Obsluha přijímače GPS cvičení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsluha přijímače GPS cvičení"

Transkript

1 Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ

2 GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem pro jeho jednoduché ovládání, mnoho praktických funkcí a široké uplatnění v AČR. Patří do skupiny navigačních přístrojů určených pro pozemní aplikace a neautorizované uživatele.

3 zapnutí přístroje Stiskněte a pusťte klávesu POWER. Přístroj se zapne. Objeví se uvítací stránka a pak stránka Satelity. Dokud GPS přijímač načítá satelity, zobrazuje se na displeji, v horní části stránky, informace Acquiring Satellites (Hledání družic). Vnější kružnice představuje horizont, střed je Váš nadhlavník. Každá družice má své číslo, kvalita a síla signálu je zobrazena ve spodní části displeje. Pokud má přijímač signál nejméně ze tří satelitů, v horním okraji displeje se zobrazí informace o přesnoti navigace a souřadnice. stránka tá Satelity

4 nastavení českého prostředí Stiskněte dvakrát po sobě rychle tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou se přesuňte na ikonu Setup a stiskněte klávesu ENTER. Kurzorovou klávesou označte ikonu System a opět stiskněte ENTER. Kurzorovou klávesou se přesuňte na pole Text Language a stiskněte ENTER. Kurzorovou klávesou nalistujte položku Cesky a stiskněte ENTER.

5 zobrazení a nastavení orientace mapy Opakovaně tiskněte klávesu PAGE až nalistujete stránku Mapa. Pro zobrazení voleb stiskněte klávesu MENU. Kurzorovou klávesou vyberte volbu nastaveni mapy. Klávesou ENTER volbu potvrďte. Na stránce Mapa nahoře se objeví 6 ikon pro nastavení dalších parametrů zobrazení dle Vašich požadavků. Volba kompas: Orientace orientace mapy k severu nebo čelem. Auto meritko zapnutí/vypnutí automatického přepínání měřítka při jízdě (závisí na rychlosti). Detail počet č zobrazených prvků. ů

6 nastavení datových polí stránky Mapa Nad stránkou Mapa stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou se přesuňte na volbu Datova pole... a stiskněte klávesu ENTER. V nabídce s výběrem různého počtu datových polí vyberte požadovaný počet. Pro zrušení datových polí použijte volbu Jen mapa. Potvrďte klávesou ENTER. Změna typu zobrazovaných polí se provádí podobným způsobem. V menu stránky Mapa vyberte volbu Zmeda dat. poli a potvrďte ji klávesou ENTER. Objeví se šipka u názvů datových polí. Stiskem klávesy ENTER rozbalíte příslušné menu. Výběr proveďte kurzorovou klávesou a potvrďte volbu stiskem klávesy ENTER.

7 druhy datových polí stránky Mapa Bod v cíli trasy poslední bod trasy; Bod v příštím cíli další bod na trase; Dílčí trasa celková trasa od posledního vynulování trasového počítače; Do kurzu směr pohybu zpět na trasu; Kurz požadovaná trasa z aktuálního bodu k cíli; Od kurzu vzdálenost odchýlení od kurzu; Zbývající vzdálenost zbývající vzdálenost trasy do cíle. seznam datových polí

8 měření vzdálenosti Nad stránkou Mapa stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou se přesuňte na volbu Mereni vzdalenosti a stikněte klávesu ENTER. Tímto způsobem ů aktivujete t funkci měření vzdálenosti. změřená vzdálenost Přesuňte se na první bod, od kterého chcete začít měřit vzdálenost kurzorovou klávesou a stiskněte ENTER. Pak se přesuňte do druhého bodu. Vzdálenost se bude zobrazovat v pravém horním rohu displeje. Pro ukončení měření stiskněte klávesu QUIT. aktivovaná funkce měření vzdálenosti

9 zapínání/vypínání kladu listů Nad stránkou Mapa stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou se přesuňte na volbu Vypnout oznaceni listu a stiskněte ě klávesu ENTER. Tímto způsobem odstraníte popisy na mapě, které Vám bá brání ve snadnější čitelnosti mapy. Zapnutí kladu listu se provádí stejným způsobem jako vypnutí. vypnutý klad listů zapnutý klad listů

10 zobrazení/vypnutí map Zobrazení nebo skrytí uložených map je určeno pro lepší orientaci v mapě. Pro zobrazení voleb stiskněte ě klávesu MENU. Kurzorovou klávesou vyberte volbu nastaveni mapy. Klávesou ENTER volbu potvrďte. Kurzorovou klávesou se přesuňte na předposlední ikonu Informace. mapové informace Kurzorovou klávesou se nastavte na požadovanou mapu a klávesou ENTER označte/odznačte požadovanou mapu. Klávesou QUIT se vrátíte na stránku Mapa.

11 Nastavení: elektronický kompas Stiskněte a delší dobu (2-3 vteřiny) podržte klávesu PAGE. Kompas se tímto způsobem zapne nebo vypne. V případě vypnutí el. kompasu jsou využívána data z družic. Zapnutí el. kompasu výrazně snižuje životnost baterií. Přístroj je třeba držet vodorovně pro co nejlepší přesnost. Pokud tomu tak není, nebo pokud není přístroj správně kalibrován, zobrazuje se pod kompasem nápis Drz Vodor. stránka Kompas ukazatel kurzu indikuje směr pohybu a vzdálenost, okterouse uživatel odchýlil od trasy

12 nastavení rychlosti a času pro zapnutí/ vypnutí kompasu V Hlavním menu se přesuňte na ikonu Setup a stiskněte klávesu ENTER. Kurzorovou klávesou označte ikonu Smer pohybu a opět stiskněte ENTER. Kurzorovou klávesou se přesuňte na pole Pouzit el. kompas pokud bude nizsi a stiskněte ENTER. Na numerické klávesnici zadejte hodnotu rychlosti. Pro nastavení časové odezvy kurzorovou klávesou nalistujte položku pro vice nez a stiskněte ENTER. Vyberte požadovaný čas a potvrďte klávesou ENTER. nastavení a aktivace kompasu nastavení rychlosti

13 kalibrace elektronického kompasu Kalibrace by se neměla provádět ve vnitřních prostorách a je vhodné přístroj kalibrovat i po vložení nových baterií. Přesnost kalibrace je snížena pokud: nedržíte přístroj vodorovně, jsou poblíž objekty generující magnetické pole (např.: :auta či budovy). Kalibrace elektronického kompasu: nad stránkou Kompas stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou zvýrazněte položku kalibrace kompasu a stiskněte ENTER. Dále postupujte p podle instrukcí na displeji přístroje. Pro návrat na stránku Kompas stiskněte ENTER.

14 použití elektronického kompasu Volby navigace pomocí kompasu: Ukazatel směru zobrazuje směr k Vašemu cíli, Ukazatel ate kurzu u zobrazuje odchylku Vašeho směru od směru, kterým se k cíli dostanete. Tyto volby jsou přepínatelné v nabídce Menu stránky Kompas. směrový kurzor vždy ukazuje směr k cíli z aktuální pozice Měřítko ukazatel kurzu indikuje směr pohybu a vzdálenost, o kterou jste odchýleni od trasy

15 použití elektronického e o kompasu nad stránkou Kompas stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou zvýrazněte položku Zadej smer a jdi a stiskněte ENTER. Zaměřte přístroj na cílový bod a dejte jej j do jedné roviny s Vaším okem a šipkou na přístroji. Stiskněte ENTER pro aktivaci funkce Uzamkni smer. Zvolte Nastav kurz stiskněte klávesu ENTER pro návrat na stránku Kompas. Můžete se navigovat podle šipky, která Vám ukazuje směr nebo: Místo volby Nastav kurz zvolte Projektovani bodu. Tato volba umožňuje posunout Vaši pozici o určitou vzdálenost a navigovat se k tomuto virtuálnímu bodu, který je odrazem Vaší aktuální pozice posunuté o zadaný azimut. Volbou Navig se zobrazí stránka Mapa a spustí se navigace k tomuto projektovanému bodu.

16 Tato stránka se skládá z: stránka Výškoměr datového pole jsou volně uživatelsky nastavitelná a mohou zobrazovat aktuální nebo již zaznamenaná data; rozsah měřítka sítě nastavitelná datová pole pole s profilem může zobrazovat buď výšku nebo okolní tlak; pole s výškou výškový profil vykreslený ve vztahu na vzdálenost stavové lišty zobrazuje aktuální nadmořskou výšku a aktuální změnu nastoupané/ sestoupané výšky a další. relativní výstup/ sestup stránka Výškoměr aktuální výška

17 kalibrace Výškoměru GPSmap 60CS využívá barometrického tlaku pro určení nadmořské výšky bodu. Tlak se v každém místě průběžně mění, je tedy nutné Výškoměr ě kalibrovat pro dosažení vyšší přesnosti. Ruční č kalibrace výškoměru: ě Nad stránkou Výškoměr klávesou MENU zobrazte volby. Kurzorovou klávesou vyberte funkci Kalibrace vyskomeru a stisknete ENTER. A dále postupujte podle instrukcí na displeji. Vybrané volby potvrďte klávesou ENTER. V případě, že neznáte požadované hodnoty tlaku a výšky použijte hodnotu výšky z GPS. kalibrace pomocí výšky kalibrace pomocí tlaku

18 kalibrace Výškoměru pomocí GPS Na stránce Hlavní menu se kurzorovou klávesou se přesuňte na ikonu Nastaveni a stikněte klávesu MENU. Kurzorovou klávesou označte ikonu Vyskomer a opět stiskněte ENTER. Zvýrazněte pole Autokalibrace a stiskněte ENTER. Volba Zap. znamená, že výška je korigovaná přes signál GPS. Požadovanou volbu potvrďte stiskem klávesy ENTER. Pole Mod barometru má volby: Promenna vyska používá se, jetliže se pohybujete. Konstant. vyska používá se, pokud se nalézáte stále na jednom místě a výškoměr pak funguje jako klasický barometr. Výšková data v tomto režimu nejsou zaznamenávána. Zpět se vrátíte pomocí klávesy QUIT. stránka nastavení výškoměru

19 stránka Uložit bod Pro uložení aktuální pozice do bodu z jakékoliv stránky: Stiskněte a podržte klávesu MARK zobrazí se stránka Uložit bod. Pro přiřazení jiného symbolu se kurzorovou klávesou přesuňte na pole vlevo od názvu bodu. Kurzorovou klávesou se přesuňte na název bodu a stiskněte ENTER. Zobrazí se Vám on- screen klávesnice. Pomocí kurzorové klávesy a klávesy ENTER napište jméno nového bodu. Pro potvrzení opět stiskněte ENTER. tabulka symbolů pro body Stiskem klávesy ENTER vyvoláte nabídku ikon. Zvolte nový symbol a potvrďte klávesou ENTER. Pro uložení bodu zvolte tlačítko OK OK jinak stiskněte klávesu QUIT. stránka zaznamenání bodu

20 další možnosti uložení bodu Vytvoření bodu při procházení mapy Nad stránkou Mapa se kurzorem přesuňte na požadovaný bod mapy, který chcete uložit. Pro zobrazení informací o bodu stiskněte ENTER. Na zobrazené stránce se přesuňte na tlačítko Uloz a stiskněte ENTER. Pokud k bodu nebude žádná dostupná mapová informace, zobrazí se zpráva Zde nejsou dostupne mapove informace. Chcete zde vytvorit bod?. Zvolením Ano a stiskem ENTER se přesunete na stránku s uložením bodu. Zprůměrování ů pozice bodu během delšího časového úseku Na stránce Uložit bod zvolte položku Prum.. Průměrování bude automaticky spuštěno. Pro ukončení stiskněte ENTER.

21 editace bodu Editace bodu: Stiskněte klávesu FIND pro vyhledání příslušného bodu. Vyberte ikonu Body a potvrďte klávesou ENTER. Pomocí on-screen klávesnice proveďte požadované změny. Stiskem klávesy QUIT stránku opustíte a data uložíte.

22 posun bodu Stiskněte klávesu FIND pro vyhledání příslušného bodu. Vyberte ikonu Body a potvrďte klávesou ENTER. Zvýrazněte volbu Mapa Mapa potvrďte klávesou ENTER. Přesunete se na stránku Mapa. Stiskněte opět ENTER. U bodu se objeví nápis Move. Kurzorovou klávesou přesuňte ř bod na jiné místo a potvrďte je klávesou ENTER. nová pozice posouvání bodu původní pozice

23 menu Vyhledávání Nabídka klávesy FIND umožňuje vyhledávat podle témat: Body, Mesta, Sjezdy Sjezdy nejbližší exit na dálnici, Posledni nalezene posledních 50 hledaných bodů, Nemocnice, Vse POI (Point Of Interest) body zájmu (restaurace, ubytování atd.), další podle nahraných dat. Pro snadnější vyhledávání jsou zde tyto fce: najdi podle jmena pro body, najdi nejblizsi pro body, vyber symbol pro body, zmena pocatku posunutí kurzoru na jinou mapu, od které začne vyhledávat, nejblizsi obsahujici nález musí obsahovat zadané slovo, uzsi hledani např.: pro skupiny Ubytování, Jídlo&Pití atd.

24 používání prošlých tras Prošlá trasa vytváří nad mapou elektronický záznam tak, jak se pohybujete, tzv. tracklog. Ten obsahuje informace o bodech trasy včetně času, pozice, výšky a hloubky. zaplnění paměti Zaznamenává pohyb v čase a ukládá jej. Měří území, kterým jste trasu obešli. Dokáže Vás vést zpět po trase, tak jak jste ji prošli. stránka Prošlé trasy s uloženým tracklogem

25 vytvoření tracklogu Stiskněte dvakrát po sobě tlačítko MENU. Zobrazí se Hlavní menu. Kurzorovou klávesou se přesuňte na ikonu Prosle trasy a stikněte klávesu ENTER. Vyberte tlačítko Nastaveni a stiskněte ENTER. Volba Prepis pri plne určuje, zda se mají při plné paměti začít přepisovat stará data novějšími či nikoliv. Zvýrazněte volbu Zpusob zaznamu a stiskněte ENTER. Touto volbou určíte způsob zaznamenávání bodů z hlediska času, vzdálenosti nebo automaticky. Podle zvolené možnosti ve volbě Zpusob zaznamu zvolte v následující volbě příslušný interval hustoty záznamu. Po nastavení záznamu trasy stiskněte tlačítko QUIT. nastavení tracklogu

26 uložení prošlé trasy Na stránce Prošlé trasy se přesuňte na tlačítko Ulož a stikněte ENTER. Objeví se zpráva Chcete uložit cely zaznam?. Volbou Ano se trasa uloží. Po odmítnutí tlačítkem Ne se zobrazí Mapa s trasou a zprávou zadejte pocatek pro ulozeni prosle trasy. Kurzorovou klávesou se přesuňte do bodu na trase, od kterého ji chcete uložit a stiskněte ENTER. Podle instrukcí zadejte koncový bod pro uložení prošlé trasy a stiskněte ENTER. Objeví se okno Uklada pr.tr., po kterém se objeví stránka Uloz. prosla trasa. zobrazení tracklogu na Mapě uložení tracklogu

27 profil prošlé trasy Na stránce s uloženou prošlou trasou stiskněte MENU. Zobrazí se volba Vyskovy profil. Stiskněte ENTER pro potvrzení volby. Začátek a konec trasy je označen praporkem. Pravou stranou kurzorové klávesy se lze pohybovat po jednotlivých bodech. V jakémkoliv bodě po stisku klávesy ENTER se bod zobrazí nad Mapou. Pokud stisknete MENU nabídnou se Vám další volby: Meritk. rozsah a Skryj symboly. stránka profilu trasy

28 navigace zpět po trase Na stránce s uloženou prošlou trasou se přesuňte na tlačítko Naviguj zpet a stiskněte ENTER. Zobrazí se sránka Naviguj zpet. Trasa se stránkou Mapa, nad kterou bude tracklog vykreslen. Budete dotázáni na bod, ke kterému se chcete vrátit. Vyberte příslušný bod a stiskněte ENTER. Zvolte metodu navigace: Sleduj silnici pro využití existujících silnic, Sleduj trasu pro návrat po Vaší trase. Po potvrzení zvolené navigace klávesou ENTER aktivujete navigaci. Vh horní íčásti obrazovky se zobrazí informace o příští odbočce. Pro ukončení zpětné navigace stiskněte MENU a zvolte Ukonci navigaci. stránka TrackBack

29 vytvoření Trasy V Hlavním menu zvolte ikonu Trasy. Objeví se stránka Trasy s volbami Nova, Aktivni a seznam uložených tras. Kurzorovou klávesou zvýrazněte tlačítko Nova a stiskněte ENTER. Zobrazí se prázdná stránka s aktivním polem <Pristi bod>. Stiskněte ENTER pro aktivaci funkce Vyhledávání. Použijte menu vyhledávání pro nalezení vhodného bodu, zobrazte jeho stránku a aktivujte tlačítko Použij a stiskněte ENTER. Bod se zapíše do seznamu odboček trasy. Obdobným způsobem doplňte ostatní body trasy. Sti k QUIT k čít l žít t d b Stiskem QUIT ukončíte a uložíte trasu do seznamu nebo zvýrazněte tlačítko Naviguj a stiskněte ENTER pro spuštění navigace.

30 metody navigace do cíle Přímá navigace ze zvoleného bodu k aktuální pozici. přímá navigační linie Ruční výpočet podle bodů zadaných vyhledávací funkcí. navigace z bodu na bod Autorouting využití silniční sítě. přímá navigace ruční č výpočet č navigace s využitím existujících silnic autorouting

31 navigace po trase Na stránce Trasy vyberte jednu trasu ze seznamu a stiskněte klávesu ENTER. Zvýrazněte funkci Naviguj a stiskněte ENTER pro spuštění navigace. Trasa se objeví na stránce Mapa. Pro zobrazení seznamu odboček použijte funkci Aktivni zobrazení stránky Aktivní trasa. Pro procházení odboček použijte kurzorovou klávesu a tlačítko ENTER. Stránka zobrazuje odbočku, doprovodný navigační text a v dolní části displeje číslo,, které udává, kolikátá je to odbočka z celkového počtu všech odboček trasy. Pro posun seznamem odboček použijte kurzorovou klávesu a pro opuštění stránky klávesu QUIT. Navigaci ukončíte funkcí Ukonci navigaci na stránce Mapa nebo Kompas. náhled na tvar příští odbočky seznam odboček aktivní trasy

32 Děkuji Vám za pozornost

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem.

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Využití GPS v GIS KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Environmentální vzdělávání

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Návod k obsluze. řada etrex. osobní navigátor. (Na obrázku je model etrex Vista HCx)

Návod k obsluze. řada etrex. osobní navigátor. (Na obrázku je model etrex Vista HCx) Návod k obsluze řada etrex osobní navigátor HC (Na obrázku je model etrex Vista HCx) 2007 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151 st Street,

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

mapový navigační přístroj uživatelská příručka

mapový navigační přístroj uživatelská příručka etrex Legend mapový navigační přístroj uživatelská příručka Seznam vybraného příslušenství Držák na kolo Datový kabel + upgrade na mapu TOPO 50 Kniha GPS od A do Z UPOZORNĚNÍ: Přístroj obsahuje předehranou

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Rychlý průvodce AXS-100

Rychlý průvodce AXS-100 Rychlý průvodce AXS-100 Kontrola konektoru sondou Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Spuštění kontroly 1. Připojte sondu k reflektometru (pokud je nutné, použijte redukci). 2. Stiskněte

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Nabídka vyhledávačů mapy Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Nabídka vyhledávačů mapy Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ Monitor na měření CO 2 ZG 106 - NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...2 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 NÁVOD K POUŽITÍ...3 FUNKCE A OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ...4 UKÁZKOVÁ METODA

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Řada STRIKER. Návod k obsluze

Řada STRIKER. Návod k obsluze Řada STRIKER Návod k obsluze Prosinec 2015 190-01950-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze

Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace. Přístroje Dakota

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek.

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Hodinky ukazují reálný čas, datum, denní alarm a mají závodní odpočítávání 5,4,1,0. Hodinky jsou pečlivě navrženy a vyrobeny k použití při regatách. Aby bylo možné

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna.

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna. GPS tě tam dovede Shrnutí Cílem úlohy je poskytnout studentům základní informace o principech a využití družicových navigačních systémů, zejména GPS. V teoretické části se studenti dozvědí, na jakém principu

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE S GPS PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka FRITZ!Fon MT-F Zkrácená uživatelská příručka - - Začínáme s FRITZ!Fon MT-F Práci s FRITZ!Fon MT-F můžete začít v několika jednoduchých krocích. Bezpečnostní instrukce Vyvarujte se vniknutí kapaliny do

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Návod pro použitá itagu. itag je druh Bluetooth verze 4.0 z řady produktů s nízkou spotřebou energie, který pracuje s aplikací itracing.

Návod pro použitá itagu. itag je druh Bluetooth verze 4.0 z řady produktů s nízkou spotřebou energie, který pracuje s aplikací itracing. Návod pro použitá itagu O itagu itag je druh Bluetooth verze 4.0 z řady produktů s nízkou spotřebou energie, který pracuje s aplikací itracing. itag je určen k zabezpečení i ke zjednodušení různých úkonů

Více

SkyFly shop. Obsah. 1. KLÁVESY... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje.. 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Menu a nastavení...

SkyFly shop. Obsah. 1. KLÁVESY... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje.. 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Menu a nastavení... Obsah 1. KLÁVESY.... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje.. 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Menu a nastavení... 2 2. FUNKCE. 2 2.1 Výškoměry... 2 2.2 Variometry... 3 2.2.1 Intellivario... 3 2.2.2

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Návod k obsluze etrex H

Návod k obsluze etrex H Návod k obsluze etrex H osobní navigátor 2007 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151 st Street, Liberty House Olathe, Kansas 66062, USA

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

Metodická příručka. Environmentální výzkum vybraných lokalit města Brna

Metodická příručka. Environmentální výzkum vybraných lokalit města Brna Metodická příručka pro práci s přístroji použitými v projektu Environmentální výzkum vybraných lokalit města Brna Přístroj: GPS přijímač Garmin Oregon 300 Autor: Mgr. Ladislav Dvořák Úvod Cílem této metodické

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více