Pilotní příručka v českém jazyce. Skyforce Skymap (Tracker) IIIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní příručka v českém jazyce. Skyforce Skymap (Tracker) IIIC"

Transkript

1 Pilotní příručka v českém jazyce Skyforce Skymap (Tracker) IIIC Strana 1

2 Úvod Přijímač GPS Skyforce je ovládán joystickem, pěti klávesami a otočným vypínačem. Joystick umožňuje pohyb po mapě a výběr dat. Funkce jednotlivých kláves jsou proměnné a indikuje je nápis na displeji, který se zobrazí vždy v příslušné pozici odpovídající dané klávese. Otočný knoflík slouží k zapínání/vypínání přístroje a nastavení jasu displeje. Po zapnutí se objeví stránka s varováním a s údaji o platnosti dat Jeppesen. Toto zařízení nenahrazuje Vaši mapu. Používejte pouze jako doplňkovou navigaci. Inicializace přístroje Je-li připojena anténa a má dostatečnou kvalitu signálu (dostatečný otevřený prostor nebe), přístroj vyhledá pozici do 15 minut. Ujistěte se, zda jsou v přístroji správné údaje o časovém pásmu UTC a datumu a času. Tyto informace naleznete stiskem HELP a GPS STATUS. Nastavení UTC a datumu provedete stiskem UTC & DATE, dále stiskem ADJUST UTC (Adjust = nastav). Pomocí joysticku nastavíte správný čas a potvrdíte stiskem SET. Dále stejným způsobem ADJUST DATE, joystickem výběr a SET. Pro urychlení inicializace můžete vložit aktuální pozici pomocí SET POSN (position-poloha). Opět použijte joystick a potvrďte SET. Rovněž můžete použít VIEW MAP (ukaž mapu) a pomocí joysticku a ZOOM IN/OUT určit přibližnou polohu na mapě. (ZOOM IN/OUT zmenšení/zvětšení měřítka mapy). Struktura softwaru Software je koncipován do stromovité struktury. Po zapnutí si můžete pomocí klávesy HELP (nápověda) zobrazit hlavní MENU (nabídka), které je následující: GPS STATUS: ukazuje sílu signálu a umožňuje nastavit UTC, datum, čas a pozici. FLIGHT PLAN: (letový plán) umožňuje vytvářet a editovat uživatelské waypointy (otočné body) a letové plány. NOTEPAD: (zápisník) umožňuje vstup do zápisníku a E6B kalkulátoru nebo vypnutí DEMO módu. (Demo mód lze zapnout jen na úvodní stránce) SET UP: (nastavení) umožňuje nastavit vlastnosti mapy, NAV (navigace), PIN, a vstupních/výstupních charakteristik. MAP: Toto je základní mód přístroje - mapa Strana 2

3 Pravidlem je, že když se chcete dostat do jiné části softwaru, musíte zpět po struktuře stromu pomocí tlačítek, jako jsou OK, PREV PAGE (předchozí stránka), SAVE & EXIT (ulož a odejdi) nebo MAIN MENU a potom zvolit příslušnou funkci. Na řadě míst jsou k důležitým místům přímé odkazy. Zapnutí DEMO módu DEMO mód Vám umožní pracovat s přístrojem (nacvičovat let) na zemi v simulovaném režimu. DEMO je možno spustit pouze z první strany po bezprostředním zapnutí přístroje klávesou DEMO MODE. Joystickem vyberte požadovanou startovní polohu LAT a LONG (zeměpisné souřadnice) a požadovanou rychlost vůči zemi. Rovněž lze stiskem klávesy DATABASE Zvolit výchozí bod z database přístroje. Po nastavení spustíte DEMO klávesou START DEMO. Databáze přístroje V databázi jsou setříděny pevně vložené navigační body a informace (Jeppesen ) společně s Vašimi uživatelskými body. Během používání přístroje, budete potřebovat z této databáze vybírat body a informace pro Váš let. Kdykoliv do databáze vstoupíte objeví se tato stránka: Pomocí joysticku vyberte část databáze v níž se Vámi požadovaná informace či bod nachází. Letiště, VOR, NDB, města, uživatelské body, Intersekce, atd. Vyberete-li např. AIRPORTS (letiště). Pomocí joystiku se dále pohybujete v databázi dle obrázku: Hledání si zjednodušíte např. vložením ICAO zkratky letiště, VOR atd. Pokud je v poli AREA nápis ALL (všechny), znamená to, že listujete ve všech uložených bodech. Chcete-li všechna česká letiště vložte LK jako prvá dvě písmenka do ICAO označení atd. Pokud jste našli požadovaný bod, stiskem ENTER ho použijete. Strana 3

4 DIRECT TO a FLIGHT PLAN FLIGHT PLAN : Letový plán se sestává z řady waypointů (otočných bodů), spojených za sebou dle letu. Zatímco DIRECT TO ( přímo k ) je letový plán pouze z výchozí polohy k danému (jednomu) bodu. Funkce DIRECT TO může být spuštěna kdykoliv. Stane-li se tak během letu dle letového plánu, funkce DIRECT TO má vyšší prioritu a letový plán není aktivní. Je-li funkce DIRECT TO spuštěna je klávesa označena nápisem DIRECT TO OFF, který umožňuje tuto funkci zrušit. Dojde-li ke zrušení funkce DIRECT TO a byl-li při její aktivaci spuštěn letový plán, tento se aktivuje zpět. Vizuální DIRECT TO a vyvolávání dat V mapovém módu použijte joystick pro přesun do požadovaného bodu. Ihned se Vám na displeji zobrazuje poloha a úhel a vzdálenost od Vaší pozice. Dále přístroj zobrazí spočtený čas potřebný k letu do tohoto bodu při Vaší aktuální rychlosti vůči zemi. Políčko PETE (Pointer ETE). Chcete-li spustit funkci DIRECT TO k bodu na který jste právě umístili kursor, provedete to stiskem klávesy u které je nápis DIRECT TO. Potřebujete-li vyvolat informace o bodu na kterém je Váš kursor máte k dispozici klávesu MORE INFO (více informací). Kursor je aktivován joystickem. Pokud s ním není po dobu 30-ti sekund hnuto, automaticky zmizí. Rovněž lze manuálně zrušit klávesou RESET STICK (vymaž značku). DIRECT TO na číslem udanou polohu Chcete-li spustit funkci DIRECT TO na číslem udanou polohu, stiskněte klávesu DIRECT TO když není aktivován kursor. Pak stiskněte TEMP WPT a pomocí joysticku nastavte LAT/LONG a potvrďte ENTER. Manuální spuštění DIRECT TO a vyvolávání dat Není-li aktivní kursor na mapové stránce, stiskněte DIRECT TO. Stiskněte klávesu SELECT (vyber). Pohybem v databázi zvolte daný bod klávesou ENTER nebo vyvolávejte informace pomocí MORE INFO Strana 4

5 Vytváření a editace uživatelských waypointů manuálně V hlavním menu (MAIN MENU) zvolte FLIGHT PLAN a dále USER WPTS. Pomocí joysticku zvolíte název waypointu a stisknete EDIT. Vyplníte pole NAME (jméno) LAT/LONG (poloha). ICON je ikona zobrazující bod na mapě. Chcete-li bod vymazat, stisknete CLEAR WPT. Chcete-li vymazat pouze obsah daného pole, na kterém je kursor,stisknete CLEAR. K uložení waypointu stisknete SAVE & EXIT (ulož a odejdi). Klávesou ABORT se dostanete zpět do hlavního menu. Vytváření a editace uživatelských waypointů vizuálně V hlavním menu (MAIN MENU) zvolte FLIGHT PLAN a dále USER WPTS. Potom zvolte joystickem daný bod podle jména. Stiskněte VIEW MAP (zobraz mapu). Nyní se zobrazí mapa a uživatelský bod je v jejím středu a má polohu která byla zadána naposledy. Pokud zvolený uživatelský waypoint byl prázdný, objeví se na místě Vaší poslední pozice. Waypoint může být zadán rovněž pomocí vzdálenosti a úhlu od současné pozice nebo LAT/LONG (V kartézských nebo polárních souřadnicích) Stiskem ENTER WPT, uložíte waypoint na nejbližší volné místo v paměti. Nechtěný waypoint lze vymazat najetím kursoru a stiskem DELETE WPT. POZOR, je-li tento waypoint součástí nějakého letového plánu jste na to upozorněni hláškou: PRESENT IN FLIGHT PLAN (přítomen v letovém plánu). Dalším stiskem DELETE ho vymažete nebo zrušíte smazání tím že pohnete joystickem. Návrat provedete PREV PAGE. (Uložte před tím všechny úpravy a waypointy!) Uložení uživatelského waypointu za letu Stisknete-li za letu NAV MENU v módu mapa můžete klávesou SAVE WPT ihned uložit aktuální pozici na nejbližší paměťové místo jako uživatelský bod. Jste automaticky vráceni na stránku s mapou. Vytváření a editace letových plánů manuálně V hlavním menu zvolte klávesu FLIGHT PLAN. Potom stiskněte EDIT FPLN a použitím joystiku zvolte číslo plánu a stiskněte SELECT. Pro vložení bodu stiskněte INSERT ITEM (vlož položku). Postup pohybu v databázi byl popsán v části Databáze přístroje. Nežádoucí položku plánu vymažete najetím kursoru a stiskem DELETE ITEM. Pomocí INSERT ITEM a DELETE ITEM sestavíte žádoucí letový plán. Letový plán lze invertovat pomocí klávesy INVERT FPLN Chcete-li podle plánu letět, přesvědčete se, že šipka označuje část letového plánu kde chcete začít a stiskněte FLY FPLN (leť dle plánu. Nechcete-li právě vytvořený plán ihned použít, uložte ho klávesou SAVE & EXIT. Strana 5

6 Invertovat plán znamená obrátit pořadí waypointů. Letět nazpět. Vytváření a editace letových plánů vizuálně V hlavním menu zvolte klávesu FLIGHT PLAN. Potom stiskněte EDIT FPLN a použitím joystiku zvolte číslo plánu a stiskněte VIEW MAP. Je-li zvolený letový plán prázdný, objeví se jako start plánu Vaše poslední pozice. Jinak se objeví jako výchozí bod střed displeje. Joystikem se lze přesunout na mapě na požadovaný bod a stiskem ADD WPT ho přidat do plánu. Startovní bod je označen S (start) a cílový E (end). Není li na zvoleném místě waypoint, vytvoří se automaticky a uloží se na nejbližší volné paměťové místo v databázi. Po dokončení plánu opustíte mapu klávesou PREV PAGE. Při opětovném stisku PREV PAGE se vrátíte na mapu, všechny změny jsou uloženy. Při editaci letového plánu najedete na waypoint nebo spojovací čáru a použitím ADD WPT (přidej waypoint) nebo GRAB LINE (chytni čáru) upravíte letový plán. Pro mazání použijete DELETE WPT a pro ukončení editace PREV PAGE. Výběr letového plánu pro spuštění. V hlavním menu stiskněte MAP. Dále stiskem NAV MENU a FLIGHT PLAN. Pomocí joysticku vyberte požadované číslo plánu a stiskněte SELECT. Ujistěte se, že šipka je umístěna u počátečního bodu letového plánu a stiskněte FLY FPLN. Plán se spustí a jste automaticky přepnuti na mapu. Šipka je umístěna vpravo nahoře Výběr způsobu navigace Při letu k bodu, spuštěné funkci DIRECT TO nebo letu po části plánu je mapa v navigačním módu. Navigovat se můžete také podle CDI (ukazatel odchylky z kurzu). Ve všech módech jsou dvě možnosti TOPO ON nebo TOPO OFF. Strana 6

7 TOPO ON TOPO OFF znamená, že všechny navigační body a data mají své příslušné barvy. všechna kartografická data zmizí a Jepessen data jsou zobrazena na černém poadí. Tyto módy mohou být kdykoliv změněny v NAV MENU v poli MAP MODE Přibližné časy příletu k bodu (ETA) Letíte li podle letového plánu, můžete si zobrazit ETA časy k jednotlivým bodům plánu pomocí klávesy DIRECT TO. Hledání deseti nejbližších bodů Při stisku NAV MENU nebo NAV MENU, v mapovém módu, můžete zobrazit deset nejbližších letišť nebo majáků. Použitím kláves NEAR APTS (nejbližší letiště) nebo NEAR NAVAID (maják). U zobrazených položek se ve sloupcích BRG a DIS objeví automaticky úhel a vzdálenost od aktuální pozice. Ke každé z těchto položek se dá ihned spustit navigace DIRECT TO. Stiskem MAP se lze vrátit do mapového módu. Strana 7

8 Nastavení vlastností mapy Následující stránka se objeví po stisku SET UP v hlavním menu a následujícím stisku MAP SETUP. Dovoluje nastavit vlastnosti mapy podle Vašich představ. Další uvedené stránky se zobrazí vždy stiskem NEXT (další). ORIENTATION AIRPORTS NAMES MAP UNITS COORD SYSTEM DISPLAY LANGUAGE MIN R/W LENGHT R/W SURFACE REQUIRED EXT TRACK AUTO ZOOM AUTO DECLUTTER KEY BEEP LOGGING RATE POSITION REF nastavuje mapu Trac Up (ve směru letu) nebo North Up ( na sever) nastavuje způsob popisu letišť na mapě, ICAO kód nebo jméno města mění jednotky vzdálenosti: nautic miles, statute mile, kilometers. Je-li nastaveno v mílích je údaj o výšce ve feet, je-li nastaveno v kilometrech je údaj o výšce v metrech. určuje zda systém funguje v Lat/Long, UTM nebo OSGB otáčí displej do čtyřech možných pozic nastavuje jazyk: anglicky, francouzky, německy, španělsky nastavení minimální délky ranveje při vyhledávání deseti nejbližších letišť nastavení povrchu ranveje při vyhledávání deseti nejbližších letišť zapíná a vypíná čáru která spojuje vaši pozici s bodem, ke kterému směřujete zapíná a vypíná automatický zoom (změna měřítka). Automatický zomm zvětší o stupeň měřítko mapy v případě, že jste se přiblížili k waypointu na vzdálenost menší jak 1/2 displeje. (To lze případně vrátit ZOOM OUT) zapíná a vypíná funkci, která v případě překrývání dvou informací na mapě preferuje tu s vyšší prioritou, např. letiště před městem. zapíná a vypíná pípání kláves nastavuje časový interval v sekundách, po kterém se zapíše do paměti přístroje vaše pozice. (nahrávání trasy letu, paměť je na 2000 bodů). Paměť je cyklická a lze mazat klávesou CLEAR LOG. Záznam letu je možno přehrát v DEMO MODE. určuje referenci, ke které je vztažena vaše pozice all available data (všechna data) VORs (jen VORy), VORs and Airports (jen VORy a letište) Další nabídka (tři obrázky v řadě), umožňuje nastavení při jakém měřítku se má zobrazit daný typ dat, nastavit lze i typ textu a jeho barva pro oba mapové módy (TOPO ON a TOPO OFF). Všechny provedené změny se uloží klávesou SAVE & EXIT. Pokud chcete obnovit základní nastavení dat na dané stránce, použijte RESET VALUES. Pokud by jste chtěli obnovit tovární nastavení celého přístroje, je třeba použít klávesu CLEAR SETUP v paměťovém módu (Memory screen). Strana 8

9 Nastavení vlastností navigace Po stisku SET UP v havním menu a dále NAV SETUP se vám zobazí tato stránka, která umožňuje konfiguraci navigačních vlastností přístroje.: CDI SCALE CDI DISPLAY CDI ALARM WPT ALERT AUTO LEG SELECT AUTO NEXT LEG TURN ANTICIPATION FLIGHT PLAN DISPLAY nastavuje měřítko ukazatele odchylky z kurzu upravuje vzhled CDI zapíná a vypíná zvukový alarm CDI nastavuje vzdálenost (vždy v nm) před waypointem, v které chcete být opticky a zvukově upozorněni na přiblížení se k tomuto waypointu. zapíná a vypíná funkci, která automaticky určuje nejvhodnější místo pro připojení do vyvolaného letového plánu zapíná a vypíná funkci, která v případě přeletu jednoho waypointu letového plánu spustí navigaci automaticky k dalšímu v pořadí plánu. Je-li funkce vypnuta, musí pilot po každém přeletu otočného bodu stisknout klávesu NEXT LEG, která spustí navigaci k dalšímu bodu plánu. funkce, která umožní provést hladký přechod z jedné části letové trasy na další. zvolíte možnost mezi zobrazením celého letového plánu nebo jen jeho jedné části (jedna spojnice mezi waypointy tzv. LEG) INTERNAL (ARRIVAL and CDI ALARM)zapíná a vypíná interní alarm CDI a příletu k bodu EXTERNAL (ARRIVAL and CDI ALARM) zapíná a vypíná externí alarm CDI a příletu k bodu Mazání paměti Mazání různých částí paměti přístroje se provádí na stránce Memory clear cover page a dostanete se na ni klávesou SET UP v main menu a pak INST & DIAGS a dále CLEAR MEMORY. Budete dotázáni na Váš PIN (který je základně nastaven 1234) a můžete mazat tyto paměti CLEAR FPLNs vymaže letové plány CLEAR WPTS vymaže waypointy (uživatelské) CLEAR SETUP vyvolá zpět všechno tovární nastavení v MAP SETUP a NAV SETUP CLEAR LOG vymaže paměť pro záznam trasy letu (2000 bodů) TUTO PŘÍRUČKU VYDALA FIRMA: JIŘÍ MATĚK - BÁŠŤ 80, 25065, PRAHA-VÝCHOD TEL/FAX 02/ , MOB.0603/ Strana 9

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o.

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o. Navigátor 10 Manuál I Navigator 10 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800)

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze Řada přístrojů OREGON Návod k obsluze 2008 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Pocket Navigátor 8 Manuál. 2008... MapFactor s.r.o.

Pocket Navigátor 8 Manuál. 2008... MapFactor s.r.o. Pocket Navigátor 8 Manuál I Navigator 8 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 8 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Navigátor 8 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o.

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o. Navigátor 11 Manuál I Navigator 11 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o.

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o. Uživatelský Manuál 2 1 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili navigaci Actis 7 wifi - Actis 7 wifi uživatelský manuál slouží k Vašemu pohodlí a bezpečnosti při užívání tohoto produktu. - Před manipulací s

Více

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o.

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o. Navigátor 12 Manuál I Navigator 12 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více