Bezbariérová řešení staveb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezbariérová řešení staveb"

Transkript

1 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách

2 Základní pojmy Základní pojmy

3 Základní pojmy Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ze dne 5. listopadu 2009 jsou osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: osoby s pohybovým postižením osoby se zrakovým postižením osoby se sluchovým postižením osoby s mentálním postižením osoby pokročilého věku těhotné ženy osoby doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let

4 Základní pojmy Podle vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace: pro vydání územního rozhodnutí při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu při zpracování projektové dokumentace při povolování nebo ohlašování a provádění staveb při vydávání kolaudačního souhlasu při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení při kontrolních prohlídkách staveb

5 Základní pojmy Vyhláška se vztahuje na tyto typy staveb nebo části staveb: stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností společné prostory a domovní vybavení bytových domů obsahujících více než 3 byty, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení stavby pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením

6 Základní pojmy Ustanovení vyhlášky se uplatní také u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují. U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče. Slouží-li části jedné stavby rozdílným účelům, posuzují se jednotlivéčásti samostatně podle příslušných ustanovení vyhlášky a jejích příloh.

7 Základní pojmy Bezbariérové užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. Při odstranění stavby nebo změně dopravního značení musí být provedeny také příslušné změny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, zejména musí být provedeny příslušné změny v hmatových prvcích a akustickém vedení a informacích pro osoby se zrakovým postižením.

8 Základní pojmy 700mm x 1200mm ROZMĚRY VOZÍKU

9 Základní pojmy dosah max.1200mm DOSAHOVÉ VZDÁLENOSTI OSOBY NA VOZÍKU

10 Základní pojmy otáčení o 360 o min. průměr 1500mm otáčení o 90 o -180 o mm x 1500mm OTÁČENÍ VOZÍKU

11 PROSTOROVÉ POŽADAVKY Základní pojmy

12 PROSTOROVÉ POŽADAVKY CHODBY, PRŮCHODY Základní pojmy

13 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Základní prvky bezbariérového užívání staveb

14 Základní prvky bezbariérového užívání staveb Základní prvky bezbariérového užívání staveb vyjadřují elementární principy a systémové zásady na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let. Všeobecné zásady pro navrhování: výškové rozdíly pochozích ploch max. 20mm povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření min. 0,5 nášlapná vrstva ve sklonu musí mít součinitel smykového tření min. 0,5 + tg α (α je úhel sklonu ve směru chůze) pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze max. 15mm Telefonní automat musí být vybaven sklopným sedátkem o rozměrech min. 450mm x 450mm ve výši 460mm nad podlahou nebo sedací opěrou v bezprostřední blízkosti přístroje.

15 Základní prvky bezbariérového užívání staveb v šířce min. 800mm v šířce min. 600mm PODJEZD VOZÍKEM PODJEZD STUPAČKAMI VOZÍKU PODJEZD

16 BEZBARIÉROVÁ KUCHYNĚ zdroj: Veronika Loušová, diplomová práce Interiér bez bariér, VŠUP Praha 2005 Základní prvky bezbariérového užívání staveb

17 Základní prvky bezbariérového užívání staveb PODHMAT MOBILNÍ KONTEJNER VÝSUVNÁ PRACOVNÍ PLOCHA VÝSUVNÁ POLICE

18 POKLADNA, PŘEPÁŽKA Základní prvky bezbariérového užívání staveb

19 Základní prvky bezbariérového užívání staveb manipulační plocha min. šířky 1000mm a min.hloubky 1200mm smí mít sklon pouze v jednom směru a max. 1:50 (2,0 %) OVLÁDACÍ PRVKY A DALŠÍ VYBAVENOST

20 Základní prvky bezbariérového užívání staveb ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Za osoby se zrakovým postižením se pokládají osoby nevidomé a slabozraké. Při navrhování prostředí pro osoby se zrakovým handicapem je třeba vycházet nejen z dispozic (fyzická zdatnost, celkový zdravotní stav, psychická kondice, pozornost, rychlost) a potřeb těchto osob, ale také z jasně stanovených zásad, které si v rámci sociální rehabilitace osoby se zrakovým postižením vštěpují při nácviku samostatného a bezpečného pohybu a orientace. V rámci nácviku samostatného pohybu a orientace v prostoru si osoby se zrakovým handicapem osvojují tyto dovednosti: zvládnutí prvků prostorové orientace (přímá chůze, odhad vzdálenosti, odhad úhlů, odhad vzdálenosti zdroje zvuku, rozlišení směru zvuku) zvládnutí techniky bílé hole (aplikace v konkrétním prostředí) zvládnutí užívání dopravních prostředků vnímání prostředí kompenzačními pomůckami sociální dovednosti

21 Základní prvky bezbariérového užívání staveb Důležitými prvky pro orientaci v prostoru jsou orientační body (roh domu, sloupek světelné signalizace), místa, která jsou při pohybu na určené trase snadno, rychle a zaručeně postižitelná, a která se výrazně odlišují od okolí a přináší osobě se zrakovým postižením novou informaci. Ke zvýšení vnitřní jistoty nevidomého při chůzi po známé trase, vytvoření správné představy o okolním prostředí a určení pozice na trase pomáhají orientační znaky. Orientační znaky = vjemy, které charakterizují celkovou orientační situaci prostředí: sluchové (charakteristické zvuky a jejich lokalizace)

22 hmatové (povrchové struktury terénu, prvků prostředí) Základní prvky bezbariérového užívání staveb čichové (charakteristické vůně a zápachy) tepelné (vnímání slunečního záření, větru) vertikální (členitost terénu, stoupání, klesání) horizontální (změny směru, zakřivení)

23 Základní prvky bezbariérového užívání staveb VIZUÁLNÍ KONTRAST Dle vyhlášky č.398/2009 Sb. je třeba dodržovat vizuální kontrast: sloupů veřejného osvětlení světelného signalizačního zařízení pro chodce svislého dopravního značení, celoskleněných ploch nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene dveří do výtahu i do místností zařizovacích předmětů (umývadlo a záchodová mísa včetně ovládacích prvků) madel a klik vůči okolí Vizuálních kontrastů můžeme dosáhnout pomocí: kontrastů materiálů (odlišné materiály, odlišné struktury materiálů) kontrastů barev kontrastů jasů (intenzitou světla a jeho plochou, stejně jako jeho barvou, můžeme jednoduše značit a odlišovat potřebné orientační prvky a jednotlivé prostory)

24 Základní prvky bezbariérového užívání staveb RELIÉFNÍ KONTRAST KONTRAST MATERIÁLŮ KONTRAST BAREV VYUŽITÍ KONTRASTU PŘI ORIENTACI V PROSTORU

25 Základní prvky bezbariérového užívání staveb špatný příklad KONTRAST JASU VYUŽITÍ KONTRASTU PŘI ORIENTACI V PROSTORU

26 Základní prvky bezbariérového užívání staveb ODLIŠNÉ BARVY, STEJNÁ INTENZITA STEJNÉ BARVY, RŮZNÁ INTENZITA KONTRAST BAREV - VNÍMÁNÍ BAREVNÉ ODLIŠNOSTI PŘI PORUŠE ZRAKU

27 Základní prvky bezbariérového užívání staveb K pohybu pomocí bílé hole slouží vodící linie a varovné pásy. Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby. Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby a sloužící k orientaci osob nevidomých a slabozrakých při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné předměty; vodicí linie jsou přirozené a umělé. Přednostně se provádí přirozená vodicí linie.

28 Základní prvky bezbariérového užívání staveb PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE Přirozenou vodicí linii tvoří přirozené součásti prostředí, jsou to: stěny domů podezdívky plotů obrubníky např. trávníků vyšší než 60mm zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky šířky min. 400mm a výšky min. 300mm (např. truhlíky) mimo zastavěné území obce může v odůvodněných případech tuto linii tvořit samotný okraj komunikace bez obrubníku směrem k vegetaci přirozenou vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení (např. fasády domů). Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být min. 1500mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000mm. Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než 8000mm musí být doplněno vodící linií umělou.

29 Základní prvky bezbariérového užívání staveb UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE Umělá vodicí linie je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým postižením při pohybu v interiéru nebo exteriéru. Umělou vodicí linii tvoří podélné drážky a její šířka je v interiéru min. 300mm a v exteriéru 400mm. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře a přednostně v pravém úhlu. Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce vodicí linie. V oboustranné vzdálenosti min. 800mm od osy umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky. Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii.

30 PŘIROZENÁ A UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE V EXTERIÉRU Základní prvky bezbariérového užívání staveb

31 Základní prvky bezbariérového užívání staveb ZVLÁŠTNÍ FORMY UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE signální pás vodicí pás přechodu varovný pás hmatný pás varovný pás na speciální dráze vodicí linie s funkcí varovného pásu

32 Základní prvky bezbariérového užívání staveb SIGNÁLNÍ PÁS označuje místo odbočení z vodicí linie k orientačně důležitému místu (určuje přístup k přechodu pro chodce, k železničnímu přejezdu atd. a současně určuje směr přecházení) označuje přístup k místu nástupu do vozidel veřejné dopravy označuje přístup ke schodům do podchodu označuje přístup na lávku určuje okraj obytné a pěší zóny neurčuje přístup k jednotlivým institucím šířka mm délka směrového vedení signálního pásu min. 1500mm (u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech délku snížit až na 1000mm) povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí a musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem povrch plochy do vzdálenosti min. 250mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní (od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích, v souběhu chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro in-line brusle a při použití barevných vzorů v dlažbě)

33 Základní prvky bezbariérového užívání staveb SIGNÁLNÍ PÁS Signální pás musí začínat u přirozené nebo umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejich šířce.

34 Základní prvky bezbariérového užívání staveb VODÍCÍ PÁS PŘECHODU slouží k orientaci osob se zrakovým postižením při přecházení zřizuje se, je-li trasa přecházení delší než 8000mm, vedená v šikmém směru, nebo z oblouku o poloměru menším než 12000mm a musí navazovat na případné signální pásy na chodníku šířka pásu je 550mm (2 x 3 nebo 2x2 pásky)

35 Základní prvky bezbariérového užívání staveb VAROVNÝ PÁS Varovný pás ohraničuje místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné (rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, hranice vstupu na železniční přejezd nebo přechod, okraj nástupiště tramvajové zastávky s pojížděným mysem, místo se zákazem vstupu, konec části nástupiště kolejové dopravy přístupné veřejnosti, okraj zpevněné plochy na železnici, sestupný schod zapuštěný do chodníku, změnu dopravního režimu na okraji obytné a pěší zóny) Rozměry varovného pásu: šířka 400mm musí přesahovat signální pás na obou stranách min. o 800mm na chodníku s šířkou menší než 2400mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou stranách, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodicí linie a přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí a musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem povrch plochy do vzdálenosti min. 250mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní (od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích)

36 VAROVNÝ PÁS Základní prvky bezbariérového užívání staveb

37 Základní prvky bezbariérového užívání staveb HMATNÝ PÁS Hmatný pás ohraničující místo, které na chodníku s cyklistickou stezkou nebo pásem pro in-line brusle určuje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro chodce a cyklisty nebo in-line brusle.

38 Základní prvky bezbariérového užívání staveb VAROVNÝ PÁS NA SPELIÁLNÍ DRÁZE Varovný pás na speciální dráze odděluje na nástupišti metra bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště a musí mít šířku 150mm.

39 Základní prvky bezbariérového užívání staveb VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU Vodicí linie s funkcí varovného pásu slouží na železničním nástupišti k orientaci při podélném pohybu po něm a zároveň odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Vodicí linie s funkcí varovného pásu musí mít šířku 400mm. Vizuálně kontrastní označení se provádí pouze v šířce 150mm.

40 DOPLŇUJÍCÍ HMATOVÉ INFORMACE Základní prvky bezbariérového užívání staveb

41 Základní prvky bezbariérového užívání staveb AKUSTICKÉ PRVKY Akustický prvek je buď akustická signalizace pro chodce se znamením Stůj či se znamením Volno nebo orientační majáček s příslušným trylkem a popřípadě také s hlasovou frází (trylek je o třetinu akustického tlaku hlasitější než hlasová fráze). Formulace hlasových frází musí respektovat zásady prostorové orientace osob se zrakovým postižením. Majáček se umisťuje zpravidla do osy vstupu.

42 Základní prvky bezbariérového užívání staveb ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Řešení pro osoby se sluchovým postižením vychází z dispozic, možností a potřeb jak osob bez sluchového vjemu - osoby neslyšící, tak osob jen s částečným sluchovým vjemem, které využívají indukční poslech - osoby nedoslýchavé. Řešení pokladen a přepážek musí umožňovat indukční poslech a jejich stavebně technické uspořádání musí umožňovat odezírání. Požaduje se střední hladina osvětlenosti 300lx.

43 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování

44 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování Komunikace pro chodce musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatním chodci.

45 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování Základní požadavky na komunikace pro chodce: min. šířka 1500mm včetně bezpečnostních odstupů (rozpor s ČSN Projektování místních komunikací) výškové rozdíly nesmí být vyšší než 20mm, jinak musí být řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami podélný sklon max. 1:12 (8,33%) a příčný sklon max. 1:50 (2,0%), u mostních objektů v poměru max. 1:40 (2,5 %) úseky s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delší než 200m - musí být zřízena odpočívadla o délce min. 1500mm se sklonem max. 1:50 (2,0%) pouze v jednom směru překážky na komunikacích musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky min. 1500mm technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900mm nad komunikacemi pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250mm mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn max. 100mm u zařizovacích předmětů a technického vybavení staveb délky do 400mm lze hloubku zvýšit na 300mm

46 PŘEKÁŽKY NA KOMUNIKACI Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování

47 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování snížený obrubník s výškou menší než 80mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty nebo in-line brusle s výškovým rozdílem menším než 80mm musí být zřízen hmatný pás, který je součástí bezpečnostního odstupu výjezdy z požární stanice se vybavují varovnými pásy a akustickou signalizací pro nevidomé, popřípadě vodicím pásem přechodu na začátku (konci) obytné a pěší zóny se zřizuje signální a varovný pás vstup ze zóny na chodník označuje signální pás vstup ze zóny na vozovku označuje varovný pás v obytné a pěší zóně musí být systém přirozených nebo umělých vodicích linií hranice nezvýšeného autobusového, trolejbusového nebo tramvajového pásu se v obytné nebo pěší zóně označuje varovným pásem

48 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování Prostory pro nejméně 20 % veřejných telefonních automatů, samoobslužných informací a obdobných zařízení, poštovních schránek, pokladen a přepážek musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Tyto prostory a zařízení musí být označeny příslušnými symboly. Pochozí plochy čerpacích stanic pohonných hmot nejsou určeny k samostatnému užívání osobami se zrakovým postižením, orientační majáčky, signální a varovné pásy se na těchto plochách neprovádí. Požadavky na vizuálně kontrastní označení skleněných ploch, schodů a předmětů nejsou dotčeny.

49 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování PŘECHODY PRO CHODCE, MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ A KORIDORY PRO PŘECHÁZENÍ TRAMVAJOVÉHO PÁSU PŘECHODY PRO CHODCE BEZ ŘÍZENÍ SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ Všeobecné zásady: max. přes dva protisměrné jízdní pruhy (tzn. dvoupruhovou obousměrnou komunikaci) dva souběžné jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je pro odbočování vlevo nebo vpravo se připouští nově navrhované komunikace max. délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení 6500mm změna dokončené stavby se stávajícím přechodem délka může být max.7000mm

50 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování PŘECHODY PRO CHODCE ŘÍZENÉ SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ Všeobecné zásady: vždy přes dva nebo více jízdních pruhů nově navrhované komunikace - max. délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení 9500mm v odůvodněných případech se u změn dokončených staveb v zastavěném území může být délka až na 12000mm a na komunikacích s nezvýšeným tramvajovým pásem až na 17000mm

51 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování obrubník - výška max. 20mm navazující šikmé plochy pro chodce - podélný sklon max. 1:8 (12,5 %), příčný sklon max. 1:50 (2,0 %) přechody vybavené světelnou signalizací musí být vybaveny též akustickou signalizací pro pozemní komunikace sloupek signalizace se umisťuje nejdále 750mm od bezpečnostního odstupu a zpravidla do osy signálního pásu (v souběhu přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty nebo v jiných odůvodněných případech se tento sloupek umisťuje do vzdálenosti 900mm mm od okraje signálního pásu) tlačítko pro ovládání signalizace chodci musí být umístěno ve výšce max. 1200mm od úrovně komunikace pro chodce přechody pro chodce se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vodicím pásem přechodu směrové vedení signálního pásu musí být umístěno v prodloužené ose přechodu nebo alespoň rovnoběžně s ní PŘECHOD PRO CHODCE u změn dokončených staveb mohou být signální pásy a vodicí pás přechodu provedeny jen v případě, že bude zajištěna bezpečnost při přecházení osob se zrakovým postižením

52 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování ovládání samoobslužné signalizace výška max.1200mm vodící linie výška min.60mm varovný pás signální pás LOGIKA POHYBU OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA PŘECHODU podklad SONS foto: Petr Lněnička

53 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování TRASA PŘECHODU VEDENÁ V OBLOUKU TRASA VEDENÁ V ŠIKMÉM SMĚRU PŘECHODY PRO CHODCE S VODÍCÍM PÁSEM PŘECHODU (šířka 550mm - 2 x 3 nebo 2 x 2 pásky)

54 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování koridory pro přecházení tramvajového pásu se vybavují varovnými a signálními pásy odsazenými o 0,3m od varovných pásů (u nástupních ostrůvků lze z prostorových důvodů od tohoto odsazení upustit) koridory pro přecházení tramvajového pásu vybavené světelnou signalizací musí být vybaveny též akustickou signalizací pro pozemní komunikace sloupek chodecké signalizace se umisťuje nejdále 750mm od bezpečnostního odstupu a zpravidla do osy signálního pásu směrové vedení signálního pásu musí být umístěno v prodloužené ose přechodu nebo alespoň rovnoběžně s ní případná dálková aktivace akustických signálů pro nevidomé se provádí ze vzdálenosti 40m všechna akustická návěstidla, která jsou od sebe vzdálená méně než 4m se vybavují tlačítkem pro nevidomé umístěným ve směru příslušného přecházení, kterým nevidomý po dobu stisku vypne akustické signály určené pro ostatní směry přecházení KORIDOR PRO PŘECHÁZENÍ TRAMVAJOVÉHO PÁSU

55 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování NÁSTUPIŠTĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ŽELEZNICE ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSŮ A TROLEJBUSŮ: musí mít výšku 200mm (doporučuje se použití bezbariérového zastávkového obrubníku) u změn dokončených staveb lze tuto hodnotu snížit až na 160mm NÁSTUPIŠTĚ TRAMVAJÍ, METRA, ŽELEZNICE, POZEMNÍCH A VISUTÝCH KYVADLOVÝCH LANOVÝCH DRAH: musí mít výšku odpovídající použitému vozovému parku tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do dopravních prostředků ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSŮ, TROLEJBUSŮ A TRAMVAJÍ: se vybavují vodicí linií a signálním pásem signální pás označuje místo odbočení z vodicí linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel veřejné dopravy, resp. k označníku zastávky na nástupních ostrůvcích se směrem k místu pro přecházení a na okraji nástupiště tramvajové zastávky se zvýšeným pojížděným mysem se zřizuje také varovný pás

56 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování signální pás šířka mm označuje místo odbočení z vodící linie k místu nástupu do prvních dveří vozidla AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

57 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování NÁSTUPIŠTĚ METRA: se vybavují vodicí linií a varovným pásem na speciální dráze šířky 150mm

58 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování MIMOÚROVŇOVÉ A VNĚJŠÍ ŽELEZNIČNÍ NÁSTUPIŠTĚ: se vybavují vodicí linií s funkcí varovného pásu, signálním a varovným pásem, popřípadě akustickými prvky vizuální kontrast varovného pásu a vodicí linie s funkcí varovného pásu se provádí žlutým pruhem šířky 150mm signální pás je vizuálně nekontrastní zpevněné plochy na železnici přilehlé ke kolejišti a určené pro veřejnost se vybavují varovným a signálním pásem, vodicí linie s funkcí varovného pásu se nezřizuje povrch varovného a signálního pásu musí být vizuálně kontrastní

59 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování vodicí linie s funkcí varovného pásu - šířka 400mm, vizuálně kontrastní označení pouze v šířce 150mm MIMOÚROVŇOVÉ ŽELEZNIČNÍ NÁSTUPIŠTĚ

60 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování NÁSTUPIŠTĚ VISUTÝCH KYVADLOVÝCH LANOVÝCH DRAH: se vybavují vodicí linií a signálním pásem PŘEKÁŽKY NA NÁSTUPIŠTI VEŘEJNÉ DOPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOŠE NA ŽELEZNICI: překážky musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky min. 1500mm technické vybavení lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900mm nad komunikacemi pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250mm mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn max. 100mm u zařizovacích předmětů a technického vybavení staveb délky do 400mm, lze hloubku zvýšit na 300mm

61 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování VÝKOPY A STAVENIŠTĚ Při nedodržení průchozího prostoru (1500mm včetně bezpečnostního odstupu) nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti. LÁVKY PŘES VÝKOPY: šířka min. 900mm s výškovými rozdíly max. 20mm po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku - 100mm - 250mm nad pochozí plochou spodní tyč zábradlí nebo sokl s výškou min. 100mm pochozí rošt musí mít velikost mezery ve směru chůze max. 15mm ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ A STAVENIŠTĚ: označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť ve výši 100mm - 250mm nad pochozí plochou pevná zarážka pro bílou hůl (spodní tyč zábradlí) nebo podstavec a ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč zábradlí nebo horní díl oplocení), sledující půdorysný průmět překážky (zarážku lze odsunout za obrys překážky max. o 200mm)

62 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování PŘÍSTUPY DO STAVEB Přístupy musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů do staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností do společných prostor a domovního vybavení bytových domů obsahujících více než 3 byty do upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení do staveb pro výkon práce celkově 25 a více osob (pokud provoz umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením) nebo staveb pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením Přístupy se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi. U budov se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnic, krajských úřadů, výpravních budov, odbavovacích terminálů veřejné dopravy a stanic metra musí být definovány také akusticky.

63 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování VSTUPY DO STAVEB musí být v úrovni komunikace pro chodce brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou

64 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování

65 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování

66 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování

67 ŠPATNÉ PŘÍKLADY Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování

68 ŠPATNÝ PŘÍKLAD Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování

69 ŠPATNÝ PŘÍKLAD Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování

70 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování PARKOVACÍ STÁNÍ PRO VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBY TĚŽCE POHYBOVĚ POSTIŽENÉ Musí být vyhrazena: na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla MINIMÁLNÍ POČTY VYHRAZENÝCH STÁNÍ (vycházejí z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy): Celkový počet stání: Počet vyhrazených stání: a více 2%

71 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování PARKOVACÍ STÁNÍ PRO VOZIDLA OSOB DOPROVÁZEJÍCÍCH DÍTĚ V KOČÁRKU Min. 1% z celkového počtu stání musí být vyhrazeno u staveb: pro obchod pro služby pro zdravotnictví Výsledný počet vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže u vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu.

72 Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování VYHRAZENÉ STÁNÍ PRO VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBY TĚŽCE POHYBOVĚ POSTIŽENÉ A PRO VOZIDLA OSOB DOPROVÁZEJÍCÍCH DÍTĚ V KOČÁRKU

73 NÁVAZNOST NA CHODNÍK Řešení parteru a přístupů do staveb, parkování

74 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Schodiště a vyrovnávací schody

75 Schodiště a vyrovnávací schody Bezbariérově se řeší hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště. Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může být min. 3 a max. 16. Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. U změn dokončených staveb v případě šikmé podstupnice může být přesah stupnice max. 25mm Ve stavbách pro železnici, metro a odbavovací terminály veřejné dopravy musí být u schodů o šířce 3000mm a více tato stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100mm na délku schodu, ve vzdálenosti max. 50mm od hrany schodu.

76 SCHODIŠTĚ Schodiště a vyrovnávací schody

77 MADLO SCHODIŠTĚ Schodiště a vyrovnávací schody

78 Schodiště a vyrovnávací schody ZABEZPEČENÍ SCHODIŠTĚ varianta 1 schodiště vybíhající do prostoru musí mít pevnou zábranu - sokl výšky min. 300mm a ve výši 1100mm nad pochozí plochou pevnou ochranu (např. tyč zábradlí) pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200mm v exteriéru a 2100mm v interiéru přechod Rumunská, Praha 2

79 Schodiště a vyrovnávací schody ZABEZPEČENÍ SCHODIŠTĚ varianta 2 schodiště vybíhající do prostoru musí mít ve výši mm pevnou zarážku pro slepeckou hůl a ve výši 1100mm nad pochozí plochou pevnou ochranu (např. tyč zábradlí) pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200mm v exteriéru a 2100mm v interiéru přechod Rumunská, Praha 2

80 Schodiště a vyrovnávací schody ZABEZPEČENÍ SCHODIŠTĚ přechod Rumunská, Praha 2

81 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérové rampy

82 Bezbariérové rampy Podélný sklon bezbariérové rampy smí být v poměru max. 1:16 (6,25 %) a příčný sklon v poměru max. 1:100 (1,0 %). U šikmých ramp překonávajících rozdíl výškových úrovní do 250mm nemusí být instalováno zábradlí ani madla, musí se ale vytvořit podélné zarážky (sokly) výšky min. 100mm (dle ČSN Schodiště a šikmé rampy Základní požadavky) Není-li rampa u změn dokončených staveb delší než 3000mm, smí mít podélný sklon v poměru max. 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

83 Bezbariérové rampy

84 MOBILNÍ RAMPA, ŠIKMÁ RAMPA - LYSAKER STASJON OSLO, NORSKO Bezbariérové rampy

85 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky

86 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky Stavby se přednostně vybavují výtahy. Šikmé nebo svislé zdvihací plošiny se použijí jen v odůvodněných případech u změn dokončených staveb. Šikmou zdvihací plošinou se rozumí především schodišťový výtah. VÝTAHY Minimální půdorysné rozměry klece výtahu: novostavba šířka 1100mm, hloubku 1400mm, šířka vstupu 900mm internát nebo domov pro osoby s těžkým pohybovým postižením (min. jeden výtah) šířka 2000mm, hloubka 1400mm, šířka vstupu 1100mm nemocnice (min. jeden výtah) šířku 1400mm, hloubka 2300mm, šířka vstupu 1100mm změna dokončené stavby (v odůvodněných případech) šířka 1000mm, hloubka 1250mm, šířka vstupu 800mm

87 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky NOVOSTAVBA INTERNÁT NEBO DOMOV PRO OSOBY S TĚŽKÝM POHYBOVÝM POSTIŽENÍM VÝTAHY

88 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky NEMOCNICE ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY VÝTAHY

89 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze. Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno příslušným symbolem.

90 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být min. 1500mm x 1500mm šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy min. o 1mm reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby (pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět) VÝTAHY MANIPULAČNÍ PLOCHY, DVEŘE

91 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky OVLADAČ SKLOPNÉ SEDÁTKO VÝTAHY

92 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky ZDVIHACÍ PLOŠINY MINIMÁLNÍ ROZMĚRY SVISLÝCH ZDVIHACÍCH PLOŠIN (dle ČSN ISO Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí) 1100mm x 1400mm jsou-li dveře umístěny na 90 k sob ě navzájem (průvodce vedle vozíku) 800mm x 1600mm průvodce stojí za vozíčkářem 800mm x 1250mm vozíčkář bez průvodce 650mm x 650mm stojící uživatel Nosnost svislé zdvihací plošiny pro vozík musí být min. 250kg.

93 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky DogA CENTRUM NORSKÉHO DESIGNU A ARCHITEKTURY OSLO, NORSKO

94 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky DOPORUČENÉ ROZMĚRY ŠIKMÝCH ZDVIHACÍCH PLOŠIN (dle doporučení MMR příloha k dopisu MMR č.j /09-02 odpověď na dotazy Pražské organizace vozíčkářů) 800mm x 1250mm nosnost šikmé zdvihací plošiny pro vozík musí být nejméně 150kg volná plocha před nástupními místy na zdvihací plošiny musí být min. 1500mm x 1500mm v odůvodněných případech mohou být tyto rozměry zmenšeny na šířku min. 1200mm a hloubku min. 1500mm u nájezdu s otočením a na šířku min. 800mm a hloubku min. 1200mm u přímého nájezdu

95 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky ŠIKMÁ ZDVIHACÍ PLOŠINA POŠTOVNÍ MUZEUM BERLÍN, NĚMECKO

96 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a chodníky Chod pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků s určením jejich polohy a směru jízdy musí být signalizován hlasovým zařízením, které mohou pomocí dálkového ovládání spouštět osoby se zrakovým postižením. Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě.

97 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Vstupy do budov

98 Vstupy do budov Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi. Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou. Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby.

99 Vstupy do budov OTVÍRANÍ DVEŘÍ DOVNITŘ OTVÍRANÍ DVEŘÍ VEN PLOCHA PŘED VSTUPY

100 Vstupy do budov VSTUPNÍ DVEŘE křídlo vstupních dveří musí umožňovat otevření min. 900mm vstup do objektu musí mít šířku min. 1250mm POHYB V ZÁDVEŘÍ

101 Vstupy do budov VSTUPNÍ DVEŘE dveře smí být zaskleny od výšky 400mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE

102 Vstupy do budov PROSKLENÉ DVEŘE zasklení zasahuje níže než 800mm ve výšce 800mm mm a zároveň ve výšce 1400mm mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50mm nebo pruhem ze značek o průměru min. 50mm vzdálenými od sebe max. 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí ZVONKY

103 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Dveře a okna

104 Dveře a okna MANIPULAČNÍ PROSTOR U DVEŘÍ OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

105 Dveře a okna DVEŘE světlá šířka min. 800mm světlá šířka dveří ve sportovních stavbách musí odpovídat rozměrovým parametrům sportovních vozíků otevíravá dveřní křídla - ve výši 800mm 900mm musí být vodorovná madla přes celou jejich šířku, umístěná na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných dveře smí být zaskleny od výšky 400mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800mm mm a zároveň ve výšce 1400mm mm kontrastně označeny oproti pozadí - výrazný pruh šířky min. 50mm nebo pruh ze značek o průměru min. 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí

106 OKNA V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové ovládání nejvýše 1100mm nad podlahou. Dveře a okna

107 Dveře a okna okna s parapetem nižším než 500mm a prosklené stěny musí mít spodníčásti do výšky 400mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození (pro osoby s omezenou schopností pohybu) ve výšce 800mm mm a zároveň ve výšce 1400mm mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí - výrazný pruh šířky min. 50mm nebo pruh ze značek o průměru min. 50mm vzdálenými od sebe max. 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí (u požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100mm) PROSKLENÁ STĚNA S MADLEM

108 Dveře a okna okna s parapetem nižším než 500mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodníčásti do výšky 400mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození (pro osoby s omezenou schopností pohybu) ve výšce 800mm mm a zároveň ve výšce 1400mm mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí - výrazný pruh šířky min. 50mm nebo pruh ze značek o průměru min. 50mm vzdálenými od sebe max. 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí (u požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100mm) PROSKLENÁ STĚNA V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH

109 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Hygienická zařízení a šatny

110 Hygienická zařízení a šatny

111 Hygienická zařízení a šatny

112 Hygienická zařízení a šatny

113 Hygienická zařízení a šatny

114 Hygienická zařízení a šatny

115 Hygienická zařízení a šatny

116 Hygienická zařízení a šatny

117 KABINA WC Hygienická zařízení a šatny

118 KABINA WC S ASISTENCÍ Hygienická zařízení a šatny

119 Hygienická zařízení a šatny NOVÁ OPERA, OLSO, NORSKO NEUES MUSEUM, BERLÍN, NĚMECKO KABINA WC S ASISTENCÍ

120 Hygienická zařízení a šatny

121 Hygienická zařízení a šatny

122 Hygienická zařízení a šatny

123 Hygienická zařízení a šatny

124 Hygienická zařízení a šatny

125 KOUPELNA SE SPRCHOU Hygienická zařízení a šatny

126 KOUPELNA SE SPRCHOU REHAB BASEL, BASILEJ, ŠVÝCARSKO Hygienická zařízení a šatny

127 KOUPELNA SE SPRCHOU CHRÁNĚNÉ DÍLNY, ANABERG, NĚMECKO Hygienická zařízení a šatny

128 OBJEKT SOCIÁLNÍ PÉČE Hygienická zařízení a šatny

129 OBJEKT SOCIÁLNÍ PÉČE Hygienická zařízení a šatny

130 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Stavby občanského vybavení

131 Stavby občanského vybavení ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. U změn dokončených staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo bezbariérovou rampou a výtah ani bezbariérovou rampu nelze z technických důvodů dodatečně zřídit, musí být zajištěno bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží. U staveb veřejné správy musí být v tomto podlaží umožněno užití všech služeb poskytovaných v budově. U staveb s výtahem určeným pro dopravu osob nebo osob a nákladů musí být osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností.

132 Stavby občanského vybavení Níže vyjmenované prostory a prvky musí být řešeny tak, aby bylo zajištěno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, vyhrazené prostory musí být označeny příslušnými symboly : prostory stavby v částech určených pro užívání veřejností bezpečnostních prvky u vstupu a výstupu odbavovací nebo registrační a komunikační systémy mezi veřejností a personálem min. 20 % veřejných telefonních automatů, samoobslužných informací, obdobných zařízení, pokladen a přepážek

133 Stavby občanského vybavení ORIENTACE VEŘEJNOSTI Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné. Odbavovací a registrační systémy musí umožňovat samostatné užívání osobami se zrakovým postižením, jinak nesmí být použity. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele (nutné brát v úvahu zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma). Vyhrazené prostory a zařízení musí být označeny příslušným symbolem a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim. Každá hygienická zařízení a šatny, která jsou určena pro užívání veřejností, musí být hmatově označena. Pokud je u změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění a přístupové trase k němu.

134 Stavby občanského vybavení LOUVRE PAŘÍŽ, FRANCIE LYSAKER STASJON OSLO, NORSKO INFORMAČNÍ PRVKY

135 Stavby občanského vybavení MUSÉE DU QUAI BRANLY PAŘÍŽ, FRANCIE INFORMAČNÍ PRVKY

136 Stavby občanského vybavení ZÁCHODY, SPRCHY, ŠATNY Pokud je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení min. jedna bezbariérová kabina WC v oddělení pro ženy a min. jedna bezbariérová kabina WC v oddělení pro muže. Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena max. dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich (pro obě pohlaví) přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru (lze tak postupovat i u změn dokončených staveb s více záchodovými kabinami a v odůvodněných případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy). Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta. Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost musí mít min. jednu přebalovací kabinu v oddělení pro ženy a min. jednu přebalovací kabinu v oddělení pro muže, popřípadě min. jednu přebalovací kabinu přístupnou ze společného prostoru. Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být min. jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy i pro muže řešena jako bezbariérová. Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být min. část této šatny v oddělení pro ženy i pro muže řešena v souladu s požadavky na bezbariérovost.

137 ZKUŠEBNÍ, PŘEVLÉKACÍ KABINA Stavby občanského vybavení

138 Stavby občanského vybavení PROSTORY PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ Prostory pro shromažďování min. počet vyhrazených míst pro osoby na vozíku: Celkový počet míst: Počet míst vyhrazených pro osoby na vozíku: a více místo na každých dalších 500 Prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučeníči překladatelský servis kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Tyto prostory nesmí být v jednotlivých podlažích půdorysně umístěny nad sebou.

139 MÍSTO PRO VOZÍK Stavby občanského vybavení

140 MÍSTO PRO VOZÍK VÝHLED NA VZTAŽNÝ BOD JEVIŠTĚ, PLÁTNA Stavby občanského vybavení

141 MÍSTO PRO VOZÍK WIENER STADTHALLE, VÍDEŇ, RAKOUSKO Stavby občanského vybavení

142 Stavby občanského vybavení UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ubytovacích zařízeních pro cestovní ruch a pobytových zařízeních musí nejméně 5 % bezbariérových pokojů. Výsledný počet pokojů se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. SPORTOVIŠTĚ U staveb pro sport musí být bezbariérově řešeno rovněž sportoviště a závodiště a jejich zázemí, zejména hygienické zařízení a šatny, při respektování zvýšených nároků na manipulační prostory pro používání sportovních vozíků.

143 Stavby občanského vybavení BAZÉNY Veřejně přístupné plavecké bazény, relaxační a rehabilitační vodní prostory musí mít zajištěný bezbariérový přístup do vody řešený prostřednictvím schodů a bazénového zvedáku nebo schodů a zvýšeného okraje.

144 Stavby občanského vybavení ZVÝŠENÝ OKRAJ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK PŘÍSTUP DO BAZÉNU

145 Stavby občanského vybavení SCHODY DO BAZÉNU BAZÉNOVÝ ZVEDÁK PŘÍSTUP DO BAZÉNU

146 Stavby občanského vybavení ŠKOLY, PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérověřešeny prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně. WC PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

147 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bytové domy, upravitelné byty, byty zvláštního určení

148 Bytové domy, upravitelné byty, byty zvláštního určení Přístup do všech prostor užívaných osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. Bytový dům s výtahem musí umožňovat užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Stavba bytového domu bez výtahu musí umožňovat užívání společných prostor nejméně v jednom podlaží, které slouží převážně pro bydlení.

149 Bytové domy, upravitelné byty, byty zvláštního určení BYTOVÝ DŮM OBSAHUJÍCÍ BYT ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Byt zvláštního určení je byt zvláště upravený pro ubytování osob se zdravotním postižením. ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU Dimenzování pro osoby používajících vozík: přístup do všech prostor domovní vybavenosti (určené sklepní boxy, místností pro kola a kočárky nebo vozíky, dílny, prádelny a sušárny, prostory pro kontejnery, včetně výškového umístění kontejneru, úkryty CO) parkování nebo garážování vozidel přepravujících osoby těžce pohybově postižené přístup ze zastávky veřejné dopravy domovní schránka patřící k bytu zvláštního určení - otvor pro vyzvednutí zásilky 850mm mm nad podlahou

150 Bytové domy, upravitelné byty, byty zvláštního určení ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM přístup ze zastávky veřejné dopravy k domu musí být bezpečný a orientačně jednoduchý zejména s ohledem na způsob přecházení přístup ke vstupu do domu musí být hmatově i vizuálně rozlišitelný od ostatních (orientačně jednoznačný prvek, vzájemně zaměnitelné vstupy nesmí být označeny stejným způsobem) stanoviště kontejnerů pro tříděný i netříděný odpad musí být v blízkosti vstupu do domu a přístup k tomuto stanovišti i zpět musí být orientačně jednoduchý tlačítko zvonku patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově a vizuálně kontrastní vedle zvonku musí být rámeček výšky min.12mm a šířky min.100mm pro vložení štítku s Braillovým písmem, rámeček nesmí být zakryt sklepní box patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově i vizuálně rozlišitelný od ostatních (zpravidla je umístěn jako první v řadě nebo obsahuje jiný orientačně jednoznačný prvek, např.štítek s reliéfními znaky a Braillovým písmem)

151 Bytové domy, upravitelné byty, byty zvláštního určení UPRAVITELNÝ BYT, BYT ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A OBYTNÉ ČÁSTI STAVEB Upravitelný byt je byt, který splňuje základní technické požadavky bezbariérovosti, tj. byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. K upravitelnému bytu musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU dispoziční řešení musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory vstupní dveře do bytu, vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít šířku min. 900mm, všechny dveře v bytě (vyjma vstupních) musí být bez prahů na obou stranách dveří musí být dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem obytné i pobytové místnosti, předsíně a chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360 (kruh o průměru 1500mm) v bytě pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního charakteru (obývacího pokoje min. jedné ložnice), dostatek prostoru pro pohyb dvou vozíků současně v bytě musí být vymezen prostor pro skladování vozíku v bytě se třemi a více obytnými místnostmi musí být zřízena další samostatná záchodová kabina (dveře min. šířky 800mm otvíravé ven, další bezbariérové požadavky nejsou na tuto kabinu kladeny)

152 Bytové domy, upravitelné byty, byty zvláštního určení lodžie, balkony nebo terasy - hloubku min. 1500mm, sklon podlahy max. 1:50 (2,0 %), přístup v úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem max. 20mm, neprůhlednáčást zábradlí do výšky max. 600mm nad podlahou umístění všech prvků ovládaných rukou (vypínače, zásuvky, jističe, dveřní kliky, držadla splachovače) ve výšce 600mm mm a min. 500mm od pevné překážky zámek dveří - max. 1000mm od podlahy, klika max. 1100mm ovládání oken - max.1100mm nad podlahou okna v obytných a pobytových místnostech - parapet max. 600mm nad podlahou rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem pokoje musí být vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými zásuvkami umožňujícími užití kompenzačních pomůcek na bázi PC a audiotechniky

153 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Stavby pro výkon práce, chráněné dílny

154 Stavby pro výkon práce, chráněné dílny Základní požadavky na stavby, kde jsou zaměstnávány osoby s handicapem: přístup do prostor užívaných osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy (u změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu) prostory staveb, včetně bezpečnostních prvků a vybavení, musí rozměry a vybavením umožňovat osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace vykonávat všechny činnosti, pro které jsou tyto prostory určeny část každého hygienického zařízení a šaten v oddělení pro ženy i v oddělení pro muže musí splňovat požadavky na bezbariérové užívání pro prostory určené pro shromažďování platí přiměřeně stejné požadavky jako na prostory určené pro shromažďování ve stavbách občanského vybavení

155 CHRÁNĚNÉ DÍLNY LEBENSHILFE BERNBURG, NĚMECKO Stavby pro výkon práce, chráněné dílny

156 Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Příklady bezbariérových řešení v historickém prostředí

157 BENÁTKY, ITÁLIE Příklady bezbariérových řešení v historickém prostředí

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb

o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Rozsah platnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Rozsah platnosti 369 VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo pro místní

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

369_2001_sb.txt. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

369_2001_sb.txt. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Změna: 492/2006

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Rozsah platnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Rozsah platnosti 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo

Více

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A Identifikační údaje Název stavby : Zřízení chodníku v Jiráskově ulici v Horšovském Týně Místo stavby : Okres : Katastrální území : Investor : Projektant : Stupeň PD : Datum zpracování

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Stupeň: DSP B.6 Bezbariérové užívání 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr

Více

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ISBN 978-80-87438-17-6 ÚVODNÍ

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání Přístup ke vstupu obtížný povrch přístup od VPS ke vstupu objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení

Více

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM B.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ Obsah 1 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 1.1 Komunikace pro chodce - chodníky 1.2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení 1.3 Nástupiště veřejné dopravy

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Kvalitativní+standardy.doc

Kvalitativní+standardy.doc Košumberk 80, 538 54 Luže, IČ: 0083024, DIČ: CZ0083024 OBSAH:. Všeobecně 2. Charakteristiky funkčních geometrických parametrů 3. Související normy a předpisy 4. Požadované vlastnosti některých konstrukcí

Více

staveb Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

staveb Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Bezbariérové užívání dopravních staveb Bezbariérové 49.zasedání užívání Odborné dopravních skupiny staveb Tramvajové tratě SDP-ČR, 2.4. 2014 1/213 Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 13. DIVADLO HORNÍ POČERNICE VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání lokalizace: na parkovišti u vstupu počet: 1 přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový

Více

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Poznámka: text kurzívou v závorce charakterizuje předmět paragrafového znění Úvodní ustanovení

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13

Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13 OBSAH Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.4.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ DOUBRAVČICE II. ETAPA PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.4.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ DOUBRAVČICE II. ETAPA PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ DOUBRAVČICE II. ETAPA PŘÍLOHA : B.4.1. TECHNICKÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ PRO JEJICH UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Zpracováno podle vyhlášky

Více

BEZBARIEROVOST MĚSTSKÝ ÚŘAD A POLIKLINIKA STRÁŽ POD RALSKEM, REVOLUČNÍ č.p. 164

BEZBARIEROVOST MĚSTSKÝ ÚŘAD A POLIKLINIKA STRÁŽ POD RALSKEM, REVOLUČNÍ č.p. 164 BEZBARIEROVOST MĚSTSKÝ ÚŘAD A POLIKLINIKA STRÁŽ POD RALSKEM, REVOLUČNÍ č.p. 164 ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM PŘÍLOHA č. 1 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. I. ETAPA. Název stavby: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. I.

MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. I. ETAPA. Název stavby: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. I. OBSAH DOKUMENTACE: 1 Identifikační údaje... 2 2 Účel objektu... 2 3 Zásady architektonického a dispozičního řešení... 2 3.1 Architektonické a výtvarné řešení... 2 3.2 Zásady provozně-dispozičního řešení...

Více

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. Vyhláška Úvodní ustanovení Předmět úpravy 1 2 3 Požadavky na stavby pozemních komunikacía veřejného

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

1,0 m při obnově a s použitím technických opatření

1,0 m při obnově a s použitím technických opatření Specifické hodnoty Příloha č. 1 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy 1. Stromy a inženýrské sítě K ustanovení 16 odst. 5; 19 odst. 3 a 5 Výsadbová plocha Pro strom musí být zajištěna minimální výsadbová

Více

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2597 ze dne 23.10.2015 k návrhu na vydání Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

Více

Červená menza se nachází ve 2. NP a 3. NP Studentského domu.

Červená menza se nachází ve 2. NP a 3. NP Studentského domu. Objekt částečně přístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ ČVUT) STUDENTSKÝ DŮM (ČERVENÁ) MENZA Bílá 2571/6, 166 36 Praha 6 - Dejvice Tel.: 234 606 111 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/studentsky-dum GPS:

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 8. ZŠ STOLIŇSKÁ NOVÁ BUDOVA VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: - Přístup ke vstupu obtížný povrch sklon

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

Vysvětlivky k použitým symbolům

Vysvětlivky k použitým symbolům Vysvětlivky k použitým symbolům Následující symboly i doprovodný text jsou majetkem Pražské organizace vozíčkářů, o.s., Benediktínská 688/6, 110 00 Praha 1, www.pov.cz Kategorie přístupnosti objektů Objekt

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Návrh systému hmatového a akustického vedení pro samostatné užívání dopravních staveb zrakově postiženými cestujícími Bc. Jan Cupal Diplomová práce 2011

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 Obsah a text 398/2009 Sb. citováno dne 1.11.2011 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová vyhláška

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt

Více

Objekt přístupný* VSTUPY

Objekt přístupný* VSTUPY Objekt přístupný* UNIVERZITNÍ KNIHKUPECTVÍ ODBORNÉ LITERATURY - ČVUT Budova Národní technické knihovny (NTK) Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice Tel.: neuveden Web knihkupectví: http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických

Více

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má hlavní budovu v Břehové ulici, Praha 1.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má hlavní budovu v Břehové ulici, Praha 1. Objekt částečně přístupný* FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (FJFI) budova BŘEHOVÁ Břehová 7, 115 19 Praha 1 Tel.: 224 358 310 (tel. ústředna FJFI) Web: http://www.fjfi.cvut.cz/desktopdefault.aspx

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI.

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Leden 2006 Projektování místních komunikací Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích norem Touto

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Příloha uveřejněné zakázky Mapování přístupnosti bodů národního cestovního ruchu předběžná podoba Formuláře pro mapování přístupnosti

Příloha uveřejněné zakázky Mapování přístupnosti bodů národního cestovního ruchu předběžná podoba Formuláře pro mapování přístupnosti Příloha uveřejněné zakázky Mapování přístupnosti bodů národního cestovního ruchu předběžná podoba Formuláře pro mapování přístupnosti Formulář pro mapování přístupnosti objektu Název mapovaného objektu

Více

ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ, SLABOZRAKÉ A POHYBOVĚ POSTIŽENÉ OSOBY

ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ, SLABOZRAKÉ A POHYBOVĚ POSTIŽENÉ OSOBY ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ, SLABOZRAKÉ A POHYBOVĚ POSTIŽENÉ OSOBY Úvod Rozlišujeme: úpravy staveb pro pohybově postižené úpravy staveb pro nevidomé a slabozraké Oba typy úprav navrhovat a dodržovat současně Samostatný

Více

Příloha č. 1 Metodika posuzování přístupnosti objektů

Příloha č. 1 Metodika posuzování přístupnosti objektů Příloha č. 1 Metodika posuzování přístupnosti objektů Objekt přístupný 1. Přístupný je celý objekt, nebo jeho větší část, alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ PRAHA 2013 ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 Ing. Luděk Bartoš bartos@edip.cz 1/17 původní norma z roku 1986 revize z ledna 2006 připomínky

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 6 Vyhláška 398/2009 a

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předjíždění Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17 Předjíždění (1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy

Více

Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob

Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob Fakulta stavební VŠB TUO Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob z pohledu užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace Renata Zdařilová Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vyhláška

Více

ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 100 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Pracovní verze revize TP pro 1. Připomínkové řízení SRPEN 2014

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 12. CHVALSKÝ ZÁMEK VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: - Přístup ke vstupu obtížný povrch sklon podélný

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Fakulta biomedicínského inženýrství má hlavní budovu na náměstí Sítná v Kladně. Objekt je

Fakulta biomedicínského inženýrství má hlavní budovu na náměstí Sítná v Kladně. Objekt je Objekt částečně přístupný* FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ (FBMI) Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Objekt bývalých Lidických kasáren Sportovců 2311, 272 01 Kladno Tel.: +420-22435-9973/7989

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Silniční vývoj ZDZ spol. s r.o. Jílkova 76, 615 00 Brno Brno, 2011 1.

Více

PŘÍSTUPNÁ KNIHOVNA. Právní předpisy k bezbariérovému užívání staveb. Ing. Marie Málková. konference Knihovny současnosti 2012 12. září 2012, Pardubice

PŘÍSTUPNÁ KNIHOVNA. Právní předpisy k bezbariérovému užívání staveb. Ing. Marie Málková. konference Knihovny současnosti 2012 12. září 2012, Pardubice PŘÍSTUPNÁ KNIHOVNA Právní předpisy k bezbariérovému užívání staveb Ing. Marie Málková konference Knihovny současnosti 2012 12. září 2012, Pardubice 1 Vznik organizace: duben 1991 Tři základní pilíře činnosti

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují jednotný standard pro výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC ) a jinými subjekty. (2) SŽDC doporučuje

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Problematika přístupnosti budov institucí ve veřejné správě Pavlína Shánělová

Problematika přístupnosti budov institucí ve veřejné správě Pavlína Shánělová Problematika přístupnosti budov institucí ve veřejné správě 19.5.2016 Pavlína Shánělová Přehled činnosti CAA Poskytování odborných konzultací Poradenství v odstraňování stávajících bariér Odborné posuzování

Více

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů.

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů. Závěrečná zpráva z Workshopu k metodice preference BUS pořadatel: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy místo: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, budova Florenc,

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 2. týden Návrh směrového řešení, parkoviště Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odevzdání

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD ZBEČNO PROJEKTANT: ING. LENKA NOVÁKOVÁ LISTOPAD 2013 Identifikační údaje řešeného území: Obec : Zbečno Kraj: Středočeský ORP: Rakovník Katastrální území

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Vstupy do objektu jsou dva; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Oba vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné od okolí.

Vstupy do objektu jsou dva; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Oba vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné od okolí. Objekt částečně přístupný* FAKULTA DOPRAVNÍ (FD) budova FLORENC Na Florenci 1324/25 a Na Florenci 1333/27, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 890 711, 224 813 887 Web: http://www.fd.cvut.cz/ GPS Na Florenci 1324/25:

Více

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství 1 Komunikace pro chodce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2336/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10016/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 2.8.2012 Vyřizuje:

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 369/2001 Sb. - poslední stav textu 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných

Více

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov.

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov. Prostor přístupný* SNACK BAR - BUFET KOLEJE STRAHOV (blok 1) Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 Tel.: 234 678 388 Web: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/snack-bar---bufet GPS: 50.0798025N, 14.3904339E SNACK BAR

Více

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE Generální reditelství Ceských drah TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ NA DRÁHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH Schváleno 28. 7. 1998 TNZ 73 6334 Tato norma platí pro navrhování, zrizování a údržbu

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více