CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD"

Transkript

1 CITROËN C5

2 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

3 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit na volné ploše tak, aby byl zajištìn dobrý pøíjem satelitního signálu, a zapnout klíè do polohy M (+ APC, viz Návod k obsluze vozidla) na dobu tøiceti minut.

4 2 BAREVNÝ DISPLEJ * Všeobecné údaje Barevný multifunkèní displej umožòuje zobrazení: - Èasu. - Data. - Venkovní teploty. - Údajù autorádia. - Údajù telefonu. - Výstražných hlášení a informací o vozidle, vèetnì otevøení dveøí. - Údajù palubního poèítaèe. - Údajù palubního navigaèního systému. - Obrazu videa. Doplòkové zobrazení Pokud se bìhem èinnosti (autorádio, telefon, palubní poèítaè, palubní navigaèní systém, atd.) zmìní stav systému v okamžiku, kdy displej ukazuje jiné údaje, otevøe se doplòkové okno, ve kterém jsou zobrazeny informace o zmìnách (výstražná a informaèní sdìlení) a pak zmizí.

5 BAREVNÝ DISPLEJ * 3 Ovládací klávesnice Umožòuje volbu a potvrzování zvolených funkcí, povelù a zobrazovaných parametrù. Umístìna je na støedovém panelu. Ovladaè lze používat dvojím zpùsobem: - Otáèení: Umožòuje pohyb po displeji a volbu funkcí. Souèasnì umožòuje: - U parametrù typu «nastavení», po provedené volbì, zvyšování nebo snižování jejich hodnoty. - U parametrù typu «seznam», po provedení volby, vyhledávání hodnot. - Stlaèení: Umožòuje: - Potvrdit zvolenou funkci nebo zmìnìnou hodnotu. - Volbu parametrù typu «nastavení» nebo «seznam» pro provedení zmìny. - Vstoupit do kontextového menu pøíslušného k právì probíhajícímu zobrazení (základní informace, mapa, aktivní navádìní pouze pomocí šipek, palubní poèítaè). Tlaèítko MENU: Umožòuje ve kterémkoli okamžiku vstup do hlavní nabídky. Tlaèítko MODE (REŽIM): Krátký stisk: pøístup do seznamu nejèastìji používaných povelù (kontextové menu) právì zobrazované funkce. Stisk delší než dvì sekundy: pøechod displeje do úsporného režimu. Stiskem kteréhokoli tlaèítka na panelu autorádia nebo palubního poèítaèe jej lze reaktivovat. Tlaèítko ESC (ZRUŠIT): Krátký stisk: zrušení probíhající operace a návrat na pøedchozí obrazovku nebo vymazání doplòkového okna. Stisk delší než dvì sekundy: návrat na pøedchozí zvolenou funkci. Hlavní nabídka V hlavním menu mùžete zvolit nìkterou z následujících funkcí otáèením ovladaèe a stiskem potvrdit Vaši volbu: - Základní informace. - Navigace/navádìní. - Mapa. - Palubní poèítaè. - Nastavení. - Video.

6 4 BAREVNÝ DISPLEJ * Základní informace Tato funkce umožòuje získat celkový pohled na následující informace: - Èas, venkovní teplota, datum nebo stav telefonu. - Autorádio a telefon. - Dojezd vozidla. - Navigace/navádìní. Kontextové menu této funkce umožòuje pøístup k: - seøizovacím parametrùm pro optimální využití displeje. - telefonním seznamùm (SIM, BIS, SMS a TEL). Nastavení parametrù Hlavní menu umožòuje trvalý pøístup k funkci «nastavení», která informuje o použitém nastavení. Pøi zmìnách nastavení lze otevøít kontextové menu pomocí tlaèítka «MODE». Nastavovat lze následující parametry: - Langues (Jazyk) pro zobrazování informací a jazyk hlasového syntezátoru (francouzština, angliètina, nìmèina, španìlština, italština, holandština). - Coleur (Barvu) (modrá, zelená, šedá, písková, auto). - Luminosité (Osvìtlení). - Cadrage (Umístìní obrazu) (horizontální, vertikální). - Heure/date (Hodiny/datum). - Unités (Jednotky) (km nebo míle, litry nebo gallony, C nebo F). Pro zápis zmìn nastavení zvolte «OK», a pak potvrïte stiskem ovladaèe. Zmìna jazyka Vyberte požadovaný jazyk, pak volbu potvrïte a zmìnu uložte. Poznámka: Hlasová syntéza vestavìného navádìcího systému pøejde rovnìž na používání zvoleného jazyka, CD ROM «program» musí být ve ètecím zaøízení. V opaèném pøípadì budete vyzváni, abyste jej do ètecího zaøízení vložili. Další hlášení Vás upozorní, že je tøeba vyèkat na ukonèení nahrávání potøebných údajù.

7 BAREVNÝ DISPLEJ * 5 Zmìna barvy Vyberte požadovanou barvu, pak volbu potvrïte a zmìnu uložte. K dispozici máte rovnìž volbu «jour/nuit automatique» (automatika den/noc), která zajiš uje automatický pøechod na «noèní» zobrazení pøi rozsvícení svìtlometù. Zmìna jasu displeje Zvolte funkci a pak zvyšujte jas otáèením ovladaèe ve smìru hodinových ruèièek a v opaèném smìru jej snižujte. Zmìny uložte. Poznámka: regulace jasu displeje je omezená, protože intenzita osvìtlení displeje je závislá na údaji ze snímaèe sluneèního svitu. Zmìna umístìní obrazu Tato funkce umožòuje posouvání obrazu na displeji. Zvolte funkci «vertikální umístìní» apo- souvejte obraz vzhùru otáèením ovladaèe ve smìru pohybu hodinových ruèièek a smìrem dolù otáèení proti smìru jejich pohybu, novou vertikální polohu obrazu potvrïte. Zvolte funkci «horizontální umístìní», a posouvejte obraz vpravo otáèením ovladaèe ve smìru pohybu hodinových ruèièek a vlevo otáèení proti smìru jejich pohybu, novou horizontální polohu obrazu potvrïte. Zmìny nastavení uložte.

8 6 BAREVNÝ DISPLEJ * Unités (Nastavení jednotek) Zvolte požadované jednotky, zmìnu potvrïte a uložte. Zmìna èasu a data Zvolte nastavení «hodin», pak otáèejte ovladaèem ve smìru hodinových ruèièek pro zvyšování hodnoty a v opaèném smìru pro její snižování, nastavení ukonèete jeho potvrzením. Stejným zpùsobem postupujte pøi nastavení «minut». Zvolte «12h» nebo «24h» cyklus. Zvolte nastavení «mìsíce», pak otáèejte rukojetí ve smìru hodinových ruèièek pro zvyšování hodnoty a v opaèném smìru pro její snižování, nastavení mìsíce ukonèete jeho potvrzením. Stejným zpùsobem proveïte nastavení «roku» a «dne». Provedené zmìny uložte. Pøipojení videa Použití zásuvek pro pøipojení videa je možné pøi jakékoli poloze klíèe ve spínací skøíòce. Pokud je motor v chodu, informuje Vás hlášení, že použití videa není možné. K dispozici jsou celkem tøi zásuvky typu cinch (RCA), umístìné v pøihrádce na palubní desce a umožòující pøipojení videa, pøehrávaèe DVD, atd.: - Zásuvka pro video (žlutá). - Dvì audio zásuvky (èervená a bílá) pro pøenos stereofonního zvuku. Vstup pro video je kompatibilní se standardy PAL, SECAM a NTSC. Otevøete odkládací schránku, pøipojte Váš pøístroj a zapnìte jej. Pro pøístup do «hlavní nabídky» stisknìte tlaèítko «MENU» a proveïte potøebné zmìny: - V «hlavní nabídce», zvolte funkci «vidéo» (video) a potvrïte ji.

9 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* 7 Pøedstavení systému Vestavìný navigaèní systém Vás prostøednictvím hlasové a obrazové indikace navádí do Vámi zvoleného cílového místa. Podstata funkce systému spoèívá ve využití kartografické databáze uložené na CD ROM «mapa» v kombinaci s využitím GPS systému. Ten umožòuje urèení Vaší polohy pomocí nìkolika satelitù. Palibní navigaèní systém je tvoøen následujícími prvky : - Ovládací klávesnicí, - Barevným displejem, - Poèítaèem, - Dvìma CD ROM, - Možností volby opakování poslední hlasové zprávy, - Anténou GPS. Nìkteré popsané funkce nebo služby se mohou mìnit podle verze CD ROM nebo podle zemì prodeje. Z bezpeènostních dùvodù se øidièi doporuèuje nepoužívat ovládací klávesnici za jízdy, ale zastavit vozidlo na bezpeèném a povoleném místì, kde mùže mìnit parametry systému a zadávat nové údaje. V místech, kde není dostupný signál systému GPS pomocí satelitù (napø. pod mosty, podzemní parkovištì, atd.) mùže být lokalizace vozidla nebo jeho navádìní doèasnì pøerušeno. Ovladaè lze používat dvojím zpùsobem: - Otáèení: Umožòuje pohyb po displeji a volbu funkcí. Souèasnì umožòuje: - U parametrù typu «nastavení», po provedené volbì, zvyšování nebo snižování jejich hodnoty. - U parametrù typu «seznam», po provedení volby, vyhledávání hodnot. - Stlaèení: Umožòuje: - Potvrdit zvolenou funkci nebo zmìnìnou hodnotu. - Volbu parametrù typu «nastavení» nebo «seznam» pro provedení zmìny. - Vstoupit do kontextového menu pøíslušného k právì probíhajícímu zobrazení (základní informace, mapa, aktivní navádìní pouze pomocí šipek, palubní poèítaè). Tlaèítko MENU: Umožòuje ve kterémkoli okamžiku vstup do hlavní nabídky. Tlaèítko MODE (REŽIM): Krátký stisk: pøístup do seznamu nejèastìji používaných povelù (kontextové menu) právì zobrazované funkce. Stisk delší než dvì sekundy: pøechod displeje do úsporného režimu. Stiskem kteréhokoli tlaèítka na panelu autorádia nebo palubního poèítaèe jej lze reaktivovat. Tlaèítko ESC (ZRUŠIT): Krátký stisk: zrušení probíhající operace a návrat na pøedchozí obrazovku nebo vymazání doplòkového okna. Stisk delší než dvì sekundy: návrat na pøedchozí zvolenou funkci.

10 8 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* Displej Pøi používání kontextového menu jsou jednotlivé funkce zobrazovány rùzným zpùsobem: Zvolená funkce (Text na barevném podkladu). Funkce v daném okamžiku nedostupné (Text je zobrazen šedì). Dostupné funkce (Text je zobrazen èernì). Tyto funkce jsou dostupné pomocí otáèení ovladaèe. Bìhem navádìní a v režimu navigace jsou na displeji zobrazeny rùzné informace podle typu manévru, který má být proveden: 1 Smìr další cesty. 2 Odhadovaný èas pøíjezdu. 3 Vzdálenost do cílového místa. 4 Smìr pohybu. 5 Schéma pøíští køižovatky a zpùsob prùjezdu. 6 Právì používaná silnice. 7 Symbol indikující stav hlasového syntezátoru. 8 Vzdálenost do pøíštího manévru. 9 Symbol indikující stav systému GPS. Øídicí jednotka Je umístìna v odkládací schránce na palubní desce. 1 Tlaèítko pro vysunutí CD ROM. 2 Otvor pro vložení CD ROM. 3 Kontrolka ON indikuje napájení øídicí jednotky.

11 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* 9 Používaná media CD ROM Jeden obsahuje «program». Druhý obsahuje soubor kartografických údajù pro zvolenou zemi a souèasnì mapu sítì evropských dálnièních spojù. Vkládají se potištìnou stranou nahoru. Opakování poslední hlasové zprávy V prùbìhu navádìní lze stisknutím konce ovladaèe osvìtlení vyžádat opakování poslední hlasové zprávy. Bìhem poslechu zprávy lze mìnit její hlasitost ovladaèem hlasitosti na autorádiu nebo ovládacími prvky autorádia pod volantem. Poznámka: Hlasitost navigaèních hlášení je nastavena nezávisle na základním nastavení hlasitosti autorádia a hlasitosti vysílání dopravních informací.

12 10 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* Hlavní nabídka CD ROM musí být zasunut do øídicí jednotky. Zapnìte klíè. Pøístup do hlavní nabídky získáte po stisknutí tlaèítka «MENU». Pomocí otoèného ovladaèe zvolte funkci «Navigation/guidage» (Navigace/navádìní) a potvrïte Vaši volbu. Navigace/navádìní Po potvrzení volby «Navigation/guidage» (Navigace/navádìní) se dostanete na obrazovku popisující pravidla použití systému navigace. Dodržujte upozornìní a nepoužívejte klávesnici za jízdy. Pøístup k jednotlivým funkcím je možný po potvrzení «Navigace/navádìní». Menu «Navigation/guidage» (Navigace/navádìní) poskytuje rùzné možnosti pro aktivaci vlastního navádìní: - Volba cílového místa. - Navádìní s využitím mapy. - Odchylky trasy. - Podrobnosti o trase. - Geografické informace. - Opce navádìcího systému. - Konec/obnovení navádìní. Volba cílového místa Menu «Choix d'une destination» (Volba cílového místa) poskytuje nìkolik možností pro aktivaci vlastního navádìní: - Zadání adresy (zemì, lokalita, atd.). - Volba služeb (letištì, hotel, restaurace, atd.). - Souøadnice GPS. - Poslední cílové místo. - Osobní adresáø. - Pracovní adresáø. Cílové místo mùžete rovnìž zadat pøímo jeho oznaèením na mapì viz «Mode sélection» (Zpùsob výbìru). Poznámka: Pokud jsou parametry nastaveny, mùžete: - Je potvrdit a zahájit navádìní. - Uložit zadanou adresu do nìkterého adresáøe. - Zadávání lze kdykoli ukonèit stiskem tlaèítka «ESC».

13 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* 11 Zadání nové adresy Zobrazena bude adresa posledního cílového místa. Pøi zadávání nové adresy musí být zadány následující údaje: zemì, obec, ulice a èíslo silnice. Každý z tìchto parametrù vyberte ze seznamu, pokud je v nìm uveden, pokud uveden není, volte pomocí otoèného ovladaèe jednotlivá písmena a každé potvrïte samostatnì. Chybu pøi zadávání lze opravit s využitím funkce «Corriger» (Opravit) umožòující mazání posledního zadaného písmene. Seznamy možností jsou postupnì pøístupné prostøednictvím menu «Liste» (Seznam) pøi zadávání obce a ulice. Zvolte název a potvrïte jej. Pokud nìkterý údaj již existuje, potvrïte jej a pokraèujte dalším údajem. Volba služby Zobrazena bude adresa posledního cílového místa a nabízené služby se budou týkat této adresy. Pro výbìr služby: - Zvolte místo (poslední cílové místo se zobrazí), dále mùžete: - Provádìt zmìny. - Nahradit za místo, kde se právì nacházíte, volbou funkce «Lieu actuel» (Aktuální místo). - Zvolte «OK» a bude zobrazen seznam služeb a vybraných míst, služby jsou uvedeny od nejbližších po nejvzdálenìjší. - Volit typ služeb z nabízeného seznamu. - Volbou «OK» aktivovat navádìní k požadované službì. Souøadnice GPS Navádìní bude aktivováno po zadání souøadnic cílového místa (zemìpisnou délku (longitude) a šíøku (latitude) odhadnutou ve stupních, minutách a sekundách).

14 12 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* Poslední cílová místa Zvolte v seznamu nìkteré z cílových míst, která jsou k dispozici pomocí otoèného ovladaèe a potvrïte jej. Osobní/Pracovní adresáø Výbìrem jednoho ze dvou adresáøù získáte pøístup k seznamu cílových míst. Mapa Kontextové menu «Carte» (Mapa) nabízí rùzné možnosti sledování pohybu pøi navádìní: - Centrer véhicule (Vozidlo uprostøed). - Mode déplacement (Režim pøemístìní). - Mode zoom (Režim zoom). - Mode sélection (Režim výbìru). - Navigation/guidage (Navigace/navádìní). - Configuration carte (Nastavení mapy). - Arrêt/Reprise du quidage (Pøerušení/Obnovení navádìní). Pøi navádìní Vám systém nabízí dvì možnosti sledování pohybu: - Manuální režim (viz kapitola «Mode déplacement» (Režim pøemístìní). - Automatický režim (viz kapitola «Centrer véhicule» (Vozidlo uprostøed). Vozidlo uprostøed Tato funkce aktivuje automatický režim posouvání mapy. Ta se pohybuje na obrazovce v závislosti na pohybu vozidla. Podle nastavení parametrù systému pøedstavuje horní okraj buï severní smìr nebo smìr pohybu vozidla. Vozidlo je symbolicky znázornìno znaèkou uprostøed displeje.

15 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* 13 Režim pøemístìní Tato funkce umožòuje posouvání mapy podle pohybu kurzoru po stisknutí ovladaèe. Kurzor je umístìn ve støedu obrazovky a ukazuje zvolený smìr pohybu mapy. Otáèením ovladaèe lze volit jeden ze šestnácti smìrù posunutí, které jsou k dispozici (Nord, N/NE, NE, E/NE, Est, E/SE, S/E, S/SE, Sud, atd.) (Nord,N=Sever, E,Est=Východ, S,Sud=Jih). Tímto zpùsobem lze rovnìž mìnit smìr pohybu mapy. Mode zoom (Režim zoom) Tato funkce umožòuje zvìtšení nebo zmenšení mìøítka zobrazení mapy. Režim výbìru Tato funkce otevírá obrazovku umožòující volit cílové místo na mapì. Umožòuje rovnìž aktivaci navádìní k tomuto místu. Navigation/guidage (Navigace/navádìní) Tímto zpùsobem se lze vrátit na funkci «Navigation/guidage» (Navigace/navádìní) mimo mapu.

16 14 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* Configuration carte (Nastavení mapy). Tato funkce umožòuje optimalizaci zobrazení trasy pomocí následujících parametrù: - Orientace mapy. - Volba mìøítka. - Typ zobrazených služeb. Systém pak bude podle režimu používání, manuálním nebo vozidlo ve støedu, používat nastavené zobrazení nebo orientovat mapu na sever. Orientation Carte (Orientace mapy) Tato funkce umožòuje provést volbu orientace zobrazení mapy buï podle severu (Orientation Nord) nebo podle smìru pohybu vozidla (Orientation véhicule). Choix de l'echelle (Volba mìøítka) Funkce umožòuje volbu zvìtšení nebo zmenšení mìøítka zobrazení vzdálenosti (Plage) od 100 m až do 100 km. Typ zobrazených služeb Funkce umožní zobrazení typu služeb na mapì. Z nabízeného seznamu mùžete zvolit: - Doplnìní požadované služby. - Zrušení nepožadované služby. - Nebo zvolit «Aucun» (Žádná) a služby nebudou zobrazeny. Zvolte funkci «OK» pro zaznamenání provedených zmìn.

17 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* 15 Détail de l itinéraire (Podrobnosti o trase) Bìhem navádìní umožòuje podmenu «Détail de l itinéraire» kdykoli pøístup k následujícícm funkcím: - Destination choisie (Zvolené cílové místo). - Voir lieux traversés (Ukázat projíždìná místa) (zobrazení silnic, ulic a mìst na trase, která má systém k dispozici). - Voir parcours sur carte (Ukázat trasu na mapì) (zobrazení prùjezdu na mapì vèetnì informací o jednotlivých místech, která jsou postupnì k dispozici). Kurzor umístìný na trase indikuje Vaši okamžitou polohu. Informations géographiques (Geografické informace) Menu Geografické informace podává informace GPS o poloze vozidla. Options de guidage (Opce navádìcího systému) Menu Options de guidage umožòuje pøístup do podmenu: - Critères de calcul (Kritéria výpoètù). - Régler synthèse vocale (Nastavení hlasové syntézy.) - Gestion des répertoires (Správa adresáøù). - Effacement des répertoire (Mazání adresáøe). Critères de calculs (Kritéria výpoètu) Funkce umožòuje volbu podmínek pro výpoèet trasy z nabízeného seznamu, zvolená kritéria je tøeba potvrdit. Pokud máte podmínky vybrány, zvolte «OK» pro potvrzení.

18 16 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* Poznámka: Hlasitost syntezátoru øeèi je rovnìž nastavitelná pomocí regulace hlasitosti autorádia nebo pomocí ovládání autorádia pod volantem. Hlasitost lze upravit bìhem vysílání hlasové zprávy. Nastavení hlasové syntézy Funkci lze aktivovat tlaèítkem «Couper/ Activer» (Vypnout/Zapnout), pak potvrdit: - Jednou pro neutralizaci funkce. - Jednu sekundu pro reaktivaci. Zvolte funkci «Zone de réglage» (Zóna regulace) a potvrïte ji: - Otáèením ovladaèe ve smìru hodinových ruèièek zvýšíte hlasitost, poslech zprávy Vám umožní správné nastavení. - Otáèením ovladaèe proti smìru hodinových ruèièek snížíte hlasitost, poslech zprávy Vám umožní správné nastavení. - Nastavení potvrïte. Pokud je nastavení správné, zvolte funkci «OK» pro potvrzení. Gestion des répertoires (Správa adresáøù) Tato funkce umožòuje pøejmenování nebo zrušení adresy uložené pod urèitým názvem v adresáøi a její uložení pod jiným názvem. Zvolte funkci «Renommer» (Pøejmenovat) a pak potvrïte pro provedení zmìny názvu adresy z vybraného adresáøe. Pøi volbì funkce «Supprimer» (Vymazat) mùžete zvolenou adresu z vybraného adresáøe smazat. Zmìny uložíte volbou funkce «OK». Mazání adresáøù Zvolte adresáø, který má být smazán nebo celou skupinu adresáøù a potvrïte Vaši volbu.

19 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM DISPLEJEM* 17 Pøerušení/Obnovení navádìní - «Arrêter le guidage» (Pøerušení navádìní): v prùbìhu navádìní zvolte tuto funkci a potvrïte volbu. Navádìní bude pøerušeno. - «Reprendre le guidage» (Obnovení navádìní): pokud je navádìní pøerušeno, mùžete obnovit navádìní k poslednímu cílovému místu volbou této funkce.

20 18 PALUBNÍ POÈÍTAÈ S BAREVNÝM DISPLEJEM* Palubní poèítaè zpracovává osm typù informací pro dvì trasy a zajiš uje funkci «Alerte survitesse» (Výstrahy pøi pøekroèení rychlosti). Krátkými stisky na konec ovládací páèky stìraèù lze postupnì pøepínat zobrazení údajù pro «Parcours 1» (Trasu 1), «Parcours 2» (Trasu 2) a «Alerte survitesse» (Výstrahu pøi pøekroèení rychlosti). - Pro «Parcours 1» (Trasu 1) jsou k dispozici následující informace: - Název trasy - Doba od posledního nulování této trasy. - Prùmìrná rychlost. - Prùmìrná spotøeba. - Ujetá vzdálenost. - Stejné údaje pro «Parcours 2» (Trasu 2) jsou zpracovávány nezávisle. Okamžité informace, zobrazované vždy ve spodní èásti displeje jsou následující: - Zbývající vzdálenost k cílovému místu (pokud je aktivní systém navádìní). - Dojezd vozidla. - Okamžitá spotøeba paliva. Nulování Nulování údajù zvolené trasy lze provést dlouhým stiskem konce ovládací páèky stìraèù. - Funkce «Alerte survitesse» (Výstraha pøi pøekroèení rychlosti). Popis a zpùsob používání této funkce je uveden v Návodu k obsluze vozidla.

21 Názvy tras Funkce Vám indikuje, která z obou tras je zobrazena. Trasy 1 a 2 jsou vzájemnì nezávislé, zpùsob použití je však shodný. Umožòují napøíklad pøiøadit trase 1 denní poèítání údajù a trase 2 výpoèty mìsíèní. Doba od posledního vynulování údajù o trase Funkce Vás informuje o dobì, která ubìhla od posledního vynulování zobrazené trasy. Tato doba je poèítána za pohybu vozidla, podle potøeby trojím zpùsobem: - v hodinách (h) a minutách (min), - nebo ve dnech (j) a hodinách (h), - nebo v mìsících (m) a dnech (j). Prùmìrná rychlost Poèítá se od posledního nulování poèítaèe jako podíl ujeté vzdálenosti a èasu potøebného pro ujetí této vzdálenosti (vozidlo v pohybu). PALUBNÍ POÈÍTAÈ S BAREVNÝM DISPLEJEM* Prùmìrná spotøeba Jedná se o podíl spotøebovaného množství paliva pøi ujetí urèité vzdálenosti a této vzdálenosti od posledního nulování poèítaèe. Ujetá vzdálenost Indikuje poèet kilometrù ujetých od posledního nulování poèítaèe. Zbývající vzdálenost Jedná se o rozdíl mezi celkovou délkou trasy, zadanou øidièem pomocí podmenu «Saisir distance destination» nebo vypoètenou palubním navigaèním systémem a ujetou vzdáleností. Pokud je aktivováno navádìní, bude tato informace dodána systémem. Pokud navádìní aktivováno není, máte možnost zadat tento údaj pøímo následujícím zpùsobem: Pokud máte aktivní funkci «Ordinateur de bord», mùžete vstoupit do kontextového menu stiskem ovladaèe nebo tlaèítka «MODE». Pak mùžete volit mezi následujícími funkcemi: - Trasa 1. - Trasa 2. - Zadání vzdálenosti cílového místa - Zmìna jednotek ( C nebo F, km nebo míle, litry nebo galony). Poznámka: pokud není možno údaj zobrazit, objeví se namísto èísel pomlèky. 19 Dojezd vozidla Indikuje poèet kilometrù, který lze ujet s palivem zbývajícím v nádrži (poèítá se podle skuteèné spotøeby za posledních deset minut). Po vynulování palubního poèítaèe se na displeji zobrazí pomlèky a indikace dojezdu se objeví až v okamžiku, kdy bude opìt k dispozici. Okamžitá spotøeba paliva Tento údaj je urèován podle spotøeby zjištìné bìhem dvou posledních sekund. Údaj je k dispozici až od rychlosti 30 km/h.

22 20 MONOCHROMATICKÝ DISPLEJ* Všeobecné údaje Monochromatický multifunkèní displej umožòuje zobrazení: - Èasu. - Data. - Venkovní teploty. - Údajù autorádia. - Údajù telefonu. - Výstražných hlášení a informací o vozidle, vèetnì otevøení dveøí. - Údajù palubního poèítaèe. - Údajù palubního navigaèního systému. Doplòkové zobrazení Pokud se bìhem èinnosti (autorádio, telefon, palubní poèítaè, palubní navigaèní systém, atd.) zmìní stav systému v okamžiku, kdy displej ukazuje jiné údaje, otevøe se doplòkové okno, ve kterém jsou zobrazeny informace o zmìnách (výstražná a informaèní sdìlení) a pak zmizí. Hlavní nabídka V hlavním menu mùžete zvolit nìkterou z následujících funkcí pomocí dálkového ovládání a potvrdit tlaèítkem «VAL»: - Navigation/guidage (Navigace/ navádìní), umožòuje vstup do navigaèního systému. - Configuration afficheur (Konfigurace displeje), umožòuje nastavení jednotlivých parametrù zobrazení. - Alertes et diagnostic (Výstrahy a diagnostika), umožòuje doèasné zobrazení výstražných hlášení na obrazovce. - Répertoires téléphone (Adresáøe, telefon), umožòuje správu adresáøù a ukládání èísel Vašich partnerù.

23 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* 21 Pøedstavení systému Vestavìný navigaèní systém Vás prostøednictvím hlasové a obrazové indikace navádí do Vámi zvoleného cílového místa. Podstata funkce systému spoèívá ve využití kartografické databáze uložené na CD ROM v kombinaci s využitím GPS systému. Ten umožòuje urèení Vaší polohy pomocí nìkolika satelitù. Palubní navigaèní systém je tvoøen následujícími prvky : - Dálkovým ovladaèem, - Displejem, - Poèítaèem, - CD ROM, - Možností volby opakování poslední hlasové zprávy, - Anténou GPS. Nìkteré popsané funkce nebo služby se mohou mìnit podle verze CD ROM nebo podle zemì prodeje. Z bezpeènostních dùvodù se øidièi doporuèuje nepoužívat ovládací klávesnici za jízdy, ale zastavit vozidlo na bezpeèném a povoleném místì, kde mùže mìnit parametry systému a zadávat nové údaje. V místech, kde není dostupný signál systému GPS pomocí satelitù (napø. pod mosty, podzemní parkovištì, atd.), mùže být lokalizace vozidla nebo jeho navádìní doèasnì pøerušeno. Dálkové ovládání Umožòuje pomocí pøijímaèe umístìného na pravé stranì displeje výbìr informací obsažených na jednotlivých obrazovkách. Smìrové šipky: Slouží k posouvání kurzoru po obrazovce a k výbìru jedntolivých funkcí. Tlaèítko «val» (Potvrdit): Potvrzuje zvolenou funkci nebo písmeno. V prùbìhu navádìní umožòuje rychlý pøístup do menu s nástroji pro navádìní. Tlaèítko «mod» (Mode): Krátký stisk: jednotlivé stisky umožòují volit typ informace trvale zobrazené v pravé èásti displeje: datum, navigace, audio a palubní poèítaè (informace palubního poèítaèe jsou na omezenou dobu pøístupné rovnìž postupnými stisky konce ovládací páèky stìraèù). Stisk delší než dvì sekundy: zhasnutí displeje. Stisk jakéhokoli tlaèítka na panelu autorádia nebo tlaèítka palubního poèítaèe umožòuje jeho reaktivaci. Tlaèítko «esc» (Zrušit): Krátký stisk: zrušení probíhající operace nebo výstražného hlášení a návrat na pøedchozí obrazovku. Stisk delší než dvì sekundy: návrat na základní obrazovku. Tlaèítko lze používat z kteréhokoli menu. Tlaèítko «menu»: Tlaèítko umožòuje pøímý pøístup do základní nabídky. Použít ho lze v každém okamžiku.

24 22 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* Displej Po zapnutí displej zobrazuje: 1 Poslední používaný režim - rádio, CD, mìniè CD, palubní poèítaè, atd. 2 Datum. 3 Venkovní teplotu. 4 Èas. Pøi práci v jednotlivých menu jsou na spodní stranì obrazovky k dispozici záložky, umožòující pøístup k jednotlivým funkcím, zobrazeny rùznými zpùsoby: 1 Zvolená funkce (inverzní zobrazení). 2 Funkce v dané situaci nedostupná (okraj záložky je zobrazen teèkovanou èarou). 3 Dostupné funkce (okraj záložky je zobrazen plnou èarou). Pøístup na jednotlivé záložky je pomocí smìrových šipek. V prùbìhu navádìní a v režimu navigace zobrazuje displej informace potøebné pro manévr, který má být proveden: 1 Manévr, který má být proveden. 2 Vzdálenost zbývající do provedení manévru. 3 Následující manévr. 4 Pøíští používaná silnice. 5 Právì používaná silnice. 6 Èas. 7 Venkovní teplota. 8 Vzdálenost do cílového místa. 9 Symbol oznaèující vypnutí hlasového syntezátoru.

25 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* Øídicí jednotka Je umístìna v odkládací schránce na palubní desce. 1 Tlaèítko pro vysunutí CD ROM. 2 Otvor pro vložení CD ROM. 3 Kontrolka ON indikuje napájení øídicí jednotky. Používané medium CD ROM Obsahuje soubor kartografických údajù pro zvolenou zemi. Vkládá se potištìnou stranou nahoru. Opakování poslední hlasové zprávy V prùbìhu navádìní lze stisknutím konce ovladaèe osvìtlení vyžádat opakování poslední hlasové zprávy. Bìhem poslechu zprávy lze mìnit její hlasitost ovladaèem hlasitosti na autorádiu nebo ovládacími prvky autorádia pod volantem. Poznámka: Hlasitost navigaèních hlášení je nastavena nezávisle na základním nastavení hlasitosti autorádia a hlasitosti vysílání dopravních informací.

26 24 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* Hlavní nabídka CD ROM musí být zasunut do øídicí jednotky. Zapnìte klíè. Pøístup do hlavní nabídky získáte po stisknutí tlaèítka «menu». Pomocí smìrových šipek vyhledejte požadovanou funkci a potvrïte Vaši volbu (tlaèítko «val»). Navigace/navádìní Po potvrzení volby «Navigation/ guidage» se dostanete na obrazovku popisující pravidla použití systému navigace. Dodržujte upozornìní a nepoužívejte dálkové ovládání za jízdy. Stisknìte tlaèítko «val» a získáte pøístup na následující obrazovku. Menu «Navigation/guidage» nabízí rùzné možnosti pro zadávání podmínek pro navádìní : - Saise d une nouvelle destination - Zadání adresy nového cílového místa, - Choix d un service - Volbou služby (hotel, nádraží, letištì, atd.), která je v daném mìstì k dispozici, - Choix d une destination archivée - Výbìr adresy uložené v nìkterém ze dvou adresáøù, - Options de navigation - Zmìnu navigaèních podmínek. Stiskem tlaèítka «esc» a potvrzením lze pøerušit probíhající navádìní a vrátit se na vstupní obrazovku.

27 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* 25 Zadání nového cílového místa Zobrazena je poslední zadaná obec. Nový název obce lze zadat postupným výbìrem jednotlivých písmen jejího názvu pomocí smìrových šipek, pøièemž každé je tøeba samostatnì potvrdit (tlaèítko «val»). Pokud je název zvolené obce úplný, zvolte funkci «Valider» (Potvrdit) a stisknìte tlaèítko «val». Pokud udìláte pøi zadávání názvu obce chybu, umožní Vám funkce «Corriger» (Opravit) vymazat poslední zadané písmeno. Poznámka: Po potvrzení nìkterého písmene se objeví pouze takové, které odpovídá existujícímu názvu. Funkce «Liste» (Seznam) Vám postupnì, bìhem zadávání názvu ukazuje poèet názvù obcí zaèínajících již zvolenými písmeny. Funkce je pøístupná, pokud je okraj záložky vyznaèen plnou èarou. Pokud obsahuje seznam ménì než pìt názvù, jsou tyto názvy automaticky zobrazeny. Volbu obce potvrïte (tlaèítko «val»). Funkce «Changer» (Zmìnit) umožòuje vymazání celého zadaného názvu obce a jeho nové zadání. Zadání názvu ulice Zvolte funkci «Valider» a pak stisknìte tlaèítko «val». Poznámka: Navádìní lze po zadání názvu mìsta aktivovat i bez zadání názvu ulice a èísla. V tom pøípadì zvolte funkci «Centre ville» (Centrum) nebo funkci Valider. Zadání èísla Po zobrazení èísel mùžete vybrat èíslo vybrané silnice. Zadejte èíslo silnice. Zvolte funkci «Valider» a stisknìte tlaèítko «val». Poznámka: Navádìní lze aktivovat po zadání názvu mìsta a názvu ulice bez èísla. V tom pøípadì zvolte funkci Valider.

28 26 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* Zobrazí se kompletní adresa cílového místa. Vyhledávání trasy do cílového místa spustíte volbou funkce «Valider» a stiskem tlaèítka «val». Poznámka: Cílové místo mùžete vymazat a mìnit pomocí funkce «Changer» nebo uložit do jednoho ze dvou adresáøù s využitím funkce «Archiver» (Uložit) (viz kapitola ukládání adresy do adresáøe). Zobrazena je pak poslední podmínka navádìní. Navádìní zaèíná automaticky se zachováním tohoto kritéria, pokud není v následujících sekundách provedena jiná volba nebo po potvrzení funkce «Oui». Øiïte se pokyny. Pokud chcete podmínku pro navádìní zmìnit, zvolte funkci «Non» a pak stisknìte tlaèítko «val». Zvolte podmínku z nabízeného seznamu a potvrïte (tlaèítko «val»). Pokud je zvolená podmínka správná, zvolte funkci «Valider» a stisknìte tlaèítko «val». Navádìní zaèíná, øiïte se pokyny. Poznámka: V prùbìhu navádìní máte možnost mìnit cílové místo nebo podmínky pro navádìní stisknutím tlaèítka «val», které umožòuje pøístup do menu rychlého vyhledávání «Outils de guidage» (Nástroje pro navádìní). Systém používá rùzné parametry pro pøepoèítání trasy pro navádìní.

29 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* 27 Volba služby Zobrazena je poslední uložená adresa. Existují tøi možnosti, jak definovat místo, v jehož okolí chcete vyhledat požadovanou službu: - Pøevzít poslední zadanou adresu prostøednictvím funkce «Valider», - Zadat novu adresu pomocí funkce «Changer», - Zadat automaticky název místa, kde se nacházíte, pomocí funkce «Lieu actuel» (Aktuální místo). Po potvrzení zvolené adresy vyberte pomocí smìrových šipek z nabídnutého seznamu požadovanou službu. Volbu potvrïte stiskem tlaèítka «val». Kurzor v levé èásti displeje indikuje, ve které èásti seznamu služeb se nacházíte. Systém pøipraví seznam adres v poøadí podle vzdálenosti od zvoleného referenèního místa. Zobrazena je první adresa požadované služby. Indikátor na pravé stranì displeje (napø. 1/50) indikuje celkový poèet míst, kde lze nalézt požadovanou službu (max. 50) v okruhu pøibližnì 50 km. Indikace v horní levé èásti obrazovky (napø. 280 m) informuje o vzdálenosti, která Vás dìlí od zvoleného místa. K prohlížení seznamu používejte funkce «Suivant» (Další) nebo «Précédent» (Pøedchozí). Pøi zobrazení místa, které Vám vyhovuje, zvolte funkci «Valider» a stisknìte tlaèítko «val». Podle potøeby mùžete modifikovat podmínky pro navádìní. Navádìní zaèíná, øiïte se pokyny.

30 28 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* Vyberte «Répertoire Personnel» (Osobní adresáø) nebo «Répertoire Professionnel» (Pracovní adresáø) a potvrïte stiskem tlaèítka «val». Adresa je uložena do zvoleného adresáøe. Uložení adresy do adresáøe Po zadání nové adresy ji mùžete uložit pomocí funkce «Archiver». Zadejte název adresy (automaticky bude zaøazena do seznamu podle abecedy). Pokud již existuje položka se stejnou adresou, mùže být adresa nahrazena novou. Výbìr cílového místa uloženého v pamìti Pomocí smìrových šipek zvolte adresáø, ve kterém je hledaná adresa uložena a potvrïte volbu tlaèítkem «val». Uložené adresy se zobrazí v abecedním poøadí. Kurzor v levé èásti indikuje, ve které èásti seznamu se právì nacházíte. Pomocí smìrových šipek vyberte hledanou položku a potvrïte volbu tlaèítkem «val». Zobrazí se kompletní adresa. Zvolte funkci «Valider» a potvrïte ji stiskem tlaèítka «val». Podle potøeby mùžete zmìnit podmínky pro navádìní. Navádìní zaèíná, øiïte se pokyny.

31 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* 29 Nastavení displeje Volba «Configuration afficheur» z hlavního menu umožòuje pøístup k následujícím funkcím: - «Choix de language» - Volba jazyka pro obrazové a hlasové informace (nìmèina, španìlština, francouzština, angliètina, italština), - «Réglage date et heure» - Nastavení data a èasu, - «Réglage des formats et unités» - Nastavení formátu a jednotek (km/h nebo MPH, C nebo F). Opce navigaèního systému Volba «Options de navigation» z menu Navigation/Guidage umožòuje pøístup k následujícím funkcím : - «Gestion des répertoires» - Správa adresáøù. Umožòuje pøejmenování nebo zrušení adres uložených v adresáøi po jejich vyhledání, - «Volume synthèse vocale» - Nastavení hlasitosti hlasové syntézy, - Mazání veškerých dat uložených v obou adresáøích. - «Reprendre le guidage» - Obnovení pøerušeného navádìní nebo pøerušení probíhajícího navádìní. Zobrazeny mohou být podle pøedchozí funkce dvì zprávy: «Reprendre le guidage» (Obnovit navádìní) nebo «Arrêter le guidage» (Pøerušit navádìní). Nástroje pro navádìní Toto menu je pøístupné pouze v prùbìhu navádìní, po stisknutí tlaèítka «val». Umožòuje rychlý pøístup k nejpoužívanìjším funkcím: - «Critères de guidage» - Modifikace podmínek pro navádìní, - «Destination programée» - Zobrazení nebo modifikace zadaného cílového místa, - «Synthèse vocale» - Nastavení hlasitosti hlasové syntézy. Poznámka: Menu mazání adresáøù Vám rovnìž umožòuje vymazání všech adres v osobním i pracovním adresáøi, napø. pøi prodeji vozidla.

32 30 PALUBNÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* Nastavení hlasové syntézy Pro nastavení hlasitosti máte k dispozici dvì možnosti: - Pomocí menu: V hlavní nabídce po volbì «Options de guidage» nebo v menu «Outils de guidage» po zvolení «Synthèse vocale». Hlasitost upravte ovládacími prvky autorádia, ovládacími prvky pod volantem nebo pomocí smìrových šipek dálkového ovládání. Nastavení potvrïte tlaèítkem «val». Poznámka: Rušení vysílání programu autorádia nebo pøehrávání CD mùžete zamezit nastavením hlasitosti hlasových pokynù na nulu. Na displeji se objeví symbol, který signalizuje, že hlasový syntezátor není aktivní. Stiskem konce ovládací páèky osvìtlení lze opìt aktivovat hlasovou syntézu se standardní úrovní hlasitosti.

33 PALUBNÍ POÈÍTAÈ S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* 31 Palubní poèítaè poskytuje pìt typù informací o dvou nezávislých trasách. Každý krátký stisk na konec ovládací páèky stìraèù umožòuje pøechod ze záložky «Vozidlo», na záložku «1» (Trasa 1) a pak na záložku «2» (Trasa 2). - Záložka «1» (Trasa 1) dává následující informace: - Prùmìrná spotøeba. - Ujetá vzdálenost. - Prùmìrná rychlost. - Záložka «2» (Trasa 2) dává stejné informace jako záložka «1». Nulování Dlouhým stiskem konce ovládací páèky stìraèù lze vynulovat údaje pro zobrazenou trasu. - Záložka «Vozidlo» podává následující informace: - Okamžitá spotøeba. - Dojezd vozidla.

34 32 PALUBNÍ POÈÍTAÈ S MONOCHROMATICKÝM DISPLEJEM* Záložky Umožòují zobrazení spoleèných informací, pøi volbì záložky «Vozidlo» nebo jedné z obou tras. Trasy 1 a 2 jsou nezávislé a jejich použití je identické. Umožòuje napøíklad pøiøadit trase 1 denní poèítání údajù a trase 2 výpoèty mìsíèní. Okamžitá spotøeba Tento parametr je vždy výsledkem mìøení spotøeby paliva bìhem dvou posledních sekund. Tato funkce se zobrazuje až od rychlosti 30 km/h. Dojezd vozidla Indikuje poèet kilometrù, který lze ujet s palivem zbývajícím v nádrži (poèítá se podle skuteèné spotøeby za posledních deset minut). Po vynulování palubního poèítaèe se na displeji zobrazí pomlèky a indikace dojezdu se objeví až v okamžiku, kdy bude opìt k dispozici Prùmìrná spotøeba Jedná se o podíl spotøebovaného množství paliva pøi ujetí urèité vzdálenosti a této vzdálenosti od posledního nulování poèítaèe. Ujetá vzdálenost Indikuje poèet kilometrù ujetých od posledního nulování poèítaèe. Prùmìrná rychlost Poèítá se od posledního nulování poèítaèe jako podíl ujeté vzdálenosti a èasu potøebného pro ujetí této vzdálenosti (vozidlo v pohybu).

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Opatření pro použití..................................................................... 2 Obecné údaje..........................................................................

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele Version 4.0 14/04/2010 1 Tato příručka slouží všem uživatelům bez ohledu na jejich pracovní pozici a popisuje funkce, které poskytuje

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ---------- Dálkový měřič MT-5 Dálkový měřič (model MT-5) je určen k propojení se solárním regulátorem řady Tracer MPPT. SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace,

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace TravelPilot DX-V Návod k obsluze http://www.blaupunkt.com Pfiehled 2 Dálkov ruãní ovládaã RC 09H 11 10 12 13 14 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Pfiehled Monitor 1 Display pro zobrazení symbolického

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01806-41_0B Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Kompas. Měřítko mapy

Kompas. Měřítko mapy WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Texty a symboly na obrazovce Událost v příštím bodu navádění Vzdálenost do příštího bodu navádění Název další cesty/ulice Zařízení/bod zájmů (POI) Konečný cíl naplánované

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

PŘEHLED 73520-010811 V3

PŘEHLED 73520-010811 V3 CZ PŘEHLED OBECNÝ POPIS 2 PŘIPOJENÍ A FUNGOVÁNÍ. 2 NABÍJENÍ WUoU. 3 NABÍJENÍ WUIo.. 3 NUCENÉ NABÍJENÍ - FUNKCE.. 3 SOS FUNKCE OBNOVENÍ... 4 OCHRANA.. 4 ODCHYLKY, PŘÍČINY, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY... 4-5 VAROVÁNÍ...

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

MATRIX PRO GS VOYAGER 570 G NÁVOD K POUŽITÍ

MATRIX PRO GS VOYAGER 570 G NÁVOD K POUŽITÍ MATRIX PRO GS VOYAGER 570 G NÁVOD K POUŽITÍ N Á V O D K P O U Ž I T Í ZAČÍNÁME #1 Zapnutí napájení Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ pro zapnutí konzoly. #2 #2 Hlavní obrazovka Jakmile je startovací sekvence

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

Kompas. Měřítko mapy

Kompas. Měřítko mapy WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Texty a symboly na obrazovce Událost v příštím bodu navádění Vzdálenost do příštího bodu navádění Název další cesty/ulice Zařízení (restaurace) Konečný cíl naplánované trasy

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Provozní podmínky howtoc Tento schválený telefon typu DECT je urèen k pou½ití spolu se soukromým automatickým pøepojovaèem

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více