NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1

2 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty v zastavěném území nebo určené k zastavění 2. Zvláštní způsoby vedení cyklistického provozu 2.1. Pásy pro cyklisty s obousměrným provozem v přidruženém prostoru 2.2. Vedení v protisměru jednosměrných komunikací 2.3. Vedení cyklistů na průsečných a stykových křižovatkách 2.4. Vedení cyklistů na okružních křižovatkách 3. Základní návrhové parametry komunikací pro cyklisty 3.1. Bezpečnostní odstupy 3.2. Oddělení od jízdního pruhu s provozem motorové dopravy 3.3. Oddělení od parkovacích pruhů 3.4. Oddělení od pruhu/pásu pro chodce 4. Návrh na nové cyklistické komunikace 5. Návrh na prodloužení stávajících cyklistických komunikací 6. Návrh na cyklistické propojení ulic 7. Návrh vedení cyklistické trasy v protisměru jednosměrných komunikace 7.1. Parametry jednosměrných komunikací pro možnost vedení cyklistického provozu v protisměru 7.2. Soupis jednosměrných komunikací v Přerově 8. Návrh na převedení cyklistické dopravy do cyklistického pruhu v hlavním dopravním prostoru (HDP) 9. Návrh na zprůjezdnění pěších zón pro cyklisty 10. Předběžná cenová kalkulace na úpravu a rozšíření cyklistických komunikací Návrh na nové cyklistické komunikace Návrh na prodloužení stávajících cyklistických komunikací Návrh na cyklistické propojení ulic Návrh vedení cyklistické trasy v protisměru jednosměrných komunikací Návrh na převedení cyklistické dopravy do cyklistického pruhu v HDP Návrh na zprůjezdnění pěších zón pro cyklisty 11. Rekapitulace investičních nákladů Seznam výkresů: 1. Celková situace č.v Situace navržených cyklokomunikací č.1 č.v Situace navržených cyklokomunikací č.2 č.v Situace navržených cyklokomunikací č.3 č.v Situace navržených cyklokomunikací č.4 č.v.005 2

3 Úvod V roce 2002 byla zpracována studie návrhu sítě cyklistických tras a cyklostezek v Přerově, která se stala výchozím podkladem při plánování rozvoje cyklistické dopravy. Za období od jejího vyhotovení se změnily jak technické podmínky a parametry pro projektování, tak i legislativa. V neposlední řadě se změnil i náhled na umísťování cyklistické dopravy v dopravním prostoru. Postupně se upouští od budování komunikací pro cyklisty v přidruženém dopravním prostoru a preferuje se jejich umísťování v hlavním dopravním prostoru. Zvyšuje se tendence umožnit průjezd cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací i v pěších zónách. S ohledem na tyto trendy a zkušenosti z budování cyklistických komunikací a v návaznosti na technickou pomoc Revize cyklostezek a cyklotras v Přerově objednal Magistrát města Přerova zpracování technické pomoci, zahrnující návrh dalšího plánu realizace cyklistických komunikací, návrh propojovacích úseků, posouzení možnosti vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrných komunikací, posouzení možnosti vedení cyklistické dopravy pěšími zónami, zřízení cyklistických pruhů v hlavním dopravním prostoru (HDP) a stanovení předpokládaných investičních nákladů na navržené úpravy. Tento materiál zohledňuje jak náměty obyvatel, tak výsledky vlastních zkušeností jako cyklisty, tak doporučené hodnoty a statě z odborné literatury. V současné době se návrh komunikací pro cyklisty řídí ČSN projektování místních komunikací a TP Navrhování komunikací pro cyklisty s účinností od 1. května Způsoby vedení komunikace pro cyklisty v zastavěném území nebo určené k zastavění 1. V hlavním dopravním prostoru a) v jízdních pruzích (společný provoz s motorovou dopravou) b) v jízdních pruzích pro cyklisty (oddělený provoz od motorové dopravy) c) v obytné nebo pěší zóně (společný provoz s ostatními 2. Mimo hlavní dopravní prostor (v přidruženém prostoru nebo samostatně) a) ve společném pásu pro provoz cyklistů a chodců (společný provoz s chodci). Platnost tohoto provozu je vymezena svislými dopravními značkami C9a a C9b b) v jízdním pruhu/pásu pro cyklisty v rámci stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (oddělený provoz od chodců). Platnost tohoto provozu je vymezena svislými dopravními značkami C10a a C10b c) v jízdním pruhu /pásu pro cyklisty (oddělený provoz od chodců). Platnost tohoto provozu je vymezena svislými dopravními značkami C8a a C8 Rozhodnutí o způsobu vedení komunikace pro cyklisty v území zastavěném nebo určeném k zastavění se provádí na základě posouzení těchto kritérií: A. funkční skupina místní komunikace B. intenzity dopravy a návrhové rychlosti motorových vozidel C. prostorové možnosti (šířkové uspořádání) D. převládající funkce cyklistické dopravy E. pomocná kritéria (vzdálenost křižovatek, řešení zastávek MHD, parkování vozidel, uživatelé apod.). A) Kritérium funkční skupiny místní komunikace V zásadě rozlišujeme 3. funkční skupiny místních komunikací, a to A, B, C. - Komunikace funkční skupiny A - rychlostní komunikace v obcích nad cca obyvatel - Komunikace funkční skupiny B sběrné komunikace obytných útvarů, spojení obcí, průtahy silnic I., II. a III. Třídy a vazba na tyto komunikace - Komunikace funkční skupiny C obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě. Mohou jimi být průtahy silnic III.třídy 3

4 U funkční skupiny B je možné vedení komunikace pro cyklisty jak v hlavním dopravním prostoru, tak mimo hlavní dopravní prostor. Zde je nutno posoudit i další aspekty, které mají vliv na cyklistickou dopravu. U funkční skupiny C je vedení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru vhodné, i když se nevylučuje ani vedení v přidruženém dopravním prostoru, ať už ve společném pásu pro provoz cyklistů a chodců, nebo v samostatném pásu. B) Kritérium intenzity dopravy a návrhové rychlosti motorových vozidel Oddělení cyklistů od motorové dopravy je tím důležitější, čím vyšší intenzity a rychlosti motorová doprava dosahuje. Důvodem pro oddělení cyklistické dopravy může být rovněž vysoký podíl nákladních vozidel a autobusů dopravním proudu. Při intenzitě vozidel na místní komunikaci nad vozidel v obou směrech za 24hod. se doporučuje vést cyklistickou dopravu odděleně od motorového provozu, buď v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru. C) Kritérium prostorových možností (šířkové uspořádání) Při posuzování umístění komunikace pro cyklisty v příčném řezu komunikace je nutno prověřit dodržení potřebných šířek jízdních pruhů a pásů pro chodce dle ČSN včetně bezpečnostních odstupů. Umístění musí být bezpečné i ve vztahu k parkujícím vozidlům a vozidlům zásobování. D) Kritérium převládající funkce cyklistické dopravy Dopravní funkce Optimální způsob vedení trasy je doporučován obvykle do hlavního prostoru místní komunikace. Pokud je cyklistická doprava vedena v přidruženém prostoru komunikace, je většinou vhodné oddělovat ji od provozu chodců. Společný provoz chodců a cyklistů je vhodný pouze při velmi nízké intenzitě chodců v období dopravní špičky. Rekreačně-turistická funkce Optimální způsob vedení trasy je odděleně od motorové dopravy. Vhodné jsou samostatné stezky, popřípadě vedení v přidruženém prostoru. Trasa v hlavním dopravním prostoru je přijatelná pouze na méně zatížených komunikacích. E) pomocná kritéria Uživatelé Je třeba posoudit, jakými uživateli bude cyklistická komunikace využívána a jim provoz zpříjemnit, případně jim provoz naopak znepříjemnit. Zejména se jedná o tyto skupiny uživatelů: - méně zdatní nebo méně zkušení cyklisté - in-line bruslaři - sportovní cyklisté Vzdálenost křižovatek Při malých vzdálenostech křižovatek (do cca 150m) nebo větším počtu křižovatek je vhodné vést jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru Parkování vozidel Vedení jízdního pruhu pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru podél parkovacího pásu pro šikmá stání je z hlediska bezpečnosti velmi problematické, podél kolmého stání se nedoporučuje. Zastávky veřejné dopravy Vedení jízdního pruhu pro cyklisty v přidruženém prostoru je vhodné jen při dostatečné šířce přidruženého prostoru. 4

5 2. Zvláštní způsoby vedení cyklistického provozu 2.1. Pásy pro cyklisty s obousměrným provozem v přidruženém prostoru V přidruženém prostoru se umisťují především jednosměrné jízdní pruhy pro cyklisty. Vedení komunikace pro cyklisty v přidruženém prostoru obousměrně pouze po jedné straně komunikace musí mít dostatečné odůvodnění. Důvody pro zřízení obousměrného pásu pro cyklisty v přidruženém prostoru po jedné straně komunikace: koncentrace významných cílů a aktivit pouze na jedné straně vedení komunikace pro cyklisty po obou stranách komunikace není možné z provozních nebo šířkových možností výrazně se snižuje počet křížení s motorovou dopravou strana komunikace s jízdním pásem pro cyklisty je delším úseku volná bez vjezdů, zastávek a křižovatek jedná se pouze o krátký souběh s danou komunikací na příslušné straně komunikace navazuje další komunikace pro cyklisty jedná se o delší úsek v řídce zastavěném nebo nezastavěném území s malými intenzitami cyklistů a chodců 2.2. Vedení cyklistické trasy v protisměru jednosměrných komunikace V odůvodněných případech lze na komunikacích funkční třídy C vést cyklistickou dopravu v protisměru v jednosměrných komunikacích formou jízdního pruhu pro cyklisty. Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace se umisťuje po levé straně jízdního pruhu. Cyklistický provoz ve shodném směru s jednosměrnou komunikací je obvykle veden společně s motorovou dopravou. Je-li v protisměru jednosměrné komunikace veden jízdní pruh pro cyklisty, platí stejné šířkové uspořádání jako ve standardních případech a dále platí tyto podmínky: mezi jízdní pruh a protisměrný jízdní pruh pro cyklisty se vkládá bezpečnostní odstup 0,50m vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky <4,50m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás); v odůvodněných případech, při rekonstrukcích ve stísněných poměrech a při dovolené rychlosti menší než 50km/h může být šířka mezi obrubami snížena na cca 4,00m. V tom případě se šířka bezpečnostního odstupu mezi jízdním pruhem pro motorovou dopravu a protisměrným pruhem pro cyklisty snižuje na 0,25m a bezpečnostní odstup se ruší Celá úprava včetně přilehlých křižovatek musí být zřetelně označena svislým a dopravním značením, je doporučováno barevné odlišení povrchu protisměrného pruhu pro cyklisty Vedení cyklistů na průsečných a stykových křižovatkách a) Vedení cyklistické trasy v hlavním dopravním prostoru - je přehlednější pro všechny druhy dopravy - jízdní pruh pro cyklisty je vhodné barevně odlišit - řešení pravého odbočení - na křižovatkách, kde není vyznačen řadící pruh pro pravé odbočení, je jízdní pruh pro cyklisty veden přes křižovatku při pravém okraji hlavního dopravního prostoru - na křižovatkách, kde je navržen pruh pro pravé odbočení se cyklistický pruh umisťuje vlevo od tohoto řadícího pruhu - řešení levého odbočení - přímé cyklisté odbočují společně s automobily v jízdním pruhu pro cyklisty nebo v jízdním pruhu komunikace - převedením do přidruženého prostoru před křižovatkou 5

6 - převedením do přidruženého prostoru v místě křižovatky b) Vedení cyklistické trasy v přidruženém prostoru Cyklista jedoucí v jízdním pruhu pro cyklisty v přidruženém prostoru nemá přednost před vozidly odbočujícími vpravo. V závislosti na místních podmínkách je možno převést provoz cyklistů v místě křižovatky do jízdního pruhu pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. Přejezd pro cyklisty je vhodné barevně zdůraznit, popř. v místě přejezdu zřídit zpomalovací práh. Levé odbočení je řešeno buď nepřímo, kdy cyklisté nejprve přejedou křižovatkovou větev směřující do křižovatky zprava a poté pokračují přes křižovatkovou větev původního směru. Další možnost je převedením cyklistického provozu do hlavního dopravního prostoru. Přejezd do hlavního dopravního prostoru je nutné uskutečnit v dostatečné vzdálenosti od křižovatky, doporučená vzdálenost je min. 20,0m Jízdní pruh pro cyklisty v přidruženém prostoru lze zaústit do hlavního prostoru v místě stykové křižovatky i jako sjezd Vedení cyklistů na okružních křižovatkách Na vedení cyklistů v prostoru okružních křižovatek jsou různé náhledy. Pokud se týká větších okružních křižovatek s průměrem ostrova větším než 25,0m, je z hlediska bezpečnosti vést cyklisty separovaně vně okružní křižovatku. U malých okružních křižovatek je společné vedení cyklistů s motorovou dopravou při nízké či průměrné intenzitě bezpečným způsobem. Od hodnoty voz./24hod je toto vedení vhodné pouze v těch případech, kdy cyklisté jsou vedeni společně s motorovou dopravou již na přilehlých úsecích. Dle analýz nehodovosti se jako velmi bezpečné jeví i samostatné vedení cyklistů po odsazené stezce po obvodu křižovatky. Hodnota odsazení je jako optimální uváděna 2 6m. Způsobem vedení cyklistické dopravy se zabývá ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích v čl , a Vedením cyklistů na okružních křižovatkách se rovněž zabývá TP179 navrhování komunikací pro cyklisty a TP135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích V zásadě lze říct, že vedení cyklistů v prostoru okružních křižovatek je možné oběma způsoby, a to jak v okružní křižovatce, tak po jejím obvodu. To se netýká velkých okružních křižovatek, kde je vhodné cyklisty vést separovaně vně okružní křižovatky. 3. Základní návrhové parametry komunikací pro cyklisty Volný prostor pro jednoho cyklistu sestává z jízdního prostoru, z horního a bočních bezpečnostních prostorů. Do volného prostoru nesmí zasahovat žádné pevné překážky. Jízdní prostor se skládá z prostoru určeného obrysem jedoucího cyklisty a jízdního kola a bočních pohybových prostorů. Volná výška nad komunikací pro cyklisty je nejméně 2,50m. Základní šířka jízdního pruhu pro cyklisty je 1,00m. Bezpečnostní prostor činí 0,25m na každou stranu od základní šířky jízdního pruhu pro cyklisty. Volný prostor komunikace pro cyklisty při jednosměrném provozu činí 1,50m Volný prostor komunikace pro cyklisty při obousměrném provozu činí 2,50m Kryt jízdního pruhu pro cyklisty musí být zpevněny na šířku 0,75m Bezpečnostní odstupy Typ sousedního prostoru, pruhu nebo překážky Bezpečnostní odstup Jízdní pruh pro motorovou dopravu --- Jízdní pruh pro motor. dopravu v jednosměrné komunikaci 0,50m Parkovací pruh (podélné parkování) 0,75m (0,50m) Parkovací pruh (kolmé nebo šikmé parkování) 1,00m (0,50m) Přidružený prostor 0,50m (0,25m) 6

7 Jízdní pruh pro cyklisty ---- Jízdní pruh pro cyklisty při protisměrném pohybu cyklistů 2 x 0,25m Pruh pro chodce 0,50m (0,25m) Pevná překážka 0,25m Vchody/vjezdy zejména při souvislé zástavbě 1,50m Okraj hlavního dopravního prostoru (obrubník) 0,50 (0,25m) Hodnoty v závorkách je možno použít jen ve stísněných podmínkách Oddělení od jízdního pruhu s provozem motorové dopravy a) vodícím proužkem šířky nejméně 0,25m, který se započítává do šířky jízdního pruhu pro cyklisty b) dělícím (zeleným) pásem u funkční skupiny MK A nejméně 8,00m - u funkční skupiny MK B nejméně 3,00m c) dělícím (zeleným) pásem a obrubníkem nejméně 1,50m d) obrubníkem nutno zachovat bezpečnostní odstup 0,50m (0,25m) e) obrubníkem a zábradlím nebo svodidlem při zachování bezpečnostních odstupů 3.3. Oddělení od parkovacích pruhů a) komunikace pro cyklisty je v přidruženém prostoru při podélném stání 0,75m (0,50m) - při kolmém a šikmém stání 1,00m (0,50m) b) komunikace pro cyklisty je v hlavním dopravním prostoru při podélném stání 0,75m (0,50m) - při kolmém a šikmém stání 1,00m (0,50m) Hodnoty v závorkách je možno použít jen návrhových rychlostech 30km/hod Oddělení od pruhu/pásu pro chodce a) hmatným pásem šířky o030 až 0,40m, který je součástí bezpečnostního odstupu ; b) dělícím pásem o nejmenší šířce 0,50m b) obrubníkem c) zábradlím 4. Návrh na nové cyklistické komunikace Cyklokomunikace v ul. Palackého Zásadní význam pro rozvoj cyklistické dopravy je dobudovat cyklistické propojení mezi cyklostezkou v ulici Komenského a cyklostezkou v ulici Velká Dlážka. Z tohoto důvodu je navržena cyklistická komunikace v ul. Palackého. Vzhledem k složitým stavebně technickým podmínkám, velké intenzitě dopravy i jednosměrnému provozu na komunikaci ve směru od křižovatky s ul. Bratrská po ul. Dr. Skaláka je cyklokomunikace částečně vedena ve vedlejším dopravním prostoru, částečně v hlavním. Cyklistická komunikace začíná v ulici Komenského jako stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Obousměrný cyklistický pás má šířku 2,00m, souběžný chodník má šířku, včetně hmatného pásu 1,80m, resp.2,80m. Tato úprava končí na úrovni Vysoké školy logistiky a má délku cca 110,00m. Odtud až po křižovatku s ul. B. Němcová je chodník odkloněn k objektům škol v ul. Palackého a dále pokračuje samostatný obousměrný cyklistický pás šířky 2,00m, vedený podél komunikace, od níž je oddělen dělícím pásem šířky 2,00m. Délka tohoto úseku je cca 150,00m. Úsek mezi křižovatkami ul. Palackého s ul. B.Němcova a Bratrská je opět navržen jako stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Obousměrný cyklistický pás má šířku 2,00m, souběžný chodník vč. hmatného pásu má šířku 2,50m, délka úseku je cca 68,00m. Další úsek délky cca 105,00m, tj. až po okružní křižovatku v ul. Jateční je řešen jako oboustranný jednosměrný cyklistický pruh vedený v hlavním dopravním prostoru. Přes okružní křižovatku v ul. 7

8 Jateční je cyklistická komunikace vedena po obvodu křižovatky ve vedlejším dopravním prostoru jako stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Šířka jednosměrného cyklistického pruhu je 1,00m, od souběžného chodníku šířky 3,00m-3,50m je oddělen hmatným pásem šířky 0,30m. Za okružní křižovatkou, přes Most míru, pokračuje cyklistická komunikace jako oboustranný, jednosměrný cyklistický pruh v hlavním dopravním prostoru. Za Mostem Míru se pak trasa napojuje na stávající cyklostezku v ul. Velká Dlážka. Přechod přes ulicí Komenského a navázání na cyklostezku v ul. Komenského je v místě stávajícího světelně řízeného přechodu pro chodce. Stávající přechod pro chodce, včetně SSZ bude upraven a rozšířen o cyklistický přejezd, vyznačený VDZ V8 a červeně zvýrazněn. Současně se navrhuje směrová úprava cyklostezky v ul. Komenského. V místě vstupu do budovy Gymnásia Jakuba Škody a přechodu pro chodce přes Komenského ulici bude cyklostezka odkloněna mírně od komunikace tak, aby byla zvětšena čekací plocha na přechodu. Zároveň je navrženo v tomto prostoru osadit na rozhraní cyklostezky a chodníku zábradlí, zabraňující vstupu na cyklistický pás mimo vyznačený přechod pro chodce. Celková délka cyklokomunikace je cca 538,00m V současné době je zpracována dokumentace pro územní řízení. V letošním roce je připravena realizace cyklostezky v ul. Želatovská, s navázání na již dokončený úsek cyklostezky ze Želatovic. 5. Návrh na prodloužení stávajících cyklistických komunikací Prodloužení cyklostezky Velká Dlážka Stávající jednosměrný cyklistický pruh ve směru z Předmostí do centra je ukončen před okružní křižovatkou u Strojaře bez další návaznosti na komunikační systém. Z tohoto důvodu je navrženo jeho prodloužení po obvodu okružní křižovatky a vyústění na cyklistický pruh v hlavním dopravním prostoru na Mostě Míru. Je navržen jednosměrný cyklistický pruh šířky 1.20m ze zámkové dlažby. Souběžný chodník má šířku 2,50m, od cyklistického pruhu je oddělen hmatným pásem šířky 0,30m. Cyklistický pruh je navržen v trase stávajícího chodníku, překračuje komunikaci na Nábř. E. Beneše a pokračuje opět v trase chodníku až k Mostu míru. Součástí stavebních prací je (mimo vlastního cyklistického pruhu a chodníku) úprava dělícího ostrůvku na křižovatkové větvi Nábř. E. Beneše a výšková úprava vstupních poklopů teplovodní šachty. Přejezd pro cyklisty přes Nábř. E. Beneše je vyznačen VDZ V8 a červeně zvýrazněn. Délka cyklostezky je cca 60,00m Prodloužení cyklotrasy na Lávce U Loděnice Stávající stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem na Lávce U loděnice je ve směru k ulici Bezručova ukončena bezprostředně za lávkou. S ohledem na provoz v úseku mezi lávkou a ulicí Bezručova se doporučuje stezku pro chodce a cyklisty se společným provozem prodloužit až po komunikaci v ul. Bezručova. To znamená, že stávající SDZ C9a bude přesunuta na hranici ulice Bezručova, konec stezky v ul. Bezručova bude vyznačen SDZ C9b. Úprava si nevyžádá žádné stavební úpravy. 6. Návrh na cyklistické propojení ulic Jedním ze způsobu jak zatraktivnit stávající cyklokomunikace je navrhnout krátké propojovací úseky cyklokomunikací, propojující obytné, obchodní a jiné funkční zóny se stávajícími cyklokomunikacemi. Při návrhu propojovacích úseků bylo využito jak námětů obyvatel, tak vlastních pozorování. Výčet navržených úseků není definitivní a lze je průběžně rozšiřovat. 8

9 Propojení ulic Sokolovská - Kaufland Stávající dlážděný chodník, propojující komunikaci v ulici Sokolovká a obchodní dům Kaufland v ulici Lipnická je v současné době opatřen svislými dopravními značkami C7a-Stezka pro chodce. S ohledem na intenzity chodců a cyklistů a šířkové parametry chodníku lze v souladu s ČSN umožnit na chodníku společný provoz chodců a cyklistů. Za tím účelem budou stávající SDZ C7a nahrazeny SDZ C9a, navíc budou doplněny SDZ C9b, ukončující úsek stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem. V místě nájezdu na stezku bude na komunikaci v ulici Sokolská vyznačena VDZ V12b. Propojení ulic Velká Dlážka - Sokolská Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení stávající cyklostezky v ulici Velká Dlážka se sídelním útvarem Velká Dlážka a dále pak umožní přístup k obchodnímu domu Kaufland. Je navržena obousměrná cyklistická stezka šířky 2,0m, provedená ze zámkové dlažby, veden. V ulici Velká Dlážka je napojena na stávající cyklostezku, dále je vedena přes stávající zatravněnou plochu a ukončena je v ulici Sokolská. V místě vyústění na ul. Sokolská bude na komunikaci vyznačena VDZ V12b. Stezka bude opatřena SDZ C8a a C8b a C2b. V místě křížení s pěší trasou na ul. Velká Dlážka bude vyznačena VDZ V7. Délka cyklostezky je cca 48,00m Propojení ulic Svépomoc - Velká Dlážka Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení stávající cyklostezky v ulici Velká Dlážka se sídelním útvarem Svépomoc I-IV. Propojení je navrženo s ohledem na předpokládané intenzity chodců a cyklistů jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Stezka šířky 4,00m je provedena ze zámkové dlažby v trase stávajícího chodníku. V ulici Svépomoc IV je zajištěna bezbariérová úprava a umístěna VDZ V12b, zabraňující zastavení vozidla ve vymezeném prostoru. Stezka je ukončena navázáním na cyklostezku v ulici Velká Dlážka. Součástí úprav je i obnova VDZ V 10b. Stezka bude opatřena SDZ C9a a C9b V místě křížení s pěší trasou na ul. Velká Dlážka bude vyznačena VDZ V7. Délka cyklostezky je cca 23,00m Propojení ulic Na Odpolední - Velká Dlážka Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení stávající cyklostezky v ulici Velká Dlážka se sídelním útvarem Na Odpolední. Propojení je navrženo s ohledem na předpokládané intenzity chodců a cyklistů jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Stezka šířky 4,00m je provedena ze zámkové dlažby v trase stávajícího chodníku. V ulici Na Odpolední je zajištěna bezbariérová úprava a stávající SDZ B1 je nahrazena B11. Stezka je ukončena navázáním na cyklostezku v ulici Velká Dlážka. Stezka bude opatřena SDZ C9a a C9b V místě křížení s pěší trasou na ul. Velká Dlážka bude vyznačena VDZ V7. Délka cyklostezky je cca 42,00m Propojení ulic Brabansko - Velká Dlážka Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení stávající cyklostezky, vedené po Tyršově mostě a volně pokračující ul. Brabansko s cyklostezkou v ulici Velká Dlážka. Propojení je navrženo s ohledem na stávající provozní uspořádání jako stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Souběžně se stávajícím chodníkem je navržen obousměrný cyklistický pás šířky 2,0m, provedený ze zámkové dlažby. Stávající chodník bude předlážděn zámkovou dlažbou a od cyklistického pásu oddělen hmatným pásem šířky 300mm. V ulici Brabansko je v místě napojení cyklopruhu na komunikaci provedena bezbariérová úprava a vyznačena VDZ V12b. Stezka bude opatřena SDZ C210a a C10b. V místě křížení s pěší trasou na ul. Velká Dlážka bude vyznačena VDZ V7. Délka cyklostezky je cca 13,00m 9

10 Propojení ulic Riedlova Za Mlýnem Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení cyklistické propojení centra města se sídelním útvarem Kopaniny a Osmek. Propojení je navrženo s ohledem na předpokládané intenzity chodců a cyklistů a technické možnosti jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Stezka šířky 4,00m je provedena ze zámkové dlažby v trase stávajícího chodníku. V ulici Za Mlýnem a Riedlova je zajištěna bezbariérová úprava v místě napojení na komunikace. V ulici Riedlova je navíc vyznačena VDZ V12b. Stezka bude opatřena SDZ C9a a C9b V místě křížení se Strhancem je navrženo rozšíření stávajícího mostku, resp. provedení nového. Délka cyklostezky je cca 30,00m Propojení ulic Svisle Bří. Hovůrkových Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení ulic Svisle a Bří. Hovůrkových a dále po zpřístupnění jednosměrné ulice Kouřilkova pro cyklisty příjezd ke sportovnímu areálu Viktorka. Propojení je provedeno jako stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Obousměrný cyklistický pás, provedený ze zámkové dlažby má šířku 2,00m. Souběžný chodník má šířku 2,80m, od cyklistického pásu je oddělen hmatným pásem šířky 0,30m. V místě křížení s ul. Svisle je na vozovce vyznačen VDZ V8 přejezd pro cyklisty. Přejezd pro cyklisty je zřízen rovněž přes komunikaci v ul. Bří. Hovůrkových, navíc červeně zvýrazněn. V souvislosti s tím bude upraven i stávající přechod pro chodce a stávající cyklistický pruh v ul. Bří. Hovůrkových. Stezka bude opatřena SDZ C210a a C10b. V místě křížení s pěší trasou na ul. Bří. Hovůrkových bude vyznačena VDZ V7. Délka cyklostezky je cca 189,00m Propojení ulic Na Odpolední - Velká Dlážka Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení stávající cyklostezky v ulici Tř. 17.listopadu se sídelním útvarem Svisle. Propojení je navrženo s ohledem na předpokládané intenzity chodců a cyklistů jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Stezka šířky 3,00m je provedena ze zámkové dlažby v trase stávajícího chodníku. V ulici Svisle je zajištěna bezbariérová úprava. Stezka je ukončena navázáním na cyklostezku v ulici Tř.17.listopadu. Stezka bude opatřena SDZ C9a a C9b V místě křížení s pěší trasou na ul. Velká Dlážka bude vyznačena VDZ V7. Délka cyklostezky je cca 38,00m Propojení ulic Tř. 17.listopadu-Budovatelů Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení stávající cyklostezky v ulici Tř. 17.listopadu se sídelním útvarem v ulicích Budovatelů a Trávník. Propojení je navrženo s ohledem na předpokládané intenzity chodců a cyklistů a stávající stavebně technický stav jako jednosměrný cyklistický pruh šířky 1,0m, od souběžného chodníku oddělen hmatným pásem šířky 0,30m. Cyklistický pruh i chodník je proveden ze zámkové dlažby. V ulici Budovatelů je zajištěna bezbariérová úprava. Stezka je ukončena navázáním na cyklostezku v ulici Tř.17.listopadu. Stezka bude opatřena SDZ C10a a C10b V místě křížení s pěší trasou na ul. Velká Dlážka bude vyznačena VDZ V7. Délka první větve cyklostezky je cca 26,00m, druhé pak 39,00. Z důvodu úspory finančních prostředků je možné cyklistický pruh ponechat ve stávajícím stavu a povrch opatřit červeným nátěrem. Hmatný pás by byl proveden na šířku 0,30m ze zámkové dlažby s pravidelnými výstupky. Propojení ulic Tř. 17.listopadu-Trávník Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení stávající cyklostezky v ulici Tř. 17.listopadu se sídelním útvarem v ulicích Budovatelů a Trávník. Propojení je navrženo s ohledem na předpokládané intenzity chodců a cyklistů a stávající stavebně technický stav jako obousměrný cyklistický pás min. šířky 2,00m, od souběžného chodníku oddělen hmatným pásem šířky 0,30m. Cyklistický pás je proveden na úkor stávajícího chodníku. V úseku, kde stávající šířkové poměry nezajišťují dostatečnou šířku chodníku, je cyklistický pás proveden částečně na 10

11 úkor zeleně. Rozšíření je provedeno s ohledem na stávající povrch chodníku s asfaltovým povrchem. V ulici Trávník je zajištěna bezbariérová úprava. Stezka je ukončena navázáním na cyklostezku v ulici Tř.17.listopadu, jejíž úsek podél marketu TESCO bude upraven jako ubousměrný. Součástí úprav je rovněž vytvoření přejezdu pro cyklisty přes tř.17.listopadu. Stezka bude opatřena SDZ C10a a C10b V místě křížení s pěší trasou na ul. Tř. 17.listopadu bude vyznačena VDZ V7. Délka cyklostezky je cca 125,00m Propojení ulic Č.Drahlovského - Komenského Nově navržená cyklistická komunikace umožní propojení stávající cyklostezky v ulici Komenského a Kojetínské s ulicí Čapka Drahlovského a dále pak po místních komunikací umožní příjezd do centra, resp. se napojit na připravovanou cyklostezku v ulici Palackého. Cyklistická komunikace je koncipována jako stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Nově navržený obousměrný cyklistický pás šířky 2,50m je navržen z červené zámkové dlažby, od souběžného chodníku oddělen hmatným pásem šířky 0,30m. Cyklistický pás je navázán na cyklistický pás v ulici Kojetínská, v místě autobusové zastávky. Pokračuje souběžně s chodníkem k přechodu pro chodce přes ulici Velké Novosady. Zde je navržen přejezd pro cyklisty, přejezd cyklistů bude řízen upravenou světelnou signalizací. Dále cyklistický pás pokračuje v trase stávajícího chodníku, překračuje komunikaci a v místě stanoviště odpadových kontejnerů se zaústí na komunikaci v ul. Č. Drahlovského. V celé trase cyklistického pásu je souběžně veden nový chodník. Součástí navrhovaných úprav v této lokalitě je provedení nového chodníku mezi parkovištěm v ul. Č. Drahlovského a ul. Velké Novosady v trase vyšlapané pěšiny a nové stanoviště odpadových kontejnerů. Stezka bude opatřena SDZ C10a a C10b V místě křížení s pěšími trasami bude vyznačena VDZ V7. Přejezd pro cyklisty přes ul. Velké Novosady bude zvýrazněn červenou barvou. Délka cyklostezky je cca 153,00m Propojení ul. Lipnická - Sportovní Jedná se o možnost legálního využití stávající účelové komunikace, propojující ulici Lipnická a Sportovní. Ta v současné době slouží pro příjezd ke dvěma podjezdům pod tratí ČD pro možnost zajištění jejich údržby. Komunikace má nekvalitní povrch z asfaltového recyklátu, na obou koncích je opatřena SDZ B1. Součástí návrhu úprav této trasy je výměna stávajících SDZ B1 značkou B11. Vzhledem k tomu, že trasa navazuje na cyklostezku Žebračka, je poměrně hodně využívána. Z tohoto důvodu by bylo vhodné provést povrchovou úpravu komunikace a úpravu nájezdu na silnici I/47 v ul. Lipnická. Dále by bylo vhodné upozornit řidiče na možnost přejíždění cyklistů přes silnici I/47 umístěním SDZ A19, doplněnou případně o SDZ B20a, omezující rychlost na 70km/hod. Délka propojovacího úseku je cca 208,00m 7. Návrh vedení cyklistické trasy v protisměru jednosměrných komunikací 7.1. Parametry jednosměrných komunikací pro možnost vedení cyklistického provozu v protisměru V odůvodněných případech lze na komunikacích funkční třídy C vést cyklistickou dopravu v protisměru v jednosměrných komunikacích formou jízdního pruhu pro cyklisty. Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace se umisťuje po levé straně jízdního pruhu. Cyklistický provoz ve shodném směru s jednosměrnou komunikací je obvykle veden společně s motorovou dopravou. Je-li v protisměru jednosměrné komunikace veden jízdní pruh pro cyklisty, platí stejné šířkové uspořádání jako ve standardních případech a dále platí tyto podmínky: mezi jízdní pruh a protisměrný jízdní pruh pro cyklisty se vkládá bezpečnostní odstup 0,50m vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky <4,50m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás); 11

12 v odůvodněných případech, při rekonstrukcích ve stísněných poměrech a při dovolené rychlosti menší než 50km/h může být šířka mezi obrubami snížena na cca 4,00m. V tom případě se šířka bezpečnostního odstupu mezi jízdním pruhem pro motorovou dopravu a protisměrným pruhem pro cyklisty snižuje na 0,25m a bezpečnostní odstup se ruší Celá úprava včetně přilehlých křižovatek musí být zřetelně označena svislým a dopravním značením, je doporučováno barevné odlišení povrchu protisměrného pruhu pro cyklisty. Šířkové uspořádání jízdního pruhu pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru vedeném v protisměru jednosměrné komunikace. Uspořádání A Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace bez podélného parkování Návrhová rychlost 50km/hod Jízdní pruh Bezp. odstup Vodící proužek Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru Bezp. Odstup a = 2,50m bo = 0,50m ac = 1,00m bo = 0,50m 4,50m Návrhová rychlost 30km/hod Jízdní pruh Bezp. odstup Vodící proužek Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru Bezp. Odstup a = 2,50m bo = 0,25m ac = 1,00m bo = 0,25m 4,00m Uspořádání B Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace s jednostranným podélným parkováním po levé straně ve směru jízdy. Návrhová rychlost 50km/hod Podélné parkování Bezp. Vodící vozidla odstup proužek Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru Vodící proužek Bezp. odstup Jízdní pruh Cp = 2,00m 0,75m ac = 1,00m 0,50m a = 3,00m 7,25m Návrhová rychlost 30km/hod, stísněné poměry Podélné parkování Bezp. Vodící Jízdní pruh vozidla odstup proužek pro cyklisty v protisměru Vodící proužek Bezp. odstup Jízdní pruh Cp = 1,80m 0,50m ac = 1,00m 0,25m a = 2,75m 6,30m 12

13 Úspořádání C Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace s jednostranným podélným parkováním po pravé straně ve směru jízdy Návrhová rychlost 50km/hod Bezpeč. Jízdní pruh pro odstup cyklisty v protisměru Vodící proužek Bezp. odstup Jízdní pruh Podélné parkování Vozidla bo = 0,50m ac = 1,00m 0,50m a = 3,00m Cp = 2,00m 7,00m Návrhová rychlost 30km/hod, stísněné poměry Bezpeč. odstup Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru Vodící proužek Bezp. odstup Jízdní pruh Podélné parkování Vozidla bo = 0,25m ac = 1,00m 0,25m a = 2,75m Cp = 1,80m 6,05m Uspořádání D Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace s oboustranným podélným parkováním Návrhová rychlost 50km/hod Podélné Bezp. Vodící Jízdní pruh Vodící Bezp. Jízdní pruh Podélné parkování vozidla odstup proužek pro cyklisty v protisměru proužek odstup parkování vozidla Cp = 2,00m 0,75m ac = 1,00m 0,50m a = 3,00m Cp = 2,00m 9,25m Návrhová rychlost 30km/hod Podélné Bezp. Vodící Jízdní pruh Vodící Bezp. Jízdní pruh Podélné parkování vozidla odstup proužek pro cyklisty v protisměru proužek odstup parkování vozidla Cp = 1,80m 0,50m ac = 1,00m 0,25m a = 2,75m Cp =1,80m 8,10m 7.2. Soupis jednosměrných komunikací v Přerově Ul. Klivarova Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Žižkova po křižovatku s ul. Želatovská. Šířka komunikace mezi obrubníky je 6,05-6,12m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na levé straně vozovky tj. uspořádání B 13

14 komunikace je dle uspořádání B 6,30m, při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,25m. Šířkové uspořádání v ul. Klivarova nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace Ul. Žižkova Je provedena s jednosměrným provozem kolem parčíku s fontánou. Šířka objízdné komunikace mezi obrubníky je cca 6,90. Podél vnitřního obrubníku jsou provedena šikmá stání. Šířka parkovací pruhu pro šikmá stání 45 činí pro osobní automobily 3,85m, šířka vlastního jízdního pruhu činí 3,00m. komunikace je dle tohoto uspořádání následující. Parkovací pruh Cp = 3,85m Bezpečnostní odstup pro kolmá nebo šikmá parkovací stání bo = 1,00m (0,50m) Jízdní pruh pro cyklisty ac = 1,00m Bezpečnostní odstup bo = 0,5m (0,25m) Jízdní pruh a = 3,00m (2,75m) Minimální šířka komunikace mezi obrubníky pro možnost vedení cyklistického provozu v protisměru jednosměrné komunikace je: - pro návrhovou rychlost vně 50km/hod.9,35m>6,90m - pro návrhovou rychlost vně 30km/hod.8,35m>6,90m Šířkové uspořádání v ul. Žižkova nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace Ul. Purkyňova Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Kubelíkova po křižovatku s ul. Gen. Janouška. Šířka komunikace mezi obrubníky je 6,01-6,06m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na pravé straně vozovky, tj. uspořádání C. komunikace je dle uspořádání C 6,05m, při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,00m Šířkové uspořádání v ul. Purkyňova nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace Ul. Vaňkova Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Dvořákova po křižovatku s ul. Purkyňova. Šířka komunikace mezi obrubníky je 6,00m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na levé straně vozovky, tj. Uspořádání B. komunikace je dle uspořádání B 6,30m, při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,25m. Šířkové uspořádání ul. Vaňkova nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace 14

15 Ul. Slaměníkova Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Dvořákova po křižovatku s ul. Purkyňova. Šířka komunikace mezi obrubníky je cca 6,00m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na levé straně vozovky, tj. uspořádání B. komunikace je dle uspořádání B 6,30m, při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,25m. Šířkové uspořádání ul. Slaměníkova nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace Ul. Bohumila Němce Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Kubelíkova po křižovatku s ul. Gen. Janouška. Šířka komunikace mezi obrubníky je v průběhu trasy proměnná. Úsek 1 je od křižovatky s ul. Kubelíkova v délce cca 57m a má šířku mezi obrubníky cca 12,40m. Parkování je umožněno po obou stranách komunikace, a to: Na prvé straně jsou šikmá stání 45, na levé straně kolmá stání. komunikace je dle tohoto uspořádání následující. Parkovací pruh pro šikmá stání Cp = 4,80m Jízdní pruh a = 3,00m (2,75m) Bezpečnostní odstup bo = 0,5m (0,25m) Jízdní pruh pro cyklisty ac = 1,00m Bezpečnostní odstup pro kolmá nebo šikmá parkovací stání bo = 1,00m (0,50m) Parkovací pruh pro kolmá stání 4,50m Minimální šířka komunikace mezi obrubníky pro možnost vedení cyklistického provozu v protisměru jednosměrné komunikace je: - pro návrhovou rychlost vně 50km/hod.14,80m>12,40m - pro návrhovou rychlost vně 30km/hod.13,80m>12,40m Úsek č. 1 nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace Úsek 2 má délku cca 38m, šířku mezi obrubníky cca 10,95m. Parkování je umožněno po obou stranách komunikace, a to: Na prvé straně jsou podélná parkovací stání, na levé straně pak kolmá stání. komunikace je dle tohoto uspořádání následující. Parkovací pruh pro podélná stání Cp = 2,00m (1,80m) Jízdní pruh a = 3,00m (2,75m) Bezpečnostní odstup bo = 0,5m (0,25m) Jízdní pruh pro cyklisty ac = 1,00m Bezpečnostní odstup pro kolmá nebo šikmá parkovací stání bo = 1,00m (0,50m) Parkovací pruh pro kolmá stání 4,50m Minimální šířka komunikace mezi obrubníky pro možnost vedení cyklistického provozu v protisměru jednosměrné komunikace je: - pro návrhovou rychlost vn 50km/hod.12,00m>10,95m - pro návrhovou rychlost vn 30km/hod.10,80m<10,95m 15

16 Úsek č.2 vyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace za předpokladu omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod. Úsek 3 má délku cca 36m, šířku mezi obrubníky cca 12,70m. Parkování je umožněno po obou stranách komunikace, a to: Na prvé straně jsou šikmá stání 45, na levé straně kolmá stání. komunikace je dle tohoto uspořádání následující. Parkovací pruh pro šikmá stání cp = 4,80m Jízdní pruh a = 3,00m (2,75m) Bezpečnostní odstup bo = 0,50m (0,25m) Jízdní pruh pro cyklisty ac = 1,00m Bezpečnostní odstup pro kolmá nebo šikmá parkovací stání bo = 1,00m (0,50m) Parkovací pruh pro kolmá stání 4,50m Minimální šířka komunikace mezi obrubníky pro možnost vedení cyklistického provozu v protisměru jednosměrné komunikace je: - pro návrhovou rychlost vn 50km/hod.14,80m>12,70m - pro návrhovou rychlost vn 30km/hod.13,80m>12,70 Úsek č.3 nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace Úsek 4 má délku cca 29m, šířku mezi obrubníky cca 6,21m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na pravé straně vozovky, tj. uspořádání C komunikace je dle uspořádání C 6,05m,při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,00m Úsek č.4 vyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace za předpokladu omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod. Úsek 5 má délku cca 42m, šířku mezi obrubníky cca 5,00m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na pravé straně vozovky, tj. uspořádání C. komunikace je dle uspořádání C 6,05m. Úsek č.5 nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace. Úsek 6 má délku cca 76m, šířku mezi obrubníky cca 9,00m. Parkování je umožněno po obou stranách komunikace, a to: Na prvé straně jsou podélná stání, na levé straně kolmá stání. komunikace je dle tohoto uspořádání následující. Parkovací pruh pro podélná stání cp = 2,00m (1,80m) Jízdní pruh a = 3,00m (2,75m) Bezpečnostní odstup bo = 0,5m (0,25m) Jízdní pruh pro cyklisty ac = 1,00m Bezpečnostní odstup pro kolmá nebo šikmá parkovací stání bo = 1,00m (0,50m) Parkovací pruh pro kolmá stání 4,50m Minimální šířka komunikace mezi obrubníky pro možnost vedení cyklistického provozu v protisměru jednosměrné komunikace je: - pro návrhovou rychlost vn 30km/hod.10,80m>9,00m 16

17 Úsek č.6 nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace. Celkové šířkové uspořádání ul. Bohumila Němce nevyhovuje protisměru jednosměrné komunikace vedení cyklistické dopravy v Komunikace Jižní Čtvrť I-IV Jedná se jednosměrné obslužné komunikace s šířkou jízdního pásu 3,00, resp.4,0m bez možnosti parkování, tj.uspořádání A komunikace je dle uspořádání A 4,00m, při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 4,50m. Šířkové uspořádání komunikací na ul. Jižní Čtvrť I-IV nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace Ul. Třebízského Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Gen. Štefánika po křižovatku s ul. 9.května. Šířka komunikace mezi obrubníky je 5,00m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na pravé straně vozovky, tj. uspořádání C. komunikace je dle uspořádání C 6,05m, při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,00m Šířkové uspořádání ul. Třebízského nevyhovuje jednosměrné komunikace vedení cyklistické dopravy v protisměru Ul. Lančíkových Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Durychova po odbočku k řadovým garážím. Šířka komunikace mezi obrubníky je 5,80m 6,00m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na pravé straně vozovky, tj. uspořádání C. komunikace je dle uspořádání C 6,05m, při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,00m. Šířkové uspořádání ul. Lančíkových nevyhovuje jednosměrné komunikace vedení cyklistické dopravy v protisměru Ul. Jasínkova Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Interbrigadistů po křižovatku ul. Jasínkova s druhou větví ul. Interbrigadistů. Úsek č. 1 od křižovatky s ul. Brigadistů má délku cca 130m, šířku jízdního pásu cca 4,40m, bez možnosti parkování, tj. uspořádání A. komunikace je dle uspořádání A 4,00m při omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod, jinak 4,50m. Úsek č.1 nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace. 17

18 Úsek č.2, navazuje na úsek 1 a končí v křižovatce s ul. Interbrigadistů. Má délku 58,0m, šířku komunikace mezi obrubníky 5,50m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na pravé straně vozovky, tj. uspořádání C komunikace je dle uspořádání C 6,05m, při omezení rychlosti na 30km/hod, jinak 7,00m. Úsek č.2 nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace. Celkové šířkové uspořádání ul. Jasínkova nevyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace. Ul. Interbrigadistů Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Jasínkova po křižovatku s ul.. Interbrigadistů. Tento úsek ul. Brigadistů má délku cca 130m s šířkou jízdního pásu cca 5,40m, bez parkování, tj. uspořádání A. Po levé stráně jsou navržena kolmá stání, jejich délka je cca 5,50m, tzn. 4,50m +bezpečnostní odstup bo=1,0m. komunikace je dle uspořádání A 4,00m při omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod, jinak 4,50m. Celkové šířkové uspořádání uvedeného úseku ul. Interbrigadistů vyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace. Stávající svislé dopravní značky IP4b a B2 budou doplněny o zn.e12-text, s vyznačením směru jízdy cyklisty v protisměru. Jízdní pruh pro cyklisty vedený v protisměru jednosměrné komunikace se od přilehlého jízdního pruhu oddělí VDZ V4 o šířce 0,25m a vyznačí se ve svém průběhu VDZ V14 - Jízdní pruh pro cyklisty se zvýrazněním červeným podbarvením. Ul. Kouřílkova Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Petřivalského po křižovatku s ul. Bří. Hovůrkových. Délka komunikace je cca 200m s šířkou jízdního pásu v intervalu cca 6,05m až 6,50m. Parkování vozidel je možné podél obrubníku na pravé straně vozovky, tj. uspořádání C. komunikace je dle uspořádání C 6,05m.,při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,00m Celkové šířkové uspořádání ul. Kouřílkova vyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace za předpokladu omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod. Stávající svislé dopravní značky IP4b a B2 budou doplněny o zn.e12-text, s vyznačením směru jízdy cyklisty v protisměru. Ve směru jednosměrného provozu bude stávající SDZ IP4b doplněna o SDZ B20a-30. Jízdní pruh pro cyklisty vedený v protisměru jednosměrné komunikace se od přilehlého jízdního pruhu oddělí VDZ V4 o šířce 0,25m a vyznačí se ve svém průběhu VDZ V14 - Jízdní pruh pro cyklisty se zvýrazněním červeným podbarvením. Parkovací pruh pro podélné parkování na pravé straně komunikace bude vyznačen VDZ V10d Parkovací pruh. Ul. Havlíčkova Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ul. Čechova a dále pak od křižovatky s ul. Čechova po křižovatku s ul. Kramářova. Délka prvního úseku je cca 332,00m s šířkou jízdního pásu cca 8,20m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku po obou stranách komunikace, tj. uspořádání D. Délka druhého úseku je cca 18

19 54m s šířkou jízdního pásu cca 8,10m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku po obou stranách komunikace, tj. uspořádání D. komunikace je dle uspořádání D 8,10m.,při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 9,25m. Celkové šířkové uspořádání ul. Havlíčkova vyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace za předpokladu omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod. Stávající svislé dopravní značky IP4b a B2 budou doplněny o zn.e12-text, s vyznačením směru jízdy cyklisty v protisměru. Ve směru jednosměrného provozu bude stávající SDZ IP4b doplněna o SDZ B20a-30. Jízdní pruh pro cyklisty vedený v protisměru jednosměrné komunikace se od přilehlého jízdního pruhu oddělí VDZ V4 o šířce 0,25m a vyznačí se ve svém průběhu VDZ V14 - Jízdní pruh pro cyklisty se zvýrazněním červeným podbarvením. Parkovací pruhy pro podélné parkování budou po obou stranách komunikace vyznačeny VDZ V10d Parkovací pruh. Ul. Sušilova Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Čechova po křižovatku s ul. Jungmanova, od křižovatky s ul. Jungmanova po křižovatku s ul. Tománkova a dále pak od křižovatky s ul. Tománkova po křižovatku s ul. Ztracená. Délka prvního úseku je cca 209m s šířkou jízdního pásu cca 8,80m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku po obou stranách komunikace, tj. uspořádání D. Délka druhého úseku je cca 51m s šířkou jízdního pásu cca 8,35m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku po obou stranách komunikace, tj. uspořádání D. Levostranné kolmé parkování je od vozovky je odděleno chodníkem se zapuštěným obrubníkem a na způsob uspořádání nemá žádný vliv. Délka třetího úseku je cca 76m s šířkou jízdního pásu cca 7,90m. Parkování vozidel je možné podél obrubníku po obou stranách komunikace, tj. uspořádání D. komunikace je dle uspořádání D 8,10m.,při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 9,25m Celkové šířkové uspořádání prvního a druhého úseku ul. Sušilova vyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace za předpokladu omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod. Stávající svislé dopravní značky IP4b a B2 budou doplněny o zn.e12-text, s vyznačením směru jízdy cyklisty v protisměru. Ve směru jednosměrného provozu bude stávající SDZ IP4b doplněna o SDZ B20a-30. Jízdní pruh pro cyklisty vedený v protisměru jednosměrné komunikace se od přilehlého jízdního pruhu oddělí VDZ V4 o šířce 0,25m a vyznačí se ve svém průběhu VDZ V14 - Jízdní pruh pro cyklisty se zvýrazněním červeným podbarvením. Parkovací pruhy pro podélné parkování budou po obou stranách komunikace vyznačeny VDZ V10d Parkovací pruh. Ve třetím úseku, tj. mezi ul. Tománkova a Ztracená, ul. Sušilova nevyhovuje, bez vyloučení podélného stání na jedné straně komunikace, vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace ani za předpokladu omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod. Ul. Čapka Drahlovského Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí nábř.. Protifašistických bojovníků po křižovatku s ul. Bratrská a dále pak od křižovatky s ul. Bartošova po křižovatku s ul. Boženy Němcové. Délka prvního úseku je cca 90m s šířkou jízdního pásu od 5,90m až 6,05m. Parkování vozidel je možné podél obrubníku po levé straně komunikace, tj. uspořádání B. 19

20 Délka druhého úseku je cca 82m s šířkou jízdního pásu 5,90m - 6,00m. Parkování vozidel je možné podél obrubníku po pravé straně komunikace, tj. uspořádání C. komunikace je dle uspořádání B 6,30m.,při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,25m. komunikace je dle uspořádání C 6,05m.,při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,00m Při stávajícím uspořádání klidové dopravy šířkové uspořádání ul. Čapka Drahlovského nehovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace, a to ani za předpokladu omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod. Ul. Bratrská Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Čapka Drahlovského po křižovatku s ul. Bartošova. Šířka jednosměrného jízdního pásu je cca 7,00m. Podélné parkování vozidel je možné podél obrubníku na levé straně vozovky, tj.uspořádání B. Šikmá parkovací místa na pravé straně komunikace nemají na možnost vedení cyklistického provozu v protisměru jednosměrné komunikace vliv. komunikace je dle uspořádání B 6,30m, při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,25m. Šířkové uspořádání vyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace za předpokladu omezení rychlosti v daném úseku na 30km/hod. Stávající svislé dopravní značky IP4b a B2 budou doplněny o zn.e12-text, s vyznačením směru jízdy cyklisty v protisměru. Ve směru jednosměrného provozu bude stávající SDZ IP4b doplněna o SDZ B20a-30. Jízdní pruh pro cyklisty vedený v protisměru jednosměrné komunikace se od přilehlého jízdního pruhu oddělí VDZ V4 o šířce 0,25m a vyznačí se ve svém průběhu VDZ V14 - Jízdní pruh pro cyklisty se zvýrazněním červeným podbarvením. Parkovací pruh pro podélné parkování na levé straně komunikace bude vyznačen VDZ V10d Parkovací pruh. Ul. Dr. Skaláka Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s ul. Bartošova. Délka komunikace je cca 110m, šířka komunikace mezi obrubníky je 6,90m. Parkování vozidel je možné podél obrubníku na pravé straně vozovky, tj. uspořádání C. komunikace je dle uspořádání C 6,05m, při omezení rychlosti na 30km/hod., jinak 7,00m Šířkové uspořádání ul. Dr. Skaláka vyhovuje vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace za předpokladu omezení rychlosti na 30km/hod. S ohledem na to, že v ulici Bartošova není možné vést cyklistickou dopravu v protisměru, není vhodné realizovat úpravy pro cyklistický provoz v protisměru ani v ulici Dr. Skaláka. Ul. Bartošova Je provedena s jednosměrným provozem v úseku od křižovatky s ulicí Dr. Skaláka po křižovatku s ul. Boženy Němcové, od křižovatky s ul. B. Němcové po křižovatku s ul. Bratrská a dále pak od křižovatky s ul. Bratrská po křižovatku s ul. nábř. PFB. Délka prvního úseku je cca 164m s šířkou jízdního pásu cca 7,70m 8,00m. Parkování vozidel je možné podél obrubníku po obou stranách komunikace, tj. uspořádání D. 20

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1. ÚVOD Návrh řešení dopravně inženýrských opatření pro výstavbu technické infrastruktury v ulici

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Vyhodnocení opatření realizovaných Vypracovala: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Pardubice, listopad 2013 Úvod Z průzkumů cyklistické dopravy provedených

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů.

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů. Závěrečná zpráva z Workshopu k metodice preference BUS pořadatel: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy místo: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, budova Florenc,

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI.

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Leden 2006 Projektování místních komunikací Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích norem Touto

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Úvod Cyklistika, a nejvíce cykloturistika, zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) / Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby

Více

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015 Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud 1 Obsah Zdůvodnění a účel dokumentu...3 Vymezení cílů návrhu cyklo opatření...3 Hlavní část návrhy prioritních

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VYPRACOVAL ÚSEK/OBEC KRAJ Chrast u Chrudimi Pardubický ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT projektová a inženýrská

Více

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Úvod Cíl prezentace seznámení s aktuálním stavem přípravy novely zákona o silničním

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Stupeň: DSP B.6 Bezbariérové užívání 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr

Více

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TIŠNOVA A. Textová část Datum : prosinec 2008 Zakázka č. : Obsah Obsah... 2 A.1 Úvod... 3 A.2 Vstupní podklady... 3 A.3 Rozdělení lokalit... 3 A.4 Popis návrhu úprav v

Více

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích Slavonice zastavěné území Zpomalení dopravy na příjezdu do města od Starého Hobzí jedná se o území města, ve kterém je zvýšený pohyb chodců,

Více

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII.1. ZÁMĚRY DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VYBRANÝCH OBCÍ Obsahem této kapitoly je shrnutí navrhované dostavby silnic II. a III.tříd na území vybraných

Více

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Město Chrudim fyzická osoba s IČ Resslovo nám. 77 STUPEŇ Říčařova 38 53716 Chrudim

Více

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu // přehled a charakteristika preferenčních opatření VHD // Ondřej Havlena, Vojtěch Novotný PREFOS Obsah Tramvajový pás na samostatném tělese...

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

1.14. Přerov a okolí 1/6

1.14. Přerov a okolí 1/6 1.14. Přerov a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované cyklostezky a cyklotrasy.

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Projednání zahájila Mgr. Chalúpková v 16:30, uvedla zástupce města a firmy zpracovávající

Více

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ PRAHA 2013 ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 Ing. Luděk Bartoš bartos@edip.cz 1/17 původní norma z roku 1986 revize z ledna 2006 připomínky

Více

Akce realizované v roce 2008

Akce realizované v roce 2008 4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA Město Plzeň začalo budovat cyklistickou infrastrukturu v roce 1993. V posledních letech každoročně přibývá několik kilometrů nových, stavebně upravených tras a další kilometry jsou

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Důvodová zpráva - I Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Popis stávajícího stavu: Stávající komunikaci silnice II/490, která tvoří dva paprsky

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa Název stavebního díla: Cyklostezka Kunovice I. etapa Katastrální území: Obec: Okres: Kraj: Vlastník díla: Správce vodního toku: Kunovice, Podhradní Lhota Kunovice,

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře

Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře ČÁST 3.1. PROBLEMATIKA DOPRAVNÍCH SÍTÍ ETAPA 5 CYKLISTICKA VE MĚSTECH PODKAPITOLA - D Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře ZPRÁVA O STAVU ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU ZA ROK 2005 BŘEZEN

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 Ing. Miloslav Müller PRAGOPROJEKT, a.s. 21.5.2013, Praha Úvod Hlavním cílem revize těchto norem je přizpůsobit rozměry parkovacích stání a příjezdových komunikací vozovému parku

Více

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BEZPEČNÉ MĚSTO, PREZENTACE ŘEŠENÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC OBCÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI Ing. Josef KOCOUREK PŘECHODY PRO CHODCE Nehodovost chodců

Více

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut.

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz Vypracování dopravní studie okolí ZŠ Praha 9 Kyje dle požadavků objednatele, na základě projektu Na zelenou tam i zpět, chceme

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

OBSAH STUDIE NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A.3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA. strana 1 z 19

OBSAH STUDIE NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A.3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA. strana 1 z 19 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2.ZADÁNÍ A CÍLE STUDIE...2 3. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ...3 4.PODKLADY...4 5.SOUČASNÝ STAV...4 5.1.Charakter území...4 5.2.Charakter ulice...4 5.3.Dopravní režim, organizace dopravy,

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10 11.1.011 SMK Příklad PravýOdbočovací.ppt SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE programu č.3 B Návrhstykovékřižovatky s pravým odbočovacím pruhem Návrh křižovatky: Nakreslete ve vhodném měřítku situační výkres

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Koncepce systémového řešení dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu. Zpráva

Koncepce systémového řešení dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu. Zpráva Koncepce systémového řešení dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu Zpráva Září 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Město Jindřichův Hradec Zhotovitel: NDCon spol. s r.o. Zlatnická

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním V tomto dokumentu uvádíme opis připomínek a dotazů zaslaných na adresu města Kopřivnice před termínem veřejného projednání. From: Ing. Roman Kresta

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Kraj: Plzeňský Katastrální území: Bezděkov u Radnic Druh stavby: rekonstrukce

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 55 ze dne 19.1.2016 ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy I. souhlasí s tím, že cyklistická

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV

Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění dopravních značek ODZ na dálnici nebo silnici pro motorová

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více

SILNICE II/293 V JILEMNICI CHODNÍK A HUMANIZACE STUDIE ČÁST A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SILNICE II/293 V JILEMNICI CHODNÍK A HUMANIZACE STUDIE ČÁST A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING. ROMAN MARŠÍK, ATELIER 4 S.R.O., JABLONEC NAD NISOU, KVĚTEN 2008, Z.Č. 5014/2008 OBJEDNATEL: MĚSTO JILEMNICE, MASARYKOVO. NÁM. 82, 514 01 JILEMNICE, ZAST. MGR. VLADIMÍREM RICHTEREM,

Více