I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE"

Transkript

1 Generální reditelství Ceských drah TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ NA DRÁHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH Schváleno TNZ Tato norma platí pro navrhování, zrizování a údržbu oplocení a zábradlí na pozemcích, k nimž mají právo hospodarení se státním vlastnictvím,nebo právo užíváníve smyslu zákona o dráhách, Ceské dráhy, státní organizace. Norma neplatí pro zábradlí ramp, revizních a kontrolních lávek nebo plošin, vcetne zábradlí ci ohrazení u výkopových prací. I. NÁZVOSLOVÍ 1. Termíny uvádené v této norme jsou v souladu s TNŽ O1 O Oplocení - stavební zarízení, které sestává obvykle z nosné konstrukce a výplne a které znemožnuje, prípadne znesnadnujevnikání do chráneného prostoru. 3. Zábradlí - konstrukce, která z bezpecnostníchnebo provozních duvodu vymezuje, prípadne oddeluje'prostor urcený pro pohyb lidí, vozidel nebo zvírat Neobsazeno. II. VŠEOBECNE Základní cásti oplocení 6. Základními cástmi oploceníjsou nosná konstrukce a výplne. 7. Podle zpusobu provedení nosné konstrukce se oplocení delí na: a) zdené (cihelné, kamenné, betonové apod.); b) polomontované (napr.zdené sloupky s prefabrikovanou výplní); c) celomontované: ca) pevné; cb) rozebíratelné; d) živé ploty. Nahrazuje:TNŽ z Úcinnost od:

2 8. Podle druhu výplní se oplocení delí na: a) pruhledné; b) nepruhledné; c) cástecne pruhledné (napr. živé ploty). 9. Volba výšky, konstrukce a druhu výplne se rídí mírou potrebné ochrany pozemku, urcené investorem nebo príslušným státním správním úradem, s ohledem na požadavky vzhledu. 10. Pro oplocení se doporucuje prednostne používat konstrukce celomontované, pruhledné, typizované. 11. Nepruhledné oplocení se zrizuje tam, kde je nutno zvýšit ochranu drážních zarízení a osob pohybujících se v jejich blízkosti (napr.proti prostrcení vodivých predmetu, vhození predmetu apod.),nebo jsou-li k tomu jiné závažné duvody. 12. Z hlediska požadované funkce oplocení musí být jeho konstrukce navržena tak, aby splnovalapožadavek primerené zábrany proti prelézání, porušení, p~rípade podkopání. Musí rovnež odolávat silám, vyvozeným povetrnostními vlivy podle CSN (vítr, záveje apod.). 13. Oplocení musí být umísteno tak, aby žádnou cástínezasahovalo do sousedního pozemku. 14. Umístení oplocení ve vztahu ke kolejím a volném s~hudnému a manipulacnímu prostoru se rídí ustanoveními vyhlášky ministerstva dopravy c. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický rád drah (dále jen Stavebnírád). Tyto požadavky musí být splneny u všech prvku oplocení. 15. Doplnujícími cástmi oplocení jsou: Doplnující cásti oplocení a) vrátka -pro provozní zamestnance, nejmenší svetlé šírky 1000 mm; b) vrata pro chodce - nejmenší svetlé šír"ky2400 mm; c) vrata pro nekolejová vozidla - šírka vrat musí být vetší o 1000 mm než je šír'kazpevnené cásti vozovky, avšak minimálne 500 mm na každé strane; požaduje-li se vjezd požárních' vozidel, musí být svetlá šírka vrat minimálne 3500 mm; d) vrata pro kolejová vozidla -jejich rozmery urcuje TNŽ ; výška vrat pro kolejová vozidla v oplocení (bez horní prícle nebo prekladu nad kolejí) je stejná jako výška prilehlého oplocení; e) hlídací osvetlení - zavádí se jen v oduvodnených prípadech.

3 16. Není-li osa komunikace nebo koleje kolmá k oplocení, upraví se -pokud je to možné a úcelné - cást oplocení, sousedící s vraty tak, aby uzavrená vrata byla kolmá na osu komunikace (koleje). Není-li to možné nebo úcelné, zvetší se šírka vrat podle TNŽ Zrizují-li se v oplocení soubežném s kolejí vrata nebo vrátka, musí být oplocení vzdáleno od koleje tak, aby okraj otevrených vrat (vrátek) byl v nejnepríznivejší poloze vzdálen od stredu koleje: a) 2500 mm u rozchodu 1435 mm v prímé a v oblouku do polomeru 250 m a 2700 mm v obloucích'opolomerechmenšíchnež 250m;. b) 1900 mm u rozchodu 760 mm v prímé (v oblouku musí být tato vzdálenost zvetšena podle CSN ). 18. Je-li krížení uzavrených vrat s osou koleje šikmé, musí být vzdálenost nejbližšího bodu otevrených vratových krídel od stredu koleje rovna nejméne polovine rozmeru podle clánku 15 d. Pritom lze pripustit, aby hrana vratového pilíre byla nejméne ve vzdálenosti odpovídající rozmerum uvedeným v clánku 17, pokud jsou splneny podmínky pro zachování volného schudného a'manipulacníhoprostoru podle Stavebníhorádu. 19. Vrata musí být v otevrené i zavrené poloze zajistitelná. Zábradlí 20. Zábradlí musí z hlediska konstrukce a usporádání odpovídat ustanovením normy CSN Zábradlí, zrizovaná pro bezpecnost všech osob, pohybujícíchse ve vyhrazených prostorech dráhy a pro bezpecnost železnicních zamestnancu v ostatních prostorech dráhy, musí být na místesnadnomontovatelná Zábradlí se skládá ze sloupku, madla a výplne, popr. i prahu. Volba konstrukce zábradlíje dána mírou potrebné ochrany pred neúmyslným opuštením vyhrazeného prostoru a požadavky na vzhled. Na místech verejne prístupných, kde je nebezpecí pádu do hloubky, musí být zábradlí tak husté, aby svetlost mezer neprekrocila 130 mm Výška horní plochy madla je 1100 mm nad úrovní chodníku nebo banketu. U zábradelní zdi, nebo je-li šírka madla alespon 200 mm, stací výška 900 mm. 24. Pro zábradlí na mostních objektech, objektech mostum podobných a operných zdech platí CSN , pro zábradlí na príjezdných komunikacích platí CSN a CSN Pro umístování zábradlí ve vztahu ke kolejím platí obdobne ustanovení ci Neobsazeno.

4 ill. PROJEKTOVÁNÍ OPLOCENÍ Á ZÁBRADLÍ Á. Oplocenía zábradlí na širé trati 28. Oplocení trati se navrhuje tam, kde provozem dráhy vzniká zvýšené ohrožení bezpecnosti uživatelu sousedních pozemku. O tom, co je nutno považovat za zvýšené ohrožeriíbezpecnosti, se dohodneinvestors orgánystátnísprávy.. Za zvýšené ohrožení bezpecnosti uživatelu sousedních pozemku se nepovažuje, používá-li provozovatel dráhy teleso pozemní komunikace, nebo je-li teleso dráhy mimo oblast sídlište oddeleno od pozemní komunikace príkopem. 29. Oplocení se navrhuje v oblasti sídlišt, sousedí-li železnicní trat s pozemní komunikací, detským hrištem nebo zahradou. Je-li mezi tratí a temito objekty operná nebo zárubní zed vyšší než 1,5 m, stací zábradlí umístené na této zdi. 30. Výška oplocení podle c1.29 je 1,5 m. Nevyžadují-li to normy a predpisy na elektrizovaných tratích jinak, provede se konstrukce ze železobetonových sloupku s drátenou sítí a napínacími dráty. 31. V oplocení mimodrážních pozemku priléhajících k trati nesmí být zrizovány vstupy vedoucí prímo na drážní pozemek. 32. Nad hlubokým zárezem se stnnými svahy, sousedícím se soubežnou cestou nebo pastvinou pro dobytek, musí být zrízeno pro ochranu osob a zvírat a bezpecnost železnicního provozu zábradlí s madlem a nejméne jednou príclí, vysoke mm nad okolním t~rénem. O nutnosti zrízení zábradlí nad hlubokým zárezem se stnnými svahy v jiných oduvodnených prípadech rozhodne provozovatel dráhy po dohode s orgány státní správy. Za 1i1ubokézárezy se stimými svahy se považují svahy zárezu o hloubce vetší než: a) 3,0 m pri sklonu svahu zárezu strmejším než 3 : 1; b) 6,0 m pri sklonu svahu zárezu stnnejším než 1 : Ustanovení o oplocení a zábradlí v tesné blízkosti železnicních prejezdu a prechodu jsou obsažena v CSN Neobsazeno. B. Oplocení a zábradlí železnicních stanic, zastávek, výhybena nákladišt'. 36. Pro oplocení a zábradlí železnicních stanic, zastávek, výhyben a nákladišt platí obdobne ustanovení c1.28až 32.

5 37. Oplocení nebo zábradlí podle cl.22 se zrídí všude tam, kde je treba zabránit uživatelum drážních zarízení (napr. cestujícím, prepravcum apod.) použít jiných než vyhrazených cest v obvodu stanice. 38. Zábradlí musí být zrízena i li východu z budov tam, kde je nebezpecí prímého vstupu do koleje nebo na provozov~ou komunikaci, na kterou není dostatecný rozhled. 39. Oplocením se opatrí prostory, v nichž je treba chránit prepravované substráty pred odcizením,vnichž se manipuluje s kusovými zásilkami a kde je treba chránit nakládací a vykládací zarízení pred poškozením Neobsazeno. c. Zábradlí na operných zdech 42. Pro usporádání zábradlí.na nove budovaných a dosavadních prestavovaných operných zdech bez presypávky platí príslušná ustanovení CSN o zábradlí U operných zdí s presypávkou, které mají horní povrch ve výšce vetší než 3,0 m nad povrchem komunikace, terénu nebo dnelll vodního toku (nádrže), je-li výška svahu nad horním povrchem operné zdi menší nei 6,0 m, se zábradlí umístí po kraji pláne železnicního spo.dku ve vzdálenosti rovné její nejmenší nutné šírce. 44. Zábradlí podle ci. 43 musí být po cel~ délce vysoké minimálne 1100 mm. Zábradlí musí mít krome madla ješte jednu pricli. 45. V obvodu a v blízkostistanic,výhyben,nákladišt a zastáveka u výhybek,kde se denne posunuje,opatrí se zábradlímse dvema príclemivšechny operné zdi vyšší než 0,5 m nad okolnímterénem,pohybují-liseu nichpracovnícipri posunu. Je-li nad opernou zdí, která je vyšší než 0,5 m, vytvorena presypávka, zrídí se zábradlí na okraji železnicní pláne. Pritom musí být zachován volný schudný a manipulacní prostor podle ustanovení Stavebníhorádu. Zábradlí, zrízená podle tohoto clánku v obvodech prístupných verejnosti, musí vyhovovat ustanovením ci. 20 až Je-li na dosavadních dlouhých operných zdech bez presypávky zábradlí vzdáleno od stredu koleje méne než: a) 2500 mm u rozchodu 1435mm v prímé a v obloukudo polomeru250 m a 2700 mm v obloucícho menšíchpolomerechnež 250 m; b) 1900 mm u rozchodu 76 mm v prímé (v oblouku musí být tato vzdálenost zvetšena podle CSN ), musí se zrídit v zábradlí zách.rannévýstupky hluboké nejméne 500 mm a široké nejméne 750 mm, a to ve vzdálenostinejvíce 50,0 m od sebe.

6 47. Zábradlím podle clánku 43 se musl s prililédnutím k místním podminkám, opatrit i zárubni nebo obkladní zdi v tech prípadech, kdy nelze jiným zpusobem zamezit prístupu osob nebozvíratshorakjejichhornímuokraji Neobsazeno. D. Oplocení v ostatních prípadech 50. Objekty, neuvedené v oddílech A až C, se oplotí podle zásad, uvedených v cláncích 28 až 32. Oplocení musí být všude tam, kde je treba zabránit volnému prístupu cizích osob a kde je treba chránit zarízení a materiál uložený na volných skládkách. Oplocení drážních energetických zarízení 51. Vnejší oplocení energetických zarízení musí být zrízeno kolem energetických objektu (venkovních rozvoden apod.). Zamezuje prístupu neoprávnených osob k energetickým zaríz6jiím.zrizuje se: a) z drátené síte, doplnené nejméne tremi radami železobetonovými nebo ocelovými; b) z prefabrikovaných železobetonových sloupku a desek; ostnatého drátu se sloupky. I c) zdené nebo polomontované. U nove zrizovaných vnejších oplocení musí být minimální výška oplocení (vcetne ostnatého drátu) 2,0 m nad terénem, krome prípadu uvedených v clánku 53. Požaduje se prednostne používat typizované sestavy oplocení Provozní oplocení, ohražujícíjednotlivé energetické rozvody uvnitr oploceného objektu, se musí zrídit podle CSN , CSN a CSN Pro provozní oplocení napájecích stanic platí též CSN Nepruhledné oplocení se musí zrídit tam, kde není možné ze závažných duvodu zrídit vnejší oploceni ve vzdálenostech predepsaných v c1.55, 56 a 60. Pritom nepruhledné výplne musí mít výšku 3,0 m nad terénem. 54. Pro zajištení bezpecného a rychlého prístupu k odpojovacum (odpínacum) napájecu musí být v nejkratším smeru mezi východem z provozní budovy a odpojovaci (odpínaci) napájecu zrízena v oplocení uzamykatelná vrátka a chodník (popr.1ávka). Krome hlavního vchodu do objektu a vrátek k odpojovacum (odpínacum) napájecu nesmí být zrizovány ve vnejším oplocení další vchody. 55. Nejmenší vzdálenosti vnejšího oploceni od venkovních elektrických zarízeni a konstrukcí musí být: a) od zarízení venkovních rozvoden a vnejšího obrysu venkovních transformátoru s napetím vn nebo vvn do 110 kv (mimo venkovní spínacístanice 25 kv, 50 Hz) 10,0 m;

7 b) od týchž zarízení s napetím pres 110 kv do 220 kv 20,0 m; c) od týchž zarízení s napetím pres 220 kv do 400 kv 30,0 m; d) od venkovních spínacích stanic 25 kv, 50 Hz 5,0 m. 56. Nejmenší vzdálenost oplocení od provozních budov napájecích stanic (meníren, trakcních transformoven, dozoren apod.) je 5,0 m. 57. Elektrické vedení s napetím 22 kv a více, které prochází nad stabilním oplocením, musí mít výšku nejméne 3 m nad tímto oplocením. 58. Stožárové trafostanice nebo spínací stanice a uzavrené budovy spínacích a transformacnich stanic není treba oplocovat, pokud vzdálenostjejich cástí pod napetím od zeme bude vyhovovat v v ~ v požadavkum CSN , CSN a CSN Zajišteni otevíratelných a sklopných oken místností s elektrickým zarízením se provede závesnýmí sítemi z pletiva o rozmeru ok 2x2 cm v tom prípade, že vzdálenost oken od vnejšího oplocení je menší než 20,0 m. Pro neotevíratelná okna postací zasklení sklem s drátenou 'vložkou nebo výpln ze sklqbetonu.stejne se provede zabezpecení oken i u zdených spínacích stanic. 60. Stanovíšte drážních prevozných napájecích stanic, umístených mimo obvod ~abilní napájecí stanice, se oplotí po obou stranách ve vzdálenosti nejméne 4,0 m od osy koleje, na níž je umístena (odstavena) prevozná napájecí stanice. Sousedí-li toto stanovíšte s verejnou komunikací, nákladištem nebo jiným verejne prístupným pozemkem, zvetší se tato vzdálenost na 10,0 m. Na strane ukoncení kusé koleje bude oplocení od konce zarážed1a ve vzdálenosti nejméne 2,0 m a od cásti prevozné trakcní menírny pod napetím ve stejné vzdálenosti, jako po stranách koleje (tj.nejméne 4,0 m, prípadne 10,0 m). Vjezdová vrata v uzavrené poloze musí být v nejmenší vzdálenosti 5,0 m od instalovaných zarízení. Sousedí-li vrata s verejnou komunikací, nákladištem nebo jiným verejne prístupným prostorem, zvetší se tato vzdálenost na 10,Om. 61. Vnejší oplocení elektrických stanic a provozní oplocení venkovních rozvoden se musí chránit uzemnením podle požadavku CSN Oplocení energetických zarízení musí být opatreno bezpecnostními tabulkami podle CSN ISO 3864 ( ) Neobsazeno. Oplocení li ostatních objektu CD 66. Oplocení skladu horlavých kapalin musí vyhovovat CSN Oplocení skladu dreva musí vyhovovat požadavkumcsn

8 68. Oplocení skladu výbušnin musí vyhovovat požadavkum CSN Železnicní požární stanice, vybavené požárními automobily a cvicným dvorem, musí být oploceny. 70. Kontejnerové terminály je nutno zajistit po obvode oplocením, nejlépe typizoval1ým, z drátené síte a sloupku. Krome vrat pro vjezd kolejových a silnicníchvozidel a jednoho vstupu pro chodce nemají být zrizovány v oplocení další vstupy. 71. Ochranné pásmo 1. stupne pro zdroje podzemní vody (vodárenské studny, zárezy, štoly), umístené na pozemku dráhy nebo sloužící potrebám dráhy, se musí chránit pred prístupem osob a zvírat oplocením z dráteného pletiva a sloupku. Tesne za oplocením smerem k vodnímu zdroji má být podle možnosti ješte vysazen živý plot. Na prechodnou dobu lze pred zrízením definitivníhooplocení použít provizoria z ostnatého drátu Neobsazeno. Oplocení prostoru užívaných jinými organizacemi 74. Oplocení prostoru, v nichž se nachází zboží, které je pod celní kontrolou, se rídí místními pomery a jeho vybudování musí být projednáno s príslušným celním úradem. 75. Oplocení drážních prostoru, urcených pro potreby vojenského zájmu, musí být projednáno s príslušnýmivojenskými úrady. 76. Oplocení drážních prostoru, používaných pro poštovní lícely, musí být dohodnuto ( co do rozsahu, zpusobu provedení a provádení údržby) s príslušným územne správním úradem odpovídajícíhoministerstva. 77. Oplocení drážních pozemku, používaných jinými organizacemi, si muže uživatel zrídit pouze v rozsahu a zpusobem dohodnutým s provozovatelem dráhy Neobsazeno. E. Oplocení stavenište 80. Pri investicnívýstavbe se zajistí staveništeproti vstupu nepovolených osob oplocením v rozsahu, urceném projektem. 81. Pro oplocení stavenište prechodných stavebních úprav se požaduje prednostne používat oplocení celomontované, rozebíratelné (prenosné). 82. Neobsazeno.

9 IV. OCHRANA PRED NEBEZPECNÝM DOTYKOVÝM NAPETÍM 83. Na oplocení a zábradlí se na elektrizovaných tratích doporucuje prednostne používat nevodivé materiály. 84. Oplocení a zábradlí z kovových vodivých materiálu, která jsou umístena v prostoru ohrožení trakcním. vedením (POTY), musí mit provedenou ochranu pred nebezpecným dotykovým napetím podle CSN Oplocení a zábradlí v POTY a v blízkosti konstrukcí, spojených s kolejí (ukolejnených), se vodive s temito konstrukcemi spojí (skupinovéukolejnení) podle CSN Neobsazeno. V. KONTROLA A ÚDRŽBA 88. Kontrolu a údržbu.technického stavu oplocení a zábradlí provádí provozovatel dráhy. Závady musi být urychlene odstranovány; tam, kde jejich vznikem je ohrožena bezpecnost osob nebo provozu, musí být odstraneny neprodlene. 89. Neobsazeno. VI. PRECHODNÁ USTANOVENÍ 90. Oplocení a zábradlí, zrízená pred úcinností této normy, pokud vyhovují príslušnému prujezdnému prurezu a ustanovením clánku 52, 55 a 60 této normy, lze uvést do souladu s touto normou až prijejich nejbližší obnove Neobsazeno. DODATEK Souvisící technické normy CSN ISO 3864 ( ) Bezpecnostní barvy a bezpecnostní znacky TNŽ O1 O101 Názvosloví CD CSN Drótená pletivá so štvoruholníkovými okami a s napínacímí drótmí. Rozmery CSN Kolejová vozidla. Prujezdný prurez a obrys pro vozidla s rozchodem 760 mm CSN Elektrotechnické predpisy. Elektrická zarízení. Cást 4:Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana predúrazemelektrickým proudem

10 CSN Elektrotechnické predpisy. Elektrická zarízení. Cást 5: Výber a stavba elektrických zarízení. Kapitola 54: Uzemnení a ochranné vodice CSN Rozvodná zarízení. Spolecná ustanovení CSN Elektrotechnické predpisy. Spolecná ustanovení pro elektrické stanice CSN Uzemnení v elektrických stanicích CSN Elektrotechnické predpisy. Rozvodny trojfázové pro napetí nad 52 kv CSN Elektrotechnické predpisy. Stavba venkovních silovýchvedení CSN Predpisy pro elektrické trakcní napájecí a spínací stanice CSN Elektrotechnické predpisy. Základní predpisy pro elektrická trakcní zarízení CSN ffic 913 ( ) Elektrotechnické predpisy. Elektrické trakcné nadzemné vedenia CSN Usporiadanie skladov dreva z hl'adiskapožiarnej bezpecnosti CSN Horlavé kapaliny. Provozovny a sklady CSN Zatížení stavebních konstrukcí CSN Požární bezpecnost staveb. Nevýrobní objekty CSN Schodište a šikmé rampy. Základní ustanovení CSN Sklady výbušnin a výbušných predmetu CSN Projektování silnic a dálnic CSN Projektování místních komunikací CSN Projektování mostních objektu CSN Ochrany proti nebezpecnému dotyku s živými cástmi trakcního vedení a proti úcinkum výfukových plynu na objektech nad kolejemi železnicníchdrah CSN Prujezdné prurezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vleckách normálního rozchodu CSN Železnicní prejezdy a prechody TNŽ Prostorové usporádání vrat nad kolejemi rozchodu 1435 mm a 1520 (1524) mm CSN Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

11 Zákon C.266/1994 Sb., o dráhách Souvisící právní predpisy Vyhláška nllnisterstva dopravy Ceské republiky c :Sb., kterou se vydává stavební a technický rád drah. Zpracovatel normy: RAIL EXPLOR s. r. o. ICO , Ing. Miloš Almer, CSc OBSAH Strana Úvodní clánek 1 I. NÁZVOSLOVÍ "","',""""""'"..." 1 II. VŠEOBECNE : 1 Základní cásti oplocení : 1 Doplnující cásti oplocení 2 Zábradlí, 3 III. PROJEKTOVÁNÍ OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ 4 A. Oplocení a zábradlí na širé trati 4 B. Oplocení a zábradlí železnicních stanic, zastávek, výhyben a nákladišt 4 C. Zábradlí na operných zdech 5 D. Oplocení v ostatních prípadech 6 Oplocení drážních energetických zarízení 6 Oplocení u ostatních objektu CD 7 Oplocení prostoru užívaných jinými organizacemi 8 E. Oplocení stavenište " """"""""""""""""""""""""" 8 IV. OCHRANA PRED NEBEZPECNÝM DOTYKOVÝM NAPETíM 9 V. KONTROLA A ÚDRŽBA 9 VI. PRECHODNÁ USTANOVENÍ 9 DODATEK 9 Souvisící technické normy 9 Souvisící právní predpisy 11 OBSAH 11

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980 TNŽ 73 6395 Generální ředitelství Českých drah Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění TNŽ 73 6395 JK 824 Tato

Více

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts. ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes/ Elektrické stanice Ing. Václav Schamberger 1 Technické normy

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují jednotný standard pro výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC ) a jinými subjekty. (2) SŽDC doporučuje

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4 Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4

Více

Ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka ČKA 02 481

Ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka ČKA 02 481 ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zpracování zastavovací studie pro lokalitu v trati Tálky objednal u autorky územního plánu obce Obecní úřad ve Starovičkách v rámci smlouvy odborné technické pomoci. Předmětem řešení

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 Ing. Miloslav Müller PRAGOPROJEKT, a.s. 21.5.2013, Praha Úvod Hlavním cílem revize těchto norem je přizpůsobit rozměry parkovacích stání a příjezdových komunikací vozovému parku

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7 Strana 2 ze 7 4. Definice Uživatel fyzická osoba (zaměstnanec), jíž je svěřen dopravní prostředek do užívání a je odpovědný za provoz tohoto vozidla. Referent zaměstnanec, který vlastní platný řidičský

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11 CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II CENÍK 800-783 NÁTĚRY OBSAH I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 1 11 Členění 1 12 Členění 2 13 Náplň položek 2 2 PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 3 3

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

Elektrické přípojky ČSN 33 3320

Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Normy mezinárodní IEC (EN)- speciálně pro přípojky neexistují, pouze zmínka v IEC 50-601, ČSN 33 0050-601, 601-02-12 domovní přípojka: vedení odbočující z rozvodné sítě

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

501/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o obecných požadavcích na využívání území

501/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 a 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Více

Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o

Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU A SMĚROVÉ CLONY. 1. Úvod. 2. Stav techniky, definice a zadání

KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU A SMĚROVÉ CLONY. 1. Úvod. 2. Stav techniky, definice a zadání KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU A SMĚROVÉ CLONY Jan Eisenreich ředitel společnosti a předseda představenstva PROKOP RAIL, a.s. 1. Úvod Hluk a vibrace - civilizační produkt, který svojí každodenní přítomností

Více

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Stupeň: DSP B.6 Bezbariérové užívání 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr

Více

Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů

Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města Zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. Stránka 1 z 8 Úvod:

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Kraj: Plzeňský Katastrální území: Bezděkov u Radnic Druh stavby: rekonstrukce

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA OSTRAVA ZÁBŘEH S NÁVRHEM PŘESTUPU NA MHD

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA OSTRAVA ZÁBŘEH S NÁVRHEM PŘESTUPU NA MHD VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vědecká odborná činnost Akademický rok 2009/2010 ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA OSTRAVA ZÁBŘEH S NÁVRHEM PŘESTUPU NA MHD RAILWAY STOP OSTRAVA ZÁBŘEH WITH

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Bezbariérová řešení staveb

Bezbariérová řešení staveb Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách Základní pojmy Základní pojmy Základní pojmy

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B ČD V99/1 Účinnost od 1.12.2010 České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. a.) podle druhu el. vozby - hlavní dálkové dráhy - městské dráhy - podzemní dráhy (metro) - důlní dráhy - průmyslové dráhy - silniční trolejové

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 10 DODACÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/4258/2012/podm SÚ/3305/2012/Po Podholová Marta telefon: 323 666 317 Mnichovice

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13.

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13. CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I CENÍK 800-783 NÁTĚRY I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11 Členění 111 Ceník obsahuje položky pro ocenění nátěrů na objektech všech oborů Jednotné klasifikace

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Vyhlásené: 22.07.1980 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 88 V Y H L Á Š K A Českého

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 14.06.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 213 V Y H L Á Š K A Českého

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE BŘEZEN 2015 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 04/S/2015 ING. JINDŘICH KMONÍČEK ING. JIŘÍ NÝVLT ING. MICHAL ČEPELKA SEZNAM PŘÍLOH Průvodní zpráva Přehledná situace 1

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Č. Autor: Požadavek, připomínka, Vyhodnocení projektanta: Stanovisko příslušných

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Územní studie Území pro výstavbu rodinných domů Hutník

Územní studie Území pro výstavbu rodinných domů Hutník Územní studie Území pro výstavbu rodinných domů Hutník Obsah: A TEXTOVÁ ČÁST B VÝKRESOVÁ ČÁST C AKUSTICKÁ STUDIE Vypracoval: městský architekt, ing. arch. Ondračka Ivo, ve Veselí nad Moravou, 23.11.201

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

Rozhodnutí Stavební povolení

Rozhodnutí Stavební povolení Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: V E Ř E J N Á V Y H L ÁŠ K A Rozhodnutí Stavební povolení Stavebník, Ředitelství silnic

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) D. 1. D O K U M E N T A C E S T A V E B N Í H O N E B O

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) D. 1. D O K U M E N T A C E S T A V E B N Í H O N E B O D.1.1. Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice IČ: 00237663

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky Osazení odvodňovačů Osazení odvodňovačů do mostovky Technologický postup osazení mostních odvodňovačů je stanoven pro čtyři etapy osazení: - osazení odvodňovače do mostovky; - osazení odvodňovače do vozovkového

Více

SMILOVICE okres Frýdek - Místek

SMILOVICE okres Frýdek - Místek SMILOVICE okres Frýdek - Místek ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NÁVRH REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE Zak. c. 315/99 OBJEDNATEL: Okresní úrad Frýdek-Místek, referát regionálního rozvoje a územního plánování, Palackého c.

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A Identifikační údaje Název stavby : Zřízení chodníku v Jiráskově ulici v Horšovském Týně Místo stavby : Okres : Katastrální území : Investor : Projektant : Stupeň PD : Datum zpracování

Více