VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL"

Transkript

1 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, :59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL EXTRA CHLAD JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL BÌŽNÉ ZVUKY ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14

2 3cz33007.fm Page 15 Tuesday, November 19, :59 PM MRAZICÍ ODDÍL 1. Oddíl rychlého zmrazování 2. Misky na led 3. Dveøní police mraznièky (jsou-li u modelu) 4. Ovládací panel mraznièky CHLADICÍ ODDÍL 5. Oddíl Extra chlad 6. Ovladaè termostatu chladnièky 7. Vnitøní osvìtlení chladnièky 8. Sklenìné nastavitelné police 9. Zásuvka na zeleninu 10. Systém vìtrání vzduchu s filtrem proti zápachu 11. Zásobník na vejce 12. Dveøní police 13. Pøihrádka na láhve 14. Držáky na mléèné výrobky (jsou-li u modelu) 15. Seøiditelné nožièky 15

3 3cz33007.fm Page 16 Tuesday, November 19, :59 PM PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY Výrobek, který jste si koupili, je kombinací chladnièky a mraznièky s vìtraným chladem (systém No Frost) a je urèen výhradnì k domácímu používání. Výhodou tohoto spotøebièe je chladicí a mrazicí oddíl se systémem vìtraného chladu, který pomocí níže popsaného postupu zcela zabraòuje tvoøení ledu a námrazy na stìnách oddílù. Chlad vytváøený v odpaøovaèi je ventilátorem vhánìn do jednotlivých oddílù. Vzduch je po cirkulaci v tìchto oddílech znovu pohlcován odpaøovaèem, který zachycuje jeho vlhkost. Tím se zabrání vzniku námrazy na stìnách oddílù, která vzniká v tradièních spotøebièích, a spotøebiè není nutné odmrazovat. Vlhkost zachycená v odpaøovaèi se pøemìòuje ve vodu, která se automaticky odvádí do misky namontované na kompresoru, kde se odpaøuje. Systém vìtraného chladu zaruèuje nejlepší uchovávání potravin a na dlouhou dobu je udržuje neporušené v jejich pùvodním stavu. Chcete-li spotøebiè využívat co nejlépe, pøeètìte si pozornì návod k použití, ve kterém najdete popis vašeho spotøebièe a užiteèné rady k uchovávání potravin. Pøíruèku si uschovejte pro další použití. 1.Po vybalení spotøebièe se pøesvìdète, zda není poškozen a zda dveøe dokonale pøiléhají. Pøípadná poškození je tøeba nahlásit výrobci do 24 hodin. 2.Doporuèujeme Vám, abyste se zapojením spotøebièe poèkali nejménì dvì hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat. 3.Umístìní a elektrické zapojení spotøebièe si nechte provést kvalifikovaným odborníkem podle pokynù výrobce a platných místních pøedpisù. RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ 1.Obal Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je oznaèen recyklaèním znakem. Pøi jeho likvidaci se øiïte místními pøedpisy pro odstraòování odpadu. Obalové materiály (plastové sáèky; polystyrén; apod.) mohou být pro dìti nebezpeèné, proto je tøeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu. 2. Výrobek Spotøebiè byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Pøi jeho likvidaci se øiïte místními pøedpisy pro odstraòování odpadu. Znehodnot te ho odøíznutím elektrického pøívodního kabelu. Chladicí plyn nevypouštìjte do okolního prostøedí, ale odvezte do speciální sbìrny chladicích plynù. Informace: Tento spotøebiè neobsahuje CFC (chladicí okruh obsahuje R134a) ani HFC (chladicí okruh obsahuje R600a - isobutan). Další podrobnosti viz typový štítek umístìný na spotøebièi. 16

4 3cz33007.fm Page 17 Tuesday, November 19, :59 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ Používejte chladicí èást pouze k uchovávání èerstvých potravin a mrazicí èást pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování èerstvých potravin a k výrobì ledových kostek. Dávejte pozor, abyste nezakryli nebo neucpali vìtrací otvory mraznièky. Do mraznièky nedávejte sklenìné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout. Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mraznièky, mohly by Vám zpùsobit omrzliny v ústech. Nedovolte dìtem, aby si hrály, nebo se schovávaly v chladnièce, mohly by se udusit nebo zùstat uvnitø jako v pasti. Nepolykejte tekutinu (netoxickou) obsaženou v mrazicích akumulátorech). JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL Pøed každou údržbou nebo èištìním spotøebièe vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky nebo jinak odpojte spotøebiè od elektrické sítì. Pøívodní kabel mùže vymìòovat pouze kvalifikovaný pracovník. Po instalaci se pøesvìdèete, zda chladnièka nestojí na pøívodním kabelu. Prohlášení o souladu s pøedpisy Tento spotøebiè byl schválen pro pøechovávání potravin a odpovídá evropské smìrnici è. 89/109/EHS. Informace Pro majitele spotøebièe obsahujících isobutan (R600a). Isobutan je pøírodní plyn bez škodlivých úèinkù na životní prostøedí, ale je hoølavý. Je tedy nutné se pøesvìdèit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu. Chladicí oddíl umožòuje uchovávání èerstvých potravin a nápojù. Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Chladnièka mùže fungovat za okolní teploty v rozmezí +16 C a +43 C. Nejlepšího výkonu dosahuje pøi okolní teplotì v rozmezí +18 C a +43 C. Uvedení spotøebièe do chodu Zasuòte zástrèku do zásuvky. Spotøebiè se automaticky zapne. Pøi otevøení dveøí se rozsvítí vnitøní osvìtlení. Použití chladnièky Nastavení teploty. Chcete-li dosáhnout správného chodu spotøebièe a lepšího uchovávání potravin, nastavte zvlášt teplotu v chladicím a mrazicím oddíle. Termostat chladnièky Pøi nastavování teploty v chladicím oddíle otoète ovladaèem termostatu do požadované polohy. TEPLOTA ZPÙSOB POUŽITÍ Minimální Malé množství potravin. Dveøe se neotvírají èasto. Støední Normální použití. Maximální. Velké množství vložených potravin. Dveøe se èasto otvírají. Po zapnutí dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchovávání potravin pøi jejich normálním množství asi za 2 hodiny. Øízení vlhkosti Nìkteré potraviny jako ovoce a zelenina ztrácejí v suchém a chladném prostøedí svoji vlhkost. V zásuvce na zeleninu se udržuje správná teplota i vlhkost k dokonalému uchování zeleniny. Správné použití systému pro øízení vlhkosti umožòuje regulaci pøívodu vzduchu do zásuvky na zeleninu. Pøi uchování zeleniny doporuèujeme otvor zavøít a pøi uchovávání ovoce otevøít. 17

5 3cz33007.fm Page 18 Tuesday, November 19, :59 PM Jak uchovávat potraviny v chladicím oddílu Chcete-li co nejlépe uchovat vitamíny, vùni, konzistenci a èerstvost všech vložených potravin, doporuèujeme zabalit je do alobalu, plastové folie nebo je vložit do nádob s víèkem. Zabráníte tak mísení vùní. Tento spotøebiè je vybaven systémem proti zápachu; filtr proti zápachu je umístìný v cirkulaèním vedení chladného vzduchu. Dùležité upozornìní Protože teplota je díky novému systému distribuce vzduchu vìtraným chladem (MULTI-FLOW) témìø homogenní, mùžete potraviny položit na jakoukoli polici; dávejte ale pozor, abyste nezakryli otvory pro distribuci vzduchu, protože vzduch musí volnì proudit. Do chladnièky neukládejte ještì teplé potraviny. Filtr proti zápachu (je-li u modelu) Nìkteré potraviny mají výraznou charakteristickou vùni. Proto je tato chladnièka vybavena dezodorizaèním prostøedkem, který funguje jako filtr, pohlcuje nepøíjemné pachy uvnitø spotøebièe a tím brání ztrátì pøirozené charakteristické chuti a vùnì ostatních potravin. Dezodorizaèní prostøedek je umístìný v cirkulaèním vedení chladného vzduchu. MULTI-FLOW JAK POUŽÍVAT ODDÍL EXTRA CHLAD Uvnitø tohoto oddílu je nižší a vždy stálá teplota. Oddíl umožòuje dlouhodobìjší uchovávání mléèných výrobkù a rychlejší zchlazování nápojù. Tento oddíl je urèen k uchovávání mléèných výrobkù, uzenin a masa. Je-li nutné odstranit oddíl Extra chlad, vyjmìte všechny potraviny. Vytáhnìte zásuvku smìrem ven až na doraz. Obìma rukama zásuvku nadzdvihnìte a opatrnì vyjmìte. Výkyvné dveøe oddílu Extra chlad neodstraòujte. 18

6 3cz33007.fm Page 19 Tuesday, November 19, :59 PM JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL Mrazicí oddíl umožòuje dokonalé zmrazování èerstvých i vaøených jídel, výrobu ledových kostek a uchovávání hlubokozmrazených a zmrazených potravin. Ovládací panel mraznièky Pøi nastavování teploty v mrazicím oddíle zvolte požadovaný stupeò zmrazení pomocí tlaèítka na ovládacím panelu Kontrolka chodu 2. Poplach pøi otevøených dveøích 3. Zrušení poplachu 4. Fast Freezing Minimální stupeò: použijte pouze tehdy, je-li v mraznièce malé množství potravin a dveøe se neotvírají èasto. Støední stupeò: použijte za normálních podmínek. Maximální stupeò: použijte pouze tehdy, je-li v mraznièce velké množství potravin a dveøe se èasto otvírají. Rychlé zmrazování: svítí tøi svìtelné kontrolky. Zvolili jste rychlé zmrazování, abyste dosáhli nižší teploty. Vypne se automaticky po 18 hodinách. ELEKTRONICKÁ KONTROLA Tento spotøebiè je vybaven speciálním systémem elektronické kontroly. Díky tomuto systému je možné chod spotøebièe neustále elektronicky kontrolovat. V pøípadì poruchy zapne kontrolní systém zvukový signál a svìtelné kontrolky umístìné na ovládacím panelu zaènou blikat. Systém kontroluje i zavøení dveøí. Jsou-li nìjaké dveøe otevøené, zavøete je. Zvukový signál se vypne. Tento systém kontroluje i vnitøní teplotu spotøebièe. Zvukový signál upozorní, že se vnitøní teplota zvýšila. Nevkládejte teplé potraviny. K vypnutí zvukového signálu stisknìte tlaèítko Poplach. Svìtelné kontrolky blikají tak dlouho, dokud spotøebiè nedosáhne ideální vnitøní teploty. Systém elektronické kontroly je schopný provádìt i preventivní kontrolu. Na nesprávný chod spotøebièe vás vèas upozorní zvukový signál. Mùžete tak vèas zavolat do servisního støediska a problém vyøešit. Jestliže svìtelné kontrolky blikají, nenechte spotøebiè delší dobu zapnutý. Zavolejte pokud možno co nejdøíve do servisního støediska. Asi za dvì hodiny vás zvukový signál upozorní, že spotøebiè dobøe nefunguje. Stisknìte tlaèítko Poplach. Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky a vyèkejte pøíchodu servisního technika. 19

7 3cz33007.fm Page 20 Tuesday, November 19, :59 PM Upozornìní: Po zapnutí mrazicího oddílu se dosáhne vhodných teplot k uchovávání zmrazených potravin až asi za 3 hodiny. Jak zmrazovat èerstvé potraviny Mrazicí oddíl umožòuje zmrazování potravin. Množství èerstvých potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin pøi okolní teplotì +25 C, je uvedeno na typovém štítku. Jak postupovat: 1.24 hodin pøed zaèátkem zmrazování èerstvých potravin stisknìte tlaèítko fast-freezing (rychlé zmrazování). 2. Zabalte a zapeèet te èerstvé potraviny urèené ke MÌSÍCE zmrazení do alobalu, prùhledných fólií, nepropustných plastických obalù, polyetylénových nádob s víèky, nádob do mraznièky. 3.Potraviny ke zmrazení vložte do horního oddílu a ponechte okolo balíèkù dostateèné množství prostoru k volné cirkulaci vzduchu. 4.K úèinnìjšímu zmrazování se doporuèuje prodloužit funkci rychlého zmrazování o dalších 24 hodin. 5.Po dokonèení mrazení vypnìte opìtovným stisknutím tlaèítko fast-freezing. Poznámka: V pøípadì pøerušení proudu si mrazicí oddíl udrží vhodnou teplotu asi 9/10 hodin. Pøi pøerušení proudu neotvírejte dvíøka mrazicího prostoru. Dùležité upozornìní: Délku uchování èerstvých zmrazených potravin v mìsících najdete vedle v tabulce. Pøi nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby: obal nebo krabièka nebyly porušené, protože potraviny by se mohly kazit. Je-li obal vyboulený nebo jsou-li na nìm vlhké skvrny, výrobek nebyl správnì skladován a obsah by se mohl zaèít rozmrazovat. Hlubokozmrazené potraviny nakupujte jako poslední a k pøepravì používejte speciální tašky. Ihned po návratu domù uložte hlubokozmrazené potraviny do mraznièky. Upozornìní: Do mraznièky nikdy nedávejte teplé potraviny. Zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu, nebo je vložte do vhodných nádob. Na obal nalepte štítek s popisem obsahu a datem zmrazení. Èásteènì rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte a do 24 hodin je spotøebujte. Vyhnìte se zmìnám teploty, nebo je co nejvíce omezte. Dodržujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu. Pøi skladování zmrazených potravin se vždy øiïte pokyny na jejich obalu. Výroba ledových kostek Aby se vám ledové kostky z misky snadnìji vyndávaly, lehce ji ohnìte. Jestliže je váš spotøebiè vybaven funkcí Twice-Ice, postupujte následujícím zpùsobem: Nadzvihnìte misku na led a vytáhnìte ji ven. Naplòte ji vodou, dejte pøitom pozor, abyste nepøekroèili maximální výšku hladiny (vyznaèeno šipkou). Jakmile se vytvoøí led, otoète páèkou smìrem doprava. Ledové kostky se oddìlí od misky a vypadnou do pøihrádky na led. Upozornìní: V pøihrádce na led nenechávejte vodu. POTRAVINY 20

8 3cz33007.fm Page 21 Tuesday, November 19, :59 PM BÌŽNÉ ZVUKY Nìkteré zvuky jsou pøi chodu spotøebièe normální. Praskání ledu: Zvuk kompresoru: Zvuk rozpínání plynu: Zvuk pøi odmrazování: Zvuk vìtracího systému: Praskliny vznikají pøesouváním ledu. Jde o stejný zvuk, jako když jsou ledové kostky vystaveny pokojové teplotì. Jde o charakteristický zvuk motoru. Znamená to, že kompresor pravidelnì funguje. Jde o charakteristický zvuk rozpínání plynu v chladicím systému. Jde o zvuk podobný zvuku pøi nafukování balónku. Jde o zvuk tekoucí vody. Je slyšet pøi odmrazování jednotky. Charakteristický zvuk ventilátoru. Je slyšet, když systém Multi- Flow správnì funguje. Systém zajišt uje stejnou teplotu v celé chladnièce a odmrazování pak není nutné. ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ Pøed každou údržbou nebo èištìním odpojte spotøebiè od elektrické sítì. Vnitøek mrazicího oddílu vymyjte pøi odmrazování. Chladicí oddíl pravidelnì èistìte houbou namoèenou v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního èisticího prostøedku. Opláchnìte a vysušte mìkkým hadrem. Nepoužívejte èisticí prostøedky s drsnými èásticemi. Vnìjší plochy vyèistìte mìkkým hadrem namoèeným ve vodì. Nepoužívejte pasty ani drátìnky s drsnými èásticemi, ani prostøedky na èistìní skvrn (napø. aceton), ani ocet. Odmrazování obou oddílù, chladicího i mrazicího je zcela automatické (systém no-frost). Pravidelnì vysavaèem nebo kartáèem èistìte kondenzátor (radiátor) umístìný na zadní stìnì spotøebièe a podstavec. Pøi dlouhé nepøítomnosti 1.Vyprázdnìte chladicí i mrazicí oddíl 2.Odpojte spotøebiè od elektrické sítì 3.Vyèistìte a vysušte oba oddíly, chladicí i mrazicí 4.Nechte otevøené dveøe, abyste zabránili vzniku nepøíjemných pachù. 21

9 3cz33007.fm Page 22 Tuesday, November 19, :59 PM JAK ODSTRANIT PORUCHU 1. Spotøebiè nefunguje. Nebyl pøerušen proud? Je zástrèka správnì zasunutá do zásuvky? Je dvoupólový vypínaè zapnutý? Není spálená sít ová pojistka? Není poškozený pøívodní kabel? 2. Teplota uvnitø oddílù není dostateènì nízká. Jsou dveøe dobøe zavøené? Není spotøebiè umístìn blízko zdroje tepla? Je termostat ve správné poloze? Nebrání nìco cirkulaci vzduchu pøes ventilaèní møížky? Je kondenzátor èistý? 3. Teplota uvnitø chladicího prostoru je pøíliš nízká. Je termostat ve správné poloze? 4. Spotøebiè je nadmìrnì hluèný. Nedotýká se spotøebiè jiného nábytku nebo pøedmìtù? Nedotýkají se trubky na zadní stìnì a nevibrují? 5. Vnitøní osvìtlení nefunguje. Zkontrolujte nejdøíve bod 1 a potom: Vyjmìte polièku k usnadnìní pøístupu k žárovce. Pomocí šroubováku otevøete prùhledný kryt žárovkové objímky. Žárovku vyšroubujte a nahraïte ji novou se stejnými vlastnostmi, max. 25 Watt, kterou mùžete zakoupit v servisním støedisku. Lehkým tlakem opìt zavøete kryt. 6. Ozve se zvukový signál a kontrolka Otevøené dveøe zaène blikat. Dveøe byly pøíliš dlouho otevøené: Zavøete dveøe. Jestliže potøebujete, aby dveøe zùstaly delší dobu otevøené, stisknìte tlaèítko Zrušení poplachu. 7. Ozve se zvukový signál a všechny kontrolky zaènou blikat. Dveøe byly pøíliš dlouho otevøené: Zavøete dveøe. Porucha chladnièky: K vypnutí zvukového signálu stisknìte tlaèítko Zrušení poplachu. Zavolejte do servisu. SERVIS Než se spojíte se servisem: 1.Pøesvìdète se, zda nemùžete odstranit poruchu sami (viz Jak odstranit poruchu ). 2. Znovu zapnìte spotøebiè a pøesvìdèete se, zda porucha trvá. Je-li tomu tak, vypnìte opìt spotøebiè a zkoušku po hodinì opakujte. 3.V pøípadì stále trvající poruchy zavolejte do servisu. Sdìlte: typ poruchy, model, servisní èíslo (èíslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístìném uvnitø spotøebièe), Vaši úplnou adresu, Vaše telefonní èíslo s pøedvolbou. Poznámka: Zmìna otevírání dveøí provedená servisní službou se nepovažuje za opravu splòující podmínky záruky. 22

10 3cz33007.fm Page 23 Tuesday, November 19, :59 PM INSTALACE Neumíst ujte spotøebiè do blízkosti tepelného zdroje. Umístìte ho na suché a dobøe vìtrané místo. Pøesvìdète se, zda je spotøebiè dobøe vyrovnaný. Je-li to nutné, vyrovnejte pøední nožièky. Nad spotøebièem ponechte vždy prostor nejménì 5 cm. Nìkteré modely jsou vybaveny vyènívajícími postranicemi, které umožòují pøímý kontakt se stìnou. Nebo namontujte distanèní prvky (jsou-li souèástí vybavení) na horní èást kondenzátoru umístìného vzadu na spotøebièi. U modelù bez vyènívajících postranic musí být vzdálenost mezi spotøebièem a stìnou nejménì 4,5 cm. Vyèistìte vnitøek (viz kapitolu Èištìní a údržba ). Namontujte pøíslušné vybavení. Pøipojení k elektrické síti Pøipojení k síti musí být provedeno v souladu s místními pøedpisy. Zkontrolujte, zda napìtí na typovém štítku odpovídá napìtí ve vašem bytì. Uzemnìní spotøebièe je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípadné škody na lidech, zvíøatech nebo vìcech zpùsobené nedodržením tohoto pøedpisu. Jestliže zástrèka pøívodního kabelu neodpovídá zásuvce, obrat te se s výmìnou zástrèky na kvalifikovaného odborníka. Nepoužívejte adaptéry, sdružené zásuvky a prodlužovací šòùry. Odpojení od elektrické sítì Spotøebiè musí být odpojitelný od elektrické sítì buï vytažením pøívodního kabelu ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového vypínaèe umístìného na zásuvce. 23

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ NÁVOD K POUŽITÍ % PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE...STRANA 24 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ...STRANA 24 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ...STRANA 25 POPIS SPOTØEBIÈE...STRANA 26 PØIPOJENÍ SPOTØEBIÈE K ELEKTRICKÉ

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.)

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.) ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA ZK 24/11 GR (ZLKI 352) NÁVOD K OBSLUZE CZ 1338462 KE/Za/49. (01.) Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní

Více

ZANUSSI TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA FAGYASZTÓLÁDA ZAMRZOVALNA SKRINJA ZAMRA ARKA ZFC 410 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE - KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - INSTRUKCJA OBS UGI - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE HU PL RO 820 41 76

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33001.fm5 Page 13 Thursday, March 8, 2001 9:06 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUžITÍM CHLADNIČKY RADY K OCHRANĚ životního PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

INSTALACE JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

INSTALACE JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY/MRAZNIČKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ INSTALACE JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

501931502020_CZ_qxp7:Layout 1 18-06-2007 14:03 Pagina 232 NÁVOD K POUŽITÍ

501931502020_CZ_qxp7:Layout 1 18-06-2007 14:03 Pagina 232 NÁVOD K POUŽITÍ 501931502020_CZ_qxp7:Layout 1 18-06-2007 14:03 Pagina 232 NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 12 PŘED PRVNÍM

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 4

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 4 OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 4 POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 4 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 5 JAK ZMRAZOVAT POTRAVINY STRANA 5 JAK UCHOVÁVAT POTRAVINY STRANA 6 JAK ODMRAZOVAT

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33039.fm Page 13 Thursday, September 23, 2004 5:53 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDÁNÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT

Více

Průvodce Zdraví a bezpečnost, Použití a péče a Průvodce Instalací.

Průvodce Zdraví a bezpečnost, Použití a péče a Průvodce Instalací. Průvodce Zdraví a bezpečnost, Použití a péče a Průvodce Instalací. www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 3 2 ČEŠTINA PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, POUŽITÍ A PÉČE a INSTALACE CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE

Více

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE 10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY...10 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ...10 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA...11 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI...11 VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY...12

Více

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ 63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ INSTALAČNÍ ROZMĚRY A POŽADAVKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ PŘIPOJENÍ K

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití ENG2854AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6 4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ...9 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu Elektronické kombinované chladničky Elektronické kombinované chladničky Modely: 3FC 671 NF 3FC 671 NFX 3FC 771 NFX 3FC 671 NF 3FC 771 NF 3FC 772 NF 3FC 772 NFX CH 38B Návod k použití a k instalaci Návod

Více

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni CS - Návod Instructions k použití for Use Chladnička/mraznička 1 Chladnička Mraznička CS Děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení tohoto spotřebiče. Věříme, že Vám bude dobře sloužit po mnoho let. Chladnička

Více

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE 3cz53661.fm Page 9 Monday, November 25, 2002 12:21 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Pro modely Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost RN-33.. RN-34... Code : AD301-8a CZ-1 AD301-8a(체).indd 1 2013-10-15 오후 3:17:43 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (jen pro modely s R-600a) Tento spotřebič obsahuje

Více

Průvodce Zdraví a bezpečnost, Použití a péče a Průvodce Instalací.

Průvodce Zdraví a bezpečnost, Použití a péče a Průvodce Instalací. Průvodce Zdraví a bezpečnost, Použití a péče a Průvodce Instalací. www.whirlpool.eu/register ČESKY...str. 3 2 ČESKY PŘÍRUČKY ZDRAVÍ & BEZPEČNOST, POUŽÍVÁNÍ & ÚDRŽBA a INSTALACE CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

60333074CZ.fm Page 13 Monday, April 11, 2005 5:23 PM JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

60333074CZ.fm Page 13 Monday, April 11, 2005 5:23 PM JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 60333074CZ.fm Page 13 Monday, April 11, 2005 5:23 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZIT A VYČISTIT CHLADNIČKU

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA383V MBA3833V MBA3834V MBA3835V Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA3833V MBA3834V MBA383V MBA3835V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci

Více

CZ.fm Page 12 Monday, May 16, :43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

CZ.fm Page 12 Monday, May 16, :43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802003CZ.fm Page 12 Monday, May 16, 2005 12:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK ODMRAZOVAT

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Chladnička s mrazničkou

Chladnička s mrazničkou Chladnička s mrazničkou Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Chladnička s mrazničkou je určena pouze pro domácí použití.

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

NÁVOD VE ZKRATCE. Co dělat, když Možné příčiny: Řešení: Možný problém elektrického napájení spotřebiče. Spotřebič může být v pohotovostním režimu.

NÁVOD VE ZKRATCE. Co dělat, když Možné příčiny: Řešení: Možný problém elektrického napájení spotřebiče. Spotřebič může být v pohotovostním režimu. Osvětlení LED V porovnání s tradiční žárovkou mají zdroje LED delší životnost, zlepšují viditelnost uvnitř spotřebiče a jsou šetrné k životnímu prostředí. Pokud potřebujete žárovku vyměnit, obraťte se

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze

Více

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA I IBxxAxx IBxxAAxx IBxxAAAx CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA Návod k obsluze, 1 Servisní služba, 2 Popis zařízení, 3 Popis zařízení, 4 Oboustranné otvírání dveří, 5 Instalace,

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více