Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007 ... ............"

Transkript

1 Výroční zpráva výročí založení komunitní nadace

2 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického prvního dolaru do nadačního jmění panem Peterem Hero, ředitelem the Community Foundation of Santa Clara County. rok 1998 Vyhlášení 1. otevřeného grantového kola, do kterého se přihlásilo 52 projektů od 28 neziskových organizací z okresu Ústí nad Labem. 16. listopadu 1998 Zaregistrování Komunitní nadace Ústí nad Labem podle nového Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. 15 let růstu nadace rok 1996 Rozhodnutí vytvořit komunitní nadaci a rozšířit podporu z oblasti sociálních služeb na oblasti kultury a umění, životního prostředí a vzdělávání. 22. května 1998 Přejmenování nadace Regionální fond na Komunitní nadaci Ústí nad Labem (završení transformace do komunitní nadace). 6. ledna 2000 Obdržení prvního příspěvku z 1.etapy rozdělování příspěvků Nadačního investičního fondu (NIF), který byl vložen do nadačního jmění nadace.

3 rok 2001 Vyhlášení 4. otevřeného grantového kola v rámci kterého se poprvé mohly o finanční prostředky ucházet i neziskové organizace z okresů Děčín, Litoměřice a Teplice. 26. května 2004 Přejmenování Komunitní nadace Ústí nad Labem na Komunitní nadaci Euroregionu Labe. rok 2006 Překročení hranice 4 mil. Kč ročně rozdělených na nadačních příspěvcích. Jsme první českou komunitní nadací a jedinou otevřeně grantující nadací se sídlem v Ústí nad Labem. rok 2003 Vznik systému účelových a dárcovských fondů. Do konce roku bylo založeno 11 fondů. 16. září 2005 Zahájení cílené grantové podpory na Lounsku díky spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. 8. června výročí založení nadace.

4 15 let nadace Poslání Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v euroregionu Labe. Dary Za dobu svého působení jsme získali od místních firem a jednotlivců téměř 19 mil. Kč. Nadační příspěvky Podpořili jsme více než 680 projektů místních neziskových organizací v celkové výši 21,5 mil. Kč. Nadační jmění Za 15 let své činnosti jsme vytvořili nadační jmění ve výši téměř 47 mil. Kč. Působnost Od roku 1993 do roku 2007 jsme rozšířili svou působnost z okresu Ústí nad Labem na okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

5 Výroční zpráva 2007 Informační část 3 Dámy a pánové, v době příprav této výroční zprávy naše nadace oslavila 15 let své činnosti. Proto bychom Vás jejím prostřednictvím rádi seznámili nejen s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce 2007 věnovali, a s výsledky, kterých jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli, ale též jsme se v ní pokusili zachytit některé stěžejní momenty, které nás na naší patnáctileté cestě ovlivnily a formovaly. Původně ryze ústeckou nadaci založenou v roce 1993 na realizaci převážně vlastních projektů v sociální sféře zásadně ovlivnilo v roce 1996 seznámení se s konceptem komunitních nadací pocházejícím z USA. Od začátku roku 1997 se nadace vydala na cestu budování první komunitní nadace v ČR, na cestu, po které kráčí dodnes, již spolu s partnery v dalších regionech. Nadace nesla za 15 let své existence tři různé názvy, upravovala je tak, jak formovala svou misi či geografickou působnost. Ještě před účinností zákona o nadacích v roce 1998 si byla vědoma významu kapitalizace majetku pro generování trvalých výnosů na podporu místních obecně prospěšných projektů a do loňského roku se jí podařilo nashromáždit nadační jmění ve výši takřka 47 mil. Kč. Dovolte mi poděkovat všem, kteří v uplynulých patnácti letech přispěli k činnosti nadace: místním firmám, jednotlivcům, národním i zahraničním dárcům za jejich finanční prostředky; místním institucím a partnerům za intenzivní spolupráci; realizátorům podpořených projektů za jejich přispění k oživení a rozvoji naší komunity a rovněž zahraničním partnerům za cennou výměnu know-how a zkušeností. Miloslav Handl předseda správní rady

6 4 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Dárcovský program Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí. Individuální dárci Od individuálních dárců jsme pro rok 2007 obdrželi celkem Kč. Jednou z aktivit zaměřených na oslovení aktivních osobností společenského, kulturního a ekonomického života v Ústí nad Labem byla adresná finanční sbírka Lidé svému městu. V roce 2007 se konala již po páté. Firemní dárci Dárci z řad firem věnovali nadaci pro rok 2007 dary ve výši Kč. Za účelem oslovení této cílové skupiny jsme například v polovině června uspořádali na zámečku Větruše v Ústí nad Labem již druhou benefiční večeři, na kterou přijal pozvání velvyslanec Spojených států amerických v Praze, Jeho Excelence Richard W. Graber se svou manželkou. České a zahraniční nadace Kromě finančních prostředků od individuálních a firemních dárců získáváme finanční prostředky na činnost nadace od českých a zahraničních nadací, případně z evropských fondů. Z výše uvedených finančních zdrojů je již jedenáct let nejvýznamnějším podporovatelem naší nadace The Charles Stewart Mott Foundation Ing. Andrea Bednářová jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. (dárce nadace od roku 2001) Ing. Ladislav Plinta generální ředitel společnosti Měď Povrly a.s. (dárce nadace od roku 2002) Slavnostní předávání šeků zástupcům neziskových organizací společností T-Mobile Czech Republic a.s. Pan Ladislav Špaček, moderátor večera, při kterém nadace obdržela finanční dary v celkové výši Kč pro Dětský domov Tisá Velvyslanec Spojených států amerických v Praze se svou manželkou předávají Uznání odpovědnému dárci panu Kotrsovi, ze společnosti CDL SYSTEM a.s.

7 Výroční zpráva 2007 Informační část

8 1. 2.

9 Výroční zpráva 2007 Informační část 7 Grantový program Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným. Otevřená grantová kola Jedná se o formu grantového řízení, kdy je program veřejně vyhlašován jako otevřená grantová soutěž, do které se může přihlásit každý, kdo splňuje kritéria daného programu. Tímto způsobem bylo v roce 2007 vyhlášeno pět otevřených grantových kol, v rámci kterých jsme obdrželi a administrovali 298 žádostí o nadační příspěvek. Z nich bylo vybráno k podpoře 81 žádostí v celkové výši Kč. Uzavřené grantování Druhým způsobem grantového řízení je tzv. uzavřené grantování, kdy program není vyhlašován veřejně, ale dárce si vybírá potenciální příjemce finančních prostředků sám. Tímto způsobem jsme v průběhu roku 2007 finančně podpořili celkem 55 projektů v celkové výši Kč. Finanční prostředky byly uvolněny z pěti fondů spravovaných Komunitní nadací Euroregionu Labe Podpořili jsme závod European Handbike circuit Louny pro handicapované sportovce (ASK ELNA Počerady). 2. Národní taneční přehlídka ELITERY (TK LUNA Louny) Zřídili jsme doučovací a výukové kroužky v nízkoprahovém centru Kamarád (Romské sdružení INDIGO). Od roku 2006 pomáháme chránit silně ohroženou sovu pálenou (TYTO, o.s., Věrovany) Dlouhodobě podporujeme aktivity Zubrnické museální železnice, o.s.

10 8 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Podpora neziskového sektoru Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti pravidelného vzdělávání, schopnosti organizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich záměrech a cílech. Kaplička v Břínkově před a po rekonstrukci (Spolek pro záchranu kostela v Horním Ročově) Technická asistence a vzdělávání Během jara 2007 se nám ve spolupráci se Sdružením pro vzdělávání komunit, Centrem komunitní práce a Úřadem práce v Ústí nad Labem podařilo úspěšně dokončit asistenčně-vzdělávací projekt s názvem Strategie. Cílem projektu bylo posílit profesionalizaci fungování vybraných malých a začínajících regionálních neziskových organizací poskytujících sociální služby v euroregionu Labe. Informační podpora V průběhu roku jsme neziskové organizace průběžně informovali o aktuálním dění v neziskovém sektoru v oblasti euroregionu Labe. Obsahem našich zpráv byly zejména informace o grantových programech a jejich Setkání zástupců ústeckých neziskových organizací s velvyslancem Spojených států amerických v Praze, panem Richardem W. Graberem v Zubrnicích. uzávěrkách, o možnosti vzdělávání a práce v neziskovém sektoru včetně nabídek projektové spolupráce ze strany místních, celostátních i zahraničních neziskových organizací. Propagace neziskového sektou V první polovině roku jsme zrealizovali putovní výstavu prezentací úspěšných projektů (Ústí nad Labem, Teplice, Děčín) realizovaných díky podpoře nadace v roce 2006 na území euroregionu Labe. Cílem výstavy bylo informovat obyvatele regionu o aktivitách neziskových organizací a zvýšit povědomí o jejich činnosti u veřejnosti.

11 Výroční zpráva 2007 Informační část 9 Program Dialog Myslíme si, že kvalita života naší komunity se odvíjí od kvality vztahů, od toho, jak spolu dokážeme komunikovat, hledat a sdílet společné hodnoty, respektovat své odlišnosti a nést svůj podíl na společné odpovědnosti. Pokud jsou lidé schopni se spojit na řešení konkrétního úkolu, investovat do něj svoji energii a vytrvat při něm, vzniká z takové interakce mnohem víc než hmatatelný výsledek. Vzniká společenství založené na partnerství a důvěře, vzniká prostor, ve kterém se lidé mohou setkat a společně tvořit. Asociace komunitních nadací v ČR V roce 2006 jsme stáli u zrodu české asociace komunitních nadací a komunitní nadace podporujících subjektů (A.K.N. občanské sdružení). Jejím cílem je podporovat rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi chtějí stát; podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci a popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. Asociace má sedm členů, kromě naší nadace je to Komunitní nadace Blanicko- Otavská, Nadační fond Via Vitae, Nadace VIA, Echo Moravia (Iniciativa pro vznik komunitní nadace v Břeclavi a Hodoníně) a občanská sdružení Podnos a NETT. Během roku 2007 A.K.N. získala své první příjmy, mezi její nejvýznamnější projekty v současnosti patří především Mapování potenciálu dobročinných odkazů ze závětí. Více o asociaci na Fórum dárců Fórum dárců vzniklo v roce 1995 jako nezisková iniciativa dárců působících v České republice. V současné době sdružuje ve třech sekcích české nadace, nadační fondy a firemní dárce. Naše nadace je jednou z 38 členských nadací sdružených v asociaci nadací při Fóru dárců. Více o Fóru dárců na TCFN Transatlantická síť komunitních nadací TCFN Transatlantická síť komunitních nadací Komunitní nadace Euroregionu Labe Asociace komunitních nadací v ČR Forum dárců TCFN Transatlantická síť komunitních nadací V roce 2007 pokračovala třetí fáze programu TCFN (Transatlantic Community Foundations Network), kterého se účastní přes padesát amerických a evropských komunitních nadací. V programu využíváme hlavně výměnné stáže zaměřené na předávání zkušeností a plenární zasedání, umožňující se podělit o úspěchy i výzvy, kterým komunitní nadace ve světě čelí. Program organizuje německá nadace Bertelsmann Stiftung s podporou The Charles Stewart Mott Foundation. Více o programu na

12 10 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Zapojování veřejnosti Pro zlepšování podmínek života a jeho prostředí považujeme za významné aktivně zapojovat veřejnost do dění v komunitě. Vytváření trvalých vztahů k místu, kde lidé žijí a pracují, je v našich historických a geografických podmínkách obzvláště důležité. Cíleně se v této oblasti zaměřujeme především na mladé lidi prostřednictvím projektu Rada mladších. Rada mladších je otevřená skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kterým nadace poskytla prostor k realizaci různorodých činností zaměřených na rozvoj komunity. Public relations V roce 2007 se Rada mladších zaměřila zejména na zvýšení informovanosti o činnosti Rady mladších a zvýšení zájmu o práci v ní s cílem rozšířit její dobrovolnickou základnu. Výsledkem tohoto snažení byl příchod nových členů, vytvoření propagačních pohlednic a krátkého filmu o činnosti Rady mladších. Vlastní činnost V průběhu roku 2007 se členové Rady mladších rozhodli hlásit do několika výběrových řízení a to u grantové agentury EU Mládež, Nadace Vodafone a Nadaci ČEZ s cílem získat finanční prostředky na vzdělávání členů Rady mladších a celkový rozvoj programu Otevřená grantová kola TEENTOWN V rámci grantových kol TEENTOWN se mohou o finanční podporu do Kč ucházet mladí lidé ve věku 15 až 25 let s projekty realizovanými v okrese Ústí nad Labem. V roce 2007 Rada mladších vyhlásila 7. otevřené grantové kolo TEENTOWN, do kterého se přihlásilo celkem 15 projektů. Z nich bylo vybráno a podpořeno celkem 7 projektů v celkové výši Kč. 2.

13 Výroční zpráva 2007 Informační část 11 Darujte s námi Ať už jste místní firma, jednotlivec nebo i jakýkoli vnější subjekt, Komunitní nadace Vám může efektivně pomoci při realizaci dosahování Vašich filantropických cílů směřovaných do naší komunity. Znalost prostředí Nadace má velmi dobrou znalost prostředí místního neziskového sektoru, ročně identifikuje kolem dvou set nejrůznějších obecně prospěšných projektů, je připravena poskytnout informace o prioritách a potřebách v jednotlivých oblastech veřejného sektoru a může poradit kam prostředky nasměrovat. Profesionalita a individuální přístup Nadace nabízí kompletní servis od poradenství dárci při formulaci dárcovského záměru, přes vyřízení veškerých administrativních záležitostí, zajištění PR a publicity darovacímu aktu a podporovaným aktivitám až po dohled nad realizací projektů a zajišťování průběžné informovanosti dárce, včetně zajištění řádného vyúčtování a vyhodnocení podpořených projektů. 1. Propagační pohlednice vytvořené na základě projektů podpořených v rámci otevřených grantových kol TEENTOWN. Transparentnost Nadace je transparentním nástrojem pro dávání, pořádá otevřená grantová kola, každoročně zveřejňuje Výroční zprávu, účtuje v podvojném účetnictví, prochází každoročním nezávislým auditem i dalšími kontrolami. Nadace je spolutvůrce a signatář Etického kodexu nadací ČR, zakládajícím členem Fóra dárců asociace českých nadací a aktivním členem Transatlantické sítě komunitních nadací. Synergický efekt a kontinuita Nadace je schopna zajistit synergický efekt darování tím, že propojí síly více dárců při podpoře vybraných veřejně prospěšných projektů. Zajímavou nabídkou darování je i možnost poskytnutí permanentního daru nebo jeho části, která nebude nikdy utracena, a k dárcem stanovenému účelu z ní budou využívány pouze každoroční výnosy. Tím lze zachovat kontinuitu daru a trvalou vzpomínku na dobročinnost dárce i v případě, že v budoucnu ukončí své přispívání prostřednictvím nadace. 2. Členové Rady mladších.

14 12 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Organizační struktura nadace Správní rada Miloslav Handl Miloslav Brejcha Luděk Masopust Ivan Beránek Vítězslav Kotrs Karel Švarc Předseda Místopředseda Místopředseda Člen Člen Člen Dozorčí rada Jiří Exner Petr Gandalovič Ladislav Hruška Martin Sameš Josef Vejlupek (od 7. března 2008) (od 7. března 2008) Předseda Člen Člen Člen Člen Zaměstnanci Tomáš Krejčí Kateřina Niklová Petr Veselý Marcela Ježková Ředitel nadace Manažerka Programový Asistentka pro vztah s dárci manažer Bývalí členové správní a dozorčí rady (členství ukončeno k ) Roman Budinský Ivan Lysenko Aleš Fousek Petr Kvapil Čestný člen správní rady Lubomír Krbec Dobrovolní spolupracovníci v roce 2007 Ladislava Hamrová Lenka Holavová Miroslav Chlumský Jana Kudělová Petr Maxa Jakub Michal Michal Polesný Jaroslav Tintěra Členové Rady mladších Monika Bérešová Jana Doubravová Věra Frimlová Rostislav Jakoubek Lucie Lončáková Jana Schejbalová Rudolf Sýkora

15 Detailně o roce OBSAH Systém fondů nadace Přehled fondů a stavu permanentního majetku Poskytnuté nadační příspěvky Přijaté dary Přijaté granty a příspěvky Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přehled nadačního jmění k Zhodnocení správy příspěvků z NIF Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace Zpráva auditora o ověření hospodaření s výnosy z prostředků NIF Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Zpráva auditora o ověření výroční zprávy

16 14 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Systém fondů nadace Systém fondů představuje transparentní a jednoduchou cestu darování šitou na míru specifickým požadavkům jednotlivých dárců. Lze jej stručně charakterizovat následovně: Každý dar do Komunitní nadace je vložen do některého z fondů. Každý nadační příspěvek z Komunitní nadace je vydán z některého z fondů. Základním fondem Komunitní nadace je Otevřený grantový fond. Další fondy se dělí na účelové a dárcovské. Účelové fondy jsou otevřené všem dárcům, které osloví cíle fondu. Dárcovské fondy jsou uzavřené a přispívá do nich pouze dárce, který si je založil. Permanentní část fondu (min. 10 %) není určena k čerpání, pravidelně se zhodnocuje, a výnosy z jejího zhodnocení se připisují do dočasné části. Dočasná část fondu (max. 90 %) je přímo využívána k dosahování cílů a poslání fondu. Poskytování nadačních příspěvků z fondů se řídí grantovou politikou fondů, případně pravidly grantových výborů fondů. Některé fondy vyhlašují otevřená grantová kola, jiné fondy poskytují nadační příspěvky bez otevřených výběrových řízení. Každý fond má svůj statut, ve kterém jsou podrobně popsána pravidla hospodaření fondu, jeho grantová politika a další organizačně právní náležitosti. Z hlediska nakládání s majetkem fondu má většina fondů tzv. permanentní a dočasnou část. Minimální vklad pro založení fondu je ,- Kč.

17 Výroční zpráva 2007 Finanční část 15 Přehled fondů a stavu permanentního majetku v Kč Název fondu Permanentní část fondu k Navýšení permanentní části v průběhu roku 2007 Permanentní část fondu k Otevřený grantový fond Účelové fondy Fond Labské skály Fond Nové ústecké přehledy Fond Obnovy areálu Dominikánského kláštera Fond Oživení kulturních tradic Ústecka bez perm. části bez perm. části Fond Pro rozvoj euroregionu Labe Fond Space Jam Ústí nad Labem Fond TEENTOWN Fond VILLA bez perm. části bez perm. části Fond Za lepší Ústí nad Labem Dárcovské fondy Fond NIF Fond Black & Decker * Fond CDL SYSTEM Fond DRINKS UNION městům * bez perm. části bez perm. části Fond Globus ČR Fond Hennlich Fond KS Kolbenshmidt ** Fond Měď Povrly Fond Občanská volba DRINKS UNION Fond T-Mobile *) Fond byl založen během roku **) Bývalý Fond Metal Ústí n. L.

18 16 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe Poskytnuté nadační příspěvky Otevřený grantový fond Příspěvky z Otevřeného grantového fondu jsou rozdělovány zpravidla na základě otevřených grantových kol neziskovým organizacím působícím či realizujícím své nejrozmanitější projekty na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. 13. otevřené grantové kolo V grantovém kole zaměřeném na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací se o nadační příspěvky mohly ucházet organizace se svými projekty z oblastí kultury a umění, sociálních služeb, volných témat, vzdělávání a lidských zdrojů a z oblasti životního prostředí. Základní podmínkou byla realizace projektů v euroregionu Labe tzn. na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Kultura a umění Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou ,- Kč Založení Informačního střediska Českého středohoří. Občanské sdružení Studený a Lipnice ,- Kč Propagace obcí Studený a Lipnice a jejich okolí Výroba a distribuce pohlednic určených na podporu rekonstrukce druhé nejstarší kovové rozhledny v Čechách umístěné na vrchu Studenec, jež je v havarijním stavu. Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s ,- Kč Divadlo na schodech 2007 Konání hudebně divadelní akce na poutním místě Kalvárie na Ostrém. ULF, o.s., Ústí n. L ,- Kč III. Ústecký literární festival Realizace 3. ročníku Ústeckého Literárního Festivalu s podtitulem ZMĚNA. Občanské sdružení Chvojensko ,- Kč Chvojenská výstava Soubor čtyř výstav s doprovodnými akcemi s místní tematikou sloužící k rozvoji informovanosti o historii Chvojenských obcí. Občanské sdružení Ženy Velkého Března a Valtířova ,- Kč Kultura a umění Podpora místního sdružení svépomocně podporujícího rozvoj společenského života v oblasti Velkého Března. Dílna ručního papíru, o.s., Litoměřice ,- Kč Kámen, nůžky, papír Podpora realizace týdenní tvůrčí dílny v Litoměřicích. Sociální služby Občanské sdružení Kolumbus, Ústí nad Labem ,- Kč Svět umění za okny výstava umělecké tvorby duševně nemocných Uspořádání výstavy umělecké tvorby osob s psychiatrickými diagnózami, která proběhne v rámci Dnů pro duševní zdraví v Ústí nad Labem. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ústí n. L ,- Kč Specifické poradenství pro nedoslýchavé a jeho rozšíření i na ambulantní službu Pomoc osobám používající kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé sluchadla apod. ÚSTECKÝ ARCUS, o.s ,- Kč Arteterapie onkologických pacientů Zajištění pásma volnočasových aktivit (malování na sklo, keramiku, hedvábí atd. pro onkologické pacienty. Volná témata Obecně prospěšná společnost Milešovka ,- Kč Informační pavilon na vrcholu Milešovky Instalace 12 tabulí poskytující návštěvníkům informace o přírodě, turistických a vědeckých aktivitách na NPR Milešovka a v Českém středohoří. Občanské sdružení Previse, Trmice 9 000,- Kč Klubovna DOX Dovybavení klubovny navštěvované dětmi a mládeží ze sociálně slabých rodin z Trmic.

19 Výroční zpráva 2007 Finanční část 17 Mateřské centrum Větrník, o.s., Rumburk ,- Kč Kdo si hraje, ten se učí Dovybavení prostor mateřského centra terapeutickými a herními pomůckami. Vzdělávání a lidské zdroje Občanské sdružení Květina, Jeníkov ,- Kč Žít spolu! Podpora rozjezdu motivačně-vzdělávacího kurzu sociálních dovedností určeného pro skupiny dětí a mládeže ohrožených delikvencí z Teplicka. Shrnutí Do 13. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 60 projektů neziskových organizací požadující v součtu ,- Kč. Z nich bylo vybráno 14 projektů, které byly podpořeny v celkové výši ,- Kč. Nadační příspěvky byly hrazeny z výnosu NIF za rok 2006 a z darů společností Black & Decker (Czech), s.r.o., Envirocont, s.r.o., Jotun Powder Coatings (CZ), a.s. a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. 14. otevřené grantové kolo V grantovém kole zaměřeném na podporu veřejně prospěšných projektů neziskových organizací se o nadační příspěvky mohly ucházet organizace se svými projekty z oblastí kultury a umění, sociálních služeb, volných témat, vzdělávání a lidských zdrojů a z oblasti životního prostředí. Základní podmínkou byla realizace projektů v euroregionu Labe. Kultura a umění Sdružení přátel Střední odborné školy Ústí nad Labem ,- Kč Graffity History Ships Grafity jako prostředek komunikace mezi mládeží z Čech a Německa, ale pouze na legálních plochách. Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s ,- Kč Anima Rekonstrukce a zprovoznění historického objektu v Úštěku a vytvoření centra pro tvořivé využití volného času. Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem ,- Kč Týdny pro duševní zdraví ročník v Ústeckém regionu Kulturní program, odborné přednášky a společenská setkání na téma duševní zdraví. Zubrnická museální železnice, o.s ,- Kč Provoz malého železničního muzea Zubrnice v turistické sezóně 2008 Zabezpečení chodu malého železničního muzea v Zubrnicích v turistické sezoně v roce Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 8 160,- Kč Most mezi lidmi Projekt Most mez lidmi umožňuje mentálně a tělesně handicapovaným klientům denního stacionáře celoročně zdarma využívat arteterapeutické programy Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Sociální služby Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem ,- Kč Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví Podpora rozvoje canisterapie a hipoterapie pro děti se zdravotním postižením či ohrožené ve vývoji. Apla Severní Čechy, o.s., Most ,- Kč Terapie sourozenců dětí s autismem Poskytnutí terapeutické podpory zdravým sourozencům dětí s autismem. Občanské sdružení Kolumbus, Ústí nad Labem ,- Kč Pacientští důvěrníci-informační a emoční podpora hospitalizovaných pacientůuživatelů psychiatrické péče Informační a emoční podpora pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic. Kontaktní centrum WHITE LIGHT I, Teplice ,- Kč Terénní program Zajištění zdravotnického materiálu potřebného k realizaci programu terénní sociální práce zaměřeného na pomoc závislým, problémovým a pravidelným uživatelům drog z Teplicka. Regionální organizace ROSKA Ústí nad Labem ,- Kč Žít tady a teď Zajištění rehabilitačních a regeneračních služeb pro občany trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Volná témata Občanské sdružení OPORA, Roudnice nad Labem ,- Kč Taneční terapie pro seniory Cílem je nabídnout seniorům prostor pro aktivní přístup ke svému fyzickému i duševnímu zdraví průběžnou pohybovou aktivitou. Vzdělávání a lidské zdroje Chytrá horákyně, o.s., Rumburk ,- Kč Aktivační centrum Celoživotní vzdělávání lidí s mentálním postižením. SK Barkas, o.s., Ústí nad Labem ,- Kč Rikitan Rozšíření nabídky vzdělávacích kroužků pro děti a mládež v prostorách občanského sdružení SK Barkas.

20 18 Výroční zpráva 2007 Komunitní nadace Euroregionu Labe FidoDido, o.s., Most ,- Kč Mami, přijeď pro mě, tohle není žádnej tábor! Soustředění pro mladé lidi ve věku let ohrožené sociálním vyloučením z lokalit Předlice a Nový Svět v Ústí nad Labem a z dětských domovů. Životní prostředí TYTO, o.s., Věrovany ,- Kč Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti Aktivní ochrana silně ohrožené sovy pálené na území bývalých okresů Litoměřice a Teplice. Shrnutí Do 14. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 91 projektů neziskových organizací, požadující v součtu ,- Kč. Z nich bylo vybráno 15 projektů, které byly podpořeny v celkové výši ,- Kč. Nadační příspěvky byly hrazeny z výnosu NIF za rok 2006 a z darů místních firem a jednotlivců. Projekty podpořené z Otevřeného grantového fondu na základě individuálních dohod s dárci finančních prostředků Dětský domov a školní jídelna Tisá, příspěvková organizace ,- Kč Dovybavení zrenovovaných bytů pro děti z dětského domova v Tisé. Dětský domov a školní jídelna Tisá, příspěvková organizace ,26 Kč Dovybavení zrenovovaných bytů pro děti z dětského domova v Tisé. Obec Zubrnice ,- Kč Péče o naučné stezky obce Zubrnice. Oppenauer Petr ,- Kč Nákup invalidního vozíku. Regionální sdružení ROSKA ,- Kč Příspěvek na úhradu terapie Bioterik a masáží pro mobilní klienty sdružení. Sdružení pro vzdělávání komunit o.s ,- Kč Příspěvek na zajištění vybraných aktivit nadačních programů Rada mladších, Dialog a Podpora neziskového sektoru. Slovenske zdruzenie samosprav pre svetovu spolupracu ,- Kč Realizace projektu Evropa místo pro aktivní život. Dárcovské fondy Fond Black & Decker Kulturní svaz Čarnica, o.s ,- Kč Podpora projektu Letní dětský tábor Čarnica. Nadace Křižovatka ,- Kč Nákup 3 monitorů BABYSENSE II. pro Novorozenecké oddělení Dětské kliniky Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem. Občanské sdružení OPORA ,- Kč Projekt byl podpořen ze zásobníku projektů 14. otevřeného grantového kola. Podrobnosti viz. strana 17. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO nedoslýchavých Ústí n. L ,- Kč Projekt byl podpořen ze zásobníku projektů 13. otevřeného grantového kola. Podrobnosti viz. strana 16. Základní a mateřská škola Malečov ,- Kč Příspěvek na podporu projektu Lepší lavice, lepší vzdělání. Fond CDL SYSTEM Basketbalový klub Ústí nad Labem, o.s ,- Kč Zajištění činnosti družstva mládeže (ročník 1992) BK Ústí nad Labem. Junák svaz skautů a skautek ČR, 1. středisko, 2. skautský oddíl ,- Kč Příspěvek na podporu mládežnického oddílu skautů Ústecká dvojka.

21 Výroční zpráva 2007 Finanční část 19 Romano Jasnica, o.s ,- Kč Aqua fotbalový turnaj pro děti a mládež z lokality Trmice Trmický aqua cup. TJ Lokomotiva Teplice 5 000,- Kč Příspěvek na zajištění činnosti žákovského družstva oddílu alpského lyžování. TK Božtěšice, o.p.s ,- Kč Příspěvek na nákup pomůcek pro oddíl mládežnického tenisu. Fond DRINKS UNION městům Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje ,- Kč Příspěvek určený na provoz ústeckého detašovaného pracoviště pro zdravotně postižené. Česká společnost pomoci dětem Tilia ,- Kč Propagace a realizace akce Sociální cena Tilia. Farní charita Česká Lípa ,- Kč Pokrytí nákladů na zřízení telefonní ústředny. Individuální příjemce daru 5 000,- Kč Nákup mobilního telefonu s hlasovým výstupem. Městská správa sociálních služeb v Mostě ,- Kč Zakoupení pečovatelského lůžka a dalšího potřebného nábytkového vybavení pokoje pro klienty domova pro seniory v Mostě. Nemocnice Louny ,- Kč Nákup zdravotnických přístrojů a dalšího vybavení. Nemocnice Most ,- Kč Zakoupení ureteroskopu pro oddělení urologie. Nemocnice následné péče Ryjice ,- Kč Nákup zdravotnického materiálu pro pacienty nemocnice následné péče. Občanské sdružení Rezonance ,- Kč Realizace projektu Psychosociální služby pro onkologické pacienty a jinak zdravotně postižené občany. Občanské sdružení Slunečnice ,- Kč Dovybavení chráněných dílen. Profi ranč Děčín ,- Kč Provoz hipoterapie a hiporehabilitace pro handicapované osoby. Zeissův nadačné fond ,- Kč Propagace pramene Luna. Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace č. 1 Ústí n. L ,- Kč Příspěvek na provoz místní organizace. ÚSP Lobendava ,- Kč Zakoupení sprchovací kabiny se sprchovacím panelem pro klienty ústavu sociální péče. Fond Hennlich 3. otevřené grantové kolo LITOMĚŘICE Live city jsi ty Dům dětí a mládeže Rozmarýn 4 750,- Kč 2. ročník turnaje v malé kopané O pohár běhu Terryho Foxe Podpora zdravého životního stylu mladých lidí. ISŠ Litoměřice domov mládeže 4 500,- Kč Přebor České republiky škol se stavebním zaměřením ve stolním tenisu Meziškolní sportovní přebor v soutěži družstev a jednotlivců. Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Radobýl Litoměřice 5 000,- Kč 17. ročník Memoriál Karla Hynka Máchy Uspořádání štafetového běhu družin z vrcholu Radobýlu. Kacar Jan 5 000,- Kč Výstava fotografií Výstava fotografií, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s tvorbou mladých lidí. Kinoklub Ostrov 5 000,- Kč Filmový festival Litoměřice posedmé Filmová přehlídka s doprovodným programem. Klika ,- Kč Fotografická soutěž Youth Vision Fotografická soutěž pro amatérské fotografy z řad mladých lidí z Ústeckého kraje. Klika ,- Kč SK8 Contest 2007 Uspořádání závodů ve skateboardingu. Klub potápěčů Kraken Kč Litoměřická ploutev Tradiční závod v ploutvovém plavání, pro malé děti, pro které je vstup na ostatní závody omezen výkonností. P.H.A.K.A ,- Kč Týpkův den Vytvoření animovaného filmu a jeho promítání veřejnosti na různých místech v Litoměřicích. Slabochová Kateřina 5 000,- Kč Koupání s míčky Nákup terapeutického bazénu do Domova na zámku Liběšice. Slabochová Kateřina 5 000,- Kč Učíme se s počítačem Nákup výukových programů zaměřených na rozvoj kognitivních schopností pro klienty Domova na zámku Liběšice.

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva...

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva... Výroční zpráva 2014 Obsah O nás... 5 Co podporujeme?... 8 Poskytnuté nadační příspěvky... 11 Přehled fondů... 18 Přijaté dary a příspěvky... 29 Finanční zpráva... 33 Zpráva nezávislého auditora... 37 Ústecká

Více

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. Podpořila

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Spojením silnější. O nadaci

Spojením silnější. O nadaci Nadace ČEZ Výroční zpráva 2006 Obsah 1 O nadaci 3 Úvodní slovo generálního ředitele ČEZ, a. s. 4 Úvodní slovo místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ 6 Orgány společnosti k 30. 4. 2007 7 Základní údaje

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2012 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Důstojný a aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Charita na dvě kliknutí

Charita na dvě kliknutí Tisková zpráva 19. prosince 2012 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2008

NADACE ČEZ V ROCE 2008 výroční zpráva 2008 NADACE ČEZ V ROCE 2008 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2008 3 Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje 6 Orgány Nadace ČEZ k 9. 6. 2009 7 Oranžová hřiště 10 Oranžové kolo 18 Podpora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Pomáháme lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Toto jsou vybrané údaje z výroční zprávy. Úplný text výroční zprávy včetně účetní

Více

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 Výroční zpráva 2008 3 OBSAH 5 Poslání a cíle 6 Slovo předsedy SR 7-9 O Nadaci 10 Lidé v Nadaci 11 Slovo ředitelky 12-19 Benefice

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva 2009 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2009 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2009 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více