Právní úprava systému výběru spotřební daně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní úprava systému výběru spotřební daně"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava systému výběru spotřební daně Bakalářská práce Autor: Jan Šup Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Antonín Blomer Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Jilemnici dne Jan Šup

3 Poděkování Rád bych poděkoval všem, kteří mi pomáhali při zpracování této práce. Především JUDr. Antonínu Blomerovi, vedoucímu mé bakalářské práce za iniciativní vedení a mnoţství rad z oblasti aplikace popisované problematiky v praxi, které mi v průběhu psaní práce poskytl.

4 Anotace Předloţená práce se zabývá problematikou spotřebních daní vybíraných v České republice. Popisuje jednotlivé komodity zatíţené spotřební daní a způsob jakým jsou spravovány správcem daně. Práce přináší základní přehled o legislativní úpravě jednotlivých spotřebních daní a aplikaci právních předpisu v praxi. Anotation The thesis explores the area of excise taxes collected in the Czech Republic. It describes individual commodities liable to the excise taxes as well as the way they are dealt with by the tax administrator. The thesis brings the basic view of legal enactments of individual excise taxes and the use of the legal rules in practice.

5 Obsah: 1 VŠEOBECNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VÝBĚRU SPOTŘEBNÍ DANĚ Historie a důvody zavedení spotřebních daní Základní charakteristika spotřebních daní Předmět spotřební daně Nově zavedené základní pojmy pouţívané při správě spotřební daně Daňový sklad Zajištění daně Zvláštní povolení na přijímání a uţívání vybraných výrobků osvobozených od daně Oprávněný příjemce pro přijímání vybraných výrobků v reţimu podmíněného osvobození od daně Doprava vybraných výrobků v reţimu podmíněného osvobození od daně Doprava vybraných výrobků ze zemí mimo Evropskou unii Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání Vnitrostátní doprava vybraných výrobků Oprávnění celních úřadů a celních ředitelství Plátce daně Daňové přiznání a splatnost daně Vrácení daně DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ Předmět daně a základ daně z minerálních olejů Osvobození od daně z minerálních olejů Vrácení daně z minerálních olejů Vrácení daně z minerálních olejů osobám uţívajícím tyto oleje pro výrobu tepla Vrácení daně z ostatních benzinů Vrácení daně z minerálních olejů osobám uţívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu Zkapalněné ropné plyny uvedené do volného daňového oběhu DAŇ Z LIHU Úprava daně z lihu v právních předpisech Úprava daně z lihu v zákoně o spotřebních daních Předmět daně z lihu Základ a sazba daně z lihu Osvobození od daně z lihu Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost daně... 38

6 3.3 Zákon o lihu Opatření k zamezení nelegální výroby lihu Povinné značení lihu Kontrolní páska a způsob značení lihu Pěstitelské pálení Opatření k zamezení nelegální výroby lihu v pěstitelské pálenici DAŇ Z PIVA Předmět daně z piva Základ, sazba a výpočet daně z piva Kontrola výroby piva DAŃ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ Předmět a sazba daně DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ Předmět daně Základ daně z tabákových výrobků Sazba a výpočet daně z tabákových výrobků Daňové přiznání a sazba daně z tabákových výrobků Sazby daně pro jednotlivé druhy tabákových výrobků ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY... 52

7 ÚVOD V této práci se budu věnovat právní úpravě správy spotřebních daní v období po vstupu České republiky do Evropské unie. Práce popisuje základní instituty a principy správy spotřebních daní. Vzhledem k rozsáhlosti tématu nebudou jednotlivá ustanovení právních předpisů upravujících oblast spotřebních daní popisována do posledních detailů. Jde spíše o všeobecný nástin problematiky s důrazem na nejvýznamnější atributy právní úpravy. Práce je koncipována tak, ţe nejprve je zachycen stav současné legislativy, následně je popsána aplikace jednotlivých ustanovení v praxi. Dále jsou definována rizika moţného vzniku daňových úniků a nástin případného řešení této situace po stránce legislativní případně opatření správce daně pro oblast kontroly. Úvodem je dále nutno uvést, ţe právní úprava spotřebních daní je do značné míry technickou záleţitostí (zejména v oblasti definic předmětů spotřební daně) a tak z důvodu větší srozumitelnosti této práce jsem, pokud to bylo moţné, předměty daně případně další technické údaje zobecnil. 7

8 1 VŠEOBECNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VÝBĚRU SPOTŘEBNÍ DANĚ 1.1 Historie a důvody zavedení spotřebních daní Spotřební daně byly zavedeny do daňové soustavy České republiky nabytím účinnosti zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, dne 1. ledna V této době byly kompetence v oblasti správy spotřebních daní rozděleny mezi územní finanční orgány, které spravovaly spotřební daně při vnitrostátním obchodu a celní orgány, které vykonávaly činnost správce daně v oblasti dovozu zboţí ze zahraničí. Reţim výběru spotřební daně upravoval zejména zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (pro dovoz zboţí podléhající spotřební dani byl aplikován zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon). Tento zákon byl mnohokrát novelizován a to jak z důvodu změny jednotlivých sazeb spotřebních daní, tak i z důvodu eliminace daňových úniků. V souvislosti s evropskou integrací a očekávaným vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutné vypracovat nový zákon, který by byl plně kompatibilní s legislativou Evropské unie a navazoval tak na normy upravující správu spotřebních daní v jednotlivých členských státech Evropské unie. Hlavní zásady výběru spotřebních daní stanovovala Směrnice Rady 92/12/EHS, ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, drţení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, která jako norma sekundárního práva Evropské unie určovala cíl a poţadované právní prostředí v oblasti spotřebních daní. Na jejích principech byl tedy přijat zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který nabyl účinnosti dne 1. ledna Tento zákon radikálně změnil princip správy a výběru spotřebních daní tak, aby byl umoţněn plynulý pohyb zboţí, které podléhá spotřebním daním, po území jednotlivých členských států Evropské unie. Aby bylo tohoto záměru dosaţeno, bylo nutno legislativně upravit přesun výběru a placení spotřebních daní z místa výroby komodit zatíţených spotřební daní do místa jejich spotřeby. Tento přesun okamţiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit si vyţádal zavedení naprosto nových institutů a to reţimu podmíněného osvobození od daně, reţimu uskladňování v daňovém skladu 1. Vzhledem k vysoké rizikovosti (v návaznosti na značnou míru zdanění jednotlivých komodit) bylo nutné po dobu trvání reţimu podmíněného osvobození od daně 1 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 8

9 zavést další nový institut a to zajištění daně 2. Nově vzniklá situace vyţadovala i zcela nový přístup k zabezpečení funkce celého systému. Proto byla veškerá správa spotřebních daní svěřena do kompetence Celní správy České republiky, která měla zkušenosti s dopravou výrobků v celním reţimu tranzit, jejich sledováním, poznatky z praxe v oblasti operativního pátrání a rozsáhlejší pravomoci, které jí dávaly větší šance k zamezení vzniku daňových úniků. Výhodou při svěření této kompetence celní správě byla i skutečnost, ţe jako procesní právní předpis zůstal zachován zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, který pouţívala celní správa při značném mnoţství úkonů v celním řízení. Pro celní orgány také nahrával fakt, ţe v souvislosti se vstupem do Evropské unie byly zrušeny pohraniční úřady na vnitřní hranici Evropské unie a tím bylo moţné vyuţít volné personální kapacity celní správy. Před vstupem ČR do EU měla celní správa 237 výkonných útvarů provádějících celní řízení, z toho 91 celních úřadů (78 ve vnitrozemí a 13 pohraničních), 64 poboček celních úřadů (23 ve vnitrozemí a 41 na hraničních přechodech) a 82 celních pracovišť (23 ve vnitrozemí a 59 na hraničních přechodech). Ke dni 1. května 2004 to bylo jiţ jen 120 výkonných útvarů provádějících celní řízení, z toho 54 celních úřadů, 48 poboček celních úřadů a 18 detašovaných pracovišť. Z uvedeného počtu byly 4 útvary v postavení hraničních přechodů na letištích s mezinárodním provozem. K 1. lednu 2005 byl celkový počet dále redukován na 112 výkonných útvarů provádějících celní řízení, z toho 54 celních úřadů, 33 poboček celních úřadů a 25 detašovaných pracovišť. V důsledku uvedených organizačních změn a v rámci opatření k redukci funkčních míst byl v průběhu roku 2004 ukončen pracovní poměr s 566 občanskými zaměstnanci (včetně případů skončení pracovního poměru na dobu určitou). Dále bylo propuštěno resp. uvolněno ze sluţebního poměru celkem celníků, z toho z organizačních důvodů celníků 3. Část těchto příslušníků byla následně převedena na správu spotřebních daní. Nespornou výhodou tohoto kroku bylo především získání pracovníků se znalostmi právních předpisů z oblasti celního práva, které, jak jiţ bylo řečeno, má s novými postupy v oblasti správy spotřebních daní mnoho společného. K tomuto rozhodnutí také přispěly pozitivní zkušenosti ostatních členských států Evropské unie s výběrem spotřební daně prostřednictvím celních orgánů. Z dosavadních výsledků 2 21 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 3 Zpráva o činnosti Celní správy České republiky za rok

10 v oblasti výběru spotřebních daních je zřejmé, ţe tato volba byla správná, neboť i při takřka nezměněných sazbách spotřebních daní se daří kaţdým rokem zvyšovat jejich výběr. 1.2 Základní charakteristika spotřebních daní Spotřební daně patří mezi nepřímé daně, jsou tedy vybírány prostřednictvím jednotlivých registrovaných plátců daně a následně zahrnuty do ceny zboţí pro kupujícího. Touto daní byl jiţ od raného středověku zatěţován relativně úzký okruh komodit zboţí, zpravidla strategického významu pro obchod dané země. Nezřídka kdy byly tyto daně časově omezeny a po splnění svého účelu (vybrání peněz na konkrétní potřebu) byly zrušeny. V pozdější době se okruh zboţí zatíţený spotřebními daněmi částečně rozšiřoval a postupně bylo upouštěno od jejich přísné účelovosti. Kaţdý jednotlivý stát si určoval jednotlivé druhy zboţí, které se zdaňovaly spotřební daní, a nastolil systém výběru daní. Pokud se přeneseme do historie zcela nedávné, pak můţeme určit za zlomový datum pro výběr spotřebních daní v Evropě den , kdy byla přijata Směrnice Rady 92/12/EHS, o obecné úpravě, drţení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, s účinností od Tato směrnice stanovila základní principy a instituty pro jednotný výběr a správu spotřebních daní v Evropské unii. Vzhledem k tomu, ţe jde o sekundární právní akt Evropské unie, bylo zcela ponecháno na členských státech, jakým způsobem dojdou k naplnění cílů této směrnice. Na jednotlivých národních úrovních pak docházelo k samotným legislativním úpravám v této oblasti. Proto například v sousedním Slovensku bylo do právního řádu zavedeno několik samostatných zákonů, kdy kaţdý řeší jednu zdaňovanou komoditu a navíc jeden samostatný zákon zabývající se úpravou všeobecného systému výběru spotřebních daní. V České republice pak byl přijat jediný zákon jako celek. Zákon obsahuje sedm částí. První část obsahuje všeobecná ustanovení společná pro všechny druhy daní, část druhá aţ pátá upravuje specifika zdaňování jednotlivých druhů výrobků zatíţených spotřební daní, část šestá a sedmá řeší oblast správních deliktů, společných, přechodných, zrušovacích a závěrečných ustanovení. 10

11 1.2.1 Předmět spotřební daně V oblasti předmětu spotřební daně ve všech státech Evropské unie podléhá zdanění následujících pět druhů zboţí: Minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabák a tabákové výrobky. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, pouţívá pro toto zboţí termín vybrané výrobky. 4 Na rozdíl od České republiky, kde jsou předmětem spotřební daně pouze výše uvedené druhy zboţí, má mnoho členských států zavedenou spotřební daň i na jiné druhy zboţí. Tak například v Itálii je to minerální voda a v Dánsku se spotřební daní zdaňuje čokoláda. Přestoţe předmět daně byl do značné míry integrován a Evropská komise vydala několik doporučení a stanovisek v oblasti základní správy spotřební daně, stále nebylo dosaţeno shody v oblasti výše sazeb spotřebních daní v jednotlivých členských státech. Všeobecně platí, ţe jihoevropské státy mají průměrné zdanění niţší neţ státy severoevropské. Různé sazby daně (často značně rozdílné) bývají i v sousedících státech, coţ láká mnoho subjektů k podvodům a porušování právních předpisů. Jako opatření k eliminaci tohoto negativního jevu byl vytvořen jednotný evropský informační systém známý pod zkratkou SEED (System for Exchange of Excise Data), který shromaţďuje značné mnoţství dat o subjektech zabývajících se v rámci Evropské unie výrobou, obchodem nebo dopravou zboţí, které podléhá spotřebním daním. Pro výměnu informací byl v kaţdém členském státě zřízen takzvaný styčný úřad ELO (Excise Liasion Office), který slouţí jednotlivým správcům daně při povolování dopravy v reţimu podmíněného osvobození od daně. Dalším charakteristickým znakem spotřebních daní je, ţe daň se odvádí jednorázově a je stanovena jednou částkou za jednotku zboţí. Výjimku tvoří některé tabákové výrobky, kdy se část daně stanovuje procentuálním podílem z ceny pro konečného spotřebitele. 4 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 11

12 Jednoduchý způsob stanovení daně můţe stát velmi dobře vyuţít, jako efektivní způsob regulace určitých komodit zboţí na trhu, s cílem zvýšit příjmy státního rozpočtu při vyuţití nerealistické poptávky trhu po daném zboţí. V dalším případě pak lze pomocí spotřebních daní účinně sniţovat poptávku po zboţí, které škodlivě působí na zdraví člověka, čímţ se reguluje výše spotřeby tohoto zboţí. Výhodou v oblasti regulace poptávky je skutečnost, ţe takto zatíţené zboţí postihuje stejně jak domácí produkci, tak i produkci dovezenou z jiných zemí. Z fiskálního hlediska se stát snaţí zatíţit spotřební daní takové zboţí, u kterého je zajištěn trvalý a stabilní přínos do státního rozpočtu. Musí se tedy jednat o zboţí s trvalou spotřebou. Z určitých hledisek mají pro stát spotřební daně výhodu před přímými daněmi. Mezi tato hlediska lze zařadit: Relativní jednoduchost stanovení výše daňové povinnosti a výběru daně oproti přímým daním, stabilita a předvídatelnost daňových příjmů, rovnost spotřebních daní pro všechny poplatníky platí stejná sazba daně, nenápadnost spotřebních daní daně jsou skryty v ceně zboţí a tím u poplatníků vyvolávají méně negativních reakcí, společenská únosnost spotřebních daní pokud stát vhodně vyselektuje zboţí určené k zatíţení spotřební daní, například určí zboţí, které prokazatelně škodí zdraví, společnost toto zdanění snáze toleruje, naopak politicky neúnosné by bylo zdanění základních potravin. Závěrem lze jako jednu z hlavních charakteristik spotřebních daní uvést, ţe při zvyšování ceny zboţí zatíţeného spotřební daní podíl této daně v ceně zboţí klesá. O tom, které výrobky jsou předmětem spotřební daně, o způsobu výpočtu daně, sazbách daně, za jakých okolností jsou výrobky osvobozeny od daně a jaké další právní předpisy upravují problematiku kontroly a výběru spotřební daně, budou pojednávat samostatné kapitoly věnované jednotlivým zdaňovaným komoditám. 12

13 1.3 Nově zavedené základní pojmy pouţívané při správě spotřební daně Jak uţ bylo dříve uvedeno, základním právním předpisem, který v současné době upravuje správu spotřebních daní, je zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o spotřebních daních ). Dále je nutno uvést zákon č. 337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků ), jehoţ procesní pouţití je zakotveno v 138 zákona o spotřebních daních. Toto ustanovení jasně definuje oblast pouţití zákona o správě daní a poplatků, který se pouţívá ve veškerých procesních řízeních při správě spotřebních daní, vyjma řízení podle části šesté zákona o spotřebních daních, která pojednává o správních deliktech. Pro správní řízení podle části šesté zákona o spotřebních daních se pak pouţije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Daňový sklad Nyní zmíním a vysvětlím několik základních pojmů, které se v zákoně o spotřebních daních objevují. Jde o nové instituty, se kterými dřívější právní úprava nepracovala. Nová je především definice daňového skladu. Tato definice je obsaţena v 3 písm. f) zákona o spotřebních daních, kde je mimo jiné uvedeno daňovým skladem se rozumí prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, ve kterém provozovatel daňového skladu, za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, pokud tento zákon nestanoví jinak. V běţné praxi toto ustanovení znamená, ţe ţadatel o vydání povolení k provozování daňového skladu ve své ţádosti uvede přesnou lokaci daňového skladu s detailním popisem nemovitosti. Popis nemovitosti musí být doplněn technickou dokumentací, kde je vyznačen přesný průběh hranice daňového skladu. Dále musí být v popisu daňového skladu uveden způsob zabezpečení, které slouţí k zabránění neoprávněného uţívání skladovaných vybraných výrobků. Ve vydaném povolení k provozování daňového skladu je vydavatelem povolení uveden slovní popis všech částí daňového skladu s doplňujícím odkazem na vyznačení hranice v technické dokumentaci. 13

14 Daňové sklady dělíme podle charakteru vykonávaných činností na: Výrobní jedná se o podniky, kde vybrané výrobky primárně vznikají, dále je zde moţné vybrané výrobky zpracovávat, skladovat, přijímat a dále odesílat, skladovací u těchto daňových skladů chybí prvek výroby, ostatní činnosti jsou totoţné s výrobním daňovým skladem. Zákon o spotřebních daních stanoví, ţe mimo daňový sklad je zakázáno vyrábět vybrané výrobky 5, coţ významnou měrou přispívá k zamezení vzniku daňových úniků Zajištění daně Jako posílení prevence proti vzniku daňových nedoplatků funguje další nový institut, kterým je zajištění daně. O zajištění daně a jeho výši je rozhodováno jiţ v průběhu řízení o vydání povolení k provozování daňového skladu. Zajištění daně lze poskytnout třemi způsoby: Sloţením finančních prostředků na účet zajištění daně zřízený správcem daně - celním úřadem 6, přičemţ sloţitel nemá nárok na úrok ze sloţené částky 7, bankovní zárukou 8, ručením, pokud osobu ručitele povolí celní ředitelství nebo celní úřad 9 - vzhledem k tomu, ţe ručitel je před jeho schválením prověřován co do schopnosti dostát závazkům a analyzován v oblasti rizikovosti, nebývá v praxi tento způsob ručení běţný. Výše zajištění daně je stanovována procentuelně v závislosti na mnoţství vybraných výrobků přijatých, vyrobených a odeslaných v období dvanácti měsíců. U subjektů provozujících daňový sklad, u nichţ není pochybnost o daňové spolehlivosti, vykazujících 5 19 odst. 3) zákona o spotřebních daních 6 1 odst. 3) zákona o spotřebních daních 7 21 odst. 1) písm. a) zákona o spotřebních daních 8 21 odst. 1) písm. b) zákona o spotřebních daních 9 21 odst. 1) písm. c) zákona o spotřebních daních 14

15 dlouhodobě finanční stabilitu a zároveň plnících si řádně a včas své platební povinnosti, můţe celní ředitelství na základě jejich ţádosti rozhodnout o sníţení zajištění daně nebo o úplném upuštění od jeho poskytnutí. V praxi je takové rozhodnutí vydáváno jen zřídka, a pokud ano, pak zpravidla u daňových skladů, které skladují vybrané výrobky s niţším daňovým zatíţením. Nejčastěji se jedná o oblast spotřební daně z piva, speciálně o výrobní daňové sklady pivovary. Kaţdý provozovatel daňového skladu má povinnost průběţně sledovat výši zajištění daně 10 tak, aby zajištění odpovídalo mnoţství vybraných výrobků, pro které bylo stanoveno. V případě, ţe není podmínka odpovídajícího zajištění dodrţena, jedná se o jeden z důvodů, pro který celní ředitelství povolení k provozování daňového skladu odejme Zvláštní povolení na přijímání a uţívání vybraných výrobků osvobozených od daně Stávající zákon o spotřebních daních dále také rozšiřuje oblast uţívání lihu osvobozeného od daně. V dřívější úpravě mohl být bez spotřební daně odebírán právě jen líh. Současnou úpravou byla tato moţnost rozšířena i na ostatní komodity zatíţené spotřební daní. Nově lze vybrané výrobky odebírat jen na základě zvláštního povolení na přijímání a uţívání vybraných výrobků osvobozených od daně 11. O vydání povolení stejně jako v případě daňového skladu a oprávněného příjemce rozhoduje celní ředitelství na základě návrhu podaného prostřednictvím celního úřadu. Základním principem tohoto institutu je umoţnění nabytí vybraných výrobků drţiteli příslušného povolení bez spotřební daně. Podmínkou pro takovéto nabytí je zejména účel pouţití vybraných výrobků. Účel pouţití by se dal specifikovat jako technické pouţití vybraného výrobku při výrobní činnosti. Pro ozřejmení lze jako příklad uvést: Minerální oleje uţívané jako čistící a mazací přípravky pro strojní zařízení, líh pouţívaný při výrobě léčiv případně jako technický prostředek pro čištění, líh vstupující do potravinářských produktů odst. 9) zákona o spotřebních daních zákona o spotřebních daních 15

16 Platnost vydaného povolení je obecně stanovena nejdéle do konce třetího kalendářního roku od konce roku, v němţ bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno 12. Výjimku tvoří zvláštní povolení pro líh, kde je povolení vydáváno pouze do konce kalendářního roku, v němţ bylo povolení vydáno. Pro zajištění kontrolního mechanizmu se zvláštní povolení vydává ve čtyřech stejnopisech, které jsou určeny: Uţivateli, celnímu úřadu příslušnému pro uţivatele, dodavateli vybraných výrobků, celnímu úřadu příslušnému pro dodavatele vybraných výrobků. Celý systém je nastaven tak, ţe dodavatel vybraných výrobků na trh smí bez spotřební daně vydat vybrané výrobky pouze proti předloţení platného zvláštního povolení a to maximálně do výše, na které bylo povolení vystaveno. Celní úřad příslušný pro dodavatele vybraných výrobků kontroluje z evidencí vedených dodavatelem mnoţství a druh prodaných vybraných výrobků. Nejvyšší nároky na kontrolu ale vznikají přímo u uţivatele. Základním předpokladem je přesné vytýčení podmínek pro uţívání vybraných výrobků osvobozených od daně. Tyto podmínky jsou zakotveny mimo jiných údajů přímo ve vydaném zvláštním povolení 13. Zpravidla se stanovují podmínky na způsob vedení evidence, způsob zabezpečení vybraných výrobků před jejich neoprávněným uţitím a systému příjmu a výdeje vybraných výrobků. Kontrolní činnost celního úřadu spočívá, mimo kontroly těchto podmínek, také v oblasti kontroly reálnosti mnoţství odebíraných vybraných výrobků ve vztahu k pouţívané výrobní technologii. Dále se také kontroluje fyzický stav zásob oproti nabývacím dokladům a celkový objem nakoupených vybraných výrobků za kontrolované období odst. 15) zákona o spotřebních daních odst. 11) zákona o spotřebních daních 16

17 1.3.4 Oprávněný příjemce pro přijímání vybraných výrobků v reţimu podmíněného osvobození od daně Dalším novým pojmem je oprávněný příjemce definovaný v 3 písm. h) zákona o spotřebních daních takto: Oprávněným příjemcem je právnická nebo fyzická osoba, která není provozovatelem daňového skladu v místě, kde v rámci podnikatelské činnosti na základě povolení jednorázově nebo opakovaně přijímá vybrané výrobky v reţimu podmíněného osvobození od daně z jiného členského státu; oprávněný příjemce nesmí vybrané výrobky v reţimu podmíněného osvobození od daně skladovat ani odesílat. Z definice je zřejmé, ţe rozsah činností oprávněného příjemce je oproti daňovému skladu významně omezen a to pouze na přijímání v reţimu podmíněného osvobození od daně. Tento institut umoţňuje snadnější realizaci nákupu vybraných výrobků v členských státech Evropské unie, kdy dodavatelem vybraných výrobků jsou provozovatelé daňových skladů fungujících v reţimu podmíněného osvobození od daně. Je logické, ţe způsob dodání vybraných výrobků v reţimu podmíněného osvobození od daně je provozovatelem daňového skladu preferován, neboť mu tím odpadá povinnost vybrané výrobky vykázat v daňovém přiznání a následně zaplatit daň. Tento postup má další přínos i v oblasti sníţení administrativy a tím i ve sníţení nákladů. Oprávněné příjemce lze dělit podle četnosti přijímání vybraných výrobků na: Oprávněné příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, oprávněné příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků. Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků v reţimu podmíněného osvobození od daně vydává místně příslušný celní úřad. Povolení se vztahuje pouze na jednu zásilku vybraných výrobků, přičemţ ţadatel o povolení musí v ţádosti mimo jiné uvést název a mnoţství vybraných výrobků v měřících jednotkách 14 tak, aby bylo moţno předem stanovit sazbu a výši spotřební daně. Vydání příslušného povolení je moţno realizovat po zajištění daně. Oproti tomu oprávněnému příjemci pro opakované přijímání vybraných výrobků povolení vydává celní ředitelství na základě ţádosti podané prostřednictvím celního úřadu 15. V případě, ţe je povolení vydáno, je limitováno předpokládaným ročním objemem odst. 1) písm. b) zákona o spotřebních daních odst. 1) zákona o spotřebních daních 17

18 přijatých vybraných výrobků, kterému odpovídá i výše zajištění daně. Rizikovost v oblasti vzniku moţných daňových úniků je v porovnání s povolením k jednorázovému přijetí vybraných výrobků značně vyšší, neboť jde o soustavné přijímání vybraných výrobků. Z tohoto důvodu jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu vydaného povolení. Ze strany vydavatele povolení, celního ředitelství, je proto nutné v rámci řízení o vydání povolení vypracovat kvalitní analýzu rizik, zmapovat reálnou činnost ţadatele na trhu, jeho historii a případné vazby na další subjekty. Výstupem této činnosti jsou podmínky stanovené v povolení, které minimalizují riziko daňových úniků při příjímání vybraných výrobků v reţimu podmíněného osvobození od daně. Značné nároky jsou také kladeny na správce daně při kontrole plnění podmínek přijímání vybraných výrobků. Především je nutné fyzicky kontrolovat činnost drţitele povolení tak, aby nedošlo k situaci, kdy na vydané povolení nabude značně vyšší mnoţství vybraných výrobků nezatíţených spotřební daní, tyto výrobky rozprodá a stane se nekontaktní osobou, zpravidla bez veškerého majetku a s takřka nulovou moţností vymoci na něm vzniklou daňovou povinnost Doprava vybraných výrobků v reţimu podmíněného osvobození od daně Jak uţ bylo několikrát uvedeno, doprava mezi jednotlivými daňovými sklady, případně mezi daňovým skladem a oprávněným příjemcem, probíhá v reţimu podmíněného osvobození od daně, který funguje ve všech členských státech Evropské unie. Je to v podstatě důsledek vytvoření jednotného evropského trhu. Realizace dopravy v reţimu podmíněného osvobození od daně má tyto dvě základní podmínky: Vţdy musí být zajištěna daň, vybrané výrobky musí být dopravovány se stanovenými průvodními doklady. V praxi realizace dopravy vypadá tak, ţe odesilatel vyhotoví průvodní doklady, zajistí daň a následně celní úřad vydá souhlas se zahájením dopravy, přičemţ stanoví lhůtu (případně i trasu) pro dodání vybraných výrobků příjemci a potvrdí průvodní doklady. Povinnost odesilatele je zajistit bezodkladné dodání vybraných výrobků na místo určení 16. Pokud má odst. 5) zákona o spotřebních daních 18

19 odesílatel rozhodnutím celního úřadu povoleno vydávat souhlas se zahájením dopravy sám 17, vydá souhlas se zahájením dopravy osoba uvedená v rozhodnutí. K evidenci zahájených doprav pouţívá celní úřad počítačovou aplikaci, která mu umoţňuje mít přehled o veškerých zahájených dopravách. Údaje z této aplikace jsou následně vyuţívány při kontrolních činnostech celní správy. Po dodání vybraných výrobků v členském státě určení jsou příjemcem potvrzeny příslušné díly průvodního dokladu a nejpozději následující pracovní den zaslány zpět odesílateli. Po předloţení potvrzeného průvodního dokladu ukončí celní úřad dopravu ve své evidenci. Z popsaného postupu je zřejmé, ţe nevýhodou celého systému je, ţe v reálném čase nemá celní úřad přehled, zda byla lhůta pro dodání vybraných výrobků dodrţena a vybrané výrobky dodány určenému příjemci. Na tuto skutečnost evropská legislativa reagovala vydáním Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, která nabude účinnosti dne Na základě této směrnice bylo vydáno Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboţí podléhajícího spotřební dani v reţimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně s účinností od Nařízení stanovuje zcela nový postup při provádění doprav vybraných výrobků. Nově bude doprava evidovaná pouze v elektronické podobě a celním úřadem jí bude přiděleno takzvané ARC číslo. Pod tímto ARC číslem bude zaznamenán celý průběh dopravy vybraných výrobků včetně data, času a místa její ukončení. Výhodou plné elektronizace bude především rychlost, jakou celní úřad zjistí případné neplnění podmínek stanovených pro konkrétní dopravu vybraných výrobků. To umoţní rychleji reagovat na vzniklou situaci a tím předejít vysokým daňovým únikům odst. 4) zákona o spotřebních daních 19

20 1.3.6 Doprava vybraných výrobků ze zemí mimo Evropskou unii Samozřejmě, ţe ne všechny dopravy vybraných výrobků jsou realizovány v reţimu podmíněného osvobození od daně. Určité mnoţství vybraných výrobků je do České republiky dováţeno ze třetích zemí. Takováto doprava je uskutečňována v celních reţimech podle celního kodexu 18. Vybrané výrobky jsou procleny celním úřadem určení a součástí celního dluhu je i příslušná spotřební daň Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání Posledním významným způsobem, co do mnoţství dopravovaných vybraných výrobků, je doprava vybraných výrobků, které jiţ byly zdaněny v jiném členském státu. V takovýchto případech probíhá doprava na základě zjednodušeného průvodního dokladu 19, v národní úpravě je zjednodušený průvodní doklad popsán v 30 zákona o spotřebních daních. Odběratel vybraných výrobků musí kromě realizace dopravy s tímto dokladem splnit další podmínky. Především se musí před odebráním vybraných výrobků zaregistrovat jako plátce spotřební daně, oznámit celnímu úřadu mnoţství odebíraných vybraných výrobků a v příslušné výši zajistit daň. K tomu, aby odebrané vybrané výrobky nebyly dvakrát zdaněny (poprvé v členském státu a následně v České republice), čímţ by se značně sníţila šance uplatnění zboţí na našem trhu (vzhledem k značné výši spotřební daně) slouţí právě zjednodušený průvodní doklad. Po přijetí vybraných výrobků a zaplacení vnitrostátní spotřební daně celní úřad na příslušném dílu zjednodušeného průvodního dokladu potvrdí, ţe spotřební daň byla v České republice řádně přiznána a zaplacena. Odběratel vybraných výrobků potvrzený díl zjednodušeného průvodního dokladu zašle zpět odesilateli, který si můţe na základě tohoto potvrzení nárokovat vrácení jím původně zaplacené spotřební daně. Tento způsob dopravy také řeší situace, kdy národní právní předpisy jiných členských států Evropské unie nemusí pokládat za vybrané výrobky druhy zboţí, které v České republice ve smyslu zákona o spotřebních daních vybranými výrobky jsou, byť 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství 19 nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství 20

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu c

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu c Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2016 13c Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Předmluva... XXV O autorech...xxvii Seznam použitých zkratek...xxix ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH...1 1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...1 1 Předmět úpravy...1 2 Daňové území...5 3 Vymezení pojmů...8

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 7101 453 ZÁKON ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna

Více

POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Daňové přiznání se podává: POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od 1. 1. 2012 k tiskopisu 25 540 GŘC - vzor č. 3 1) do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle 18 odstavec 1 zákona č.

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 156 10. funkční období 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 418 ze 7. volebního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 839/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2011 k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 3 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC 2 Zajištění VV nebo dopravního prostředku Ustanovení 42 Prokázat oprávněné nakládání při dopravě Prokázat

Více

ZÁKON ze dne o spotřebních daních. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne o spotřebních daních. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne. 2003 o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon stanoví podmínky zdaňování minerálních olejů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 313/2004 Sb., č. 558/2004 Sb., č. 693/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005

Více

Povolení čj /

Povolení čj / Strana 2/4 Strana 3/4 Správce daně stanovuje ve smyslu 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních tyto další podmínky: 1. Uživatel je povinen vést evidenci o příjmu, výdeji a použití vybraných výrobků

Více

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č.

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č. Číslo aktu stanovisko k aplikaci 5 Název stanovisko k aplikaci 64 stanovisko k postupu správce daně při zjištění absence náležitostí daňových dokladů podle 5 prokazujících zdanění vybraných výrobků stanovisko

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor 398 USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1 POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1.1.2008 - k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 1 Hlášení se podává: Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

o spotřebních daních

o spotřebních daních ZÁKON č. 353/003 Sb., o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/003 Sb., zákona č. 37/004 Sb., zákona č. 313/004 Sb., zákona č. 558/004 Sb., zákona č. 693/004 Sb., zákona č. 179/005 Sb., zákona č. 17/005

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základy finančního práva JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Daň z přidané hodnoty 2) Daně spotřební 3) Daně ekologické 2 Ad 1) Daň z přidané hodnoty Právní úprava zákon č. 235/2004 Sb., o

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad V návaznosti na množící se dotazy daňových subjektů týkající se výroby bylinných extraktů mimo daňový sklad uvádí GŘC k této problematice následující

Více

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1 Oznámení se podává: POKYNY k vyplnění Oznámení o splnění povinnosti v průběhu kalendářního roku platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 742 GŘC - vzor č. 1 Nejpozději do 30 dnů po skončení období je dodavatel

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7

CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7 CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7 Č. j.: 87755-2/2015-620000-11 Vyřizuje/tel.: por. Mgr. V. Čepický/ 475 667 307 ROZHODNUTÍ o vydání nového povolení k provozování

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 741 GŘC - vzor č. 2 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vždy k 31. prosinci

Více

Zákon č. 353/2003 Sb.

Zákon č. 353/2003 Sb. 1 z 108 13.9.2016 11:05 Zákon č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353 Částka 118/2003 Platnost od 24.10.2003 Účinnost od 01.01.2004 Aktuální znění 29.07.2016-31.12.2016

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje Zákon o spotřebních daních v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

e-vdo Elektronický systém pro evidenci a sledování doprav vybraných výrobků uskutečňovaných ve volném daňovém oběhu

e-vdo Elektronický systém pro evidenci a sledování doprav vybraných výrobků uskutečňovaných ve volném daňovém oběhu e-vdo Elektronický systém pro evidenci a sledování doprav vybraných výrobků uskutečňovaných ve volném daňovém oběhu Cíl e-vdo V zájmu ochrany vnitřního trhu s vybranými výrobky podléhajícími spotřební

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zrušený text - přeškrtnutý Nový text - tučně (zákon č..../2012 Sb. k 1. lednu 2013) Zrušený text

Více

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 786/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 786/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 786/0 Návrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003

Více

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr)

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Terminologie vývoz zboží poskytnutí služby zahraničním osobám Česká republika Třetí země dovoz zboží přijetí služby od zahraniční osoby (resp. dle zákona:

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních Změna: 479/2003 Sb. (část) Změna: 479/2003 Sb. Změna: 353/2003 Sb., 237/2004 Sb. Změna: 313/2004 Sb. Změna: 558/2004 Sb. Změna: 693/2004 Sb.

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění platné od 1. 1. 2011 - k tiskopisu 25 552

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen daň ) jsou silniční motorová vozidla 1) a jejich

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více