž, do které se může přihlásit každý, kdo splňuje kritéria daného programu. Tímto způsobem bylo v roce 2007 vyhlášeno pět otevřených grantových kol, v rámci kterých jsme obdrželi a administrovali 298 žádostí o nadační příspěvek. Z nich bylo vybráno k podpoře 81 žádostí v celkové výši Kč. Uzavřené grantování Druhým způsobem grantového řízení je tzv. uzavřené grantování, kdy program není vyhlašován veřejně, ale dárce si vybírá potenciální příjemce finančních prostředků sám. Tímto způsobem jsme v průběhu roku 2007 finančně podpořili celkem 55 projektů v celkové výši Kč. Finanční prostředky byly uvolněny z pěti fondů spravovaných Komunitní nadací Euroregionu Labe Podpořili jsme závod European Handbike circuit Louny pro handicapované sportovce (ASK ELNA Počerady). 2. Národní taneční přehlídka ELITERY (TK LUNA Louny) Zřídili jsme doučovací a výukové kroužky v nízkoprahovém centru Kamarád (Romské sdružení INDIGO). Od roku 2006 pomáháme chránit silně ohroženou sovu pálenou (TYTO, o.s., Věrovany) Dlouhodobě podporujeme aktivity Zubrnické museální železnice, o.s.

10 8 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Podpora neziskového sektoru Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti pravidelného vzdělávání, schopnosti organizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich záměrech a cílech. Kaplička v Břínkově před a po rekonstrukci (Spolek pro záchranu kostela v Horním Ročově) Technická asistence a vzdělávání Během jara 2007 se nám ve spolupráci se Sdružením pro vzdělávání komunit, Centrem komunitní práce a Úřadem práce v Ústí nad Labem podařilo úspěšně dokončit asistenčně-vzdělávací projekt s názvem Strategie. Cílem projektu bylo posílit profesionalizaci fungování vybraných malých a začínajících regionálních neziskových organizací poskytujících sociální služby v euroregionu Labe. Informační podpora V průběhu roku jsme neziskové organizace průběžně informovali o aktuálním dění v neziskovém sektoru v oblasti euroregionu Labe. Obsahem našich zpráv byly zejména informace o grantových programech a jejich Setkání zástupců ústeckých neziskových organizací s velvyslancem Spojených států amerických v Praze, panem Richardem W. Graberem v Zubrnicích. uzávěrkách, o možnosti vzdělávání a práce v neziskovém sektoru včetně nabídek projektové spolupráce ze strany místních, celostátních i zahraničních neziskových organizací. Propagace neziskového sektou V první polovině roku jsme zrealizovali putovní výstavu prezentací úspěšných projektů (Ústí nad Labem, Teplice, Děčín) realizovaných díky podpoře nadace v roce 2006 na území euroregionu Labe. Cílem výstavy bylo informovat obyvatele regionu o aktivitách neziskových organizací a zvýšit povědomí o jejich činnosti u veřejnosti.

11 Výroční zpráva 2007 Informační část 9 Program Dialog Myslíme si, že kvalita života naší komunity se odvíjí od kvality vztahů, od toho, jak spolu dokážeme komunikovat, hledat a sdílet společné hodnoty, respektovat své odlišnosti a nést svůj podíl na společné odpovědnosti. Pokud jsou lidé schopni se spojit na řešení konkrétního úkolu, investovat do něj svoji energii a vytrvat při něm, vzniká z takové interakce mnohem víc než hmatatelný výsledek. Vzniká společenství založené na partnerství a důvěře, vzniká prostor, ve kterém se lidé mohou setkat a společně tvořit. Asociace komunitních nadací v ČR V roce 2006 jsme stáli u zrodu české asociace komunitních nadací a komunitní nadace podporujících subjektů (A.K.N. občanské sdružení). Jejím cílem je podporovat rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi chtějí stát; podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci a popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. Asociace má sedm členů, kromě naší nadace je to Komunitní nadace Blanicko- Otavská, Nadační fond Via Vitae, Nadace VIA, Echo Moravia (Iniciativa pro vznik komunitní nadace v Břeclavi a Hodoníně) a občanská sdružení Podnos a NETT. Během roku 2007 A.K.N. získala své první příjmy, mezi její nejvýznamnější projekty v současnosti patří především Mapování potenciálu dobročinných odkazů ze závětí. Více o asociaci na Fórum dárců Fórum dárců vzniklo v roce 1995 jako nezisková iniciativa dárců působících v České republice. V současné době sdružuje ve třech sekcích české nadace, nadační fondy a firemní dárce. Naše nadace je jednou z 38 členských nadací sdružených v asociaci nadací při Fóru dárců. Více o Fóru dárců na TCFN Transatlantická síť komunitních nadací TCFN Transatlantická síť komunitních nadací Komunitní nadace Euroregionu Labe Asociace komunitních nadací v ČR Forum dárců TCFN Transatlantická síť komunitních nadací V roce 2007 pokračovala třetí fáze programu TCFN (Transatlantic Community Foundations Network), kterého se účastní přes padesát amerických a evropských komunitních nadací. V programu využíváme hlavně výměnné stáže zaměřené na předávání zkušeností a plenární zasedání, umožňující se podělit o úspěchy i výzvy, kterým komunitní nadace ve světě čelí. Program organizuje německá nadace Bertelsmann Stiftung s podporou The Charles Stewart Mott Foundation. Více o programu na

12 10 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Zapojování veřejnosti Pro zlepšování podmínek života a jeho prostředí považujeme za významné aktivně zapojovat veřejnost do dění v komunitě. Vytváření trvalých vztahů k místu, kde lidé žijí a pracují, je v našich historických a geografických podmínkách obzvláště důležité. Cíleně se v této oblasti zaměřujeme především na mladé lidi prostřednictvím projektu Rada mladších. Rada mladších je otevřená skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kterým nadace poskytla prostor k realizaci různorodých činností zaměřených na rozvoj komunity. Public relations V roce 2007 se Rada mladších zaměřila zejména na zvýšení informovanosti o činnosti Rady mladších a zvýšení zájmu o práci v ní s cílem rozšířit její dobrovolnickou základnu. Výsledkem tohoto snažení byl příchod nových členů, vytvoření propagačních pohlednic a krátkého filmu o činnosti Rady mladších. Vlastní činnost V průběhu roku 2007 se členové Rady mladších rozhodli hlásit do několika výběrových řízení a to u grantové agentury EU Mládež, Nadace Vodafone a Nadaci ČEZ s cílem získat finanční prostředky na vzdělávání členů Rady mladších a celkový rozvoj programu Otevřená grantová kola TEENTOWN V rámci grantových kol TEENTOWN se mohou o finanční podporu do Kč ucházet mladí lidé ve věku 15 až 25 let s projekty realizovanými v okrese Ústí nad Labem. V roce 2007 Rada mladších vyhlásila 7. otevřené grantové kolo TEENTOWN, do kterého se přihlásilo celkem 15 projektů. Z nich bylo vybráno a podpořeno celkem 7 projektů v celkové výši Kč. 2.

13 Výroční zpráva 2007 Informační část 11 Darujte s námi Ať už jste místní firma, jednotlivec nebo i jakýkoli vnější subjekt, Komunitní nadace Vám může efektivně pomoci při realizaci dosahování Vašich filantropických cílů směřovaných do naší komunity. Znalost prostředí Nadace má velmi dobrou znalost prostředí místního neziskového sektoru, ročně identifikuje kolem dvou set nejrůznějších obecně prospěšných projektů, je připravena poskytnout informace o prioritách a potřebách v jednotlivých oblastech veřejného sektoru a může poradit kam prostředky nasměrovat. Profesionalita a individuální přístup Nadace nabízí kompletní servis od poradenství dárci při formulaci dárcovského záměru, přes vyřízení veškerých administrativních záležitostí, zajištění PR a publicity darovacímu aktu a podporovaným aktivitám až po dohled nad realizací projektů a zajišťování průběžné informovanosti dárce, včetně zajištění řádného vyúčtování a vyhodnocení podpořených projektů. 1. Propagační pohlednice vytvořené na základě projektů podpořených v rámci otevřených grantových kol TEENTOWN. Transparentnost Nadace je transparentním nástrojem pro dávání, pořádá otevřená grantová kola, každoročně zveřejňuje Výroční zprávu, účtuje v podvojném účetnictví, prochází každoročním nezávislým auditem i dalšími kontrolami. Nadace je spolutvůrce a signatář Etického kodexu nadací ČR, zakládajícím členem Fóra dárců asociace českých nadací a aktivním členem Transatlantické sítě komunitních nadací. Synergický efekt a kontinuita Nadace je schopna zajistit synergický efekt darování tím, že propojí síly více dárců při podpoře vybraných veřejně prospěšných projektů. Zajímavou nabídkou darování je i možnost poskytnutí permanentního daru nebo jeho části, která nebude nikdy utracena, a k dárcem stanovenému účelu z ní budou využívány pouze každoroční výnosy. Tím lze zachovat kontinuitu daru a trvalou vzpomínku na dobročinnost dárce i v případě, že v budoucnu ukončí své přispívání prostřednictvím nadace. 2. Členové Rady mladších.

14 12 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Organizační struktura nadace Správní rada Miloslav Handl Miloslav Brejcha Luděk Masopust Ivan Beránek Vítězslav Kotrs Karel Švarc Předseda Místopředseda Místopředseda Člen Člen Člen Dozorčí rada Jiří Exner Petr Gandalovič Ladislav Hruška Martin Sameš Josef Vejlupek (od 7. března 2008) (od 7. března 2008) Předseda Člen Člen Člen Člen Zaměstnanci Tomáš Krejčí Kateřina Niklová Petr Veselý Marcela Ježková Ředitel nadace Manažerka Programový Asistentka pro vztah s dárci manažer Bývalí členové správní a dozorčí rady (členství ukončeno k ) Roman Budinský Ivan Lysenko Aleš Fousek Petr Kvapil Čestný člen správní rady Lubomír Krbec Dobrovolní spolupracovníci v roce 2007 Ladislava Hamrová Lenka Holavová Miroslav Chlumský Jana Kudělová Petr Maxa Jakub Michal Michal Polesný Jaroslav Tintěra Členové Rady mladších Monika Bérešová Jana Doubravová Věra Frimlová Rostislav Jakoubek Lucie Lončáková Jana Schejbalová Rudolf Sýkora

15 Detailně o roce OBSAH Systém fondů nadace Přehled fondů a stavu permanentního majetku Poskytnuté nadační příspěvky Přijaté dary Přijaté granty a příspěvky Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přehled nadačního jmění k Zhodnocení správy příspěvků z NIF Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace Zpráva auditora o ověření hospodaření s výnosy z prostředků NIF Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Zpráva auditora o ověření výroční zprávy

16 14 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Systém fondů nadace Systém fondů představuje transparentní a jednoduchou cestu darování šitou na míru specifickým požadavkům jednotlivých dárců. Lze jej stručně charakterizovat následovně: Každý dar do Komunitní nadace je vložen do některého z fondů. Každý nadační příspěvek z Komunitní nadace je vydán z některého z fondů. Základním fondem Komunitní nadace je Otevřený grantový fond. Další fondy se dělí na účelové a dárcovské. Účelové fondy jsou otevřené všem dárcům, které osloví cíle fondu. Dárcovské fondy jsou uzavřené a přispívá do nich pouze dárce, který si je založil. Permanentní část fondu (min. 10 %) není určena k čerpání, pravidelně se zhodnocuje, a výnosy z jejího zhodnocení se připisují do dočasné části. Dočasná část fondu (max. 90 %) je přímo využívána k dosahování cílů a poslání fondu. Poskytování nadačních příspěvků z fondů se řídí grantovou politikou fondů, případně pravidly grantových výborů fondů. Některé fondy vyhlašují otevřená grantová kola, jiné fondy poskytují nadační příspěvky bez otevřených výběrových řízení. Každý fond má svůj statut, ve kterém jsou podrobně popsána pravidla hospodaření fondu, jeho grantová politika a další organizačně právní náležitosti. Z hlediska nakládání s majetkem fondu má většina fondů tzv. permanentní a dočasnou část. Minimální vklad pro založení fondu je ,- Kč.

17 Výroční zpráva 2007 Finanční část 15 Přehled fondů a stavu permanentního majetku v Kč Název fondu Permanentní část fondu k Navýšení permanentní části v průběhu roku 2007 Permanentní část fondu k Otevřený grantový fond Účelové fondy Fond Labské skály Fond Nové ústecké přehledy Fond Obnovy areálu Dominikánského kláštera Fond Oživení kulturních tradic Ústecka bez perm. části bez perm. části Fond Pro rozvoj euroregionu Labe Fond Space Jam Ústí nad Labem Fond TEENTOWN Fond VILLA bez perm. části bez perm. části Fond Za lepší Ústí nad Labem Dárcovské fondy Fond NIF Fond Black & Decker * Fond CDL SYSTEM Fond DRINKS UNION městům * bez perm. části bez perm. části Fond Globus ČR Fond Hennlich Fond KS Kolbenshmidt ** Fond Měď Povrly Fond Občanská volba DRINKS UNION Fond T-Mobile *) Fond byl založen během roku **) Bývalý Fond Metal Ústí n. L.

18 16 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Poskytnuté nadační příspěvky Otevřený grantový fond Příspěvky z Otevřeného grantového fondu jsou rozdělovány zpravidla na základě otevřených grantových kol neziskovým organizacím působícím či realizujícím své nejrozmanitější projekty na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. 13. otevřené grantové kolo V grantovém kole zaměřeném na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací se o nadační příspěvky mohly ucházet organizace se svými projekty z oblastí kultury a umění, sociálních služeb, volných témat, vzdělávání a lidských zdrojů a z oblasti životního prostředí. Základní podmínkou byla realizace projektů v euroregionu Labe tzn. na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Kultura a umění Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou ,- Kč Založení Informačního střediska Českého středohoří. Občanské sdružení Studený a Lipnice ,- Kč Propagace obcí Studený a Lipnice a jejich okolí Výroba a distribuce pohlednic určených na podporu rekonstrukce druhé nejstarší kovové rozhledny v Čechách umístěné na vrchu Studenec, jež je v havarijním stavu. Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s ,- Kč Divadlo na schodech 2007 Konání hudebně divadelní akce na poutním místě Kalvárie na Ostrém. ULF, o.s., Ústí n. L ,- Kč III. Ústecký literární festival Realizace 3. ročníku Ústeckého Literárního Festivalu s podtitulem ZMĚNA. Občanské sdružení Chvojensko ,- Kč Chvojenská výstava Soubor čtyř výstav s doprovodnými akcemi s místní tematikou sloužící k rozvoji informovanosti o historii Chvojenských obcí. Občanské sdružení Ženy Velkého Března a Valtířova ,- Kč Kultura a umění Podpora místního sdružení svépomocně podporujícího rozvoj společenského života v oblasti Velkého Března. Dílna ručního papíru, o.s., Litoměřice ,- Kč Kámen, nůžky, papír Podpora realizace týdenní tvůrčí dílny v Litoměřicích. Sociální služby Občanské sdružení Kolumbus, Ústí nad Labem ,- Kč Svět umění za okny výstava umělecké tvorby duševně nemocných Uspořádání výstavy umělecké tvorby osob s psychiatrickými diagnózami, která proběhne v rámci Dnů pro duševní zdraví v Ústí nad Labem. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ústí n. L ,- Kč Specifické poradenství pro nedoslýchavé a jeho rozšíření i na ambulantní službu Pomoc osobám používající kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé sluchadla apod. ÚSTECKÝ ARCUS, o.s ,- Kč Arteterapie onkologických pacientů Zajištění pásma volnočasových aktivit (malování na sklo, keramiku, hedvábí atd. pro onkologické pacienty. Volná témata Obecně prospěšná společnost Milešovka ,- Kč Informační pavilon na vrcholu Milešovky Instalace 12 tabulí poskytující návštěvníkům informace o přírodě, turistických a vědeckých aktivitách na NPR Milešovka a v Českém středohoří. Občanské sdružení Previse, Trmice 9 000,- Kč Klubovna DOX Dovybavení klubovny navštěvované dětmi a mládeží ze sociálně slabých rodin z Trmic.

19 Výroční zpráva 2007 Finanční část 17 Mateřské centrum Větrník, o.s., Rumburk ,- Kč Kdo si hraje, ten se učí Dovybavení prostor mateřského centra terapeutickými a herními pomůckami. Vzdělávání a lidské zdroje Občanské sdružení Květina, Jeníkov ,- Kč Žít spolu! Podpora rozjezdu motivačně-vzdělávacího kurzu sociálních dovedností určeného pro skupiny dětí a mládeže ohrožených delikvencí z Teplicka. Shrnutí Do 13. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 60 projektů neziskových organizací požadující v součtu ,- Kč. Z nich bylo vybráno 14 projektů, které byly podpořeny v celkové výši ,- Kč. Nadační příspěvky byly hrazeny z výnosu NIF za rok 2006 a z darů společností Black & Decker (Czech), s.r.o., Envirocont, s.r.o., Jotun Powder Coatings (CZ), a.s. a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. 14. otevřené grantové kolo V grantovém kole zaměřeném na podporu veřejně prospěšných projektů neziskových organizací se o nadační příspěvky mohly ucházet organizace se svými projekty z oblastí kultury a umění, sociálních služeb, volných témat, vzdělávání a lidských zdrojů a z oblasti životního prostředí. Základní podmínkou byla realizace projektů v euroregionu Labe. Kultura a umění Sdružení přátel Střední odborné školy Ústí nad Labem ,- Kč Graffity History Ships Grafity jako prostředek komunikace mezi mládeží z Čech a Německa, ale pouze na legálních plochách. Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s ,- Kč Anima Rekonstrukce a zprovoznění historického objektu v Úštěku a vytvoření centra pro tvořivé využití volného času. Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem ,- Kč Týdny pro duševní zdraví ročník v Ústeckém regionu Kulturní program, odborné přednášky a společenská setkání na téma duševní zdraví. Zubrnická museální železnice, o.s ,- Kč Provoz malého železničního muzea Zubrnice v turistické sezóně 2008 Zabezpečení chodu malého železničního muzea v Zubrnicích v turistické sezoně v roce Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 8 160,- Kč Most mezi lidmi Projekt Most mez lidmi umožňuje mentálně a tělesně handicapovaným klientům denního stacionáře celoročně zdarma využívat arteterapeutické programy Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Sociální služby Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem ,- Kč Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví Podpora rozvoje canisterapie a hipoterapie pro děti se zdravotním postižením či ohrožené ve vývoji. Apla Severní Čechy, o.s., Most ,- Kč Terapie sourozenců dětí s autismem Poskytnutí terapeutické podpory zdravým sourozencům dětí s autismem. Občanské sdružení Kolumbus, Ústí nad Labem ,- Kč Pacientští důvěrníci-informační a emoční podpora hospitalizovaných pacientůuživatelů psychiatrické péče Informační a emoční podpora pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic. Kontaktní centrum WHITE LIGHT I, Teplice ,- Kč Terénní program Zajištění zdravotnického materiálu potřebného k realizaci programu terénní sociální práce zaměřeného na pomoc závislým, problémovým a pravidelným uživatelům drog z Teplicka. Regionální organizace ROSKA Ústí nad Labem ,- Kč Žít tady a teď Zajištění rehabilitačních a regeneračních služeb pro občany trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Volná témata Občanské sdružení OPORA, Roudnice nad Labem ,- Kč Taneční terapie pro seniory Cílem je nabídnout seniorům prostor pro aktivní přístup ke svému fyzickému i duševnímu zdraví průběžnou pohybovou aktivitou. Vzdělávání a lidské zdroje Chytrá horákyně, o.s., Rumburk ,- Kč Aktivační centrum Celoživotní vzdělávání lidí s mentálním postižením. SK Barkas, o.s., Ústí nad Labem ,- Kč Rikitan Rozšíření nabídky vzdělávacích kroužků pro děti a mládež v prostorách občanského sdružení SK Barkas.

20 18 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe FidoDido, o.s., Most ,- Kč Mami, přijeď pro mě, tohle není žádnej tábor! Soustředění pro mladé lidi ve věku let ohrožené sociálním vyloučením z lokalit Předlice a Nový Svět v Ústí nad Labem a z dětských domovů. Životní prostředí TYTO, o.s., Věrovany ,- Kč Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti Aktivní ochrana silně ohrožené sovy pálené na území bývalých okresů Litoměřice a Teplice. Shrnutí Do 14. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 91 projektů neziskových organizací, požadující v součtu ,- Kč. Z nich bylo vybráno 15 projektů, které byly podpořeny v celkové výši ,- Kč. Nadační příspěvky byly hrazeny z výnosu NIF za rok 2006 a z darů místních firem a jednotlivců. Projekty podpořené z Otevřeného grantového fondu na základě individuálních dohod s dárci finančních prostředků Dětský domov a školní jídelna Tisá, příspěvková organizace ,- Kč Dovybavení zrenovovaných bytů pro děti z dětského domova v Tisé. Dětský domov a školní jídelna Tisá, příspěvková organizace ,26 Kč Dovybavení zrenovovaných bytů pro děti z dětského domova v Tisé. Obec Zubrnice ,- Kč Péče o naučné stezky obce Zubrnice. Oppenauer Petr ,- Kč Nákup invalidního vozíku. Regionální sdružení ROSKA ,- Kč Příspěvek na úhradu terapie Bioterik a masáží pro mobilní klienty sdružení. Sdružení pro vzdělávání komunit o.s ,- Kč Příspěvek na zajištění vybraných aktivit nadačních programů Rada mladších, Dialog a Podpora neziskového sektoru. Slovenske zdruzenie samosprav pre svetovu spolupracu ,- Kč Realizace projektu Evropa místo pro aktivní život. Dárcovské fondy Fond Black & Decker Kulturní svaz Čarnica, o.s ,- Kč Podpora projektu Letní dětský tábor Čarnica. Nadace Křižovatka ,- Kč Nákup 3 monitorů BABYSENSE II. pro Novorozenecké oddělení Dětské kliniky Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem. Občanské sdružení OPORA ,- Kč Projekt byl podpořen ze zásobníku projektů 14. otevřeného grantového kola. Podrobnosti viz. strana 17. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO nedoslýchavých Ústí n. L ,- Kč Projekt byl podpořen ze zásobníku projektů 13. otevřeného grantového kola. Podrobnosti viz. strana 16. Základní a mateřská škola Malečov ,- Kč Příspěvek na podporu projektu Lepší lavice, lepší vzdělání. Fond CDL SYSTEM Basketbalový klub Ústí nad Labem, o.s ,- Kč Zajištění činnosti družstva mládeže (ročník 1992) BK Ústí nad Labem. Junák svaz skautů a skautek ČR, 1. středisko, 2. skautský oddíl ,- Kč Příspěvek na podporu mládežnického oddílu skautů Ústecká dvojka.

21 Výroční zpráva 2007 Finanční část 19 Romano Jasnica, o.s ,- Kč Aqua fotbalový turnaj pro děti a mládež z lokality Trmice Trmický aqua cup. TJ Lokomotiva Teplice 5 000,- Kč Příspěvek na zajištění činnosti žákovského družstva oddílu alpského lyžování. TK Božtěšice, o.p.s ,- Kč Příspěvek na nákup pomůcek pro oddíl mládežnického tenisu. Fond DRINKS UNION městům Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje ,- Kč Příspěvek určený na provoz ústeckého detašovaného pracoviště pro zdravotně postižené. Česká společnost pomoci dětem Tilia ,- Kč Propagace a realizace akce Sociální cena Tilia. Farní charita Česká Lípa ,- Kč Pokrytí nákladů na zřízení telefonní ústředny. Individuální příjemce daru 5 000,- Kč Nákup mobilního telefonu s hlasovým výstupem. Městská správa sociálních služeb v Mostě ,- Kč Zakoupení pečovatelského lůžka a dalšího potřebného nábytkového vybavení pokoje pro klienty domova pro seniory v Mostě. Nemocnice Louny ,- Kč Nákup zdravotnických přístrojů a dalšího vybavení. Nemocnice Most ,- Kč Zakoupení ureteroskopu pro oddělení urologie. Nemocnice následné péče Ryjice ,- Kč Nákup zdravotnického materiálu pro pacienty nemocnice následné péče. Občanské sdružení Rezonance ,- Kč Realizace projektu Psychosociální služby pro onkologické pacienty a jinak zdravotně postižené občany. Občanské sdružení Slunečnice ,- Kč Dovybavení chráněných dílen. Profi ranč Děčín ,- Kč Provoz hipoterapie a hiporehabilitace pro handicapované osoby. Zeissův nadačné fond ,- Kč Propagace pramene Luna. Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace č. 1 Ústí n. L ,- Kč Příspěvek na provoz místní organizace. ÚSP Lobendava ,- Kč Zakoupení sprchovací kabiny se sprchovacím panelem pro klienty ústavu sociální péče. Fond Hennlich 3. otevřené grantové kolo LITOMĚŘICE Live city jsi ty Dům dětí a mládeže Rozmarýn 4 750,- Kč 2. ročník turnaje v malé kopané O pohár běhu Terryho Foxe Podpora zdravého životního stylu mladých lidí. ISŠ Litoměřice domov mládeže 4 500,- Kč Přebor České republiky škol se stavebním zaměřením ve stolním tenisu Meziškolní sportovní přebor v soutěži družstev a jednotlivců. Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Radobýl Litoměřice 5 000,- Kč 17. ročník Memoriál Karla Hynka Máchy Uspořádání štafetového běhu družin z vrcholu Radobýlu. Kacar Jan 5 000,- Kč Výstava fotografií Výstava fotografií, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s tvorbou mladých lidí. Kinoklub Ostrov 5 000,- Kč Filmový festival Litoměřice posedmé Filmová přehlídka s doprovodným programem. Klika ,- Kč Fotografická soutěž Youth Vision Fotografická soutěž pro amatérské fotografy z řad mladých lidí z Ústeckého kraje. Klika ,- Kč SK8 Contest 2007 Uspořádání závodů ve skateboardingu. Klub potápěčů Kraken Kč Litoměřická ploutev Tradiční závod v ploutvovém plavání, pro malé děti, pro které je vstup na ostatní závody omezen výkonností. P.H.A.K.A ,- Kč Týpkův den Vytvoření animovaného filmu a jeho promítání veřejnosti na různých místech v Litoměřicích. Slabochová Kateřina 5 000,- Kč Koupání s míčky Nákup terapeutického bazénu do Domova na zámku Liběšice. Slabochová Kateřina 5 000,- Kč Učíme se s počítačem Nákup výukových programů zaměřených na rozvoj kognitivních schopností pro klienty Domova na zámku Liběšice.

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2006 Ú

Výroční zpráva 2006 Ú Výroční zpráva 2006 Ú Obsah Úvodní slovo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Organizační struktura nadace - - - - - - - - - - -

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET Tisková zpráva 8. prosince 2010 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, 40001 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475208258, katka@komunitninadace.cz Josef Vejlupek,

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog...

Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog... Výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo...3 O nás...4 Poslání...5 Historie...5 Darcovský proram...6 Naši dárci...7 Naši partneři...9 Grantový proram... 10 Nadační příspěvky... 11 Podpora neziskového sektoru...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Sídlo Nadace Auxilia. Kontaktní adresa. Mánesova 39, 120 00 Praha 2. Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1. tel. 224 239 876.

Sídlo Nadace Auxilia. Kontaktní adresa. Mánesova 39, 120 00 Praha 2. Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1. tel. 224 239 876. výroční zpráva 2006 Sídlo Nadace Auxilia Mánesova 39, 120 00 Praha 2 Kontaktní adresa Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 tel. 224 239 876 fax 224 239 875 gsm 739 655 236 www.auxilia.cz 2 Obsah 1. Úvodní slovo

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více