Školní vzdělávací program pro školní družinu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro školní družinu"

Transkript

1 Č.j.: ZŠMŠ-TR/260/2015 Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, Troubky Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Troubky 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro školní družinu 3. Formy vzdělávání 4. Metody vzdělávání 5. Klíčové kompetence 6. Obsah vzdělávání, vzdělávací oblasti 7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 9. Materiální podmínky 10. Personální podmínky 11. Ekonomické podmínky 12. Podmínky zajištění BOZ 13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu Základní škola a Mateřská škola Troubky 2

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy Troubky Údaje o škole: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Troubky Adresa školy: Dědina 36/10, Troubky Jméno ředitele: Mgr. Petr Vrána Kontakty: Mail: Internetové stránky: IČO: Zřizovatel: Název: Obecní Troubky Adresa: Dědina 286/29, Troubky IČO: Kontakty: Platnost dokumentu od: Mgr. Petr Vrána ředitel školy V Troubkách Základní škola a Mateřská škola Troubky 3

4 2. Charakteristika Školního vzdělávacího programu pro školní družinu Školní družina tvoří základní článek zařízení výchovy mimo vyučování. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Plní tedy funkci výchovně-vzdělávací, odpočinkovou, rekreační a také přípravy na vyučování. Velký důraz je kladen na složku rekreační, která zaujímá hlavní místo při odreagování žáků od školních povinností. Ve školní družině mají žáci dostatečný prostor ke hrám a plnému využití volného času v přírodě i v místnosti. Důraz je rovněž kladen na složku zájmovou s přihlédnutím k podmínkám ŠD, ročnímu období a sezónním akcím Význam školní družiny důležitý výchovný partner rodiny a školy, plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání žáků, má důležitou roli v prevenci rizikového chování, pomáhá žákům překonávat jejich handicapy, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence Délka vzdělávání Školní družina ve svém vzdělávacím cyklu zahrnuje plán vzdělávání žáků l. stupně ZŠ. Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno po dobu 10 měsíců daného školního roku. Provoz školní družiny stanovuje Vnitřní řád školní družiny. 3. Formy vzdělávání Zájmové vzdělávání probíhá v aktivitách, které jsou zpracovány v měsíčních plánech každého oddělení a obsahují tyto činnosti: a) Pravidelná činnost Je dána týdenní skladbou zaměstnání, kterou si každá vychovatelka vytvoří dle věkového složení a rozvrhu žáků svého oddělení. Základní škola a Mateřská škola Troubky 4

5 b) Spontánní činnost Četba, poslechové činnosti, klidové zájmové činnosti, samostatná četba knih a časopisů, relaxace v odpočinkovém koutku, rozhovory s žáky, spontánní činnost ranních a koncových družin. c) Odpočinková činnost Klidové hry a klidové zájmové činnosti (odstranění únavy po obědě). d) Rekreační činnosti Aktivní odpočinek, tělovýchovné a pohybové aktivity, výtvarné a rukodělné, dramatické, přírodovědné a vlastivědné činnosti, hudba, zpěv, tanec. e) Zájmové činnosti Řízená kolektivní nebo individuální činnost, organizované nebo spontánní aktivity. f) Příprava na vyučování Tematické vycházky a didaktické hry, vypracování domácích úkolů. g) Příležitostné akce Významnější akce, které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činnosti slavnosti, výlety apod. 4. Metody vzdělávání skupinová práce samostatná práce individuální práce s podporou pedagoga výchova hrou motivace didaktické hry rozhovory, besedy, videoprojekce, časopisy, rébusy, tajenky, kvízy vycházky a výlety, pozorování, výklad dramatizace, výměna rolí Základní škola a Mateřská škola Troubky 5

6 komunitní kruh sportovní soutěže, olympiády společensko-prospěšné činnosti společné akce s okolními družinami besídky a sváteční posezení 5. Klíčové kompetence Kompetence k učení: pochopení pravidel her a soutěží nové techniky ve výtvarných a pracovních činnostech uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích schopnost správného sebevědomí vést žáky k dokončení započaté práce vést žáky ke spolupráci a prezentaci své práce Kompetence k řešení problémů: vést žáky k logickému myšlení a řešení problémových situací rozlišovat správná a chybná řešení vyhýbat se problémům zkoušet experimentovat, vymýšlet nová řešení problémů a situací (originální nápady) Kompetence komunikativní: ovládat řeč, hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod ) rozšiřovat slovní zásobu umět využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knihy, encyklopedie, PC, telefon ) vést žáky k vhodné komunikaci s vrstevníky a dospělými Základní škola a Mateřská škola Troubky 6

7 Kompetence sociálně - personální: uvědomit si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky ve skupině se dokázat prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvat a spolupracovat, v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského stylu, schopnost respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy schopnost chápat, že se lidé různí, umět být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem pochopit, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí jsou škodlivé, dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování Kompetence občanské: vnímat krasy přírody a cíleně o ni pečovat chápat, že se můžu o tom, co udělám, rozhodovat svobodně, ale že za své rozhodnutí také odpovídám mít smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům i povinnostem přistupovat odpovědně, vážit si práce i úsilí druhých uvědomovat si svá práva a práva druhých, učit se je hájit a respektovat, chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu Kompetence k trávení volného času: vést žáky k tomu, aby smysluplně trávili svůj volný čas usměrňovat žáky tak, aby si dokázali vybrat zájmové činnosti dle svých dispozic nebát se převzít odpovědnost za splnitelné úkoly 6. Obsah vzdělávání, vzdělávací oblasti Osobnostně orientovaný program je založený na integrovaném vzdělávání hrou, na činnostech a prožitcích žáků a umožňuje pracovat s tematickými celky, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech žáků. Využívány jsou běžné životní situace i nahodile vzniklé okolnosti a příležitosti. Vychovatelky si zpracovávají pro své oddělení program, aby mohly lépe požadavky a pravidla koncipované pro celou školní družinu aplikovat v konkrétních podmínkách oddělení a skupiny dětí. Základní škola a Mateřská škola Troubky 7

8 Vzdělávací program každého oddělení školní družiny se stává součástí ŠVP pro každý školní rok. Vzdělávací oblasti 6.1. Místo kde žijeme Cesta do školy a školní družiny: bezpečnost, prevence úrazů doprava počasí a jeho vliv na bezpečnost Naše škola: orientace v budově školy a školní družiny orientace v okolí školy a na školní zahradě ochrana budovy školy a udržování pořádku Naše obec: významné budovy v obci zajímavosti a novinky kultura v obci, známé organizace 6.2. Lidé kolem nás Vztahy: vztahy mezi dětmi chování k dospělým a starším osobám oslovování, pozdravy a prosby bezpečnost při styku s cizími lidmi kamarádství, přátelství úcta ke stáří 6.3. Lidé a čas Historie naší obce: návštěva knihovny významné budovy v obci význam školy Režim dne: vnímání času během dne, týdne, měsíce smysluplné využití vlastního volného času 6.4. Rozmanitost přírody Chování v přírodě: prevence a péče o okolní prostředí Ochrana přírody: sběr odpadků v okolí školy, na školní zahradě, EKO výchova Znalost přírody: Základní škola a Mateřská škola Troubky 8

9 fauna a flóra péče o květiny domácí zvířata 6.5. Člověk a jeho zdraví Moje zdraví: prohlubování hygienických návyků a sebeobsluhy správné oblékání dle ročního období pohybový rozvoj zásady stolování a správné stravovací návyky Prevence: zdravá výživa pitný režim otužování škodlivost návykových látek činnosti vedoucí k prevenci rizikového chování Bezpečnost: první pomoc přecházení vozovky semafor, dopravní značky nebezpečné situace 7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školní družině jsme připraveni vyhledávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a adekvátně s nimi pracovat. Školní družinu navštěvují žáci se zdravotním znevýhodněním (specifické poruchy chování, specifické poruchy učení, lehká mentální retardace), proto vychovatelky úzce spolupracují s třídními učiteli, konzultují výchovné i vzdělávací metody. Nezbytná je také spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Dle aktuálních možností a podmínek školy lze při výchovných činnostech ve školní družině rozvíjet talent mimořádně nadaných žáků (zadávání rozšiřujících a doplňujících úkolů, individuální přístup). 8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Prevence sociálně patologických jevů a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je ŠD řešena v součinnosti se základní školou. Základní škola a Mateřská škola Troubky 9

10 Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné odhalení problémů ohrožených žáků. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o minimálním preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s institucemi zabývajícími se sociálně právní ochranou dětí. Pro žáky školní družiny je zcela nepřípustné nosit, držet, distribuovat či zneužívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety apod.). Stejně tak je zcela nepřípustné být účasten výuce pod vlivem návykových látek (drogy, alkohol, apod.). Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako velmi hrubý přestupek. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. Žákům je zakázáno pořizovat jakýkoliv obrazový či zvukový záznam v budově školy nebo při akci pořádané školou bez souhlasu natáčené osoby. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, aj., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách ŠD, při akcích ŠD, po cestě do školy a ze školy přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinní aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy a případné oběti poskytnout podle svých možností a schopností náležitou ochranu. Osobám podezřelým, že jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nebude vstup do školy umožněn. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat kvalitní dohled nad žáky. Základní škola a Mateřská škola Troubky 10

11 9. Materiální podmínky Školní družina je umístěna v prvním patře v budově základní školy. Pro svou činnost má vyhrazeny 3 místnosti, z toho 2 herny a 1 třídu, kde dopoledne probíhá vyučování. Nábytek svou velikostí odpovídá výšce dětí. Do vybavení ŠD patří stolní a společenské hry, stavebnice, časopisy, knihy, hračky a průběžně doplňované materiály pro zájmovou činnost. Dvě oddělení jsou vybavena barevnou televizí, další audiovizuální technikou, PC s tiskárnou, ve třídě je možno využívat interaktivní tabuli. Z vnějších prostor je možno využívat malou tělocvičnu, školní hřiště, zahradu a buňku, která je materiálně vybavena sportovním nářadím. V šatně mají žáci vymezena svá místa na převlečení a uložení věcí. 10. Personální podmínky Charakteristika pedagogických pracovníků 3 kvalifikované vychovatelky s odpovídajícím pedagogickým vzděláním samostatně řídí výchovně - vzdělávací činnost ve svých odděleních spolupracují s třídními učiteli, rodiči a veřejností Další sebevzdělávání vychovatelek probíhá těmito způsoby: samostudium odborné literatury sledování nových trendů v oblasti zájmového vzdělávání účast na akreditovaných kurzech a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11. Ekonomické podmínky Částečná úhrada neinvestičních nákladů školní družiny činí čtvrtletně 150,- Kč na jedno dítě. Platby probíhají bezhotovostně či u ekonomky školy. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, Základní škola a Mateřská škola Troubky 11

12 b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 12. Podmínky zajištění BOZ Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání vychovatelka vybírá věkově přiměřenou činnost, při které nedojde ke zranění dítěte stravovací návyky a pitný režim vychovatelka dbá na hygienu a kulturu stolování, dohlíží na pitný režim dětí při pobytu v družině a školní jídelně zdravé prostředí vychovatelka dbá na zdravé prostředí v herně ŠD (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo čistota, větrání, vhodný nábytek, atd.) bezpečné pomůcky vychovatelka dbá na používání věkově přiměřených pomůcek ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací vychovatelka eliminuje možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku, svým pedagogickým působením neustále nabádá k dodržování bezpečnosti při všech činnostech v prostorách školní družiny a při pobytu venku označení nebezpečných předmětů vychovatelka seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor škola, ŠJ, ŠD, tělocvična, školní hřiště, zahrada bezpečnost silničního provozu mimo budovy ZŠ a ŠD zodpovídá vychovatelka za 25 dětí. Děti jsou na začátku roku poučeny o bezpečnosti silničního provozu, během roku je poučení opakováno. Pokud dojde k situaci, že se počet dětí navýší nad 25, je pověřena doprovodem dětí další osoba. dostupnost prostředků první pomoci školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou PP Základní škola a Mateřská škola Troubky 12

13 13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program školní družiny je k nahlédnutí v ředitelně školy a dále je umístěný v jednotlivých odděleních školní družiny. Jeho elektronická podoba je zveřejněna na webových stránkách školy (www.skolatroubky.cz). Mgr. Petr Vrána, ředitel školy V Troubkách dne Přílohy: Roční plány oddělení školní družiny Základní škola a Mateřská škola Troubky 13

14 Příloha č. 1 Plán výchovné činnosti na školní rok Zpracovala: Bc. Pavla Krátká 1. ODDĚLENÍ Struktura tematických celků Plán činností školní družiny je zpracován do deseti bloků (školních měsíců): Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima! Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Září Nad rybníkem slunce praží, máme tady měsíc září. Děti musí do školy, zase chystat úkoly. V říjnu děti pouští draky, neseď doma, pouštěj taky. Sadaři se netají, že jablka trhají. V listopadu listí padá, básnička se sama skládá. V tmavých hustých oblacích pomalu se rodí sníh. V prosinci jsou Vánoce, nejlepší svátky po roce. Všude bílo, samý sníh, pojedeme na saních. Leden, ten je sněhobílý, meluzína tiše kvílí. Mráz se kolem domků točí, snížek dětem lepí oči. V únoru už havrani, zbytky zimy zahání. Ztrácí se šedý sníh i mráz, aby nás za rok zlobil zas. Březen s sebou jaro nese, zelená se všechno v lese. Sněženky si cestu razí na louce i někde v mlází. V dubnu se meze zelenají, zvířátka z nor vylézají. Kvítí kvete, stromy pučí, větřík se schoval a tiše skučí. V květnu kvete všechno kvítí, na obloze slunce svítí. Někdy však mráček ukáže se, vítr jej ale hned odnese. Červen, to je školy konec, naposledy zvoní zvonec. Vysvědčení někdy děsí, někdo se zas na ně těší. Nad rybníkem slunce praží, máme tady měsíc září. Děti musí do školy, zase chystat úkoly. Vzdělávací oblasti: Místo, kde žijeme naše škola, cesta do školy a ŠD Lidé kolem nás vztahy Člověk a jeho zdraví bezpečnost Základní škola a Mateřská škola Troubky 14

15 Rozmanitost přírody znalost přírody Kompetence: Trávení volného času - děti rozvíjí vlastní zájmy Komunikativní - rozvíjí slovní zásobu Občanské, činnostní a pracovní - dodržují vymezená pravidla, odhadují rizika svých nápadů Sociální a personální - dokáží se zapojit a uplatnit v kolektivu Řešení problémů všímají si dění kolem sebe Sociální činnosti: Zvířátka se představují seznamovací hry Všichni jsme na jedné lodi seznámení s pravidly ŠD Kouzelná slova výchovná beseda Odpočinkové činnosti: Zážitky z prázdnin vyprávění Námořnická pohádka četba, reprodukce Pozorování změn v přírodě vlivem počasí Rekreační činnosti: Detektivní postřeh zábavné hry na postřeh a paměť zaměřené na seznámení s pravidly silničního provozu Podzimní olympiáda na školní zahradě Zájmové činnosti: Kutálí se brambora tvoření človíčků z brambor, pečení brambor Trpaslíkov stavba domečků na školní zahradě, výroba trpaslíka Kresba křídami na cestě Říjen V říjnu děti pouští draky, neseď doma, pouštěj taky. Sadaři se netají, že jablka trhají. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody znalost přírody Člověk a jeho zdraví moje zdraví Lidé a čas režim dne Kompetence: Učení děti započatou práci dokončí, při řešení problému uplatňuje různé myšlenkové operace Sociální a personální ve skupině spolupracují, dělí se o pomůcky a materiál Komunikativní vyjadřují a sdělují své prožitky, pocity a nálady různými prostředky Sociální činnosti: Telefonování soutěž zaměřená na slovní zásobu a pohotovost Beseda o stolování Základní škola a Mateřská škola Troubky 15

16 Odpočinkové činnosti: Proč listy mění na podzim barvu? diskuse Ze dřeva se vyrábí didaktická hra zaměřená na upevňování vědomosti Rekreační činnosti: Vycházky podzimní přírodou Sběr přírodnin Zájmové činnosti: Lesní království tvoření z přírodního materiálu Kouzelní skřítci - dramatizace Jak se peče chleba Příprava na vyučování: Rozvíjení jemné motoriky, pracovní listy Celodružinová akce: Sportovní odpoledne se ŠD Tovačov Není drak jako drak družinová drakiáda Opékání špekáčků na školní zahradě Listopad V listopadu listí padá, básnička se sama skládá. V tmavých hustých oblacích pomalu se rodí sníh. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody chování v přírodě, znalost přírody, ochrana přírody Lidé a čas režim dne Člověk a jeho zdraví prevence Kompetence: Učení děti získávají nové techniky ve výtvarných a pracovních činnostech Sociální a personální jsou schopni tolerovat odlišnosti a jedinečnosti Řešení problémů umí přijímat odpovědnost, za svá rozhodnutí Komunikativní získávají znalosti o vhodné komunikaci s vrstevníky a dospělými Sociální činnosti: Jsem jedno velké ucho osvojení zásad kooperace a komunikace Odpočinkové činnosti: Vyprávění o podzimním ovoci rozšiřování vědomostí Pranostika sv. Martin beseda Ptáci, kteří u nás přezimují beseda Rekreační činnosti: Soutěž na koloběžce Základní škola a Mateřská škola Troubky 16

17 Zájmové činnosti: Komu patří tato stopa? znalostní soutěž na školní zahradě Ať žijí duchové diskotéka a soutěžení Dýňový den Chutě a barvy podzimu Příprava na vyučování: Podzim didaktická hra na cvičení paměti a upevňování vědomostí Pracovní listy, omalovánky Celodružinová akce: Pyžamová párty Prosinec V prosinci jsou Vánoce, nejlepší svátky po roce. Všude bílo, samý sníh, pojedeme na saních. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody chování v přírodě, znalost přírody Lidé a čas historie naší obce Místo, kde žijeme naše obec Kompetence: Občanské, činnostní a pracovní děti vnímají krásy přírody, ctí kulturní a duchovní tradice Komunikativní naslouchají druhým Sociální a personální chápou, že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou, dokáží se bránit projevům násilí druhých Sociální činnosti: Milý Ježíšku beseda Otevírání (d)uší Odpočinkové činnosti: Pranostika sv. Mikuláš Zvyky vánoční, poslech a zpívání vánočních koled Rekreační činnosti: Předvánoční vycházka Četba Vánoční pohádky Stolečku prostři se Vánoční nadílka a hodování u stromečku Zájmové činnosti: Pečení perníků Výtvarná soutěž o nejoriginálnější obrázek čerta Vánoční obrázek na destičce ubrousková technika Celodružinová akce: Základní škola a Mateřská škola Troubky 17

18 Mikulášská nadílka Leden Leden, ten je sněhobílý, meluzína tiše kvílí. Mráz se kolem domků točí, snížek dětem lepí oči. Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho zdraví prevence, moje zdraví Lidé kolem nás vztahy, historie naší obce Rozmanitost přírody ochrana přírody Kompetence: Komunikativní děti rozšiřují slovní zásobu Sociální a personální dokáží se domluvit a spolupracovat, chápou, že za sebe i své jednání odpovídají Občanské vnímají krásy přírody a cíleně o ni pečují K řešení problémů umí vymyslet nová řešení problémů a situací Sociální činnosti: Eskymáci rozvíjení dovednosti plánovat činnosti a rozdělování rolí při práci Odpočinkové činnosti: Zvířátka a ptáci v zimě diskuse, o tom, co dělají, jak jim pomáháme, jak se chrání před zimou Jak předcházet nemocem diskuse Jak se žije na severním pólu diskuse Rekreační činnosti: Pozorování zimní přírody během vycházek Hry na sněhu, sáňkování, zimní stavby Zájmové činnosti: Potkali se u Betléma soutěžní putování za Betlémskou hvězdou Zimní krajina tvoření s dýhou Jak vzniká sníh a led? pokusy na sněhu (tání, rozpouštění) Hádej, co jíš! jak by měl vypadat náš jídelníček Zimní olympiáda Příprava na vyučování: Pracovní listy, omalovánky, hádanky a didaktické hry se zimní tematikou Únor V únoru už havrani, zbytky zimy zahání. Ztrácí se šedý sníh i mráz, aby nás za rok zlobil zas. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody ochrana přírody Místo, kde žijeme naše obec Základní škola a Mateřská škola Troubky 18

19 Lidé a čas historie naší obce Kompetence: Komunikativní děti vyjadřují a sdělují své prožitky, pocity a nálady různými prostředky K řešení problémů chápou, že vyhýbání se problémům nevede k cíli Sociální a personální chápou, že nespravedlnost, ubližování a agresivita se nevyplácí, vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou, dokáží se bránit projevům násilí, ponižování a ubližování druhých Sociální činnosti: Slepý malíř malování poslepu, povídání o našich pocitech, když nic nevidíme Poznej po hmatu smyslová hra Odpočinkové činnosti: Jak se cítím, když diskuse Víte, co je masopust? Seznamujeme se s masopustními zvyky Jak nám tluče srdce Rekreační činnosti: Soutěž ve tvorbě sněhových staveb Zájmové činnosti: Valentýnská diskotéka soutěže a hry Moje rodina didaktická hra + tvoření s dýhou Legostavby soutěž Jak si říkáme dramatizace Příprava na vyučování: Pracovní listy s masopustní tematikou Hledáme dvojice didaktická hra na prohloubení slovní zásoby Celodružinová akce: Karneval Březen Březen s sebou jaro nese, zelená se všechno v lese. Sněženky si cestu razí na louce i někde v mlází. Vzdělávací oblasti: Místo, kde žijeme naše škola, naše obec Rozmanitost přírody znalost a chování v přírodě, ochrana přírody Kompetence: Učení děti vyhledávají informace z různých zdrojů a dává je do souvislostí Komunikativní umí naslouchat druhým, zaznamenává si údaje z přednášek Občanské, činnostní a pracovní váží si tradic a kulturního dědictví, respektuje sociální a kulturní prostředí Sociální a personální využívají ke svému učení zkušenosti druhých Základní škola a Mateřská škola Troubky 19

20 Sociální činnosti: Skřítek Popleta výchovná beseda Odpočinkové činnosti: Kniha je můj kamarád povídání o oblíbené knize Místo, kde žijeme beseda Barvy květin cvičení s básničkou Rekreační činnosti: Jarní vycházky, pobyt na školní zahradě Zájmové činnosti: Beseda v místní knihovně Jak se budí semínko sadba řeřichy, výroba květináče Úryvky z pohádek Zlatý slavík soutěž ve zpívání V našem lese kvízy Ošetřujeme nemocného kamaráda projekt Příprava na vyučování: Hádanky o zvířatech Skládání slov s obrázky Duben V dubnu se meze zelenají, zvířátka z nor vylézají. Kvítí kvete, stromy pučí, větřík se schoval a tiše skučí. Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho zdraví bezpečnost Rozmanitost přírody znalost, chování a ochrana přírody Lidé kolem nás vztahy Kompetence: Učení děti uplatňují získané zkušenosti v praktických situacích Řešení problémů chápou, že vyhýbání se problémům nevede k cíli Sociální a personální dokáží se prosadit ve skupině, ale i podřídit, dokáží se domluvit a spolupracovat, respektují druhé, přijímají a uzavírají kompromisy Sociální činnosti: Co bych dělal, kdyby dramatizace neobvyklých situací Odpočinkové činnosti: Velikonoce a jejich tradice beseda Cvičíme s hudbou Rekreační činnosti: Základní škola a Mateřská škola Troubky 20

21 Pozorování probouzející se přírody během vycházek Soutěže a hry na školní zahradě Zájmové činnosti: Velikonoční dílna Ubrousku, prostři se soutěž družstev Chválím Tě Země má projekt k oslavám dne Země Čarodějné odpoledne soutěže, hry a kouzlení Soutěžní odpoledne se ŠD Tovačov Příprava na vyučování: Pracovní listy s Velikonoční tematikou, Velikonoční hádanky Květen V květnu kvete všechno kvítí, na obloze slunce svítí. Někdy však mráček ukáže se, vítr jej ale hned odnese. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody znalost přírody Lidé kolem nás vztahy Lidé a čas režim dne Kompetence: Sociální a personální děti chápou, že lidé jsou různí, jsou tolerantní k jejich odlišnostem Komunikativní dokáží vyjadřovat a sdělovat své pocity, nálady, prožitky různými prostředky Občanské vnímají krásy přírody a cíleně o ni pečují Sociální činnosti: Pohádka o červené Karkulce netradičně dvě strany jedné mince Odpočinkové činnosti: Kdo žije v rybníce beseda Rekreační činnosti: Soutěže na školní zahradě Pohádkový les soutěžní aktivity na školní zahradě Olympiáda netradičních her Zájmové činnosti: Co jste hasiči (4.5. sv. Florián) projekt Moje maminka má svátek Dramatizace pohádek rozdělení rolí, sehrání scénky Popelka soutěžní hra na procvičení jemné motoriky Příprava na vyučování: Písmenková didaktická hra na opakování učiva a upevňování vědomostí Zahrada didaktická hra na cvičení paměti Základní škola a Mateřská škola Troubky 21

22 Červen Červen, to je školy konec, naposledy zvoní zvonec. Vysvědčení někdy děsí, někdo se zas na ně těší. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody znalost přírody Lidé kolem nás vztahy Lidé a čas režim dne Kompetence: Sociální a personální jsou schopné chápat odlišnost lidí, jsou tolerantní k odlišnostem a jedinečnostem Občanské mají smysl pro povinnost ve hře, při práci i učení, k úkolům i povinnostem přistupují odpovědně Komunikativní rozšiřují svoji slovní zásobu Sociální činnosti: Abeceda kouzelných slov Odpočinkové činnosti: Četba pohádky na školní zahradě Rekreační činnosti: Za pokladem pirátů soutěž na školní zahradě Zájmové činnosti: Všechny děti světa projekt ke dni dětí Letem, celým světem netradiční hry Zvířata z džungle, aneb tvořit se dá ze všeho Celodružinová akce: Výlet ŠD Opékání špekáčků na školní zahradě Bc. Pavla Krátká Základní škola a Mateřská škola Troubky 22

23 Příloha č. 2 Plán výchovné činnosti na školní rok ODDĚLENÍ Název: Hrajeme se, soutěžíme, v družině se zabavíme! 2. oddělení Štenclová Silvie, DiS. Září: Kamarádi jsou tu! - zahájení provozu ŠD organizace, seznámení s prostředím - seznamovací hry noví kamarádi, vztahy mezi dětmi, lidé kolem nás - výtvarné a pracovní činnosti rozmanitost přírody - pobyt na školní zahradě sportovní hry, závodivé hry - Kruh přátelství projekt sounáležitost, kamarádství, přátelství, empatie, pocity (malování na chodník) - Podzimní olympiáda cesta do školy, školní družiny, prevence úrazů Říjen: Podzimní čarování - Poznej krásy podzimu! projekt tvoření z přírodnin - Drakiáda společná akce s dětmi ze školní družiny z Tovačova - Podzimní dobrota pečení jablečné dobroty - Hodování u ohýnku celodružinová akce - Cvičíme pro radost kalanetika pro nejmladší - Naše obec kresba budov, četba místního tisku Listopad: Chovejme se pěkně! - Divadlení vztahy mezi lidmi děti a dospělí, dramatizace, didaktické hry - místo kde žijeme pěší výlet, poznáváme neznámé - výtvarné a pracovní činnosti - bramboroví skřítci v akci, skřítci z listů - Skřítkování - projekt soutěžení a zábava v přírodě Puzzliáda hravé odpoledne Duchařina ve školní družině projektové odpoledne Hračkiáda kreativní odpoledne Prosinec: Pohádkové snění Základní škola a Mateřská škola Troubky 23

24 - Ať přijde Mikuláš! - projektový týden - Čertoviny pečení, zdobení, mikulášská nadílka - výtvarné a pracovní činnosti- vánoční přáníčka, ozdoby - moje nejmilejší vánoční pohádka dramatizace - Já už budu hodný, Ježíšku! - vánoční nadílka, posezení s dárky, zvyky, koledami - lidé kolem nás sebehodnocení, ohleduplnost - sportovní činnosti zdravý pobyt na čerstvém vzduchu - než se rozsvítí stromeček - tajná přání Leden: Ledové radovánky - Hrajeme si se sněhem sněhuláci a sněhulačky - zima ve výtvarné a pracovní činnosti - Jedeme dál! družinový karneval - Chraňme přírodu akce - Chraňme přírodu - ptáčci a zvířátka v zimě, péče o ně - Malá knihovna projektový týden - vyprávění, práce s knihou, kresba - Šláp sem, šláp tam stopy ve sněhu - Na sportovním hřišti projektový týden Únor: Máme se rádi - Ať žije Valentýn! - valentýnská diskotéka, výroba přáníček - Vstávej, medvěde! - masopust a jeho zvyky - Superstar ŠD zpíváme pro radost - Kráska a krasavec módní přehlídka, úprava zevnějšku - únor ve výtvarné a pracovní činnosti skládanky z papíru - Zimní putování projekt - stolování, hygiena - dramatizace - beseda zdraví a nemoc Březen: Vítej jaro pohybem! - Rohlédni se, člověče! ekologická výchova, úklid zahrady - Vítání jara projekt - jaro ve výtvarné a pracovní činnosti - pohybové a míčové hry - výtvarné a pracovní činnosti svátky jara - Hody, hody, doprovody - velikonoční zpívání, koledy, zvyky - Kráska a krasavec kreativní odpoledne Duben: Děti, pozor, červená! - Co mi řekl semafor? beseda: dopravní prostředky, bezpečnost - Cesta za dobrodružstvím projekt - Na stezce - veselé sportování s dětmi ze školní družiny z Tovačova Základní škola a Mateřská škola Troubky 24

25 - výtvarné a pracovní činnosti - Mudrlantské království hlavolamy, kvízy - Chytré hlavičky jazykolamy, breptadla, říkadla - sportovní činnosti - Přejeď a nespadni! jízda zručnosti na koloběžce Květen: Slunce je tu pro nás - Sluníčkový den - projekt - přírodovědná olympiáda - Šlapem si to do světa - výšlap k lesu, opékání špekáčků - Všude to kvete péče o květiny, přírodu - vodní hry a soutěže - Družinová olympiáda - Já už budu hodný, maminko dárečky, přáníčka ke Dni matek - stavby z písku - Hudba můj kamarád projektový týden Červen: Svět je plný dětí - oslava Dne dětí - Mňamka vaření v přírodě - Příroda místo k odpočinku, ale.. povídání - o nástrahách kolem nás - atletická olympiáda - Konec vodníků projektový týden - Prázdninování družinový výlet k ukončení školního roku Jednotlivé akce mohou být měněny dle místních podmínek. Silvie Štenclová, DiS. Základní škola a Mateřská škola Troubky 25

26 Příloha č. 3 Plán výchovné činnosti na školní rok ODDĚLENÍ Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima Zpracovala: Miroslava Šenkár ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečností. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací hry. Adaptace na školní prostředí. ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích na téma: prázdniny, škola, aktuality. Individuální hry dle výběru dětí. Stolní a společenské hry, dětské karty pexeso. Kresba a malba na volné téma. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Kresba a malba: zážitky z prázdnin, ovoce a zelenina, vybarvování omalovánek. Můj dům projekt. Bramborová dobrota. Výroba koláže z papíru: barevná kytice, tisk korkem: můj dům, mozaika z papíru: houby. Sběr přírodnin. Stavění z konstruktivních stavebnic: město, domy, silnice. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházka do přírody. Kosmetický salón, kadeřnictví. Pohybové hry, pobyt na školní zahradě. Spontánní pohybové aktivity. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Udržovat pořádek ve školní tašce, péče o školní pomůcky. Upevňování základních hygienických návyků při činnostech. Dodržování základních pravidel bezpečnosti. Soutěže ze všech oblastí: využití znalostí a dovedností získaných při vyučování. ŘÍJEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Volné rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní hry: Člověče, nezlob se!, pexeso, puzzle. Skupinové klidové hry. Hry se stavebnicemi: mozaiky, kostky, lego. Základní škola a Mateřská škola Troubky 26

27 Poslech písniček na přání dětí. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Granulová mozaika dlouhodobý projekt. Sběr přírodnin a lisování listů: veselá zvířátka, závěsné řetězy, otisky listů. Opékání špekáčků. Drakiáda soutěž o nejlepšího draka. Sportovní odpoledne, společná akce se ŠD ZŠ Tovačov. Halloweenový rej. Hry dle vlastní volby: stavebnice, puzzle, hračky, modelování. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházky do okolí školy, dopravní výchova. Míčové hry, pobyt na školní zahradě. Soutěže ve třídě i v přírodě /podle počasí/. Spontánní pohybové aktivity. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Sebeobsluha, umět o něco požádat, pravidla slušného chování. Upevňování základních hygienických návyků při činnostech. LISTOPAD ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Hry dle výběru dětí: stolní a společenské hry, stavebnice, puzzle, modelování. Individuální odpočinek na koberci. Kresba na volné téma, vybarvování omalovánek. Rozhovory s dětmi. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Práce s přírodninami: listy, větvičky, sušené květiny. Aranžování podzimní květináč. Jablíčkový den, pečení dobroty z jablek. Granulová mozaika dlouhodobý projekt. Poslech hudby dle výběru dětí. Družinová svatba. Advent. REKREAČNÍ ČINNOSTI Pohybové hry. Turnaj ve stolním tenise. Soutěže ve třídě i v přírodě /podle počasí/. Spontánní pohybové aktivity. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Udržovat pořádek v šatně v době ŠD. Ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech. PROSINEC ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Rozhovory s dětmi na téma Vánoce, vánoční zvyky. Poslech vánočních písní a koled. Individuální hry dle výběru dětí, hry se stavebnicemi, skládání puzzle. Skupinové klidové hry na koberci. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola Troubky 27

28 Vánoční výzdoba školní družiny. Výroba vánočních přání pro rodiče. Výtvarné ztvárnění vánočního stromku, čerta, Mikuláše, vánočního kapra. Pečení perníků Mikuláš. Mikulášská nadílka. Výroba vánočních dekorací. Vystřihování vloček, výroba ozdob. Zdobení stromečku ve třídě. Zpěv vánočních písní a koled. Vánoční besídka, rozdávání dárků. REKREAČNÍ ČINNOSTI Relaxace při spontánních a organizovaných hrách. Pohybové aktivity venku. Soutěže ve třídě. Televizní noviny. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Proškolení o bezpečnosti v době vánočních prázdnin. LEDEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin. Stolní a společenské hry. Individuální odpočinek na koberci. Skupinové klidové hry na koberci. Poslech písniček na přání dětí. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Výroba mozaiky na volné téma z plastových granulí. Musíme se pomáhat projekt. Sestavování prostorových staveb z různých konstruktivních stavebnic. Výtvarné činnosti: kresba nejkrásnější dárek. Karneval soutěž o nejlepší masku. Vystřihování a lepení obrázků. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházky do okolí. Kolektivní pohybové a soutěživé hry. Turnaj ve stolním tenise. Hry na sněhu: koulování, sněhové stavby. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Péče o zdraví. Význam pobytu na čerstvém vzduchu, zásady správné výživy, hygienické návyky. Kultura stolování. ÚNOR ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Individuální rozhovory s dětmi. Aktuality. Hry dle výběru dětí. Společenské stolní hry: Člověče, nezlob se!, stolní fotbal. Poslech písniček dle výběru dětí. Relaxace s oblíbenou hračkou. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola Troubky 28

29 Superstar ŠD. Vybarvování omalovánek. Výroba skládaných obrázků z pohlednic a časopisů. Výroba přání k Valentýnu. Valentýnský rej, příprava občerstvení. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházka do přírody: pozorování změn v přírodě. Hry na sněhu: koulování, kreslení do sněhu, stavba sněhuláka, sáňkování. Kolektivní a pohybové hry. Cvičení s hudbou. Soutěže ve třídě i v přírodě. Turnaj - stolní fotbal. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Pravidla slušného chování. Správné návyky sebeobsluhy v jídelně, šatně. BŘEZEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní a společenské hry, dětské karty, mozaiky, puzzle, hračky Volné kreslení, omalovánky. Čtení na pokračování. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Jarní výzdoba školní družiny. Březen - měsíc knihy. Velikonoční výzdoba. Malování kraslic soutěž o nejlepší výtvor. Velikonoce zvyky, tradice. Poznáváme svět projekt. Zapouštění barev do klovatiny: jarní květiny /sněženky, bledule, tulipán/. Koláž z papíru a látky: květiny ve váze. Výroba velikonočního zapichovátka zajíc, kuře, slepice. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházka do přírody: změny při odchodu zimy a příchodu jara, návrat ptactva. Pobyt na školní zahradě dle počasí. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Upevňování základních hygienických návyků. Základy slušného chování na veřejnosti. DUBEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Rozhovory s dětmi. Aktuality. Klidné hry: námětové, konstruktivní, s pravidly. Volné kreslení, vybarvování omalovánek. Stolní a společenské hry, hry s hračkami. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Společná akce se ZŠ ŠD Tovačov sportovní odpoledne. Den země, módní přehlídka vyrobená z recyklovatelného odpadu. Strom z koření: kmín, paprika, kari, semínko hořčice. Zapouštění barev do klovatiny: jarní květiny /sněženky, bledule, tulipán/. Základní škola a Mateřská škola Troubky 29

30 Koláž z papíru a látky: květiny ve váze. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházky do okolí školy. Pohybové hry na zahradě. Soutěže ve třídě i v přírodě /podle počasí/. Tělovýchovné chvilky. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Péče o naše zdraví, zásady správné výživy, otužování. Péče o školní sešity a pomůcky, úklid ve školní tašce. KVĚTEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Individuální rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní a společenské hry. Skupinové klidové hry. Kresba a malba na volné téma. Omalovánky. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Miss a Missák ŠD. Den matek: výroba přáníčka pro maminku. Dárek pro maminku: květina na špejli. Družinová olympiáda. Pečeme sladkou dobrotu. Družinový výlet za poznáním. REKREAČNÍ ČINNOSTI Kolektivní pohybové a soutěživé hry. Vycházky do přírody: jarní květiny na louce i v zahradě, kvetoucí strom. Hry dle zájmu dětí. Vycházky do parku Ostrov - houpačky, průlezky. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Pravidla slušného chování, mezilidské vztahy. ČERVEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Individuální rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní a společenské hry. Hry s hračkami dle výběru dětí, mozaiky, puzzle, dětské karty. Volné kreslení, vybarvování omalovánek. Skupinové klidové hry. Individuální odpočinek na koberci. Poslech písniček dle výběru dětí. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Mezinárodní den dětí: pásmo her a soutěží. Družinová discotéka. Kresba křídami na volné téma venku na chodník. S bublifukem ke hvězdám. Stavění z konstruktivních stavebnic, střihání, lepení, skládání z papíru. Stavby na pískovišti: domy, silnice, hrady, tunely. Přírodovědné a vědomostní soutěže. Základní škola a Mateřská škola Troubky 30

31 Loučení se se školním rokem, opékání špekáčků. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházky do přírody: změny v přírodě, letní měsíce, květiny na louce, na zahradě, letní zelenina, první ovoce. Pohybové a míčové hry. Soutěže ve třídě i v přírodě /podle počasí/. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Příprava na prázdniny: opatrnost při koupání, bezpečnost při výletech. Jednotlivé akce mohou být měněny dle místních podmínek. Miroslava Šenkár Základní škola a Mateřská škola Troubky 31

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Koloveč, Sportovní 307 1 Obsah: 1. Charakteristika 1.1.1. Personální podmínky 1.1.2. Materiální podmínky 1.1.3. Ekonomické podmínky 1.1.4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Vypracovala: Nováková Renata, vychovatelka ŠD Září Říjen Listopad seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 56/2010 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Hana Olišarová vychovatelka Mgr. Romana Kolářová ředitelka školy OBSAH 1. Úvod.. 3 2. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání ŠVP ŠD je řízeno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice, Novosady 248, 751 14 Dřevohostice, tel/fax.581711022, 581711307 (Dále jen Zařízení) e-mail: reditel@vumdrevohostice.cz

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Motto: DRUŢINKA PLNÁ POHODY 1. Struktura vzdělávacího programu školní

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina a školní klub při Základní škole TGM Náchod Obsah 1.CHARAKTERISTIKA ŠD A ŠK 2.PROGRAM VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 3.CÍLE 4.VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

1.1 Školní vzdělávací program pro školní družinu

1.1 Školní vzdělávací program pro školní družinu 1.1 pro školní družinu Obsah Identifikační údaje Charakteristika ŠD Cíle a úkoly Kompetence Vzdělávací a výchovné oblasti Časový plán Organizační zabezpečení 1.1.1 Identifikační údaje ADRESA: 5.základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: RGaZS/128/2011 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní klub Motto: Škola pro každého, škola pro všechny 1. Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro školní klub Motivační

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA Základní škola a mateřská škola TĚŠANY Základní škola a mateřská škola Těšany, Těšany 305, 664 54 Str. 1 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875

PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875 Vzdělávací program PRELÁT Přírodní školky Identifikační údaje Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875 zastoupený předsedkyní Mgr. Lucií Strakovou ved.učitelka

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků vycházející

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Koberovy

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Koberovy ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Koberovy Koberovy 140, 468 22 Železný Brod Identifikátor: 600 078 108 Termín konání orientační

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBĚNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBĚNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBĚNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah výroční zprávy: 1. Údaje o zařízení 2. Charakteristika školy 3. Údaje o dětech 4. Údaje o zaměstnancích školy

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Údaje o žákovi. Údaje o rodičích

Údaje o žákovi. Údaje o rodičích Údaje o žákovi Jméno a příjmení žáka Třída Datum narození Trvalé bydliště Adresa pro doručování (pouze pokud se liší od trvalého bydliště) Zdravotní pojišťovna Dětský lékař (jméno a telefon) Alergie (na

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání CESTA KOLEM SVĚTA 1. Škola a její vzdělávací program 1.1. Identifikační

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více