KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský"

Transkript

1 KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský

2 ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN Názvosloví pozemních komunikací ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN Zemní práce ČSN Přechody mostů pozemních komunikací TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK VL 1 Vozovky a krajnice VL 3 Silniční těleso VL 6.2 Vodorovné dopravní značky Zákon 13/97 Silniční zákon

3 DEFINICE A POJMY Prvky šířkového uspořádání kategorijní šířka volná šířka stanovená pro určitou normalizovanou návrhovou kategorii silnice/dálnice při základním příčném uspořádání šířkové uspořádání šířkové členění příčného řezu pozemní komunikace dopravní pruh zpevněnáčást koruny pozemní komunikace určená pro jeden dopravní proud vozidel nebo chodců; podle účelu, k němuž je určen, se rozeznává: jízdní pruh pruh pro cyklisty pruh pro chodce přídatný pruh přidružený pruh

4 DEFINICE A POJMY Prvky šířkového uspořádání dopravní pás souvisle zpevněnáčást koruny pozemní komunikace složená z více dopravních pruhů dělicí pás šířkový prvek koruny pozemní komunikace, který odděluje jízdní pásy (zejména protisměrné); podle umístění se rozeznává: střední dělicí pás, postranní dělicí pás; funkci dělicího pásu plní také dělicí ostrůvek, u kterého výrazně převažuje délkový rozměr jízdní pruh základníčást jízdního pásu určená pro jeden jízdní proud silničních vozidel nebo hlavní dopravní pruh jednopruhové pozemní komunikace jízdní pás dopravní pás určený pro hlavní silniční dopravu; po šířce se skládá z jízdních pruhů

5 DEFINICE A POJMY Prvky šířkového uspořádání přidružený pás dopravní pás určený pro přidruženou silniční dopravu zpravidla stanoveného druhu; podle účelu, k němuž je určen, se rozeznává: pás pro místní silniční dopravu pás pro veřejnou hromadnou dopravu chodník parkovací pás cyklistický pás přídatný (přidaný) pruh zvláštní pruh jízdního pásu, kterým se zvětšuje stálý počet jízdních pruhů příslušného kategorijního typu; podle účelu, pro který se přídatný pruh zřizuje, se rozeznává: řadicí pruh odbočovací pruh předjížděcí pruh připojovací pruh

6 DEFINICE A POJMY Prvky šířkového uspořádání přidružený pruh část přidruženého pásu určená pro jeden jízdní nebo pěší proud přidruženého silničního provozu, popřípadě pro parkování v jednéřadě podélných stání; podle účelu se přidružený pruh označuje názvem: autobusový nebo trolejbusový pruh jízdní pruh pro cyklisty pruh pro chodce parkovací pruh zastavovací pruh zastávkový pruh vodicí proužek šířkový prvek koruny (dopravního prostoru) pozemní komunikace, který opticky ohraničuje jízdní pás

7 DEFINICE A POJMY Prvky šířkového uspořádání krajnice šířkový prvek koruny pozemní komunikace mezi dopravním pásem a hranou koruny; skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněnéčásti; do šířky zpevněné části krajnice se funkčně (nikoliv stavebně) započítává i šířka přilehlého vodicího proužku příčný sklon odklon povrchové přímky koruny pozemní komunikace nebo jejíčásti od vodorovné roviny v příčném řezu; udává se v procentech; ve směrovém oblouku se příčný sklon klesající směrem ke středu křivosti, označuje užším názvem dostředný sklon

8 DEFINICE A POJMY

9 DEFINICE A POJMY Zemní těleso zemní těleso součást tělesa pozemní komunikace vytvořená zemními pracemi; rozeznává se: zářez, násyp, odřez zářez zemní těleso vzniklé vytěžením a odstraněním rostlé zeminy (horniny) do úrovně pláně výkop zemní objekt, který se tvaruje vykopávkou se současným tvořením svahů a dna s jejich případným urovnáním a roubením šachta hloubený výkop, jehož plocha půdorysu nepřesáhne 36 m 2 a jehož největším rozměrem je hloubka měřená v jeho ose jako svislá vzdálenost dna od průsečíku s úrovní vodorovného přemístění

10 DEFINICE A POJMY Zemní těleso násyp zemní těleso vytvořené nasypáním a zhutněním zeminy nebo horniny do předepsaných rozměrů, včetně úpravy svahů a pláně; sypaná konstrukce vybudovaná na povrchu území podloží násypu část terénu po odstranění orniční vrstvy, tvořící základ násypu. Podloží násypu se zpravidla omezuje hloubkou, do níž působí vlivy přitížení násypem; do zemního tělesa se zahrnuje pouze hloubka, do níž zasahují případné stavební úpravy (např. svislé drény, náhrada nevhodné zeminy do stanovené hloubky apod.) konsolidační vrstva vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu, zřizovaná pod násypem na málo únosném podloží; působí jako drenážní vrstva pro bezpečné odvedení vody z konsolidujícího podloží násypu a zabraňující negativnímu vlivu vytlačené vody na zeminy násypu; vrstva shodného materiálu může rovněž sloužit jako ztužující prvek konstrukce násypu

11 DEFINICE A POJMY Zemní těleso konstrukční vrstva násypu vrstva násypu tvořená ze sypaniny jednoho typu. Konstrukční vrstva je budována z jedné nebo více technologických vrstev sypaniny poddajná vrstva vrstva sendvičového dvouvrství vrstevnatého násypu, tvořená ze stlačitelnější, poddajnější, zpravidla vlhké, jílovité zeminy, ve které může probíhat konsolidace ztužující vrstva vrstva sendvičového dvouvrství vrstevnatého násypu, tvořená z méně stlačitelné zeminy o vyšší smykové pevnosti, která svými vlastnostmi působí současně jako vrstva drenážní (konsolidační) aktivní zóna vozovky (podloží vozovky) horní vrstva zemního tělesa násypu i v zářezu, o tloušťce zpravidla 0,5 m, do níž zasahují vlivy zatížení a klimatu; tyto vlivy mohou vést ke změnám fyzikálních a mechanických vlastností materiálů, z nichž je tato vrstva složena. Pro tuto vrstvu se požadují přísnější kvalitativní parametry oproti ostatním částem zemního tělesa

12 DEFINICE A POJMY Zemní těleso zemní pláň / pláň zemního tělesa plocha uzavírající zemní těleso ve styku s vozovkou; tvoří horní líc aktivní zóny parapláň povrch zemního tělesa před vytvořením aktivní zóny odřez zemní těleso, které je v příčném řezu po jedné straně zářezem a po druhé násypem obsyp násyp nebo zásyp určený k ochraně stavebních konstrukcí zásyp sypaná konstrukce, která vyplňuje prostory pod úrovní povrchu terénu výsypka volně nasypané zemní těleso bez hutnění (obvykle se jedná o násyp vytvořený báňskou technikou)

13 DEFINICE A POJMY Zemní těleso svah zemního tělesa plocha, která omezuje zemní těleso po stranách; rozlišuje se na násypový svah a výkopový svah sklon svahu zemního tělesa odchylka svahové přímky příčného řezu od vodorovné roviny; obvykle se vyjadřuje v poměru svislé ku vodorovné odvěsně pravoúhlého trojúhelníka (např. 1 : 2) prostý násyp zhutněný násyp ze zeminy nezlepšené, převážně stejnorodého charakteru přechodová oblast; přechod část zemního tělesa přiléhající k opěře mostu, popř. k přesypanému objektu v násypu, do vzdálenosti asi 1,5 násobku výšky násypu (zásypu) od rubu opěry. Jedná se o oblast, ve které se projevují vlivy nestejného sedání objektu a přilehléčásti násypu pozemní komunikace; přechod vyžaduje speciální konstrukční řešení, pracovní postupy a kontrolu viz ČSN

14 DEFINICE A POJMY 1 - směrový sloupek 2 - svah výkopu 3 - hranice silničního pozemku 4 - mezník 5 - původní terén 6 - humus a zatravnění 7 - výkop (zářez) 8 - příkop 9 - nezpevněná krajnice 10 - zpevněná krajnice 11 - vodicí proužek 12 - jízdní pruh 13 - násyp 14 - svah násypu 15 - svodidlo 16 - osa komunikace

15 KATEGORIE KOMUNIKACÍ návrhová kategorie silnice a dálnice je charakterizována zlomkem obsahujícím v čitateli příslušný písmenný znak (S,R nebo D) a kategorijní šířku silnice nebo dálnice v metrech a ve jmenovateli návrhovou rychlost v km/h

16 KATEGORIE KOMUNIKACÍ

17 KATEGORIE KOMUNIKACÍ

18 KATEGORIE KOMUNIKACÍ

19 KATEGORIE KOMUNIKACÍ

20 KATEGORIE KOMUNIKACÍ

21 KATEGORIE KOMUNIKACÍ

22 KATEGORIE KOMUNIKACÍ

23 KATEGORIE KOMUNIKACÍ

24 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Koruna u směrově nerozdělených silnic obousměrný jízdní pás případné přídatné jízdní pruhy vodící proužky krajnice případně postranní dělící pásy případně přidružené pruhy, nebo pásy u směrově rozdělených silnic a dálnic dva jednosměrné jízdní pásy případné přídatné jízdní pruhy vodící proužky střední dělící pás krajnice případně postranní dělící pásy případně přidružené pruhy, nebo pásy

25 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Jízdní pás jízdní pás se skládá: na jednopruhových silnicích z jednoho pruhu pojížděného v obou směrech na směrově nerozdělených silnicích z jednoho nebo dvou jízdních pruhů v každém směru na směrově rozdělených silnicích a dálnicích ze dvou, nebo vícesměrných jízdních pruhů šířka jízdních pruhů je stanovena pro základní návrhové kategorie v těchto hodnotách: 2,75; 3,00; 3,25; 3,50 a 3,75 m jejich užití v jednotlivých základních návrhových kategoriích viz výše

26 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Rozšíření ve směrovém oblouku rozšíření jízdního pásu ve směrovém oblouku se provádí pouze u poloměrů R 0 menších než 250 m; navrhuje se jen na silnicích se základními šířkami jízdních pruhů 3,50 m, 3,25 m, 3,00 m a 2,75 m; celková hodnota rozšíření jízdního pásu dvoupruhové silnice je dvojnásobkem rozšíření připadajícího na jeden jízdní pruh podle tabulky; vnitřní pruh se rozšiřuje na vnitřní stranu a vnější na vnější stranu směrového oblouku

27 Rozšíření jízdních pruhů v závislosti na poloměru a orientaci směrových oblouků dle ČSN ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

28 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ předepsané rozšíření ve směrovém oblouku, jak v mezipřímkových úsecích, tak i ve větvích křižovatek a jeho opětné zrušení se provede náběhovým klínem lineárně na délku přechodnice; průběh rozšíření jízdního pásu na vnější straně oblouku nesmí však být pohledově patrný, a to i v případě, že plné rozšíření nebude zcela zachováno ve stanovené hodnotě na začátku nebo na konci části oblouku rozšíření přídatného pruhu se provede v téže hodnotě a týmž způsobem jako případné rozšíření přilehlého průběžného jízdního pruhu. totéž platí při zvětšení počtu jízdních pruhů Zvětšení počtu jízdních pruhů ve stoupání a klesání dle zásad uvedených v předmětu BM01 Přídatné pruhy přídatné pruhy se navrhují v šířce 3,50 m (u kategorijního typu S20,75 v šířce 3.25 m a S7,5 v šířce 3,00 m). Jejich návrh se řídí ustanovením ČSN ; u návrhových kategorií S6,5 a S4 se nenavrhují

29 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

30 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Vodící proužek v příčném uspořádání silnic a dálnic se vodící proužky funkčně považují za součást trvale nepojížděné plochy, k níž přiléhají, tj.: zpevněná krajnice středního (popř. postranního) dělícího pásu dopravního ostrůvku vodící proužek má týž příčný sklon a stavební konstrukční vrstvy jako přilehlý jízdní (popř. přídatný) pruh. šířku vodící čáry, jíž se vyznačí okraj vodícího proužku, který přiléhá k jízdnímu pásu nebo přídatnému pruhu, stanovují zvláštní předpisy (VL 6.2 a TP 133)

31 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Vodící proužek vodící proužky se umísťují: na směrově nerozdělených silnicích na rozmezí jízdního pásu a zpevněné krajnice nebo na rozmezí jízdního pásu a nezpevněné krajnice u kategorijního typu S7,5 v šířce 0,25 m na směrově rozdělených silnicích: na rozmezí jízdního pásu a zpevněné krajnice na všech kategorijních typech v šířce 0,25 m na rozmezí jízdního pásu a nezpevněnéčásti středního dělícího pásu na S24,5 a R25,5 v šířce 0,5 m a na D a R 27,5 a D a R33,5 v šířce 0,75 m na rozmezí jízdního pásu a zpevněnéčásti středního dělícího pásu na S20,75 v šířce 0,25 m

32 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ pro průběh vodících proužků platí zásady: vodící proužky podél středního dělícího pásu probíhají plynule, a to i prostorem přejezdů středního dělícího pásu vodící proužky, oddělující jízdní pás od zpevněnéčásti krajnice, se při zvětšení počtu jízdních pruhů vychýlí náběhovými klíny na vnější okraj jízdního pásu vodící proužky podél odbočovacích a připojovacích pruhů se provedou na křižovatkách i na obslužných dopravních zařízeních podle ČSN Dělící pásy střední dělící pás se skládá z nezpevněnéčásti a k ní přilehlých vodících proužků šířka je stanovena: 3,50 m pro kategorijní typy R a D 33,5 a R a D27,5 3,00 m pro kategorijní typy S24,5 a R25,5 u kategorijního typu S20,75 je široký 1,75 m a jeho vnitřní část šířky 1,25 m je v celé šířce zpevněna

33 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ šířku nezpevněnéčásti středního dělícího pásu lze rozšířit o násobek 0,5 m z důvodu zajištění rozhledu ve směrových obloucích o malých poloměrech při umístění rozměrné svislé konstrukce v SDP při vedení silnice nebo dálnice v nezávislých jízdních pásech v jiných odůvodněných případech z hledisek územních, bezpečnosti dopravy a stavebně technických příčné uspořádání středních dělících pásů návrhových kategorií stanovuje zvláštní technický předpis (VL 1) rozšířené střední dělící pásy se řeší individuálně podle místních podmínek střední dělící pás se přerušuje zpevněnými přejezdy ve vzdálenosti zpravidla 3 až 5 km. Více viz ČSN a PPK-SDP Požadavky na provedení a kvalitu přejezdů středního dělícího pásu na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic)

34 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ šířka postranního dělícího pásu se navrhuje s ohledem na funkci pásu, tj. zejména na druh oddělované dopravy, na případné umístění různých zařízení a překážek, na osazení záchytných bezpečnostních zařízení apod., zpravidla v šířkových hodnotách středního dělícího pásu. Pro příčné sklonové uspořádání, osazování zařízení, odvodnění, zajišťování rozhledových polí atd. se obdobně použije ustanovení pro střední dělící pás.

35 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

36 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Zpevněná krajnice šířka zpevněné krajnice je pro návrhové kategorie uvedena v tabulkách do šířky zpevněnéčásti krajnice se funkčně (nikoliv stavebně) započítává i šířka přilehlého vodícího proužku zpevněná krajnice má týž sklon jako přilehlý jízdní (popř. přídatný) pruh

37 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Nezpevněná krajnice šířky nezpevněné krajnice kategorijních typů silnic a dálnic stanoví tabulky (viz výše); z těchto šířek se započítává 0,50 m do volné (popř. dílčí volné) šířky silnice nebo dálnice, zbývající část v šířce 0,25 m slouží k osazování směrových sloupků; pro osazování svodidel se krajnice rozšiřuje o 0,75 m, tj. na celkovou šířku 1,50 m; u kategorijního typu S4 se osazení směrových sloupků neprovádí v zářezu, kde se navrhuje osadit ocelové svodidlo jako ochranu překážky, nebo jako ochranu vozidla před nárazem do překážky, se navrhne šířka nezpevněné krajnice 1,5 m na délku nejméně 12 m před a 4,0 m za překážkou; zbývající úseky svodidel mimo překážku, v délkách dle zvláštního předpisu lze osadit do nezpevněné krajnice šířky 0,75 m, pokud hloubka příkopu nepřesahuje 0,40 m. šířka nezpevněné krajnice 0,50 m, která se započítává do volné (popř. dílčí volné) šířky, je šířkou minimální; vyžaduje-li to bezpečnost silničního provozu (např. zajištění rozhledu), je nutné tuto část krajnice rozšířit

38 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

39 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Výhybny na jednopruhových silnicích se zřizují výhybny pro vyhýbání vozidel na vhodných místech, pokud možno na dohledné vzdálenosti, nejdále však na vzdálenost 200 m; jako výhybnu lze využít i plochu málo zatížených křižovatek silnic, připojení polních a lesních cest, sjezdů a jiných vhodných zpevněných ploch přilehlých k jízdnímu pruhu; výhybny musí umožnit vyhnutí dvou nákladních vozidel šířky 2,50 m; uspořádání výhyben se navrhuje podle obrázku; ve stoupání se výhybny umisťují tak, aby stoupající vozidlo mělo přednost před protijedoucím vozidlem; není-li na konci jednopruhové silnice možnost otočení do protisměru, navrhne se obratiště dle ČSN

40 Podle polohy nivelety a pláně vzhledem k povrchu území, rozeznáváme zemní těleso celé v násypu nebo celé v zářezu (výkopu) nebo z části ve výkopu a z části v násypu v odřezu nebo na povrchu území ZEMNÍ TĚLESO

41 ZEMNÍ TĚLESO

42 ZEMNÍ TĚLESO Návrh zemního tělese přijetím vzorových řešení vzorovářešení podle normy ČSN a podle VL2 je dovoleno použít při návrhu tělesa ve fázi zpracování studie a dokumentace pro územní rozhodnutí, ve vyšších fázích se mohou použít při zemním těleso do 6 m výšky v jednoduchých geotechnických poměrech (pro 1. a 2. geotech. kategorii); vzorová řešení smí být dále použita tam, kde podle srovnatelné zkušenosti (stávající zemní tělesa v okolí dlouhodobě stabilní a bez poruch) jsou navrhované výpočty zbytečné; v ostatních případech není stabilita zemního tělesa navrženého podle vzorových řešení obecně zaručena a je ji třeba ověřit!

43 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ Svahy zářezu pokud ustanoveníčsn , popř. jiné důvody (geotechnické poměry, hledisko údržby, využití svahu, získání výkopku, vhodnější začlenění pozemní komunikace do krajiny, zajištění rozhledového pole ve směrovém oblouku apod.) nevyžadují zřízení mírnějších zářezových zemních svahů, navrhuje se: při hloubce zářezu menší, nebo rovné 2 m jednotný sklon ne strmější než 1:2 při hloubce zářezu větší než 2 m až do 6 m včetně, jednotný sklon ne strmější než 1:1,75 při hloubce zářezu větší než 6 m, popř. u zářezů mělčích zařazených do 3 geotechnické kategorie, musí být sklon navržen na základu výpočtu

44 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ

45 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ

46 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ

47 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ

48 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ

49 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ

50 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ

51 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ

52 ZEMNÍ TĚLESO - ZÁŘEZ Skalní zářez v případě zdravých skalních hornin není na závadu, ponechá-li se zdravá skála vyčnívat nad úroveň svahu; jestliže i po očištění skalní stěny lze předpokládat, že se z ní budou postupně odlupovat a padat úlomky, navrhuje se odsazení vyšších částí svahů nejméně o 1,0 m široké vodorovné lavičky; jejich umístění a popř. větší šířka se navrhne podle geotechnických poměrů (druhu horniny, sklonu vrstev) a způsobu odstřelu apod. použije-li se k ochraně před padajícími kameny jiné zabezpečení (např. drátěné sítě, různé bariéry apod.), navrhuje se vždy mezi patou skalního svahu a vnější hranou příkopu nebo rigolu patní lavička o šířce nejméně 1 m

53 ZEMNÍ TĚLESO - NÁSYP Svahy násypu pokud ustanoveníčsn , popř. jiné důvody (např. bezpečnost silničního provozu, úspora svodidel, údržba a využití svahů, vhodnější začlenění do krajiny apod.) nevyžadují mírnější násypové svahy, navrhují se OBVYKLE odstupňované podle výškových pásem (viz obrázek) ve sklonu: v pásmu do 3 m: sklon 1:2,5 v pásmu od 3 m do 6 m: při výšce násypu do 6 m sklon 1:1,5 při celkové výšce násypu nad 6 m sklon 1:1,75 v pásmu nad 6 m výše: sklon 1:1,5 násypy z kamenité sypaniny mohou v pásmu nad 3,0 m jednotný sklon 1:1,5 bez ohledu na výšku násypu (viz obrázek) přechod paty násypu do okolního terénu se doporučuje zaoblit (viz obrázek) tak, aby vzhled svahu a jeho začlenění do krajiny bylo plynulé; Za výšku násypu se považuje výškový rozdíl mezi hranou koruny pozemní komunikace a patníčarou násypového svahu před provedením zaoblení nebo hranou patního příkopu

54 ZEMNÍ TĚLESO - NÁSYP

55 ZEMNÍ TĚLESO - NÁSYP

56 ZEMNÍ TĚLESO - NÁSYP Lavičky slouží k přitěžování svahu

57 ZEMNÍ TĚLESO - NÁSYP

58 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANA SVAHŮ Ochrana svahů zemního tělesa proti erozi ohumusování a zatravnění obvyklá tloušťka humusu je mm ruční osévání svahů hydroosev mechanizované osévání svahů okamžitá ochrana svahu proti erozi ochrana osiva před nepříznivými vlivy úspora humusové zeminy drnování drnování spočívá v položení a upevnění vrstvy předem nařezaného drnu na upravený svah; provádí se po celé ploše, nebo v pásech a roštech; drn se upevní kolíky a zaleje, aby lépe přilnul k terénu a rychle prokořenil; předpoklad je kvalitní hustý předpěstovaný drn, proto se v současné době příliš nepoužívá

59 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANA SVAHŮ armovaný drn - drn se vypěstuje na geotextilii nebo travní rohoži, stočí a pokládá na místa, kde je třeba dosáhnout okamžitého účinku (drnové koberce); i v tomto případě je předpoklad dobré protierozní účinnosti dokonalé přilnutí k dobře upravenému svahu a řádné upevnění v horní části svahu speciální geotextilie pro zatravnění geotextilie s hydroosevem v podmínkách, kde již nestačí pouhé zatravnění pomocí hydroosevu, použije se řidší nebo hustší geotextilie a na ni se provede hydroosev geotextilie chrání okamžitě svah proti erozi, než tuto funkci převezme souvislý drn; geotextilie i pak spolupůsobí s travním porostem a chrání svah, dokud se fotodegradací nerozpadne. geotextilie se používají na svazích s nesoudržnou zeminou, při sklonech 1:1,5 a strmějších, v podmínkách, kde lze geotextilie řádně ukotvit

60 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANA SVAHŮ geotextilie položená na osetý svah tento způsob je opačný než předchozí,ale používá se v obdobných podmínkách tam, kde nestačí pouhé osetí svahu travní směsí; svah se nejprve oseje travní směsí a na ni se položí geotextilie, která svah i osivo ochrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami georohože jedná se o prostorovou strukturu vytvořenou z plošné sítě, ke které je připojena prostorově uspořádaná síť; po položení na svah se připevní, zahrne zeminou a oseje se; používají se v podmínkách vyššího ohrožení svahů vodní erozí; slouží jako trvalá ochrana povrchu svahu proti erozi a v počátečním stadiu chrání osivo a mladé rostliny; jsou finančně náročnější než běžné geotextilie, proto se používají zejména v místech vyššího ohrožení vodní erozí

61 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANA SVAHŮ vegetační tvárnice zpevnění svahů vegetačními dílci se používá v místech silně ohrožených erozí u vodotečí v místech soustředěného přítoku cizích vod po svazích PK u objektů komunikací na svahových kuželích na strmých svazích v místech kde je třeba zajistit stabilitu svahů. v blízkosti vodních toků odláždění svahů do výšky nad hladinu Q 100 (u nižších kategorií méně)

62 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANA SVAHŮ

63 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANA SVAHŮ

64 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANA SVAHŮ

65 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANA SVAHŮ

66 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANA SVAHŮ

67 SILNIČNÍ POZEMEK Zákon 13/1997 sb. 11 (1) silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek (2) těleso dálnice nebo těleso silnice a místní komunikace mimo území zastavěné nebo zastavitelné je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezůči zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi (3) těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch; na náměstích a podobných prostranstvích je šířkou průjezdního úseku šířka pruhu odlišeného od okolního povrchu druhem nebo materiálem vozovky nebo plochými rigoly, a není-li ani jich, šířka pruhu odpovídající šířce vozovky s krajnicemi navazujících úseků silnice; v ostatních případech je průjezdní úsek dálnice nebo průjezdní úsek silnice ohraničen obdobně jako v odstavci 2

68 SILNIČNÍ POZEMEK (4) Šířka průjezdního úseku dálnice nebo průjezdního úseku silnice celništěm na hraničním přechodu odpovídá šířce vozovky s krajnicemi navazujících úseků dálnice nebo silnice. (5) Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obcí, který slouží účelům ochrany a údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace, pokud tyto pozemky jsou ve vlastnictví vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace.

69 SILNIČNÍ OCHRANNÉ PÁSMO Zákon 13/1997 sb. 30 (2) silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy, c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. (3) prováděcí předpis vymezí pro účely tohoto zákona, co je souvisle zastavěným územím obce při určování silničního ochranného pásma (4) hranice silničního ochranného pásma definovaná v 30 odst. 2 písm. a) je pro případ povolování zřizování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů

70 Děkuji za pozornost

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI.

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Leden 2006 Projektování místních komunikací Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích norem Touto

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV

Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění dopravních značek ODZ na dálnici nebo silnici pro motorová

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. Změna: 146/1999 Sb. Změna: 102/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 102/2000 Sb. (část) Změna: 489/2001 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 256/2002 Sb.,

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

Bezbariérová řešení staveb

Bezbariérová řešení staveb Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách Základní pojmy Základní pojmy Základní pojmy

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Kraj: Plzeňský Katastrální území: Bezděkov u Radnic Druh stavby: rekonstrukce

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 2006 Projektování místních komunikací Leden ČSN 73 6110 Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1. Základní názvosloví silniční komunikace DVOUPRUHOVÁ SILNICE 1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 -

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Silniční vývoj ZDZ spol. s r.o. Jílkova 76, 615 00 Brno Brno, 2011 1.

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 03. Silnice a dálnice Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

Ing. Petr Zedník DRENÁŽNÍ SYSTÉMY VOZOVEK A DŮLEŽITOST JEJICH UDRŽOVÁNÍ

Ing. Petr Zedník DRENÁŽNÍ SYSTÉMY VOZOVEK A DŮLEŽITOST JEJICH UDRŽOVÁNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉMY VOZOVEK A DŮLEŽITOST JEJICH UDRŽOVÁNÍ Ing. Petr Zedník 26. listopadu 2012, Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, areál BVV, 648 04 Brno Úvod Drenážní systémy (DS) důležitý

Více

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ Vrstevnice = čára spojující body terénu se nadmořskou výškou stejnou Interval vrstevnic (ekvidistance) = výškový rozdíl mezi vrstevnicemi Spádnice = čára udávající průběh spádu

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36.

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36. Geotechnika 1. Podle kterého předpisu se navrhuje a provádí geotechnický průzkum pro PK? 2. Jaké jsou kategorie metod odběru vzorků zemin? 3. Kolik je tříd kvality vzorků zemin pro laboratorní zkoušky?

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

PROGRAM RP83. Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů. Příručka uživatele. Revize 5. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP83. Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů. Příručka uživatele. Revize 5. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 PROGRAM Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů Příručka uživatele Revize 5. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 Kreslení perspektiv 1. Úvod

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX003A469* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 69185/2010 SP. ZN. MMFM_S 1719/2010/ODaSH/Oti

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

PROGRAM RP44. Pokrytí silnic a dálnic. podle ČSN 73 6101 (2004) Příručka uživatele. Revize 13. 03. 2014. Pragoprojekt a.s.

PROGRAM RP44. Pokrytí silnic a dálnic. podle ČSN 73 6101 (2004) Příručka uživatele. Revize 13. 03. 2014. Pragoprojekt a.s. ROADPAC 14 RP44 PROGRAM RP44 podle ČSN 73 6101 (2004) Příručka uživatele Revize 13. 03. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP44 1. Úvod Program POKRYTÍ SILNIC

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Nehodovost v ČR významný zdravotní, lní a ekonomický problém

Nehodovost v ČR významný zdravotní, lní a ekonomický problém Ing. Jiří Landa - CITYPLAN spol. s r.o. 1 Nehodovost v ČR významný zdravotní, sociáln lní a ekonomický problém Počty usmrcených a zraněných ných osob odpovídají stavu zjištěném do 24 hodin po nehodě. 2

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zastoupený: Ing. Janem Zouharem,

Více

Problematika pasivní bezpečnosti pozemních komunikací Část 1 pevné překážky (stromy): Německo, Rakousko

Problematika pasivní bezpečnosti pozemních komunikací Část 1 pevné překážky (stromy): Německo, Rakousko Problematika pasivní bezpečnosti pozemních komunikací Část 1 pevné překážky (stromy): Německo, Rakousko Ing. Eva Simonová, Centrum dopravního výzkumu, eva.simonova@cdv.cz, mobil: 721 222 852 Martin Janata,

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 5 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY Veřejná zakázka: Vybudování cyklostezky Radslavice Sušice v trase Jantarové stezky Zadavatel: Obec Radslavice VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBUDOVÁNÍ

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 2. týden Návrh směrového řešení, parkoviště Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odevzdání

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 800-2 Zvláštní zakládání objektů T E R M I N O L O G I E A Armokoš pro provázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE Generální reditelství Ceských drah TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ NA DRÁHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH Schváleno 28. 7. 1998 TNZ 73 6334 Tato norma platí pro navrhování, zrizování a údržbu

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více