Školní vzdělávací program pro školní družinu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro školní družinu"

Transkript

1 Č.j.: ZŠMŠ-TR/260/2015 Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, Troubky Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Troubky 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro školní družinu 3. Formy vzdělávání 4. Metody vzdělávání 5. Klíčové kompetence 6. Obsah vzdělávání, vzdělávací oblasti 7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 9. Materiální podmínky 10. Personální podmínky 11. Ekonomické podmínky 12. Podmínky zajištění BOZ 13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu Základní škola a Mateřská škola Troubky 2

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy Troubky Údaje o škole: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Troubky Adresa školy: Dědina 36/10, Troubky Jméno ředitele: Mgr. Petr Vrána Kontakty: Mail: Internetové stránky: IČO: Zřizovatel: Název: Obecní Troubky Adresa: Dědina 286/29, Troubky IČO: Kontakty: Platnost dokumentu od: Mgr. Petr Vrána ředitel školy V Troubkách Základní škola a Mateřská škola Troubky 3

4 2. Charakteristika Školního vzdělávacího programu pro školní družinu Školní družina tvoří základní článek zařízení výchovy mimo vyučování. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Plní tedy funkci výchovně-vzdělávací, odpočinkovou, rekreační a také přípravy na vyučování. Velký důraz je kladen na složku rekreační, která zaujímá hlavní místo při odreagování žáků od školních povinností. Ve školní družině mají žáci dostatečný prostor ke hrám a plnému využití volného času v přírodě i v místnosti. Důraz je rovněž kladen na složku zájmovou s přihlédnutím k podmínkám ŠD, ročnímu období a sezónním akcím Význam školní družiny důležitý výchovný partner rodiny a školy, plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání žáků, má důležitou roli v prevenci rizikového chování, pomáhá žákům překonávat jejich handicapy, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence Délka vzdělávání Školní družina ve svém vzdělávacím cyklu zahrnuje plán vzdělávání žáků l. stupně ZŠ. Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno po dobu 10 měsíců daného školního roku. Provoz školní družiny stanovuje Vnitřní řád školní družiny. 3. Formy vzdělávání Zájmové vzdělávání probíhá v aktivitách, které jsou zpracovány v měsíčních plánech každého oddělení a obsahují tyto činnosti: a) Pravidelná činnost Je dána týdenní skladbou zaměstnání, kterou si každá vychovatelka vytvoří dle věkového složení a rozvrhu žáků svého oddělení. Základní škola a Mateřská škola Troubky 4

5 b) Spontánní činnost Četba, poslechové činnosti, klidové zájmové činnosti, samostatná četba knih a časopisů, relaxace v odpočinkovém koutku, rozhovory s žáky, spontánní činnost ranních a koncových družin. c) Odpočinková činnost Klidové hry a klidové zájmové činnosti (odstranění únavy po obědě). d) Rekreační činnosti Aktivní odpočinek, tělovýchovné a pohybové aktivity, výtvarné a rukodělné, dramatické, přírodovědné a vlastivědné činnosti, hudba, zpěv, tanec. e) Zájmové činnosti Řízená kolektivní nebo individuální činnost, organizované nebo spontánní aktivity. f) Příprava na vyučování Tematické vycházky a didaktické hry, vypracování domácích úkolů. g) Příležitostné akce Významnější akce, které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činnosti slavnosti, výlety apod. 4. Metody vzdělávání skupinová práce samostatná práce individuální práce s podporou pedagoga výchova hrou motivace didaktické hry rozhovory, besedy, videoprojekce, časopisy, rébusy, tajenky, kvízy vycházky a výlety, pozorování, výklad dramatizace, výměna rolí Základní škola a Mateřská škola Troubky 5

6 komunitní kruh sportovní soutěže, olympiády společensko-prospěšné činnosti společné akce s okolními družinami besídky a sváteční posezení 5. Klíčové kompetence Kompetence k učení: pochopení pravidel her a soutěží nové techniky ve výtvarných a pracovních činnostech uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích schopnost správného sebevědomí vést žáky k dokončení započaté práce vést žáky ke spolupráci a prezentaci své práce Kompetence k řešení problémů: vést žáky k logickému myšlení a řešení problémových situací rozlišovat správná a chybná řešení vyhýbat se problémům zkoušet experimentovat, vymýšlet nová řešení problémů a situací (originální nápady) Kompetence komunikativní: ovládat řeč, hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod ) rozšiřovat slovní zásobu umět využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knihy, encyklopedie, PC, telefon ) vést žáky k vhodné komunikaci s vrstevníky a dospělými Základní škola a Mateřská škola Troubky 6

7 Kompetence sociálně - personální: uvědomit si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky ve skupině se dokázat prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvat a spolupracovat, v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského stylu, schopnost respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy schopnost chápat, že se lidé různí, umět být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem pochopit, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí jsou škodlivé, dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování Kompetence občanské: vnímat krasy přírody a cíleně o ni pečovat chápat, že se můžu o tom, co udělám, rozhodovat svobodně, ale že za své rozhodnutí také odpovídám mít smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům i povinnostem přistupovat odpovědně, vážit si práce i úsilí druhých uvědomovat si svá práva a práva druhých, učit se je hájit a respektovat, chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu Kompetence k trávení volného času: vést žáky k tomu, aby smysluplně trávili svůj volný čas usměrňovat žáky tak, aby si dokázali vybrat zájmové činnosti dle svých dispozic nebát se převzít odpovědnost za splnitelné úkoly 6. Obsah vzdělávání, vzdělávací oblasti Osobnostně orientovaný program je založený na integrovaném vzdělávání hrou, na činnostech a prožitcích žáků a umožňuje pracovat s tematickými celky, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech žáků. Využívány jsou běžné životní situace i nahodile vzniklé okolnosti a příležitosti. Vychovatelky si zpracovávají pro své oddělení program, aby mohly lépe požadavky a pravidla koncipované pro celou školní družinu aplikovat v konkrétních podmínkách oddělení a skupiny dětí. Základní škola a Mateřská škola Troubky 7

8 Vzdělávací program každého oddělení školní družiny se stává součástí ŠVP pro každý školní rok. Vzdělávací oblasti 6.1. Místo kde žijeme Cesta do školy a školní družiny: bezpečnost, prevence úrazů doprava počasí a jeho vliv na bezpečnost Naše škola: orientace v budově školy a školní družiny orientace v okolí školy a na školní zahradě ochrana budovy školy a udržování pořádku Naše obec: významné budovy v obci zajímavosti a novinky kultura v obci, známé organizace 6.2. Lidé kolem nás Vztahy: vztahy mezi dětmi chování k dospělým a starším osobám oslovování, pozdravy a prosby bezpečnost při styku s cizími lidmi kamarádství, přátelství úcta ke stáří 6.3. Lidé a čas Historie naší obce: návštěva knihovny významné budovy v obci význam školy Režim dne: vnímání času během dne, týdne, měsíce smysluplné využití vlastního volného času 6.4. Rozmanitost přírody Chování v přírodě: prevence a péče o okolní prostředí Ochrana přírody: sběr odpadků v okolí školy, na školní zahradě, EKO výchova Znalost přírody: Základní škola a Mateřská škola Troubky 8

9 fauna a flóra péče o květiny domácí zvířata 6.5. Člověk a jeho zdraví Moje zdraví: prohlubování hygienických návyků a sebeobsluhy správné oblékání dle ročního období pohybový rozvoj zásady stolování a správné stravovací návyky Prevence: zdravá výživa pitný režim otužování škodlivost návykových látek činnosti vedoucí k prevenci rizikového chování Bezpečnost: první pomoc přecházení vozovky semafor, dopravní značky nebezpečné situace 7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školní družině jsme připraveni vyhledávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a adekvátně s nimi pracovat. Školní družinu navštěvují žáci se zdravotním znevýhodněním (specifické poruchy chování, specifické poruchy učení, lehká mentální retardace), proto vychovatelky úzce spolupracují s třídními učiteli, konzultují výchovné i vzdělávací metody. Nezbytná je také spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Dle aktuálních možností a podmínek školy lze při výchovných činnostech ve školní družině rozvíjet talent mimořádně nadaných žáků (zadávání rozšiřujících a doplňujících úkolů, individuální přístup). 8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Prevence sociálně patologických jevů a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je ŠD řešena v součinnosti se základní školou. Základní škola a Mateřská škola Troubky 9

10 Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné odhalení problémů ohrožených žáků. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o minimálním preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s institucemi zabývajícími se sociálně právní ochranou dětí. Pro žáky školní družiny je zcela nepřípustné nosit, držet, distribuovat či zneužívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety apod.). Stejně tak je zcela nepřípustné být účasten výuce pod vlivem návykových látek (drogy, alkohol, apod.). Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako velmi hrubý přestupek. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. Žákům je zakázáno pořizovat jakýkoliv obrazový či zvukový záznam v budově školy nebo při akci pořádané školou bez souhlasu natáčené osoby. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, aj., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách ŠD, při akcích ŠD, po cestě do školy a ze školy přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinní aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy a případné oběti poskytnout podle svých možností a schopností náležitou ochranu. Osobám podezřelým, že jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nebude vstup do školy umožněn. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat kvalitní dohled nad žáky. Základní škola a Mateřská škola Troubky 10

11 9. Materiální podmínky Školní družina je umístěna v prvním patře v budově základní školy. Pro svou činnost má vyhrazeny 3 místnosti, z toho 2 herny a 1 třídu, kde dopoledne probíhá vyučování. Nábytek svou velikostí odpovídá výšce dětí. Do vybavení ŠD patří stolní a společenské hry, stavebnice, časopisy, knihy, hračky a průběžně doplňované materiály pro zájmovou činnost. Dvě oddělení jsou vybavena barevnou televizí, další audiovizuální technikou, PC s tiskárnou, ve třídě je možno využívat interaktivní tabuli. Z vnějších prostor je možno využívat malou tělocvičnu, školní hřiště, zahradu a buňku, která je materiálně vybavena sportovním nářadím. V šatně mají žáci vymezena svá místa na převlečení a uložení věcí. 10. Personální podmínky Charakteristika pedagogických pracovníků 3 kvalifikované vychovatelky s odpovídajícím pedagogickým vzděláním samostatně řídí výchovně - vzdělávací činnost ve svých odděleních spolupracují s třídními učiteli, rodiči a veřejností Další sebevzdělávání vychovatelek probíhá těmito způsoby: samostudium odborné literatury sledování nových trendů v oblasti zájmového vzdělávání účast na akreditovaných kurzech a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11. Ekonomické podmínky Částečná úhrada neinvestičních nákladů školní družiny činí čtvrtletně 150,- Kč na jedno dítě. Platby probíhají bezhotovostně či u ekonomky školy. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, Základní škola a Mateřská škola Troubky 11

12 b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 12. Podmínky zajištění BOZ Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání vychovatelka vybírá věkově přiměřenou činnost, při které nedojde ke zranění dítěte stravovací návyky a pitný režim vychovatelka dbá na hygienu a kulturu stolování, dohlíží na pitný režim dětí při pobytu v družině a školní jídelně zdravé prostředí vychovatelka dbá na zdravé prostředí v herně ŠD (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo čistota, větrání, vhodný nábytek, atd.) bezpečné pomůcky vychovatelka dbá na používání věkově přiměřených pomůcek ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací vychovatelka eliminuje možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku, svým pedagogickým působením neustále nabádá k dodržování bezpečnosti při všech činnostech v prostorách školní družiny a při pobytu venku označení nebezpečných předmětů vychovatelka seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor škola, ŠJ, ŠD, tělocvična, školní hřiště, zahrada bezpečnost silničního provozu mimo budovy ZŠ a ŠD zodpovídá vychovatelka za 25 dětí. Děti jsou na začátku roku poučeny o bezpečnosti silničního provozu, během roku je poučení opakováno. Pokud dojde k situaci, že se počet dětí navýší nad 25, je pověřena doprovodem dětí další osoba. dostupnost prostředků první pomoci školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou PP Základní škola a Mateřská škola Troubky 12

13 13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program školní družiny je k nahlédnutí v ředitelně školy a dále je umístěný v jednotlivých odděleních školní družiny. Jeho elektronická podoba je zveřejněna na webových stránkách školy ( Mgr. Petr Vrána, ředitel školy V Troubkách dne Přílohy: Roční plány oddělení školní družiny Základní škola a Mateřská škola Troubky 13

14 Příloha č. 1 Plán výchovné činnosti na školní rok Zpracovala: Bc. Pavla Krátká 1. ODDĚLENÍ Struktura tematických celků Plán činností školní družiny je zpracován do deseti bloků (školních měsíců): Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima! Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Září Nad rybníkem slunce praží, máme tady měsíc září. Děti musí do školy, zase chystat úkoly. V říjnu děti pouští draky, neseď doma, pouštěj taky. Sadaři se netají, že jablka trhají. V listopadu listí padá, básnička se sama skládá. V tmavých hustých oblacích pomalu se rodí sníh. V prosinci jsou Vánoce, nejlepší svátky po roce. Všude bílo, samý sníh, pojedeme na saních. Leden, ten je sněhobílý, meluzína tiše kvílí. Mráz se kolem domků točí, snížek dětem lepí oči. V únoru už havrani, zbytky zimy zahání. Ztrácí se šedý sníh i mráz, aby nás za rok zlobil zas. Březen s sebou jaro nese, zelená se všechno v lese. Sněženky si cestu razí na louce i někde v mlází. V dubnu se meze zelenají, zvířátka z nor vylézají. Kvítí kvete, stromy pučí, větřík se schoval a tiše skučí. V květnu kvete všechno kvítí, na obloze slunce svítí. Někdy však mráček ukáže se, vítr jej ale hned odnese. Červen, to je školy konec, naposledy zvoní zvonec. Vysvědčení někdy děsí, někdo se zas na ně těší. Nad rybníkem slunce praží, máme tady měsíc září. Děti musí do školy, zase chystat úkoly. Vzdělávací oblasti: Místo, kde žijeme naše škola, cesta do školy a ŠD Lidé kolem nás vztahy Člověk a jeho zdraví bezpečnost Základní škola a Mateřská škola Troubky 14

15 Rozmanitost přírody znalost přírody Kompetence: Trávení volného času - děti rozvíjí vlastní zájmy Komunikativní - rozvíjí slovní zásobu Občanské, činnostní a pracovní - dodržují vymezená pravidla, odhadují rizika svých nápadů Sociální a personální - dokáží se zapojit a uplatnit v kolektivu Řešení problémů všímají si dění kolem sebe Sociální činnosti: Zvířátka se představují seznamovací hry Všichni jsme na jedné lodi seznámení s pravidly ŠD Kouzelná slova výchovná beseda Odpočinkové činnosti: Zážitky z prázdnin vyprávění Námořnická pohádka četba, reprodukce Pozorování změn v přírodě vlivem počasí Rekreační činnosti: Detektivní postřeh zábavné hry na postřeh a paměť zaměřené na seznámení s pravidly silničního provozu Podzimní olympiáda na školní zahradě Zájmové činnosti: Kutálí se brambora tvoření človíčků z brambor, pečení brambor Trpaslíkov stavba domečků na školní zahradě, výroba trpaslíka Kresba křídami na cestě Říjen V říjnu děti pouští draky, neseď doma, pouštěj taky. Sadaři se netají, že jablka trhají. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody znalost přírody Člověk a jeho zdraví moje zdraví Lidé a čas režim dne Kompetence: Učení děti započatou práci dokončí, při řešení problému uplatňuje různé myšlenkové operace Sociální a personální ve skupině spolupracují, dělí se o pomůcky a materiál Komunikativní vyjadřují a sdělují své prožitky, pocity a nálady různými prostředky Sociální činnosti: Telefonování soutěž zaměřená na slovní zásobu a pohotovost Beseda o stolování Základní škola a Mateřská škola Troubky 15

16 Odpočinkové činnosti: Proč listy mění na podzim barvu? diskuse Ze dřeva se vyrábí didaktická hra zaměřená na upevňování vědomosti Rekreační činnosti: Vycházky podzimní přírodou Sběr přírodnin Zájmové činnosti: Lesní království tvoření z přírodního materiálu Kouzelní skřítci - dramatizace Jak se peče chleba Příprava na vyučování: Rozvíjení jemné motoriky, pracovní listy Celodružinová akce: Sportovní odpoledne se ŠD Tovačov Není drak jako drak družinová drakiáda Opékání špekáčků na školní zahradě Listopad V listopadu listí padá, básnička se sama skládá. V tmavých hustých oblacích pomalu se rodí sníh. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody chování v přírodě, znalost přírody, ochrana přírody Lidé a čas režim dne Člověk a jeho zdraví prevence Kompetence: Učení děti získávají nové techniky ve výtvarných a pracovních činnostech Sociální a personální jsou schopni tolerovat odlišnosti a jedinečnosti Řešení problémů umí přijímat odpovědnost, za svá rozhodnutí Komunikativní získávají znalosti o vhodné komunikaci s vrstevníky a dospělými Sociální činnosti: Jsem jedno velké ucho osvojení zásad kooperace a komunikace Odpočinkové činnosti: Vyprávění o podzimním ovoci rozšiřování vědomostí Pranostika sv. Martin beseda Ptáci, kteří u nás přezimují beseda Rekreační činnosti: Soutěž na koloběžce Základní škola a Mateřská škola Troubky 16

17 Zájmové činnosti: Komu patří tato stopa? znalostní soutěž na školní zahradě Ať žijí duchové diskotéka a soutěžení Dýňový den Chutě a barvy podzimu Příprava na vyučování: Podzim didaktická hra na cvičení paměti a upevňování vědomostí Pracovní listy, omalovánky Celodružinová akce: Pyžamová párty Prosinec V prosinci jsou Vánoce, nejlepší svátky po roce. Všude bílo, samý sníh, pojedeme na saních. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody chování v přírodě, znalost přírody Lidé a čas historie naší obce Místo, kde žijeme naše obec Kompetence: Občanské, činnostní a pracovní děti vnímají krásy přírody, ctí kulturní a duchovní tradice Komunikativní naslouchají druhým Sociální a personální chápou, že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou, dokáží se bránit projevům násilí druhých Sociální činnosti: Milý Ježíšku beseda Otevírání (d)uší Odpočinkové činnosti: Pranostika sv. Mikuláš Zvyky vánoční, poslech a zpívání vánočních koled Rekreační činnosti: Předvánoční vycházka Četba Vánoční pohádky Stolečku prostři se Vánoční nadílka a hodování u stromečku Zájmové činnosti: Pečení perníků Výtvarná soutěž o nejoriginálnější obrázek čerta Vánoční obrázek na destičce ubrousková technika Celodružinová akce: Základní škola a Mateřská škola Troubky 17

18 Mikulášská nadílka Leden Leden, ten je sněhobílý, meluzína tiše kvílí. Mráz se kolem domků točí, snížek dětem lepí oči. Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho zdraví prevence, moje zdraví Lidé kolem nás vztahy, historie naší obce Rozmanitost přírody ochrana přírody Kompetence: Komunikativní děti rozšiřují slovní zásobu Sociální a personální dokáží se domluvit a spolupracovat, chápou, že za sebe i své jednání odpovídají Občanské vnímají krásy přírody a cíleně o ni pečují K řešení problémů umí vymyslet nová řešení problémů a situací Sociální činnosti: Eskymáci rozvíjení dovednosti plánovat činnosti a rozdělování rolí při práci Odpočinkové činnosti: Zvířátka a ptáci v zimě diskuse, o tom, co dělají, jak jim pomáháme, jak se chrání před zimou Jak předcházet nemocem diskuse Jak se žije na severním pólu diskuse Rekreační činnosti: Pozorování zimní přírody během vycházek Hry na sněhu, sáňkování, zimní stavby Zájmové činnosti: Potkali se u Betléma soutěžní putování za Betlémskou hvězdou Zimní krajina tvoření s dýhou Jak vzniká sníh a led? pokusy na sněhu (tání, rozpouštění) Hádej, co jíš! jak by měl vypadat náš jídelníček Zimní olympiáda Příprava na vyučování: Pracovní listy, omalovánky, hádanky a didaktické hry se zimní tematikou Únor V únoru už havrani, zbytky zimy zahání. Ztrácí se šedý sníh i mráz, aby nás za rok zlobil zas. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody ochrana přírody Místo, kde žijeme naše obec Základní škola a Mateřská škola Troubky 18

19 Lidé a čas historie naší obce Kompetence: Komunikativní děti vyjadřují a sdělují své prožitky, pocity a nálady různými prostředky K řešení problémů chápou, že vyhýbání se problémům nevede k cíli Sociální a personální chápou, že nespravedlnost, ubližování a agresivita se nevyplácí, vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou, dokáží se bránit projevům násilí, ponižování a ubližování druhých Sociální činnosti: Slepý malíř malování poslepu, povídání o našich pocitech, když nic nevidíme Poznej po hmatu smyslová hra Odpočinkové činnosti: Jak se cítím, když diskuse Víte, co je masopust? Seznamujeme se s masopustními zvyky Jak nám tluče srdce Rekreační činnosti: Soutěž ve tvorbě sněhových staveb Zájmové činnosti: Valentýnská diskotéka soutěže a hry Moje rodina didaktická hra + tvoření s dýhou Legostavby soutěž Jak si říkáme dramatizace Příprava na vyučování: Pracovní listy s masopustní tematikou Hledáme dvojice didaktická hra na prohloubení slovní zásoby Celodružinová akce: Karneval Březen Březen s sebou jaro nese, zelená se všechno v lese. Sněženky si cestu razí na louce i někde v mlází. Vzdělávací oblasti: Místo, kde žijeme naše škola, naše obec Rozmanitost přírody znalost a chování v přírodě, ochrana přírody Kompetence: Učení děti vyhledávají informace z různých zdrojů a dává je do souvislostí Komunikativní umí naslouchat druhým, zaznamenává si údaje z přednášek Občanské, činnostní a pracovní váží si tradic a kulturního dědictví, respektuje sociální a kulturní prostředí Sociální a personální využívají ke svému učení zkušenosti druhých Základní škola a Mateřská škola Troubky 19

20 Sociální činnosti: Skřítek Popleta výchovná beseda Odpočinkové činnosti: Kniha je můj kamarád povídání o oblíbené knize Místo, kde žijeme beseda Barvy květin cvičení s básničkou Rekreační činnosti: Jarní vycházky, pobyt na školní zahradě Zájmové činnosti: Beseda v místní knihovně Jak se budí semínko sadba řeřichy, výroba květináče Úryvky z pohádek Zlatý slavík soutěž ve zpívání V našem lese kvízy Ošetřujeme nemocného kamaráda projekt Příprava na vyučování: Hádanky o zvířatech Skládání slov s obrázky Duben V dubnu se meze zelenají, zvířátka z nor vylézají. Kvítí kvete, stromy pučí, větřík se schoval a tiše skučí. Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho zdraví bezpečnost Rozmanitost přírody znalost, chování a ochrana přírody Lidé kolem nás vztahy Kompetence: Učení děti uplatňují získané zkušenosti v praktických situacích Řešení problémů chápou, že vyhýbání se problémům nevede k cíli Sociální a personální dokáží se prosadit ve skupině, ale i podřídit, dokáží se domluvit a spolupracovat, respektují druhé, přijímají a uzavírají kompromisy Sociální činnosti: Co bych dělal, kdyby dramatizace neobvyklých situací Odpočinkové činnosti: Velikonoce a jejich tradice beseda Cvičíme s hudbou Rekreační činnosti: Základní škola a Mateřská škola Troubky 20

21 Pozorování probouzející se přírody během vycházek Soutěže a hry na školní zahradě Zájmové činnosti: Velikonoční dílna Ubrousku, prostři se soutěž družstev Chválím Tě Země má projekt k oslavám dne Země Čarodějné odpoledne soutěže, hry a kouzlení Soutěžní odpoledne se ŠD Tovačov Příprava na vyučování: Pracovní listy s Velikonoční tematikou, Velikonoční hádanky Květen V květnu kvete všechno kvítí, na obloze slunce svítí. Někdy však mráček ukáže se, vítr jej ale hned odnese. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody znalost přírody Lidé kolem nás vztahy Lidé a čas režim dne Kompetence: Sociální a personální děti chápou, že lidé jsou různí, jsou tolerantní k jejich odlišnostem Komunikativní dokáží vyjadřovat a sdělovat své pocity, nálady, prožitky různými prostředky Občanské vnímají krásy přírody a cíleně o ni pečují Sociální činnosti: Pohádka o červené Karkulce netradičně dvě strany jedné mince Odpočinkové činnosti: Kdo žije v rybníce beseda Rekreační činnosti: Soutěže na školní zahradě Pohádkový les soutěžní aktivity na školní zahradě Olympiáda netradičních her Zájmové činnosti: Co jste hasiči (4.5. sv. Florián) projekt Moje maminka má svátek Dramatizace pohádek rozdělení rolí, sehrání scénky Popelka soutěžní hra na procvičení jemné motoriky Příprava na vyučování: Písmenková didaktická hra na opakování učiva a upevňování vědomostí Zahrada didaktická hra na cvičení paměti Základní škola a Mateřská škola Troubky 21

22 Červen Červen, to je školy konec, naposledy zvoní zvonec. Vysvědčení někdy děsí, někdo se zas na ně těší. Vzdělávací oblasti: Rozmanitost přírody znalost přírody Lidé kolem nás vztahy Lidé a čas režim dne Kompetence: Sociální a personální jsou schopné chápat odlišnost lidí, jsou tolerantní k odlišnostem a jedinečnostem Občanské mají smysl pro povinnost ve hře, při práci i učení, k úkolům i povinnostem přistupují odpovědně Komunikativní rozšiřují svoji slovní zásobu Sociální činnosti: Abeceda kouzelných slov Odpočinkové činnosti: Četba pohádky na školní zahradě Rekreační činnosti: Za pokladem pirátů soutěž na školní zahradě Zájmové činnosti: Všechny děti světa projekt ke dni dětí Letem, celým světem netradiční hry Zvířata z džungle, aneb tvořit se dá ze všeho Celodružinová akce: Výlet ŠD Opékání špekáčků na školní zahradě Bc. Pavla Krátká Základní škola a Mateřská škola Troubky 22

23 Příloha č. 2 Plán výchovné činnosti na školní rok ODDĚLENÍ Název: Hrajeme se, soutěžíme, v družině se zabavíme! 2. oddělení Štenclová Silvie, DiS. Září: Kamarádi jsou tu! - zahájení provozu ŠD organizace, seznámení s prostředím - seznamovací hry noví kamarádi, vztahy mezi dětmi, lidé kolem nás - výtvarné a pracovní činnosti rozmanitost přírody - pobyt na školní zahradě sportovní hry, závodivé hry - Kruh přátelství projekt sounáležitost, kamarádství, přátelství, empatie, pocity (malování na chodník) - Podzimní olympiáda cesta do školy, školní družiny, prevence úrazů Říjen: Podzimní čarování - Poznej krásy podzimu! projekt tvoření z přírodnin - Drakiáda společná akce s dětmi ze školní družiny z Tovačova - Podzimní dobrota pečení jablečné dobroty - Hodování u ohýnku celodružinová akce - Cvičíme pro radost kalanetika pro nejmladší - Naše obec kresba budov, četba místního tisku Listopad: Chovejme se pěkně! - Divadlení vztahy mezi lidmi děti a dospělí, dramatizace, didaktické hry - místo kde žijeme pěší výlet, poznáváme neznámé - výtvarné a pracovní činnosti - bramboroví skřítci v akci, skřítci z listů - Skřítkování - projekt soutěžení a zábava v přírodě Puzzliáda hravé odpoledne Duchařina ve školní družině projektové odpoledne Hračkiáda kreativní odpoledne Prosinec: Pohádkové snění Základní škola a Mateřská škola Troubky 23

24 - Ať přijde Mikuláš! - projektový týden - Čertoviny pečení, zdobení, mikulášská nadílka - výtvarné a pracovní činnosti- vánoční přáníčka, ozdoby - moje nejmilejší vánoční pohádka dramatizace - Já už budu hodný, Ježíšku! - vánoční nadílka, posezení s dárky, zvyky, koledami - lidé kolem nás sebehodnocení, ohleduplnost - sportovní činnosti zdravý pobyt na čerstvém vzduchu - než se rozsvítí stromeček - tajná přání Leden: Ledové radovánky - Hrajeme si se sněhem sněhuláci a sněhulačky - zima ve výtvarné a pracovní činnosti - Jedeme dál! družinový karneval - Chraňme přírodu akce - Chraňme přírodu - ptáčci a zvířátka v zimě, péče o ně - Malá knihovna projektový týden - vyprávění, práce s knihou, kresba - Šláp sem, šláp tam stopy ve sněhu - Na sportovním hřišti projektový týden Únor: Máme se rádi - Ať žije Valentýn! - valentýnská diskotéka, výroba přáníček - Vstávej, medvěde! - masopust a jeho zvyky - Superstar ŠD zpíváme pro radost - Kráska a krasavec módní přehlídka, úprava zevnějšku - únor ve výtvarné a pracovní činnosti skládanky z papíru - Zimní putování projekt - stolování, hygiena - dramatizace - beseda zdraví a nemoc Březen: Vítej jaro pohybem! - Rohlédni se, člověče! ekologická výchova, úklid zahrady - Vítání jara projekt - jaro ve výtvarné a pracovní činnosti - pohybové a míčové hry - výtvarné a pracovní činnosti svátky jara - Hody, hody, doprovody - velikonoční zpívání, koledy, zvyky - Kráska a krasavec kreativní odpoledne Duben: Děti, pozor, červená! - Co mi řekl semafor? beseda: dopravní prostředky, bezpečnost - Cesta za dobrodružstvím projekt - Na stezce - veselé sportování s dětmi ze školní družiny z Tovačova Základní škola a Mateřská škola Troubky 24

25 - výtvarné a pracovní činnosti - Mudrlantské království hlavolamy, kvízy - Chytré hlavičky jazykolamy, breptadla, říkadla - sportovní činnosti - Přejeď a nespadni! jízda zručnosti na koloběžce Květen: Slunce je tu pro nás - Sluníčkový den - projekt - přírodovědná olympiáda - Šlapem si to do světa - výšlap k lesu, opékání špekáčků - Všude to kvete péče o květiny, přírodu - vodní hry a soutěže - Družinová olympiáda - Já už budu hodný, maminko dárečky, přáníčka ke Dni matek - stavby z písku - Hudba můj kamarád projektový týden Červen: Svět je plný dětí - oslava Dne dětí - Mňamka vaření v přírodě - Příroda místo k odpočinku, ale.. povídání - o nástrahách kolem nás - atletická olympiáda - Konec vodníků projektový týden - Prázdninování družinový výlet k ukončení školního roku Jednotlivé akce mohou být měněny dle místních podmínek. Silvie Štenclová, DiS. Základní škola a Mateřská škola Troubky 25

26 Příloha č. 3 Plán výchovné činnosti na školní rok ODDĚLENÍ Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima Zpracovala: Miroslava Šenkár ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečností. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací hry. Adaptace na školní prostředí. ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích na téma: prázdniny, škola, aktuality. Individuální hry dle výběru dětí. Stolní a společenské hry, dětské karty pexeso. Kresba a malba na volné téma. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Kresba a malba: zážitky z prázdnin, ovoce a zelenina, vybarvování omalovánek. Můj dům projekt. Bramborová dobrota. Výroba koláže z papíru: barevná kytice, tisk korkem: můj dům, mozaika z papíru: houby. Sběr přírodnin. Stavění z konstruktivních stavebnic: město, domy, silnice. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházka do přírody. Kosmetický salón, kadeřnictví. Pohybové hry, pobyt na školní zahradě. Spontánní pohybové aktivity. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Udržovat pořádek ve školní tašce, péče o školní pomůcky. Upevňování základních hygienických návyků při činnostech. Dodržování základních pravidel bezpečnosti. Soutěže ze všech oblastí: využití znalostí a dovedností získaných při vyučování. ŘÍJEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Volné rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní hry: Člověče, nezlob se!, pexeso, puzzle. Skupinové klidové hry. Hry se stavebnicemi: mozaiky, kostky, lego. Základní škola a Mateřská škola Troubky 26

27 Poslech písniček na přání dětí. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Granulová mozaika dlouhodobý projekt. Sběr přírodnin a lisování listů: veselá zvířátka, závěsné řetězy, otisky listů. Opékání špekáčků. Drakiáda soutěž o nejlepšího draka. Sportovní odpoledne, společná akce se ŠD ZŠ Tovačov. Halloweenový rej. Hry dle vlastní volby: stavebnice, puzzle, hračky, modelování. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházky do okolí školy, dopravní výchova. Míčové hry, pobyt na školní zahradě. Soutěže ve třídě i v přírodě /podle počasí/. Spontánní pohybové aktivity. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Sebeobsluha, umět o něco požádat, pravidla slušného chování. Upevňování základních hygienických návyků při činnostech. LISTOPAD ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Hry dle výběru dětí: stolní a společenské hry, stavebnice, puzzle, modelování. Individuální odpočinek na koberci. Kresba na volné téma, vybarvování omalovánek. Rozhovory s dětmi. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Práce s přírodninami: listy, větvičky, sušené květiny. Aranžování podzimní květináč. Jablíčkový den, pečení dobroty z jablek. Granulová mozaika dlouhodobý projekt. Poslech hudby dle výběru dětí. Družinová svatba. Advent. REKREAČNÍ ČINNOSTI Pohybové hry. Turnaj ve stolním tenise. Soutěže ve třídě i v přírodě /podle počasí/. Spontánní pohybové aktivity. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Udržovat pořádek v šatně v době ŠD. Ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech. PROSINEC ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Rozhovory s dětmi na téma Vánoce, vánoční zvyky. Poslech vánočních písní a koled. Individuální hry dle výběru dětí, hry se stavebnicemi, skládání puzzle. Skupinové klidové hry na koberci. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola Troubky 27

28 Vánoční výzdoba školní družiny. Výroba vánočních přání pro rodiče. Výtvarné ztvárnění vánočního stromku, čerta, Mikuláše, vánočního kapra. Pečení perníků Mikuláš. Mikulášská nadílka. Výroba vánočních dekorací. Vystřihování vloček, výroba ozdob. Zdobení stromečku ve třídě. Zpěv vánočních písní a koled. Vánoční besídka, rozdávání dárků. REKREAČNÍ ČINNOSTI Relaxace při spontánních a organizovaných hrách. Pohybové aktivity venku. Soutěže ve třídě. Televizní noviny. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Proškolení o bezpečnosti v době vánočních prázdnin. LEDEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin. Stolní a společenské hry. Individuální odpočinek na koberci. Skupinové klidové hry na koberci. Poslech písniček na přání dětí. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Výroba mozaiky na volné téma z plastových granulí. Musíme se pomáhat projekt. Sestavování prostorových staveb z různých konstruktivních stavebnic. Výtvarné činnosti: kresba nejkrásnější dárek. Karneval soutěž o nejlepší masku. Vystřihování a lepení obrázků. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházky do okolí. Kolektivní pohybové a soutěživé hry. Turnaj ve stolním tenise. Hry na sněhu: koulování, sněhové stavby. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Péče o zdraví. Význam pobytu na čerstvém vzduchu, zásady správné výživy, hygienické návyky. Kultura stolování. ÚNOR ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Individuální rozhovory s dětmi. Aktuality. Hry dle výběru dětí. Společenské stolní hry: Člověče, nezlob se!, stolní fotbal. Poslech písniček dle výběru dětí. Relaxace s oblíbenou hračkou. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola Troubky 28

29 Superstar ŠD. Vybarvování omalovánek. Výroba skládaných obrázků z pohlednic a časopisů. Výroba přání k Valentýnu. Valentýnský rej, příprava občerstvení. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházka do přírody: pozorování změn v přírodě. Hry na sněhu: koulování, kreslení do sněhu, stavba sněhuláka, sáňkování. Kolektivní a pohybové hry. Cvičení s hudbou. Soutěže ve třídě i v přírodě. Turnaj - stolní fotbal. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Pravidla slušného chování. Správné návyky sebeobsluhy v jídelně, šatně. BŘEZEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní a společenské hry, dětské karty, mozaiky, puzzle, hračky Volné kreslení, omalovánky. Čtení na pokračování. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Jarní výzdoba školní družiny. Březen - měsíc knihy. Velikonoční výzdoba. Malování kraslic soutěž o nejlepší výtvor. Velikonoce zvyky, tradice. Poznáváme svět projekt. Zapouštění barev do klovatiny: jarní květiny /sněženky, bledule, tulipán/. Koláž z papíru a látky: květiny ve váze. Výroba velikonočního zapichovátka zajíc, kuře, slepice. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházka do přírody: změny při odchodu zimy a příchodu jara, návrat ptactva. Pobyt na školní zahradě dle počasí. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Upevňování základních hygienických návyků. Základy slušného chování na veřejnosti. DUBEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Rozhovory s dětmi. Aktuality. Klidné hry: námětové, konstruktivní, s pravidly. Volné kreslení, vybarvování omalovánek. Stolní a společenské hry, hry s hračkami. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Společná akce se ZŠ ŠD Tovačov sportovní odpoledne. Den země, módní přehlídka vyrobená z recyklovatelného odpadu. Strom z koření: kmín, paprika, kari, semínko hořčice. Zapouštění barev do klovatiny: jarní květiny /sněženky, bledule, tulipán/. Základní škola a Mateřská škola Troubky 29

30 Koláž z papíru a látky: květiny ve váze. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházky do okolí školy. Pohybové hry na zahradě. Soutěže ve třídě i v přírodě /podle počasí/. Tělovýchovné chvilky. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Péče o naše zdraví, zásady správné výživy, otužování. Péče o školní sešity a pomůcky, úklid ve školní tašce. KVĚTEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Individuální rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní a společenské hry. Skupinové klidové hry. Kresba a malba na volné téma. Omalovánky. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Miss a Missák ŠD. Den matek: výroba přáníčka pro maminku. Dárek pro maminku: květina na špejli. Družinová olympiáda. Pečeme sladkou dobrotu. Družinový výlet za poznáním. REKREAČNÍ ČINNOSTI Kolektivní pohybové a soutěživé hry. Vycházky do přírody: jarní květiny na louce i v zahradě, kvetoucí strom. Hry dle zájmu dětí. Vycházky do parku Ostrov - houpačky, průlezky. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Pravidla slušného chování, mezilidské vztahy. ČERVEN ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Individuální rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní a společenské hry. Hry s hračkami dle výběru dětí, mozaiky, puzzle, dětské karty. Volné kreslení, vybarvování omalovánek. Skupinové klidové hry. Individuální odpočinek na koberci. Poslech písniček dle výběru dětí. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Mezinárodní den dětí: pásmo her a soutěží. Družinová discotéka. Kresba křídami na volné téma venku na chodník. S bublifukem ke hvězdám. Stavění z konstruktivních stavebnic, střihání, lepení, skládání z papíru. Stavby na pískovišti: domy, silnice, hrady, tunely. Přírodovědné a vědomostní soutěže. Základní škola a Mateřská škola Troubky 30

31 Loučení se se školním rokem, opékání špekáčků. REKREAČNÍ ČINNOSTI Vycházky do přírody: změny v přírodě, letní měsíce, květiny na louce, na zahradě, letní zelenina, první ovoce. Pohybové a míčové hry. Soutěže ve třídě i v přírodě /podle počasí/. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Příprava na prázdniny: opatrnost při koupání, bezpečnost při výletech. Jednotlivé akce mohou být měněny dle místních podmínek. Miroslava Šenkár Základní škola a Mateřská škola Troubky 31

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Speciální základní škola Augustina Bartoše Speciální základní škola Augustina Bartoše Školní vzdělávací program pro školní družinu Září Škola začíná, poznáváme se Říjen Barevný podzim Listopad Svět kolem nás Prosinec Kouzlo adventu a Vánoc Leden

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. 1. Identifikační údaje ŠD: Kontakt na ŠD zástupce ředitele ŠD Jitka Kvasničková tel.: 266 316 337 e-mail: zastsd@zs-bhrabala.cz

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Š K O L N Í D R U Ž I N Y NÁZEV Školní vzdělávací program školní družiny při Základní a Mateřské škole

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU Základní škola Javorník, okres

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní družina při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi!

Školní družina při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi! Školní družina při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi! 7. Školní vzdělávací program školní družiny vychází ze ŠVP Tvořivá škola Klimkovice, č. j. 351/2013 a Rámcově vzdělávacího programu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ T. G. MASARYKA BEZRUČOVA 346 MNICHOVICE Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Stárkov, Stárkov 167, 549 36 Platnost: od 1.září 2007 Ve Stárkově dne 30. 8. 2007 Mgr. Marie Seidlová ředitelka

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A ŠKOLNÍ KLUB

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A ŠKOLNÍ KLUB Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A ŠKOLNÍ KLUB Č.j. 359/14 Spisový znak: 1.2.2 Vydal:

Více

ROK MALÉHO ŠIKULY. šk. rok 2015-2016

ROK MALÉHO ŠIKULY. šk. rok 2015-2016 ŠD při ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice Celoroční plán práce školní družiny ROK MALÉHO ŠIKULY šk. rok 2015-2016 Cíl : Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je vzájemné toleranci a spolupráci

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní Září - stolní hry - četba pohádky - individuální hry Hlavní témata: POZNÁVÁM SEBE A SVÉ KAMARÁDY ZA HUMNY poznávání školy, okolí obce -

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do desti bloků, které korespondují s deseti měsíci školního roku. Jednotlivé bloky jsou dále členěny

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. září 2007 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2007 Obsah Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

OBSAH. 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2. 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6. 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10. 4. Formy vzdělávání...

OBSAH. 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2. 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6. 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10. 4. Formy vzdělávání... OBSAH VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY...2 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE...4 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10 4. Formy vzdělávání...

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Č.j.: 35-09-14 Účinnost od data: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ ŠKOLNÍ DRUŽINA BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NÁM. ODBOJE 18, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ MOTTO: Pojď si s námi

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Konkrétní cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více