SANTO Z i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SANTO Z 9 18 02-4i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals"

Transkript

1 SANTO Z i Návod k použití Gebruiksaanwijzing User manual Benutzerinformation Chladnička Koelkast Fridge Kühlschrank

2 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče. Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 2 Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob 3 Všeobecné bezpečnostní informace 3 Denní používání 4 Čištění a údržba 4 Instalace 5 Servis 5 OVLÁDACÍ PANEL 5 Zapnutí chladničky 6 Vypnutí chladničky 6 Regulace teploty 6 Displej teploty 6 Funkce TURBO COOLMATIC 7 PŘI PRVNÍM POUŽITÍ 7 Čistění vnitřku spotřebiče 7 DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 7 Přemístitelné police 8 Umístění dveřních poliček 8 Umístění dveřních poliček 8 Uhlíkový vzduchový filtr 8 LONGFRESH Přihrádka 9 Regulace vlhkosti 9 Zásuvky Longfresh 10 Doba uchování v oddílu Longfresh 0 C pro čerstvé potraviny 10 UŽITEČNÉ RADY A TIPY 12 Tipy pro úsporu energie 12 Tipy pro chlazení čerstvých potravin 12 Tipy pro chlazení 12 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 13 Pravidelné čištění 13 Výměna uhlíkového filtru 14 Odmrazování chladničky 14 Vyřazení spotřebiče z provozu 14 CO DĚLAT, KDYŽ Výměna žárovky 17 Zavření dveří 17 TECHNICKÉ ÚDAJE 17 INSTALACE 17 Umístění 17 Připojení k elektrické síti 18 Požadavky na větrání 18 Instalace uhlíkového vzduchového filtru 18 POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 19 Zmĕny vyhrazeny BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a bez

3 Bezpečnostní informace 3 pečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením. Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým proudem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř. Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti. Všeobecné bezpečnostní informace POZOR Udržujte větrací otvory volně průchodné. Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je uvedeno v návodu k použití. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky. V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové strojky) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem. Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny. Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní plyn, který je dobře snášen životním prostředím, ale je hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, nepoužívejte v blízkosti spotřebiče otevřený oheň a jiné zápalné zdroje; důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěný. Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

4 4 Bezpečnostní informace UPOZORNĚNÍ Elektrické díly (napájecí kabel, zástrčka, kompresor) smí vyměnit pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu. 1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat. 2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotřebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár. 3. Dbejte na to, aby byla zástrčka spotřebiče dobře přístupná. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 6. Spotřebič nesmí být spuštěn bez krytu žárovky 1) vnitřního osvětlení. Tento spotřebič je těžký. Při přemísťování spotřebiče buďte proto opatrní. Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit odřeniny nebo omrzliny. Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření. Žárovky 2) použité v tomto spotřebiči jsou určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností. Denní používání Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče. Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout. Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 3) Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat. Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce. Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se příslušnými pokyny. Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit spotřebič. Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení. Čištění a údržba Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě. Jestliže nemůžete vytáhnout zástrčku, přerušte přívod proudu. Nečistěte spotřebič kovovými předměty. K odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku. Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladničky. 1) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky. 2) Pokud je spotřebič vybaven osvětlením. 3) Pokud je spotřebič beznámrazový.

5 Ovládací panel 5 Instalace U elektrického připojení se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích. Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič koupili. V tomto případě si uschovejte obal. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru. Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci. Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit. Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná. Spotřebič připojte výhradně k přívodu pitné vody. 4) Servis Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko, které smí použít výhradně originální náhradní díly. Ochrana životního prostředí Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné. OVLÁDACÍ PANEL Provozní kontrolka chladničky 2 Vypínač ON/OFF chladničky 3 Regulátor teploty chladničky, tlačítko + 4) Pokud je spotřebič vybaven vodovodní přípojkou.

6 6 Ovládací panel 4 Displej teploty chladničky 5 Regulátor teploty chladničky, tlačítko - 6 Kontrolka TURBO COOLMATIC 7 Tlačítko TURBO COOLMATIC Zapnutí chladničky 1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. 2. Stiskněte vypínač ON/OFF. 3. Provozní kontrolka se rozsvítí. Vypnutí chladničky 1. Ovladač ON/OFF podržte stisknutý déle než 5 vteřin. 2. Na displeji teploty se zobrazí odpočet začínající od Když se zobrazí 1, je spotřebič vypnutý. Displej teploty zhasne. Provozní kontrolka zhasne. Regulace teploty Teplotu lze nastavit v rozsahu +3 C až +8 C. Po stisknutí ovladačů teploty se na ukazateli teploty rozbliká aktuální nastavení teploty. Nastavení teploty můžete měnit pouze tehdy, když kontrolka bliká. Chcete-li nastavit vyšší teplotu, stiskněte ovladač teploty +. Chcete-li nastavit nižší teplotu, stiskněte ovladač teploty -. Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou teplotu. Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin. Pro správné uložení potravin nastavte následující teplotu: +5 C v chladničce. Ani po dlouhém vyřazení spotřebiče z provozu nebudete muset znovu nastavovat teplotu, neboť zůstane uložena. Optimální je obvykle střední nastavení. Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na: teplotě místnosti četnosti otevírání dveří spotřebiče množství vložených potravin umístění spotřebiče. Jestliže je okolní teplota vysoká, nebo je spotřebič zcela zaplněný (přitom je spotřebič nastavený na nejnižší teplotu) může běžet nepřetržitě a na zadní stěně se pak tvoří námraza. V tomto případě je nutné nastavit vyšší teplotu, aby se spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu energie. Displej teploty Ukazatel teploty zobrazuje aktuálně nastavenou teplotu chladničky.

7 Funkce TURBO COOLMATIC Funkce TURBO COOLMATIC je vhodná pro rychlé zchlazení velkého množství potravin v chladničce. Chcete-li tuto funkci zapnout, postupujte takto: 1. Stiskněte tlačítko TURBO COOLMATIC. 2. Rozsvítí se kontrolka TURBO COOLMATIC. Funkce TURBO COOLMATIC pak zajišťuje intenzivní chlazení. Automaticky se zvolí POŽADOVANÁ teplota +3 C. Funkce TURBO COOLMATIC je ukončena automaticky po 6 hodinách. Funkci můžete kdykoli vypnout: 1. Stiskněte tlačítko TURBO COOLMATIC. 2. Kontrolka TURBO COOLMATIC zhasne. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ Čistění vnitřku spotřebiče Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně utřete do sucha. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spotřebiče. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ Při prvním použití 7 Tento spotřebič se prodává ve Francii. V souladu s předpisy platnými v této zemi musí být vybaven speciálním označením (viz obrázek) umístěným v dolním oddílu chladničky, které udává nejchladnější zónu chladničky.

8 8 Denní používání Přemístitelné police Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do kterých se podle přání zasunují police. K lepšímu využití prostoru mohou přední poloviční police ležet na zadních policích. Umístění dveřních poliček Dveřní poličky můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin. Umístění dveřních poliček Dveřní poloviční polici můžete umístit do různé výšky. Postupujte následovně: 1. Zvedněte polici s poloviční dveřní policí nahoru a vytáhněte ji z dveřních držáků. 2. Odstraňte podpěru z vodicí lišty pod policí. 3. Stejným postupem v obráceném pořadí zasuňte polici do jiné výšky. Uhlíkový vzduchový filtr Tento spotřebič je vybavený uhlíkovým filtrem CLEAN AIR CONTROL umístěným v krytu na zadní stěně chladicího oddílu. Filtr čistí vzduch odstraňováním nežádoucích pachů v chladničce a oddílu LONGF RESH, a tím dále zlepšuje kvalitu skladování potravin. Při provozu musí být kryt vzduchového větrání vždy zavřený.

9 Denní používání 9 LONGFRESH Přihrádka V oddílu LONGFRESH 0 C se teplota kontroluje automaticky. Zůstává stále na 0 C, žádné seřizování není nutné. Stálá skladovací teplota kolem 0 C a relativní vlhkost mezi 45 a 90 % zajišťují optimální podmínky pro různé druhy potravin. V oddílu LONGFRESH 0 C můžete proto skladovat různé druhy čerstvých potravin, a v porovnání s normálními oddíly chladničky v něm vydrží až 3 x déle a v lepší kvalitě. Tímto způsobem vydrží potraviny díle čerstvé. Dobře se uchová chuť, svěžest, kvalita i vyživovací hodnoty (vitamíny a minerály) potravin. Ztráta váhy zeleniny i ovoce bude nižší. Potraviny budou mít celkově vyšší vyživovací hodnotu. Oddíl LONGFRESH 0 C je také vhodný pro rozmrazování potravin. V takovém případě můžete rozmrazené potraviny uchovat až dva dny. Regulace vlhkosti Obě zásuvky lze použít podle požadovaných podmínek pro uskladnění nezávisle na sobě s nižší nebo vyšší vlhkostí. Regulace se provádí pro každou zásuvku samostatně pomocí šoupátka na přední straně zásuvky. "Sucho": nízká vlhkost vzduchu - až 50 % relativní vlhkost Tohoto stupně vlhkosti dosáhnete nastavením obou šoupátek do polohy, větrací otvory jsou široce otevřené. "Vlhko": vysoká relativní vlhkost - až 90 % Tohoto stupně vlhkosti dosáhnete nastavením obou šoupátek do polohy, větrací otvory jsou zavřené. Vlhkost je uzavřena uvnitř zásuvky a nemůže unikat ven.

10 10 Denní používání Zásuvky Longfresh Vlhkost nelze nastavit. Drátěné police uvnitř zásuvky umožňují volný oběh vzduchu a tedy lepší uchování potravin. Oddíl má zarážky, které brání vypadnutí zásuvek při jejich úplném vytažení. Chcete-li zásuvky odstranit (např. k čištění), vytáhněte je až na doraz, nadzdvihněte a vyjměte. Jestliže vytáhnete všechny zásuvky, můžete uložit velké množství potravin. Doba uchování v oddílu Longfresh 0 C pro čerstvé potraviny Druh potravin Nastavení vlhkosti vzduchu Doba uchování Cibule "sucho" až 5 měsíců Máslo "sucho" až 1 měsíc Velké kusy vepřového "sucho" až 10 dní Hovězí, zvěřina, malé "sucho" až 7 dní kousky vepřového, drůbež Rajská omáčka "sucho" až 4 dny Ryba, korýše, vařené "sucho" až 3 dny masné výrobky Vařené mořské plody "sucho" až 2 dny Salát, zelenina mrkve, bylinky, růžičková kapusta, celer "vlhko" až 1 měsíc

11 Denní používání 11 Druh potravin Nastavení vlhkosti vzduchu Doba uchování Artyčoky, květák, cikorka, "vlhko" až 21 dní ledový salát, čekanka, polní salát, hlávkový salát, pórek, ředkvička Brokolice, čínské zelí, kapusta, "vlhko" až 14 dní zelí, ředkev, kapu sta kadeřavá Hrášek, kedlubny "vlhko" až 10 dní Jarní cibulky, ředkev, "vlhko" až 7 dní chřest, špenát Ovoce 1) "vlhko" až 1 měsíc Hrušky, datle (čerstvé), jahody, broskve 1) Švestky 1) "vlhko" až 21 dní rebarbora, angrešt Jablka (odolná vůči chladu), "vlhko" až 20 dní kdoule Meruňky, třešně "vlhko" až 14 dní Slívy, hroznové víno "vlhko" až 10 dní Ostružiny, hrozinky "vlhko" až 8 dní Fíky (čerstvé) "vlhko" až 7 dní Borůvky, maliny "vlhko" až 5 dní 1) Čím je ovoce zralejší, tím kratší je doba uchování. Moučníky obsahující smetanu a další druhy pečiva lze uložit do oddílu Longfresh 0 C na 2 nebo 3 dny. Do oddílu Longfresh 0 C se nesmí dávat: ovoce citlivé na chlad, které se má uložit do sklípku nebo do pokojové teploty, jako jsou ananas, banány, grapefruit, melouny, mango, papája, pomeranče, citrony, kiwi. Další druhy potravin se musí uložit do chladicího oddílu (např. všechny druhy sýrů, studené řezy, apod.)

12 12 Užitečné rady a tipy Stupeň vlhkosti vzduchu v zásuvkách závisí na množství vlhkosti v uložených potravinách, ovoci a zelenině a četnosti otvírání dveří. Oddíl Longfresh 0 C je také vhodný pro pomalé rozmrazování potravin. V tomto případě můžete rozmrazené potraviny nechat v oddílu Longfresh 0 C až dva dny. Tipy: Sledujte čerstvost potravin, hlavně datum doporučené spotřeby. Kvalita a svěžest potravin mají vliv na dobu uchování. Celá doba uložení závisí na podmínkách uchování potravin ještě před uložením v chladničce. Jídlo, ovoce nebo zelenina musíte před uložením vždy zabalit nebo dát do krabičky. Krmivo pro zvířata skladujte vždy zabalené a suché. Potraviny bohaté na bílkoviny se kazí rychleji. Mořské plody se tedy zkazí rychleji než ryba, a ta zase rychleji než maso. Při uložení potravin v oddílu 0 C se doba uchování pro tyto druhy potravin může prodloužit až třikrát bez zhoršení kvality. Všechny potraviny uložené v oddílu 0 C se musí ze zásuvky vyjmout asi min před spotřebou, zvláště ovoce a zelenina určené k jídlu bez dalšího vaření. Když takto dovolíte ovoci a zelenině dosáhnout znovu teploty místnosti, zlepšit se jejich konzistence i chuť. UŽITEČNÉ RADY A TIPY Tipy pro úsporu energie Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné. Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spotřebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námraza nebo led. V tomto případě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu energie. Tipy pro chlazení čerstvých potravin K dosažení nejlepšího výkonu: do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpařují; potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni; potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit volně vzduch. Tipy pro chlazení Užitečné rady: Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skleněnou polici nad zásuvku se zeleninou. Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny. Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na jakoukoli polici.

13 Čištění a údržba 13 Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek), které jsou součástí vybavení. Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně přístup. Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a uloženy v držáku na láhve ve dveřích. Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA POZOR Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického napájení. Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník. Pravidelné čištění Spotřebič je nutné pravidelně čistit: vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku; pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot; důkladně vše opláchněte a osušte. Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je. Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí prostředky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach. Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na zadní straně spotřebiče čistěte kartáčem nebo vysavačem. Tím se zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie. Nejnižší polici, oddělující chladnější oddíl od oddílu LONGFRESH 0 C lze vyjmout pouze při čištění. Chcete-li ji odstranit, prostě ji vytáhněte. Kryty zásuvek v oddílu můžete k čištění také vytáhnout. Po vyčištění musíte tuto polici a kryty vrátit zpět na jejich místo, jinak by oddíl LONGFRESH 0 C správně nefungoval. Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.

14 14 Čištění a údržba Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí. Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti. Výměna uhlíkového filtru Uhlíkový filtr pomáhá omezovat nepříjemné pachy uvnitř chladničky a brání tak vzniku nepříjemné příchuti v choulostivých potravinách. K zajištění nejlepší účinnosti uhlíkového vzduchového filtru je nutné ho každý rok vyměnit. Nové aktivní vzduchové filtry lze koupit v příslušných prodejnách v místě bydliště. Vzduchový filtr se instaluje za kryt a 1 můžete ho vyjmout vytažením krytu směrem ven (1). Vypotřebovaný uhlíkový filtr vytáhněte ze štěrbiny. 2 Do štěrbiny vložte nový filtr (2). Kryt zavřete. Uhlíkový filtr je příslušenství ze spotřebního materiálu a proto se na něj nevztahuje záruka. Při provozu musí být kryt vzduchového větrání vždy zavřený. Se vzduchovým filtrem zacházejte opatrně, abyste nepoškrábali povrch filtru. Odmrazování chladničky Odmrazování chladicího oddílu je automatické. Rozmrazená voda teče do nádoby na kompresoru a odpařuje se. Tuto nádobu nelze odstranit. Vyřazení spotřebiče z provozu Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následná opatření: odpojte spotřebič od sítě vyjměte všechny potraviny

15 Co dělat, když odmrazte 5) a vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů. Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu. CO DĚLAT, KDYŽ... UPOZORNĚNÍ Při hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Během normálního používání vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, chladicí okruh). Problém Možná příčina Řešení Spotřebič je hlučný Spotřebič není správně instalovaný Zkontrolujte, zda je ve stabilní poloze (všechny čtyři nožičky musejí být na podlaze) Spotřebič nefunguje. Osvětlení nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič. Osvětlení nefunguje. Provozní kontrolka bliká. Kompresor funguje nepřetržitě. Zástrčka není zasunutá správně do zásuvky. Spotřebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem. Osvětlení je v klidovém stavu. Vadná žárovka. Spotřebič nefunguje správně. Není správně nastavená teplota. Dveře nejsou správně zavřené. Otvírali jste příliš často dveře. Teplota spotřebiče je příliš vysoká. Zástrčku zasuňte správně do zásuvky. Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Zavřete a otevřete dveře. Viz "Výměna žárovky". Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Nastavte vyšší teplotu. Viz "Zavření dveří". Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné. Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho vložte do spotřebiče. Downloaded 5) Pokud from je to zapotřebí. Fridge-Manual.com Manuals

16 16 Co dělat, když... Problém Možná příčina Řešení Teplota místnosti je příliš Snižte teplotu místnosti. vysoká. Po stisknutí tlačítka TURBO COOLMATIC nebo po změně teploty se kompresor nespustí okamžitě. Kompresor se spouští až po určité době. Nejde o závadu. Po vnitřní zadní stěně chladničky stéká voda. Během automatického odmrazování se na zadní stěně rozmrazuje námraza. Nejde o závadu. V chladničce teče voda. Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor. Teplotu nelze nastavit. Teplota ve spotřebiči je příliš nízká/vysoká. Teplota v chladničce je příliš vysoká. Vložené potraviny brání odtoku vody do odtokového otvoru. TURBO COOLMATIC funkce je zapnutá. Není správně nastavená teplota. Dveře nejsou správně zavřené. Teplota spotřebiče je příliš vysoká. Vložili jste příliš velké množství potravin najednou. Ve spotřebiči neobíhá chladný vzduch. Přemístěte potraviny tak, aby se nedotýkaly zadní stěny. Vypněte TURBO COOLMA TIC ručně, nebo počkejte s nastavením teploty, až se funkce resetuje automaticky. Viz funkci " TURBO COOL MATIC". Nastavte vyšší/nižší teplotu. Viz "Zavření dveří". Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho vložte do spotřebiče. Dávejte do spotřebiče raději méně potravin. Vždy zkontrolujte, zda ve spotřebiči může dobře obíhat chladný vzduch.

17 Výměna žárovky 1. Vypněte spotřebič. 2. Stiskněte zadní háček a současně posuňte kryt ve směru označeném šipkou. 3. Vyměňte žárovku za novou o stejném výkonu a určenou pouze pro použití v domácích spotřebičích. (maximální výkon je zobrazen na krytu žárovky). 4. Nasaďte kryt žárovky zasunutím zpět do původní polohy. 5. Zapněte spotřebič. 6. Otevřete dveře. Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí. Zavření dveří 1. Vyčistěte těsnění dveří. 2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části "Instalace". 3. V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na servisní středisko. TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje 17 Rozměry výklenku Výška 1780 mm Šířka 560 mm Hloubka 550 mm Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku. INSTALACE Umístění UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě před instalací k zajištění bezpečnosti a správného provozu spotřebiče. UPOZORNĚNÍ Jestliže likvidujete starý spotřebič se zámkem nebo západkou na dveřích, musíte ho znehodnotit tak, aby se malé děti nemohly uvnitř zavřít. Síťová zástrčka musí být po instalaci volně přístupná.

18 18 Instalace Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče: Klimatická třída Okolní teplota SN +10 C až + 32 C N +16 C až + 32 C ST +16 C až + 38 C T +16 C až + 43 C Připojení k elektrické síti Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS. Požadavky na větrání Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu. 50 mm min. 200 cm 2 min. 200 cm 2 Instalace uhlíkového vzduchového filtru Uhlíkový vzduchový filtr je filtr z aktivního uhlíku, který pohlcuje nepříjemné pachy a umožňuje zachování té nejlepší chuti a vůně všech potravin bez nebezpečí mísení vůní.

19 Poznámky k životnímu prostředí 19 Uhlíkový filtr se dodává v plastovém sáčku, aby se zachovaly jeho vlastnosti a životnost. Filtr je nutné umístit do štěrbiny krytu ještě před zapnutím spotřebiče. 1. Otevřete kryt klapky (1). 2. Vyjměte filtr z plastového sáčku. 3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní straně krytu klapky (2). 4. Zavřete kryt klapky. Při provozu musí být klapka vzduchového větrání zavřená. S filtrem zacházejte opatrně, aby se z jeho povrchu nemohlo nic uvolnit. 1 2 POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

20 20 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. INHOUD VEILIGHEIDSINFORMATIE 20 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen 21 Algemene veiligheid 21 Dagelijks gebruik 22 Onderhoud en reiniging 22 Installatie 23 Onderhoud 23 BEDIENINGSPANEEL 23 De koelkast inschakelen 24 De koelkast uitschakelen 24 Temperatuurregeling 24 Temperatuurdisplay 25 TURBO COOLMATIC-functie 25 HET EERSTE GEBRUIK 25 De binnenkant schoonmaken 25 DAGELIJKS GEBRUIK 25 Verplaatsbare schappen 26 Het plaatsen van de deurschappen 26 Het plaatsen van de deurhelftplateaus 26 Koolstofluchtfilter 26 LONGFRESH -vak 27 Vochtigheidsregeling 27 Longfresh-laden 27 Bewaardtijd in het longfresh 0 C-vak voor vers voedsel 28 NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS 30 Tips voor energiebesparing 30 Tips voor het koelen van vers voedsel 30 Nuttige tips voor het koelen 30 ONDERHOUD EN REINIGING 30 Periodieke reiniging 30 Het koolstoffilter vervangen 31 Het ontdooien van de koelkast 32 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt 32 PROBLEMEN OPLOSSEN 33 Het lampje vervangen 34 De deur sluiten 34 TECHNISCHE GEGEVENS 35 MONTAGE 35 Opstelling 35 Elektrische aansluiting 35 Ventilatievereisten 36 Installatie van het koolstofluchtfilter 36 HET MILIEU 36 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het

21 Veiligheidsinformatie 21 apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies. Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen. Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: open vuur en ontstekingsbronnen vermijden de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

22 22 Veiligheidsinformatie WAARSCHUWING! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 1. Het netsnoer mag niet verlengd worden. 2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken. 3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken. 4. Trek niet aan het snoer. 5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand. 6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 6) voor de binnenverlichting. Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst. Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken. Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Gloeilampjes 7) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes. Dagelijks gebruik Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat. Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen. Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 8) Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is. Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant. U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen. Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat. IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden. Onderhoud en reiniging Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper. Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen. 6) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien. 7) Als er is voorzien in een lamp. 8) Als het apparaat vorstvrij is.

23 Installatie Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd. Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg. Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor. Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen. De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken. Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden. Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is. Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 9) Onderhoud Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon. Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar. BEDIENINGSPANEEL Bedieningspaneel Controlelampje koelkast Downloaded 9) Indien er from een wateraansluiting Fridge-Manual.com voorzien is. Manuals

24 24 Bedieningspaneel 2 ON/OFF-schakelaar koelkast 3 Temperatuurregeling koelkast, + toets 4 Temperatuurdisplay 5 Temperatuurregeling koelkast, - toets 6 TURBO COOLMATIC-controlelampje 7 TURBO COOLMATIC-schakelaar De koelkast inschakelen 1. Steek de stekker in het stopcontact. 2. Druk op de ON/OFF-schakelaar. 3. Het controlelampje gaat aan. De koelkast uitschakelen 1. Houd de ON/OFF schakelaar langer dan 5 seconden ingedrukt. 2. Een aftelling op het temperatuurdisplay, van wordt weergegeven. Als 1 verschijnt, wordt de koelkast uitgeschakeld. Het temperatuurdisplay gaat uit. Het controlelampje gaat uit. Temperatuurregeling U kunt de temperatuur instellen tussen de +3 C en +8 C. De huidige temperatuurinstelling gaat knipperen op het temperatuurdisplay door op de temperatuurregelaars te drukken. U kunt de temperatuurinstelling alleen veranderen als het display knippert. Om een hogere temperatuur in te stellen, drukt u op de temperatuurregelaar +. Om een lagere temperatuur in te stellen, drukt u op de temperatuurregelaar -. De temperatuurdisplay toont de ingestelde temperatuur. De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Voor een juiste conservering van het voedsel moet de volgende temperatuur worden ingesteld: +5 C in de koelkast. Als het apparaat een lange periode buiten gebruik is geweest, is het niet nodig de temperatuur opnieuw in te stellen omdat deze wordt opgeslagen. Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt. De exacte instelling moet echter gekozen worden, rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur hoe vaak de deur geopend wordt de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt de plaats van het apparaat. Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken, waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te from beperken. Fridge-Manual.com Downloaded Manuals

25 Het eerste gebruik 25 Temperatuurdisplay De temperatuurdisplay toont de momenteel ingestelde koelkasttemperatuur. TURBO COOLMATIC-functie De TURBO COOLMATIC-functie is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden voedsel in de koelkast. Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen: 1. Druk op de TURBO COOLMATIC-toets. 2. Het TURBO COOLMATIC-display wordt ingeschakeld. De TURBO COOLMATIC functie zorgt nu voor intensieve koeling. Een temperatuur van +3 C wordt automatisch gekozen. De TURBO COOLMATIC functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld. U kunt de functie te allen tijde uitschakelen: 1. Druk op de TURBO COOLMATIC-toets. 2. Het TURBO COOLMATIC-lampje gaat uit. HET EERSTE GEBRUIK De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak. DAGELIJKS GEBRUIK Dit apparaat wordt in Frankrijk verkocht. In overeenstemming met de regelgeving die in dit land geldig is, moet hij worden geleverd met een speciaal apparaat (zie afbeelding) dat in het onderste deel van de koelkast moet worden geplaatst om de koudste zone daarvan aan te geven.

26 26 Dagelijks gebruik Verplaatsbare schappen De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden. Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve schappen over de achterste worden geplaatst. Het plaatsen van de deurschappen Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden. Het plaatsen van de deurhelftplateaus Het deurhelftplateau kan op verschillende hoogtes worden geplaatst. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: 1. til het schap met het deurhelftplateau naar boven en haal het uit de houders in de deur 2. verwijder de sluitbeugel uit de geleiding onder het plateau 3. Om het plateau op een andere hoogte terug te plaatsen, doet u hetzelfde in omgekeerde volgorde. Koolstofluchtfilter Uw apparaat is voorzien van een koolstoffilter CLEAN AIR CONTROL dat zich achter een klepje op de achterwand van het koelcompartiment bevindt. Het filter zuivert de lucht van ongewenste geuren in de koelruimte en LONGFRESH -vakje, waardoor de bewaarkwaliteit verder wordt verbeterd. Houd tijdens de werking de ventilatieklep altijd gesloten.

27 Dagelijks gebruik 27 LONGFRESH -vak In het LONGFRESH 0 C -vak wordt de temperatuur automatisch geregeld. Deze blijft constant op ongeveer 0 C; u hoeft niets in te stellen. De constante conserveringstemperatuur van ongeveer 0 C en de relatieve vochtigheid van tussen de 45 en 90 % bieden optimale omstandigheden voor verschillende soorten voedsel. U kunt daarom verschillende soorten voedsel in het LONGFRESH 0 C -vak bewaren, waar het tot 3 keer langer houdbaar blijft met een betere kwaliteit vergeleken met normale koelkastvakken. Hierdoor kunt u meer vers voedsel bewaren. Smaak, versheid, kwaliteit en voedingswaarde (vitamines en mineralen) blijven goed behouden. Het gewichtsverlies van groenten en fruit wordt minder. Het voedsel levert een hogere voedingswaarde. Het LONGFRESH 0 C -vak is ook geschikt voor het ontdooien van voedsel. In dit geval kan het ontdooide voedsel maximaal twee dagen bewaard worden. Vochtigheidsregeling Beide laden kunnen onafhankelijk van elkaar met een hogere of lagere vochtigheidsgraad gebruikt worden volgens de gewenste opslagomstandigheden. Elke lade wordt afzonderlijk en met behulp van de schuifklep aan de voorkant van de lade geregeld. "Droog": lage luchtvochtigheid - tot 50 % relatieve vochtigheid Dit vochtigheidsniveau wordt bereikt als beide schuifkleppen in deze stand worden gezet en de ventilatieopeningen wijd open staan. Vochtig": hoge relatieve vochtigheid - tot 90% Dit vochtigheidsniveau wordt bereikt als beide schuifkleppen in deze stand worden gezet en de ventilatieopeningen worden gesloten. De vochtigheid wordt behouden en kan niet ontsnappen. Longfresh-laden De vochtigheid kan niet aangepast worden.

28 28 Dagelijks gebruik De draadmanden binnen de laden zorgen ervoor dat de lucht vrij kan circuleren, waardoor het voedsel beter geconserveerd wordt. Het vak heeft stoppen, die voorkomen dat de laden eruitvallen als ze volledig worden uitgetrokken. Om de laden te verwijderen (b.v. om ze schoon te maken) trekt u deze zover mogelijk naar buiten, tilt u ze op en haalt u ze eruit. U kunt alle laden verwijderen om grote hoeveelheden voedsel op te slaan. Bewaardtijd in het longfresh 0 C-vak voor vers voedsel Soort voedsel Instelling luchtvochtigheid Bewaartijd Uien "droog" max. 5 maanden Boter "droog" max. 1 maand Grote stukken varkensvlees "droog" max. 10 dagen Rundvlees, wild, kleine stukken "droog" max. 7 dagen varkensvlees, gevogelte Tomatensaus "droog" max. 4 dagen Vis, schelpdieren, gekookte "droog" max. 3 dagen vleesproducten Gekookte vis en schelpdieren "droog" max. 2 dagen Salade, groenten Wortels, "vochtig" max. 1 maand kruiden, spruitjes, selderij Artisjokken, bloemkool, cichorei, "vochtig" max. 21 dagen ijsbergsla, andijvie, veldsla, botersla, prei, radicchio Broccoli, paksoi, boerenkool, "vochtig" max. 14 dagen kool, radijsjes, savooiekool Erwten, koolrabi "vochtig" max. 10 dagen Lente-ui, radijsjes, asperges, spinazie Fruit 1) Peren, dadels (vers), aardbeien, perziken 1) "vochtig" "vochtig" max. 7 dagen max. 1 maand

29 Dagelijks gebruik 29 Soort voedsel Instelling luchtvochtigheid Bewaartijd Pruimen 1) rabarber, kruisbessen "vochtig" max. 21 dagen Appels (niet gevoelig voor "vochtig" max. 20 dagen koude), kweeperen Abrikozen, kersen "vochtig" max. 14 dagen Kriekpruimen, druiven "vochtig" max. 10 dagen Zwarte bessen, aalbessen "vochtig" max. 8 dagen Vijgen (verse) "vochtig" max. 7 dagen Bosbessen, frambozen "vochtig" max. 5 dagen 1) Hoe rijper het fruit, hoe korter de bewaartijd Cakes met room of een andere soort deegproducten kunnen in het LongFresh 0 C vak worden bewaard gedurende 2 of 3 dagen. Het niveau van luchtvochtigheid in de laden hangt af van de hoeveelheid vocht in het opgeslagen voedsel, groenten en fruit en van de frequentie waarop de deur wordt geopend koud kwetsbaar fruit dat op kelder- of kamertemperatuur dient te worden bewaard zoals ananas, bananen, grapefruit, meloenen, mango, papaya, sinaasappels, citroenen en kiwi's. Het type voedsel dat hierboven niet wordt genoemd, dient te worden bewaard in het koelvak (bijv. alle soorten kaas, koude vleeswaren, etc.) Niet in het LongFresh 0 C vak plaatsen: Het LongFresh 0 C vak is ook geschikt voor het langzaam ontdooien van voedsel. In dat geval kan het ontdooide voedsel maximaal twee dagen worden bewaard in het LongFresh 0 C vak. Tips: Let op de versheid van het voedsel, in het bijzonder op de vervaldatum. De kwaliteit en versheid hebben invloed op de bewaartijd. De gehele opslagtijd hang af van de bewaaromstandigheden voor de uiteindelijke opslag in de koelkast. Voedsel, fruit of groenten moet altijd worden verpakt voordat het wordt bewaard. Bewaar diervoer altijd verpakt en droog. Voedsel dat rijk is aan proteïnen zal sneller bederven. Dat betekent dat schaal- en schelpdieren eerder bederven dan vis en vis eerder bederft dan vlees. Hoewel de bewaartijd voor dit soort voedsel dat wordt bewaard in een 0 C vak tot drie keer verlengd kan worden zonder kwaliteit te verliezen. Al het eten dat in een 0 C vak wordt bewaard, dient ongeveer minuten voor consumptie uit de lades te worden gehaald - met name fruit en groenten die worden geconsumeerd zonder aanvullend bereidingsproces. Als u fruit en groenten op kamertemperatuur laat komen, komt dat ten goede aan de structuur en smaak.

30 30 Nuttige aanwijzingen en tips NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Tips voor energiebesparing De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. Tips voor het koelen van vers voedsel Om de beste prestatie te verkrijgen: Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren Nuttige tips voor het koelen Nuttige tips: Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade. Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier. Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden. Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten. Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur. Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden. ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici. Periodieke reiniging Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt: maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn.

31 Onderhoud en reiniging 31 spoel ze af en maak ze grondig droog. Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten. Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik verminderen. Het onderste schap, tussen het koelvak en het LONGFRESH 0 C -vak, kan verwijderd worden om schoongemaakt te worden. Om het te verwijderen het schap recht naar buiten trekken. De afdekplaten boven de lades in het vak kunnen verwijderd worden om ze schoon te kunnen maken. Om de volledige functionaliteit van het LONGFRESH 0 C -vak te garanderen moeten het onderste schap en de afdekplaten, na reiniging, weer op hun oorspronkelijke plaats gezet worden. Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt. Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel. Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact. Het koolstoffilter vervangen Het koolstoffilter draagt bij tot minder geurtjes in de koelkast, waardoor het risico van ongewenste aroma's in delicate levensmiddelen beperkt blijft. Voor optimale prestaties moet het koolstoffilter eenmaal per jaar vervangen worden. Nieuwe actieve luchtfilters zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití ENG2854AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6 4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ...9 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 CS Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PROVOZ... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8 6. TIPY

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

501931502020_CZ_qxp7:Layout 1 18-06-2007 14:03 Pagina 232 NÁVOD K POUŽITÍ

501931502020_CZ_qxp7:Layout 1 18-06-2007 14:03 Pagina 232 NÁVOD K POUŽITÍ 501931502020_CZ_qxp7:Layout 1 18-06-2007 14:03 Pagina 232 NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18 Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR GP 3513 COMFORT. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LIEBHERR GP 3513

Více

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ 63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ INSTALAČNÍ ROZMĚRY A POŽADAVKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ PŘIPOJENÍ K

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Návod k použití Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

13KG24M 079 354L 316L

13KG24M 079 354L 316L 082367769 082367769 13KG24M 079 354L 316L T2 T3 OK T5 T6 T1 T4 T1 T4 T2 T5 T2 T5 T3 OK T6 T3 T6 T2 T3 OK 2 ºC 3 T1 T2 ºC T3 ºC F T5 T6 ºC ºC T5 T6 T1 T4 T2 T3 T5 T6 č e s k y Vážená klientko, Vážený kliente:

Více

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA I IBxxAxx IBxxAAxx IBxxAAAx CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA Návod k obsluze, 1 Servisní služba, 2 Popis zařízení, 3 Popis zařízení, 4 Oboustranné otvírání dveří, 5 Instalace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni CS - Návod Instructions k použití for Use Chladnička/mraznička 1 Chladnička Mraznička CS Děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení tohoto spotřebiče. Věříme, že Vám bude dobře sloužit po mnoho let. Chladnička

Více

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 12 ADD 20 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be ESF5531LOW ESF5531LOX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 20 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 39 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Pro modely Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost RN-33.. RN-34... Code : AD301-8a CZ-1 AD301-8a(체).indd 1 2013-10-15 오후 3:17:43 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (jen pro modely s R-600a) Tento spotřebič obsahuje

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Chladnička CS. Před prvním použitím

Chladnička CS. Před prvním použitím Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých potravin

Více

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE 10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY...10 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ...10 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA...11 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI...11 VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY...12

Více