Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006"

Transkript

1 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006

2

3 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám Praha 1 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské nám Brno BRNO 2006

4 AUTORSKÝ KOLEKTIV MMR Ing. Eva Dubnová, Mgr. Věra Pelíšková; ÚÚR Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Hana Halasová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. PODĚKOVÁNÍ Autorský kolektiv děkuje za snahu, spolupráci a za laskavé poskytnutí podkladů jak jednotlivým zástupcům měst a obcí Březová (Sokolov), Jablonec nad Nisou, Kovářov, Krupka, Krnov, Kunštát, Nová Paka, Nový Rychnov, Olešnice v Orlických horách, Pelhřimov, Písek, Praha 8, Sloupnice, Stříbro, Votice, Uherské Hradiště, Zruč nad Sázavou tak i ostatním organizacím, institucím a společnostem, např. Nadaci BONA, Obecně prospěšné společnosti Petrklíč, Oblastní charitě Teplice Agapé II. atd. Autoři katalogu

5 Vážení přátelé, Úvodní slovo od roku 2003 vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů, který obsahuje tři dotační tituly: chráněný byt, byt na půl cesty a vstupní byt. Již první léta existence podprogramu ukázala, že více než 90 % obcí žádá o dotaci na výstavbu chráněných bytů, tzn. že využívají podprogram zejména na výstavbu bytů pro seniory a zdravotně postižené. Druhé dva dotační tituly byty na půl cesty a vstupní byty zůstávají prozatím většinou opomíjeny. Předkládáme Vám proto informační materiál, který shrnuje dosavadní zkušenosti z realizace projektů v rámci druhých dvou dotačních titulů, tj. bytů na půl cesty a vstupních bytů. Vybrané příklady některých projektů dobře ukazují, jak je možno začlenit podporované byty do bytové politiky obcí a naplnit tak cíle programu. Základní informace byly získány ze šetření ve většině obcí, kde vznikly byty na půl cesty a vstupní byty v letech 2003 až Otázky se týkaly zejména záměrů obce v oblasti bytové politiky, způsobu užívání podporovaných bytů a dosavadních zkušeností obcí s podporovanými byty. Hlavním cílem informačního materiálu je snaha o zaměření pozornosti obcí na problematiku sociální integrace a na prevenci ztráty bydlení, kterému lze předcházet prostřednictvím podporovaných bytů. Autorský kolektiv "Postupně je potřebné uskutečňovat rovný přístup k přiměřenému a dostupnému bydlení pro všechny občany a jejich rodiny." Deklarace ze zasedání organizace OSN Habitat v Instanbulu a New Yorku 1996 a

6

7 Obsah Úvodní slovo Obsah BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ... 7 Problematika segregace společnosti... 7 Podpora bydlení sociálně potřebných... 8 Institut zvláštního příjemce..8 Podpora výstavby podporovaných bytů...9 VYUŽITÍ DOTAČNÍCH TITULŮ BYT NA PŮL CESTY A VSTUPNÍ BYT V LETECH Podporované bydlení zahajované v letech ; byty na půl cesty, vstupní byty tabulka Program výstavby podporovaných bytů souhrnná mapa ČR; byty na půl cesty, vstupní byty Záměry obcí Cílová skupina Sociální služby spojené s bydlením Výběr nájemců pro podporované byty Nájemní vztahy Ostatní poznatky a zkušenosti VYBRANÉ PŘÍKLADY Uherské Hradiště byty na půl cesty Praha 8 byty na půl cesty, vstupní byt Pelhřimov vstupní byty Písek vstupní byty Stříbro vstupní byty Březová vstupní byty ZÁVĚR Přílohy Kontakty Poskytnuté podklady vybrané příklady

8

9 Bydlení pro sociálně potřebné PROBLEMATIKA SEGREGACE SPOLEČNOSTI Od roku 1989 stále postupně narůstá sociální diferenciace obyvatelstva, přičemž nižší sociální postavení některých skupin je často spojeno s problémy s udržením si bydlení, s poklesem jeho kvality, případně v návaznosti na neschopnost plnit povinnosti spojené s bydlením s jeho úplnou ztrátou. V posledních 15 letech se v České republice také výrazně zvýšila rozmanitost nabídky bydlení, která ve spojení s dalšími faktory posiluje procesy prostorové segregace, případně separace. Přestože se v zásadě jedná o přirozený společenský jev, jehož vzniku se nelze zcela vyhnout v žádné společnosti, příliš vysoká míra segregace vede k porušení rovnováhy v lokalitě, určité typy segregace jsou dokonce považovány za vysoce patologické a společnost přímo ohrožující. Nezbytnou podmínkou kvalitní obecní bytové politiky je znalost možných rizik a snaha větším koncentracím předcházet. Poznatky z praxe i některé výzkumy z poslední doby 1 bohužel naznačují, že obce samy často přispívají ke vzniku sociálně vyloučených lokalit tím, že zcela rezignují na možnost podpory kvalitní sociální práce jako základního prostředku pro prevenci ztráty bydlení. Otázku bydlení jakkoliv problémových osob totiž řeší jejich sestěhováním do jednoho místa bez zajištění nezbytných sociálních služeb, popřípadě snahou o jejich úplné vytlačení mimo své hranice. Krize se následně řeší zpravidla mnohem obtížněji, často za účasti médií, mnohdy se problém stává politickou zbraní. Věcné řešení je pak v nedohlednu. Hlavní příčiny takových vyhrocených stavů lze spatřovat prvotně v podceňování rizika neřešení problémů domácností spojených s bydlením, v existenci komunikačních bariér nejen v rámci obecního úřadu, ale také mezi úřadem, nevládním sektorem a veřejností; v podceňování potřeby kvalitní sociální práce v obci a v důsledku toho její nízké podpoře; v neznalosti nebo podceňování dopadů rozhodnutí zaměřených na rychlá, efektní avšak vesměs krátkodobá řešení; v absenci dlouhodobých, strategických, obecně přijatelných a přijatých záměrů bytové a sociální politiky, jejichž cíle by se měly promítnout i do komunitních plánů. PODPORA BYDLENÍ SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝCH Koncepce bytové a sociální politiky obce by měly směřovat mimo jiné k vytvoření určitého systému bydlení pro sociálně potřebné. Ten však nelze vybudovat bez existence různých forem nájemního bydlení v obci (od běžných nájemních bytů, až po záchytnou síť neziskového sektoru pro osoby, které se ocitnou bez bydlení) a odpovídajících kvalitních sociálních služeb. Podpora bydlení pro sociálně potřebné by se měla opírat o tři základní pilíře: Finanční podpora může spočívat ve sjednání takové výše nájemného, která respektuje sociální situaci nájemce, tzn. že část nákladů na provoz a údržbu bytu, ve kterém sociálně potřebná domácnost bydlí, je hrazena z veřejných prostředků. Materiální podporu lze chápat ve smyslu fyzické existence bytů pro sociálně potřebné. Jedná se zejména o byty levné, jejichž nízkou pořizovací hodnotu určuje kvalita samotného bytu a jeho vybavení (samozřejmě při zajištění základních stavebních a hygienických podmínek obyvatelnosti), ale také atraktivita lokality bytu, jeho 1 Např. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, GAC, Praha 2006; Romové ve městě, Socioklub, Praha

10 velikost, případně další okolnosti ovlivňující cenu bytu, která má pak přímý vztah k výši nájemného. Sociální podpora spočívá v poskytování sociálních služeb ať už současně s bydlením, nebo nezávisle na něm. V případě osob, které jsou ohroženy ztrátou bydlení, jde o služby sociální prevence. Může se jednat o prosté poradenství, o zvláštní způsob provozu těchto bytů, zvláštní způsob placení nájemného, účast na sociálních programech, terénní sociální práci a další. K absolutnímu odstranění všech třecích ploch, které vznikají mezi odlišnými sociálními skupinami ve společnosti, samozřejmě nemůže dojít. Cílem však je dlouhodobé, oboustranně přijatelné, soužití různých skupin společnosti v lokalitě za podstatně nižších nákladů, než které společnost vynakládá na hašení krizových vyhrocených situací v případě odkládání řešení na pozdější dobu, případně do jiných míst. Byty na půl cesty a vstupní byty se mohou stát součástí obecného bytového fondu vyhrazeného pro sociálně potřebné. INSTITUT ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE Vzhledem k tomu, že u mnohých domácností se sociální problémy projevují mj. také neschopností plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu, a to zejména při placení nájemného a dalších plateb spojených s užíváním bytu, uvádíme zde podrobnější informace o institutu zvláštního příjemce. Jedná se o opatření, kterým lze zamezit vzniku dluhů vůči majiteli bytu a předejít tak ztrátě bydlení. Podmínky pro stanovení institutu zvláštního příjemce upravuje 102 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 102 odst. 3 citovaného zákona zní: "Příslušný státní orgán ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je oprávněný povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat". Jestliže je naplněn předpoklad, že se výplatou dávky oprávněnému příjemci nedosáhne účelu poskytované dávky, má správní úřad povinnost (nikoliv možnost, jež závisí na volné úvaze) zvláštního příjemce ustanovit. V konkrétních případech je tento postup vázán pouze na souhlas zvláštního příjemce (města nebo jiného majitele bytu), nikoliv na souhlas příjemce dávky, neboť se v daném případě nejedná o osoby, jež nemohou dávky přijímat. Pro úplnost lze dodat (s ohledem na případnou možnost přiznání příspěvku na bydlení), že zvlášť pro oblast dávek státní sociální podpory stanoví shodný mechanismus také 59 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Pokud město využije institut zvláštního příjemce včas, nemusí ke vzniku dluhů vůbec dojít. Město tak může uspokojovat průběžně své pohledávky a není nutné sahat po jiných nástrojích, jako jsou soudní řízení, exekuce, popř. vystěhování, v důsledku čehož se zbytečně přispívá k další sociální segregaci neplatičů. 2 2 Zdroj: Nulová tolerance pohledem ochránce lidských práv zpráva ombudsmana JUDr. Otakara Motejla, Brno 07/

11 PODPORA VÝSTAVBY PODPOROVANÝCH BYTŮ Cílem podprogramu je podpora výstavby podporovaných bytů ve vlastnictví obcí pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Podprogram obsahuje tři dotační tituly. Tento informační materiál pojednává pouze o dotačních titulech Byty na půl cesty a Vstupní byty, určených pro bydlení lidí, kteří přicházejí o bydlení v důsledku svých různých sociálních handicapů, k jejichž řešení či překonání potřebují pomoc. Pokud se jim pomoci nedostane, začíná cesta k sociálnímu propadu, který se často kromě jiných charakteristik projevuje také ztrátou bydlení. Cesta obráceným směrem, tedy k opětovnému získání bydlení, je často velmi obtížná a nákladná pro celou společnost. Protože jednotlivé dotační tituly se zaměřují na odlišné skupiny osob, každý dotační titul obsahuje jinou cílovou skupinu. Byt na půl cesty Určen pro osoby, které mají zvláštní potřeby vyplývající ze sociálních okolností jejich života. Příčinou, případně i důsledkem nepříznivých sociálních okolností může být např. snížení psychosociálních dovedností, konfliktní způsob života nebo rizikové prostředí, ve kterém takové osoby žijí. Jedná se zejména o osoby, které nejsou schopny samostatně plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu (placení nájemného a dalších úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, údržbu bytu, dodržování dobrých mravů v domě, jednání s úřady apod.) a které jsou bez poskytnutí sociální služby ohroženy ztrátou bydlení. V bytech na půl cesty postavených s touto dotací je povinností obce zajistit poskytování služeb sociální prevence. Jedná se zejména o služby sociální prevence, které napomáhají plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu a jejichž cílem je zabránit ztrátě bydlení. Protože od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový zákon o sociálních službách, podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů na rok 2007, na rozdíl od předchozích let, zcela konkrétně specifikuje typ sociálních služeb, které musí být v bytech na půl cesty poskytovány spolu s bydlením. Jedná se o následující typy sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: 37 odst. 1 písmeno b) odborné sociální poradenství. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 69 terénní programy. Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně - 9 -

12 vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. 70 sociální rehabilitace. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Na veškeré sociální služby poskytované v podporovaných bytech, které jsou podmínkou poskytnutí dotace, se od roku 2007 vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně registrace poskytovatele, dodržování standardů kvality služeb a jejich inspekcí a další. Veškeré sociální služby v podporovaných bytech se poskytují pouze jako terénní nebo ambulantní služby, nikoliv pobytové. Podporované byty jsou nájemními byty a nemohou se tedy v žádném případě stát pobytovým zařízením podle zákona o sociálních službách. Vstupní byt Je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopny plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Jedná se například o osoby, které opouštějí různá pobytová zařízení (výkon trestu, výchovná zařízení, ústavy sociální péče, azylové domy, dům na půl cesty apod.), o příslušníky etnických skupin, osoby v přiznaném postavení uprchlíka a další. Vstupní byty jsou tedy určeny osobám, které jsou soběstačné zejména v oblasti plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu a nepotřebují tudíž sociální služby s tím spojené. Vstupní byty mohou podle programu vzniknout pouze při rekonstrukci stávajícího bytu. Tento dotační titul tak umožňuje obcím znovu zařadit do bytového fondu byty, které např. nejsou dlouhodobě užívány z důvodu špatného technického stavu. Byty na půl cesty a vstupní byty jsou byty nájemními, ke kterým se uzavírají běžné nájemní smlouvy podle občanského zákoníku. Jejich úkolem je především pomoci osobám ve stavu sociální nouze, která vyústila v problémy s bydlením, řešit jejich bytovou situaci. Nejde však jen o pouhé poskytnutí bydlení. Byty na půl cesty a vstupní byty by neměly být využívány jako běžné nájemní byty ani jako ubytovny. Měly by být zařazeny jako jedna součást obecního bytového fondu určená pro sociálně potřebné. Pro úspěšnost programu je důležité zajistit nájemcům v bytech na půl cesty v první fázi pouze dočasné bydlení, jehož délka závisí na schopnosti obnovení či získání základních sociálních schopností potřebných k samostatnému bydlení. Spolu s poskytnutým bydlením se nájemci účastní sociálního programu, jehož smyslem je řešení jejich problémů a hledání samostatného bydlení. Druhou fází by měl být přechod do běžného nájemního bytu. Pokud obec docílí propustnosti různých segmentů obecního bytového fondu (azylová péče, podporované byty, běžné nájemní byty), můžeme konstatovat, že program splnil svůj účel. Byty na půl cesty a vstupní byty by se měly stát součástí stupňovitého systému obecního nájemního bydlení, který by měl zahrnovat různé formy ubytování od nejnižších až po běžné nájemní bydlení. Jeho prostupnost ve vertikálním směru by měla být oboustranná, na jedné

13 straně riziko propadu do bydlení s nižší právní ochranou a v nižší kvalitě při neplnění povinností, na straně druhé možnost opětovného návratu do sféry nájemního bydlení v závislosti na schopnostech a ochotě dodržování smluvních podmínek v nájemních bytech. Vědomí takové obousměrné prostupnosti motivuje uchazeče o byt k aktivnímu přístupu k řešení vlastní bytové situace a také dlouhodobě snižuje finanční nároky na následnou péči o osoby sociálně vyloučené

14

15 Využití dotačních titulů Byt na půl cesty a Vstupní byt v letech Na výstavbu bytů na půl cesty a vstupních bytů poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj dotace od roku Podmínky, za kterých se dotace poskytují, stanovuje podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů, který obsahuje tři dotační tituly chráněný byt, byt na půl cesty a vstupní byt. Od začátku realizace podprogramu až do roku 2006 ministerstvo podpořilo výstavbu celkem 1795 chráněných bytů, 69 bytů na půl cesty a 41 vstupních bytů. Z uvedených počtů je zřejmé, že obce využívají dotace zejména pro bydlení seniorů a zdravotně postižených, tedy pro výstavbu chráněných bytů. V roce 2006 ministerstvo provedlo šetření všech akcí, při nichž bylo využito dotací na výstavbu bytů na půl cesty a vstupních bytů v časovém období let Šetření na základě zadání Odboru bytové politiky MMR prováděl Ústav územního rozvoje v Brně. V uvedeném období bylo postaveno v 17 městech a obcích celkem 44 bytů na půl cesty (dále jen BPC) a 39 vstupních bytů (dále jen VB). Viz tabulka a přehledná mapa str. 14 a 15. Vstupním předpokladem tohoto šetření bylo oslovení všech měst a obcí, které v uvedeném období let podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů využily pro výstavbu BPC a VB. Při návštěvách v jednotlivých obcích bylo zjišťováno zejména, zda se záměry obcí shodují se záměrem podprogramu, komu postavené byty skutečně slouží, jak obce budoucí nájemce vybírají, jaké sociální služby v bytech poskytují a další. Otázky směřovaly zejména ke zjištění zkušenosti obcí s těmito dotačními tituly. Osobní návštěvy se v konkrétních případech ukázaly jako velmi inspirativní pro formulování dalších koncepčních záměrů. Realizace, využití a přístup k programu se totiž od sebe velmi liší v závislosti na různých faktorech, jako například velikost obce nebo města, různé formy poskytování sociálních služeb a další

16 - 14 -

17 - 15 -

18 ZÁMĚRY OBCÍ Navštívené obce přistupují k problematice bydlení nejrůznějšími způsoby, které se v každé obci částečně odlišují. Výstavba BPC a VB je většinou v souladu s bytovou politikou obce, mikroregionu, regionu, kraje a s jejich záměry a cíli. Bytová politika bývá součástí širšího koncepčního materiálu, který je zaměřen buď na samotné bydlení, např. Koncepce bytové politiky, nebo má ještě širší rozsah, např. Program rozvoje města, jehož součástí bývá i sociální bydlení. Tyto koncepční dokumenty řeší krátkodobý a dlouhodobý rozvoj bydlení v obci z mnoha aspektů. Úkoly v bytové a sociální oblasti těchto širších koncepčních materiálů jsou formulovány většinou jako zajištění, případně vytvoření cenově dostupného bydlení pro sociálně slabší rodiny či jednotlivce. Počet potřebných bytů pak závisí zejména na velikosti obce a početnosti osob, které nejsou schopny řešit svůj bytový problém bez pomoci obce a které se ocitly dočasně v bytové tísni. Obce ve svých záměrech často kladou důraz na čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů, proto počítají s využitím dotací jak ze státního rozpočtu, tak např. ze strukturálních fondů EU. BPC a VB postavené s dotací ministerstva jsou zatím příliš krátkou dobu v provozu, takže ve většině případů ještě nelze odhadnout, zda obce počítají se začleněním podporovaných bytů do koncepce sociální a bytové politiky tak, aby se vytvořil prostupný systém různých typů bydlení od azylových služeb až po běžné nájemní bydlení. A pokud s tím počítají, zda se jim tento záměr podaří uskutečnit. Ve větších obcích a městech je výstavba BPC a VB v užším či širším napojení na další projekty sociálních služeb, jako jsou např. komunitní centra, krizová pomoc, terénní práce, noclehárny, poradenství atd. Menší obce považují výstavbu BPC a VB za přínosnou zejména z toho důvodu, že se snaží zabránit úbytku obyvatel. Orientují se proto na výstavbu bytů pro rodiny s dětmi, které mohou znamenat zvýšení počtu obyvatel obce. CÍLOVÁ SKUPINA Pokud se zaměříme na města a obce zahrnuté do šetření, setkáme se s velmi rozmanitým vzorkem lidí, kterým byly BPC a VB pronajaty. Ve shrnutí je můžeme rozdělit do několika základních skupin, přičemž každý případ má svoje specifika. Rodiny s dětmi v kritických podmínkách, domácnosti s nevyhovujícím bydlením, případně domácnosti, které o bydlení přišly, nefunkční rodiny, manželé po rozvodu, žijící v jedné domácnosti. Častým důsledkem nevyhovujícího bydlení jsou většinou nepříznivé jevy jako alkoholismus, kriminalita, projevy agrese v domácnosti, prostředí ohrožující vývoj dětí apod. Ženy samoživitelky s dětmi, které se ocitnou v kritických podmínkách. Jednotlivci z rozvrácených manželství, osoby bez domova. Propuštění z výkonu trestu, kteří ztratili bydlení a nemají se kam vrátit. Osoby z náhradní rodinné péče, děti opouštějící dětský domov. Osoby s duševním handicapem zejména s psychiatrickou diagnózou, pro kterou nemohou bydlet v domě s pečovatelskou službou; bývalí pacienti psychiatrických léčeben, kteří neměli možnost žít mimo tyto instituce

19 SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPOJENÉ S BYDLENÍM Ve větších obcích většinou sociální služby v BPC poskytuje některá nezisková organizace, se kterou obec uzavírá smlouvu na provoz BPC. Jedná se zejména o sociální trénink zaměřený na získávání samostatnosti. Pomocí sociálních průvodců a psychologů, případně dalších odborných pracovníků pomáhají klientům k získání odpovídajících sociálních návyků. V BPC bývá často trvalá služba 24 hodin denně, pro klienty jsou k dispozici různé socioterapeutické programy orientované na získávání schopností potřebných pro samostatné bydlení. V malých obcích se sociální služby většinou omezují na poskytování pečovatelské služby prostřednictvím zaměstnanců obecních úřadů. Pro účely zajištění sociálních služeb intervenčního charakteru nájemníkům v BPC však většinou malé obce nemají nejen dostatek zkušeností a finančních prostředků, ale často není v místě k dispozici ani žádná nezisková organizace s jasně stanoveným sociálním programem a cílovou skupinou (např. organizace zaměřené na pomoc mentálně postiženým, duševně nemocným, týraným ženám, uprchlíkům, terénní sociální práci apod.). Zde však samotné prostředí menší obce s užšími kontakty mezi lidmi poskytuje sociální podporu pro resocializační proces. Odborné poradenství zde nahrazuje přátelská řeč, dobré sousedské vztahy apod. Pro malé obce se tedy zdají být vhodnější VB, kde není poskytování sociálních služeb povinné. VÝBĚR NÁJEMCŮ PRO PODPOROVANÉ BYTY Podávání žádostí o nájem BPC a VB a jejich vyřízení probíhá různě. Záleží zejména na velikosti obce. Menší obce většinou nemají striktní pravidla, ale jednotlivé žádosti řeší individuálně. Střední a větší města naopak většinou stanovují přesná kritéria výběru nájemců, se kterými je možno uzavřít nájemní smlouvu k bytům BPC a VB. Kandidáty na uzavření nájemní smlouvy k BPC nebo VB většinou navrhuje majetkový, bytový nebo sociální odbor, někdy až na návrh bytové nebo sociální komise. V některých případech se do vytipování vhodného budoucího nájemce zapojuje i nezisková organizace, která následně poskytuje i sociální služby v bytech. Některé obce výběr provádějí tak, že zveřejní nabídku nájmu podporovaného bytu a nájemce vybírají z přihlášených zájemců. Na základě podkladů od bytové nebo sociální komise rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy s konkrétní osobou Rada města nebo obce. Některé obce při výběru budoucích nájemců podporovaných bytů uplatňují i specifické kroky, např. provádějí podrobnou analýzu domácností, které přicházejí v úvahu, spolupracují s nevládními organizacemi již při výběru nájemců, spolupracují s romským poradcem apod. NÁJEMNÍ VZTAHY Ve zkoumaných obcích jsou podporované byty pronajímány nejčastěji na dobu určitou, výjimečně na 3 měsíce, běžně na ½ roku, maximálně 1 rok. V některých případech může být nájemní smlouva opakovaně prodloužena, pokud nájemce řádně plní povinnosti smlouvou stanovené. Některé obce uzavírají nájemní smlouvy k VB až na 2 roky. I zde, pokud nájemce plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, může být následně prodloužena. Jiné obce nájemní smlouvy automaticky neprodlužují. O možnosti jejich prodloužení rozhoduje zastupitelstvo obce pouze na žádost nájemce. Pokud nájemce neplní své závazky vyplývající z nájemní smlouvy, není mu smlouva prodloužena a nájemní vztah zaniká

20 OSTATNÍ POZNATKY A ZKUŠENOSTI Výstavba podporovaných bytů zatím probíhá příliš krátkou dobu na to, aby bylo možné provádět nějaké zásadní hodnocení zkušeností s provozem BPC a VB. Z osobních návštěv měst a obcí však přesto vyplynuly mnohé poznatky a zkušenosti. Z vyhodnocení lze konstatovat, že jiná situace je v malých obcích a jiná ve středních a velkých městech. Samotná potřeba BPC a VB je přímo úměrná velikosti sídla. V malých obcích je většinou menší, vzhledem k samotnému prostředí, kde existuje vyšší společenská kontrola a okolí poskytuje sociální podporu pro resocializační proces a také s ohledem na převažující vlastnické bydlení. S nárůstem počtu obyvatel u středních a větších měst vzniká větší společenská izolovanost, v důsledku čehož se některé domácnosti ocitají bez pomoci. Sílí tedy tlak na potřebu poskytování sociálních služeb spojených s bydlením a BPC a VB nacházejí větší uplatnění. Názory a připomínky měst a obcí, které jsme navštívili, můžeme shrnout do několika bodů. Zároveň uvádíme i vysvětlení ministerstva k některým vzneseným připomínkám. S Programem výstavby podporovaných bytů a dotačními tituly BPC a VB mají města a obce všeobecně pozitivní zkušenost a vnímají je jako velmi přínosné. Některá města a obce vidí problém programu v mnoha omezujících podmínkách programu. Ty však vyžadují rozpočtová pravidla, podle kterých se poskytují dotace z veřejných rozpočtů. Podmínky stanovené v programech zaručují, že dotace bude využita skutečně na daný účel. Mnohá města a obce neumí řešit otázku přechodu nájemců podporovaných bytů do běžných nájemních bytů. Mají obavy z toho, že se jim nepodaří byty uvolnit pro další nájemníky z dané cílové skupiny. Z tohoto důvodu je vhodné, aby se výstavba podporovaných bytů stala součástí širších koncepčních záměrů obce, ve kterých se počítá s prostupností různých segmentů obecních nájemních bytů. Mnohá města a obce si kladou otázku, zda je vhodné budovat nové byty pro osoby s nízkými příjmy a dalšími problémy spojenými s bydlením, proč se dotace nevztahují na rekonstrukce starších obecních bytů. Argumentů pro poskytování dotace na rekonstrukce starých obecních bytů a domů je několik: nová výstavba je drahá, z čehož se odvíjí i výše nájemného, mnohé obce nemají volné pozemky na novou výstavbu a nemají ani finanční prostředky na obnovu zchátralého bytového fondu. V roce 2007 proto dojde ke změně podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů. Dotace bude poskytována i na rekonstrukci prázdných domů s byty ve špatném technickém stavu, které z tohoto důvodu nejsou způsobilé k bydlení

21 Vybrané příklady

22

23 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁMĚR OBCE TECHNICKÉ ŘEŠENÍ CÍLOVÁ SKUPINA Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský Obec s rozšířenou působností Počet obyvatel: bytů na půl cesty / dotace 2005 Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště Příprava a záměr projektu využít dotace na byty na půl cesty byly souhrou několika motivů. Politika sociálního bydlení je součástí Programu rozvoje města Uherské Hradiště, schváleného v roce 2004 (aktualizovaného z r. 1997). Tento dokument předpokládá rozvoj tohoto typu bydlení a klade důraz na čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů. Snaha o využití objektu bývalé školy. Využití dotací z programů MMR. Dokument Koncepce bytové politiky města Uherské Hradiště, schválený v roce 2005, formuluje úkoly v oblasti bydlení. Jedním z nich je i zajištění lokality pro případnou výstavbu podporovaných bytů (chráněné bydlení, byty na půl cesty, vstupní bydlení) městem Uherské Hradiště (v návaznosti na příslušné programy podpory). Byty na půl cesty jsou vybudovány v budově bývalé školy v Uherském Hradišti Véskách. V objektu vzniklo 8 bytových jednotek v následující skladbě 3 byty 1 + kk, 4 byty a pro akutní případy 1 krizový. Byty mají vlastní sociální zázemí, kuchyňskou část a jsou plně vybaveny k okamžitému nastěhování. Klientkám jsou k dispozici i nebytové prostory kočárkárna, herna s televizí pro děti, knihovna apod. Součástí je i přilehlý pozemek s velkou zahradou. Ženy a matky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci, v kritických podmínkách bydlení, bez přístřeší, popř. těhotné ženy, žijící v nepříznivém prostředí, ohrožené domácím násilím. Dívky z dětských domovů, po dovršení věku 18. let. Ženy bez domova dosud ubytované v azylových domech sousedních regionů, v nevyhovujících bytech, u známých a příbuzných (mnohdy ve stísněných bytových podmínkách), ve společné domácnosti nefunkčních rodin, případně v disharmonickém prostředí

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč.

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje.

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje.

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206

Více

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Motto: Naučit se samostatně bydlet není jen placení nájemného a nákladů na bydlení, ale jsou to také náležitosti, které s tímto

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Základní právní rámec bydlení pro seniory

Základní právní rámec bydlení pro seniory Praha l Brno l Ostrava l Bratislava Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem Základní právní rámec bydlení pro seniory Květen 2010 Shrnutí prezentace Legislativní úprava dotací a příspěvků

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více