Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor usnesení - 10/ZM/2013"

Transkript

1 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: * 10/278/ZM/13 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2013 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2013 včetně zařazení materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města. Zpráva: Splněno-organizační. 10/279/ZM/13 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Jaroslav Holata a p. Miroslav Řezníček. Zpráva: Splněno-organizační. 10/280/ZM/13 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:p. Jan Bílý a ThMgr. Hedvika Zimmermannová. Zpráva: Splněno-organizační. 10/281/ZM/13 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou. Zpráva: Splněno-organizační.

2 10/282/ZM/13 - Zápis z 9. řádného ZM 2013 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 9. řádného zastupitelstva města konaného Zpráva: Splněno-organizační. 10/283/ZM/13 - Usnesení z 9. řádného ZM / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 9. řádného jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne včetně přehledu plnění usnesení z minulých jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou. Zodpovědná osoba: Timulák Jiří Zpráva: Splněno-vzato na vědomí. 10/284/ZM/13 - Zpráva starosty a místostarosty města o činnosti úřadu / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu starosty města a místostarosty města o činnosti úřadu za období od do Zpráva: Splněno-vzato na vědomí.

3 10/285/ZM/13 - SoBS p.p.č. 159 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu vodovodní přípojky k p.p.č. 655/2 - na p.p.č. 159 k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami manželé Žukovi, Lidická 321, Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný z věcného břemene) - úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený Radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne , 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: částečně splněno, smlouva připravena k podpisu. 10/286/ZM/13 - SoVB p.p.č. 159 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch nemovitosti č.p. 345 k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou spočívajícího v povinnosti vlastníka p.p.č. 159 o výměře m2 nacházející se v katastrálním území Loučná, obec Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci, strpět realizaci stavby vodovodní přípojky k objektu č.p. 345 na p.p.č. 159 k.ú. Loučná a s tím související právo strpění a uložení vodovodní přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu oprávněného z věcného břemene na tomto pozemku 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami pí. Zuzana Jiránková, bytem Hartavská 345, Hrádek nad Nisou (strana oprávněná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene - úplatně dle GP č /2013 za cenu 500,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usnesením číslo 9/2008/RM dne , 3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: částečně splněno, smlouva připravena k podpisu.

4 10/287/ZM/13 - SoVB p.p.č. 708/2, 708/3, 733/1 a 1362 / Majetkoprávní operace 1) schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ , zast. GA Energo technik s. r.o., se sídlem Na Střílně AB, Plzeň, IČ spočívajícího v povinnosti vlastníka p.p.č. 708/2 o výměře 1689 m2, 708/3 o výměře 1483 m2, 733/1 o výměře 902 m2 a 1362 o výměře 3272 m2 nacházející se v katastrálním území Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci, strpět realizaci stavby IE /VB/001 - Kalamita, Hrádek n./n. Náhrada TS688 zemní kabel VN na těchto pozemcích a s tím související právo strpění a uložení zemního kabelu VN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu motorovými vozidly oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na těchto pozemcích, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu IE /VB/001 - Kalamita, Hrádek n./n. Náhrada TS688 zemní kabel VN na p.p.č. 708/2, 708/3, 733/1 a 1362 k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ , zast. GA Energo technik s. r.o., se sídlem Na Střílně AB, Plzeň, IČ (strana oprávněná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č /2012 za cenu ,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne , 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: částečně splněno, smlouva u starosty na podpis.

5 10/288/ZM/13 - SoVB p.p.č. 99, 634 a 635/6 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch nemovitosti č.p. 360 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou spočívajícího v povinnosti vlastníka p.p.č. 99, 634 a 635/6 nacházející se v katastrálním území Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci, strpět realizaci stavby vodovodní a kanalizační přípojky, a právo příjezdu a průchodu k objektu č.p. 360 přes p.p.č. 634 a 635/6 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou a s tím související právo strpění a uložení vodovodní a kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu, a právo příjezdu a průchodu k objektu č.p. 360 oprávněného z věcného břemene na těchto pozemcích 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami manželé David a Monika Korbelářovi bytem Hladká 360, Hrádek nad Nisou (strana oprávněná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č /2013 a /2009 za cenu 2075,- Kč bez DPH, 3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Hlasování: Pro: 18/ Proti: 0/ Zdržel se: 1/ (p. Slezák) Nepřítomen: 6/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek, Zpráva: částečně splněno, smlouva připravena k podpisu. 10/289/ZM/13 - Podání žádosti o odkup pozemků od Lesů ČR, s.p. / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemků p.č. 1517/2, lesní pozemek, o výměře 45 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, který byl oddělen z pozemku p.č. 1517, lesní pozemek, o výměře m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou (dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ) a p.č. 1535, ostatní plocha, o výměře 69 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, který vznikl sloučením dílu b, který byl oddělen z pozemku p.č. 1534, lesní pozemek, o výměře 476 m2, a dílu e, který byl oddělen z pozemku p.č. 1535, lesní pozemek, o výměře 584 m2, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou (dle geometrického plánu č /2013 schváleného dne ), které jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., IČ , se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. Zpráva: Splněno: Žádost odeslána.

6 10/290/ZM/13 - Odkup pozemku p.č. 147/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje odkup části pozemkové parcely č. 147 (p.p.č. 147/2, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), zahrada, o výměře 28 m2 v k.ú. Loučná, která je ve vlastnictví paní Žáčkové Soni, Hartavská 105, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 280 Kč. Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována, strana prodávající byla vyzvána k podpisu. 10/291/ZM/13 - Odkup pozemku p.č. 155/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje odkup části pozemku p.č. 155 (p.p.č. 155/2, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2 v k.ú. Loučná, která je ve vlastnictví manželů Aladára a Evy Cickových, bytem Hartavská 135, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 60 Kč. Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována, strana prodávající byla vyzvána k podpisu.

7 10/292/ZM/13 - Odkup pozemků p.č. 553/2 a p.č. 554/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje odkup části pozemku p.č. 553 (p.p.č. 553/2, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 554 (p.p.č. 554/2, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), zahrada, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Loučná, které jsou ve vlastnictví pana Radka Veselého (podíl 1/2) a paní Štěpánky Veselé (podíl 1/2), oba bytem Hartavská 130, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 50 Kč. Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována, strana prodávající byla vyzvána k podpisu. 10/293/ZM/13 - Odkup pozemků p.č. 555/2 a p.č. 556/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje odkup části pozemku p.č. 555 (p.p.č. 555/2, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 556 (p.p.č. 556/2, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), zahrada, o výměře 8 m2, vše v k.ú. Loučná, které jsou ve vlastnictví manželů Vojtěcha a Kristy Federičových, bytem Hartavská 137, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 90 Kč. Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována, strana prodávající byla vyzvána k podpisu.

8 10/294/ZM/13 - Odkup pozemků p.č. 565/5 a p.č. 564/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje odkup části pozemku p.č. 564 (p.p.č. 564/2, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 565/1 (p.p.č. 565/5, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), zahrada, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Loučná, které jsou ve vlastnictví pana Valtra Mikendy, bytem Hartavská 98, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 40 Kč. Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována, strana prodávající byla vyzvána k podpisu. 10/295/ZM/13 - Odkup pozemku p.č. 79/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje odkup části pozemkové parcely č. 79 (p.p.č. 79/2, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), zahrada, o výměře 1 m2 v k.ú. Loučná, která je ve vlastnictví paní Sedmidubské Lenky, Hartavská 139, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 10 Kč. Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována, strana prodávající byla vyzvána k podpisu.

9 10/296/ZM/13 - Prodej pozemků p.č. 311 a p.č. 312/3 vše v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace 1) schvaluje prodej pozemků p.č. 311, trvalý travní porost, o výměře 986 m2 a p.č. 312/3, zahrada, o výměře 444 m2, vše v k.ú. Dolní Sedlo, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, panu Ladislavu Hochmanovi, bytem Dolní Sedlo 4, Hrádek nad Nisou. Zpráva: Částečně splněno: Smlouva vypracována, žadatel byl vyzvána k podpisu. 10/297/ZM/13 - Podání žádosti o odkup pozemku p.č. 283/3 od Lesů ČR, s.p. / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 283/3, ostatní plocha, o výměře 93 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, který byl oddělen z pozemku p.č. 283/2, lesní pozemek, o výměře m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně (dle geometrického plánu č /2013 schváleného dne ) a který je ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., IČ , se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. Zpráva: Splněno: Žádost odeslána. 10/298/ZM/13 - Podnět k pořízení 17. změny územního plánu / Změna územního plánu Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání schvaluje podnět k pořízení navržené 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a ukládá Ing. Milanu Radovi, vedoucímu odboru OSaŽP, aby neprodleně zahájil její pořizování. Zodpovědná osoba: Rada Milan Zpráva: Pořizování změny zahájeno zpracováním zadání.

10 10/299/ZM/13 - Zpráva ve věci vymáhání pohledávek / Ostatní Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti ve věci vymáhání pohledávek v působnosti Města Hrádek nad Nisou za období 09/ /2013. Zodpovědná osoba: Kuchař Michal Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 4/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek, p. Půta Zpráva: Splněno - vzato na vědomí. 10/300/ZM/13 - Schválení nové podoby městské vlajky / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje na základě výsledků provedené ankety a doporučení rady města návrh č. 2 (modrobílý základ s umístěním jedné stříbrné lilie) nové podoby městské vlajky. Zodpovědná osoba: Matušková Jana Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 4/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek, p. Půta Zpráva: Splněno: Zpracovaný materiál p. Kasíkem (vlajky i znak) odeslány ke schválení do PS Parlamentu ČR. 10/301/ZM/13 - Schválení přijetí dotace na projekt "Rozšíření MKDS o dva kamerové body" / Projekty Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva vnitra na projekt "Hrádek nad Nisou - Rozšíření MKDS o dva kamerové body" ve výši ,-- Kč v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. EDS 114D Zodpovědná osoba: Krupičková Gabriela Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 4/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek, p. Půta Zpráva: Splněno: Schválení vzato na vědomí.

11 10/302/ZM/13 - Žádost o slevu kupní ceny TS Hrádek, s.r.o. / Ostatní Zastupitelstvo města: 1) revokuje usnesení 6/179/ZM/13 v bodě 1 ze dne , 2) schvaluje převod 70% majetkového podílu společnosti TS Hrádek, s.r.o. (IČ: ) společnosti AUTOMEDIC s.r.o., se sídlem Višňová-Andělka č.p. 17, okres Liberec, (IČ: ) v souladu s podmínkami výběrového řízení na prodej obchodního podílu TS Hrádek, s.r.o. za cenu Kč a pověřuje starostu města v souladu s usnesením podepsat Smlouvu o převodu obchodního podílu TS Hrádek, s.r.o. mezi Městem Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou (IČ: ) jako převodcem a společností AUTOMEDIC s.r.o., se sídlem Višňová-Andělka č.p. 17, okres Liberec, (IČ: ) jako nabyvatelem. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 1/ (p. Horák) Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek Zpráva: Splněno: Smlouva se společností AUTOMEDIC, s.r.o. o převodu podílu TS Hrádek, s.r.o.byla podepsána, naplněna a založena v systému smluv. 10/303/ZM/13 - Rozpočtový výhled města Hrádek nad Nisou / Hospodaření města Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový výhled města Hrádek nad Nisou na období Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Hlasování: Pro: 22/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen:3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek Zpráva: Splněno: Rozpočtový výhled byl schválen a zaslán všem příslušným orgánům. 10/304/ZM/13 - Odpověď na interpelaci zastupitele Mgr. Jaroslava Poláčka ve věci doložení nákupu nového sanitního vozu společností Automedic,.s.r.o. / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nákupu nového sanitního vozu společností Automedic,.s.r.o.. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Hlasování: Pro: 22/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 3/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek Zpráva: Splněno-vzato na vědomí.

12 10/305/ZM/13 - Písemné informace / Ostatní Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 4/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek, p. Červená Zpráva: Splněno-vzato na vědomí. 10/306/ZM/13 - Termíny RM a ZM na první pololetí r / Ostatní a) bere na vědomí termíny Rady města na první pololetí r. 2014: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 14.5., 28.5., 11.6., b) schvaluje termíny Zastupitelstva města na první pololetí r. 2014: 29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 21.5., Zodpovědná osoba: Vinšová Andrea Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 4/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek, p. Červená Zpráva: Termíny RM a ZM byly všem členům RM a ZM zaslány em a zveřejněny na webových stránkách města. 10/307/ZM/13 - Finanční pomoc obětem postiženým tajfunem na Filipínách / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu ve výši Kč se společností ADRA, o.p.s., se sídlem Klikatá1238/90c, Praha 5 - Jinonice (IČ: ) na pomoc obětem tajfunu Haiyan a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Hlasování: Pro: 21/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 4/ MUDr. Pavlová, p. Růžička, p. Vinklárek, p. Červená Zpráva: Splněno: Smlouva byla podepsána, založena v systému smluv, finanční dar byl v souladu se smlouvou odeslán. Ověřovatelé usnesení: p. Jan Bílý, ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Soubor usnesení - 8/ZM/2013

Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Konáno dne: 25.9.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 8/232/ZM/13 - Program 8.

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 17. 12. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2012

Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Konáno dne: 19.12.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/463/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2016

Soubor usnesení - 9/ZM/2016 Soubor usnesení - 9/ZM/2016 Konáno dne: 26.10.2016 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/208/ZM/16 - Program 9.

Více

Soubor usnesení - 3/ZM/2012

Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Konáno dne: 28.3.2012 Řádné zastupitelstvo města 3/73/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Tomáš Prokop, MUDr. Radomír

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program:

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 28. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2012

Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Konáno dne: 23.5.2012 Řádné zastupitelsvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/162/ZM/12 - Návrhová komise

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Financování: SU AU OdPa Pol UZ Text Kč 231 8115 45000,00

Financování: SU AU OdPa Pol UZ Text Kč 231 8115 45000,00 1 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 24. února 2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Usn.č. 18/2016 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 Příjmy: 231 4122 příspěvek

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 5/2013 z 5. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 27. února 2013 V Horních Bludovicích dne 27. února

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%)

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 15.11.2011 13:14:31 1.1. Schválení zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Bejšovec Jan Ing. Bezpart. 3 Pro Frélich Martin Ing. ODS 6 Nehlasoval Havlinová Radka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného d 30. 8. 2017 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 10 Ověřovatelé: Matuš Leoš Volejník

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2011

Soubor usnesení - 10/ZM/2011 Soubor usnesení - 10/ZM/2011 Konáno dne: 23.11.2011 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou 10/320/ZM/11 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Václav

Více

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku Stručný obsah: Jedná se o výkup části pozemku

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 16.9.2009 Bod pořadu jednání: 22. Informace finančního výboru Věc: Informace Finančního

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.18

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.18 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č.18 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Horek, Chabr, Kořán, Lučan, Najman, Navrátilová, Papež,Roubal, Sekyra Omluveni: p. Škývara Nepřítomni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2012, konaného dne 22.03.2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2012, konaného dne 22.03.2012 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2012, konaného dne 22.03.2012 Usnesení č. 01/02/2012 Zastupitelstvo

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Usnesení. z 15. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 15. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 26.10.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 405/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Lenku

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2016 konaného dne 25.02.2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2016 konaného dne 25.02.2016 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2016 konaného dne 25.02.2016 Usnesení č. 01/01/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009 USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009 USNESENÍ Č. 436/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávními operacemi pod body: I. Nájem a prodej

Více

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 08. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 8 / 2 0 1 0 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015 Přítomno Omluvena Dále přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny : Ing. Kateřina Lesáková, zastupitelka : 5 občanů,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1 4 / 2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013 Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 23. 6.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD 16,00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy Přítomno 12 členů

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více