DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO"

Transkript

1 Mateřská škola Slunéčko Praha 5 Košíře Beníškové 988 IČO: DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO PRAHA 5 KOŠÍŘE, BENÍŠKOVÉ 988 za školní rok 2013/2014 EKONOMICKÉ PŘÍLOHY Čj: 82/166/2014. V Praze dne 6.října 2014

2 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠKS ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2013/2014 pro MHMP, který v souladu s 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vypracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 úplný název školy: Mateřská škola Slunéčko Praha 5 Košíře, Beníškové zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení: nejsou 4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: CESTUJEME PO EVROPĚ b) charakteristika ŠVP (vyjádřete, čím je váš program jedinečný maximální rozsah: 5 vět) : Jak už název napovídá, s naším programem se pomyslně přenášíme i do jiných evropských států. Děti se seznamují a objevují nové zvyky, krásy, pohádky a přednosti některých evropských států. Všímáme si, co nás spojuje, co máme společného, v čem se lišíme. Vše je založeno na hravém, prožitkovém učení, děti mají možnost vlastního výběru z nabízených činností. Snažíme se, aby se děti cítili sociálně jisté a soběstačné. 5. MŠ s internátním provozem: NE 6. ÚDAJE O PRACOVNICÍCH A PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) personální zabezpečení Pracovnice, pracovníci v MŠ Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. fyzické osoby k přepočtené* úvazky k fyzické osoby k přepočtené* úvazky k ,75 počet pedagožek ,75 počet pedagogů počet asist. pedagog Počet nepedag. v MŠ 5 3,47 5 3,30 Počet nepedag. v ŠJ 5 4,10 5 4,10 CELKEM všech 21 18, ,15 b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE A PRACOVNÍCI Počet osob Procentuelní vyjádření* POČET bez asistent. pedag. 0 0 % z nich kvalifikovaných 0 % 1

3 z nich nekvalifikovaných 0 % POČET asistent. pedag. 0 0% z nich kvalifikovaných 0 % z nich nekvalifikovaných 0 % * zaokrouhleno na 1 desetinné místo c) kvalifikovanost pedagožek/ pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce celkem : 0 z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 0 z nich do důchodu: 0 z nich mimo obor: 0 nově přijaté absolventky/přijatí absolventi celkem: 2 z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 0 z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: speciální pedagogiky z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 0 7. věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k (celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 c) musí být stejný jako v bodě 7) Věk do a více počet (fyz.osoby) pedagožek/pedagogů k b) věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k Věk do 30 let včetně včetně včetně včetně počet Učitelky/učitelé včetně řed Asistent. pedag CELKEM z nich důchodkyň let a více PRŮMĚRNÝ VĚK k pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.): 34,6 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedag.): 34,6 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 2

4 asistent. pedag.: nemáme(zaokrouhleno1 desetinné místo) 8. DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků (semináře, přednášky, kurzy ) Počet účastníků průběžného vzdělávání p. č. 1. Kdo organizoval 2. Název vzdělávací akce Step by Step ČR o.s.- Mirka Škardová 2. Podpora čtenářské gramotnosti v MŠ Governance Institute GOVIN s.r.o. 2. Konference o výchově a vzdělávání Wattsenglish Ltd. 2. Zapojení angličtiny do ŠVP NIDV pro další vzdělávání 2. Informační seminář o projektu Kariérní systém NIDV pro další vzdělávání 2. Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Mgr. Pavel Zeman JH 2. Změny ZP, vyhlášky a zákony od a jiné právní úpravy Portál, s.r.o. Praha 8 2. Předškoláci v MŠ Portál, s.r.o. Praha 8 2. Školní zralost Portál, s.r.o Praha 8 2. Hra jako základní metoda předškolního vzdělávání Portál, s.r.o. Praha 8 2. Pohybové a psychomotorické hry Portál, s.r.o., Praha 8 2. Evaluace v MŠ Portál, s.r.o. Praha 2. Třesky plesky, hravě česky VISK Praha 2. Řízení zaměstnanců /Vedení hodnotícího rozhovoru Fakta s.r.o. Ždár nad Sázavou 2. Zákoník práce a jeho novela od 1.ledna 2014 a další aktuality Portál, s.r.o. Praha 8 2. Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku Portál, s.r.o. Praha 8 2. Grafomotorika a rytmická cvičení Národní institut pro další vzdělávání 2. Jak úspěšně vést mateřskou školu RAABE idv 2. Konference Vaše škola Bludištěm paragrafů bez obav PAU 2. Jak vést efektivní a aktivní rodičovské schůzky ALKION centrum,s.r.o. 2. Prátelská MŠ Časová dotace akce Počet účastnic Počet účastnic vynásobený počtem hodin ,5 1 8, , 5 1 4, ,5 1 6, ,5 1 7,

5 Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 2. Prezentace pomocí aplikace Microsoft PowerPoint 7 a Eduwork 2. Jak rozvíjet předmatematické představy, zrakové a sluchové vnímání předškoláků Vzdělávací instituce TANDEM, Mgr. J. Jenček 2. Podzimní zpívání Vzdělávací instituce TANDEM, Mgr. J. Jenček 2. Pohybové hry s hudbou Forum - media 2. Účinná prevence syndromu vyhoření Step by Step 2. Den ve třídě Začít spolu na MŠ Step by step 2. Návštěva v MŠ Začít spolu v MŠ Motoláček Step by Step 2. Den v MŠ s programem Začít spolu Step by Step 2. Týdenní letní škola ZaS v Liberci Zřetel s.r.o. 2. Jaro s pastely SAV o,p,s, 2. Jak pomoci dětem v MŠ při nezvládání klíčových kompetencí Fakta s.r.o. 2. Jak pomoci dětem s ADHD a ADD Ladislav Dvořák 2. Pedagog a paragrafy ve škole Lenka Pospíšilová 2. Cestujeme po Evropě Hana Švejdová 2. Tvořivá dramatika Mudr Pavlíčková Klinika nemoci z povolání, Praha 2. První pomoc u dětí ,5 9 67, PEDAGOGOVÉ SOUČTY ,5 ŠJ ŠJ 1. Pavla Zámostná 2. HACCP ve stravovacích službách a identifikaci kritických bodů 1.VÚJE ČR s.r.o. 2. Bezpečné nakládaní s chemickými látkami PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI SOUČTY 8 19 a) průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici provozního zaměstnance : 2, 37 hodin průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 50,2 hodin 4

6 b) studium k rozšíření, získání kvalifikace (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) Počet kvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří si studiem doplňují odbornou kvalifikaci Počet nekvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří studiem získají kvalifikaci 1 POČET ŠKOLA (vypište) 1 Univerzita Karlova v Praze speciální pedagogika Střední pedagogická škola Futurum s.r.o. Hornoměcholupská 873, Praha a) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15 Přihlášené děti Přijaté děti z toho: z toho: Děti odcházející z MČ P5 z HMP z ostat. z ostat. do ZŠ z MČ P5 z HMP krajů krajů Počet Vyhodnoťte nepřijaté děti např. věk dítěte, trvalý pobyt dítěte apod., počty odvolání - výsledky: Pro školní rok 2014/2015 byly přijímány děti podle věku a trvalého bydliště dítěte na Praze 5. Zápisem na nový školní rok byla naplněna kapacita mateřské školy. Byly přijaty všechny děti, které do 31. srpna 2014 dosáhly 3 let věku. Byla podána dvě odvolání proti rozhodnutí ředitelky, které posoudil MHMP a potvrdil správnost rozhodnutí ředitelky školy. Odvolání podali zákonní zástupci, jejichž děti do nedovršily 3 let věku. b) průměrná docházka dětí na třídu Nejvyšší počet zapsaných dětí do jedné třídy k Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ v % zaokrouhlete na 2 desetinná místa Školní rok 2012/13 4 třídy á/28, 1 tř, á/25 18,94 67,62% Školní rok 2013/14 4 třídy á/28, 1 tř, á/25 20,19 72,10 % c) počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k Třída* Počet dětí zapsaných k Počet dětí zapsaných k z nich dětí integrovaných Asistent pedagoga ANO-NE (vpište) NE NE NE NE NE celkem NE Způsob financování asistenta pedagoga 5

7 10. využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog): ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se SPC: aa) - ano - konzultace v případě potřeby SPC v MŠ Sluníčko, b) s PPP: bb) PPP Kuncova Praha 5 - konzultace s Mgr. Denisou Červinkovou, - screaningové vyšetření předškolních dětí v MŠ na žádost zákonných zástupců 11. spolupráce s rodiči akce v MŠ pořádané POUZE pro rodiče (např. třídní schůzky, beseda s pozvaným odborníkem, přednáška, vzdělávací kurz, pracovní dílny) PODZIM - třídní schůzka - podzimní tvoření - odborná přednáška Co můžu udělat pro úspěšný start do školy (Denisa Červinková Mgr.), - seminář pro rodiče Jak navážit 15 dkg něhy (PeaDr. Marek Herman Mgr.) ZIMA - vánoční dílny - účast a vybírání peněz a předání peněžitého daru Dar pro život UNICEF, - individuální schůzky o pokrocích dětí nad portfoliem dětí JARO - den otevřených dveří - zápis do MŠ - ukázková hodina v CA - individuální schůzky o pokrocích dětí nad portfoliem dětí - besídka ke Dni matek - třídní schůzka k práci s předškoláky - velikonoční tvoření LÉTO - třídní schůzka pro nově přijaté děti - pasování předškoláků na školáky spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity (Neuvádět znovu viz bod 10) ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se ZŠ *: aa) 1x ročně, návštěva 1. tříd s předškoláky v ZŠ Nepomucká a v OP ZŠ Beníškové b) s: MŠ bb) vzájemné návštěvy odloučených pracovišť, návštěva MŠ Kurandové Barrandov c) se ZUŠ: cc) 1 x ročně výchovný koncert v ZUŠ Na Popelce d) se SŠ, VOŠ, VŠ: dd) nemáme e) Zelená škola ee) celoročně - projekt na podporu třídění elektroodpadu, 6

8 f) Unicef ff) 1x ročně návštěva v MŠ beseda s dětmi g) Fond Sidus gg) 2x ročně výukové materiály spojené se sbírkou na podporu dětské onkologické nemocnice Motol h) Muzeum hudby hh) 1x ročně - výukový program - Staré pověsti české ch) Městská knihovna chch) 1x ročně návštěva s programem i) Helppes centrum výcviku psů pro postižené ii) představení a ukázka práce s asistenčními psy j) Hypoterapie (manželé Pišlovi) Jj) 6 8 x ročně jízda na koních, krmení k) Step by step s.r.o kk) 1 2x ročně - náslechy na třídách, realiazce programu ZaS v jiných MŠ l) Ekocentrum Koniklec ll) 1x ročně- ekologický výukový program - Voda nad zlato m) Návštěva herců, muzikantů v MŠ mm) divadla, hudební představení n) M.Konvalinková nn) Preventivní vyšetření chrupu o) Klinika Duovisine oo) 1x vyšetření zraku p) Přírodovědecká stanice Drtinova pp) 1x ročně - ukázka zvířat s výkladem r) Galerie hl. města Prahy, Galerie U Zlatého prstenu rr) 1x ročně výukové pořady - Poprvé v galerii s) Botanická zahrada ss) 1x ročně - ukázka s výkladem t) Planetárium Praha tt) 1x ročně - výukový program na každé třídě školy u) Hasičský záchranný sbor MČ Prahy 5 uu) 1x ročně - ukázka techniky 12. Uveďte, jaké máte zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy V rámci vzdělávacího programu jsme cizí jazyk nabízeli formou dopoledního kroužku. Rodiče mohli využít velice profesionálního vedení dětí s rodilým mluvčím. Děti se aktivně seznamovaly s anglickým jazykem formou her, zpíváním, nasloucháním a opakováním. V MŠ Beníškové kroužek navštěvovala většina dětí z obou tříd, proto byly kroužky otevřeny dva (následovaly po sobě), na OP Naskové se ze dvou tříd naplnila jedna skupina a kroužek probíhal i na OP Nepomucká. Během roku bylo několik ukázkových hodin. Bohužel kvalitu ovlivnila a zasáhla obměna lektorů. 13. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy) Vzdělávání dětí cizích státních příslušníků probíhá zcela přirozeně. Děti se brzy začlení do dětské skupiny a brzy mizí jazykové či sociální bariéry. cizí státní příslušníci zapsané děti k DĚTI CIZINCŮ celkem PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH STÁTŮ uveďte stát a počet dětí ze sloupce č.3 (např. 2 z Vietnamu, 2 z Ruské federace, 3 z Ukrajiny) Počet dětí Počet dětí z EU z jiných států dítě z Ukrajiny, 1 dítě z Číny 7

9 Uveďte zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy: Naší mateřskou školu navštěvuje poměrně velká skupina dětí, které mají buď oba, nebo jednoho rodiče cizince. Z našich zkušeností vyplývá, že děti cizinců profitují z reality, že jsou již od útlého dětství schopny hovořit dvěma jazyky. Často se také v těchto rodinách mísí různé kultury, takže jsou tyto děti automaticky obohaceny i o jistý multikulturní rozhled. Díky dětem cizinců jsou již v mateřské škole přirozeně smývány multikulturní rozdíly, což je jednoznačná výhoda pro všechny zúčastněné. Děti tak automaticky přijímají odlišnost lidí z celého světa. Díky každodennímu kontaktu dětí z mateřské školy s rodiči cizinci dochází k prevenci xenofobního chování. Půda mateřské školy se stává přirozeným prostředím, kde se děti cizinců setkávají s českým jazykem, který zde mohou nasávat, zdokonalovat a plnohodnotně využívat. Dále se zde seznamují s národními tradicemi, mentalitou, a dalšími důležitými informacemi o zemi, ve které se svými rodiči žijí. Učí se sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme. Integrace dětí cizinců do mateřské školy se stává samozřejmostí, neboť právě děti v předškolním věku jsou nejvíce schopné absorbovat a adaptovat změny, které jim nový jazyk, zvyklosti a chování přináší. Domníváme se, že integrace dětí cizinců do naší mateřské školy probíhá zcela bez problémů, a dochází zde až k inkluzivnímu stavu, kdy ani děti cizinců, ani děti z českých rodin nepociťují mezi sebou rozdíly. Prostředí mateřské školy, kde se pracuje s obrázky a jednoduchými slovními pojmenováními je tak pro začlenění těchto děti absolutně bez problému. 14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: Environmentální výchova je nedílnou součástí výchovy, vzdělávání a života v naší MŠ. Téměř každý den chodíme s dětmi na zahradu nebo procházku, kde vedeme děti k všímavosti, pozorování a ohleduplnosti k přírodě, k rostlinám, k živým tvorům. Během roku vedeme děti k třídění odpadu, k všímání si, jak jsou upravena veřejná prostranství, jak vypadají zahrádky okolo domů, naše školní zahrada, kdo k tomu přispívá, co můžeme udělat my. V souladu s naším ŠVP si všímáme, jak se o přírodu a o svou zem starají i jiné státy, hledáme rozdíly či naopak společné znaky s naší Českou republikou. Spolupracujeme s ekologickým sdružením Koniklec, které zajišťuje pro předškoláky velice kvalitní a poutavé pořady (v letošním školním roce to byl pořad o vodě, jejím koloběhu, důležitosti vodu chránit). Prostředí MŠ děti podněcuje k vyhledávání nových informací v encyklopediích a obrázkových knihách. Děti objevují jednoduché zákonitosti při pokusech a objevech v rámci řízené dopolední činnosti či pobytu na zahradě školy. Děti si samy na zahradě vyžadují lupy a zkoumají drobný hmyz či strukturu rostlin, kůry, kamení aj. 15. Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: V rámci ŠVP Cestujeme po Evropě se s jinými kulturami potkáváme velice často. Děti jsou příběhem, prožitkovým učením, hudbou i povídáním, předměty z těchto států, encyklopediemi, obrazovým materiálem seznamovány s jinými kulturami, zvyky, tradicemi, způsobem trávení volného času. Porovnáváme život u nás a v jiných zemích a zjišťujeme, že se v mnohém podobá. 8

10 16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci ŠVP: Během roku se snažíme poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Činnostmi a aktivitami, které zařazujeme během roku, směřujeme k předcházení těmto jevům, či k jejich případné nápravě. Cílem prevence je zvýšená odolnost dětí vůči negativním jevům, jako je vandalismus, šikana, kouření aj. Vedeme děti k řešení konfliktních situací, chápání dobra x zla, k umění odmítnout situaci s negativními důsledky. Zábavným programem Já kouřit nebudu a vím proč informujeme děti o drogách a kouření jako o nebezpečí ohrožující zdraví. Během celého roku posilujeme u nich sebevědomí a sebedůvěru, vážení si samo sebe. Učíme je řešit různé situace, hovořit o svých problémech, Společně na třídách vytváříme pravidla soužití a snažíme se o jejich dodržování. Podporujeme vzájemné respektování a ochotu si pomáhat. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, se kterými případné výjimečné negativní jevy řešíme. Rodičům nabízíme semináře zaměřené na výchovu dětí. 17. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce s pedagogickou veřejností včetně akcí, které jsou event. uvedeny v jiných bodech) PARTNEŘI nemáme ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 18. děti s trvalým bydlištěm mimo území HMP k kraj KRAJ Středočeský Jihočeský jihomoravský Karlovarský Vysočina Počet dětí celkem Z toho nově přijaté Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Ústecký Zlínská Celkem 19. DALŠÍ ÚDAJE O MŠ, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ (např. naplňování cílů, priority mateřské školy apod.): Jelikož naše škola pracuje podle mezinárodního programu Začít spolu je pro nás největší prioritou individualita dítěte. Zaměřujeme se na respektování dítěte jako osobnosti, rozvíjíme jeho samostatnost, flexibilitu, kreativitu a sebeobsluhu. Uplatňujeme princip seberealizace, kdy jde o uspokojení potřeb dětí. Toho se snažíme dosáhnout díky podnětnému prostředí naší školy, pozitivnímu klimatu školy, vybavením dostupnými a přiměřenými pomůckami a hračkami. Naším cílem je učit dítě být sám sebou. Proto je pro nás velice důležitý sběr co nejvíce informací o dítěti, abychom mohli podporovat jeho růst. Uvědomujeme si, že nadměrná pomoc limituje děti, brzdí jejich vývoj, a tak je se stále učíme jak 9

11 naplňovat jejich potřeby, tak aby nepřevyšovalo mentorování nad dohledem a naváděním. Uvědomujeme si, že je důležité hledět na proces, ne na výkon. Sociální stránka vzdělávání je další důležitou součástí našeho programu. Dbáme na spolupráci dětí, respektování ostatních, přívětivé zacházení s druhými, toleranci a schopnost kompromisu. Výše zmíněnému uzpůsobujeme cíle tak, aby nám co nejlépe posloužili ke splnění našich priorit. Naše škola se také soustředí na dobrou spolupráci s rodiči. Této spolupráci se snažíme neustále posouvat a rozšiřovat hranice. Pořádáme tvořivé dílny s rodiči, společná setkání, posezení a představení pro rodiče. Rodič není jen uživatelem služeb, ale je naším partnerem. 20. POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Termín konání NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY ČŠI Následná inspekční kontrola na základě přijatých opatření ze strany ředitelky ve smyslu 164 odst.1. písm.d) a 175 odst. 4 školského zákona. Kontrola dodržování 3 odst. 3 školského zákona, 28 odst.1 písm. f školského zákona, 21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Kontrolou v těchto oblastech nebylo zjištěno porušování školského zákona, nebylo zjištěno porušování právního předpisu a Pražská správa sociálního zabezpečení Praha 8 Kontrola zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nedostatky nebyly zjištěny Úřad MČ Praha 5 Technická kontrola objektů drobná doporučení oprav řešena v průběhu roku GRANTY Kdo GRANT vypsal: pro jakou činnost: nemáme Částka požadovaná: Částka přidělená: INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ realizované v průběhu školního roku 2013/14 KDY REALIZOVÁN ve které třídě, nebo celoškolní Třídy školy To jsem já a kdo jsi Ty?. Praotec Čech a podzimní kraj Na drakovi do Ukrajiny Polsko a vůně soli Strašidel se nebojíme Češi v Banátu ( Rumunsko) NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 10

12 Listopad - prosinec Křížem krážem horami Itálie a sopka VESUV S notou do Vídně Projíždíme RAKOUSKÉ ALPY Návrat do Čech k tradicím Pohádkové vánoce a vánoční čas Cestujeme s pánem času Francie - chuť sýrů a čokolády Divoká jízda Německem Studená zima a zimní krajina Mumínek a sníh Finsko- magická krajina a zvířata Poznáváme naše tělo Vracíme se do Ćech a slavíme Masopust A já kouřit nebudu a vím proč Proč Vikingové nemají rohy Zvuky jara v Lucembursku, Holandsku, Slovinsku, Slovensku Velikonoce a otvírání pokladů Dánsko a vítání jara Holandsko plné květin Tajemná poznání na IRSKÉM OSTROVĚ Sladká Belgie Hledání tajemného pergamenu Poklady moře Týden plný pohádek Staré řecké báje a pověsti Prázdninová nálada u moře ve Španělsku VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH TRADIC MŠ PRAVIDELNÉ AKTIVITY V SOULADU SE ŠVP MŠ, které pořádáte pro všechny děti Četnost* např. cvičení v tělocvičně ZŠ, využívání dopravního hřiště, saunování, péče o zuby, zavedený celoroční pitný režim, polodenní vycházky do přírody, polodenní vycházky po pražských památkách, slavnosti, pracovní dílny, soutěže, divadlo v MŠ, návštěva divadla, výstav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ (konkrétní akce až v bodě 11 zde pouze obecně s četností- např. 4x ročně návštěva knihovny, měsíčně návštěva 1. třídy ZŠ, denně komunitní kruh, 4 x ročně dílny pro rodiče s dětmi ) celoročně pitný režim pravidelně polodenní vycházky do lesoparku Cibulka celoročně péče o zuby 2 x ročně fotografování dětí 3 x ročně dílny pro rodiče a děti 2x ročně setkání s rodiči ve třídách dětí 2 x ročně individuální rozhovory s rodiči o pokrocích dítěte 8x ročně jízda na koních po ŠZ hypoterapie: jaro, podzim (1 den v týdnu) 6x ročně divadelní představení v MŠ 11

13 1x ročně návštěva 1. třídy ZŠ Nepomucká a OP ZŠ Beníškové předškoláci) 2 x ročně Hrajeme si, učíme se a pomáháme Fond Sidus - charitativní výukový program 1x ročně screaningové vyšetření školní zralosti dětí předškolního věku - PPP 1x ročně návštěva solné jeskyně / předškoláci / 1x ročně výlet - MIRÁKULUM 3x ročně karneval Heloween, Masopust, rej Čarodějnic 1x ročně jízda vláčkem Cibulka Smíchovské nádraží (předškoláci) 1x ročně ZUŠ Popelka (předškoláci) 1x ročně výchovný koncert 1x ročně Čertování v kostýmech 1x ročně Mikulášská nadílka 1x ročně Vánoční nadílka 1x ročně screaningové vyšetření zraku (předškoláci)/ 1x ročně poslední spaní v MŠ (předškoláci) 1x ročně návštěva Přírodovědecké stanice Drtinova (předškoláci 1x ročně vynášení Moreny 1x ročně mobilní planetárium 1x ročně oslava MDD 1x ročně skákací hrad a žirafa 1x ročně Indiánský den 1x týdně Kroužky - práce s hlínou - keramika, atletika, angličtina 1x ročně návštěva pracovníka UNICEF 1x ročně kouzelnické představení 1x ročně Klaun Václav s žonglérským vystoupením 1x ročně duhové bubliny 1x ročně návštěva divadla Minor představení Moje první encyklopedie 1x ročně Hasiči ukázka hasičské techniky za podpory Městské části Praha 5 1x ročně Help - pes asistenční pes - za podpory Městské části Praha 5 1x ročně ekoprogram Voda nad zlato /předškoláci/ 1x ročně výlet na Pražský hrad /předškoláci/ 1x ročně výlet na Petřín, návštěva Zrcadlového bludiště 1x ročně návštěva Galerie hl.města Prahy pořad Poprvé v galerii (předškoláci) 1x ročně návštěva Muzea hudby pořad Staré pověsti české AKCE V MŠ PRO DĚTI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V RÁMCI ŠVP účast rodičů na akci = k akci připište + R aktivní podíl rodičů = k akci připište tučným písmem + R PODZIM : - setkání s rodiči na třídních schůzkách + R - projekt Světluška + R - podzimní tvoření + R - světýlkové tvoření + R - individuální rozhovory o pokrocích dětí + R nebo zima 12

14 ZIMA : - vánoční tvoření (dílny ) + R - pomoc při výběru peněz pro UNICEF + R Dar pro život - individuální rozhovory o pokrocích dětí + R - spolupráce se spol. Fond SIDUS + R / 2 ročně/ JARO : - den otevřených dveří + R - ukázka tvoření dětí v centrech aktivit = odpoledne na třídách pro rodiče +R - desko hraní + R - Velikonoční tvoření - dílny/ + R - besídka ke Dni matek + R - individuální rozhovory o pokrocích dítěte + R LÉTO : - Indiánský den + R - Den dětí a skákací hrad + R - Divadlo - pasování předškoláků na školáky + R - Setkání s rodiči nově přijatých dětí + R PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI Škola v přírodě ozdravný pobyt- nejezdíme PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA neúčastníme se NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ 1x ročně, počet zúčastněných dětí: 22 AKTIVITY ŠKOLY MIMO ŠVP MŠ - (jen pro přihlášené děti) Rozpětí Den konkrétně od do hodin Název kroužku Platba agenturám lektorkou je kmenová učitelka 8:00-12:00 pondělí Angličtina Ben. 1.skupina Angličtina Ben. 2.skupina ANO Angličtina OP Naskové za materiály NE Angličtina OP Nepomucká pondělí Keramika (B) ANO NE pondělí Základy atletiky (OP NA) ANO NE úterý Základy atletiky (B) ANO NE středa Keramika (OP NA) ANO NE středa Keramika (OP NEP) ANO NE čtvrtek Základy atletiky (OP NEP) ANO NE čtvrtek Pokusy a objevy (OP NA) ANO NE čtvrtek Pokusy a objevy (B) ANO NE 13

15 PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*: aa) každoroční vzdělávání pedagogů poslední týden v srpnu návštěva plzeňských pedagogů a náslechy při hrách a CA ve třídě červená pastelka návštěva a náslech ředitelky spol. Step by step ve třídě modrá pastelka projekt a činnosti v CA b) akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí : bb) jen akce pro R+ D a sourozence dětí c) vzdělávací akce v MŠ i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí: cc) neuskutečnila se d) aktivní podíl na společenských, sociálních, ekologických a jiných programech, projektech, akcích : dd) Projekt Den země, Kouřit nebudu a vím proč, vycházky s lupami aj. e) veřejná vystoupení: ee) besídky na škole f) pořádání výstav: ff) v mateřské škole výrobky dětí fotogalerie g) účast na sportovních akcích: gg) sportovní hry na školních zahradách h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. ocenění : hh) Příroda kolem nás, NP Poddyjí i) třídění odpadu: ii) na třídách papír, směsný odpad, eko články ve vestibulu školy - celoročně j) sběr odpadu: jj) oblečení a.j do kontejneru na použitý textil Diakonie Broumov k) sponzorování zvířat: NE kk) l) název vydávaného školního časopisu: ll) nevydáváme m) den otevřených dveří: mm) Ano - jaro n) název webových stránek: nn) www. skolkaslunecko.cz o) další formy prezentace MŠ (akce, činnosti) : oo) přednášky pro rodiče, návštěva ředitelky ze spol. Step by Step při dopoledních hrách a centrech aktivit *vyplňte vždy až následující řádek ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: a) ANO: Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let), Která mají svá pozitiva i negativa. Mezi pozitiva patří vytváření zdravých sociálních vztahů mezi různě starými dětmi, vzájemná podpora, respekt, možnost pochopení rozdílných potřeb jednotlivých dětí. Kapacita dětí je již několikátý rok 28 dětí na třídu. To se projevuje nejen v řízených činnostech, ale i v běžném režimu v náročnější organizaci. Snažíme se dětem věnovat individuálně, i když v takovémto množství dětí na třídě je to velice obtížné. Věkově smíšená skupina dětí vyžaduje zvýšenou pozornost k zvláštnostem jednotlivých vývojových etap. Věkově heterogenní třídy jsou pozitivem pro děti, ale kladou vyšší nároky na pedagogy, jejich přípravu a organizaci procesu ve smyslu výběru aktivit tak, aby byly vhodné ro celou skupinu dětí, nebo diferenciované tak, aby se děti navzájem neomezovaly a současně byly naplněny jejich výchovně vzdělávací potřeby. Centra aktivit a jejich realizace je náročnější z hlediska přípravy zajímavých námětů i z hlediska praktické realizace. 14

16 b) ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout. Děti, které nemohou po obědě usnout, mají zpočátku klidový režim na molitanu, stejně jako děti, které usínají. Po přečtení pohádky a krátkém odpočinku asi ve hod. vstávají Ti, kteří neměli potřebu spánku. Věnují se klidovým činnostem a neruší ještě odpočívající děti, které nechtějí vstávat nebo ty spící. Ti, kteří již vstaly, se věnují hrám a činnostem probíhajícím ve třídě a následně i v části herny, kde se již nespí. Počátkem školního roku si děti bez rozdílu věku vybírají hry a aktivity, pro které se samy rozhodnou. Předškolní děti vedeme k rozvíjení a dokončení činnosti, kterou si samy vybraly, přípravu a úklid prostředí. Cíleně s nimi plníme různá zadání, při kterých využíváme nejen hračky, ale i didaktické stavebnice a jiné pomůcky k rozvoji celé osobnosti. Rozvíjíme logické myšlení, postřeh, paměť, pozornost, trpělivost, smysl pro detail a rozdíl aj. Sestavujeme děj pohádek, vyprávíme příběhy, vytváříme skupiny, kreslíme na dané téma s různými záměry, provádíme uvolňovací cviky, plníme zadání na grafických listech aj. c) ANO: Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány vzdělávání. Pro děti s OŠD byl vypracován IVP zprávy z PPP, pedagogické diagnostiky a pozorování obou učitelek. Po konzultaci byl vypracován IVP zaměřený nejen na oblasti, které byly zmíněny ve zprávě PPP, ale i na problémy v sociální oblasti, které se projevovaly v kolektivu ve třídě. Průběžně s ohledem na vypracovaný IVP byly oběma učitelkami konzultovány výsledky za dané období. Z těchto závěrů vycházela další nabídka pro dítě. V případě dětí s OŠD je velmi důležitá spolupráce s rodinou a jednotný postup a zájem obou zúčastněných stran na stejném postupu, a tím i výsledku. ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST, AKTIVNÍ ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH nejedná se o projekty v rámci ŠVP (ANO NE nevhodné vymažte) a) NE: odborná publikační činnost ředitelky. b) NE: odborná publikační činnost učitelek. c) NE: aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech d) NE: aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech OTEVŘENOST ŠKOLY a) Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ Komunikace s rodiči je na pomyslném žebříčku našich priorit vysoko, a tak dbáme na to, aby byl rodič naším partnerem, který má možnost zasahovat do chodu školy. Rodiče mají možnost vyjádřit svá přání, potřeby, požadavky či nespokojenost kdykoli mají potřebu. Učitelky jsou s nimi v kontaktu každý den. Požadavky, připomínky a nároky rodičů jsou také pravidelně zjišťovány pomocí dotazníků, které nám velice dobře slouží jako zpětná vazba, kterou využíváme ke zlepšení a zefektivnění našich služeb. b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ: Díky příjemnému prostředí a přátelskému klimatu naší školy probíhá adaptace nových dětí do MŠ hladce. Velkým plusem jsou také heterogenní skupiny na třídách, kdy starší děti spolehlivě a hlavně 15

17 spontánně přebírají roli pomáhajících v adaptaci nových kamarádů. Přirozeně tak učí nové děti jak se s novým prostředím sžít, orientovat se v něm a cítit se v něm dobře. c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ: Ze zkušenosti je tato skutečnost jednoznačným plusem. Nejen pro mladší sourozence, kteří se již předem seznamují s prostředím mateřské školy, takže při samotném nástupu do MŠ již vědí, co je čeká. Ale i pro starší sourozence skýtá přítomnost rodinného příslušníka v MŠ benefity. Starší sourozenci většinou mají potřebu/ tendence své mladší sourozence chránit a pečovat o ně, což oba sourozence posouvá neuvěřitelně vpřed co se sebeobsluhy, adaptace a orientace v programu školy (a nejen tam) týče. d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: Činnost tříd je neustále dokumentována fotoaparátem. Fotografie jsou umisťovány na web naší školy, takže každý rodič má možnost s dítětem probírat zážitky ze školy. Na začátku školního roku pořádáme setkání s rodiči, kde je informujeme o obsahu našeho ŠVP. Rodiče tak mohou sledovat, co se ve škole aktuálně děje a mohou přinášet pomůcky, materiály apod. do MŠ. Zapojují se díky tomu velmi intenzivně do průběhu školního a třídního vzdělávacího programu. Orientují se v tom, co nás čeká daný týden, jaká centra aktivit a činnosti v CA jsou naplánována, na co se děti mohou těšit. Je to pro nás dobrá zpětná vazba, jak se rodič zajímá o každodenní činnosti dětí ve třídě a na škole. e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: Nejdůležitější jsou pro nás každodenní krátké rozhovory a předávání informací zákonným zástupcům o pokrocích dětí ten den, o prožitcích dětí během dne. Veškeré informace pro rodiče a širší veřejnost je možné najít na webových stránkách naší MŠ. Aktuality jsou také vyvěšeny ve vestibulu či šatnách jednotlivých tříd na všech budovách naší školy. Zpracovala ředitelka mateřské školy: Věra Kudláčková Praha dne 6. října 2014 Přiložené povinné přílohy (týká se jen samostatných MŠ): Rozvaha bilance k Rozvaha bilance k Výkaz zisku a ztráty k Výkaz zisku a ztráty k Příloha účetní uzávěrky k

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK B MATEŘSKÁ ŠKOLA - DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 B 4 Školní vzdělávací program a) název školního vzdělávacího programu MŠ: Objevujeme svět b) charakteristika ŠVP : Školní vzdělávací

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Ve školním roce 2014/2015 nebyly žádné změny v rejstříku škol a školských zařízení.

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Ve školním roce 2014/2015 nebyly žádné změny v rejstříku škol a školských zařízení. DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. Správní obvod: Praha 5 2. Zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 Úplný název školy: Tyršova základní škola a mateřská

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ

Více

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO:

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: 63831252 Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 00063517 Vedení školy: Do 16.5.2016 pověřena vedením : Hana Hlaváčková Od 16.5.2016

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 5/6 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 4/5 Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 5 / 6 Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 úplný název školy v souladu se zřizovací listinou k

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

1. správní obvod: Praha 5

1. správní obvod: Praha 5 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠK ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2014/2015 pro MHMP, který v souladu

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 . DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1. Správní obvod: Praha 5 2. Zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 Úplný název školy: Tyršova základní škola a mateřská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 úplný název školy: Základní škola a mateřská škola Barrandov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Názvy a základní obsah oblastí společných pro všechny třídy:

Názvy a základní obsah oblastí společných pro všechny třídy: B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 3. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Národní, Praha 1, Národní 37/416. Národní 37/416, Praha 1. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Národní, Praha 1, Národní 37/416. Národní 37/416, Praha 1. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Národní, Praha 1, Národní 37/416 Národní 37/416, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 191 Termín konání inspekce: 10. 11.

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Výchova se může zdařit jen za podmínky, že dítěti rozumíme, že je chápeme a bereme v úvahu takové, jaké je, že počítáme

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0111963/98-1404 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7as302 Okresní pracoviště Praha 1, Vodičkova 32, INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více