=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, / 345 9:; <= 7(;7 ,,,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,"

Transkript

1 Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu konektoru RF... 6 Pøipojení jiných zaøízení... 6 Vložení baterií do dálkového ovladaèe... 6 Zapnutí/vypnutí televizoru... 6 Zapnutí televizoru... 6 Vypnutí televizoru... 6 Úvodní nastavení... 7 Základní ovládání... 8 Ovládání pomocí tlaèítek na televizoru... 8 Ovládání pomocí dálkového ovladaèe... 8 Bìžné ovládání... 8 Informaèní tabulka... 8 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRÙVODCE (EPG)... 9 Zobrazení titulkù... 9 teletext... 9 Systém nabídek IDTV... 9 Seznam kanálù Instalace Konfigurace Èasovaèe Nastavení TV Bìžné rozhraní Systém nabídek analogové TV Nabídka Zvuk Nabídka Obraz Nabídka Funkce Nabídka Instalace Nabídka Programme (Program) Jiné funkce Stav televizoru Pøepnutí programu (P<P) Dvojciferné èíslo (- -) Indikátor zvuku Zoom Indikátor ztlumení Ukazatel hlasitosti Režimy AV Teletext Používání teletextu Výbìr stránky teletextu Výbìr stránky s obsahem Výbìr teletextu s televizním programem Vyhledávání stránek pøi sledování televize Výbìr dvojnásobné velikosti textu Zobrazení skrytých informací Zastavení automatické zmìny stránek Výbìr stránky se subkódem Ukonèení teletextu Zobrazení èasu Fastext Pøipojení periferního zaøízení Pøes konektor Scart Režim EXT2S Pøes vstup antény Dekodér Televizor a videorekordér Pøehrávání NTSC Vyhledání a uložení zkušebního signálu videorekordéru Fotoaparát a videokamera Pøipojení dekodéru k videorekordéru Pøipojení sluchátek Konektor pro aktualizaci softwaru Pøipojení periferního zaøízení Pøipojení antény Tipy Péèe o obrazovku Špatný obraz Žádný obraz Zvuk Dálkový ovladaè Žádné øešení Špatný obraz (v digitálním režimu) Technické údaje CEK-2147UK-STEREO-TEK 1LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

2 Dálkový ovladaè =WOXPLW 3RKRWRYRVWQtÃUHåLP 3URJUDPÃQDKRUX 3URJUDPÃGRO 9OHYR '() $%& *+, / :; <= 3 3ÃÃ3Ã 3 0(18 ýtvolfryiãwodþtwnd 'YRXPtVWQpÃþtVORÃSURJUDPX ýtvolfryêãyvwxs 3 HGFKR]tÃSURJUDP 1DEtGND 1DKRUX 9SUDYR 9êE U 'RO =HOHQpÃWOÃ5HåLP\ÃREUD]X 6WUiQNDÃQDKRUX WLWXON\Ã]DSQXWpY\SQXWpÃYÃ GLJLWiOQtPÃUHåLPX ýhuyhqpãwoã5hålp\ãhnydol]pux 6WUiQNDÃGRO 79'79 ýdv 7LWXON\Ã9ROLWHOQpÃÃ0L[ 68%7 79 '79 7(;7 $9,,, :,'( =YêãHQtÃKODVLWRVWL 6QtåHQtÃKODVLWRVWL äoxwpãwoã1detgndãixqnft 0RGUpÃWOÃ1DEtGNDÃ LQVWDODFH 7H[W $9 2EQRYLWÃÃâ,52.é 5R]ãt HQtÃÃ79ÃSURJUDP *8,'( (;,7,1)2 3RGUåHWÃÃ,,, 6WUiQNDÃVÃREVDKHPÃÃ,1)2Ã 2GKDOLWÃÃ8.21ý(1Ë JAK SLEDOVAT TV Je-li televizní pøístroj zapnutý, stisknìte na dálkovém ovládání tlaèítko TV CEK-2147UK-STEREO-TEK 2LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

3 32:(5 3&+ 0( 1 8 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel PØEDNÍ PANEL / 5 32:(5 3&+ 0(18 ZADNÍ PANEL Reproduktory (levý + pravý) = Zapnutí / vypnutí = Hlasitost -/+ - P/Ch + = Program -/+ MENU = Nabídka AUDIO L ( ) = Levý zvukový kanál AUDIO R ( ) = Pravý zvukový kanál VIDEO ( )= Videorekordér = Sluchátka 3,6 mm Ø ANT = Anténa (75 W) EXT.1 = Konektor Scart 1 EXT.2 = Konektor Scart 2 (s S-Video) Napájecí kabel Slot pro CI (Common Interface) CEK-2147UK-STEREO-TEK 3LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

4 Pøíprava Po všech stranách pøístroje nechte nejménì 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Abyste zabránili závadám a nebezpeèným situacím, neumis ujte na televizor žádné pøedmìty. Tento pøístroj lze používat v mírném podnebí. Funkce Barevný televizor s dálkovým ovladaèem. Plnì integrovaná Digitální TV (DVB-T) Pøednastavit lze 100 programù v pásmech VHF, UHF nebo kabelových kanálù. Možnost ladìní kabelových kanálù. Ovládání televizoru je velmi snadné díky systému nabídek. Dva nebo tøi konektory Scart pro externí zaøízení (napøíklad poèítaè, videorekordér, video hry, zvukový systém atd.) Monofonní nebo stereofonní zvukový systém. Teletext (Fastext, Toptext). Možnost pøipojení sluchátek. Možnost pøipojení externích reproduktorù. Pøímý pøístup ke kanálu. APS (Automatický programovací systém). Všechny programy lze pojmenovat. Pøepínání mezi posledními dvìma sledovanými programy. Automatické ladìní dopøedu nebo dozadu. Èasovaè vypnutí. Dìtský zámek. Automatické ztlumení zvuku, když není pøijímán žádný signál. Když není zachycen žádný platný signál, televizor se po 5 minutách automaticky pøepne do pohotovostního režimu. WSS (širokoúhlý obraz). Pøehrávání NTSC. S-Video (pøes konektor SCART) Pøední vstup AV. Skuteènì plochý Bezpeènostní opatøení 1. Napájecí zdroj Pøijímaè by mìl být napájený pouze ze zásuvky se støídavým proudem V, 50 Hz. Zajistìte správné nastavení napìtí pro váš pøístroj. 2. Napájecí kabel Napájecí kabel by mìl být umístìn tak, aby po nìm nikdo nechodil a nehrozilo, že jej poruší pøedmìty umístìné na nìm. Dávejte zvláštní pozor na kabel v místì, kde vstupuje do zástrèky, a v místì, kde vystupuje z pøístroje. 3. Voda a vlhkost Nepoužívejte toto vybavení ve vlhkém a mokrém prostøedí (nepoužívat v koupelnì, døezu v kuchyni a poblíž praèky). Nevystavujte tento pøístroj dešti nebo vodì, mohlo by to být nebezpeèné, a neumis ujte na pøístroj pøedmìty naplnìné vodou. Zabraòte postøíkání vodou. 4. Èištìní Pøed èištìním odpojte televizor z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté èistící prostøedky a prostøedky ve spreji. Používejte mìkký suchý hadøík. 5. Vìtrání Otvory na pøístroji slouží k ventilaci a zajištìní spolehlivého provozu. Aby nedošlo k pøehøátí, nesmí být tyto otvory blokovány nebo zakryty. 6. Blesky V pøípadì bouøky a bleskù nebo pøi odjezdu na dovolenou odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 7. Náhradní díly Když je nutné použít náhradní díly, dbejte na to, aby technik použil náhradní díly specifikované výrobcem nebo mají stejné parametry jako ty originální. Nepovolené náhrady mohou zpùsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná rizika CEK-2147UK-STEREO-TEK 4LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

5 8. Opravy Pøenechejte všechny opravy kvalifikovaným pracovníkùm. Nesnímejte kryt, jelikož by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. 9. Rentgenové paprsky Rentgenové paprsky generované v tomto televizoru jsou dostateènì stínìné. 10. Zdroje otevøeného ohnì Neumis ujte na pøístroj zdroje otevøeného ohnì. Upozornìní! Jakýkoliv zásah neodpovídající pøedpisùm, obzvláštì jakékoliv úpravy vysokého napìtí nebo výmìna obrazovky, mohou vést ke zvýšené koncentraci rentgenových paprskù. Takto upravený televizor nesplòuje licenci a nesmí být používán. Instrukce pro likvidaci: Obaly a obalové pomùcky jsou recyklovatelné a mìly by být pøedány k recyklaci. Obalové materiály, jako igelitové pytle, je tøeba uschovat mimo dosah dìtí. Baterie, vèetnì tìch bez tìžkých kovù, by nemìly být likvidovány s bìžným odpadem. Použité baterie zlikvidujte s ohledem na životní prostøedí. Zjistìte si právní pøedpisy platné ve vaší oblasti. Èištìní obrazovky Televizor je vybaven plochou obrazovkou True Flat. Povrch obrazovky je zakryt fólií. Ta nesmí být v žádném pøípadì poškozena. Èištìní Potaženou obrazovku èistìte mìkkým bavlnìným hadøíkem. K navlhèení hadøíku lze použít jen nezásaditou, zøedìnou mýdlovou vodu na bázi vody nebo alkoholu. Opatrnì povrch otøete hadøíkem do sucha. Nikdy... nesmí být obrazovka èištìna konvenèními èistícími prostøedky na sklo. nesmí být obrazovka vystavena kontaktu s brusným materiálem. nesmí být neèistoty odstraòovány leštìním nebo drhnutím. K odstranìní lepivých látek je možné hadøík navlhèit acetonem. Nikdy neèistìte hadøíkem navlhèeným acetonem skøíò televizoru. PØI ODCHODU Z DOMU NENECHÁVEJTE TELEVIZOR ZAPNUTÝ NEBO V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU UPOZORNÌNÍ NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ELEKTØINOU Symbol blesku s hrotem šípu v rovnostranném trojúhelníku upozoròuje uživatele na pøítomnost neizolovaného nebezpeèného napìtí uvnitø pøístroje, které mùže být dostateènì vysoké na to, aby pøedstavovalo riziko úrazu osob elektrickým proudem. Vykøièník v trojúhelníku má uživatele upozornit na pøítomnost dùležitých pokynù pro provoz nebo údržbu v literatuøe dodávané s produktem CEK-2147UK-STEREO-TEK 5LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

6 Pøed zapnutím televizoru Pøipojení napájení DÙLEŽITÉ: Televizor je navržen pro použití pøi napìtí V AC, o frekvenci 50 Hz. Po vybalení nechte televizor pøed pøipojením do sítì získat pokojovou teplotu. Pøipojení ke vstupnímu konektoru RF Pøipojte kabel antény nebo kabelové TV ke konektoru RF umístìné na zadní stranì televizoru a pøipojte zástrèku vycházející z výstupního konektoru televizoru umístìné na zaøízeních (videorekordér, DVB-T atd.) do tohoto konektoru. Zapnutí/vypnutí televizoru Zapnutí televizoru Televizor zapnete ve dvou krocích: 1.Stlaète sí vý vypinaè na pøedním panelu TVP.TVPse pøepne do modu STANDBY a LED dioda se Modré. 2.Pro zapnutí televizoru z pohotovostního stavu: Stisknìte èíselné tlaèítko na dálkovém ovládání, nebo Stisknìte tlaèítko postupné volby programu nahoru/ dolù na dálkovém ovládání nebo ovládacím panelu televizoru. Obìma zpùsoby se TVP zapne a LED dioda pøestane svítit. Vypnutí televizoru Stlaète tlaèidlo STANDBY na DO,èim TVP pøejde do modu STANDBY a LED dioda se Modré, anebo, stlaète sí vý vypinaè na pøedním panelu,èím vypnete TVP. : &$%/(Ã79Ã 8*(7*( 79Ã5($5Ã3$1(/ Pøipojení jiných zaøízení DÙLEŽITÉ: Pøed pøipojením externího zaøízení vypnìte televizor. Zdíøky pro externí pøipojení jsou na zadní stranì a na pøední stranì televizoru. Informace o pøipojení jiných zaøízení pøes konektor Scart naleznete v pøíruèkách pøíslušných zaøízení. Vložení baterií do dálkového ovladaèe Umístìte baterie správným smìrem, jak je zobrazeno níže. Vyjmìte kryt baterií umístìný na zadní stranì ovladaèe jemným zatlaèením vzhùru od vyznaèené èásti. Vložte dvì baterie typu AAA (R03) nebo baterie rovnocenného typu. Vra te kryt baterií zpìt. TICHÝ REŽIM: Když svùj televizor IDTV vypnete pomocí tlaèítka Pohotovostního režimu (na dálkov. ovl.), pøepne se do TICHÉHO režimu: V tomto režimu hledá televizor nový software. Pokud nìjaký nový software najde, nahraje jej na místo starého bez jakéhokoliv varování. Tichý režim mùžete zrušit kdykoliv chcete pomocí stisku tlaèítka, P+ / P- nebo èíslicových tlaèítek. POZNÁMKA: Vyjmìte baterie z dálkového ovladaèe, pokud jej nebudete delší dobu používat. V opaèném pøípadì by mohl být poškozen vyteèením baterií CEK-2147UK-STEREO-TEK 6LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

7 0(18 Úvodní nastavení Pøi prvním zapnutí televizoru je zapnuta IDTV. Protože to je poprvé, co je IDTV použita, nejsou v pamìti uloženy žádné kanály. Když je televizor zapnutí poprvé, objeví se na obrazovce nabídka s volbou jazyka. Postupnì jsou na obrazovce zobrazeny nápisy znamenající vítejte a zvolte si, prosím, svùj jazyk! ve všech dostupných jazycích. Pomocí stisku tlaèítek nebo vyberte jazyk, který chcete používat, a stisknìte tlaèítko SELECT. V nabídce je vedle SELECT napsáno Vybrat jazyk aby bylo jasné, že Stiskem tlaèítka SELECT se zvolí vybraný jazyk. Informace o používání nabídky mùžete vyvolat pomocí tlaèítka INFO. Dalším stiskem tlaèítka INFO se nápovìda zavøe. Poté se na obrazovce objeví nabídka První instalace. Stiskem tlaèítka nebo zvolte položku zemì, kterou požadujete nastavit, a stisknìte tlaèítko SELECT. 3UYQtÃLQVWDODFH 9\EHUWHÃ]HPL Pokud chcete naladit analogové kanály, zvolte Yes (ano). Pro ladìní analogových kanálù slouží následující nabídka. &=( V nabídce první aplikace: Stiskem tlaèítek nebo zvolte položku zemì a poté zvolte zemi pomocí stisku tlaèítka nebo. Tím ovlivníte proces øazení funkce první aplikace. Výbìr položky pokraèovat provedete tlaèítkem nebo. Stiskem tlaèítek nebo se spustí A.P.S. Pro zrušení prvních aplikací, stisknìte tlaèítko TV/ DTV. Bìhem prvních aplikací se na obrazovce objeví následující zpráva. 2. 1DVWDYWHÃ]HPLÃDÃSRNUDþXMWHÃYÃLQVWDODFL ýhvnr Poté, co První instalace ukonèena, se na obrazovce objeví následující zpráva. $36à 9à þ,11267, 3526Ì0à þ(.(-7( 35ÃÃÃ.$1É/ ÃÃÃ1É<(9 &KFHWHÃVSXVWLWÃDXWRPDWLFNpÃY\KOHGiYiQt" ÃÃÃ&ÃÃÃ& $QR 1H K zapoèetí automatického ladìní zvolte Ano, v opaèném pøípadì Ne. Zvolení možnosti Ano nebo Ne provedete zvýraznìním položky tlaèítkem nebo a následnì stiskem tlaèítka SELECT. IDTV automaticky naladí na pásmo UHF, kanály 21 až 68, a zaène na nich hledat vysílání pozemní digitální televize a zobrazovat jména nalezených kanálù. Tento proces zabere asi pìt minut. Pokud chcete ladìní zrušit, stisknìte tlaèítko MENU kdykoliv bìhem procesu. $XWRPDWLFNpÃY\KOHGiYiQt &RGHFà &RGHFà 9\KOHGiYiQtÃNDQiO Ã8+)ÃÃ3RþNHMWHÃSURVtPÃ%XGHÃWRÃWUYDWÃQ NROLNÃPLQXW =UXãHQtÃY\KOHGiYiQt Poté, co se Automatické ladìní skonèí, objeví se na obrazovce následující zpráva s dotazem na ladìní analogových kanálù. Televizor se pøepne do analogového režimu. &KFHWHÃY\KOHGDWÃDQDORJRYpà NDQiO\" $QRà 1Hà Po skonèení prvních aplikací se na obrazovce objeví seznam programù. V tomto seznamu programù jsou zobrazena èísla programù a názvy, které jim byly pøidìleny. ÃÃ&à ÃÃ&à ÃÃ&à ÃÃ&à ÃÃ&à ÃÃ&à Ãà Ãà ÃÃÃà ÃÃÃà 1È=(9 9<0$=È1Ë 9/2ä(1Ë $8720Ã8./ Jestliže umístìní a / nebo názvy programù nepøijmete, mùžete je zmìnit v nabídce Programming (Program). Podrobnosti naleznete v kapitole Nabídka Program. Pro zobrazení seznamu kanálù v IDTV pøepnìte do režimu IDTV stiskem tlaèítka TV/DTV. Poté stisknìte tlaèítko MENU (nabídka) a vstupte do hlavní nabídky, Seznam kanálù se zobrazí, stisknìte tlaèítko SE- LECT pro vstup do nabídky. Podrobnosti naleznete CEK-2147UK-STEREO-TEK 7LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

8 Základní ovládání Televizor mùžete ovládat dálkovým ovladaèem i tlaèítky na pøístroji. Ovládání pomocí tlaèítek na televizoru Nastavení hlasitosti a výbìr programu lze provádìt pomocí tlaèítek na pøední stranì televizoru. Nastavení hlasitosti Stisknutím tlaèítka hlasitost snížíte a tlaèítkem hlasitost zvýšíte a v dolní èásti obrazovky uprostøed se objeví ukazatel hlasitosti (posuvník). Volba programu Stisknutím tlaèítka P/CH+ pøepnete na následující program a stisknutím tlaèítka -P/CH pøepnete na pøedchozí program. Otevøení MENU (volitelné) MENU otevøete stisknutím tlaèítka MENU. V MENU zvolte podnabídku pomocí tlaèítka -P/CH nebo P/CH+ a otevøete ji pomocí tlaèítka nebo. Informace o používání tìchto nabídek naleznete v èásti Systém nabídek. Ovládání pomocí dálkového ovladaèe Dálkový ovladaè televizoru je urèen k ovládání všech funkcí zvoleného modelu. Funkce budou popsány v souladu se systémem nabídek televizoru. Funkce systému nabídek jsou popsány v èásti Systém nabídek. Nastavení hlasitosti Stisknutím tlaèítka V+ hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlaèítka V-hlasitost snížíte. Na obrazovce se zobrazí ukazatel hlasitosti (posuvník). Volba programu (pøedchozí nebo další program) Stisknutím tlaèítka -P pøepnete na pøedchozí program. Stisknutím tlaèítka P+ pøepnete na další program. Volba programu (pøímý pøístup) Stisknutím èíselných tlaèítek na dálkovém ovladaèi zvolíte programy mezi 0 a 9. Televizor se pøepne na zvolený program. Chcete-li zvolit programy mezi 10-99, musíte použít tlaèítko pro dvouciferná èísla - -. ÃÃ se zobrazí v horní levé èásti obrazovky. Poté lze pøepnout na program zadáním dvou èíslic. Když nestisknete tlaèítko do 3 sekund, funkce se bude ignorovat a zobrazení zmizí. Stejnì tak musíte zadat i druhou èíslici do 3 sekund od zadání první èíslice. Pøepínání programù Pokud chcete vybrat poslední vybraný program, stisknìte tlaèítko P<P (pøepnutí programu). Toto tlaèítko umožòuje pøepínání mezi posledními dvìma programy. Zvolte napøíklad program 8, pak zvolte program 2. Když pak stisknete tlaèítko P<P, zvolí se program 8. Pokud znovu stisknete totéž tlaèítko, vybere se program 2 a tak dále. Bìžné ovládání Stiskem tlaèítka TV /DTV kdykoliv bìhem sledování televizního programu se pøepíná televizor mezi digitálním pozemním vysíláním a analogovým vysíláním. Informaèní tabulka Kdykoliv zmìníte kanál pomocí tlaèítka P+ nebo P- nebo èíslicových tlaèítek, zobrazí se na televizoru nejen obraz kanálu, ale také informaèní tabulka na spodku obrazovky. Ta zùstane na obrazovce po dobu asi tøech vteøin. Informaèní tabulku lze také kdykoliv bìhem sledování televize zobrazit stiskem tlaèítka INFO. Dalším stiskem tlaèítka INFO se tabulka zavøe. ÃÃ57/ÃÃÃÃÃ &+ÃÃÃÃÃ 6LJQiOÃ 1\QtÃÃ1(:6 'DOãtÃÃ1(:6 Informaèní tabulka zobrazuje nìkolik faktù o právì zvoleném kanálu a programu. Jméno kanálu je zobrazeno souèasnì s jeho èíslem v seznamu a sílou signálu na tomto kanálu. Souèasný a následující program ve vysílání je zobrazen spoleènì s èasem zaèátku a skonèení programu. Souèasnì s názvem kanálu se zobrazuje informace o aktuálním èase. Rada Ne všechny kanály vysílají informace o programech. Pokud jméno ani èasy programù nejsou k dispozici, objeví se v informaèní tabulce nápis No Information Available (žádné informace k dispozici). Pokud je kanál zamknutý, musíte zadat správný ètyømístný klíè pro zobrazení kanálu. =DGHMWHÃNOtþÃ]DPNQXWt CEK-2147UK-STEREO-TEK 8LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

9 ,, ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRÙVODCE (EPG) Nìkteré, ale ne všechny, kanály vysílají informace o souèasném a následujícím programu ve vysílání. Jak si jistì povšimnete, informace se automaticky aktualizují. Pokud nejsou informace o programech na kanálu dostupné, zobrazí se pouze jméno kanálu a vedle nápis Nedostupné zádné informace. Stisknìte tlaèítko GUIDE a zobrazí se nabídka elektronického prùvodce EPG. Stisknìte tlaèítka nebo pro navigaci mezi Channels (kanály) a Programmes (programy). Stisknìte tlaèítka nebo pro navigaci uvnitø seznamù kanálù nebo programù. V nabídce prùvodce EPG lze jednoduše zobrazit rozšíøenou nápovìdu pomocí stisku tlaèítka INFO, nápovìdu lze zavøít opìtovným stiskem tohoto tlaèítka. (OHNWURQLFNêÃSU YRGFHÃSURJUDPRYiQtP 1HZVÃà 6Wà Ã21( Ã21(ÃÃÃÃ&RPPRQZHDOWKëÃÃÃ1DFKULJKWHQ Ã%%&Ã7:2ÃÃ'ULYHQÃ&UD]\ÃÃÃ&OLIIRUGÃ7KHÃ%LJÃ5HGÃ'RJ ÃILYHÃÃÃÃÃ7KHÃ&KDUWÃ'DZVRQ VÃ&UHHN Ã),9(ÃÃÃÃÃ7KHÃ&KDUWÃ'DZVRQ VÃ&UHHN 1DYLJRYDW 3OiQ 2. 6OHGRYDW 9tFH V nabídce prùvodce EPG se zobrazují všechny kanály. Pøi vstupu do elektronického prùvodce je zvýraznìn aktuálnì zvolený kanál. Použijte tlaèítka nebo pro zmìnu kanálu. V seznamu se lze pohybovat po stránkách pomocí tlaèítka nebo. Stiskem tlaèítka SELECT zaènete sledovat zvýraznìný kanál. Pokud zvýrazníte program, objeví se na obrazovce krátký popis, rozšíøený popis a èas zaèátku a konce programu. Pokud stisknete tlaèítko SELECT, když je zvýraznìn následující program, nastaví se pro zvolený program upozornìní a na konci øádku kanálu se zobrazí ikonka tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku elektronického prùvodce. Upozornìní na program se nastavuje proto, aby vás mohl pøístroj upozornit na zaèátek zvoleného programu i když sledujete jiný kanál. Pokud nastavíte na nìjaký program upozornìní, pøístroj se vás v urèený èas zeptá, zda-li chcete pøepnout na program. (OHNWURQLFNêÃSU YRGFHÃSURJUDPRYiQtP 1HZV 6WÃà Stiskem MODRÉHO tlaèítka lze zobrazit rozšíøený televizní program. Stiskem tlaèítka INFO lze jednoduše vyvolat nápovìdu. Dalším stiskem tlaèítka INFO se nápovìda zavøe. Stiskem MODRÉHO tlaèítka se zobrazí následující nabídka elektronického prùvodce. (OHNWURQLFNêÃSU YRGFHÃSURJUDPRYiQtP %%&Ã21(Ãà 78( Ã%%&Ã21(Ãà 1HGRVWXSQpÃåiGQpÃLQIRUPDFH Ã%%&Ã7:2Ãà Ã)LYHÃÃà Ã%%&Ã&KRLFH ',6&29(5< %%&Ã1(:6à %%&LÃÃà 1DYLJRYDW =P QLWÃþDV 3RVXQRXWÃRÃGHQ 6WÃà Stiskem ŽLUTÉHO/MODRÉHO tlaèítka se lze posouvat vzad / vpøed v televizním programu po dnech. Stiskem tlaèítek / lze u televizního programu mìnit èas. Stiskem tlaèítka INFO lze jednoduše vyvolat nápovìdu. Dalším stiskem tlaèítka INFO se nápovìda zavøe. Zobrazení titulkù U digitálního pozemního vysílání (DVB-T) jsou nìkteré programy vysílány s titulky. Bìhem sledování tìchto programù lze samozøejmì tyto titulky zobrazit. Kdykoliv je stisknuto ZELENÉ tlaèítko, objeví se na obrazovce OSD menu pro výbìr titulkù. Titulky lze zde ZAPNOUT nebo VYPNOUT. Informace o výbìru jazyka titulkù naleznete v Jazyková nastavení v sekci Konfigurace. TELETEXT Použití teletextu a jeho funkce jsou identické s analogovým teletextovým systémem. Prosíme, pøeètìte si èást Analogový teletext. Poznámka: Pokud jsou titulky ZAPNUTY (on), nelze použít v digitálním režimu teletext. Pro zapnutí teletextu nejprve vypnìte titulky (OFF). Systém nabídek IDTV Nabídku IDTV lze zobrazit pouze pokud právì sledujete vysílání pozemní digitální televize. Stisknìte tlaèítko TV/DTV, èímž se bìhem analogového režimu televizoru pøepnete do režimu IDTV. 1. Stisknìte tlaèítko MENU. Na obrazovce se objeví nabídka zobrazená dole:, 9tFH ÃÃÃÃ57/ Ã21(ÃÃÃÃ&RPPRQZHDOWKëÃÃÃÃ1DFKULJKWHQ Ã%%&Ã7:2ÃÃÃ'ULYHQÃ&UD]\ÃÃ&OLIIRUGÃ7KHÃ%LJÃ5HGÃ'RJ ÃILYH7KHÃ&KDUW'DZVRQ VÃ&UHHN Ã),9(ÃÃÃÃÃ7KHÃ&KDUWÃ'DZVRQ VÃ&UHHN 1DYLJRYDW 3OiQ 2. 8SRPtQND 9tFH CEK-2147UK-STEREO-TEK 9LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

10 L L +ODYQtPHQX 6H]QDPÃNDQiO,QVWDODFH.RQILJXUDFH ýdvrydþh Stisknìte tlaèítko nebo a zvolte položku Presunout v nabídce Seznam kanálù. Vedle položky SELECT se objeví nápis Presunout, který upozoròuje, že stiskem tlaèítka SELECT bude zvýraznìný kanál posunut na požadovanou pozici v seznamu kanálù. 1DVWDYHQtÃ79 % åqpãur]kudqt Seznam kanálù Pomocí tlaèítek nebo na dálkovém ovládání bìhem zobrazené hlavní nabídky najdìte a zvýraznìte první položku, Seznam kanálù, a stisknìte tlaèítko SELECT, èímž se zobrazí seznam kanálù Seznam kanálù. V této nabídce lze provádìt následující operace: 1. Navigování v celém seznamu kanálù 2. Posun kanálù * 3. Mazání kanálù 4. Pøejmenovávání kanálù 5. Pøidávání zámkù ke kanálùm 6. Nastavování oblíbených kanálù Seznam kanálù je místo, kde se provádí veškerá organizace kanálù. * V závislosti na výbìru u položky Zemì pøi první instalaci nemusí být možnost Presunout v Seznamu kanálù viditelná. 6H]QDPÃNDQiO Ã Ã%%&Ã21( Ã%%&Ã7:2 Ã,79Ã Ã&KDQQHOÃ Ã%%&Ã7+5(( Ã7HOHWH[W Ã%%&Ã)285 %%&Ã21( Ã6N\Ã7UDYHO Ã8.+LVWRU\ Ã57/ 9\EUDW 3 HVXQRXW 9\PD]DW GLWRYDWÃQi] 8]DPNQRXW 2EOtEHQp )XQNFHÃÃÃ9\EUDWÃNDQiOÃ6OHGRYDWÃÃÃÃÃ9tFH 2. L Navigování v celém seznamu kanálù Stisknìte tlaèítko nebo pro zvolení pøedchozího nebo následujícího kanálu. Mùžete stisknout tlaèítka nebo pro posun o stránku nahoru nebo dolù. Pro sledování urèitého kanálù jej nejprve zvýraznìte pomocí tlaèítek nebo a poté stisknìte tlaèítko nebo Vybrat bìhem toho, co je v nabídce seznamu kanálù zvýraznìna položka Vybrat. Posun kanálù v seznamu kanálù Stisknìte tlaèítko nebo pro zvolení kanálu, který má být posunut. 6H]QDPÃNDQiO Ã Ã%%&Ã21( Ã%%&Ã7:2 Ã,79Ã Ã&KDQQHOÃ Ã%%&Ã7+5(( Ã7HOHWH[W Ã%%&Ã)285 %%&Ã21( Ã6N\Ã7UDYHO Ã8.+LVWRU\ Ã57/ 9\EUDW ÃÃÃÃÃ3 HVXQRXWÃÃÃ 9\PD]DW GLWRYDWÃQi] 8]DPNQRXW 2EOtEHQp )XQNFHÃÃÃÃÃ9\EUDWÃNDQiOÃ3 2. HVXQRXWÃÃÃÃ9tFH Stisknìte tlaèítko SELECT a zvolený kanál se zvýrazní. Pomocí tlaèítka nebo zvolte novou pozici pro tento kanál a stiskem tlaèítka SELECT pøesunete kanál na zvolenou pozici a vrátíte se do nabídky. Mazání kanálù v seznamu kanálù Stisknìte tlaèítko nebo a zvolte kanál, který má být smazán. Stisknìte tlaèítka nebo a zvolte položku Vymazat v nabídce Seznam kanálù. V nabídce seznamu kanálù se vedle položky SELECT objeví nápis Vymazat, který upozoròuje, že stiskem tlaèítka SELECT se zvýraznìný kanál smaže ze seznamu kanálù. 6H]QDPÃNDQiO Ã Ã%%&Ã21( Ã%%&Ã7:2 Ã,79Ã Ã&KDQQHOÃ Ã%%&Ã7+5(( Ã7HOHWH[W Ã%%&Ã)285 %%&Ã21( Ã6N\Ã7UDYHO Ã8.+LVWRU\ Ã57/ 9\EUDWÃ 3 HVXQRXWÃÃ 9\PD]DWÃ GLWRYDWÃQi] ÃÃÃÃÃ2EOtEHQp 8]DPNQRXW )XQNFHÃÃÃ9\EUDWÃNDQiOÃÃÃÃ9\PD]DWÃÃ9tFH 2. Stisknìte tlaèítko SELECT a smažte zvýraznìný kanál ze seznamu kanálù. Na obrazovce se poté objeví zpráva zobrazená dole: 9\EUDQiÃVOXåEDÃEXGHÃWUYDOHÃRGVWUDQ QDÃDÃVH]QDPÃ 2EOtEHQpÃEXGHÃY\SQXWÃ-VWHÃVLÃMLVWL"Ã $QR Stisknìte tlaèítko nebo a zvýraznìte požadovanou možnost. Pokud stisknete tlaèítko SELECT bìhem toho, co je zvýraznìno Ano, vybraný kanál se smaže. Vybráním možnosti Ne se operace mazání kanálu zruší. 1H CEK-2147UK-STEREO-TEK 10 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

11 L L L Pøejmenovávání kanálù Pokud chcete pøejmenovat kanál, musíte jej nejprve vybrat pomocí tlaèítek nebo a poté zvýraznit položku Editovat název pomocí tlaèítek nebo. Stisknìte tlaèítko SELECT pro aktivaci funkce pøejmenování. 6H]QDPÃNDQiO Ã Ã%%&Ã21( Ã%%&Ã7:2 Ã,79Ã Ã&KDQQHOÃ Ã%%&Ã7+5(( Ã7HOHWH[W Ã%%&Ã)285 %%&Ã21( Ã6N\Ã7UDYHO Ã8.+LVWRU\ Ã57/ Pro nastavení kanálu jako oblíbeného nejprve tedy zvolte položku Oblíbené v nabídce seznamu kanálù, poté stisknìte tlaèítko SELECT, na obrazovce se objeví nabídka Editace seznamu oblíbených. Své oblíbené kanály mùžete zaøadit do seznamù Seznam 1, Seznam 2, Seznam 3, Seznam 4 a Seznam 5. Pomocí 5 seznamù lze kanály øadit do tématických kategorií (sport, hudba apod.). Aktivováním seznamu oblíbených kanálù urèitého èísla v podnabídce Režim oblíbených nabídky Konfigurace bude možné procházet pouze kanály na seznamu. Nabídka Configuration je pøístupná pøímo z hlavní nabídky. GLWRYDWÃQi]Ã ÃÃÃÃÃ2EOtEHQp 9\EUDWÃ 3 HVXQRXWÃÃ9\PD]DW 8]DPNQRXW )XQNFHÃÃÃ9\EUDWÃNDQiOÃÃ(GLWRYDWÃQi]HYÃÃÃÃÃ9tFH 2. Teï tlaèítka a posouvají na pøedchozí/následující místo pro písmeno nebo znak. Stisknutím tlaèítka nebo se pøepínají znaky, napø. písmeno b se po stisku tlaèítka stává a, a po stisku stává c. Stiskem èíslicových tlaèítek 0..9 se nahradí zvýraznìný znak nìkterým ze znakù zobrazených nad tlaèítkem postupnì, jak je tlaèítko stiskáváno. Stisknìte tlaèítko MENU pro zrušení pøejmenovávání nebo tlaèítko SELECT pro uchování nového jména. Pøidávání zámkù ke kanálùm Funkce Zámku kanálù poskytuje možnost zamknout kanál pomocí hesla, napø. rodièi. K uzamknutí kanálu je potøeba znát heslo pro rodièovský zámek (základní hodnota je nastavena z továrny na 0000 a lze ji zmìnit pouze v nabídce Konfigurace. Stiskem tlaèítek nebo zvolte kanál, který chcete uzamknout a zvolte položku Uzamknout pomocí tlaèítek nebo. 6H]QDPÃNDQiO Ã Ã%%&Ã21( Ã%%&Ã7:2 Ã,79Ã Ã&KDQQHOÃ Ã%%&Ã7+5(( Ã7HOHWH[W Ã%%&Ã)285 %%&Ã21( Ã6N\Ã7UDYHO Ã8.+LVWRU\ Ã57/ 9\EUDWÃ 3 HVXQRXWÃÃ9\PD]DW GLWRYDWÃQi] ÃÃÃÃÃ2EOtEHQp 8]DPNQRXW 2. =DGHMWHÃNOtþÃ]DPNQXWt Nastavování oblíbených kanálù Nìkteré kanály lze nastavit jako oblíbené a poté lze navigovat pouze uvnitø tìchto kanálù. Pokud chcete nastavit nìkterý kanál jako oblíbený, zvolte položku Oblíbené v nabídce Seznam kanálù. (GLWDFHÃVH]QDPXÃREOtEHQêFKÃÃÃÃÃ Ã%%&Ã21( Ã%%&Ã7:2 Ã,79Ã Ã&KDQQHOÃ Ã%%&Ã7+5(( Ã7HOHWH[W Ã%%&Ã)285 Ã6N\Ã7UDYHO Ã8.+LVWRU\ 6H]QDPÃÃÃÃ6H]QDP ÃÃÃ6H]QDPÃÃ6H]QDPÃÃÃ 6H]QDPÃ 9\EHUWHÃVH]QDPÃÃÃÃÃ9\EUDWÃNDQiOÃÃÃ3 2. LGDW2GVWUDQLWÃÃÃÃÃ9tFH Jak pøidat kanál do seznamu oblíbených: Stisknìte tlaèítka /, zvýraznìte kanál, který chcete pøidat do seznamu oblíbených. Vyberte èíslo seznamu pomocí tlaèítek /. Stiskem tlaèítka SELECT se zvýraznìný kanál pøidá do seznamu zvoleného èísla. Každý kanál má u sebe ikonku, která udává èíslo seznamu oblíbených kanálù, ve kterém je. (napø. Na obrázku nahoøe ukazuje ikona, že kanál BBC ONE je pøidán do seznamu List1.) Odstranìní kanálu ze seznamu oblíbených: Vyberte kanál, který chcete odebrat ze seznamu oblíbených; Vyberte èíslo seznamu, ze které bude kanál odebrán, a poté stisknìte tlaèítko SELECT. V nabídce zmizí ikona ukazující pøidání kanálu do seznamu oblíbených. Poznámka: Každý kanál mùže být pøidán do více než jednoho seznamu oblíbených kanálù. Pro aktivaci Oblíbených kanálù, pøejdìte do nabídky Configuration (konfigurace) a zvolte èíslo seznamu v režimu Režim oblíbených pomocí tlaèítek nebo. Pro zrušení aktivovaných oblíbených kanálù nastavte položku Režim oblíbených na Vyp. (vypnuto). Používání MODRÉHO tlaèítka pro navigaci v oblíbených kanálech: V seznamu oblíbených kanálù lze navigovat pomocí stisku MODRÉHO tlaèítka. Každým stiskem MO- DRÉHO tlaèítka lze navigovat mezi prvními kanály každého seznamu oblíbených kanálù, postupným stiskem tlaèítka. Pokud je vybrán seznam kanálù, lze mezi oblíbenými kanály navigovat pomocí stisku tlaèítek P+ nebo -P CEK-2147UK-STEREO-TEK 11 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

12 Nápovìda pomocí tlaèítka INFO Všechny nabídky mají nápovìdu, kterou lze vyvolat pomocí tlaèítka INFO. Pro nabídku Seznam kanálù se zobrazuje následující zpráva. 6WLVNQ WHÃWODþtWNRÃ6(/(&7ÃQDÃGiONRYpPÃRYODGDþLÃSURÃS LGiQtÃNDQiXÃGRà ]YêUD]Q QpKRÃVH]QDPXÃREOtEHQêFKÃ=REUD]tÃVHÃLNRQDÃNWHUiÃLQGLNXMHÃGR NWHUpKRÃVH]QDPXÃNDQiOÃSDW t Rada: Položka More po stisku tlaèítka INFO vyvolává rychlé a jednoduché použití všech nabídek IDTV zobrazením informací o vybrané nabídce. Instalace Nabídka Instalace vám v zásadì pomáhá sestavit tabulku kanálù Seznam kanálù co nejefektivnìji. +ODYQtPHQX 6H]QDPÃNDQiO,QVWDODFH &=( Stiskem tlaèítek nebo vyberte položku nabídky, kterou chcete upravit. A stiskem tlaèítek nebo upravte položku zemì. Výbìr položky pokraèovat provedete tlaèítkem nebo. Stiskem tlaèítek nebo se spustí A.P.S. Pro zrušení prvních aplikací, stisknìte tlaèítko TV/ DTV. Bìhem prvních aplikací se na obrazovce objeví následující zpráva..rqiljxudfh ýdvrydþh 1DVWDYHQtÃ79 % åqpãur]kudqt $36à 9à þ,11267, 3526Ì0à þ(.(-7( 35ÃÃÃ.$1É/ ÃÃÃ1É<(9 ÃÃÃ&ÃÃÃ& Tato nabídka obsahuje následující položky: 1. Automatické vyhledávání 2. Rucní vyhledávání 3. První instalace,qvwdodfh $XWRPDWLFNpÃY\KOHGiY 5XþQtÃY\KOHGiYiQt 3UYQtÃLQVWDODFH Automatické naladìní: Automatické ladìní se spustí stiskem tlaèítka SELECT po volbì položky Automatické vyhledávání. =NRQWUROXMWHÃSURVtPÃS LSRMHQtÃDQWpQ\Ã&KFHWHà VSXVWLWÃDXWRPDWLFNpÃY\KOHGiYiQt"Ã3 HGFKR]t $QRà 1Hà Na obrazovce se objeví následující zpráva. Vyberte Ano nebo Ne pomocí tlaèítek nebo a poté volbu potvrïte stiskem tlaèítka SELECT. Pokud je vybráno Ano, zaène automatické ladìní. Volbou Ne se automatické naladìní zruší. Po skonèení ladìní digitálních kanálù se objeví otázka, zda-li se má pokraèovat ladìním analogových kanálù. &KFHWHÃY\KOHGDWÃDQDORJRYpà NDQiO\" $QRà Vyberte Ano a poté stisknìte tlaèítko SELECT pro ladìní analogových kanálù. Následující nabídka se objeví na obrazovce pøi ladìní analogových kanálù. 1Hà Po dokonèení automatického ladìní se na obrazovce objeví seznam programù. V tomto seznamu programù jsou uvedena èísla programù a názvy, které jim byly pøidìleny. Jestliže vám umístìní a / nebo názvy programù nevyhovují, mùžete je zmìnit v podnabídce nabídky settings (s nastaveními). Budou prohledány všechny dostupné vysílací služby a vytvoøí se automaticky tabulka s kanály. Všechny nalezené kanály jsou uloženy a uspoøádány podle svých èísel. Nìkteré služby se nemusí zobrazit se správným èíslem kanálu. V èase tisku tohoto návodu nevysílali všichni poskytovatelé èísla kanálù jako souèást informací o kanálu. Ruèní naladìní: V nabídce Rucní vyhledávání se zadá ruènì èíslo multiplexu a je prohledáván pouze tento multiplex. Pro každé platné èíslo kanálu se objeví úroveò signálu, kvalita signálu a sí na spodní èásti obrazovky. Jak bìhem ruèního tak bìhem automatického ladìní se do databáze nepøidává již jednou uložený kanál, aby nedocházelo k ukládání duplikátních kanálù. První instalace Uživatel mùže použít tuto položku pro nahrání výchozích nastavení, která byla pøístroji nahrána v továrnì. Pro instalaci továrních nastavení zvolte nabídku První instalace a poté stisknìte tlaèítko SELECT, následnì se vás pøístroj zeptá na nìkolik voleb. Potvrzením Ano CEK-2147UK-STEREO-TEK 12 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

13 pomocí tlaèítka SELECT pøi zvoleném Ano se vymaže existující tabulka kanálù. -VWHÃVLÃMLVWLÃåHÃFKFHWHÃY\PD]DWÃYãHFKQ\ÃNDQiO\ÃDà QDVWDYHQtÃSURÃSUYQtÃLQVWDODFL"à $QRà Poté, co se nahrají tovární nastavení, objeví se nabídka První instalace. Jako první se na obrazovce objeví nabídka pro volbu jazyka. Pomocí tlaèítek nebo zvolte požadovaný jazyk a poté stiskem SELECT svou volbu potvrïte. Po zvolení jazyka se na obrazovce objeví otázka, zdali chcete spustit automatické ladìní. 1Hà &KFHWHÃVSXVWLWÃDXWRPDWLFNpÃY\KOHGiYiQt" $QRà Zvolte Yes (ano) pomocí tlaèítek nebo a poté stisknìte tlaèítko SELECT, pokud chcete zaèít instalaci. Po skonèení ladìní digitálních kanálù se objeví otázka, zda-li se má pokraèovat ladìním analogových kanálù. 1Hà Konfigurace Stisknìte tlaèítko MENU pro zobrazení hlavní nabídka a tlaèítko pro zvýraznìní položky Configuration, poté stisknìte tlaèítko SELECT pro zobrazení nabídky Configuration (konfigurace). Stisknìte tlaèítko pro opuštìní nabídky. +ODYQtPHQX 6H]QDPÃNDQiO,QVWDODFH.RQILJXUDFH ýdvrydþh 1DVWDYHQtÃ79 % åqpãur]kudqt V seznamu uvidíte rùzné konfiguraèní funkce, zároveò s tím i obraz aktuálního kanálu pøes ètvrt obrazovky. Mùžete vybrat funkci zvýraznìním odpovídajícího øádku v nabídce pomocí tlaèítek nebo. &KFHWHÃY\KOHGDWÃDQDORJRYpà NDQiO\".RQILJXUDFH 5HåLPÃREOtEHQêFK 9\S $QRà 1Hà 6H]QDPÃNDQiO 3RX]HÃ79 1DVWDYHQtÃMD]\ND Vyberte Yes (ano) stiskem tlaèítek nebo a poté stisknìte tlaèítko SELECT pro ladìní analogových kanálù. Následující nabídka se objeví na obrazovce pøi ladìní analogových kanálù. 5RGLþRYVNpÃQDVWDYHQt 1DVWDYHQtà DVX $NWXDOL]DFHÃUHFHLYHUX 9Ã(8 =HP $UWH ýhvnr =P QDÃUHåLPXÃREOtEHQêFK 2. 9\EHUWHÃUHåLP L 9tFH &=( Stiskem tlaèítek nebo vyberte položku, kterou chcete upravit. A stiskem tlaèítek nebo upravte položku zemì. Výbìr položky pokraèovat provedete tlaèítkem nebo. Stiskem tlaèítek nebo se spustí A.P.S. Pro zrušení prvních aplikací, stisknìte tlaèítko TV/ DTV. Bìhem prvních aplikací se na obrazovce objeví následující zpráva. $36à 9à þ,11267, 3526Ì0à þ(.(-7( 35ÃÃÃ.$1É/ ÃÃÃ1É<(9 ÃÃÃ&ÃÃÃ& Režim oblíbených kanálù Tato funkce zapíná nebo vypíná režim oblíbených kanálù. Použijte tlaèítko nebo pro nastavení položky Favourite Mode na Seznam 1, Seznam 2,..., Seznam 5 nebo Vyp. Zvolením Vyp. (vypnuto) se režim oblíbených kanálù vypne. Pokud je položka Režim oblíbených nastavena pøes volbu èísla seznamu kanálù, bìhem normálního provozu budou tlaèítka P+ a P- pøepínat pouze mezi kanály, které jsou nastaveny jako oblíbené na zvoleném seznamu kanálù. Seznam kanálù V nabídce Konfigurace zvýraznìte položku Seznam kanálù stiskem tlaèítek nebo. Použijte tlaèítka nebo pro nastavení položky Seznam kanálù na Pouze TV or Pouze rádio. Tato funkce zapíná navigaci pouze pøes zvolený typ seznamu kanálù. Pokud je nastaveno Pouze rádio, lze pomocí tlaèítek P+ nebo P- navigovat pouze v kanálech rádia CEK-2147UK-STEREO-TEK 13 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

14 Jazyková nastavení V nabídce Konfigurace zvýraznìte položku Nastavení jazyka stiskem tlaèítek nebo. Stisknìte SE- LECT a na obrazovce se objeví podnabídka Nastavení jazyka: 1HVSUiYQêÃNOtþÃ]DPNQXWt Pokud je klíè správný, zobrazí se nabídka Parental Settings vèetnì následujících položek: -D]\NÃV\VWpPX -D]\NÃ]YXNGRSURYRGX -D]\NÃWLWXON ýhvn\ ýhvn\ 9\S =iphnãsrgohãy NX 9qNà =iphnãphqx ÃÃ,QVWDODFH 1DVWDYWHÃNOtþÃ]DPNQXWt Použijte tlaèítka nebo pro zvýraznìní položky nabídky, kterou chcete upravit. Jazyk systému Položky Jazyk systému urèuje jazyk zobrazených nabídek. Pomocí tlaèítek nebo provedete nastavení systémového jazyka. Jazyk zvuk.doprovodu Digitální televizní kanály mohou vysílat více zvukových stop ve více jazycích. Tato funkce zvolí jazykovou stopu, kterou uslyšíte, pokud pøepnete na kanál s více jazykovými stopami. Pomocí tlaèítek nebo lze pøepínat mezi jazykovými možnostmi. Jazyk titulkù Digitální pozemní televizní kanály mohou vysílat titulky zobrazitelné na obrazovce, napø. pro nedoslýchavé. Tato funkce zvolí požadovaný jazyk titulkù a umožòuje automatické zobrazení titulkù kdykoliv jsou ve vysílání k dispozici. Pomocí tlaèítek nebo lze pøepínat mezi Vyp (vypnuto) a jazykovými možnostmi. Rodièovská nastavení Nìkteré kanály vysílají materiál, který nechcete aby vidìli mladší èlenové vaší rodiny. Jakýkoliv kanál lze zamknout tak, aby bez zadání ètyømístného kódu PIN nebylo možné jej sledovat. Takovýmto zpùsobem lze chránit mladší diváky pøed jim nevhodným materiálem na kterémkoliv programu. Tato funkce zapíná nebo vypíná systém ochrany nabídek a umožòuje zmìnu kódu PIN. Funkce zamknutí kanálu nebo nabídky. Použijte tlaèítka nebo pro zvýraznìní položky Rodicovské nastavení. Stisknìte tlaèítko SELECT pro vstup do této nabídky. Zobrazí se okénko pro zadání klíèe. =DGHMWHÃNOtþÃ]DPNQXWt Výchozím nastaveným kódem je pouze Zadejte klíè. Pokud je zadán špatný klíè, následující zpráva se zobrazí na obrazovce a ta se navrátí do pøedchozího stavu. Použijte tlaèítka nebo pro zvýraznìní položky nabídky, kterou chcete upravit. Zámek podle vìku: Pomocí tlaèítek nebo lze nastavit Maturity Lock (zámek podle vìku) na Vyp (vypnuto), Vìk 4, Vìk 5,... Vìk 17, Vìk 18. Zámek nabídek: Zde lze nastavit/pøenastavit zámek pro hlavní nabídku nebo instalaèní nabídku. Pokud je zámek vypnut, bude k systému nabídek volný pøístup. Vyp (vypnuto): Všechny nabídka jsou odemknuté. Hlavní menu: Hlavní nabídka je pøístupná pouze pøes správný klíè. Bez klíèe tedy není možné pøidávat, mazat, pøejmenovávat, posouvat kanály nebo nastavovat èasovaèe. Instalace: Instalaèní nabídka je zamknutá, takže uživatel nemùže pøidávat kanály. Zmìny budou uloženy po opuštìní nabídky Konfigurace. Nastavte klíè zamknutí: V nabídce Nastavte klíè zamknutí lze zmìnit klíè nebo nastavit/zmìnit režim rodièovského zámku. Nastavení ìasu: V nabídce Konfigurace zvýraznìte položku Nastavení ìasu stiskem tlaèítek nebo. Stisknìte SELECT a na obrazovce se objeví podnabídka Nastavení ìasu: $NWXiOQtà DV 1DVWDYHQtà DVRYpKRÃSiVPD DVRYpÃSiVPR $XWRPDWLFN\ *07à Pomocí tlaèítek nebo zvýraznìte položku Nastavení èasového pásma. Èasové pásmo lze nastavit pomocí tlaèítek nebo. Lze jej nastavit na Automaticky nebo Ruìni. Pokud je nastaveno na Automaticky, položky Aktuální ìas a Ìasové pásmo nebude možné zmìnit. Pokud je nastaveno na MANUAL, lze zmìnit položku Ìasové pásmo : Stiskem tlaèítka nebo lze zvolit èasové pásmo. Pomocí tlaèítek nebo lze zmìnit èasové pásmo mezi GMT-12 až GMT+12. Aktuální èas na vrchu nabídky se poté zmìní podle zvoleného èasového pásma CEK-2147UK-STEREO-TEK 14 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

15 0(18 L Aktualizace receiveru IDTV lze upgradovat pomocí nabídky konfigurace, do které se dostanete z hlavní nabídky..rqiljxudfh 5HåLPÃREOtEHQêFK 6H]QDPÃNDQiO 1DVWDYHQtÃMD]\ND 5RGLþRYVNpÃQDVWDYHQt 1DVWDYHQtà DVX $NWXDOL]DFHÃUHFHLYHUX 9\S 3RX]HÃ79 9Ã(8 2. 9\KOHGiYiQtÃDNWXDOL]DFH =HP ýhvnr V nabídce konfigurace zvýraznìte položku Aktualizace receiveru pomocí stisku tlaèítek nebo a po stisku tlaèítka SELECT zaène upgradovací proces. Objeví se následující nabídka. $NWXDOL]DFHÃVRIWZDUH 9\KOHGiYiQtÃDNWXDOL]DFHÃýHNHMWHÃSURVtPÃQHERà VWLVNQ WHÃ0(18ÃSURÃ]UXãHQt ÃÃ3RVWXSÃY\KOHGiYiQt Poté, co je vyhledávání dokonèeno, objeví se zpráva Dokonèeno vyhledávání upgradu. Žádný nový software nebyl nalezen - zobrazí se na obrazovce, pokud nebyl nalezen žádný nový software. Èasovaèe Zobrazte hlavní nabídku stisknutím tlaèítka MENU. Zvýraznìte položku Timers (èasovaèe) stisknutím tlaèítka nebo a poté stiskem tlaèítka SELECT zobrazte nabídku Timer. +ODYQtPHQX 6H]QDPÃNDQiO,QVWDODFH.RQILJXUDFH ýdvrydþh 1DVWDYHQtÃ79 % åqpãur]kudqt Až pìt oddìlených událostí pro èasovaè mùže být nastaveno a každá je zobrazena v oknì Programme Timers, ukazuje se èíslo události, zvolený kanál, èas zaèátku, èas konce, datum a režim - a se jedná o aktivní událost nebo ne. ýdvrydþhãsurjudp igqpããmppqrãndqioxãã6wduwãããã.rqhfãããã'dwxpãã5hålp ÃÃÃÃ,79ÃÃÃÃÃ1HDNWLYQt ÃÃÃÃ%%&Ã21(ÃÃ1HDNWLYQt ÃÃÃÃ%%&Ã21(ÃÃ1HDNWLYQt ÃÃÃÃ%%&Ã21(ÃÃ1HDNWLYQt ÃÃÃÃ%%&Ã21(ÃÃ1HDNWLYQt ÃÃÃÃ%%&Ã21(ÃÃ1HDNWLYQt L $UWH 9tFH Nastavení události provedete volbou jejího režimu pomocí tlaèítek nebo a stiskem SELECT, zobrazí se vstupní okno èasovaèe. 7\S 1i]HY 6WDUW.RQHF 'DWXP 5HåLP 79 Ã,79 -HGQRX Zde je možné nastavit všech šest druhù nastavení - typ kanálu, jméno kanálu, èas zaèátku, èas konce, datum a frekvenèní režim. Mezi jednotlivými nastaveními se lze volnì pohybovat pomocí tlaèítek nebo. Typ kanálu se nastavuje tlaèítkem nebo. Umožòuje zobrazovat pouze vybrané typy kanálù. Jméno kanálu se nastavuje pomocí tlaèítka nebo a zobrazuje se kanál, který daný program vysílá. Èas zaèátku, konce a datum se nastavují pomocí èíslicových tlaèítek na dálkovém ovladaèi ve 24- hodinovém formátu. Frekvenèní režim urèuje, s jakou frekvencí se bude tato událost opakovat, nastavuje se pomocí tlaèítek a, a to na Jednou, Dennì nebo Týdnì. Nastavení TV 5DGD 3RNXGà QHQtà ]DGiQRà SODWQpà þtvorã SURà ]DþiWHNÃDÃNRQHFÃQHERÃGDWXPÃREMHYtÃVHÃQDà REUD]RYFHà ]SUiYDà Ä(QWHUHGà WLPHà LVà QRWà YDOLG³Ã]DGDQêÃþDVÃQHQtÃSODWQê Pro procházení funkcí televizoru lze použít tuto položku. Nabídka Nastavení TV (nastavení digitální televize) je pøístupná pøímo z hlavní nabídky. Stisknìte tlaèítko MENU a zobrazte hlavní nabídku, poté použijte tlaèítek nebo pro zvýraznìní položky Nastavení TV. Stisknìte tlaèítko SELECT a zobrazí se okno nabídky Nastavení TV. Podrobné informace o všech položkách v nabídce lze nalézt v èásti s názvem Systém nabídek analogové TV. +ODYQtPHQX 6H]QDPÃNDQiO,QVWDODFH.RQILJXUDFH ýdvrydþh 1DVWDYHQtÃ79 % åqpãur]kudqt 3 HVXQRXW=P QLW 2SXVWLW 2. (GLWRYDWÃþDVRYDþ 9tFH CEK-2147UK-STEREO-TEK 15 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

16 Bìžné rozhraní Stisknìte tlaèítko MENU a zobrazí se hlavní nabídka, poté pomocí tlaèítek nebo zvolte øádku Bìžné rozhraní (slot pro rozšiøující karty) a stisknìte tlaèítko SELECT. +ODYQtÃPHQX 6H]QDPÃNDQiO,QVWDODFH.RQILJXUDFH ýdvrydþh 1DVWDYHQtÃ79 % åqpãur]kudqt Pokud chcete sledovat placené kanály vysílané pøes digitální televizi, musíte se stát zákazníkem nìkteré z firem, které placené programy poskytují. Jakmile se stanete zákazníkem, získáte od firmy tzv. Conditional Access Module (CAM) a kartu, které musíte zasunout do televizoru pomocí následujícího postupu. 1. Vypnìte televizor a vytáhnìte zástrèku ze zásuvky. 2. Vložte CAM a poté kartu do zdíøky, která je umístìna v krytu na levé èásti televizoru (z pøedního pohledu). CAM by mìla být vložen správnì, je nemožné ji zcela vložit pokud je obrácenì. Pokud je CAM vkládán pomocí násilí, mùže dojít k poškození samotného modulu nebo terminálu TV. 3. Pøipojte televizor k elektrické síti, zapnìte jej a poté poèkejte malou chvilku, než se karta aktivuje. Nìkteré moduly CAM mohou vyžadovat následující nastavení. Prosíme nastavte CAM pomocí nabídky IDTV, poté položky Bìžné rozhraní a poté stiskem SE- LECT. (Nabídky pro nastavení CAM se nezobrazuje, pokud to není potøeba.) Pro zobrazení informací o smlouvì: Vstupte do IDTV; stisknìte tlaèítko MENU, poté zvolte položku Bìžné rozhraní a stisknìte tlaèítko SELECT. Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva znamenající Není vložen žádný modul pro Common Interface. Podrobnosti o nastavení modulu naleznete v návodu k nìmu. Systém nabídek analogové TV Televizor je vybaven systémem nabídek pro snadnou manipulaci multifunkèního systému. Televizor se ovládá výbìrem pøíkazù, které se zobrazují na obrazovce. Stisknìte tlaèítko MENU. MENU se zobrazí uprostøed obrazovky. Všechny vybrané položky v tomto systému nabídek jsou oznaèeny ZVÝRAZNÌNÝMI znaky. Chcete-li zvolit podnabídku, použijte tlaèítka nebo a stisknìte tlaèítko nebo. MENU Systém nabídek je popsán níže. Nìkteré nabídky lze otevøít pøímo pomocí následujících tlaèítek na dálkovém ovladaèi. MENU Tlaèítko, Nabídka. Èervené tlaèítko, Režimy ekvalizéru. Zelené tlaèítko, Režimy obrazu. Žluté tlaèítko, Nabídka Feature (Funkce). Modré tlaèítko, Nabídka Install (Instalace). Tlaèítko INFO, Nabídka Program. Tlaèítko MENU má dvì funkce; první s nich je otevírání a zavírání nabídky a druhá z nich je zavírání podnabídky a otevírání její nadøazené nabídky. Nabídka Zvuk Po otevøení MENU bude možnost Zvuk první vybranou položkou. MENU vyberte položku ZVUK tlaèítkem nebo, a pak otevøete nabídku stisknutím tlaèítka nebo. Ã 0212 Nastavení hlasitosti Po vstupu do nabídky Zvuk bude možnost Hlasitost první položkou. Stisknutím tlaèítka hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlaèítka hlasitost snížíte. Nebo mùžete nastavení hlasitosti zmìnit pøímo pomocí tlaèítka V+ (zvýšení) nebo V (snížení). Nastavení vyvážení Umožòuje nastavit rozdìlení mezi levým a pravým reproduktorem. Tlaèítkem nebo vyberte položku Vyvázení CEK-2147UK-STEREO-TEK 16 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

17 Stisknutím tlaèítka zmìníte vyvážení smìrem doprava. Stisknutím tlaèítka zmìníte vyvážení smìrem doleva. Když je ovládání vyvážení ve støedové poloze, kurzor se zobrazí se dvìma obrácenými šipkami. Volba zvukového režimu Tlaèítkem nebo vyberte položku Zvukový režim. Stisknutím tlaèítka nebo režim zmìníte. Režimy MONO, STEREO, DUAL-I nebo DUAL-II lze vybrat pouze pokud je zvolený kanál podporuje. V pøípadì dvojjazyèného vysílání (Dual Sound) mùžete pomocí možnosti režim vybrat originální nebo dabovaný jazyk. Zvukový režim lze také zmìnit pøímo stisknutím tlaèítka I-II na dálkovém ovladaèi. Nastavení AVL Funkce AVL (Automatic Volume Limiting) upravuje zvuk tak, aby mezi programy, které mají jinou hladinu zvuku, byla stejná hladina zvuku. Stisknutím tlaèítka nebo tuto funkci zapnete nebo vypnete. Nastavení efektù Pomocí této funkce mùžete zapnout nebo vypnout zvukové efekty. Jestliže je aktuální zvukový systém Mono a zvukový efekt je zapnutý, bude zvuk slyšet, jakoby byl stereofonní. Jestliže je momentální zvukový systém Stereo, bude zvuk po zapnutí tohoto efektu hlubší. Jeho vypnutí nepùsobí žádnou zmìnu v Mono a Stereo. Stisknutím tlaèítka nebo tuto funkci zapnete nebo vypnete. Nastavení Basy Efekt Tato funkce se používá k posílení hlubokých tónù a vytvoøení silnìjšího zvuku. Stisknutím tlaèítka nebo zvolte položku Basy efekt. Stisknutím tlaèítka / tuto basy efekt zapnete nebo vypnete. Ekvalizér Podnabídku Ekvalizér otevøete vybráním položky Ekvalizér tlaèítkem nebo, a pak otevøete nabídku stisknutím tlaèítka nebo. V položce Pøednastavení jsou ètyøi pøeddefinované a jedna uživatelsky definovaná volba. Jde o možnosti OSOBNÍ, MULTIMEDÍA, HUDBA, DIVADLO a RYCHLOST. Pøeddefinované volby uživatel nemùže mìnit. Jen možnost OSOBNÍ lze upravit. Upravit lze 5 frekvencí: 100 Hz, 300 Hz, 1000 Hz, 3000 Hz a 8000 Hz. Chcete-li zmìnit hodnoty tìchto 5 voleb frekvence, vyberte jednu z voleb pomocí tlaèítka nebo, a potom stisknutím tlaèítka hodnotu zvyšte nebo stisknutím tlaèítka hodnotu snižte. Režimy ekvalizéru lze také zmìnit pomocí ÈERVENÉHO tlaèítka na dálkovém ovladaèi. Chcete-li uložit nastavení ekvalizéru, stisknìte tlaèítko nebo na možnosti Uložit. Zmìna nastavení zvuku sluchátka Otevøete nabídku sluchátka stisknutím tlaèítka nebo na položce sluchátka Nastavení hlasitosti sluchátka Po vstupu do nabídky sluchátka bude možnost Volume první vybranou položkou. Stisknutím tlaèítka hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlaèítka hlasitost snížíte. Nastavení vyvážení sluchátka Tlaèítkem nebo vyberte položku Vyvázení. Stisknutím tlaèítka zmìníte vyvážení smìrem doprava. Stisknutím tlaèítka zmìníte vyvážení smìrem doleva. Když je ovládání vyvážení ve støedové poloze, kurzor se zobrazí se dvìma obrácenými šipkami. Nastavení režimu zvuku sluchátka Tlaèítkem nebo vyberte položku Zvukový režim. Stisknutím tlaèítka nebo zmìníte aktuální režim zvuku. (napø.: jestliže je aktuální režim zvuku stereo, bude to mono a naopak). V pøípadì dvojjazyèného vysílání mùžete vybrat originální nebo dabovaný jazyk volbou režimu. Když tedy nìkdo poslouchá originální jazyk z reproduktorù, nìkdo jiný mùže poslouchat dabovaný jazyk ze sluchátek CEK-2147UK-STEREO-TEK 17 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

18 Uložení nastavení sluchátka Tlaèítkem nebo vyberte položku Uložit. Aktuální hlasitost a vyvážení sluchátka uložíte stisknutím tlaèítka nebo. Zobrazí se nápis ULOŽENO. Uložené hodnoty budou platné pro všechny programy. Uložení nastavení Stisknutím tlaèítka nebo na volbì ULOŽIT nastavení nabídky Zvuk uložíte. Ã 0212 Nabídka Obraz Stisknìte tlaèítko MENU - nyní jste v MENU. V MENU vyberte položku OBRAZ tlaèítkem nebo, a pak otevøete nabídku stisknutím tlaèítka nebo. Stisknutím tlaèítka úroveò kontrastu zvýšíte. Stisknutím tlaèítka úroveò kontrastu snížíte. Nastavení barva Tlaèítkem nebo vyberte položku Barva. Stisknutím tlaèítka sytost barev zvýšíte. Stisknutím tlaèítka sytost barev snížíte. Nastavení ostrosti Tlaèítkem nebo vyberte položku Ostrost. Ostrost obrazu lze zvýšit stisknutím tlaèítka. Ostrost obrazu lze snížit stisknutím tlaèítka. Nastavení úhel Tato funkce se používá pro upravení sklonu úhel. Tlaèítkem nebo vyberte položku úhel. Stisknutím tlaèítka otoèíte obraz smìrem doprava. Stisknutím tlaèítka otoèíte obraz smìrem doleva. Nastavení odstínu (jen v režimu AV) (Pøi pøehrávání v NTSC systému se toto nastavení zobrazí pouze v režimu AV, když je pøipojen zdroj obrazu NTSC. Jinak volba Odstín v nabídce Obraz není zobrazena.): Tlaèítkem nebo vyberte položku Hue. Stisknutím tlaèítka zesílíte zelené odstíny. Stisknutím tlaèítka zesílíte èervené odstíny. Støedová hodnota je vyznaèena dvìma obrácenými šipkami. Nastavení jasu Po vstupu do nabídky obrazu bude možnost Brightness (Jas) první vybranou položkou. Jas obrazu lze zvýšit stisknutím tlaèítka. Jas obrazu lze snížit stisknutím tlaèítka. Nastavení Kontrast Kontrast je rozdíl a míra svìtlých a tmavých odstínù v obrazu. Tlaèítkem nebo vyberte položku Kontrast. Nastavení režimu obrazu Tato položka se používá ke zmìnì režimu obrazu. Stisknutím tlaèítka nebo lze vybrat jednu z tìchto možností: OSOBNÍ, SPORT, FILM, SLABÝ SIGNÁL. Režimy obrazu lze také zmìnit pomocí ZELENÉHO tlaèítka na dálkovém ovladaèi CEK-2147UK-STEREO-TEK 18 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

19 Nastavení teploty barev Tato položka se používá pro upravení úrovnì bílé složky. Stisknutím tlaèítka nebo lze vybrat jednu z tìchto možností: TEPLÝ, CHLADNÝ, NORMÁLNÍ. Nastavení redukce šumu obrazu Tato položka se používá k omezení šumu obrazu a zlepšení kvality obrazu pøi slabém signálu. Tlaèítkem nebo vyberte položku VNR (Redukce šumu obrazu). Stisknutím tlaèítka nebo nastavte úroveò redukce šumu obrazu na možnost VYP., MIN, AUTO nebo MAX. Možnost AUTO nastavuje úroveò redukce šumu obrazu na možnost VYP., MIN nebo MAX automaticky podle intenzity šumu. Nastavení zvìtšení Velikost obrazovky lze zmìnit podle pomìru stran obrazu. Vyberte optimální režim z následujících režimù ZOOM: AUTO: Když je ve vysílaném signálu nebo signálu z externího zaøízení zahrnut signál WSS (Wide Screen Signalling), který oznamuje pomìr stran obrazu, zmìní televizor automaticky režim ZOOM na režim 16:9 nebo 4:3 podle signálu WSS. Když režim AUTO nefunguje správnì, kvùli špatné kvalitì signálu WSS, nebo když chcete zmìnit režim ZOOM, pøepnìte ruènì na jiný režim ZOOM. Používání rùzných formátù obrazovky Jednotlivé režimy mùžete vybrat stisknutím tlaèítka nebo. 4:3 a 16:9. Toto nastavení lze také otevøít stisknutím tlaèítka. 4:3 Uložení nastavení Stisknutím tlaèítka nebo na volbì ULOŽIT nastavení nabídky Obraz uložíte. Nabídka Funkce Chcete-li nabídku Funkce otevøít pøímo, stisknìte žluté tlaèítko nebo Stisknìte tlaèítko "MENU" - nyní jste v MENU. V MENU vyberte položku Funkce tlaèítkem nebo. Pak otevøete nabídku Funkce stisknutím tlaèítka nebo. Èasovaè vypnutí Když otevøete nabídku Další funkce, bude první vybranou volbou položka Èasovaè Pomocí tlaèítka nebo zmìòte hodnotu èasovaèe na VYP., 5, 10, 15, 20,..., 115 nebo 120. Když je èasovaè vypnutí aktivní, televizor se po skonèení nastavené doby automaticky pøepne do pohotovostního režimu. 16:9 Nastavení režimu videorekordéru (jen v režimu AV) Tlaèítkem nebo vyberte položku VCR Mode. Když sledujete obraz z videorekordéru a obraz není stabilní, mùžete jej vylepšit zmìnou nastavení položky VCR MÓD z hodnoty ZAP. na VYP.. RODIÈ. ZÁMEK Tuto funkci mùžete použít, aby dìti nemohly zapnout televizi, mìnit programy èi nastavení atd. bez dálkového ovládání CEK-2147UK-STEREO-TEK 19 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

20 Funkci Rodiè. Zámek lze nastavit tlaèítkem nebo na hodnotu ZAP. nebo VYP.. Když je vybrána možnost VYP., nebude v používání televizoru žádný rozdíl. Když je vybrána možnost ZAP., je možné ovládat televizor pouze pomocí dálkového ovladaèe. V takovém pøípadì nebudou tlaèítka na pøedním panelu (kromì hlavního vypínaèe) fungovat. Když je dìtský zámek zapnutý, zobrazí se pøi stisknutí tlaèítek na pøedním panelu (kromì hlavního vypínaèe) upozornìní RODIÈ. ZÁMEK. Výbìr zemì Tlaèítkem nebo vyberte položku zemì. Tlaèítkem nebo vyberte požadované nastavení zemì. Volba Jazyka Textu Režim ladìnia Volba kanálu Vyberte možnost Režim ladìnia tlaèítkem nebo. Stisknutím tlaèítka nebo lze vybrat režim, ve kterém chcete provést hledání. K dispozici je režim KANÁL a FREKVENCE. Když vyberete možnost KANÁL bude nabídka Installation vypadat takto: Jazyk textu lze vybrat stisknutím tlaèítka nebo na položce Txt Jazyk. Volba jazyka Jazyk nabídky lze vybrat stisknutím tlaèítka na položce Jazyk. nebo Výstup XT-2 Tlaèítkem nebo vyberte položku Výstup XT- 2. Jednotlivé zdroje mùžete vybrat stisknutím tlaèítka nebo. Jako výstup XT-2 lze vybrat možnost TV, EXT1, DTV nebo FAV. Modré pozadí, když není pøijímán žádný signál Když není nalezen žádný platný signál, aktivuje se modré pozadí. Bìhem vyhledávání není funkce Modré pozadí aktivní. Namísto toho je k dispozici jiná funkce; poloprùhledné pozadí nabídky je modré. Funkci Modré pozadí lze zapnout nebo vypnout stisknutím tlaèítka nebo. Uložení nastavení V nabídce Funkce se všechna nastavení ukládají automaticky. Nabídka Instalace Chcete-li nabídku Instalace otevøít pøímo, stisknìte MODRÉ tlaèítko, nebo Stisknìte tlaèítko MENU - nyní jste v MENU. V MENU vyberte položku Instalace tlaèítkem nebo. Pak otevøete nabídku Installation stisknutím tlaèítka nebo. Volba programu Èíslo programu lze vybrat pomocí tlaèítka èíselnými tlaèítky. Volba pásma nebo Položku Pásmo lze nastavit na hodnotu C S stisknutím tlaèítka nebo. Volba kanálu Položku KANÁL lze zmìnit tlaèítkem nebo èíselnými tlaèítky. Pro pásmo C, 01-83, ZÁPADNÍ EVROPA , 21-69, VÝCHODNÍ EVROPA , 21-73, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ , FRANCIE , FRANCIE 2. Pro pásmo S, 01-41, pro všechny tabulky kanálù. Volba normy Tlaèítkem nebo na položce NORMA mùžete zmìnit normu na B/G, D/K, I nebo L/L CEK-2147UK-STEREO-TEK 20 LED (BLUE)-AK49-EUIDTV.p , 13:24

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat.

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Fashion Technology Life UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Zadní Panel: audio zařízení 8.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30 2 OBSAH A. Důležité 4 B. Záruka 5 C. Začínáme 5 D. POPIS 7 E. Schéma zapojení 9 F. Popis jednotlivých menu 9 G. Každodenní používání 10 H. Záznam 11 I. Editace TV kanálů/rádií 13 I.1) Seznam TV kanálů

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač Návod k obsluze FaVal Aquila T 200 Digitální terestriální přijímač Digitální terestriální přijímač FaVal Aquila T 200 2 Obsah 1. Bezpečnostní instrukce...3 2 Popis přístroje...5 2.1 Přední panel...5 2.2

Více

FlyDVB-T Duo CardBus

FlyDVB-T Duo CardBus FlyDVB-T Duo CardBus č e s k ý m a n u á l F l y D V B - T D U O C a r d B u s 01 Obsah 02 Požadavky na systém Obsah balení 03 Zapojení zařízení 04 Instalace 06 LifeView DTV EPG 07 Vyhledávání a editace

Více

Uživatelská příručka Návod na použitie

Uživatelská příručka Návod na použitie Digitální HD set-top box HD digitálny káblový prijímač Uživatelská příručka Návod na použitie IRHD-5100S Výchozí nastavené heslo je 0000. Predvolené heslo je 0000. Poznámka Čeština Děkujeme, že jste si

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více