Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickými aspekty a mechanismem fungování daní ze spotřeby a s problematikou harmonizace daní ze spotřeby v EU. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Daně ze spotřeby, jejich charakteristika, klasifikace, vlastnosti, výhody a nevýhody. 2. Harmonizace daní ze spotřeby v EU. 3. Mechanismus fungování daně z přidané hodnoty. 4. Mechanismus fungování spotřebních daní, cla a ekologických daní. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Kapitola vyd. Praha : Wolters Kluver, s. ISBN Charakteristika, klasifikace, vlastnosti, výhody a nevýhody daně z přidané hodnoty. 2. Charakteristika, důvody pro zdanění, výhody a nevýhody selektivních spotřebních daní. 1. všeobecné daně ze spotřeby; 2. výhody DPH; 3. neutralita; 4. odolnost proti daňovým únikům; 5. nevýhody DPH; 6. administrativní náročnost fungování daně; 7. sazby DPH; 8. DPH a inflace; 9. selektivní spotřební daně; 10. distorzní působení selektivní daně; 11. regresivní dopad daně. 1. Vysvětlete vlastnosti, výhody a nevýhody daně z přidané hodnoty. 2. Uveďte klasifikaci daní ze spotřeby. 3. Vysvětlete, jaké důvody existují pro zdanění výrobků spotřebními daněmi. 4. Vyjmenujte výhody a nevýhody selektivních spotřebních daní.

2 Ke druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Kapitola vyd. Praha : Wolters Kluver, s. ISBN Harmonizace DPH v zemích EU. 2. Harmonizace selektivních spotřebních daní v EU.. 1. harmonizace předmětů a administrativy; 2. harmonizace daňových sazeb. 1. Uveďte, v čem spočívá harmonizace DPH v EU. 2. Uveďte, v čem spočívá harmonizace spotřebních daní v EU. Ke třetímu z těchto dílčích témat si prostudujte : 1. Základní model daně z přidané hodnoty. 2. Vstupy, výstupy, odpočet daně a daňová povinnost. 3. Předmět daně. 4. Druhy plnění z hlediska DPH. 5. Zdanitelná plnění. 6. Osvobozená plnění. 1. přidaná hodnota; 2. vstupy; 3. výstupy; 4. zdaňovací období; 5. vlastní daňová povinnost; 6. nadměrný odpočet; 7. předmět daně; 8. zboží; 9. zdanitelná plnění; 10. osvobozená plnění. 1. Vysvětlete, co je to přidaná hodnota. 2. Vysvětlete mechanismus fungování DPH. 3. Vysvětlete, co je to nadměrný odpočet a vlastní daňová povinnost.

3 Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si prostudujte : VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR Kapitola 7. Praha : VOX, 1. Selektivní daně ze spotřeby a jejich klasifikace. 2. Mechanismus fungování spotřebních daní. 3. Celní problematika. 4. Mechanismus fungování ekologických daní. 1. selektivní daň ze spotřeby; 2. komodity zdaňované spotřebními daněmi; 3. clo; 4. celní dluh; 5. celní hodnota; 6. celní režimy; 7. volný oběh; 8. aktivní zušlechťovací styk; 9. celní režimy při dovozu a vývozu zboží; 10. ekologické (energetické) daně. vysvětlit a porozumět zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a vymezení výše uvedených základních pojmů; 1. Uveďte charakteristiku a klasifikaci daní ze spotřeby. 2. Vysvětlete, na jakém principu fungují selektivní spotřební daně. 3. Uveďte charakteristiku cla celního dluhu. 4. Uveďte, jaké znáte celní režimy při dovozu a vývozu zboží. 5. Vysvětlete, co je to volný oběh a aktivní zušlechťovací styk. 6. Vysvětlete, na jakém principu fungují ekologické daně.

4 Metodický list pro druhé soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Název tématického celku : Uplatňování DPH v rámci tuzemska. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je naučit studenty uplatňovat zdaňování přidané hodnoty v rámci tuzemska, naučit je základní pojmy a orientaci v konstrukci daňové povinnosti včetně správného použití sazeb daně, osvobozených plnění a koeficientů vedoucích ke zvládnutí implementace vstupů a výstupů do přiznání k dani z přidané hodnoty. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Pojmový aparát daně z přidané hodnoty. 2. Stanovení daňové povinnosti. 3. Pravidla pro uplatnění daně z přidané hodnoty K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : 1. Co je předmětem daně. 2. Územní působnost tuzemsko, EU, 3. země. 3. Vymezení základních pojmů. 4. Daňové subjekty. 5. Vymezení ekonomické činnosti. 6. Zdanitelná plnění. 7. Definiční znaky osvobozených plnění. 8. Plátce daně. 9. Obrat. 1. předmět daně; 2. územní působnost; 3. daň na vstupu; 4. daň na výstupu; 5. vlastní daňová povinnost; 6. nadměrný odpočet; 7. osoba registrovaná k dani v jiném členském státě;

5 8. zahraniční osoba; 9. místo podnikání; 10. provozovna; 11. zboží; 12. nový dopravní prostředek; 13. obchodní majetek; 14. dlouhodobý majetek; 15. osobní automobil; 16. nájem věci; 17. osoba povinná k dani; 18. skupina; 19. osoby osvobozené od uplatňování daně; 20. skupina; 21. ekonomická činnost; 22. obrat; 23. plátce daně. 1. Vysvětlete, co je předmětem daně z přidané hodnoty. 2. Vysvětlete význam základních pojmů uplatňovaných v rámci daně z přidané hodnoty (daň na vstupu, daň na výstupu, vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet, zboží, nový dopravní prostředek, obchodní majetek, osoba povinná k dani, zahraniční osoba, osoba registrovaná k dani, skupina, osobní automobil). 3. Uveďte, co se rozumí ekonomickou činností. 4. Vysvětlete pojem obrat pro účely DPH. K druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : 1. Sazba daně. 2. Zdanitelná plnění podléhající snížené sazbě daně. 3. Základ daně a výpočet z přidané hodnoty. 4. Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně. 5. Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně. 1. základní a snížená sazba daně; 2. zdanitelné plnění; 3. služby; 4. základ daně; 5. cena obvyklá; 6. daň zdola; 7. daň shora; 8. přepočítací koeficient; 9. plnění osvobozené bez nároku na odpočet daně;

6 10. plnění osvobozené s nárokem na odpočet daně. 1. Vysvětlete, jaké máme sazby daně z přidané hodnoty. 2. Vysvětlete, která zdanitelná plnění podléhají snížené sazbě daně. 3. Vysvětlete postup výpočtu daně z přidané hodnoty (při využití tzv. daně zdola a daně shora a přepočítacího koeficientu). 4. Uveďte, která plnění patří mezi osvobozená bez nároku na odpočet daně. 5. Uveďte, která plnění patří mezi osvobozená s nárokem na odpočet daně. 6. Vysvětlete, jaké sazby daně se uplatňují u staveb pro bydlení. K třetímu z těchto dílčích témat si prostudujte : 1. Princip země původu a země určení. 2. Místo plnění při dodání a pořízení zboží. 3. Místo plnění při poskytování služeb. 4. Daňové doklady. 5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění. 6. Krácení nároku na odpočet daně (plný nárok, krácený nárok). 7. Koeficient nároku na odpočet. 8. Poměrný koeficient. 9. Zálohový koeficient. 10. Vypořádací koeficient. 11. Roční vypořádání. 12. Vrácení daně. 13. Správa daně. 1. země původu; 2. země určení; 3. místo plnění; 4. datum uskutečnění zdanitelného plnění; 5. nárok na odpočet daně; 6. krátící koeficient; 7. poměrný koeficient; 8. zálohový koeficient; 9. vypořádací koeficient; 10. roční vypořádání; 11. nárok na vrácení daně; 12. zdaňovací období; 13. registrace plátce DPH; 14. daňové přiznání; 15. splatnost daně.

7 1. Vysvětlete obecná pravidla pro dodání a pořízení zboží. 2. Vysvětlete, co se považuje za místo plnění. 3. Vysvětlete princip země původu a princip země určení. 4. Uveďte, jaké znáte výjimky místa plnění u dodání zboží. 5. Uveďte základní pravidla pro poskytování služeb. 6. Vysvětlete datum uskutečnění zdanitelného plnění v jednotlivých případech. 7. Vysvětlete, jaké znáte daňové doklady uplatňované u DPH. 8. Vysvětlete pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně. 9. Vysvětlete princip krácení nároku na odpočet daně včetně výpočtu krátícího koeficientu a jeho vyhodnocení. 10. Vysvětlete, co je to poměrný koeficient, zálohový koeficient a vypořádací koeficient a uveďte postup při ročním vypořádání. 11. Uveďte, za jakých podmínek se osoba musí zaregistrovat jako plátce DPH a v jakém termínu. 12. Uveďte, v jakém termínu se podává daňové přiznání a platí vlastní daňová povinnost. 13. Uveďte, ve kterých případech se provádí vrácení daně z přidané hodnoty.

8 Metodický list pro třetí soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Název tématického celku : Intrakomunitární plnění, dovoz a vývoz Cíl : Cílem tohoto tématického celku je naučit studenty zvládnout problematiku intrakomunitárního plnění, vývozu a dovozu a dalších důležitých aspektů fungování daně z přidané hodnoty. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu. 2. Poskytování služeb v rámci EU a 3. země. 3. Vývoz a dovoz zboží. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : 1. Pořízení zboží z jiného členského státu. 2. Dodání zboží do jiného členského státu. 3. Varianty dodání a pořízení zboží mezi členskými státy. 4. Dodání zboží s montáží či instalací. 5. Nový dopravní prostředek a místo plnění. 1. dodání zboží do jiného ČS; 2. pořízení zboží z jiného ČS; 3. osoba registrovaná k dani; 4. neregistrovaná osoba v rámci ekonomické činnosti; 5. osoba nepovinná k dani; 6. zásilkový obchod; 7. dodání zboží, které je předmětem daně; 8. montáž a instalace; 9. nový dopravní prostředek.

9 1. Vysvětlete, co se rozumí pořízením zboží z jiného členského státu. 2. Vysvětlete, co se rozumí dodáním zboží do jiného členského státu. 3. Vysvětlete rozdíly v postupu zdanění při dodání zboží, kdy příjemce je plátcem daně a kdy příjemce není plátcem daně. 4. Uveďte specifika zdanění při dodání zboží s montáží či instalací. 5. Zdanění pořízení nového dopravního prostředku. 6. Vysvětlete daňové povinnosti při poskytování služeb v rámci EU. Ke druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : 1. Přijetí služby od ORD z EU. 2. Poskytování služeb do EU. 3. Přijetí služby od ORD ze 3. země. 4. Poskytování služeb do 3. země. 5. Místo plnění při poskytování služeb. 1. místo plnění při poskytnutí služby; 2. identifikace osoby příjemce služby; 3. identifikace konkrétní služby; 4. přijetí služby; 5. poskytnutí služby; 6. třetí země. 1. Vysvětlete daňové povinnosti při poskytování služeb v rámci EU. 2. Vysvětlete daňové povinnosti při poskytování služeb se 3. zeměmi. Ke třetímu z těchto dílčích témat si prostudujte : 1. Co je považováno za vývoz zboží. 2. Co je považováno za dovoz zboží. 3. Celní režimy, ve kterých dovoz podléhá dani z přidané hodnoty. 4. Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží.

10 1. vývoz zboží; 2. dovoz zboží; 3. celní režimy při dovozu zboží; 4. plnění s povinností přiznat daň při dovozu zboží. 1. Uveďte, které zboží je osvobozeno od DPH při dovozu. 2. Uveďte, co se rozumí dovozem a vývozem zboží. 3. Uveďte celní režimy, ve kterých dovoz podléhá DPH. 4. Vysvětlete, zda se uplatňuje DPH při vývozu zboží.

11 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Název tématického celku : Selektivní spotřební e ekologické daně. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s mechanismem fungování spotřebních a ekologických daní, s jednotlivými konstrukčními prvky a základními pojmy používanými při uplatňování spotřebních a ekologických daní. Studenti získají rovněž přehled o daňovém zatížení jednotlivých produktů zdaňovaných spotřebními daněmi. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Spotřební daně. 2. Ekologické daně. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ,L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. 10. vyd. Kapitola 7. Praha : VOX, 1. Základní pojmy předmět daně, daňové území, daňový sklad, plátce daně. 2. Okamžik vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 3. Zdaňování minerálních olejů 4. Zdaňování lihu. 5. Zdaňování vína a meziproduktů 6. Zdaňování piva. 7. Zdaňování tabákových výrobků. 8. Vracení spotřební daně. 9. Spotřební daň a pěstitelské pálenice. 10. Zdaňovací období, přiznání k dani a splatnost spotřebních daní. 11. Značení lihovin a tabákových výrobků. 1. předmět daně; 2. daňové území; 3. daňový sklad; 4. plátce daně; 5. vracení daně; 6. značení; 7. zdaňovací období; 8. přiznání k dani; 9. daň z minerálních olejů;

12 10. daň z lihu; 11. daň z vína a meziproduktů; 12. daň z piva; 13. daň z tabákových výrobků. 1. Uveďte, co je předmětem spotřebních daní. 2. Vysvětlete, co se rozumí daňovým skladem. 3. Vysvětlete, co se rozumí režimem podmíněného osvobození. 4. Vysvětlete, jak se zdaňují minerální oleje, líh a pivo. 5. Vysvětlete, jak se zdaňují víno a tabákové výrobky. 6. Uveďte, ve kterých případech a za jakých podmínek se vrací spotřební daň. Ke druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. 10. vyd. Kapitola 7. Praha : VOX, 1. Předmět ekologických daní. 2. Plátce daně. 3. Základ daně a sazby daně. 4. Daň z pevných paliv. 5. Daň z elektřiny. 6. Daň ze zemního plynu. 7. Výběr a správa energetických daní. 1. předmět daně; 2. plátce daně; 3. základ daně; 4. sazby daně; 5. osvobození od daně. 1. Vysvětlete, co je předmětem ekologických daní a jak je vymezeno osvobození od daně. 2. Vysvětlete, co je základem ekologických daní a jakým způsobem jsou konstruovány sazby daně. 3. Vysvětlete, kdo je plátcem daně a jak je vymezeno zdaňovací období u ekologických daní.

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.)

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.) Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš Havel KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Havel,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bakalářská práce Autor: Tereza Škrnová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: doc.

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Organizace správy daní v ČR a Evropě Lukáš Rak 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004 PID GORDP000NRBA DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu číslo 1/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/21 I. S účinností od 1. 5. 2004 se mění metodika závazného členění základů a

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce

Více