DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO"

Transkript

1 Mateřská škola Slunéčko Praha 5 Košíře Beníškové 988 IČO: DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO PRAHA 5 KOŠÍŘE, BENÍŠKOVÉ 988 za školní rok 2013/2014 EKONOMICKÉ PŘÍLOHY Čj: 82/166/2014. V Praze dne 6.října 2014

2 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠKS ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2013/2014 pro MHMP, který v souladu s 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vypracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 úplný název školy: Mateřská škola Slunéčko Praha 5 Košíře, Beníškové zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení: nejsou 4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: CESTUJEME PO EVROPĚ b) charakteristika ŠVP (vyjádřete, čím je váš program jedinečný maximální rozsah: 5 vět) : Jak už název napovídá, s naším programem se pomyslně přenášíme i do jiných evropských států. Děti se seznamují a objevují nové zvyky, krásy, pohádky a přednosti některých evropských států. Všímáme si, co nás spojuje, co máme společného, v čem se lišíme. Vše je založeno na hravém, prožitkovém učení, děti mají možnost vlastního výběru z nabízených činností. Snažíme se, aby se děti cítili sociálně jisté a soběstačné. 5. MŠ s internátním provozem: NE 6. ÚDAJE O PRACOVNICÍCH A PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) personální zabezpečení Pracovnice, pracovníci v MŠ Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. fyzické osoby k přepočtené* úvazky k fyzické osoby k přepočtené* úvazky k ,75 počet pedagožek ,75 počet pedagogů počet asist. pedagog Počet nepedag. v MŠ 5 3,47 5 3,30 Počet nepedag. v ŠJ 5 4,10 5 4,10 CELKEM všech 21 18, ,15 b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE A PRACOVNÍCI Počet osob Procentuelní vyjádření* POČET bez asistent. pedag. 0 0 % z nich kvalifikovaných 0 % 1

3 z nich nekvalifikovaných 0 % POČET asistent. pedag. 0 0% z nich kvalifikovaných 0 % z nich nekvalifikovaných 0 % * zaokrouhleno na 1 desetinné místo c) kvalifikovanost pedagožek/ pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce celkem : 0 z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 0 z nich do důchodu: 0 z nich mimo obor: 0 nově přijaté absolventky/přijatí absolventi celkem: 2 z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 0 z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: speciální pedagogiky z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 0 7. věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k (celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 c) musí být stejný jako v bodě 7) Věk do a více počet (fyz.osoby) pedagožek/pedagogů k b) věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k Věk do 30 let včetně včetně včetně včetně počet Učitelky/učitelé včetně řed Asistent. pedag CELKEM z nich důchodkyň let a více PRŮMĚRNÝ VĚK k pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.): 34,6 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedag.): 34,6 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 2

4 asistent. pedag.: nemáme(zaokrouhleno1 desetinné místo) 8. DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků (semináře, přednášky, kurzy ) Počet účastníků průběžného vzdělávání p. č. 1. Kdo organizoval 2. Název vzdělávací akce Step by Step ČR o.s.- Mirka Škardová 2. Podpora čtenářské gramotnosti v MŠ Governance Institute GOVIN s.r.o. 2. Konference o výchově a vzdělávání Wattsenglish Ltd. 2. Zapojení angličtiny do ŠVP NIDV pro další vzdělávání 2. Informační seminář o projektu Kariérní systém NIDV pro další vzdělávání 2. Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Mgr. Pavel Zeman JH 2. Změny ZP, vyhlášky a zákony od a jiné právní úpravy Portál, s.r.o. Praha 8 2. Předškoláci v MŠ Portál, s.r.o. Praha 8 2. Školní zralost Portál, s.r.o Praha 8 2. Hra jako základní metoda předškolního vzdělávání Portál, s.r.o. Praha 8 2. Pohybové a psychomotorické hry Portál, s.r.o., Praha 8 2. Evaluace v MŠ Portál, s.r.o. Praha 2. Třesky plesky, hravě česky VISK Praha 2. Řízení zaměstnanců /Vedení hodnotícího rozhovoru Fakta s.r.o. Ždár nad Sázavou 2. Zákoník práce a jeho novela od 1.ledna 2014 a další aktuality Portál, s.r.o. Praha 8 2. Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku Portál, s.r.o. Praha 8 2. Grafomotorika a rytmická cvičení Národní institut pro další vzdělávání 2. Jak úspěšně vést mateřskou školu RAABE idv 2. Konference Vaše škola Bludištěm paragrafů bez obav PAU 2. Jak vést efektivní a aktivní rodičovské schůzky ALKION centrum,s.r.o. 2. Prátelská MŠ Časová dotace akce Počet účastnic Počet účastnic vynásobený počtem hodin ,5 1 8, , 5 1 4, ,5 1 6, ,5 1 7,

5 Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 2. Prezentace pomocí aplikace Microsoft PowerPoint 7 a Eduwork 2. Jak rozvíjet předmatematické představy, zrakové a sluchové vnímání předškoláků Vzdělávací instituce TANDEM, Mgr. J. Jenček 2. Podzimní zpívání Vzdělávací instituce TANDEM, Mgr. J. Jenček 2. Pohybové hry s hudbou Forum - media 2. Účinná prevence syndromu vyhoření Step by Step 2. Den ve třídě Začít spolu na MŠ Step by step 2. Návštěva v MŠ Začít spolu v MŠ Motoláček Step by Step 2. Den v MŠ s programem Začít spolu Step by Step 2. Týdenní letní škola ZaS v Liberci Zřetel s.r.o. 2. Jaro s pastely SAV o,p,s, 2. Jak pomoci dětem v MŠ při nezvládání klíčových kompetencí Fakta s.r.o. 2. Jak pomoci dětem s ADHD a ADD Ladislav Dvořák 2. Pedagog a paragrafy ve škole Lenka Pospíšilová 2. Cestujeme po Evropě Hana Švejdová 2. Tvořivá dramatika Mudr Pavlíčková Klinika nemoci z povolání, Praha 2. První pomoc u dětí ,5 9 67, PEDAGOGOVÉ SOUČTY ,5 ŠJ ŠJ 1. Pavla Zámostná 2. HACCP ve stravovacích službách a identifikaci kritických bodů 1.VÚJE ČR s.r.o. 2. Bezpečné nakládaní s chemickými látkami PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI SOUČTY 8 19 a) průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici provozního zaměstnance : 2, 37 hodin průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 50,2 hodin 4

6 b) studium k rozšíření, získání kvalifikace (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) Počet kvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří si studiem doplňují odbornou kvalifikaci Počet nekvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří studiem získají kvalifikaci 1 POČET ŠKOLA (vypište) 1 Univerzita Karlova v Praze speciální pedagogika Střední pedagogická škola Futurum s.r.o. Hornoměcholupská 873, Praha a) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15 Přihlášené děti Přijaté děti z toho: z toho: Děti odcházející z MČ P5 z HMP z ostat. z ostat. do ZŠ z MČ P5 z HMP krajů krajů Počet Vyhodnoťte nepřijaté děti např. věk dítěte, trvalý pobyt dítěte apod., počty odvolání - výsledky: Pro školní rok 2014/2015 byly přijímány děti podle věku a trvalého bydliště dítěte na Praze 5. Zápisem na nový školní rok byla naplněna kapacita mateřské školy. Byly přijaty všechny děti, které do 31. srpna 2014 dosáhly 3 let věku. Byla podána dvě odvolání proti rozhodnutí ředitelky, které posoudil MHMP a potvrdil správnost rozhodnutí ředitelky školy. Odvolání podali zákonní zástupci, jejichž děti do nedovršily 3 let věku. b) průměrná docházka dětí na třídu Nejvyšší počet zapsaných dětí do jedné třídy k Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ v % zaokrouhlete na 2 desetinná místa Školní rok 2012/13 4 třídy á/28, 1 tř, á/25 18,94 67,62% Školní rok 2013/14 4 třídy á/28, 1 tř, á/25 20,19 72,10 % c) počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k Třída* Počet dětí zapsaných k Počet dětí zapsaných k z nich dětí integrovaných Asistent pedagoga ANO-NE (vpište) NE NE NE NE NE celkem NE Způsob financování asistenta pedagoga 5

7 10. využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog): ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se SPC: aa) - ano - konzultace v případě potřeby SPC v MŠ Sluníčko, b) s PPP: bb) PPP Kuncova Praha 5 - konzultace s Mgr. Denisou Červinkovou, - screaningové vyšetření předškolních dětí v MŠ na žádost zákonných zástupců 11. spolupráce s rodiči akce v MŠ pořádané POUZE pro rodiče (např. třídní schůzky, beseda s pozvaným odborníkem, přednáška, vzdělávací kurz, pracovní dílny) PODZIM - třídní schůzka - podzimní tvoření - odborná přednáška Co můžu udělat pro úspěšný start do školy (Denisa Červinková Mgr.), - seminář pro rodiče Jak navážit 15 dkg něhy (PeaDr. Marek Herman Mgr.) ZIMA - vánoční dílny - účast a vybírání peněz a předání peněžitého daru Dar pro život UNICEF, - individuální schůzky o pokrocích dětí nad portfoliem dětí JARO - den otevřených dveří - zápis do MŠ - ukázková hodina v CA - individuální schůzky o pokrocích dětí nad portfoliem dětí - besídka ke Dni matek - třídní schůzka k práci s předškoláky - velikonoční tvoření LÉTO - třídní schůzka pro nově přijaté děti - pasování předškoláků na školáky spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity (Neuvádět znovu viz bod 10) ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se ZŠ *: aa) 1x ročně, návštěva 1. tříd s předškoláky v ZŠ Nepomucká a v OP ZŠ Beníškové b) s: MŠ bb) vzájemné návštěvy odloučených pracovišť, návštěva MŠ Kurandové Barrandov c) se ZUŠ: cc) 1 x ročně výchovný koncert v ZUŠ Na Popelce d) se SŠ, VOŠ, VŠ: dd) nemáme e) Zelená škola ee) celoročně - projekt na podporu třídění elektroodpadu, 6

8 f) Unicef ff) 1x ročně návštěva v MŠ beseda s dětmi g) Fond Sidus gg) 2x ročně výukové materiály spojené se sbírkou na podporu dětské onkologické nemocnice Motol h) Muzeum hudby hh) 1x ročně - výukový program - Staré pověsti české ch) Městská knihovna chch) 1x ročně návštěva s programem i) Helppes centrum výcviku psů pro postižené ii) představení a ukázka práce s asistenčními psy j) Hypoterapie (manželé Pišlovi) Jj) 6 8 x ročně jízda na koních, krmení k) Step by step s.r.o kk) 1 2x ročně - náslechy na třídách, realiazce programu ZaS v jiných MŠ l) Ekocentrum Koniklec ll) 1x ročně- ekologický výukový program - Voda nad zlato m) Návštěva herců, muzikantů v MŠ mm) divadla, hudební představení n) M.Konvalinková nn) Preventivní vyšetření chrupu o) Klinika Duovisine oo) 1x vyšetření zraku p) Přírodovědecká stanice Drtinova pp) 1x ročně - ukázka zvířat s výkladem r) Galerie hl. města Prahy, Galerie U Zlatého prstenu rr) 1x ročně výukové pořady - Poprvé v galerii s) Botanická zahrada ss) 1x ročně - ukázka s výkladem t) Planetárium Praha tt) 1x ročně - výukový program na každé třídě školy u) Hasičský záchranný sbor MČ Prahy 5 uu) 1x ročně - ukázka techniky 12. Uveďte, jaké máte zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy V rámci vzdělávacího programu jsme cizí jazyk nabízeli formou dopoledního kroužku. Rodiče mohli využít velice profesionálního vedení dětí s rodilým mluvčím. Děti se aktivně seznamovaly s anglickým jazykem formou her, zpíváním, nasloucháním a opakováním. V MŠ Beníškové kroužek navštěvovala většina dětí z obou tříd, proto byly kroužky otevřeny dva (následovaly po sobě), na OP Naskové se ze dvou tříd naplnila jedna skupina a kroužek probíhal i na OP Nepomucká. Během roku bylo několik ukázkových hodin. Bohužel kvalitu ovlivnila a zasáhla obměna lektorů. 13. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy) Vzdělávání dětí cizích státních příslušníků probíhá zcela přirozeně. Děti se brzy začlení do dětské skupiny a brzy mizí jazykové či sociální bariéry. cizí státní příslušníci zapsané děti k DĚTI CIZINCŮ celkem PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH STÁTŮ uveďte stát a počet dětí ze sloupce č.3 (např. 2 z Vietnamu, 2 z Ruské federace, 3 z Ukrajiny) Počet dětí Počet dětí z EU z jiných států dítě z Ukrajiny, 1 dítě z Číny 7

9 Uveďte zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy: Naší mateřskou školu navštěvuje poměrně velká skupina dětí, které mají buď oba, nebo jednoho rodiče cizince. Z našich zkušeností vyplývá, že děti cizinců profitují z reality, že jsou již od útlého dětství schopny hovořit dvěma jazyky. Často se také v těchto rodinách mísí různé kultury, takže jsou tyto děti automaticky obohaceny i o jistý multikulturní rozhled. Díky dětem cizinců jsou již v mateřské škole přirozeně smývány multikulturní rozdíly, což je jednoznačná výhoda pro všechny zúčastněné. Děti tak automaticky přijímají odlišnost lidí z celého světa. Díky každodennímu kontaktu dětí z mateřské školy s rodiči cizinci dochází k prevenci xenofobního chování. Půda mateřské školy se stává přirozeným prostředím, kde se děti cizinců setkávají s českým jazykem, který zde mohou nasávat, zdokonalovat a plnohodnotně využívat. Dále se zde seznamují s národními tradicemi, mentalitou, a dalšími důležitými informacemi o zemi, ve které se svými rodiči žijí. Učí se sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme. Integrace dětí cizinců do mateřské školy se stává samozřejmostí, neboť právě děti v předškolním věku jsou nejvíce schopné absorbovat a adaptovat změny, které jim nový jazyk, zvyklosti a chování přináší. Domníváme se, že integrace dětí cizinců do naší mateřské školy probíhá zcela bez problémů, a dochází zde až k inkluzivnímu stavu, kdy ani děti cizinců, ani děti z českých rodin nepociťují mezi sebou rozdíly. Prostředí mateřské školy, kde se pracuje s obrázky a jednoduchými slovními pojmenováními je tak pro začlenění těchto děti absolutně bez problému. 14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: Environmentální výchova je nedílnou součástí výchovy, vzdělávání a života v naší MŠ. Téměř každý den chodíme s dětmi na zahradu nebo procházku, kde vedeme děti k všímavosti, pozorování a ohleduplnosti k přírodě, k rostlinám, k živým tvorům. Během roku vedeme děti k třídění odpadu, k všímání si, jak jsou upravena veřejná prostranství, jak vypadají zahrádky okolo domů, naše školní zahrada, kdo k tomu přispívá, co můžeme udělat my. V souladu s naším ŠVP si všímáme, jak se o přírodu a o svou zem starají i jiné státy, hledáme rozdíly či naopak společné znaky s naší Českou republikou. Spolupracujeme s ekologickým sdružením Koniklec, které zajišťuje pro předškoláky velice kvalitní a poutavé pořady (v letošním školním roce to byl pořad o vodě, jejím koloběhu, důležitosti vodu chránit). Prostředí MŠ děti podněcuje k vyhledávání nových informací v encyklopediích a obrázkových knihách. Děti objevují jednoduché zákonitosti při pokusech a objevech v rámci řízené dopolední činnosti či pobytu na zahradě školy. Děti si samy na zahradě vyžadují lupy a zkoumají drobný hmyz či strukturu rostlin, kůry, kamení aj. 15. Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: V rámci ŠVP Cestujeme po Evropě se s jinými kulturami potkáváme velice často. Děti jsou příběhem, prožitkovým učením, hudbou i povídáním, předměty z těchto států, encyklopediemi, obrazovým materiálem seznamovány s jinými kulturami, zvyky, tradicemi, způsobem trávení volného času. Porovnáváme život u nás a v jiných zemích a zjišťujeme, že se v mnohém podobá. 8

10 16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci ŠVP: Během roku se snažíme poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Činnostmi a aktivitami, které zařazujeme během roku, směřujeme k předcházení těmto jevům, či k jejich případné nápravě. Cílem prevence je zvýšená odolnost dětí vůči negativním jevům, jako je vandalismus, šikana, kouření aj. Vedeme děti k řešení konfliktních situací, chápání dobra x zla, k umění odmítnout situaci s negativními důsledky. Zábavným programem Já kouřit nebudu a vím proč informujeme děti o drogách a kouření jako o nebezpečí ohrožující zdraví. Během celého roku posilujeme u nich sebevědomí a sebedůvěru, vážení si samo sebe. Učíme je řešit různé situace, hovořit o svých problémech, Společně na třídách vytváříme pravidla soužití a snažíme se o jejich dodržování. Podporujeme vzájemné respektování a ochotu si pomáhat. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, se kterými případné výjimečné negativní jevy řešíme. Rodičům nabízíme semináře zaměřené na výchovu dětí. 17. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce s pedagogickou veřejností včetně akcí, které jsou event. uvedeny v jiných bodech) PARTNEŘI nemáme ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 18. děti s trvalým bydlištěm mimo území HMP k kraj KRAJ Středočeský Jihočeský jihomoravský Karlovarský Vysočina Počet dětí celkem Z toho nově přijaté Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Ústecký Zlínská Celkem 19. DALŠÍ ÚDAJE O MŠ, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ (např. naplňování cílů, priority mateřské školy apod.): Jelikož naše škola pracuje podle mezinárodního programu Začít spolu je pro nás největší prioritou individualita dítěte. Zaměřujeme se na respektování dítěte jako osobnosti, rozvíjíme jeho samostatnost, flexibilitu, kreativitu a sebeobsluhu. Uplatňujeme princip seberealizace, kdy jde o uspokojení potřeb dětí. Toho se snažíme dosáhnout díky podnětnému prostředí naší školy, pozitivnímu klimatu školy, vybavením dostupnými a přiměřenými pomůckami a hračkami. Naším cílem je učit dítě být sám sebou. Proto je pro nás velice důležitý sběr co nejvíce informací o dítěti, abychom mohli podporovat jeho růst. Uvědomujeme si, že nadměrná pomoc limituje děti, brzdí jejich vývoj, a tak je se stále učíme jak 9

11 naplňovat jejich potřeby, tak aby nepřevyšovalo mentorování nad dohledem a naváděním. Uvědomujeme si, že je důležité hledět na proces, ne na výkon. Sociální stránka vzdělávání je další důležitou součástí našeho programu. Dbáme na spolupráci dětí, respektování ostatních, přívětivé zacházení s druhými, toleranci a schopnost kompromisu. Výše zmíněnému uzpůsobujeme cíle tak, aby nám co nejlépe posloužili ke splnění našich priorit. Naše škola se také soustředí na dobrou spolupráci s rodiči. Této spolupráci se snažíme neustále posouvat a rozšiřovat hranice. Pořádáme tvořivé dílny s rodiči, společná setkání, posezení a představení pro rodiče. Rodič není jen uživatelem služeb, ale je naším partnerem. 20. POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Termín konání NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY ČŠI Následná inspekční kontrola na základě přijatých opatření ze strany ředitelky ve smyslu 164 odst.1. písm.d) a 175 odst. 4 školského zákona. Kontrola dodržování 3 odst. 3 školského zákona, 28 odst.1 písm. f školského zákona, 21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Kontrolou v těchto oblastech nebylo zjištěno porušování školského zákona, nebylo zjištěno porušování právního předpisu a Pražská správa sociálního zabezpečení Praha 8 Kontrola zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nedostatky nebyly zjištěny Úřad MČ Praha 5 Technická kontrola objektů drobná doporučení oprav řešena v průběhu roku GRANTY Kdo GRANT vypsal: pro jakou činnost: nemáme Částka požadovaná: Částka přidělená: INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ realizované v průběhu školního roku 2013/14 KDY REALIZOVÁN ve které třídě, nebo celoškolní Třídy školy To jsem já a kdo jsi Ty?. Praotec Čech a podzimní kraj Na drakovi do Ukrajiny Polsko a vůně soli Strašidel se nebojíme Češi v Banátu ( Rumunsko) NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 10

12 Listopad - prosinec Křížem krážem horami Itálie a sopka VESUV S notou do Vídně Projíždíme RAKOUSKÉ ALPY Návrat do Čech k tradicím Pohádkové vánoce a vánoční čas Cestujeme s pánem času Francie - chuť sýrů a čokolády Divoká jízda Německem Studená zima a zimní krajina Mumínek a sníh Finsko- magická krajina a zvířata Poznáváme naše tělo Vracíme se do Ćech a slavíme Masopust A já kouřit nebudu a vím proč Proč Vikingové nemají rohy Zvuky jara v Lucembursku, Holandsku, Slovinsku, Slovensku Velikonoce a otvírání pokladů Dánsko a vítání jara Holandsko plné květin Tajemná poznání na IRSKÉM OSTROVĚ Sladká Belgie Hledání tajemného pergamenu Poklady moře Týden plný pohádek Staré řecké báje a pověsti Prázdninová nálada u moře ve Španělsku VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH TRADIC MŠ PRAVIDELNÉ AKTIVITY V SOULADU SE ŠVP MŠ, které pořádáte pro všechny děti Četnost* např. cvičení v tělocvičně ZŠ, využívání dopravního hřiště, saunování, péče o zuby, zavedený celoroční pitný režim, polodenní vycházky do přírody, polodenní vycházky po pražských památkách, slavnosti, pracovní dílny, soutěže, divadlo v MŠ, návštěva divadla, výstav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ (konkrétní akce až v bodě 11 zde pouze obecně s četností- např. 4x ročně návštěva knihovny, měsíčně návštěva 1. třídy ZŠ, denně komunitní kruh, 4 x ročně dílny pro rodiče s dětmi ) celoročně pitný režim pravidelně polodenní vycházky do lesoparku Cibulka celoročně péče o zuby 2 x ročně fotografování dětí 3 x ročně dílny pro rodiče a děti 2x ročně setkání s rodiči ve třídách dětí 2 x ročně individuální rozhovory s rodiči o pokrocích dítěte 8x ročně jízda na koních po ŠZ hypoterapie: jaro, podzim (1 den v týdnu) 6x ročně divadelní představení v MŠ 11

13 1x ročně návštěva 1. třídy ZŠ Nepomucká a OP ZŠ Beníškové předškoláci) 2 x ročně Hrajeme si, učíme se a pomáháme Fond Sidus - charitativní výukový program 1x ročně screaningové vyšetření školní zralosti dětí předškolního věku - PPP 1x ročně návštěva solné jeskyně / předškoláci / 1x ročně výlet - MIRÁKULUM 3x ročně karneval Heloween, Masopust, rej Čarodějnic 1x ročně jízda vláčkem Cibulka Smíchovské nádraží (předškoláci) 1x ročně ZUŠ Popelka (předškoláci) 1x ročně výchovný koncert 1x ročně Čertování v kostýmech 1x ročně Mikulášská nadílka 1x ročně Vánoční nadílka 1x ročně screaningové vyšetření zraku (předškoláci)/ 1x ročně poslední spaní v MŠ (předškoláci) 1x ročně návštěva Přírodovědecké stanice Drtinova (předškoláci 1x ročně vynášení Moreny 1x ročně mobilní planetárium 1x ročně oslava MDD 1x ročně skákací hrad a žirafa 1x ročně Indiánský den 1x týdně Kroužky - práce s hlínou - keramika, atletika, angličtina 1x ročně návštěva pracovníka UNICEF 1x ročně kouzelnické představení 1x ročně Klaun Václav s žonglérským vystoupením 1x ročně duhové bubliny 1x ročně návštěva divadla Minor představení Moje první encyklopedie 1x ročně Hasiči ukázka hasičské techniky za podpory Městské části Praha 5 1x ročně Help - pes asistenční pes - za podpory Městské části Praha 5 1x ročně ekoprogram Voda nad zlato /předškoláci/ 1x ročně výlet na Pražský hrad /předškoláci/ 1x ročně výlet na Petřín, návštěva Zrcadlového bludiště 1x ročně návštěva Galerie hl.města Prahy pořad Poprvé v galerii (předškoláci) 1x ročně návštěva Muzea hudby pořad Staré pověsti české AKCE V MŠ PRO DĚTI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V RÁMCI ŠVP účast rodičů na akci = k akci připište + R aktivní podíl rodičů = k akci připište tučným písmem + R PODZIM : - setkání s rodiči na třídních schůzkách + R - projekt Světluška + R - podzimní tvoření + R - světýlkové tvoření + R - individuální rozhovory o pokrocích dětí + R nebo zima 12

14 ZIMA : - vánoční tvoření (dílny ) + R - pomoc při výběru peněz pro UNICEF + R Dar pro život - individuální rozhovory o pokrocích dětí + R - spolupráce se spol. Fond SIDUS + R / 2 ročně/ JARO : - den otevřených dveří + R - ukázka tvoření dětí v centrech aktivit = odpoledne na třídách pro rodiče +R - desko hraní + R - Velikonoční tvoření - dílny/ + R - besídka ke Dni matek + R - individuální rozhovory o pokrocích dítěte + R LÉTO : - Indiánský den + R - Den dětí a skákací hrad + R - Divadlo - pasování předškoláků na školáky + R - Setkání s rodiči nově přijatých dětí + R PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI Škola v přírodě ozdravný pobyt- nejezdíme PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA neúčastníme se NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ 1x ročně, počet zúčastněných dětí: 22 AKTIVITY ŠKOLY MIMO ŠVP MŠ - (jen pro přihlášené děti) Rozpětí Den konkrétně od do hodin Název kroužku Platba agenturám lektorkou je kmenová učitelka 8:00-12:00 pondělí Angličtina Ben. 1.skupina Angličtina Ben. 2.skupina ANO Angličtina OP Naskové za materiály NE Angličtina OP Nepomucká pondělí Keramika (B) ANO NE pondělí Základy atletiky (OP NA) ANO NE úterý Základy atletiky (B) ANO NE středa Keramika (OP NA) ANO NE středa Keramika (OP NEP) ANO NE čtvrtek Základy atletiky (OP NEP) ANO NE čtvrtek Pokusy a objevy (OP NA) ANO NE čtvrtek Pokusy a objevy (B) ANO NE 13

15 PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*: aa) každoroční vzdělávání pedagogů poslední týden v srpnu návštěva plzeňských pedagogů a náslechy při hrách a CA ve třídě červená pastelka návštěva a náslech ředitelky spol. Step by step ve třídě modrá pastelka projekt a činnosti v CA b) akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí : bb) jen akce pro R+ D a sourozence dětí c) vzdělávací akce v MŠ i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí: cc) neuskutečnila se d) aktivní podíl na společenských, sociálních, ekologických a jiných programech, projektech, akcích : dd) Projekt Den země, Kouřit nebudu a vím proč, vycházky s lupami aj. e) veřejná vystoupení: ee) besídky na škole f) pořádání výstav: ff) v mateřské škole výrobky dětí fotogalerie g) účast na sportovních akcích: gg) sportovní hry na školních zahradách h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. ocenění : hh) Příroda kolem nás, NP Poddyjí i) třídění odpadu: ii) na třídách papír, směsný odpad, eko články ve vestibulu školy - celoročně j) sběr odpadu: jj) oblečení a.j do kontejneru na použitý textil Diakonie Broumov k) sponzorování zvířat: NE kk) l) název vydávaného školního časopisu: ll) nevydáváme m) den otevřených dveří: mm) Ano - jaro n) název webových stránek: nn) www. skolkaslunecko.cz o) další formy prezentace MŠ (akce, činnosti) : oo) přednášky pro rodiče, návštěva ředitelky ze spol. Step by Step při dopoledních hrách a centrech aktivit *vyplňte vždy až následující řádek ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: a) ANO: Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let), Která mají svá pozitiva i negativa. Mezi pozitiva patří vytváření zdravých sociálních vztahů mezi různě starými dětmi, vzájemná podpora, respekt, možnost pochopení rozdílných potřeb jednotlivých dětí. Kapacita dětí je již několikátý rok 28 dětí na třídu. To se projevuje nejen v řízených činnostech, ale i v běžném režimu v náročnější organizaci. Snažíme se dětem věnovat individuálně, i když v takovémto množství dětí na třídě je to velice obtížné. Věkově smíšená skupina dětí vyžaduje zvýšenou pozornost k zvláštnostem jednotlivých vývojových etap. Věkově heterogenní třídy jsou pozitivem pro děti, ale kladou vyšší nároky na pedagogy, jejich přípravu a organizaci procesu ve smyslu výběru aktivit tak, aby byly vhodné ro celou skupinu dětí, nebo diferenciované tak, aby se děti navzájem neomezovaly a současně byly naplněny jejich výchovně vzdělávací potřeby. Centra aktivit a jejich realizace je náročnější z hlediska přípravy zajímavých námětů i z hlediska praktické realizace. 14

16 b) ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout. Děti, které nemohou po obědě usnout, mají zpočátku klidový režim na molitanu, stejně jako děti, které usínají. Po přečtení pohádky a krátkém odpočinku asi ve hod. vstávají Ti, kteří neměli potřebu spánku. Věnují se klidovým činnostem a neruší ještě odpočívající děti, které nechtějí vstávat nebo ty spící. Ti, kteří již vstaly, se věnují hrám a činnostem probíhajícím ve třídě a následně i v části herny, kde se již nespí. Počátkem školního roku si děti bez rozdílu věku vybírají hry a aktivity, pro které se samy rozhodnou. Předškolní děti vedeme k rozvíjení a dokončení činnosti, kterou si samy vybraly, přípravu a úklid prostředí. Cíleně s nimi plníme různá zadání, při kterých využíváme nejen hračky, ale i didaktické stavebnice a jiné pomůcky k rozvoji celé osobnosti. Rozvíjíme logické myšlení, postřeh, paměť, pozornost, trpělivost, smysl pro detail a rozdíl aj. Sestavujeme děj pohádek, vyprávíme příběhy, vytváříme skupiny, kreslíme na dané téma s různými záměry, provádíme uvolňovací cviky, plníme zadání na grafických listech aj. c) ANO: Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány vzdělávání. Pro děti s OŠD byl vypracován IVP zprávy z PPP, pedagogické diagnostiky a pozorování obou učitelek. Po konzultaci byl vypracován IVP zaměřený nejen na oblasti, které byly zmíněny ve zprávě PPP, ale i na problémy v sociální oblasti, které se projevovaly v kolektivu ve třídě. Průběžně s ohledem na vypracovaný IVP byly oběma učitelkami konzultovány výsledky za dané období. Z těchto závěrů vycházela další nabídka pro dítě. V případě dětí s OŠD je velmi důležitá spolupráce s rodinou a jednotný postup a zájem obou zúčastněných stran na stejném postupu, a tím i výsledku. ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST, AKTIVNÍ ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH nejedná se o projekty v rámci ŠVP (ANO NE nevhodné vymažte) a) NE: odborná publikační činnost ředitelky. b) NE: odborná publikační činnost učitelek. c) NE: aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech d) NE: aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech OTEVŘENOST ŠKOLY a) Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ Komunikace s rodiči je na pomyslném žebříčku našich priorit vysoko, a tak dbáme na to, aby byl rodič naším partnerem, který má možnost zasahovat do chodu školy. Rodiče mají možnost vyjádřit svá přání, potřeby, požadavky či nespokojenost kdykoli mají potřebu. Učitelky jsou s nimi v kontaktu každý den. Požadavky, připomínky a nároky rodičů jsou také pravidelně zjišťovány pomocí dotazníků, které nám velice dobře slouží jako zpětná vazba, kterou využíváme ke zlepšení a zefektivnění našich služeb. b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ: Díky příjemnému prostředí a přátelskému klimatu naší školy probíhá adaptace nových dětí do MŠ hladce. Velkým plusem jsou také heterogenní skupiny na třídách, kdy starší děti spolehlivě a hlavně 15

17 spontánně přebírají roli pomáhajících v adaptaci nových kamarádů. Přirozeně tak učí nové děti jak se s novým prostředím sžít, orientovat se v něm a cítit se v něm dobře. c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ: Ze zkušenosti je tato skutečnost jednoznačným plusem. Nejen pro mladší sourozence, kteří se již předem seznamují s prostředím mateřské školy, takže při samotném nástupu do MŠ již vědí, co je čeká. Ale i pro starší sourozence skýtá přítomnost rodinného příslušníka v MŠ benefity. Starší sourozenci většinou mají potřebu/ tendence své mladší sourozence chránit a pečovat o ně, což oba sourozence posouvá neuvěřitelně vpřed co se sebeobsluhy, adaptace a orientace v programu školy (a nejen tam) týče. d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: Činnost tříd je neustále dokumentována fotoaparátem. Fotografie jsou umisťovány na web naší školy, takže každý rodič má možnost s dítětem probírat zážitky ze školy. Na začátku školního roku pořádáme setkání s rodiči, kde je informujeme o obsahu našeho ŠVP. Rodiče tak mohou sledovat, co se ve škole aktuálně děje a mohou přinášet pomůcky, materiály apod. do MŠ. Zapojují se díky tomu velmi intenzivně do průběhu školního a třídního vzdělávacího programu. Orientují se v tom, co nás čeká daný týden, jaká centra aktivit a činnosti v CA jsou naplánována, na co se děti mohou těšit. Je to pro nás dobrá zpětná vazba, jak se rodič zajímá o každodenní činnosti dětí ve třídě a na škole. e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: Nejdůležitější jsou pro nás každodenní krátké rozhovory a předávání informací zákonným zástupcům o pokrocích dětí ten den, o prožitcích dětí během dne. Veškeré informace pro rodiče a širší veřejnost je možné najít na webových stránkách naší MŠ. Aktuality jsou také vyvěšeny ve vestibulu či šatnách jednotlivých tříd na všech budovách naší školy. Zpracovala ředitelka mateřské školy: Věra Kudláčková Praha dne 6. října 2014 Přiložené povinné přílohy (týká se jen samostatných MŠ): Rozvaha bilance k Rozvaha bilance k Výkaz zisku a ztráty k Výkaz zisku a ztráty k Příloha účetní uzávěrky k

4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT!

4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT! DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠKS ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2012/2013 pro MHMP, který v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 203/204 Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy resp. školského zařízení a základní škola BEEHIVE, s.r.o.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY školní rok 2013/2014 1 1) Základní údaje o škole název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014: Základní škola, Praha

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 202/203 Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy resp. školského zařízení a základní škola BEEHIVE, s.r.o.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více