1. ORGANIZACE ČINNOSTI ŠD 3 2. CÍLE ČINNOSTI ŠD A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ FORMY PRÁCE 6 4. TEMATICKÝ PLÁN ŠD 2015/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ORGANIZACE ČINNOSTI ŠD 3 2. CÍLE ČINNOSTI ŠD A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ FORMY PRÁCE 6 4. TEMATICKÝ PLÁN ŠD 2015/2016 10"

Transkript

1 1

2 1. ORGANIZACE ČINNOSTI ŠD ROZDĚLENÍ VYCHVOATELEK A TÝDENNÍ PŘEHLED ČINNOSTÍ 5 2. CÍLE ČINNOSTI ŠD A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ FORMY PRÁCE CÍLE ČINNOSTÍ ŠD VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ FORMY PRÁCE ŠD 7 3. PRIORITY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ŠD 9 4. TEMATICKÝ PLÁN ŠD 2015/ ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN PLÁN KONTROL PŘÍLOHY 6.1 SEZNAM DĚTÍ A JEJICH ROZDĚLENÍ DO ODDĚLENÍ ŠD PŘÍCHODY/ODCHODY ŽÁKŮ DO ŠD VNITŘNÍ ŘÁD ŠD 24 2

3 Školní družina je součástí Základní školy speciální a Praktické školy Černovice. V letošním školním roce 2015/2016 umožňuje zájmové vzdělávání žákům Přípravného stupně, 1. a 2. stupně Základní školy speciální. V 95% jsou naši žáci zároveň klienty Domova Kopretina Černovice v týdenním či celoročním pobytu, v jehož prostorách je školní družina umístěna. Činnost školní družiny vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb., realizována je prostřednictvím vyhlášky MŠMT ČR č. 279/2012 Sb. měnící vyhlášku č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Dále je činnost školní družiny uskutečňována dle vyhlášky č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny upravuje vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, v našem případě výchovnou prací zaměstnanců jednotlivých oddělení Domova Kopretina. Posláním školní družiny není pokračování školního vyučování, ale má svá specifika, která jsou dána požadavky pedagogiky volného času. Jejím hlavním úkolem je především zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Provoz školní družiny ve dnech školního vyučování je od pondělí do pátku v čase až Výchovně-vzdělávací práce probíhá dle ŠVP pro školní družinu ZŠ speciální a PrŠ Černovice s mottem: Ruku v ruce s kamarády poznáváme svět. V letošním školním roce 2015/2016 je do školní družiny zapsáno 30 žáků. Denní průměrná denní návštěvnost školní družiny je 16 žáků. Výchovně-vzdělávací činnost zajišťují 4 vychovatelky a 3 asistentky pedagoga s předepsanou pedagogickou a odbornou způsobilostí s ohledem na druh postižení. Pedagogičtí pracovníci jsou iniciátory a průvodci žáka při volnočasových činnostech, které přímo nebo nepřímo řídí, navozují, motivují, umožňují a následně je hodnotí s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivého žáka. Hlavním úkolem je probuzovat v žácích aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Podněcují a rozvíjejí přirozenou zvídavost, chuť objevovat a současně tyto projevy přiměřeně oceňují a chválí. Pracují v souladu s pedagogickými, speciálně pedagogickými a metodickými zásadami výchovně-vzdělávací činnosti ve školní družině. Spolupracují s třídními učiteli, zaměstnanci Domova Kopretina a s rodiči dětí. 3

4 Žáci jsou rozděleni do tří oddělení: 1. a 2. oddělení poskytuje pravidelnou činnost ŠD, 3. oddělení umožňuje žákům navštěvovat zájmové kroužky. Činnosti jednotlivých oddělení a jejich časová organizace se řídí požadavky psychohygieny s přihlédnutím a respektováním typu a stupně postižení žáků. Usilujeme o to, aby tyto činnosti podporovaly zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj žáka. Školní družina využívá pro svou činnost vlastní třídu a hernu. Prostory třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem malé lavice, velké stoly, židle, skříňky na hračky, stolní hry, stavebnice, knihy, časopisy, didaktické pomůcky a výtvarné materiály. Část herny je vyhrazena hraní na podlaze pokryta kobercem, dále je vybavena relaxačními vaky, gymbally, poduškou MAZLÍČEK, rádiem a televizí (DVD přehrávač, videorekordér, ). Součástí herny je rohová police určena pro ukládání desek VOKSu, které žáci využívají k alternativnímu způsobu komunikace. Využívané jsou rovněž prostory pro osobní hygienu WC a koupelna se sprchovým koutem, přebalovacím pultem. Rovněž využívá ke své činnosti pracovnu s PC, kuchyňku, cvičebnu (trampolína, molitanové kostky, kuličkový bazén, balanční plochy, houpačka, gymbally, ), tělocvičnu, školní kuchyň, třídu vybavenou interaktivní tabulí a PC, místnost SNOEZELEN-FARMA, relaxační trampolínu SLUNEČNICE. Žáci navštěvují místnost s vestavěnou TRAMPOLÍNOU a inovovanou SMYSLOVOU MÍSTNOST-VESMÍR. Při pobytu venku využíváme hřiště s pískovištěm, kolotočem a houpačkami. Ke své zájmové činnosti školní družina využívá školní TVOŘIVOU DÍLNU a rehabilitační bazén Domova Kopretina. 4

5 PONDĚLÍ 1. ODDĚLENÍ 2. ODDĚLENÍ 3. ODDĚLENÍ KROUŽKY ŠD Makovcová CVIČEBNA Křížová Makovcová příchod/odchod bazén ( ) VYCHÁZKA / TĚLOCVIČNA Křížová Klimešová VYCHÁZKA / TĚLOCVIČNA Hůlková Kučerová ŠD Hůlková Kučerová CVIČEBNA + SM Hůlková Kučerová Kubísková trampolína BS VA : Klimešová SM + trampolína : Bletterbauerová : Krámová - TD STŘEDA ÚTERÝ CVIČEBNA Křížová ŠD + SM Křížová Bletterbauerová příchod/odchod bazén ( ) ŠD + SM Bletterbauerová Klimešová VYCHÁZKA/ TĚLOCVIČNA Křížová VYCHÁZKA / CVIČEBNA Bletterbauerová Klimešová VYCHÁZKA / TĚLOCVIČNA Makovcová Kučerová ŠD + SM Makovcová Kučerová KERAM BS MM MUZIK RČ : Klimešová : Hůlková - TD : Kučerová Tělocvična celá : Klimešová SM + trampolína : Bletterbauerová, Hůlková J. - Koberec : Křížová - Snoezelen : Makovcová - TD : Kubísková : Kučerová Tělocvična celá PÁTEK ČTVRTEK VYCHÁZKA / SN + TD Křížová Krámová ŠD Křížová Krámová CVIČEBNA + TD Křížová Krámová Kučerová odchod/příchod bazén ( ) CVIČEBNA + ŠD Křížová Bletterbauerová Krámová (do 13.45) ŠD + SM Křížová Krámová VYCHÁZKA / IT + TRAMPOLÍNA Křížová Bletterbauerová CVIČEBNA Makovcová ŠD + SM + SN Makovcová Bletterbauerová VYCHÁZKA/ TD + TĚLOCVIČNA Makovcová Bletterbauerová BS MM BS MM PEDIG : Klimešová - Bazén : Klimešová - Bazén : Klimešová : Bletterbauerová, Kučerová - Koberec : Klimešová SM + SN : Bletterbauerová, Kučerová - Koberec : Makovcová - TD : Kučerová Tělocvična celá 5

6 ZŠS: Cíle výchovně vzdělávací práce školní družiny vycházejí z obecných cílů stanovených RVP rozvíjet a posilovat základní hygienické návyky a činnosti spojené se sebeobsluhou podněcovat k rozvíjení komunikačních dovedností (verbálních i neverbálních), vést k všestranné a účinné komunikaci včetně využívání alternativních a augmentativních metod rozvíjet vnímavost a vztahy k ostatním, učit v chování projevovat pozitivní city podpora kamarádských vztahů, dodržování pravidel slušného chování podporovat rozvoj schopnosti spolupracovat s ostatními při sebeobsluze, hře, pracovních či výtvarných činnostech vést k smysluplnému a aktivnímu využívání volného času a současně vybavovat žáky dostatkem námětů pro jejich naplňování zúčastňovat se aktivit určených pro veřejnost kulturní, společenské a sportovní akce, výlety 6

7 Formy využívané při výchovně vzdělávací práci školní družiny vychází z vyhlášky č. 297/2012 Sb. o zájmovém vzdělávání. Uskutečňovány jsou: PRAVIDELNOU ČINNOSTÍ zahrnující: každodenní činnosti přihlášených žáků v odděleních ŠD dle plánu na příslušný školní rok; zájmovými kroužky, které pracují dle svého plánu práce na příslušný školní rok: BAZÁLNÍ STIMULACE KERAMIKA MÍČKOVÁ MASÁŽ MUZIKOTERAPIE RUKODĚLNÉ ČINNOSTI PEDIG, RUČNÍ PRÁCE (TKANÍ, ŠITÍ) VÝTVARNÉ AKTIVITY ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA PŘÍLEŽITOSTNÝMI AKCEMI: akce přesahují rámec jednoho oddělení, jsou určeny pro všechny oddělení ŠD a zároveň nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností; besídky, výlety, diskotéky, sportovní soutěže, společenská odpoledne při příležitosti připomenutí národních tradic, divadelní představení, kulturní a společenské akce určené veřejnosti. 7

8 SPONTÁNNÍMI AKTIVITAMI: nabízíme každodenní individuální klidové činnosti, kdy pedagogický pracovník motivuje a podněcuje u jednotlivých žáků jejich vlastní aktivity a zájmy s přihlédnutím na jejich individuální schopnosti a dovednosti: při pobytu v prostorách, které ŠD využívá ke svým činnostem - herna, cvičebna, tělocvična, koberec, smyslová místnost, ; při pobytu venku na školním hřišti, v přírodě, ve městě. ODPOČINKOVOU ČINNOSTÍ, která je realizována: klidovými činnostmi individuální hrou dle výběru a zájmu dětí, poslech dětských písniček a říkadel, četba sledování pohádek, práce na PC, volné kreslení a malování; aktivním odpočinkem hudebně pohybové činnosti, závodivé hry při pobytu v tělocvičně či venku; relaxací a relaxačním cvičením vodní lůžko, poslech relaxační hudby, aromaterapie, světelné efekty, cvičení na gymballu a bosu. 8

9 Dle individuálních schopností a dovedností jednotlivých žáků jsou podporovány a rozvíjeny při výchovně-vzdělávací práci ve školní družině především následující oblasti: SAMOSTATNOSTI: sebeobsluha hygienické návyky sociální dovednosti prostorová orientace praktické dovednosti řešení sociálních situací v souvislosti s komunikací KOMUNIKACE: porozumění srozumitelnost smysluplnost komunikační dovednosti sebevyjádření navazování kamarádských vztahů SOCIÁLNÍHO A OSOBNOSTNÍHO VÝVOJE: pracovní návyky, dovednosti a jejich využití spolupráci, vzájemnou pomoc schopnost aktivního využití volného času umět použít naučené návyky poznávací schopnosti fantazii, tvořivost 9

10 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma OVOCE A ZELENINA ; použití prstových barev obtiskování, natírání ploch, vystřihování, lepení, ; hra s různými druhy stavebnic a kostkami dle výběru žáků; zalévání pokojových rostlin; upevňování hygienických návyků použití WC, správné mytí rukou, používání kapesníku; nácvik/procvičování samostatného/s dopomocí oblékání a svlékání, obouvání obuvi při přípravě na vycházku; nácvik a procvičování orientace v prostorách ŠD, školy a areále Domova Kopretina; zpěv a volný projev pohybu dětí při hudbě, hudební pohybové hry, hra na Orffovy hudební nástroje; poslech písniček a pohádek; odpočinek při poslechu relaxačních skladeb; zdoláváme překážkové dráhy (lavička, kužele, tunel, ); pohybové hry a cvičení, rytmická cvičení; odpočinek při relaxačních skladbách, relaxace na gymballech; vycházky a pobyt v přírodě pozorování změn padání listů, sběr přírodnin, překonávání přírodních překážek a různorodých terénů; procházky do města sledování dopravních prostředků, domácích zvířat, chůze ve dvojicích; pobyt na hřišti houpačky, kolotoče. KERAMIKA PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY Bezpečnost ve vodě; cvičení na zemi a ve vodě, obraty, nácvik zaklekávání, lezení, stoupání; honička (běh v bazénu při hloubce přibližně cm); sedmimílové kroky; tančení v bazénu a volná hra. DNO KOŠÍČKU ML č. 11 PODZIMNÍ + VÁNOČNÍ DEKOR; KACHLE S OBTISKEM ML č. 60. Seznámení žáků s prostory tvořivé dílny, uložení materiálu a pracovních pomůcek, s BOZP; opakování základních pletacích technik, nasazování stojek, ukončení opletů OVOCE, ZELENINA použití různých technik šití a materiálů; TKANÍ. OVOCE A ZELENINA voskovky, přetření tuší, vyškrabání obrázku; HOUBY, MUCHOMŮRKY malování, stříhání, lepení, zdobení ozdobným prostíráním. Cvičení na velké trampolíně. Zkoušení a procvičování dovedností dětí. Cvičební řada 1. Cvičení v přírodě prvky jógy. 10

11 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma DRAK, LISTY, VĚTRNÍK ; použití různých druhů papíru a barev stříhání, trhání a mačkání, lepení; hra s puzzlemi, kostkami, vkládačkami; péče o pokojové rostliny; upevňování hygienických návyků správné mytí rukou po použití WC a po pracovních činnostech, použití kapesníku; procvičování orientace v prostorách ŠD, školy a areálu Domova Kopretina; procvičování samostatného/s dopomocí oblékání a svlékání, obouvání obuvi při přípravě na přechod a na vycházku; poslech písniček a říkadel; zpěv popěvků a oblíbených písniček s doprovodem tradičních a netradičních hudebních nástrojů; hry spojené s pohybem ( Hlava, ramena, ); rytmická cvičení, hra s míči, soutěživé pohybové hry s drobným náčiním; hra s míčem (hod do dálky a na cíl, chytání a koulení, driblování) a drobným náčiním); vycházky do přírody pouštění draka, sběr přírodnin, pozorování proměn podzimní přírody (na louce, v lese, na poli); procházky městem sledování prací na zahrádkách sledování domácích zvířat. KERAMIKA PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY Vstupy do bazénu; přirozené otužování v prostředí bazénu; hry na zvířátka; udržování rovnováhy; házení si s míčem; hledání pokladu (lovení předmětů z mělkého dna bazénu, tzn. při hloubce cca cm). DEKOROVANÁ ODLÉVANÁ KERAMIKA ML č. 67; PODZIMNÍ STROM ML č. 29; STRAŠIDELNÉ TVOŘENÍ Procvičování opletu, vplétání přírodních materiálů (mořská tráva, provázek); Podzimní dekorace: PODZIMNÍ PANÁČCI (květináče, dřevo, pedig, drátek ); PODZIMNÍ DRAK (juta, drátek, pedig, lýko ). LISTY, ZVÍŘÁTKA, DÝNĚ použití různých technik šití a materiálů; TKANÍ. DRACI barvení, stříhání, zdobení z darů podzimu, ocas z listí; DUCH Z PAPÍROVÉHO TALÍŘKU stříhání, lepení; VÝROBA Z DARŮ PODZIMU výrobek z kaštanů, žaludů, šípků zvířátka, postavičky. Cvičební řada 2. Trampolína I. Cvičební řada 3. Procvičování těchto cvičebních řad. 11

12 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma PODZIM V LESE STROMY, ZVÍŘATA ; práce s přírodninami různá semena, jeřabiny, šišky, kameny, žaludy, kaštany, šípky, ; různé druhy her kostky, stavebnice, puzzle, vyšívání tkaničkami, bludiště, ; zalévání pokojových rostlin; upevňování hygienických návyků při mytí rukou po použití WC a pracovních činnostech, využití kapesníku; zpěv popěvků a oblíbených písniček s doprovodem tradičních a netradičních hudebních nástrojů; poslech dětských písniček, říkadel a pohádek, zvuků zvířat z CD - hádanky; jednoduchá rytmická cvičení s hudebním doprovodem, pohybové hry s říkadly, hra na tělo; lezení, plazení a válení sudů, chůze po nakloněné ploše a mezi překážkami; trampolína; relaxační cvičení; vycházky do přírody pohybové hry a kolektivní soutěže s využitím přírodnin (hod na cíl šiškou, ), sledování změn v podzimní přírodě; procházky městem chůze ve dvojicích, procvičování bezpečného přecházení přes komunikace, sledování dopravních prostředků. KERAMIKA PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY Kombinace poloh na zádech s polohou na břicho; rozvoj orientačních dovedností; polohy na bříšku v kombinaci s aktivní pomocí (splývání na bříšku); skoky do vody s aktivní pomocí až po samostatné skoky; kolo kolo mlýnský; mašinka. ADVENTNÍ SVÍCEN TALÍŘ; PERNÍKOVÉ MĚSTEČKO; ANDĚLSKÝ TALÍŘ; ANDĚL SE SKLENĚNOU DRTÍ ML č. 8 + inovace; ANDĚL 3D ML č. 7. ZVONEČKY Z PEDIGU polotovar k výrobě ČERTŮ, ANDĚLŮ a VÁNOČNÍCH OZDOB; RUMBAKOULE, CHRASTIDLA. VÁNOČNÍ VÝROBKY: OZDOBY, VĚNEČKY, PŘÁNÍČKA použití různých technik šití a materiálů; TKANÍ. OBRÁZEK Z LISTÍ z listí zvířátka, stromy ; ZIMNÍ STROMY kombinovaná technika-barvy na sklo, otisky štětce a vatových tyčinek. Cvičební řada 4. Trampolína II. Cvičební řada 5. Procvičování těchto cvičebních řad. 12

13 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma VÁNOČNÍ ČAS ; výroba VÁNOČNÍ VÝZDOBY, PŘÁNÍČEK použití netradičního materiálu; hra s různými druhy stavebnic, kostek, pexeso ; péče o pokojové květiny; upevňování hygienických návyků při mytí rukou, využití kapesníku, dodržování pořádku v hračkách a pomůckách ve ŠD; relaxační cvičení na gymballech; pohybové hry a kolektivní soutěže s míči, překážková dráha s balančními prvky, cviky na uvolnění a zklidnění organismu; zpívání koled s doprovodem na hudební i nehudební nástroje, hra na tělo; rytmická cvičení, hra s míči, soutěživé pohybové hry s drobným náčiním; odpočinek při relaxačních skladbách, relaxace na gymballech; hra s míčem (hod do dálky a na cíl, chytání a koulení, driblování) a drobným náčiním; vycházky do přírody sledování změn v zimní přírodě, sledování lesních zvířat a jejich stop; procházky městem pozorování vánoční výzdoby domů a výloh obchodů; procvičování bezpečného přecházení; návštěva vánoční výstavy Domov Kopretina, ZŠ Černovice, Výchovného ústavu Černovice,. KERAMIKA PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY Potápění, samostatné sprchování a polévání vodou; samostatné výdechy dětí do vody; přechod přes řeku (děti se snaží přenést určitý předmět přes bazén, aniž by jej namočily, např. dopis); proti proudu (děti se snaží dojít co nejblíže k aktivnímu protiproudu. ADVENTNÍ SVÍCEN TALÍŘ; PERNÍKOVÉ MĚSTEČKO; ANDĚLSKÝ TALÍŘ; ANDĚL SE SKLENĚNOU DRTÍ ML č. 8 + inovace; ANDĚL 3D ML č. 7. Dohotovení ČERTŮ, ANDĚLŮ. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ; Dohotovení RUMBAKOULE, CHRASTIDLA; Vánoční dekorace: VÁNOČNÍ OZDOBY KULATÉ, ZVONEČKY, RYBIČKY VÁNOČNÍ VÝROBKY: OZDOBY, VĚNEČKY, PŘÁNÍČKA použití různých technik šití a materiálů; TKANÍ. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ technika enkaustiky malování horkým voskem; VESELÍ TUČŇÁCI trhání papíru, lepení, malování, noty, zdobení. Cvičební řada 6. Trampolína III. Cvičební řada 7. Procvičování těchto cvičebních řad. 13

14 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma SNÍH A MRÁZ ; použití různých druhů barev a papírů zapouštění do klovatiny, hedvábný a krepový papír, stříhání, lepení, ; rozvoj jemné motoriky prostřednictvím různých druhů stavebnic stavění, třídění; péče o pokojové rostliny; úklid hraček, časopisů, knih a předmětů do skříní a polic; dodržování hygienických návyků WC, pracovní činnosti, správné používání kapesníku; poslech písniček a říkadel, pohádek se zimní tématikou; zpívání lidových písniček s tématikou zimy s hudebním doprovodem, využití Orffových nástrojů; jízda na koloběžce a kole; chůze po nakloněné ploše a její sjíždění (lavička); využití drobného sportovního náčiní (nášlapné kameny, švihadlo, ); procházky do města sledování dopravních prostředků, domácích zvířat, chůze ve dvojicích; vycházky do přírody koulování, klouzání, sáňkování, bobování, hry na sněhu stavění sněhuláků, vyšlapávání a kreslení obrazců, stavění sněhuláků. KERAMIKA PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY Seznámení s destičkou, plovací vestou, kruhem; plavání s pomůckou; cvičení v rytmickém doprovodu písniček a básniček, tanečky; válečná loď; boje o míč; házená (děti si přehazují míč co nejdéle, aniž by jim spadl a namočil se). KERAMICKÉ VĚŠÁČKY ML č. 69; AROMA LAMPA ML č. 57. Nasazování stojek, oplety, zhotovení uzávěry KOŠÍČKY, JEHELNÍKY, TÁCY. PEDIGOVÉ KOULE. TAŠKA: práce na šicím stroji; TAŠKA: malování na textil; TKANÍ. SNÍH, MRÁZ Sněhuláci; ŠKRABOŠKA maska zvířátka, postavy ; KULISY pro divadelní představení. Cvičební řada 8. Trampolína IV. Cvičební řada Bosu. Procvičování těchto cvičebních řad. 14

15 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma ČERVENÁ KARKULKA, KULISY, ŠKRABOŠKY, ; pečení bábovky; hra s modely oblečení, šněrovadla, zipy, patentky, knoflíky, ; zalévání a přesazování pokojových rostlin; skládání oděvů, ukládání oděvů v šatně, dodržování hygienických návyků při použití WC a pracovních činnostech; poslech pohádek z CD, písniček z pohádek hádanky; jednoduchá rytmická cvičení s hudebním doprovodem; pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky; hry s míči házení, chytání, hod na cíl a koš, kopání, driblování, jízda na koloběžce; zdoláváme překážkové dráhy (lavička, kužele, tunel, ); procvičování samostatného/s dopomocí oblékání a svlékání, obouvání obuvi při přípravě na vycházku a přechod v areálu Domova Kopretina; vycházky do přírody koulování, klouzání, sáňkování, bobování, hry na sněhu stavění sněhuláků, vyšlapávání a kreslení obrazců, stavění sněhuláků; vycházky městem orientace v blízkém okolí Domova Kopretina, vlakovém nádraží, obchodů ve městě. KERAMIKA PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY Samostatné vstupy a výstupy z bazénu; tančení v bazénu; protahování (protahování celého těla při hloubce přibližně cm); vodní aerobik (tančení a protahování těla při hudbě); přetahování se o pěnovou žížalu (páry, skupiny, děti proti vychovatelce). KOŠÍK ČERVENÉ KARKULKY; BERAN ML č. 16; OVEČKA HUŇATÁ ML č. 18; VELIKONOČNÍ SLEPIČKA ML č. 40; VELIKONOČNÍ VAJÍČKO ML č. 41; ZAJÍC ŠKRÁBANÝ ML č. 64; SLEPICE, KOHOUT, KUŘE ML č. 70. Pokračování v pletení, KOŠÍČEK PRO KARKULKU, JEHELNÍKY, PEDIGOVÉ KOULE, VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ. TEXTILNÍ DOPLŇKY: ČELENKY, SPONKY, NÁRAMKY; ČERVENÁ KARKULKA: použití různých technik šití a materiálů; TKANÍ. KYTIČKY pro divadelní představení pestré květiny z papíru, lepení, stříhání; BAREVNÉ MOUCHY roztírání barev špachtlí, stříhání, lepení, malování. Cvičební řada 9. Trampolína V. Cvičební řada 1. Procvičování těchto cvičebních řad. 15

16 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma JARO A VELIKONOCE ; použití tradičních i netradičních materiálů; volný výběr her dle vlastního výběru žáků; zalévání pokojových květin, vysévání velikonočního osení; úklid předmětů denní potřeby v prostorách ŠD, správné ukládání oděvů a obuvi, dodržování hygienických návyků mytí rukou, WC, kapesník; poslech písniček a říkadel s jarní tématikou; zpívání písniček s jarní tématikou, hra na jednoduché hudební nástroje, melodizace jarních říkadel; poslech relaxačních skladeb, relaxace na gymballech; pohybové hry s molitanovými kostkami stavění komínů, bunkrů, chůze po masážních dlaždicích, chůze do schodů, klouzání, houpání; procvičování samostatného/s dopomocí oblékání a svlékání, obouvání obuvi při přípravě na vycházku a přechod v areálu Domova Kopretina; návštěva velikonoční výstavy Domova Kopretina, ZŠ Černovice, Výchovného ústavu, ; vycházky do přírody pozorování probouzející se jarní přírody pučení stromů, květin, poslech zpěvu ptáků, sledování zemědělských prací na poli; procházky městem práce na zahradě, sledování stromů a jarních květin, dodržování bezpečného přecházení přes komunikace. KERAMIKA PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY Nácvik polohy na bříšku s vestou a destičkou; nácvik potápění postupně do stále větší hloubky a lovení hraček; rozvoj orientačních dovedností; perlička; trenér káže (při malé hloubce budou děti dělat polohy, které jim vychovatel přikáže). BERAN ML č. 16; OVEČKA HUŇATÁ ML č. 18; VELIKONOČNÍ SLEPIČKA ML č. 40; VELIKONOČNÍ VAJÍČKO ML č. 41; ZAJÍC ŠKRÁBANÝ ML č. 64; SLEPICE, KOHOUT, KUŘE ML č. 70. Velikonoční dekorace: VAJÍČKA, KUŘÁTKA, ZAJÍCI (pedig x drátek); KOŠÍČKY, OŠATKY. VELIKONOČNÍ TÉMATIKA: VAJÍČKA, PŘÁNÍČKA, SLEPIČKY, KUŘÁTKA, ZAJÍČEK, OVEČKA použití různých technik šití a materiálů; POLŠTÁŘEK OVEČKA: práce na šicím stroji; TKANÍ. VAJÍČKO, ZAJÍC, KUŘE z papíru jako zápich do květináče; ŠNEK karton, stříhání, lepení, zdobení. Cvičební řada 2. Trampolína I. Cvičební řada 3. Procvičování těchto cvičebních řad. 16

17 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ČARODEJNICE ; použití různých druhů barev a netradičních materiálů (textilie, přírodniny, ); hry a stavebnice dle samostatného výběru žáků; zalévání pokojových květin; úklid hraček, knih a časopisů do určených prostor, dodržování hygienických návyků mytí rukou, správné využití kapesníku; poslech lidových písniček s jarní tématikou, velikonoční říkadla; zpěv a volný projev pohybu při hudbě, hudební pohybové hry, hra na tělo; odpočinek při poslechu relaxačních skladeb, relaxace na gymballech a v míčkovém bazénu; soutěživé kolektivní hry, skákání na trampolíně, jízda na koloběžce, překážková dráha s využitím drobného náčiní; nácvik samostatného/s dopomocí oblékání a svlékání, obouvání obuvi při přípravě na vycházku; procvičování orientace v prostorách ŠD, školy a areále Domova Kopretina; pobyt na hřišti jízda na kole, houpání, malování křídami, hra na pískovišti; vycházky městem orientace v blízkém okolí ZŠ, obchody, služby, chůze ve dvojicích, sledování silničního provozu; vycházky do přírody pozorování změn přírody, soutěživé hry v přírodě, překonávání přírodních překážek. KERAMIKA PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY Nácvik polohy s na zádech s destičkou a vestou; nácvik samostatného plavání; zpívání a tančení v bazénu; nadnášení (leh na hladině); hvězdice; plavání pod mostem (děti z pěnové žížaly udělají most a cílem je most podplavat). ČARODEJNICE; BALON. TUŽKOVNÍK, TÁCY s vyplétaným uchem, KOŠÍČKY; ČARODEJNICE ( Morana). JARO: KYTIČKY, VĚNEČKY použití různých technik šití a materiálů; ČARODEJNICE: použití různých technik šití a materiálů; TKANÍ. VLÁČEK z papírové ruličky; DOPRAVNÍ ZNAČKY, PROSTŘEDKY, SILNICE z papíru značky, silnice, auta; ČARODĚJNICE březové proutí, stříhání, malování, lepení. Cvičební řada 4. Trampolína II. Cvičební řada 5. Procvičování těchto cvičebních řad. 17

18 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma HUDEBNÍ MOTIVY, ZVÍŘÁTA A JEJICH MLÁĎATA ; použití různých druhů barev obtiskování, natírání ploch, vystřihování, lepení, ; hra s různými druhy stavebnic, kostek, pexeso, ; péče a zalévání pokojových rostlin; úklid předmětů denní potřeby v prostorách ŠD, procvičování dodržování hygienických návyků, spolupráce dětí na výzdobě prostor ŠD; poslech písniček, básniček a říkadel z CD s tématikou zvířata hudební hádanky; zpívání písniček o zvířatech s doprovodem kytary, doprovod na tradiční i netradiční hudební nástroje; pohybové hry a kolektivní soutěže, uvolňovací cviky, relaxace v míčkovém bazéně, houpání, skákání na trampolíně; procvičování samostatného/s dopomocí oblékání a svlékání, obouvání obuvi při přípravě na vycházku a přechod v areálu Domova Kopretina; procvičování orientace v prostorách ŠD, školy a areálu Domova Kopretina; vycházky do přírody pozorování změn v přírodě, život u potoka a rybníka, poznávání listnatých stromů a jehličnanů, volné hry v oboře; pobyt na hřišti hra s kuličkami, dětský kroket, jízda na kole, hra na pískovišti; procházka městem orientace v blízkém okolí školy, sledování dopravních prostředků a jarních prací na zahradách KERAMIKA PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY Nácvik lovení předmětů ze dna; zdokonalení polohy na bříšku s pásem a destičkou + výdechy do vody; nácvik odrazů od stěn; štafeta; vodní vybíjená; slalom mezi pěnovými žížalami. HUDEBNÍ MOTIVY HOUSLOVÝ KLÍČ, NOTOVÁ OSNOVA, ; MISTIČKA DĚROVANÁ č. 66. Pokračování v opletu TÁCŮ, TUŽKOVNÍKŮ ; ZVÍŘÁTKA z chlupatých drátků; PTÁČCI NA HRAZDIČCE (drátek x dřevo). NÁCVIK NOVÝCH TECHNIK: HÁČKOVÁNÍ, PLETENÍ, VYŠÍVÁNÍ; TKANÍ; VÝROBEK S HUDEBNÍM MOTIVEM: použití různých technik šití a materiálu. ZVÍŘÁTKA skládaný papír, dozdobení, malování; KVĚTINY KOLÁŽ roztírání barev houbičkou, balicí papír, stříhání, lepení. Cvičební řada 6. Trampolína III. Cvičební řada 7. Procvičování těchto cvičebních řad. 18

19 MALUJEME A TVOŘÍME PRACUJEME MUZICÍRUJEME HÝBEME SE CHODÍME NA PROCHÁZKU malování, kreslení a modelování na téma TĚŠÍME SE NA LÉTO A PRÁZDNINY, KYTIČKY ; využití různých druhů pastelek a fixů, barev (vodové, temperové, ), stříhání, lepení, ; výběr her dle vlastního zájmu žáků knihy, časopisy, kostky, puzzle, stavebnice, ; péče o pokojové květiny; dodržování hygienických návyků, spolupráce dětí na výzdobě ŠD, úklid předmětů denní potřeby a hraček ve ŠD; poslech písniček, říkadel a básniček, pohádek; dechová, artikulační, intonační a melodická cvičení, pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky, jednoduché tanečky; odpočinek na gymballech při relaxační hudbě; překážkové dráhy, hra s míčem, cvičení s tradičními i netradičními pomůckami a sportovním náčiním; procvičování samostatného/s dopomocí oblékání a svlékání, obouvání obuvi při přípravě na vycházku a přechod v areálu Domova Kopretina; vycházky do přírody seznámení s charakteristickými znaky léta, pozorování zvířat, hry v přírodě; pobyt na hřišti hra na pískovišti, houpání, kolotoč, jízda na kole, kreslení křídami, dětský kroket; procházka městem orientace v blízkém okolí školy, sledování dopravních, chůze ve dvojicích. Nácvik skoků do vody s odrazem po nohou; postupné osamostatňování při práci s asistentkou; plavání s pomocí pěnové žížaly; plavání za pomoci rukávek, plavací vesty, pěnové desky; přehazování. KERAMIKA KERAMICKÉ KORÁLE ML č. 58; RYBY KOSTI ML č. 68. PEDIG RUČNÍ PRÁCE VÝTVARNÉ AKTIVITY KYTIČKY, MOTÝLI ( pedig x drátek); DOHOTOVENÍ VÝROBKŮ. LETNÍ TÉMATIKA: malování na textil tričko; BATIKOVÁNÍ tričko, šálka; TKANÍ. ZMRZLINA papírový kornout, mačkané barevné papíry; KVĚTINOVÝ ZÁHON zapouštění barev; TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY tvoření dle vlastního výběru a fantazie. Cvičení cvičebních řad dle výběru dětí. Cvičení v přírodě. 19

20 Hospitační činnost ve školním roce 2015/2016 bude prováděna vedoucí vychovatelkou ŠD a kontrolně zástupkyní ředitele. KONTROLA VÝCHOVANÉ PRÁCE: předmětem kontroly výchovné práce pedagogických pracovníků školní družiny bude především efektivní využívání přímé výchovné práce s dětmi, jeho promyšlenost a propojenost; dále rovněž návaznost práce jednotlivých oddělení s plněním ročního výchovně vzdělávacího plánu. KONTROLA DOKUMENTACE: čtvrtletně vedoucí vychovatelkou ŠD; pololetně zástupkyní ředitele školy. V Černovicích dne Vypracovala: Hůlková Jana Schválil: Ing. Vránek František ředitel školy 20

21 TŘÍDA JMÉNA DĚTÍ PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK I. třída 1 Hospodářská Božena / Rác Patrik 3/ Skalický Adam 1/ Danihelová Dana 1 3/ /3 1 5 Dubský Tomáš / Fribertová Julie X II. třída 7 Kyptová Kristýna 3 2 X Mimráček Tomáš X Nechlebová Klára /1 3/ Peštová Simona Skalický Matěj 3 1/ Bumbálek Tomáš X / Diňa Roman X 2 2 III. třída 14 Gábor Ladislav X Kudryová Nataša X Slivka Jiří X Varadi Štefan X Dreveňak Erik X 1/ V. třída 19 Hůna Pavel X 3 1/ Martínek Jakub X do Petrák Ondřej 3/ Přívozník Jan X Strelka Josef Veselý Jakub Dreveňaková Marie X 3 do VI. třída 26 Ferencová Zuzana X 3 do Gábor Ernest do Kavůr Jan 3 do Mareček David 3 3 X 3 30 Starý Vojtěch

22 BLETTERBAUEROVÁ PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 13.30: Kyptová 12.45: Hospodářská : 12.45: příprava MM příprava MM příchod/odchod : Martínek, Mareček, 15.00: Dubský, 15.00: Skalický A., Skalický Přívozník/ Veselý, Gábor E., Nechlebová, Skalický M. M., Danihelová, Dubský, Strarý Kyptová, Peštová 12.45: Kyptová, Nechlebová, Peštová 15.00: Dubský, Fribertová, Mimráček 12.45: příprava MM 15.00: Hospodářská HŮLKOVÁ J. KLIMEŠOVÁ R. KRÁMOVÁ E : Gábor L., Varadi, Kudryová 15.00: Varadi, Kudryová, Nechlebová, Kyptová 12.45: Rác, Skalický A., Danihelová 15.00: Hospodářská, Dreveňak, Bumbálek 12.45: Hospodářská, Dubský 15.00: Hůna, Peštová, Martínek, Přívozník 12.45: Martínek, Přívozník, Mareček 15.00: Veselý, Gábor E., Starý 12.45: Veselý, Gábor E., Starý 15.00: Martínek, Přívozník, Mareček 12.45: Dubský, Nechlebová, Skalický M., Peštová 12.45: Bumbálek 15.00: Starý, Veselý, Přívozník, Bumbálek 12.45: Skalický M : Rác 12.45: Fribertová, Mimráček, Peštová, Bumbálek, Hůna 15.00: Fribertová, Mimráček, Bumbálek, Hůna, Hospodářská 12.45: Hospodářská 12.45: Peštová, Skalický M., Nechlebová, Fribertová, Dubský, Danihelová KŘÍŽOVÁ J. KUČEROVÁ L. MAKOVCOVÁ J : Dreveňak, Hůna, Martínek, Přívozník 15.00: Rác, Skalický A., Danihelová 12.45: Diňa, Slivka 15.00: Gábor L., Diňa, Slivka 12.45: Bumbálek : příchod/odchod : Dubský/Kyptová, Nechlebová, Peštová 12.45: Hůna 15.00: Bumbálek, Hůna, Petrák, Strelka 12.45: Petrák, Strelka 15.00: Kyptová, Varadi, Kudryová 13.30: Bumbálek, Diňa, Gábor L., Kudryová, Slivka, Varadi 15.00: Diňa, Slivka, Gábor L /13.45: Martínek, Přívozník, Gábor E., Starý 15.00: Fribertová, Mimráček, Peštová 12.45: Veselý, Fribertová, Mimráček 12.45: Strelka, Petrák 15.00: Strelka, Petrák 12.45: Danihelová, Skalický A., Rác : příchod/odchod : Hospodářská, Hůna/Skalický M : Dubský, Kyptová, Dreveňak 15.00: Dreveňak 15.00: Danihelová, Dubský, Nechlebová, Skalický M., Peštová 12.45: Gábor E., Veselý, Přívozník, Martínek, Mimráček 15.00: Gábor E., Veselý, Přívozník 12.45: Dreveňaková, Ferencová, Kavůr 15.00: Fribertová, Mimráček, Martínek 22

23 PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK GABRIELOVÁ L : Fribertová, Mimráček - KUBÍSKOVÁ 13.30: Dreveňaková, Ferencová, Mareček 15.10: Dreveňaková, Ferencová, Mareček, Martínek, Gábor E. 23

24 Školní družina je součástí Základní školy speciální a Praktické školy Černovice. Umožňuje zájmové vzdělávání žákům Přípravného stupně, 1. a 2. stupně Základní školy speciální, kteří jsou v 95% zároveň klienty Domova Kopretina Černovice v denním, týdenním, či celoročním pobytu. Činnost školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, realizována je prostřednictvím vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny upravuje vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, v našem případě také výchovnou prací zaměstnanců jednotlivých oddělení Domova Kopretina. Posláním školní družiny není pokračování školního vyučování, ale má svá specifika, která jsou dána požadavky pedagogiky volného času. Jejím hlavním úkolem je především zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. 1. Školní družina je určena žákům 1. a 2. stupně Základní školy speciální Černovice, popřípadě žákům přípravného stupně této školy. 2. Časové vymezení provozní doby školní družiny: pondělí až pátek od 12:45 do 15: Školní družina ke své činnosti využívá vlastní třídu a hernu, sociální zařízení, smyslovou místnost VESMÍR, pracovnu s PC, kuchyňku, cvičebnu, tělocvičnu, školní kuchyň, třídu vybavenou interaktivní tabulí a PC, venkovní hřiště. Dále používá SNOEZELEN-FARMA, relaxační trampolínu SLUNEČNICE, místnost s vestavěnou TRAMPOLÍNOU. Ke své zájmové činnosti školní družina využívá školní TVOŘIVOU DÍLNU a rehabilitační bazén Domova Kopretina. 4. Do školní družiny jsou žáci přihlašováni vedoucím příslušného oddělení Domova Kopretina, kde v příslušném školním roce pobývají, případně rodiči. Žáci jsou přijímáni formou vyplnění ZÁPISNÍHO LÍSTKU, kde je mimo jiné určen časový rozvrh docházky a současně přehled navštěvovaných zájmových kroužků. Odhlášení žáka ze 24

25 školní družiny probíhá opět vedoucím příslušného oddělení či rodičem /zákonným zástupcem/, písemnou formou do zápisního lístku. Vyloučení žáků ze školní družiny se nepředpokládá. 5. Příchod žáků je realizován jejich vyzvednutím vychovatelkou /asistentkou pedagoga/ školní družiny na příslušném oddělení Domova Kopretina. V případě příchodu žáka do ŠD po ukončení odpoledního vyučování, žák přichází v doprovodu pedagoga školy. 6. Odchod žáků probíhá způsobem, kdy vychovatelka /asistentka pedagoga/ ŠD vždy fyzicky předává žáky pracovníkům oddělení či rodičům spojeno se zodpovědností za žáky. Zároveň v případě změny zdravotního stavu žáka informuje pracovníky Domova Kopretina, rodiče. Seznam žáků z konkrétního oddělení, které vychovatelka přivádí/odvádí jsou přílohou příslušného ročního plánu. 7. Nepřítomnost žáka omlouvá pracovník příslušného oddělení Domova Kopretina nebo rodič /zákonný zástupce/ osobně či telefonicky. 8. Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a hygienických předpisů zodpovídají vychovatelky /asistentky pedagoga/ dle rozpisu, který je součástí konkrétního ročního plánu. V případě úrazu žáka zajistí vychovatelka první pomoc, popřípadě ošetření na ordinaci Domova Kopretina, oznámí tento úraz pracovníkovi příslušného oddělení a zapíše jej do Knihy úrazů. 9. Pitný režim zajišťují vychovatelky /asistentky pedagoga/. Žáci mají možnost výběru z připraveného čaje či šťávy s vodou. 10. V rámci docházky do školní družiny žáci navštěvují zájmové kroužky BAZÁLNÍ STIMULACE,, KERAMIKA, MÍČKOVÁ MASÁŽ, MUZIKOTERAPIE, RUKODĚLNÉ ČINNOSTI (TKANÍ, ŠITÍ), PEDIG A. Rozpis docházky žáků do těchto kroužků je součástí ročního plánu. 11. Provoz školní družiny se řídí týdenní skladbou činností, která je uvedena v přehledu výchovně vzdělávací práce v ročním plánu. V Černovicích Ing. Vránek František ředitel školy 25

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Vypracovala: Nováková Renata, vychovatelka ŠD Září Říjen Listopad seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014 Září seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách školy a při pobytu venku výtvarná práce: volné kreslení na téma

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Koloveč, Sportovní 307 1 Obsah: 1. Charakteristika 1.1.1. Personální podmínky 1.1.2. Materiální podmínky 1.1.3. Ekonomické podmínky 1.1.4.

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Školní družina při Základní škole Brigádníků Praha 10 Strašnice VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina při Základní škole Brigádníků Praha 10 Strašnice VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při Základní škole Brigádníků Praha 10 Strašnice VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Alena Polanská ředitelka školy Milena Dvořáková vedoucí ŠD Úvod Školní družina je zřízena podle

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek. Celoroční plán. školní družiny

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek. Celoroční plán. školní družiny Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek Celoroční plán školní družiny pro školní rok 2015/2016 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá Září - seznámení žáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO

Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO Dle Zákona č. 258/2000., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. I. Údaje o zařízení Mateřská škola Libina, okres Šumperk

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání ŠVP ŠD je řízeno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace:

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace: 1.třída český jazyk: - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat - umí skládat slabiky, slova čte slabiky, slova - tvoří

Více

Charakteristika 1. třídy

Charakteristika 1. třídy Charakteristika 1. třídy Naše třída se jmenuje VEVERKY. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stala Veverka Čiperka, která zdobí budovu třídy mateřské školky. Ve třídě je 28 dětí ve věku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

I my jsme součástí školy

I my jsme součástí školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 http://www.zsnovapaka.cz, skola@zsnovapaka.cz, tel.: 493722420 I my jsme součástí školy ŠVP pro ŠD Platnost: od 3. 4. 2007 Upraveno: 1. 9. 2011 Základní škola,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Sport OBŘÍ STAVEBNICE. 35 cm. 35 cm

Sport OBŘÍ STAVEBNICE. 35 cm. 35 cm 5 cm 5 cm OBŘÍ STAVEBNICE. Obří stavebnice 0 maxi dílů z pevného plastu v barvách:červená, žlutá, oranžová, modrá. Velikost dílu je 5 x 5 cm. Jednotlivé díly se do sebe vzájemně zapojují jako puzzle. Snadno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2011/2012

PROVOZNÍ ŘÁD 2011/2012 PROVOZNÍ ŘÁD 2011/2012 Tento provozní řád je zpracován podle vyhlášky 410/2005 Sb., kterou se provádí zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví. I. Údaje o zařízení Název: Mateřská škola Brno,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Výtvarné nápady na celý rok

Výtvarné nápady na celý rok Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová CPress, Brno 2014 Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová Fotografie: Petra Vondrová Jazyková korektura: Michal Bečvář Vnitřní úprava, sazba a obal: Karel

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Motto programu: Dětský úsměv navzdory onemocnění OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: ZŠMŠ-TR/260/2015 Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, Troubky Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Troubky 1 Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, ROHOZNICE Rohoznice 145, 507 71 Miletín, IČ0 70993181, e-mail: msrohoznice.jc@seznam.cz Název předpisu: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SED: Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační

Více

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR Bambulky 00 barevných bambulek o průměru cm na knoflíky, očička, nosíky apod.. K 0 Barevné. K 0 Zvířecí,- Kč,0 EUR DEKORAČNÍ MATERIÁL. Pohádková vlna Balíček barevného ovčího rouna o hmotnosti 0 g. Jedná

Více

KONTAKT: SVEJKOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 156

KONTAKT: SVEJKOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 156 TLOSKOV KONTAKT: SVEJKOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 156 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Aktivita probíhá na 2. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Prostory jsou bezbariérové.

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Ozve-li se v září hrom,bude v zimě zavát každý strom. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 1. oddělení. 2. oddělení

Ozve-li se v září hrom,bude v zimě zavát každý strom. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 1. oddělení. 2. oddělení Ozve-li se v září hrom,bude v zimě zavát každý strom. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 1. oddělení 2. oddělení 4. oddělení 5. oddělení 1. oddělení - Podzimní skřítek 1. odd. a 2. odd. Draci

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

Příklad dobré praxe na téma TVOŘIVÉ VELIKONOČNÍ DÍLNY

Příklad dobré praxe na téma TVOŘIVÉ VELIKONOČNÍ DÍLNY Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina projekt číslo CZ.1.07/1.1. 00/02.0014 Příklad dobré praxe na téma TVOŘIVÉ VELIKONOČNÍ DÍLNY Jméno autora Mgr. Jana Žáková Název příkladu dobré

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875

PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875 Vzdělávací program PRELÁT Přírodní školky Identifikační údaje Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875 zastoupený předsedkyní Mgr. Lucií Strakovou ved.učitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění

Více

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín 1. Identifikační údaje Základní škola Integra Vsetín, sdružení právnických osob Rybníky 1628 755 01 Vsetín Tel. 571411957 REDIZO: 110 008 871

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/269/2013 A.1 A5

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní družina - 2 - 1. Identifikační údaje 1. 1 Předkladatel Škola: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 56/2010 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Hana Olišarová vychovatelka Mgr. Romana Kolářová ředitelka školy OBSAH 1. Úvod.. 3 2. Identifikační

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Plán výchovy 2014/2015

Plán výchovy 2014/2015 Plán výchovy 2014/2015 Září - Seznámení s novým školním rokem - Seznámení s chodem školy, okolím, příprava dětí do školy - Výběr zájmových kroužků keramický sportovní rybářský dopravní pantomima - Víkendové

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

zve na výtvarné a keramické vzdělávací programy

zve na výtvarné a keramické vzdělávací programy Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno zve na výtvarné a keramické vzdělávací programy Tvořivá, taneční a pohybová výchova pro mladší

Více

zve na výtvarné a keramické vzdělávací programy

zve na výtvarné a keramické vzdělávací programy Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno zve na výtvarné a keramické vzdělávací programy Taneční a pohybová výchova pro předškoláky

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Název projektu: HROZEN PLNÝ NÁPADŮ Termín realizace projektu: 3.1.2007 21.12.2007 Realizátor projektu: CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Město Hluboká nad Vltavou - Osadní výbor Hroznějovice Garant projektu: Mgr.

Více

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY Pro uživatele jsou připravovány nejrůznější volnočasové a terapeutické činnosti. Pořádáme v domově společenské a kulturní akce, kterých se uživatelé mohou účastnit

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obecná charakteristika mateřské školy Mateřská škola je součástí zařízení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Má 2 oddělení třídu pro

Více