SWOT. Hlavní rizika analyt. postupu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWOT. Hlavní rizika analyt. postupu"

Transkript

1 Postupné zlepšování výkonnosti evropské ekonomiky dává evropským energetikám určitou příležitost. Pokračující deformace tržních cen elektřiny nevhodnými regulatorními zásahy však zatím omezuje prostor pro růst firemních zisků, i když naděje na nápravu mírně rostou. Zlepšení hospodaření energetik může mít nicméně dočasný charakter, protože dlouhodobé směřování evropské energetiky je nejasné. Obsahuje příliš mnoho rozporů vnesených necitlivou regulací i rozdíly ve směřování národních energetických koncepcí. Výrobcům elektřiny to brání dostatečně odhadnout, jaké zdroje tlumit a jaké rozvíjet. Proto je v současné době při výběru investic lépe se orientovat na krátkodobý horizont (dividendový výnos, poměrové ukazatele) a kombinovat jej s odhadem citlivosti výrobního portfolia na případné změny v prostředí. Tento přístup nás dovedl k následujcícím závěrům: a) z pohledu dividendových výnosů a složení výrobního portfolia nabízí vhodnou investici např. akcie GDF Suez, EDP-Energias de Portugal s rizikem vyššího zadlužení nebo Verbund s rizikem jednostranné orientace na vodní elektrárny a tím i velké závislosti na počasí. b) vzhledem k regulatornímu riziku nelze zatím doporučit nákup německých energetik. Právě v Německu vznikají nestandardní návrhy na regulaci energetického sektoru vzdalující se od tržního prostředí, navíc v určitém ohledu v kolizi s celoevropskými zájmy. c) izolovanou možnost investice by mohly nabídnout i některé menší tituly, např. DRAX Group kombinující prozatím stabilní segment výroby elektřiny z černého uhlí v Británii s příslibem zhodnocení britské libry vůči euru. SWOT Silné stránky: ekonomické oživení v Evropě proběhlo výrazné očištění aktiv v reakci na předchozí změny v prostředí udržuje se příznivá dividendová politika Slabé stránky: tržní ceny elektřiny a ceny emisních povolenek zůstávají nízko regulatorní prostředí nemá konečnou podobu a obsahuje mnoho rozporů vnesených lobistickými a národními zájmy nejasná dlouhodobá perspektiva Příležitosti: ekonomické zotavování Evropy, racionálnější přístup k regulaci evropské energetiky Hrozby / rizika: případné hromadění dalších umělých a nepřirozených regulatorních zásahů vleklejší ekonomické zotavování ekonomik Evropy Hlavní rizika analyt. postupu předpoklady a zjednodušení v rámci bodového ohodnocení titulů, vlivy dalších segmentů (plyn, voda, odpad, telekomunikace) nejsou odlišeny vliv případného rozvoje břidlicového plynu není diskutován výsledné pořadí atraktivity nelze brát jako návod k investičním rozhodnutím, vždy je třeba důkladného detailnějšího pohledu na konkrétní titul 1

2 ČEZ short update Klíč k výběru mezi energetickými tituly spočívá v odhadu citlivosti na možné změny v regulaci sektoru. Evropská ekonomika mírně oživuje, výhledy na rok 2014 jsou pozitivní (viz tabulka vpravo). Ceny elektřiny na trzích jsou sice stále extrémně nízké, ale jeví hladinu podpory na cca 37 EUR/MWh (viz graf vpravo pro obchodování na lipské burze). Podobně ceny emisních povolenek jsou nadále výrazně vzdáleny standardním hodnotám (typicky kolem 7-8 euro/t CO2, aby byla motivace firem k investicím do nízkoemisních zdrojů účinná), ale z letošních dubnových minim se postupně zvedly o něco výše (viz graf vpravo níže). Debaty o nápravě systému emisních povolenek, o neúměrné podpoře obnovitelných zdrojů (OZE) apod. znamenaly racionální posun a mohly by dříve, či později přinést reálný pozitivní výsledek. Dalo by se tedy říci, že celkové ekonomické prostředí se pomalu zlepšuje a díky klasické vazbě mezi výkonem ekonomiky a hospodařením energetických společností (výrobců a distributorů elektřiny) by měly růst i kurzy jejich akcií. Tak jednoduché to ovšem není. Tržní ceny elektřiny pokřivené nevhodnou, nepřirozenou a nejednotnou regulací zůstávají stále nízko a činí řadu klasických výrobních zdrojů nerentabilní (ilustrativní obr. vpravo dole). Určitý přebytek klasických kapacit způsobuje i jednostranná OZE. Chaos vneslo radikální odmítnutí jaderných elektráren v Německu. Energetické společnosti musely na tuto situaci reagovat a začít se přizpůsobovat. Podle svých vlastních podmínek začaly provádět zásahy do výrobního portfolia, přehodnocovat hmotný i nehmotný majetek (oprávky), měnit investiční plány (obvykle redukce) atd., což se zákonitě negativně promítlo do firemních zisků. Díky velké setrvačnosti sektoru není ale tato odezva u konce. Navíc se regulatorní prostředí musí dále změnit, pokud by měly být odstraněny rostoucí rozpory. Nenacházíme se tedy v rovnovážném stavu (ani mezistavu) a ani nevíme, jak bude budoucí rovnovážný stav vlastně vypadat. Tomu by měl být podřízen pohled na šance jednotlivých energetických titulů na burze a jejich výběr: a) více na základě odhadu jejich individuální citlivosti vůči měnícím se regulatorním podmínkám než na bezprostředním vývoji ekonomiky (tak silný ekonomický růst se nečeká) b) s upřednostněním krátkodobějších faktorů (metod) před dlouhodobými. Za nejasných a nestálých podmínek v sektoru je snadné se v dlouhodobém pohledu splést a před touto skutečnosti stojí jak vedení energetických firem, tak investoři. Tabulka: Meziroční změna HDP (%) F 2014 F 2015 F EU 28-0,4 0,0 1,4 1,9 eurozóna 17-0,7-0,4 1,1 1,7 Belgie -0,1 0,1 1,1 1,4 Dánsko -0,4 0,3 1,7 1,8 Finsko -0,8-0,6 0,6 1,6 Francie 0,0 0,2 0,9 1,7 Holandsko -1,2-1,0 0,2 1,2 Irsko 0,2 0,3 1,7 2,5 Itálie -2,5-1,8 0,7 1,2 Německo 0,7 0,5 1,7 1,9 Portugalsko -3,2-1,8 0,8 1,5 Rakousko 0,9 0,4 1,6 1,8 Španělsko -1,6-1,3 0,5 1,7 Švédsko 0,9 1,1 2,8 3,5 Velká Británie 0,1 1,3 2,2 2,4 Zdroj: Eurostat Výrobní portfolio Skladba výrobního portfolia může poskytnout následující orientaci: a) jaký tlak na firmu vyvolává současné nastavení regulace b) jak by firma mohla obstát, či neobstát po případných regulatorních změnách c) zda existuje nějaká imunita vůči evropské energetické politice Základní pohled mohou poskytnout grafy na následující straně se strukturami výrobního portfolia vybraných západoevropských energetických firem (titulů s největší tržní kapitalizací; doplněno o švédský Vattenfall není sice obchodován na burzách, ale je významným evropským výrobcem a reprezentantem energetického sektoru; zdroj: firemní reporty). a) tlak a omezení vyvolaná současnou evropskou regulací - jádro evropský přístup k jaderné energetice se vyznačuje dvěma rysy: 1) vyhrocením po havárii japonské jaderné elektrárny (JE) Fukušima v důsledku zemětřesení ( ) se značně odlišným výsledkem. Odmítnutí zaznělo nejradikálněji z Německa, kde došlo k okamžitému zavření 8 jaderných elektráren a termín úplného uzavření zbylých je stanoven do roku 2022 (6 do roku 2021 a nejnovější 3 do roku 2022; provozovatelé německých JE jsou E.ON, RWE, EnBW a Vattenfall). Liberální naopak zůstává Velká Británie a aktuálně je v plánu dokonce výstavba 2 reaktorů (po 1,6 MW) v Hinkley Point (jedním z největších 2

3 výrobců elektřiny v Británii je francouzská EDF a je i součástí konsorcia na výstavbu nové JE). Až na výjimky je společným jmenovatelem zastavení investic do výstavby dalších JE a pozastavení schvalovacích procesů ve většině evropských zemí, což s sebou nese důsledky i pro velké evropské strojírenské firmy. 2) celkovým zpřísněním požadavků na bezpečnost JE, úvahami o zvýšení finančních rezerv na likvidaci apod. - plyn výroba se díky extrémně nízké ceně elektřiny na trhu dostala většinou za hranici rentability. Z toho důvodu i zde dochází ke zvýšené tvorbě oprávek k hodnotě majetku, omezení provozu těchto elektráren a zastavení výstavby. Do určité míry by rentabilitě mohl pomoci případný pokles cen plynu, kde se 3

4 podobně jako v případě uhlí budoucí dodávky s delším termínem dodání obchodují levněji. - uhlí extrémní pokles velkoobchodní ceny elektřiny a cen emisních povolenek způsobil renesanci uhelných elektráren, které mohou být provozovány se ziskem. Tradičním provozovatelem uhelných elektráren je Velká Británie (v našem seznamu např. Drax Group, ale i francouzská EDF) a výrazný podíl uhlí v portfoliu mají i německé energetiky. b) jak by mohla obstát, či neobstát po případných regulatorních změnách - OZE budoucí riziko pro fotovoltaické zdroje a relativně neutrální pro větrné zdroje; např. německé energetiky obsahují v segmentu OZE převahu větrných elektráren a nemusí být v budoucnu proto tolik dotčeny. Lze totiž odhadovat, že trend podpory nízko emisním technologiím, tedy i OZE, zůstane v Evropě v principu zachován, ale dojde k určitému vystřízlivění. To se projeví v prvé řadě v objemech instalovaného výkonu, přesněji zpomalením další výstavby. Cenové dotace vykupované elektřiny nevymizí, ale budou nižší a patrně dojde ještě k většímu rozlišování podpory jednotlivých typům OZE. Z tohoto pohledu se zdají být progresivnější právě větrné elektrárny, které lze již nyní provozovat s menšími dotacemi. - plyn pravděpodobný návrat k profitabiltě, ale stále s prvky rizika. Na jedné straně existuje totiž motivace nastavit podmínky plynovým elektrárnám lepší. Plynovky by totiž měly hrát roli klasických zdrojů budoucnosti namísto JE a uhelných elektráren. Právě Německo by takovou potřebu mohlo pocítit nejvíce a nejdříve. Na straně druhé mohou být plynové elektrárny segmentem, který může být bezprostředně omezován pokračujícím růstem kapacit OZE. - uhlí celkový ústup, ale v krátkodobém horizontu neutrální faktor. Návrat k funkčnímu systému emisních povolenek by znamenal růst nákladů u technologií s vyšším podílem emisí, jakými je výroba elektřiny z uhlí a i bez tohoto mechanismu působí administrativní tlak na snižování výroby elektřiny z uhlí (příkladem je Velká Británie), nebo postupné vyčerpávání uhelných ložisek, či jejich horší kvalita. Doménou uhlí jako paliva by mělo zůstat čím dál tím více jen teplárenství, resp. kogenerovaná výroba tepla a elektřiny. Restartování systému emisních povolenek by urychlilo trend ústupu uhlí ze scény, nicméně naráží na odlišnost zájmů různých skupin. - jádro z dlouhodobého hlediska neutrální faktor, z krátkodobého hlediska na sebe váže rizika nákladů případného rychlejšího uzavírání stávajících elektráren. I když postupem času může dojít k určité rehabilitaci jaderné energetiky v Evropě, lze předpokládat regulatorní zásahy ze strany EK usilující o sjednocení a zvýšení povinného pojištění jaderných elektráren. Elektřina z jaderných zdrojů může být potom dražší, než jak jsme byli zvyklí doposud. c) zda existuje nějaká imunita vůči evropské energetické politice - územní diverzifikace s výše uvedenou charakteristikou evropského regulatorního rámce se může ukázat firemní výhodou existence mimoevropských aktiv (aktivit). Výrazným příkladem je francouzský GDF Suez (viz 2.graf na str. 3), jehož větší část instalovaného výkonu leží mimo Evropu. Lze pak očekávat, že citlivost na změny evropské regulace bude v jeho případě menší v porovnání s konkurencí. - produktová diverzifikace především velké západoevropské energetiky disponují integrovanou nabídkou služeb od výroby elektřiny a distribuce elektřiny a plynu, přes zajištění dodávek vody, odpadové hospodářství až k nabídce telekomunikačních služeb. Více produktových kanálů generujících tržby a zisky činí takové firmy odolnější proti výkyvům prostředí. Pokud bychom se pokusili oznámkovat výrobní portfolia s využitím jednoduché bodovací metody pro výše diskutované vlastnosti výrobních portfolií vybraných západoevropských firem, dostali bychom indikativní obrázek v následujícím grafu. 4

5 Západoevropské energetiky (sektor Zadluženost Zadluženost firem charakterizovaná běžně užívaným poměrem dluhu k jádrovému zisku EBITDA ukazuje (viz graf na straně 5; zdroj: Bloomberg), že s výjimkou Pyrenejského poloostrova je relativně uspokojující z pohledu širšího sektorového průměru (modrá úsečka). Tohoto stavu bylo dosaženo díky provedeným zásahům do výrobního portfolia, díky masivním prodejům majetku a následnému splácení dluhů. Preciznější kalkulace skupinové průměrné hodnoty pro zúžený výběr největších energetik vede k hranici tohoto poměru na hodnotě cca 3 a lze ji doporučit asi jako vhodnější k posuzování méně a více zadlužených energetik. 5

6 Snižování hodnoty majetku Odhad rizik souvisejících s budoucí schopností majetku generovat cash flow je dosti obtížný právě vlivem silné závislosti na budoucím regulatorním uspořádání. Doposud provedené korekce majetku (viz následující graf; zdroj: firemní zprávy, prezentace ČEZ) mohou svádět k dojmu, že čím více provedených oprávek a snížení hodnoty, tím dále je společnost v čištění majetku. Může to být ale zavádějící závěr. Pokud přeskočíme některé technické slabiny (graf např. neobsahuje konkrétnější informaci o jaký majetek jde (regionálně, dle typu zdroje atd.), či v jakém poměru jsou korekce k celkové velikosti majetku), pak naopak nízký objem provedeného snížení hodnoty může znamenat určitý znak odolnosti vůči změnám. Takovým příkladem v našem seznamu by mohly být čistí výrobci elektřiny z OZE (Enel Green Power nebo EDP Renovaveis), ale i jednobarevná britská energetika DRAX Group postavená na provozu uhelné elektrárny. Dividendy 6

7 Dividendy představují poměrně zřetelné kritérium pro posouzení zajímavosti akciového titulu (viz graf na předchozí straně; zdroj Bloomberg). Upozorněme jen na skutečnost, že graf je třeba číst především z pohledu očekávaného dividendového výnosu, který sjednocuje pohled na dvanácti měsíční časový interval, což umožňuje srovnávat případy s různou četností výplaty dividendy během roku. Poměrové akciové ukazatele Následující tabulka nabízí přehled nejběžnějších poměrových akciových ukazatelů pro jednotlivé vybrané západoevropské energetiky, jak je uvádí agentura Bloomberg (k ), a srovnání se sektorovým průměrem (jde o průměr vážený tržní kapitalizací a korigovaný o extrémní řádově odlišné hodnoty). Řazení společností v tabulce je provedeno na základě bodového zhodnocení jejich pořadí v rámci jednotlivých ukazatelů. Tituly na předních místech tabulky pak naplňují kritéria menších hodnot akciových ukazatelů lépe, než pozice následující. Z pohledu akciových ukazatelů vede tedy E.ON, GDF Suez, EDP-Energias de Portugal atd. P/S P/E P/EBITD A P/B P/CF Vážený a korigovaný průměr 0,74 23,1 3,79 1,25 5,01 E.ON 0,20 11,10 2,61 0,75 2,93 GDF Suez 0,40 42,23 2,12 0,67 3,38 EDP-Energias de Portugal 0,61 10,03 2,70 1,17 4,17 Enel 0,36 67,01 1,75 0,83 3,73 RWE 0,32 193,86 1,55 1,53 2,71 Verbund 1,59 9,00 2,53 1,08 4,66 Alpiq Holding 0, ,77 0,57 6,95 Endesa 0,69 11,52 3,21 1,00 4,93 Iberdrola 0,83 10,34 4,98 0,82 4,56 EDF 0,64 14,12 3,22 1,45 4,45 EDP Renovaveis 2,48 24,83 3,40 0,60 4,43 ENDW 0,36 50,92 3,91 1,44 6,54 Edison 0,42 469,48 5,27 0,70 5,55 Centrica 0,67 15,55 4,26 2,92 5,24 SSE 0,41 16,35 7,82 2,39 6,02 Fortum 2,30 10,76 5,99 1,51 7,81 Enel Green Power 3,22 18,60 4,61 1,18 10,22 DRAX Group 1,58 14,37 10,92 1,72 15,72 Celkové oznámkování a pořadí atraktivnosti titulů Pokus o zahrnutí všech výše diskutovaných pohledů do jediného závěru nabízí graf na následující straně. Byl vytvořen (neváženým) součtem bodového zhodnocení pořadí titulu v rámci jednotlivých kritérií. Zatímco výsledné pořadí vyjadřují čtverečky, sloupcový graf na pozadí dává možnost podívat se na roli jednotlivých komponent v celkovém hodnocení atraktivnosti daného titulu. Na první pohled je patrný velký vliv poměrových ukazatelů v tomto postupu. Může to být spatřováno jako určitá slabina v postupu, na druhé straně jde o rys, který je důležitý v krátkodobém hodnocení. V každém případě jde jen o indikativní pořadí a bez detailnějšího pohledu na postavení daného akciového titulu nelze doporučit žádná investiční rozhodnutí. Kromě toho je nutno vzít v úvahu i další okolnosti, jako např. vliv měny, která např. znevýhodňuje švýcarský Alpiq Holding a naopak může stát za výběrem britských 7

8 titulů. Pozn.: záporné hodnocení výrobního portfolia má vyjádřit vyšší podíl rizik, např. Spojený s jadernými elektrárnami v Německu apod. Stručné shrnutí výše uvedeného postupu a diskuse může být následující: a) vhodnou investici nabízí např. GDF Suez, EDP-Energias de Portugal s rizikem vyššího zadlužení nebo Verbund s rizikem jednostranné orientace na vodní elektrárny, a tím i velké závislosti na počasí. b) přes vyšší skóre německých energetik nelze vzhledem k regulatornímu riziku zatím doporučit jejich nákup. Právě v Německu krystalizují nestandardní návrhy na regulaci energetického sektoru, navíc v určitém ohledu v kolizi s celoevropskými zájmy. c) i z druhého konce žebříčku stojí za to posoudit např. britskou černouhelnou elektrárnu DRAX Group, neboť by mohla být kombinací zatím stabilního energetického segmentu v Británii a příslibu zhodnocení britské libry vůči euru. 8

9 GDF Suez Akt.kurz ( ): 16,41 EUR Obě největší francouzské energetické společnosti v našem přehledu (EDF i GDF Suez) představují příležitost zajímavé investice, z uvedené dvojice se však jeví zajímavější GDF Suez S.A., a to hned z několika důvodů: Výrazná diverzifikace aktivit a výrobního portfolia Projevem všestranné diverzifikace je rozprostřená tvorba tržeb a zisků, jak je patrno na druhém grafu vpravo. Výroba elektřiny představuje kolem 60% tržeb a přes polovinu jádrového zisku EBITDA, pocházející z poloviny z území mimo Evropu, kde firma dále expanduje. Zůstaneme-li v Evropě, podíl jaderných zdrojů je relativné nižší a lokalizován především v Belgii, určitým rizikem může být spatřován vyšší podíl plynových elektráren v Evropě. Významnou roli ale hrají i další segmenty. Firma podniká i v oblasti prodeje plynu (součást segmentu Energy Europe), transportu, skladování a těžby plynu (segmenty Global Gas & LNG a Infrastructures), nabídky služeb od projekce po realizaci a provoz energetických zařízení (Energy Services) a životního prostředí zahrnující odpadové hospodářství a dodávky vody (Enviroment). Takový mix aktivit dává dobré předpoklady k větší odolnosti vůči výkyvům prostředí. Pro srovnání, konkurenční EDF působí prakticky výhradně v Evropě (Francie, Benelux a Velká Británie) a disponuje velkým podílem jaderných zdrojů v portfoliu, což s sebou nese vyššími náklady na bezpečnost i budoucí obnovu (byť nejsou na území Německa). Nadprůměrný dividendový výnos Společnost vyplácí dividendu dvakrát ročně, ex-dividend day je typicky koncem dubna a v polovině listopadu. Očekávaný dividendový výnos je podle agentury Bloomberg téměř 9%. Společnost vyplácela dividendy i v letech ekonomického zpomalení (viz spodní graf vpravo) a v dividendové politice tlumila vlivy výkyvů hospodaření. Hospodaření v linii ročního cíle Vývoj hospodaření je zatím v linii opakovaně potvrzeného výhledu pro tento rok, jehož součástí je očekávání jádrového zisku EBITDA na 13 až 14 mld EUR. Je to pokles proti roku 2012 a souvisí s probíhající restrukturalizací, některými prodeji majetku, neplánovanými odstávkami jaderných zařízení v Belgii, ale i nižšími cenami elektřiny v Evropě. (mld EUR) 2011 Q H M Q H M 2013 Tržby 90,7 24,6 50,5 59,8 97,0 24,6 49,7 59,6 EBITDA 16,5 5,3 9,2 11,0 17,0 5,0 8,8 10,3 Běžný provozní zisk 8, , , , Prodej a snížení hodnoty majetku 0, , , , EBIT 9, , , ,6 --- Čistý zisk 4, , , ,7 --- Poměrové akciové ukazatele příznivé v porovnání se sektorovými průměry jsou docela nízké, až na P/E (viz tab. str.7). Vyvážená vlastnická struktura V porovnání s EDF, která je z 84% v rukou francouzského státu, je v GDF Suez stát zastoupen z 36,7%, institucionální investoři 39,6% a drobní investoři mají cca 11%. SWOT Silné stránky: expozice mimo Evropu činí společnost odolnější proti evropským výkyvům prakticky žádná (riziková) fotovoltaika nízké zadlužení Slabé stránky: vysoký podíl plynových elektráren ve výrobním portfoliu letošní dlouhé odstávky jaderných zařízení v Belgii očekávaný pokles zisků vyšší P/E Příležitosti: pokračující expanze cca 7 GW instalovaného výkonu v projektech Hrozby: nečekané snížení dividendy určité ředění akcií díky nabízeným akciových opcí (např. jedna z možných forem dividendy) 9

10 Energias de Portugal Akt.kurz ( ): 2,65 EUR Energias de Portugal S.A. (EDP) jako investiční příležitost z našeho přehledu stojí trochu stranou pozornosti jako relativně menší společnost, byť je to největší portugalský výrobce a distributor elektřiny. Těžiště působnosti firmy je na Pyrenejském poloostrově Diverzifikace aktivit je z pohledu územního (aktivity i v Brazílii) i způsobu výroby elektřiny uspokojující a vede k segmentovému rozdělení hrubého zisku (= tržby po odečtení nákladů na elektřinu, plyn a změny zásob) a jádrového zisku EBITDA, jak je uvedeno v druhém grafu vpravo. Bližší zkoumání ukazuje, že tři z pěti segmentů jsou větší, či menší měrou ovlivněny regulatorním nastavením. Dává to slušnou naději, že v těchto segmentech nemusí docházet k propadům zisků, ale současně to může znamenat možnost revize některých regulatorních pravidel. Příkladem bude rok Portugalský antimonopolní úřad totiž dospěl k závěru, že systém kompenzací (CMEC) přijatých firmou za to, že se v procesu liberalizace portugalské energetiky vzdala monopolu, je špatný a omezil rozvoj konkurence. Nezávislým auditem by mělo být prověřeno, zda firma nepřijala více, než jí náleželo, což by posléze měla vrátit. Sektorové daně Portugalská vláda rozhodla o zavedení dodatečné daně v energetickém sektoru ve výši 0,85% z objemu hmotných a nehmotných aktiv (některá lze vyjmout, např. větrné elektrárny) od , což by firmu mělo stát kolem 45 milionů EUR zisku před zdaněním (cca 3% ročního zisku před zdaněním). Dividenda Na dividendách nebyla doposud vidět krize (viz třetí graf vpravo) a odhady dle průzkumu agentury Bloomberg očekávají zachování dosavadní výše dividendy. Hospodaření v roce 2013 kopíruje vývoj loňského roku a podporuje odhad zachování dividendy v úrovni 0,185 EUR na akcii hrubého. Výhled 2013: jednociferný růst EBITDA. (mld EUR) 2011 Q H M Q H M 2013 Hrubý zisk (příjmy) 5,44 1,44 2,79 4,10 5,43 1,51 2,91 4,22 EBITDA 3,76 1,00 1,89 2,74 3,63 1,07 1,96 2,80 EBIT 2,27 0,65 1,17 1,68 2,14 0,71 1,21 1,67 Čistý zisk akcionářům 1,12 0,34 0,58 0,79 1,01 0,33 0,60 0,79 Rating Rating společnosti je relativně nižší. Známka na stupni Ba1 s výhledem negativní od agentury Moody s byla potvrzena v polovině listopadu. Do ratingu se promítá nejen vyšší zadlužení firmy, ale také obavy z rostoucích pohledávek za portugalským státem a z toho, že portugalský regulátor za podmínek slabého výkonu ekonomiky může přistoupit k odlehčení přenosu růstu nákladů na elektřinu na koncové zákazníky na úkor energetických firem, což se dílem již děje. Poměrové akciové ukazatele příznivé S hodnotami pod sektorovými průměry (viz tab. str.7). Vyvážená vlastnická struktura Největším akcionářem EDP je čínský investor China Three Gorges s 21,6%, 6,7% má španělská Iberdrola a následují již jen podíly menší. SWOT Silné stránky: expozice mimo Evropu nevýrazná instal. výkonem, ale podstatná ziskem atraktivní očekávaný dividendový výnos Slabé stránky: vysoký podíl regulovaných segmentů vyšší zadlužení v porovnání s oborovým průměrem vyšší maturující dluh v létech 2014 až 2016, v úrovni 3 až 3,5 mld EUR sektorová daň od roku 2014 rating je nižší pokračující liberalizace a přechod dalších elektráren do liberalizovaného režimu (projeví se ve smlouvách) Příležitosti: cíl snížení poměru čistého dluhu k EBITDA pod 3 do roku 2015 Hrozby: revize kompenzací přijatých za ochotu EDP vzdát se monopolu mohou znamenat náklady a nižší marže 10

11 Toto upozornění, kromě obecného a trvalého úsilí společnosti BH Securities a.s. poskytovat klientům a čtenářům analytických výstupů zřetelné a relevantní informace, plní taktéž úlohu naplnění požadavků Vyhlášky č.114/2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry ze dne (další informace jsou uvedeny v souboru poctivá prezentace ). Přesto, že v následujícím textu je uvedena řada důležitých skutečností, je třeba výslovně upozornit na to, že upozornění společnosti je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. kromě informací zde uvedených taktéž informace a prohlášení uvedená na webových stránkách společnosti BH Securities a.s.: na něž touto cestou výslovně odkazujeme. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou, kromě výše uvedených skutečností navíc vystaveny vlivům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Je-li na těchto stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služby nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují. Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje. Investiční nástroje zmíněné v investičních doporučeních nemusí být vhodné pro každého investora, neboť nezohledňují individuální potřeby a možnosti jednotlivých klientů. Investiční doporučení mají sloužit odborně zdatným investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičních doporučeních. Dokument je určen především pro kvalifikované a zkušené investory. Tento dokument a v něm obsažené informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů. Názory společnosti BH Securities a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění, především v souvislosti s aktuálním vývojem na kapitálových trzích. Společnost BH Securities a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto dokumentu. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti (s výjimkou údajů vztahujících se přímo k BH Securities a.s.). Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že tento dokument (a veškeré analytické výstupy BH Securities a.s.) je třeba vnímat: - s vědomím, že uváděné ceny a cíle nezohledňují transakční náklady spojené s nákupem a prodejem, - ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech, - v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům a zpravodajství BH Securities a.s.; tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. - v kontextu k aktuálnímu dění na trzích, - s vědomím, že vytváření dokumentu zahrnuje zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně zautomatizovat, je vněm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby planoucí z přepisu či kopírování údajů z jiných zdrojů. - s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu. Je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím. Společnost BH Securities a.s. se může příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Společnost BH Securities a.s. : - v posledních 12 měsících nebyla vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem, - nemá s emitentem uzavřenu jinou smlouvu o poskytování investičních služeb, - nemá s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení. - je pro některé akciové tituly obchodované na Burze cenných papírů Praha tvůrcem trhu (aktuální seznam je uveden v souboru poctivá prezentace) Zaměstnanci společnosti a osoby podílející se na tvorbě tohoto dokumentu mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Odměna analytiků nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v analýzách. Analytici, kteří připravují investiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu a jsou odměňováni dle různých kritérií, včetně kvality a přesnosti rozborů, spokojenosti klientů, konkurenčních faktorů. Společnost BH Securities a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení. Žádné hodnocení osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování BH Securities a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím případném obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Mimo dlouhodobých investičních doporučení vycházejících z metod finanční analýzy hospodářských výsledků a jejich očekávání zveřejňovaných na jiných místech webových stránek společnosti BH Securities a.s. čas od času zveřejňuje společnost BH Securities a.s. i krátkodobá doporučení vycházející z aktuálního vývoje na akciových trzích. Jedná se o krátkodobé investiční příležitosti vycházející zejména z technické analýzy, aktuálních, či očekávaných podstatných událostí na trhu tzv. Trade Idea. Investiční doporučení zveřejňovaná v této sekci vychází zejména z aktuálních podmínek na trhu a platí pouze krátce po vydání. Zpravidla nejsou dále aktualizována. Trade Idea nemusí být krátkodobě v souladu s dlouhodobými materiály zveřejňovanými např. pro české tituly obchodované na burze. Investiční příležitosti (Trade Idea) jsou investičním doporučením dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení. V případě Trade Idea společnost BH Securities a.s. nevytváří statistiku Poměr jednotlivých stupňů investičních doporučení ani Přehledy doporučení vydaných za posledních 24 měsíců. Doporučení Trade Idea jsou zveřejňovány chronologicky a jejich abecední seznam není zpracováván. Tento dokument je vydán společností BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Další informace lze získat v sekci dokumenty. Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities a.s., proto žádáme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities a.s. Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities a.s., proto prosíme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities a.s. Souhlas mohou zprostředkovat: Petr Hlinomaz, Mobil.: Ve spolupráci s BH Securities a.s. vyhotovil Petr Hlinomaz, analytik Kontakt BH Securities: 11

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011 29.4.2011 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens Fio Nové doporučení: Akumulovat Cílová cena : 495 Kč Předchozí cílová cena: 462 Kč Předchozí doporučení: Držet Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bezhotovostní transakce na vzestupu Není potřeba asi diskutovat o tom, že bezhotovostní platby nahrazují hotovostní. Kromě toho, že pro běžného spotřebitele je pohodlnější platit nákupy

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení 15.2.2012 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens SA Fio Nové doporučení: koupit Cílová cena : 544 Kč Předchozí cílová cena: 495 Kč Předchozí doporučení: akumulovat Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 5/2011

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 5/2011 Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 překonal poslední maxima. To je obecně považováno za býčí znamení. Je zde riziko, že proražení maxim bude falešné a hodnota indexu se vrátí zpět na

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

Souhrn dění prosinec 2012

Souhrn dění prosinec 2012 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2012 Souhrn dění prosinec 2012 Souhrn Prosinec roku 2012 se pro riziková aktiva vyvíjel smíšeně, neboť některé akciové indexy a komodity posilovaly

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007 AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020 Tisková konference, 16. března 2007 Program 1. Úvod 2. Zisky z prodeje ušetřených povolenek 3. Akční plán snižování emisí CO 2 4. Příklady projektů

Více

Technická analýza. 19.5.2008 Uzavření pozice/ redukce pozice Kurz $47,55

Technická analýza. 19.5.2008 Uzavření pozice/ redukce pozice Kurz $47,55 Fio Technická analýza GATX Corp. 19.5.2008 Uzavření pozice/ redukce pozice Kurz $47,55 Vývoj akcie společnosti GATX dosáhl cílové ceny určené v analýze. Zisk na GATX je aktuálně přes 14% za 4 týdny. Nad

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 60,- EUR 31.1.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová

Více

Vývoj hospodaření v roce 2008

Vývoj hospodaření v roce 2008 Vývoj akcií Volkswagen V důsledku probíhající ekonomické krize prošel v posledním roce globální automobilový průmysl mohutnými změnami. Patrně nejvíce pozornosti si v posledních měsících užívaly US automobilky

Více

Technická Analýza 25.1.2012

Technická Analýza 25.1.2012 Fio Technická Analýza Nokia 25.1.2012 Akcie společnosti Nokia se prozatím stále pohybují do strany. Bohužel jen velmi těsně se po poslední aktualizaci doporučení nepodařilo dosáhnout cílové ceny. Přestože

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna Fio report měsíční zpravodajství z kapitálových trhů ČERVENEC 2010 Souhrn / Červenec roku 2010 se pro riziková aktiva vyvíjel velmi dobře, neboť dynamicky zhodnotily akciové trhy a komoditám se taktéž

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence

Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence Datum: 28.11.2012 Přednášející: Tomáš Sýkora Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221

Více

Akciový kompas ČR - nejhorší výkonnost akcií v regionu ve 4Q09

Akciový kompas ČR - nejhorší výkonnost akcií v regionu ve 4Q09 AKCIOVÉ TRHY KOMPAS Akciový kompas ČR - nejhorší výkonnost akcií v regionu ve 4Q09 8. ledna 2010 Poslední čtvrtletí bylo pro české akcie nejhorším v loňském roce, pokud jde o relativní výkonnost v porovnání

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Souboj průmyslových odvětví

Souboj průmyslových odvětví Souboj průmyslových odvětví Španělsko versus Česká republika Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 Na hřišti se objeví: chemický průmysl Předzápasový výhled: 4:3 * Porovnání hodnocení společnosti Atradius

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal nad rezistenci 1220 bodů. Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá jako v předchozím

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 14. - 18. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.7 1.6 5.9 28.8 21.6 82.0 61.5 116.7 ropa - Brent 113.9 1.3 4.8 27.7 21.4 71.3 64.4

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 11/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 11/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 po avizovaném fake přesahu 1100 bodů odrazil vzhůru a celý měsíc rostl až k rezistenci u 1225. Tu ale prorazil a nyní již i testoval jako hladinu

Více

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. ČEZ A DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA - HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. Techno-logický

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 2. - 6. červen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 138.5 8.4 8.8 31.8 44.3 113.9 64.8 138.5 ropa - Brent 137.7 8.0 7.8 34.5 46.7 100.7 68.6

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Souhrn dění únor 2013

Souhrn dění únor 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.2. 28.2.2013 Souhrn dění únor 2013 Souhrn Únor roku 2013 se pro riziková aktiva vyvíjel úspěšně, neboť některé akciové indexy zhodnocovaly a jiné včetně

Více

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 SHRNUTÍ PŘEDEŠLÉHO TÝDNE: Graf č. 1: Komoditní spread CBM5-CBZ5 (zdroj: Track`n Trade) Pohled zpět na týden 12.1.-16.1.2015

Více

Erste Bank. Držet. Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku 33,0 EUR 32,0 EUR. 18. listopadu 2010

Erste Bank. Držet. Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku 33,0 EUR 32,0 EUR. 18. listopadu 2010 Erste Bank Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku Kons., IFRS (mil. EUR) 2009 r/r e2010 r/r e2011 r/r Celkové provozní výnosy 7 579 8,3% 7 913 4,4% 8 189 3,5% Čistý úrokový výnos 5 221 6,3%

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009)

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009) MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÉHO TRHU Marek Hatlapatka Analytik ČEZ, NWR, Erste, KB, VIG hatlapatka@cyrrus.cz Jan Procházka Analytik Unipetrol prochazka@cyrrus.cz Karel Potměšil Analytik Orco, ECM, Zentiva, AAA,

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 30. červen - 4. červenec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 145.3 0.0 3.6 36.8 51.4 99.5 69.3 145.3 ropa - Brent 144.4-1.1 2.9 37.7 53.9

Více

Trendy na českém energetickém trhu a jejich dopad na burzovní ceny elektřiny a ziskovost utilit

Trendy na českém energetickém trhu a jejich dopad na burzovní ceny elektřiny a ziskovost utilit Trendy na českém energetickém trhu a jejich dopad na burzovní ceny elektřiny a ziskovost utilit Media breakfast Praha, 23. června 2015 Vliv Německa, regulace, decentralizace a rostoucí konkurence budou

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Energie a Kovy Nákup červenec 15 benzín/prodej červenec 15 topný olej Spotřeba benzínu začíná růst v průběhu jara, tedy ve stejné době kdy producenti a distributoři

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Nabídka služeb CzechTrade a aktuální exportní příležitosti v Polsku

Nabídka služeb CzechTrade a aktuální exportní příležitosti v Polsku Nabídka služeb CzechTrade a aktuální exportní příležitosti v Polsku Teritoriální seminář MPO, 15.3.2012, Praha DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 19. - 23. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 132.2 1.1 4.7 33.8 37.7 102.7 63.2 133.2 ropa - Brent 131.6 0.8 5.3 35.6 40.2 86.1 67.8

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Měsíc na akciových trzích:

Měsíc na akciových trzích: Měsíční přehled akciových trhů za březen 2012 1 MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÝCH TRHŮ březen 2012 Datum vydání: 5. dubna 2012 Měsíc na akciových trzích: Obchodování v březnu se neslo ve znamení vysoké volatility,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

CFI Z-Allocator CZK I.

CFI Z-Allocator CZK I. CFI Z-Allocator CZK I. 100% Garance návratnosti investované částky Nová konstrukce strukturovaného produktu Vysoká participace na podkladovém aktivu Krátká splatnost 4 roky Emitentem banka s vysokým ratingem

Více

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 %

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 26. října 2009 CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % 26. října 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,7 procenta

Více

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Dluhová krize v eurozóně a její dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Obsah Příčiny krize v eurozóně Nejnovější makroekonomický

Více

Souhrn dění červenec 2013

Souhrn dění červenec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.7. 31.7.2013 Souhrn dění červenec 2013 Souhrn Riziková aktiva v červenci dynamicky rostla, přičemž se dařilo jak rozvinutým akciovým indexům, tak i méně

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV FINANCÍ Fundamentální analýza ČEZ, a. s. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Roman Ptáček, Ph.D. Zpracovatel práce:

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65 Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Horská dráha na akciových trzích skončila happyendem. Trhy opět na historických maximech. Silný dolar stále drží

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA DUBEN 2016 C-QUADRAT Strategie OBSAH C-QUADRAT Strategie Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ Vývoj pravidelné investice

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Jiří Mlynář XVII. jarní konference AEM 27. 3. 2012 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Historický vývoj cen plynu > Ceny ve smlouvách s producenty z

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003 Sojové boby long Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu Únor 2003 1 Sojové boby na vzestup Trh sojových bobů se nacházel v dlouhodobém sestupném trendu. Podle všech ukazatelů utvořil na začátku minulého

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Kofola ČeskoSlovensko

Kofola ČeskoSlovensko Kofola ČeskoSlovensko Představení společnosti Základní představení společnosti Společnost Kofola ČeskoSlovensko (dále jen Kofola) je významným výrobcem nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě.

Více

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ;

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ; SHRNUTÍ Následující souhrnné informace si nečiní nárok na úplnost a je třeba je chápat jako úvod k podrobnějším informacím uvedeným v jiných částech tohoto Prospektu, odkud byly převzaty, a s přihlédnutím

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

Posouzení finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím

Posouzení finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím Posouzení finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím Duben 2013 Obsah: 1. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... - 4-2. ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE MĚSTA... - 6-3. DLUHOVÁ SLUŽBA... - 10-3.1. STÁVAJÍCÍ

Více

Nabídka a poptávka energie z historického a globální pohledu

Nabídka a poptávka energie z historického a globální pohledu Nabídka a poptávka energie z historického a globální pohledu aneb: Co je vidět a co není vidět XXVI. Seminář energetiků hotel Harmonie, Luhačovice 20. - 21. ledna 2016 Obsah Co je vidět a co není vidět

Více

AUD long Nákup australského dolaru Petr Čermák, analytik Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 11.3.2008

AUD long Nákup australského dolaru Petr Čermák, analytik Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 11.3.2008 AUD long Nákup australského dolaru Petr Čermák, analytik Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 11.3.2008 Shrnutí Devizoví obchodníci z různých zemí světa se v posledních měsících doslova spojili

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Makrodata v ČR zveřejněná v září:

Makrodata v ČR zveřejněná v září: Makrodata v ČR zveřejněná v září: HDP podle konečných údajů vzrostla ve druhém čtvrtletí česká ekonomika oproti prvnímu čtvrtletí o 0,9 % (odhad 0,8 %). Meziročně o 2,4 % (odhad 2,2 %). Průmyslová produkce

Více

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS Prosinec 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer Working with you since 1831 Fond konzervativní Prosinec + 0,02% Celý rok + 0,88% Státní dluhopisy: stále velmi drahé, jak z historického, tak i

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010 CME Akcie na ročních minimech je příležitostí 1. prosince 2010 US GAAP, kons. (mil. USD) 2008 2009 e2010 e2011 Tržby 1020 714 726 836 r/r 22% -30% 2% 15% OIBDA 297 75 103 199 r/r 11% -75% 37% 93% EBIT

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Akciové. investování. www.xtb.cz

Akciové. investování. www.xtb.cz Akciové investování www.xtb.cz Obsah Úvod k akciovému investování 9 základní pojmů akciového investora Důležité faktory čas, výnos, riziko 3 +1 investiční strategie: Hodnotové investiční tituly Růstové

Více

Měsíční report. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (ŘÍJEN 2015) 1. 10. 30. 10. 2015

Měsíční report. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (ŘÍJEN 2015) 1. 10. 30. 10. 2015 Měsíční report Zpravodajství z kapitálových trhů 1. 10. 30. 10. 2015 FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (ŘÍJEN 2015) Souhrn Akciové trhy mají za sebou velmi úspěšný měsíc. Americké akciové indexy zaznamenaly nejlepší

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

ABCD. Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu

ABCD. Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu ABCD Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu 9. listopadu 2005 Obsah 1 Manažerské shrnutí 1 2 Výchozí situace 4 2.1 Stanovení

Více

CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK SOUHRN ZA KVĚTEN 2016

CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK SOUHRN ZA KVĚTEN 2016 CDI CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK SOUHRN ZA KVĚTEN 2016 POPIS DĚNÍ NA AKCIOVÝCH TRZÍCH V KVĚTNU Obchodování na akciových trzích se v úvodu měsíce neslo spíše v lehce negativním sentimentu. Za nervozitou investorů

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Souhrn dění listopad 2012

Souhrn dění listopad 2012 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.11. 30.11.2012 Souhrn dění listopad 2012 Souhrn Listopad roku 2012 se pro riziková aktiva vyvíjel dobře, neboť akciové indexy vyjma maďarského indexu

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více