Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Od 1. července 2001 má účinnost zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001, kterou vydalo Zastupitelstvo královéhradeckého kraje. Od tohoto data je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, d) Druh školy: Střední odborná škola - obchodní akademie e) Datum a č.j. posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a ŠZ: zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001 f) Celková kapacita školy a jejích součástí: 360 žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice 240 žáků 120 žáků g) Seznam studijních oborů: M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: Školská rada, SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR, Rada školy i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Každoročně chceme otvírat vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Škola tímto vychází vstříc budoucím požadavkům trhu práce, i když ani naši současní absolventi oboru Obchodní akademie nemívají potíže s uplatněním v praxi. Nejméně třetina absolventů pokračuje každoročně ve studiu na vysokých školách. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá ze skladby volitelných předmětů jako jsou matematická cvičení, konverzace v cizím jazyce a společenský styk. Znalosti z těchto

2 předmětů uplatní absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Tuto skladbu volitelných předmětů chceme zachovat i nadále. Naše škola je od roku 2005 Informačním centrem SIPVZ a spolupracuje s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. Na podzim v r jsme pořádali pro účastníky tohoto projektu kurzy anglického jazyka jako přípravu na zahraniční stáž. Škola pořádá pro veřejnost kurzy v oblasti výpočetní techniky a účetnictví. V této činnosti chceme pokračovat. OA Náchod získala Certifikát k provádění školení Z a P v rámci realizace Projektu PI Informační gramotnost. Kurzy probíhaly i v tomto školním roce a budou dále pokračovat. Škola má také Certifikát k realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výpočetní techniky i mimo projekt PI, na jehož základě pořádá kurzy výpočetní techniky. V roce 2005 obdržela OA Náchod Certifikát zkušebního střediska ECDL a umožňuje zájemcům z řad žáků i veřejnosti tento certifikát získat. Pořádají se přípravné kurzy k tomuto certifikátu. V tomto školním roce získalo certifikát také několik našich studentů. V oblasti spolupráce se zahraničními školami chceme upevňovat dosavadní spolupráci s naší partnerskou školou v Rakousku - Handelsakademie Tamsweg. HAK Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. V tomto školním roce nám byla přidělena finanční podpora Kč v rámci projektu Poznej život v sousední zemi. Chceme i nadále zachovat přístup žáků k internetu v jejich volném čase zcela zdarma. Dlouhou dobu usilujeme o přístavbu tělocvičny, jejíž realizace je bohužel z finančních důvodu zatím v nedohlednu. Budova školy je z roku 1926, je zrekonstruovaná a dobře udržovaná. V posledních letech došlo k výměně střešní krytiny a osvětlovacích těles, byly opraveny sprchy a umývárna v suterénu budovy a vybudována hygienická kabinka pro dívky. V létě 2001 byla provedena výměna oken a vstupních dveří. U části budovy byla letos realizována další, již čtvrtá etapa izolace proti vlhkosti (izolace části vnitřního zdiva). Izolace budovy proti vlhkosti by měla být dokončena v nejbližších letech. V tomto školním roce byla provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně posílení přívodního kabelu vně budovy. Ve školním roce 2006/07 bude provedena montáž klimatizace v učebnách výpočetní techniky a zahájí se práce na rekonstrukci suterénu (letos byl zrušen kryt Co a suterén se bude rekonstruovat do původní podoby). Žákům i veřejnosti nabízíme přípravné kurzy k jazykové zkoušce First Certifikate in English (FCE) a Zertifikat Deutsch. Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků ( ) jednu třídu učitele Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami

3 Pro všeobecně vzdělávací předměty platí čísla osnov podle níže uvedené tabulky pro oba obory pro všechny ročníky, pokud v tabulce není uveden pouze jeden z oborů. Pro odborné předměty platí tato čísla osnov: Obor Informatika v ekonomice 1. a 2. ročník č.j / a 4. ročník č.j / Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: / Učební dokumenty pro studijní obor M/004 Obchodní akademie / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice ( roč.) / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (1.+2 roč.) / Osnovy tělesné výchovy / Osnovy dějepisu / Osnovy českého jazyka a literatury / Osnovy matematiky / Osnovy anglického jazyka (první cizí jazyk) / Osnovy občanské nauky / Osnovy hospodářského zeměpisu pro Obchodní akademii /Osnovy Základů přírodních věd / studijní obor M/040 Informatika v ekonomice / Osnovy cizího jazyka a literatury (druhý cizí jazyk)

4 Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 93,5% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 93,5%

5 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. pracovníků Školní rok 2005/ d) et nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2005/2006 U pedagogických pracovníků 2 U nepedagogických pracovníků 0 e) úaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Paris Karviná 3 Školení pořádaná Akademií vzdělávání 2 dospělých Náchod Národní ústav odborného vzdělávání Praha 3 VŠE Praha 1 Svaz účetních Praha 0 Krajský úřad HK 2 Pachner Praha 2 Sport BP České Budějovice 2 Štohl Znojmo 2 NIDV HK 2 DPS UK Hradec Králové 2 Ostatní školení 11 Celkem 32

6 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2006/ kolo 2. kolo Poč. přij. Kód oboru Název oboru Počet Počet Počet Počet přij. celkem přihl. přij. přihl M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Celkem Poz: druhé kolo se nekonalo Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd (stav k ) Kód oboru Název oboru 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem počet žáků Počet tříd celkem M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice b) Prospěch žáků ve škole (počty žáků jsou vztaženy k , tj. po opravných zkouškách) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl +(neklasifikován) Opakuje (1) Celkem

7 c) Počet žáků, kteří nedokončili studium, a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody (např. odešli na vlastní žádost) Průměrný počet zameškaných hodin na žáka % zameškaných hodin ,573 4, ,954 4, ,112 5, ,000 5,3 Celkem ,991 4,9 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku 23 0,0012 f) Výsledky maturitních zkoušek k ve školním roce 2005/2006 Kód oboru Název oboru M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznamen. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl

8 Část VI Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí května 2006 provedla ČSI na naší škole inspekci s následujícím obsahem a výsledky: Hodnocení úrovně řízení školy v oblasti personálních podmínek a DVPP (sledovaná oblast hodnocena jako příklad dobré praxe) Vyhodnocení ukončování studia ve středních školách v souvislosti se zaváděním reformy maturitní zkoušky (sledovaná oblast má standardní úroveň) Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce (mimo předměty ICT) (sledovaná oblast má standardní úroveň) Zjištění podmínek při přijímaní žáků na střední školu (sledovaná oblast má standardní úroveň) Zjištění podmínek prevence sociálně-patologických jevů (návykové látky) (sledovaná oblast hodnocena jako příklad dobré praxe) Další čtyři oblasti inspekce byly zhodnoceny v Protokolu ČSI následovně: Správnost vykazování vybraných údajů ve statistických výkazech v roce 2005 (bez závad) Oprávněnost použití finančních prostředků (mzdové prostředky, odvody a DVPP) (bez závad) Kontrola sledování finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu v účetnictví školy ( bez závad) Kontrola dodržování právních předpisů vztahujících se k platové a personální oblasti (bez závad) Z výsledků kontrol vyplývá, že škola je hodnocena jako nadprůměrná. Část VII Údaje o mimoškolních aktivitách Spolupráce se zahraničními školami Němčina na OA Obchodní akademie Náchod má v zahraničí jednu partnerskou školu. Od roku 1998 se rozvíjí spolupráce s rakouskou Obchodní akademií pro informační technologie v Tamswegu (BHAK/BHAS Tamsweg). Spolupráce spočívá především v realizaci výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámit žáky s životem, kulturou a dějinami sousední země. Při vzájemných návštěvách hovoří žáci buď anglicky, nebo německy. V letošním školním roce přijeli rakouští žáci na týdenní návštěvu 23. září. Při svém pobytu navštívili naši školu, Bartoňovy textilní závody, náchodský pivovar, pevnost Dobrošov, Adršpašské skály, Nové Město nad Metují. Dne 5. března odjela na týden skupina našich žáků do Tamswegu. Zde jsme si prohlédli jejich moderně vybavenou školu, která je pilotní školou pro informační

9 technologie v zemi Salzburg, navštívili několik lyžařských center oblasti Lungau. Každoroční setkávání prohlubuje partnerství mezi oběma školami. Angličtina na OA Během školního roku 2005/06 připravili učitelé angličtiny pro studenty OA dvě mimoškolní akce. Na konci října 2005 se skupina sedmapadesáti studentů vydala na pětidenní poznávací zájezd do Londýna a okolí. Studenti si během pobytu prohlédli historické centrum Londýna, ekonomickou čtvrť City, navštívili Národní galerii, Muzeum Madam Tussaudové nebo Britské muzeum a projeli se po obřím vyhlídkovém kole London Eye. Vstoupili rovněž do katedrály svatého Pavla a procházkou kolem řeky Temže došli k pevnosti zvané Tower of London, kde si prohlédli tamní historickou expozici. Lodí se studenti vydali rovněž do zelené čtvrti Greenwich, kde navštívili zdejší observatoř a námořní muzeum. Třetí den zájezdu se skupina studentů a tří učitelů OA rozjela do městečka Windsor, královské enklávy vzdálené třicet kilometrů od Londýna, kde se prošli po zdejším zámku, sídlu královské rodiny. Zastavili se rovněž u prestižní střední školy Eton a zbytek dne strávili v univerzitním městě Oxfordu, především jedné z jeho kolejí, Christ Church College. Celý pobyt nebyl jen záležitostí čistě turistickou, ale zčásti i studijní. Studenti mohli angličtinu cvičit v londýnských rodinách, kde byli ubytováni, ale i během řady úkolů zaměřených na londýnské reálie, které pro ně připravili jejich učitelé a které museli během celého pobytu řešit. Oslovovali tak Londýňany na ulicích, hledali informace v expozicích, kterými procházeli. A protože účastníkům mimořádně přálo počasí, stalo se oněch pět dnů povedenou, pro mnohé úplně první, ochutnávkou britské kultury v jejím vlastním prostředí. Další podobný zájezd do Anglie s mírně pozměněným programem se připravuje pro školní rok 2007/08. Na začátku dubna 2006 se více než sedmdesát studentů OA zúčastnilo představení adaptace slavného románu Mary Shelleyové, které pod názvem Frankenstein v pardubickém Východočeském divadle sehrála britskoamerická divadelní společnost TNT. Studenti ocenili nejen velmi atraktivní produkci, ale také fakt, že poměrně náročnému jazyku inscenace bez větších potíží rozuměli. Mezinárodní projekty Škola spolupracuje s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. V říjnu 2005 začnou na OA kurzy anglického jazyka pro účastníky tohoto projektu (příprava na zahraniční stáž pro nezaměstnané absolventy škol). Prezentace školy na veřejnosti Den otevřených dveří se konal 2. listopadu 2005 a školu navštívilo 135 zájemců. OA Náchod se zúčastnila veletrhu středních škol v Hronově 10. a 11. listopadu Každoročně propagujeme naši školu na základních školách našeho regionu. Činnost školy prezentujeme v tisku. Studenti čtvrtých ročníků ve spolupráci se SRPOA Náchod pořádají maturitní stužkovací ples. Kurzy pořádané OA Náchod Kurzy výpočetní techniky Kurz matematiky příprava k přijímacím zkouškám na střední školy Kurzy Z a P v rámci realizace projektu P I Informační gramotnost

10 Zpráva o činnosti Informačního centra SIPVZ OA Náchod Ve školním roce 2005/06 se naše IC Obchodní akademie Náchod soustředilo na plnění úkolů v oblasti SIPVZ a zajišťovalo kurzy a školení pro pedagogickou veřejnost (DVPP). Ve školním roce 2005/06 jsme uskutečnili celkem 5 kurzů, z nichž dva byly určeny pro širokou veřejnost pod záštitou ÚP v Náchodě. Průběh ukazuje následující tabulka. Název kurzu Termín Lektor Školení znalostní úrovně Z0 říjen 2005 Ing. Milan Roleček Školení P0 úvodní modul říjen 2005 Ing. Vlastimil Macháček PJ Tabulkové kalkulátory říjen 2005 Ing. Vlastimil Macháček R2 Kurz základních počítačových znalostí pro ÚP R2 Kurz základních počítačových znalostí pro ÚP listopad 2005 leden až únor 2005 Ing. Vlastimil Macháček Mgr. Martina Patzeltová Ing. Milan Roleček Ing. Pavel Schneider Ing. Vlastimil Macháček Mgr. Martina Patzeltová Ing. Milan Roleček Ing. Pavel Schneider V průběhu tohoto školního roku se škole podařilo získat akreditaci pro školení volitelných modulů Využití počítačových sítí ve výuce (e-learning) a díky nástupu nového kolegy také Počítačová grafika a digitální fotografie. V oblasti ECDL testování škola pokračovala v nastoleném trendu a otestovala další žáky a žákyně. První z nich již dosáhli na udělení ECDL certifikátu. Termíny testování a počty otestovaných ukazuje následující tabulka. Termín testování Počet otestovaných

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 Výroční zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Hostinném dne 17.10.2014 Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více