Analýza hypotečních úvěrů na českém úvěrovém trhu Analysis of mortgage loans on the Czech credit market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza hypotečních úvěrů na českém úvěrovém trhu Analysis of mortgage loans on the Czech credit market"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza hypotečních úvěrů na českém úvěrovém trhu Analysis of mortgage loans on the Czech credit market Diplomová práce Autor: Jaroslav Stumpf Finance Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek, CSc. Praha prosinec 2008

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne Jaroslav Stumpf

3 Poděkování Touto cestou bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce, panu PhDr. Františku Jiráskovi, CSc. za odborné konzultace a vedení, které mi byly poskytnuty k vypracování této práce. Další poděkování patří mému zaměstnavateli, České spořitelně a. s., která mi umožnila získat teoretické, ale i praktické zkušenosti v oblasti poskytování hypotečních úvěrů.

4 Anotace práce: Současná situace na trhu hypotečních úvěrů není jednoduchá a celý finanční sektor je zmítán nebývalými turbulencemi. Vyspělé světové ekonomiky upadají do recese, zhoršují se makroekonomické ukazatele a budoucnost je nejistá. Některé renomované banky zkrachovaly, některé byly převzaty jinými bankami, roste rizikovost a ztrátovost úvěrových portfolií, bankovní i jiné akcie zažívají obrovské propady. Nejen odborná, ale i široká veřejnost hovoří o finanční a hypoteční krizi. O tomto aktuálním tématu budu pojednávat ve své diplomové práci. Práce je zaměřena na současnou situaci na hypotečním trhu v České republice. Na základě širší analýzy celkové ekonomické situace v České republice v práci popisuji proces poskytnutí hypotečního úvěru a současnou nabídku na trhu hypotečních úvěrů s konkrétní analýzou situace v České spořitelně. V práci se zaměřuji na příčiny, které vedly ke krizi na těchto trzích, a zároveň ukazuji možný budoucí vývoj na hypotečním trhu. Annotation The recent situation on mortgage markets is not easy and the global financial sector finds itself in the throes of unprecedented turbulences. The world s strongest economies are falling into recession, macroeconomic indicators are declining and the future is unclear. Some renowned banks have gone bankrupt, some have been taken over by other banks, loan portfolios are more risky making higher losses and banks and other stock see dramatic slumps. Both wide public and experts talk about financial and mortgage crisis. This hot topic is addressed in my dissertation. The study examines current situation in the Czech mortgage market. Based on a broader analysis of recent economic developments in the Czech Republic, the study looks at mortgage lending process and current offer of loans on the mortgage market, giving concrete analysis of the situation in Česká spořitelna. My work focuses on causes which led to recent crisis on mortgage markets and predicts potential future developments on these markets

5 Obsah: Úvod Předpoklady poskytování hypotečních úvěrů Vymezení základních pojmů a vztahů Základní pojmy týkající se hypotečních úvěrů Zákonná úprava hypotečních úvěrů Hypoteční zástavní listy Státní podpora hypotečních úvěrů Státní finanční podpora Státní příspěvek Odečet úroků z hypotečního úvěru Proces poskytování hypotečních úvěrů Kritéria pro poskytnutí hypotečního úvěru Postup při získání hypotečního úvěru Zajištění, čerpání a splácení hypotečního úvěru Úrokové sazby hypotečních úvěrů Analýza současného trhu s hypotečními úvěry Současná situace na trhu hypotečních úvěrů Srovnání hypotečních úvěrů Komerční banka, a.s Hypoteční banka, a.s Raiffeisenbank, a.s Komparace vybraných hypotečních produktů Hodnocení vývoje poskytování úvěrů v ČS, a. s. od roku 2002 do současnosti Proces poskytnutí hypotečního úvěru v České spořitelně Ideální hypotéka Americká hypotéka Současná situace v České spořitelně Dopad finanční krize na trh Vznik a příčiny hypoteční krize v USA Dopad finanční krize na Českou republiku Odhad budoucího vývoje Závěr Seznam literatury. 65 Seznam tabulek.66 Seznam grafů.66 Seznam příloh 66 5

6 Úvod Tématem mé diplomové práce je Analýza hypotečních úvěrů na českém úvěrovém trhu. Co je to hypoteční úvěr? Jaký je proces poskytnutí hypotečního úvěru? Z jakých produktů si mohou klienti vybrat? Jaký je současný stav na trhu hypotečních úvěrů? Jaké jsou příčiny tohoto stavu a jak se bude hypoteční trh dále vyvíjet? To jsou otázky, na které ve své diplomové práci odpovím. Hypoteční trh v České republice zaznamenal v minulých letech nebývalý růst. Bylo to způsobeno růstem životní úrovně, expanzí ekonomiky a jejím přibližováním se vyspělým státům Evropy, nízkými úrokovými sazbami i nabídkou bank. V současné době se ale situace začíná obracet. Proč? Příčinou je finanční krize, která zasahuje hypoteční trh více, než se ještě před pár měsíci očekávalo. Považuji za důležité osvětlit příčiny současné stagnace na hypotečním trhu a zamyslet se nad možnými důsledky, protože se to dotýká nejen bank a jejich současné i budoucí situace, ale i značné části občanů, jejich financí i jejich budoucnosti. Vzhledem k velké provázanosti hypotečního trhu s celým finančním trhem a finančního trhu s celým národním hospodářstvím není možné na problém nahlížet jen z jedné strany, ale je potřeba jej vidět globálně se všemi globálními příčinami a důsledky. Proto se ve své práci zaměřím i na celkový stav ekonomiky a její možný budoucí vývoj. Cílem mé práce je tedy přiblížit proces poskytnutí hypotečního úvěru a současnou nabídku na trhu hypotečních úvěrů se zaměřením se zejména na Českou spořitelnu, popsat a analyzovat současný stav na trhu hypotečních úvěrů v České republice, nalézt příčiny, které k tomuto stavu vedly, a nastínit možný budoucí vývoj na trhu. 6

7 1 Předpoklady poskytování hypotečních úvěrů Před samotnou analýzou hypotečních úvěrů je třeba vymezit několik základních pojmů a vazeb, které se k hypotečním úvěrům vztahují. V celé diplomové práci se budu zabývat pouze hypotečními úvěry pro fyzické osoby. V této kapitole se zaměřím zejména na teoretická východiska pro poskytování hypotečních úvěrů, včetně právní úpravy vztahující se k dané problematice. Zvláštní pozornost budu věnovat problematice hypotečních zástavních listů a státní podpory hypotečního úvěrování, protože úzce souvisí s poskytováním hypotečních úvěrů. Dále se budu zabývat celým procesem poskytování hypotečních úvěrů, úrokovými sazbami a fixací hypoték. 1.1 Vymezení základních pojmů a vztahů Základní pojmy týkající se hypotečních úvěrů Pro lepší orientaci v práci nyní vysvětlím základní pojmy týkající se hypotečních úvěrů, které budu ve své práci dále používat. Úvěr Úvěr lze definovat jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytuje dlužníkovi, je to použití peněz jiného subjektu s tím, že tyto peníze budou splaceny s určitým příplatkem (úrokem, výnosem). Z hlediska banky je možné úvěr charakterizovat jako produkt, jehož prostřednictvím klient získává volné finanční prostředky na financování svých podnikatelských či osobních potřeb pomocí cizích peněžních zdrojů, které banky soustřeďují z depozit. 7

8 Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je definován v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, jako úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, a to i nemovitosti rozestavěné, pokud pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. Úvěr se pak považuje za hypoteční dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypotéka Hypotéka je zástava nemovitosti. Zajišťuje krytí pohledávky věřitele v případě, že dlužník neplní své závazky, na jejím základě je poskytnut hypoteční úvěr. Hypotéka je základem hypotečního úvěru, ale v běžném chápání je často ztotožňována s hypotečním úvěrem (hypotéka = hypoteční úvěr).ve své práci budu používat oba výrazy. Hypoteční zástavní list Hypoteční zástavní listy jsou upraveny zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Jsou to dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota spolu s výnosem je kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Zástavní právo Zástavní právo je právo k cizí věci, nejčastěji banky k nemovitosti, kterou klient ručí a zastavuje ji ve prospěch banky. Umožňuje bance uspokojit svou pohledávku z prodeje nemovitosti v případě, že klient nedostojí svým závazkům. Věřitel Věřitelem je osoba, která půjčuje peněžní prostředky dlužníkovi. V našem případě banka. 8

9 Dlužník Dlužníkem je osoba, které jsou poskytnuty finanční prostředky a která se zavazuje tyto prostředky vrátit. V našem případě klient banky. Spoludlužník Spoludlužník je osoba, která se podílí na splácení závazku. Ručitel Je osoba, která se zavazuje převzít splácení celého úvěru, pokud závazek nebude splácet hlavní dlužník. Jistina Jistinou se rozumí celková dlužná částka úvěru. Anuita Anuitou je celková měsíční splátka úvěru (anuitní splátka zahrnuje úrok i úmor, jejichž poměr se v průběhu splácení mění). Úroková sazba Úroková sazba je procentní vyjádření ceny peněz. Úrok Úrok je korunové vyjádření úrokové sazby. Jsou to primární náklady na půjčení peněz. 9

10 RPSN Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkové průměrné náklady úvěru za rok. Zahrnuje veškeré běžné poplatky spojené s úvěrem a úrokovou sazbu. Fixace úrokové sazby Fixací úrokové sazby rozumíme dobu, po kterou je úroková sazba na hypotečním úvěru neměnná. Úvěrový registr Úvěrový registr je institut, který slouží k posouzení, zda klient není předlužen a jakou má platební morálku. Existují bankovní i nebankovní úvěrové registry Zákonná úprava hypotečních úvěrů Základní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a základní vazby stanoví zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, který vstoupil v platnost Tento zákon nově definoval hypoteční úvěry i podmínky jejich poskytování. Jak již bylo řečeno výše, hypoteční úvěr je tedy úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost, kterou lze pro účely hypotečního úvěru zastavit, se musí nacházet na území ČR, členského státu EU nebo jiného státu, který tvoří Evropský hospodářský prostor. Dříve bylo možné hypoteční úvěry poskytovat pouze na nemovitosti, které se nacházely na území ČR, na jejich výstavbu či pořízení. Tato podmínka již nově v zákoně není a hypoteční úvěry jsou tedy vlastně všechny úvěry zajištěné nemovitostí. Nový zákon tedy přinesl zásadní změnu, kterou je možnost poskytnout hypoteční úvěr i na potřeby, na které nebylo možné použít klasický hypoteční úvěr na koupi 10

11 družstevního bytu, na složení členského podílu v družstvu, na rekonstrukci bytu v majetku družstva či na zaplacení odstupného. Proto lze v současné době hypoteční úvěry rozlišit na dva základní typy, a to: účelové ty lze použít pouze na účely definované bankou, jsou účelově vázány na investice do nemovitosti, kterými jsou: koupě nemovitosti (bytu, domu) výstavba nemovitosti, koupě pozemku, rekonstrukce či oprava nemovitosti, splacení úvěru na investice do nemovitosti, získání vlastnického podílu na nemovitosti při vypořádání dědictví či společného jmění manželů, neúčelové (americká hypotéka) jde o úvěr zajištěný nemovitostí, který ale nemá žádné omezení, co se týče účelu jeho použití, lze ho tak použít třeba i na nákup movitých věcí. K získání prostředků pro poskytování hypotečních úvěrů vydávají banky hypoteční zástavní listy. Hypoteční zástavní listy může podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů vydávat každá banka, která získá bankovní licenci. Vydávání hypotečních zástavních listů nespadá pod zvláštní licencované činnosti a řadí se k přijímání vkladů od veřejnosti. Z toho vyplývá, že hypoteční úvěry může poskytovat každá banka, která k jejich financování vydá hypoteční zástavní listy. Zjednodušeně by šly vazby mezi hypotečními zástavními listy a hypotečními úvěry popsat následovně: banka emituje hypoteční zástavní listy v určité nominální hodnotě. Jejich prodejem získává kapitál, který používá k poskytování hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěr potom poskytne dlužníkovi na základě zajištění úvěru nemovitostí. Banka je tedy v poměru dlužníka k majiteli hypotečního zástavního listu, kterému musí vyplácet výnosy a splatit nominální hodnotu cenného papíru, a v poměru věřitele k dlužníkovi, kterému poskytla hypoteční úvěr, od toho získává splátky úvěru včetně úroku z úvěru. 11

12 1.1.3 Hypoteční zástavní listy Podmínky pro vydávání hypotečních zástavních listů stanoví zákon o dluhopisech a zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Hypoteční zástavní listy jsou plně kryté pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (tzv. řádné krytí), případně mohou být kryté i náhradním způsobem, který stanoví zákon o dluhopisech (tzv. náhradní krytí). Emitent hypotečních zástavních listů je povinen zajistit dostatečné krytí závazků z hypotečních zástavních listů tak, aby součet řádného krytí a náhradního krytí byl vyšší než celková hodnota závazků ze všech vydaných hypotečních zástavních listů. Zástavní hodnotu zastavených nemovitostí stanovuje emitent, který je povinen ve svých vnitřních předpisech upravit pravidla pro stanovení zástavní hodnoty. Nemovitosti se oceňují cenou obvyklou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a přihlíží se při tom k: trvalým nebo dlouhodobým vlastnostem nemovitosti, výnosu, který může být dosažen při řádném hospodaření s nemovitostí, právům a závadám spojeným s nemovitostí, místním podmínkám na trhu s nemovitostmi, předpokládanému vývoji na trhu s nemovitostmi. Ale zástavní hodnota nemovitosti při zohlednění uvedených kritérií nesmí převyšovat cenu obvyklou podle zákona o oceňování majetku. Pohledávky z hypotečních úvěrů nesmí pro řádné krytí závazků z hypotečních zástavních listů převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí, které hypoteční úvěry zajišťují. 12

13 Náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních listů je možné maximálně do výše 10 % nominální hodnoty hypotečních zástavních listů. K náhradnímu krytí lze použít pouze: hotovost, vklady u ČNB, vklady u centrální banky členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, státní dluhopisy nebo cenné papíry vydané ČNB, státní dluhopisy nebo cenné papíry vydané členskými státy a centrálními bankami členských států EU a států tvořících Evropský hospodářský prostor, cenné papíry vydané Evropskou centrální bankou, dluhopisy vydané finančními institucemi založenými mezinárodní smlouvou, jejíž jednou smluvní stranou je i ČR, nebo finančními institucemi, se kterými ČR uzavřela mezinárodní smlouvu. Na nemovitosti nesmí váznout zástavní právo jiné osoby, které by bylo v přednostním pořadí před právem zajišťujícím hypoteční úvěr nebo jeho část, který je zahrnut do krytí závazků z hypotečních zástavních listů. Výjimku tvoří pouze: zástavní právo zajišťující úvěr poskytnutí stavební spořitelnou, zástavní právo zajišťující úvěr poskytnutí Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu družstevních bytů, zástavní právo zajišťující úvěr poskytnutý na výstavbu bytů postavených s finanční, úvěrovou a jinou pomocí podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě, pokud stavební spořitelna nebo věřitel pohledávky z úvěru na družstevní bytovou výstavbu dali písemný souhlas se zřízením zástavního práva v dalším pořadí (bez tohoto souhlasu by nebylo možné pohledávku do krytí zahrnout). Pokud na nemovitosti vázne uvedené zástavní právo, lze pro krytí závazků z hypotečních zástavních listů použít hypoteční úvěr maximálně ve výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty nemovitosti a pohledávkou z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou či na družstevní bytovou výstavbu. 13

14 Dále nesmí být nijak omezena převoditelnost nemovitosti. Výhody hypotečních zástavních listů Jistota díky výše uvedenému kvalitnímu krytí pohledávkami z hypotečních úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, jsou hypoteční zástavní listy (dále jen HZL ) považovány za jeden z nejbezpečnějších cenných papírů. Proto jsou vhodné pro konzervativní typ investorů, kteří nechtějí podstupovat příliš vysoké riziko a nebo nemají příliš velké zkušenosti s investováním na kapitálových trzích. Výnosnost výnosy z hypotečních zástavních listů nepodléhají dani z příjmů, na rozdíl od úroků z vkladů a u jiných bankovních produktů. Likvidita HZL jsou veřejně obchodovatelné, a proto je lze kdykoli prodat na burze nebo v RM Systému. Dostupnost HZL jsou často emitovány v nízkých nominálních hodnotách, tudíž jsou přístupné i drobným investorům. 1.2 Státní podpora hypotečních úvěrů Pro rozvoj trhu s realitami, a tím i trhu s úvěry na bydlení, je nezbytná i podpora státu. Stát podporuje občany, kteří si svou bytovou situaci řeší sami prostřednictvím hypotečních úvěrů či úvěrů ze stavebního spoření. Hlavní roli v bytové politice hraje v České republice Ministerstvo pro místní rozvoj, které je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů hlavním orgánem státní správy v oblastech regionální politiky. Podle tohoto zákona se Ministerstvo pro místní rozvoj: zabývá politikou bydlení, rozvojem domovního a bytového fondu, nájmem bytů i nebytových prostor, územním plánováním a investiční politikou, koordinuje činnost ministerstev a jiných státních orgánů v oblasti zabezpečování politiky bydlení a 14

15 spravuje finanční prostředky určené na bytovou politiku. Další institucí, která se zabývá oblastí bytové politiky je Státní fond rozvoje bydlení. Činnost fondu je upravena zákonem č. 211/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Státní finanční podpora Státní finanční podpora je poskytována v souladu s nařízením vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby. Toto nařízení stanoví podmínky poskytování podpory pro podnikatele i nepodnikatele. Dále se budu zabývat pouze podporou pro nepodnikatele. O tuto podporu mohou žádat občané České republiky s trvalým pobytem na území ČR, kteří neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Podporu lze poskytnout, pokud je použita při splnění ostatních podmínek, například na: výstavbu bytu, bytového domu, rodinného domu nebo na přestavbu nebytových prostor na bytové, koupi bytu, rodinného nebo bytového domu, dostavbu bytu, rodinného nebo bytového domu. Výši poskytované podpory stanoví výše uvedené nařízení. Toto nařízení bylo zrušeno nařízením vlády č. 33/2004 Sb. V současnosti je podpora vyplácena pouze k dříve poskytnutým hypotečním úvěrům, na nově poskytnuté hypoteční úvěry se nevztahuje. Státní finanční podpora je poskytována základě smlouvy uzavřené mezi bankou a ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj je jejím poskytovatelem. 15

16 1.2.2 Státní příspěvek Státní příspěvek k hypotečnímu úvěru je podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. Toto nařízení stanoví podmínky poskytování příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru poskytnutého na: koupi bytu nebo rodinného domu, koupi bytu nebo rodinného domu včetně pozemků nebo jejich odpovídajících částí, koupi movitých a nemovitých věcí, které se nacházejí na pozemcích kupovaných s bytem či rodinným domem. Státní příspěvek je možné poskytnout za podmínek stanovených výše uvedeným nařízením. Mezi tyto podmínky patří například: fyzická osoba musí být v době žádosti mladší 36 let, fyzická osoba nesmí být v době podání žádosti vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, rodinného domu či bytového domu (netýká se nemovitosti zakoupené pomocí hypotečního úvěru, ke kterému žádá o státní příspěvek), byt nebo rodinný dům se musí nacházet na území ČR. Příspěvek nelze poskytnout na koupi bytu nebo rodinného bytu, na který je poskytnuta podpora podle nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby a na úvěry ze stavebního spoření. Příspěvek je možné poskytovat maximálně po dobu 10 let. Výši státního příspěvku a jeho výpočet stanoví nařízení vlády č. 249/2002 Sb. Vyplácení státního příspěvku závisí na výši průměrné úrokové sazby vypočtené podle tohoto nařízení (pokud je úroková sazba vyšší než 5 %, je příspěvek přiznán). Tento 16

17 státní příspěvek nebyl od do poskytován, ale od do bude náležet příspěvek ve výši 1 %. Státní příspěvek je poskytován základě smlouvy uzavřené mezi bankou a ministerstvem pro místní rozvoj. Poskytovatelem příspěvku je ministerstvo pro místní rozvoj Odečet úroků z hypotečního úvěru Další formou státní podpory hypotečních úvěrů je možnost odečíst si zaplacené úroky z hypotečního úvěru od daňového základu a snížit si tak daňový základ. Možnost a podmínky odečtu úroků stanoví zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v 15. Základní podmínkou je, že úvěr musí být poskytnut na financování bytových potřeb, které stanoví tento zákon a mezi které tedy patří: nákup bytu či rodinného domu, rekonstrukce bytu či rodinného domu, nákup pozemku určeného pro stavbu rodinného domu. Pro každou z bytových potřeb jsou dále stanoveny další podmínky a omezení, při jejichž splnění si lze úroky z hypotečního úvěru odečíst. Od daňového základu si lze odečíst úroky zaplacené v příslušném zdaňovacím období snížené o statní podporu maximálně ve výši Kč. Úroky si lze uplatnit buď v daňovém přiznání, nebo v ročním zúčtování daní. 1.3 Proces poskytování hypotečních úvěrů V této kapitole se budu zabývat procesem poskytnutí hypotečního úvěru, a to od základních podmínek banky pro jeho poskytnutí až po uzavření úvěrové smlouvy mezi bankou a klientem. 17

18 1.3.1 Kritéria pro poskytnutí hypotečního úvěru Před popisem procesu poskytnutí hypotečního úvěru vymezím základní kritéria, která podle mého názoru determinují poskytnutí hypotečního úvěru a před jeho poskytnutím klientovi, by je měly zohlednit všechny banky. Ale samozřejmě existuje i další řada kritérií, jejichž splnění mohou banky před poskytnutím hypotečního úvěru vyžadovat. Mezi tato základní kritéria jsem zařadil: bonitu klienta, účel úvěru, vhodnou nemovitost. Bonita klienta Bonitu lze definovat jako schopnost osoby dostát svým závazkům, a to z různých hledisek. Posouzení bonity klienta je důležitým momentem při poskytování hypotečního úvěru. Přestože je hypoteční úvěr zajištěn zastavenou nemovitostí, musí klient splňovat i kritéria bonity. Bonitou klienta se rozumí vhodnost klienta z hlediska banky pro poskytnutí úvěrového produktu, posuzuje se na základě kritérií stanovených v interních předpisech jednotlivých bank. Každá banka má posuzování bonity standardizováno podle svých potřeb a předpisů. Ke standardizaci procesu poskytování všech úvěrových produktů přistoupila i Česká spořitelna, na kterou se zaměřuji ve své práci, z důvodu široké nabídky produktů, velkého počtu poboček, omezení operačního rizika a vlivu jednotlivých poradců. Po standardizovaném procesu nastupuje konkrétní doladění smlouvy a podmínek s následným podpisem všech potřebných dokumentů. V České spořitelně se používá metoda aplikačního scoringu. Tato metoda, která je zahrnuta do žádosti o úvěrový produkt hodnotí klienta podle předem nastavených kritérií, zkoumá se zde například věk, vzdělání, příjmy, sociální zařazení, forma bydlení, počet vyživovaných osob, výdaje na bydlení a splátky stávajících úvěrů. Na základě výsledku 18

19 vyhodnocení žádosti a dalších skutečností z informací známých bance o klientovi, které nebyly předmětem scoringu, pak banka rozhodne o tom, zda bude úvěrový produkt poskytnut, jeho výši a způsobu zajištění. Do bonity klienta vstupuje také jeho splátková morálka, tzn. jak klient platí stávající i minulé úvěry, jestli vždy platí včas, jestli je se splátkami úvěrů v prodlení nebo jestli dokonce úvěry nesplácí vůbec. Tyto údaje jsou obsaženy v různých bankovních i nebankovních registrech neplatičů. Česká spořitelna a jiné banky proto projednávají s klienty souhlas se zpracováním osobních údajů, který potom opravňuje banky k předání informací do těchto registrů. Účel úvěru Účelovost úvěru je důležitou podmínkou pro jeho poskytnutí. Aby mohl být úvěr považován za hypoteční se všemi jeho výhodami, je nutné, aby byl poskytnut na účely stanovené v zákoně. V současnosti je možné i poskytnutí neúčelového hypotečního úvěru tzv. americké hypotéky. Vhodná nemovitost Všechny hypoteční úvěry musí být zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Nemovitosti lze z hlediska banky dělit do dvou skupin, a to na nemovitosti předmětné, tj. úvěrované (i rozestavěné,) a jiné (dokončené a zkolaudované) nemovitosti, které se nachází na území ČR. Zástavní právo: lze zřídit k nemovitosti klienta nebo i k nemovitosti třetí osoby, která ji zastaví ve prospěch banky, pro zajištění lze použít výhradně nemovitosti určené k bydlení, musí být zřízeno k celé nemovitosti, a to i ve spoluvlastnictví více osob; zástavní smlouvu podepíše vlastník (všichni spoluvlastníci) zastavované nemovitosti, musí být zřízeno minimálně ke stavbě, pozemku, který je pod stavbou a přilehlým pozemkům tvořícím funkční celek, 19

20 lze zřídit ke stavbě dokončené i rozestavěné, pokud skutečně existují a jsou evidovány v katastru nemovitostí, musí být zřízeno i postupně ke všem nemovitostem, z jejichž hodnoty byla stanovena výše hypotečního úvěru Postup při získání hypotečního úvěru Klient, který se rozhodne financovat své bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru, má před sebou proces, který lze rozdělit do několika kroků. 1. krok Výběr banky Z hlediska klienta jde v první řadě o získání informací o hypotečních úvěrech a podmínkách jednotlivých bank a o výběr konkrétní banky. Vzhledem k tomu, že se jedná o závazek obvykle na velkou část života, musí klient zvažovat spoustu různých faktorů. Mezi faktory, na základě kterých se klient rozhoduje, patří například: jméno, pověst a tradice banky, výše úroku z úvěru, poplatek za vyřízení a za vedení hypotéky, zkušenosti s konkrétní bankou, vstřícnost zaměstnanců banky, to, ve které bance má klient účet a případně další produkty. Klient si zjišťuje informace o nabídce a podmínkách jednotlivých bank. Po získání prvotních informací (např. z internetu, informačních letáků) se může rozhodnout pro návštěvu několika bank. Při této návštěvě je potom seznámen s konkrétní nabídkou a podmínkami dané banky a v případě zájmu obdrží i doklady, které je nutné vyplnit a doložit spolu se žádostí o úvěr. Tyto doklady potom slouží bance při posuzování žádosti o úvěr, ke zjištění bonity klienta, zajištění úvěru a doložení účelovosti úvěru. 20

21 Nakonec si klient po seznámení se s konkrétními podmínkami a požadavky jednotlivých bank vybere banku, u které si podá žádost o hypoteční úvěr. 2. krok Žádost o úvěr Klient doloží všechny požadované doklady podle účelu hypotečního úvěru a podepíše žádost o poskytnutí hypotečního úvěru. Mezi tyto doklady patří například potvrzení o příjmu, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva a odhad ceny nemovitosti. 3. krok Poskytnutí hypotečního úvěru Po podání žádosti o úvěr probíhá v bance proces posouzení žádosti o hypoteční úvěr z hlediska splnění zákonných podmínek pro poskytnutí úvěru, bonity klienty a rizikovosti poskytnutí úvěru. V případě schválení úvěru klient podepíše úvěrovou smlouvu, zástavní smlouvu k nemovitosti a návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Po splnění všech podmínek (např. vinkulace životního pojištění ve prospěch banky, vinkulace pojištění nemovitosti ve prospěch banky, návrh na vklad zástavního práva) banka úvěr poskytne a klient ho může začít čerpat. 4. krok Splácení úvěru Po vyčerpání úvěru dle úvěrové smlouvy (jednorázově nebo postupně) začíná klient splácet úvěr řádnými splátkami dle dohodnutého splátkového kalendáře. Způsoby splácení se mohou lišit podle jednotlivých bank. Splátky lze rozdělit na: anuitní kdy klient platí po celou dobu úvěru stejné splátky (závisí samozřejmě na proměnlivosti úrokové sazby), progresivní splátky se v průběhu splácení zvyšují, zpočátku jsou nízké, degresivní zpočátku jsou placeny vyšší splátky, které se postupně snižují. 21

22 1.3.3 Zajištění, čerpání a splácení hypotečního úvěru Zajištění úvěru nemovitostí Pro poskytnutí hypotečního úvěru je nezbytné zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti. V případě, že se jedná úvěr poskytnutý na koupi, výstavbu či rekonstrukci, je zastavovaná nemovitost předmětem úvěru. Zastavená nemovitost nesmí být zatížena jiným zástavním právem nebo věcným břemenem (kromě výjimek, které připouští zákon a které byly uvedeny výše). Pokud je k nemovitosti zřízeno věcné břemeno, je zohledněno v odhadu smluvního znalce. Dle zákona je možné poskytnout hypoteční úvěr maximálně do výše 70 % znaleckého odhadu ceny nemovitosti. Banka může poskytnout úvěr nad tuto výši, ale musí zajistit náhradní krytí. Jako zástavu je možné použít i rozestavěnou nemovitost, která již musí být zapsána v katastru nemovitostí. Banka pak uvolňuje prostředky z úvěru podle aktualizace znaleckého posudku ceny nemovitosti a podle klientem dodávaných faktur v průběhu dostavby nemovitosti. Čerpání úvěru Čerpání úvěru musí probíhat v souladu s podmínkami smlouvy o hypotečním úvěru a se smluvní dokumentací. Základní podmínkou pro možnost začít úvěr čerpat je potvrzení o vkladu zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí (v praxi často stačí pouze návrh na zápis vkladu zástavního práva do katastru, tzv. čerpání na plombu). Úvěr je potom čerpán bezhotovostně, a to jednorázově nebo postupně. O jednorázové čerpání hypotečního úvěru se jedná v případě koupě nemovitosti. V případě výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti jde o čerpání postupné, v tomto případě čerpání úvěru probíhá podle harmonogramu provedených prací a podle faktur dodávaných klientem v průběhu stavby či rekonstrukce. 22

23 Splácení úvěru Doba splatnosti hypotečního úvěru se pohybuje většinou v rozmezí od 5 do 30 let. Klient si ve smlouvě o hypotečním úvěru s bankou dohodne dobu, po kterou se mu nebude měnit úroková sazba, tzv. fixaci. Klient volí při výběru fixační doby mezi jistotou neměnné úrokové sazby a nižší splátkou. V případě krátkodobé doby fixace je úroková sazba nižší než při delší době fixace úroku. V současnosti se nejčastěji úroky z hypotečních úvěrů fixují na dobu 1 až 5 let. Po dobu fixace se klientovi nemění výše měsíční splátky. Hypoteční úvěr je možné splatit i předčasně a bez jakýchkoli sankcí pro klienty, ale pouze v době, kdy končí fixační doba. Klient bývá zpravidla bankou upozorněn, že mu končí původní fixační doba. Při změně fixační doby se mění původní fixovaná výše úroku na aktuální výši úroku z hypotečních úvěrů, doba fixace může zůstat stejná či se také změnit. Pokud klient nesouhlasí s výší úroku, která je v dané době aktuální podle vývoje trhu s hypotečními úvěry, může se s bankou zkusit domluvit na jiné výši úroku. Pokud nedojde k žádné domluvě, může klient refinancovat svůj hypoteční úvěr u jiné banky. Hypoteční úvěr není možné předčasně bez sankcí splatit v jiném termínu než v době konce fixační doby (některé banky na trhu mohou ale nabízet možnost předčasného splacení úvěru či mimořádných splátek úvěru bez sankcí kdykoliv v průběhu doby, na kterou je hypoteční úvěr poskytnut, toto záleží na trhu s hypotečními úvěry a na konkurenčním boji mezi jednotlivými bankami). Pokud klient chce předčasně splatit hypoteční úvěr nebo zaplatit mimořádnou splátku kdykoliv, tak bývá penalizován dopočtením úroků z úvěru až do konce fixační doby, případně i poplatky za mimořádnou splátku či doplacení úvěru. 23

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR Iveta Blahutová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Hypoteční úvěr. Bakalářská práce. Jana Straková, DiS. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Hypoteční úvěr. Bakalářská práce. Jana Straková, DiS. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Hypoteční úvěr Bakalářská práce Autor: Jana Straková, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Eva Klasnová Praha Červen, 2010 Prohlášení:

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2015 Třídící znak 2 0 6 1 5 1 8 0 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Obsah I. Všeobecná ujednání 1 II. Základní ustanovení 1 II.1 Úvěrová smlouva 1 III. Hypoteční úvěry 1 III.1 Zajištění hypotečního

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Strucna sumarizace 3 nejlepsich nabidek na financovani bytoveho komplexu Tanvaldska

Strucna sumarizace 3 nejlepsich nabidek na financovani bytoveho komplexu Tanvaldska Strucna sumarizace 3 nejlepsich nabidek na financovani bytoveho komplexu Tanvaldska Postovni sporitelna (CSOB) - nabizi nejlepsi urokovou sazbu 4.80% p.a. pro uver se splatnosti 15 let a s fixaci sazby

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více