DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha"

Transkript

1 *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: (linka 206) Oprávněná úřední osoba: Kořínková Marie Ing. R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona pro stavbu dráhy : s t a v e b n í p o v o l e n í Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n. I. část - ŽST. Praha Hostivař. Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ: Stavba je členěna na: STAVEBNÍ OBJEKTY: SO ŽST Praha Hostivař, železniční svršek SO ŽST Praha Hostivař, železniční svršek, vlečka Kovošrot SO ŽST Praha Hostivař, železniční svršek, vlečka Skanska SO ŽST Praha Hostivař, železniční spodek SO ŽST Praha Hostivař, železniční spodek, ochrana kanalizačního potrubí SO ŽST Praha Hostivař, výstroj a značení trati SO ŽST Praha Hostivař, nástupiště SO Železniční most v ev. km 175,445 SO Železniční most v km 176,110 (podchod pro pěší) SO Železniční most v km 176,110 (podchod pro pěší), osvětlení podchodu SO Železniční most v ev. km 176,212 SO Propustek v ev. km 176,124 SO Propustek v ev. km 176,748 SO Lávka pro pěší v ev. km 176,518 - úprava protidotykových zábran SO Návěstní krakorec v km 175,217 SO Propustek v ev. km 177,024 SO Opěrná zeď v km 176, ,120 (vlevo) SO Zárubní zeď v km 177, ,450 (vlevo) SO Lávka pro pěší v ev. km 177,296 - úprava protidotykových zábran SO Návěstní krakorec v km 177,345 SO ŽST Hostivař, dešťová kanalizace SO ŽST Hostivař, přípojky kanalizace k pozemním objektům 1 /10

2 SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO ŽST Hostivař, vodovodní přípojky k pozemním objektům ŽST Praha Hostivař, kabelovod ŽST Praha Hostivař, protihlukové stěny ŽST Praha Hostivař, technologická budova ŽST Praha Hostivař, odbavovací prostory pro cestující ŽST Praha Hostivař, stavební úpravy stáv. VB ŽST Praha Hostivař, drobná architektura, oplocení ŽST Praha Hostivař, DAK ŽST Praha Hostivař, zastřešení nástupišť ŽST Praha Hostivař, orientační systém ŽST Praha Hostivař, úprava TV ŽST Praha Hostivař, převěšení optického kabelu - SŽDC ŽST Praha Hostivař, elektrický ohřev výhybek ŽST Praha Hostivař, elektrický ohřev výhybek, přechodový stav ŽST Praha Hostivař, venkovní osvětlení ŽST Praha Hostivař, venkovní osvětlení, přechodový stav ŽST Praha Hostivař, venkovní rozvody nn ŽST Praha Hostivař, dálkové ovládání úsekových odpojovačů Odbočka Záběhlice, přípojka pro objekt zab.zařízení ŽST Praha Hostivař, ukolejnění vodivých konstrukcí PROVOZNÍ SOUBORY: PS ŽST Praha Hostivař, SZZ PS Odbočka Záběhlice, úpravy ZZ odbočky PS Odbočka Záběhlice - Praha Vršovice os. n., úpravy TZZ PS Praha Hostivař - Praha Malešice, TZZ PS ŽST Praha Hostivař, místní kabelizace PS Odbočka Záběhlice, místní kabelizace PS ŽST Praha Hostivař, rozhlasové zařízení PS ŽST Praha Hostivař, ITZ PS ŽST Praha Hostivař, ASHS PS ŽST Praha Hostivař, EZS PS ŽST Praha Hostivař, kamerový systém PS ŽST Praha Hostivař, úprava stávajících DOK a TK PS ŽST Praha Hostivař, úprava stávajícího DK ČD PS Praha Hostivař - Odbočka Záběhlice, POK a TK PS Praha Hostivař - Praha Malešice - U2, POK a TK PS ŽST Praha Hostivař, informační systém PS ŽST Praha Hostivař, úprava přenosového systému PS ŽST Praha Hostivař, sdělovací zařízení PS ŽST Praha Hostivař, sdělovací zařízení, úprava zařízení GSM-R PS ŽST Praha Hostivař, DŘT PS ŽST Praha Hostivař, TS 22/0,4 kv, technologie, část SŽDC PS ŽST Praha Hostivař, TS 22/0,4 kv, technologie pro vlastní spotřebu PS ŽST Praha Hostivař, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení PS ŽST Praha Hostivař, rozvaděč zajištěné sítě. Umístění stavby: Na pozemcích parc. č. v jednotlivých katastrálních územích : k. ú. Dolní Měcholupy 821/6. k. ú. Hostivař 2445/7, 2725/2, 2725/3, 2725/4, 2725/5, 2725/6, 2725/7, 2725/8, 2725/14, 2729, 2731, 2732, 2733/1, 2736, 2737, 522/3, 516/22, 1224/2, 2497/1, 2550/1, 2656/1, 2763/19, 2763/20, 2458/1, 2458/2, 516/24, 516/23, 516/25, 516/26, 516/21. 2 /10

3 Dočasné zábory : Na pozemcích parc. č. v jednotlivých katastrálních územích: k. ú. Hostivař 2733/2, 2733/3, 2735, 522/1, 580, 2445/3, 2445/8, 2450/7, 2455, 2656/3, 2671, 2728, 2763/13, 2763/21, 1740/34, 2458/3, 2474/2, 2441/1, 525/2, 2725/1, 2726, k. ú. Strašnice 4291, 4497/3, 4499/6, 4500/1, 4501/1, 4496, k. ú. Záběhlice k. ú. Vršovice 2503/30, 2502/1, 2503/31. k. ú. Malešice 927, 932/1, 951/1, 954/1, 115/1, 652. k. ú. Hrdlořezy 11/4, 11/6, 34/3, 39/4, 505/1. Stručný popis stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - ŽST Praha Hostivař je liniovou stavbou, jejíž hlavní náplní je přestavba železniční stanice Praha - Hostivař. V rámci této stavby bude ve stanici přestavěno kolejiště a budou vybudována dvě nová ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem z nového podchodu v žkm 176,110. Přístup cestující veřejnosti k vlakům a jejich odbavení je nově situován východně od Průmyslové ulice s návazností na zastávky autobusů a tramvaje. Stavba začíná v žkm 175,400 a končí v žkm 177,570 celostátní dráhy železniční tratě České Velenice Praha hl.n.. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících mostů a propustků, trakčního vedení, elektrotechnických a energetických zařízení a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně pokládky nových kabelových tras do sousedních dopraven. Ve stavbě budou budovány tři nové pozemní objekty: objekt pro odbavení cestujících situovaný cca v žkm 176,100 u vstupu do podchodu, technologická budova a prefabrikovaný objekt pro měnič DAK cca v žkm 176,500. Nástupiště budou částečně zakryta přístřešky. Pro dodržení vnějších a limitů hluku v chráněném venkovním a vnitřním prostoru jsou podle zpracované hlukové studie navrženy podél obou stran kolejiště protihlukové stěny. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška ) a ustanoveními stavebního zákona. 3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na 3 /10

4 stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. 13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 14. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady. 16. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních drah vleček o zahájení stavebních prací. 17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 18. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Vltavy, s. p., Závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5, č. j / ze dne : - při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. - odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. - budou dodrženy podmínky OTPP a záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP. - povodňový plán na stavbu bude předložen k vyjádření správci dotčeného DVT. - do povodňového plánu doplňte kontakty na osoby zodpovědné za dodržování ustanovení povodňového plánu v rámci zajištění stavebních prací realizaci akce. - realizace stavebních prací týkající se DVT (přechod, provádění stavby v záplavovém území atd.) bude projednána s jejich správcem. 19. Stavebník dodrží podmínku stanovisek MHMP, odb. městské zeleně a odpadového hospodářství, Jungmannova 29, Praha 1, č. j. S-MHMP/ /2012/RVP/III/1043/Pol ze dne a č.j. S-MHMP/136808/2014/MZO/III/137/14/Pol ze dne : realizační dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení. 20. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, č. j. HSAA /2012 ze dne a závazného stanoviska (změna ÚR) č. j. HSAA /2012 ze dne a to zejména: - HZS hl. m. Prahy bude předložena k posouzení realizační projektová dokumentace protihlukových stěn včetně situací v měřítku s umístěním únikových východů a vybouratelných polí. - příp. prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi a větrací otvory v nich budou 4 /10

5 provedeny podle či. 4.2 ČSN a budou respektovány požadavky projektů ASHS, - v průběhu výkopových a stavebních prací pro inženýrské sítě musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, zajištěn přístup ke stávajícím uličním požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí, - okolní komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku tj. zachovat alespoň jeden jízdní pruh šířky 3,0 m. 21. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1, č. j. HSHMP 59659/2012 ze dne : - Hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru překračovat hygienické limity akustického tlaku L Aeq 65 db v době od 7 do 21 hodin, L Aeq 60 db v době od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin a L Acq 45 db v době od 22 do 6 hodin. V případě lokalit a prací, kde nelze podmínku splnit, bude před zahájením stavebních prací požádáno o časově omezené povolení pro provozování nadlimitního hluku. - Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol o měření hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostom staveb, kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladin hluku. Zároveň musí být prokázáno, že po realizaci stavby nedošlo ke zhoršení akustických podmínek. Příslušné hygienické limity jsou L Aeq.16h, 60 db pro denní dobu a L Aeq.8h 55 db pro noční dobu. - V případě nedodržení limitů musí být navržena a do kolaudace zrealizována další protihluková opatření. - Po výběru dodavatele stavby požaduji aktualizovat hlukovou studii ze stavební činnosti pro období výstavby v návaznosti na případné časově omezené povolení pro provozování nadlimitního hluku. 22. Stavebník dodrží podmínku stanoviska POLICIE ČR, KŘP hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/ Praha 4, č. j. KRPA /ČJ DŽ ze dne : Aktuální návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby a návrh stálého dopravního značení požadujeme předkládat k odsouhlasení vždy v dostatečném předstihu před předpokládaným zahájením prací prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu. 23. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska a vyjádření MHMP, OŽP, Jungmannova 29, Praha 1, č. j. S-MHMP /2012/l/OZP/VI ze dne a to zejména: - Minimalizovat rozsah kácení ve VKP a provádět ho v období listopad-březen. - Likvidace pokácených dřevin štěpkováním bude provedena mimo VKP. - Veškeré práce na výměně štěrku dělat v kontaktu s VKP pouze z kolejiště. - Výměnu štěrku v kontaktu s VKP provádět v období od srpna do konce října. - Práce v kontaktu s VKP nebudou prováděny během noci. - Vzhledem ke zřetelné kontaminaci zemin především v místech stání lokomotiv a výhybek je nutné při výstavbě provádět analýzy vzorků zemin v místech, kde budou prováděny zemní práce a v případě potvrzení kontaminace zemin závadnými látkami, požadujeme jejich odtěžení a odbornou likvidaci. - Stavebník je povinen umístit zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a aby nevnikly do kanalizace, která netvoří součást technologie zařízení. - Před zahájením provozu zařízení stavenišť je nezbytné vypracovat plán opatření pro případ havárie a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu (OZP MHMP). 24. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Úřadu městské části Praha 10 Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, Vršovická 68, Praha 10, č. j. P /2013 ze dne a to zejména : - Odpady vznikající při stavbě budou v maximální míře recyklovány a použity v místě stavby jako stavební materiál. - Při kontrolní prohlídce stavby předložte doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti a průběžnou evidenci odpadů. - Bude dodržena ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V kořenovém systému dřevin se nemají hloubit rýhy, koryta ani stavební jámy či základy; kořenový systém nemá být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště či skladováním materiálů. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu 5 /10

6 rozšířená o 1,5 m, u sloupových forem o 5 m. Pokud bude stavba zasahovat do ochranného pásma dřevin, je třeba provést opatření na jejich ochranu v souladu s výše zmíněnou normou. Stromy je nutno chránit proti mechanickému poškození (polštářování, prkna, dřevěné fošny) a kořenový systém dřevin v okolí staveniště proti zhutnění (geotextilie, drenáž. materiál, fošny). Nesmí dojít k neodbornému ořezu dřevin. V případě jam či jiných výkopů v kořenové zóně má být zřízena kořenová clona, vzdálenost její hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1 m. Upozorňujeme, že povinnost chránit zeleň v okolí staveniště se vztahuje i na dřeviny s obvodem menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a obecně na veškeré vegetační plochy. - V případě, že při úpravě zabezpečovacího a sdělovacího zařízení dojde k zásahu do veřejných komunikací, bude zhotovitel s předstihem konzultovat návrh dopravně inženýrských opatření a požádá příslušný silniční správní úřad o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí. Následná úprava povrchu dotčených komunikací bude realizována dle Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě vydaných RHMP ze dne nebo požadavků TSK hl. m. Prahy. - Po celou dobu stavby bude umožněna dopravní obsluha a zajištěn přístup ke všem objektům dopravně napojeným na stavbou dotčené komunikace. 25. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend, Mariánské nám. 2, Praha 1, č. j. MHMP /2013/ODA-O4/Sv ze dne : - podmínky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnutí, které vydá příslušný silniční správní úřad - minimálně 4 týdny před zprovozněním požádá investor o stanovení užití dopravního značení příslušný silniční správní orgán - v případě omezení provozu na ul. Průmyslová investor požádá, minimálně 4 týdny před zahájením rekonstrukce, Odbor dopravních agend MHMP o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace. 26. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, č. j /2013/OD/JBa ze dne : - před zásahem do veřejné komunikace požádejte s předstihem min. 1 měsíce Odbor dopravy ÚMČ Praha 15 o povolení omezení obecného užívání a zvláštního užívání komunikace podle 24 a 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění s předložením náležitostí podle 39 a 40 odst. 5 prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb. v platném znění - před zahájením stavby požádejte Odbor dopravy ÚMČ Praha 15 o povolení vjezdu a výjezdu pro staveništní dopravu s uvedením trasy staveništní dopravy - po dobu stavby budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací stavbou, v případě znečištění musí být toto ihned odstraněno. 27. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby: - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu. 28. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu šesti měsíců. 29. Před uvedením stavby do provozu, je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES. 30. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle 122 stavebního zákona a podle 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 6 /10

7 31. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 32. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2017, včetně zkušebního provozu. Účastníci řízení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ: a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje. Výrok o námitkách účastníků: Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny. O důvodnění Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ: , podal dne 20. prosince 2013 žádost o stavební povolení. Dnem podání bylo podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-5187/14/Kr ze dne 29. ledna 2014 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-5161/14/Kr ze dne 29. ledna Dne 12. března 2014 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení pokračování stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle 144 odst. 2 správního řádu. Oznámení pokračování stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům čj. DUCR-14811/14/Kr ze dne bylo vyvěšeno předepsaným způsobem na úřední desce Drážního úřadu a úředních deskách úřadů dotčených městských částí. Ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby se konalo dne 18. dubna Souhlas s vydáním stavebního povolení podle 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Úřad MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, č. j /2013/OÚR/Hdo ze dne Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: Snímky a výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky Dohody o provedení stavby mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Magistrátem hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 č.j. : SVM/VP/ /13/kas ze dne ; SVM/Vp/135699/14/kas ze dne ; Smlouvu o právu k provedení stavby mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Městskou částí Praha 15, Boloňská 478/1, 109 Praha Horní Měcholupy, č. E618-S-1161/2013/Ma ze dne Smlouvu o právu provedení stavby mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Českými dráhami, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 č. E618-S-1173/2013/Ma ze dne Smlouvu o právu k mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Kateřinou Jánskou, Kodicilova 570/10, Praha 10, č. E618-S-1164/2013/Ma ze dne Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 č. E618-S-1716/2013 ze dne Územní rozhodnutí vydal Úřad MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, č.j /2010/OÚR/HDo ze dne a rozhodnutí o změně umístění stavby č. j /2012/OÚR/Hdo ze dne Souhlas s dělením pozemků vydal Úřad MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10č. j /2013/OÚR/HDo ze dne Stanovisko vydal Povodí Vltavy, s. p., Závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5, č. j / ze dne /10

8 Stanoviska vydal MHMP, odb. městské zeleně a odpadového hospodářství, Jungmannova 29, Praha 1, č. j. S-MHMP/ /2012/RVP/III/1043/Pol ze dne , č. j. S- MHMP/136808/2014/MZO/III/137/14/Pol ze dne Koordinované závazné stanovisko vydal HZS Hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, č. j. HSAA /2012 ze dne a závazné stanovisko (změna ÚR) č. j. HSAA /2012 ze dne Závazné stanovisko vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1 č. j. HSHMP 59659/2012 ze dne Stanovisko vydala POLICIE ČR, KŘP hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/ Praha 4, č. j. KRPA /ČJ DŽ ze dne Stanovisko vydala MO, VUSS Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ , č. j /64151-ÚP/ /44 ze dne Stanovisko vydal MHMP, Odbor evidence, správy a využití majetku, Mariánské ná. 2, Praha 1, č.j. SVN/VP/657491/13/kas ze dne Vyjádření vydala Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, č.j /2012/KZS/EKI ze dne Vyjádření vydal KOVOŠROT GROUP CZ a.s., Ke Kablu 289, Praha 10, bez č.j. ze dne Vyjádření vydala Skanska, a.s., Divize železniční stavitelství, Líbalova 1/2348, Praha 4, bez č.j. ze dne Vyjádření vydala STENO, v.o.s., Hůrka 1060, Kralupy nad Vltavou, bez č.j. ze dne Souhrnné stanovisko vydaly České dráhy, a.s., GŘ, Nábř.L.Svobody 1222, Praha 1, č.j. 390/2013-O3 ze dne Závazná stanoviska a vyjádření vydal MHMP, OŽP, Jungmannova 29, Praha 1, č. j. S- MHMP /2012/l/OZP/VI ze dne , č.j. S-MHMP /2013/1/OZP/Vi ze dne Rozhodnutí vydal MHMP, OŽP, Jungmannova 29, Praha 1, č.j. S-MHMP /2013/OZP-V-521/R-104/Kr ze dne Souhlas s vynětím ZP vydal Úřad městské části Praha 15, OŽP, Boloňská 478/1, Praha 10, č.j /08/OŽP/ITe ze dne Závazné stanovisko vydal Úřad městské části Praha 15, OŽP, Boloňská 478/1, Praha 10, č.j /2014/OŽP/PVy ze dne Stanoviska, vyjádření a sdělení vydal Úřad městské části Praha 15, OŽP, Boloňská 478/1, Praha 10, č.j /2012/OŽP/VVa ze dne a č.j /2013/OŽP/JHL ze dne Závazné stanovisko vydal Úřad městské části Praha 10 Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, Vršovická 68, Praha 10, č. j. P /2013 ze dne Sdělení vydal Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1, č.j /12 ze dne , oznámení pod č.j /12 ze dne Závazné stanovisko, usnesení vydal Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, Mariánské nám. 2, Praha 1, č. j. S-MHMP /2012/Rad ze dne , č. j. S-MHMP /2012/A ze dne , č.j. S-MHMP /2012 ze dne Závazné stanovisko vydal Magistrát hl. m. Prahy, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Mariánské nám. 2, Praha 1, č. j. S-MHMP /2012/BKR ze dne Závazné stanovisko vydal Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend, Mariánské nám. 2, Praha 1, č. j. MHMP /2013/ODA-O4/Sv ze dne Závazné stanovisko vydal Úřad MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, č. j /2013/OD/JBa ze dne Vyjádření vydal Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, Praha 1, č. j. SBS/43631/2012/OBÚ-02/1 ze dne Stanovisko vydala TSK hl. m. Prahy, svodná komise, Řásnovka 770/8, Praha 1, č. j. TSK/42644/12/2200/Me ze dne Stanovisko vydal DP hl. m. Prahy, svodná komise, Sokolovská 217/42, Praha 9, (kladné vyjádření k výj. ze stav. uzávěry) č. j /2V21/2090 (DUR /136/08/St.) ze dne ( ) Stanovisko vydal ROPID, Rytířská 10, Praha 1, č. j. OPL/0023/13/Hs ze dne /10

9 Stanovisko vydala NIPI, Krajské konzultační středisko Kraj Praha, Karlínské nám. 59/12, Praha 8 Karlín, č. j ( ) ze dne Vyjádření vydala PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, č. j ze dne , smlouva č. E618-S-0512/2013/ma ze dne Vyjádření vydala PVS, a.s., Žatecká 110/2, Praha 1, č. j. 97/14/2/02 ze dne Vyjádření vydala PVK, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, č.j. PVK 39585/OTPČ/13 ze dne ; č. j. PVK 39951/OTPČ/13 ze dne ; č. j. PVK 55234/13/OTPČ ze dne ; č. j. PVK 51795/OTPČ/13 ze dne ; č. j. PVK 51820/OTPČ/13 ze dne Vyjádření vlastníků ostatních inženýrských sítí a projektová dokumentace, vypracovaná společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3, odpovědný projektant Mgr. Ing. Vladislav Šefl, ČKAIT Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o učení o o d v o l á n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle 81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Otisk úředního razítka Ing. Martin Roedl náměstek ředitele Drážního úřadu Informace pro stavebníka: Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem, ve výši Kč. Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2 Úřad městské části Praha 15, odbor výstavby, Boloňská 478/1, Praha 15 Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, Sokolovská 14/324, Praha 9 Úřad městské části Praha 10, odbor stavební, Vršovická 1429/68, Praha /10

10 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko Podpis: Přílohy: Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): Ověřená projektová dokumentace Štítek Stavba povolena Rozdělovník: Účastníci řízení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9 Oznámeno veřejnou vyhláškou bude minimálně 15 dnů vyvěšeno na úřední desce: - Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2, včetně zveřejnění na ( elektronická úřední deska ) podle 25 odst. 2 správního řádu. - Úřad městské části Praha 15, odbor výstavby, Boloňská 478/1, Praha 15 - Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, Sokolovská 14/324, Praha 9 - Úřad městské části Praha 10, odbor stavební, Vršovická 1429/68, Praha 10. Dotčené orgány: Úřad městské části Praha 15, odbor výstavby, Boloňská 478/1, Praha 15 Úřad městské části Praha 15, Odbor dopravy, Boloňská 478/1, Praha 15 Úřad městské části Praha 15, odbor životního prostředí, Boloňská 1/478, Praha 15 Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, Sokolovská 14/324, Praha 9 Úřad městské části Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy, Sokolovská 14/324, Praha 9 Úřad městské části Praha 10, odbor stavební, Vršovická 1429/68, Praha 10 Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, Vršovická 1429/68, Praha 10 Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku, Nám. Franze Kafky 1/16, Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, odbor krizového řízení, nám. Franze Kafky /1, Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, odbor životního prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, Odbor pamatkové péče, Jungmannova 35/29, Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, Odbor dopravních agend, Jungmanova 35/29, Praha 1 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62/, Praha 2 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, Praha 1 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, Kongresová /2, Praha 4 Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, Praha 01 Spis 10 /10

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux0091ye5* CRDUX0091YE5 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-13/Kr V Praze dne 22. září 2015 Č. j.: DUCR-54972/15/Kr Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova *crdux003v1ek* CRDUX003V1EK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0906/11-5/Os V Olomouci dne 15. února 2012 Č. j.: DUCR-3729/12/Os Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

Žádost o poskytnutí i nformace

Žádost o poskytnutí i nformace Hygienická stanice hlavnlho města Prahy Rytiřská 12. 11 O 01 Praha 1 V Praze dne 25. 11. 2015 Věc: Žádost o poskytnutí i nformace Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobo~ném přfstupu k inforrnaclm vás

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO 0374/10/Sc V Brně dne 13.9.2010 Č.j.: DUCR-44629/10/Sc Telefon: 602 686 783

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0087ugy* CRDUX0087UGY DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-2/Kr V Praze dne 17. února 2015 Č. j.: DUCR-8781/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00a5312* CRDUX00A5312 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0220/16-11/Kk V Olomouci dne 8. června 2016 Č. j.: DUCR-35996/16/Kk Telefon: +420

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č. p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č. p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č. p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: S P09 007693/2016/3 Č.J.: P09 019393/2016/OVÚR/Kub VYŘIZUJE: TEL.: Kubalík 283

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í 1 Drážní úřad sekce stavební - oblast Praha Wilsonova 300/8 121 06 PRAHA 2 - Vinohrady Č. j.: 10-0225/08-2S-DÚ/Hm V Praze dne 8. srpna 2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hron Telefon: 602 378 117 R O Z

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD *CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0406/09-11/Ds V Olomouci dne 23.září 2009 Č. j.: DUCR-43185/09/Ds Telefon:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Čj.výst.: OV/009701/2015/Kun D-1751/2 VYŘIZUJE: Ing. arch. Kunová, tel. 236 044 205 Praha 14.7.2015 ROZHODNUTÍ Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby,

Více

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/0446154/2014 5400/OD/MMB/0446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-06-02 Zn.: 11/10-R/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY Váš dopis zn. Spis.zn. UMCP14/10/45494/OVD/MILD Vyřizuje/linka V Praze dne Ing. Milfaitová/410 8.3.2011 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková

Více

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531 Sp.zn.: SZ/UMCP21/05181/2011/SÚ/Br Č.j.: UMCP21/06496/2012/SÚ/Bro

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/147008/2012 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Příšovice č.p. 60, PSČ 463 46 STAVEBNÍ ÚŘAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz Č.ú. 0984859319/0800 IČO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-79/2012/Ma V

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/4258/2012/podm SÚ/3305/2012/Po Podholová Marta telefon: 323 666 317 Mnichovice

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y U Cukrovaru 1087 278 88 Kralupy nad Vltavou Č.j.: Vyřizuje: Tel: Fax: E-mail: MUKV 7084/2011/D/Pe MUKV-S 2935/2011/D/Pe M.Pekárková 315 739 956

Více

Vyřizuje / linka / e-mail Karel Stuchlík / 277 Karel.Stuchlik@praha5.cz. R O Z H O D N U T Í. I. ú z e m n í r o z h o d n u t í

Vyřizuje / linka / e-mail Karel Stuchlík / 277 Karel.Stuchlik@praha5.cz. R O Z H O D N U T Í. I. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městská část Praha 5 Úřad městské části Praha 5 Odbor stavební a infrastruktury nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 telefon 257 000+linka, fax 257 000 109 e-mail osu@praha5.cz., www.praha5.cz IČO: 00063631,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly Spis

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: podatelna@jince.cz www.jince.cz Spis. zn. : 1940/10/Tů Č.j. : 79/11/Tů

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: 2421/11/STAV/Som Č. j. MUCB 22674/2012 Vyřizuje: Bc.Sommerová Telefon: 321 612 137 Český Brod, dne

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 377/2012 OV 11 Sp. zn.: MC22 2368/2011 OV 11 V Uhříněvsi dne: 23. 1. 2012 Vyřizuje: Ing. Vladimír Závodský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Praha 10.9.

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Praha 10.9. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Čj.výst.: OV/008756/2015/Wer D-2155/12 VYŘIZUJE: J.Werner, tel. 236 044 192 Praha 10.9.2015 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Úřad městské části Praha

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/10933/OST/12 Dvo V Rokycanech: 28.3.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: Email: ID datové schránky: MeRo/2546/OST/13 Alena Dvořáková DiS. 371 706 147 alena.dvorakova@rokycany.cz

Více

Rozhodnutí Stavební povolení

Rozhodnutí Stavební povolení Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: V E Ř E J N Á V Y H L ÁŠ K A Rozhodnutí Stavební povolení Stavebník, Ředitelství silnic

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/842/13 ŽP/7848/13/Šp Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ č. 9. Přístavba porážky vepřů ke stávající bourárně masa u odchovny prasniček

ROZHODNUTÍ č. 9. Přístavba porážky vepřů ke stávající bourárně masa u odchovny prasniček M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/06203/15 00297/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/0188/2011/Hd

Více

S P O L E Č N É Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í a. doručené veřejnou vyhláškou

S P O L E Č N É Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í a. doručené veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz Č.j.: 1558/OVÚP/15/431/Ha Ve Stříbře

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 427/2012 Všeruby 19.3.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.125/2008/sle/330-6 - 5. Bakov nad Jizerou, dne: 27.3.2008 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Č.j.: výst. 241/08/F Čelákovice, dne 31.3.2008 Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134 ROZHODNUTÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1080/11/Za Mnichovice : 23.8.2011 Vyřizuje: Ing. Jitka Zákravská telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S TAVEBNÍ POVOLENÍ. p o v o l u j e.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S TAVEBNÍ POVOLENÍ. p o v o l u j e. MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou, dne 13. dubna

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České e O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České e Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 1486/OST/12 May V Rokycanech: 11.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 4707/OST/12

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř Č.j.: MUHO/07575/2012 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÍ POVOLENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÍ POVOLENÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/1993/OST/16 Bas V Rokycanech: 12.5.2016 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1642/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1642/2012 Milín, dne: 26.3.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č.

Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více