Zpráva editora. Obecné zásady zpracování textu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva editora. Obecné zásady zpracování textu"

Transkript

1 Zpráva editora Čtyři menší spisy Jana Blahoslava, které jsme pojali do tohoto kniţního souboru, byly vesměs vydány jiţ dříve. Vzorné edice se dočkala především Filipika proti misomusům a dobře byl vydán jak Spis o zraku, tak i pojednání O původu a příčinách Jednoty bratrské. Vady kazatelů naproti tomu byly vydány na přelomu 19. a 20. století velmi nedostatečně. Proto u prvních tří spisů bereme do značné míry v úvahu spolehlivá vydání dřívější, kdeţto k starší edici a reedici Vad kazatelů nepřihlíţíme vůbec a vycházíme pouze z rukopisu jediného dochovaného opisu Blahoslavova textu; naše edice je v tomto posledním případě zcela původní a je ji moţno povaţovat za editio princeps. Obecné zásady zpracování textu Ve vydání všech čtyř Blahoslavových spisů jsme se snaţili dodrţovat jisté obecné zásady a konvence při úpravě textu. Poněvadţ jde o čtenářskou edici, byl kritický aparát omezen pouze na nejdůleţitější jevy. Jeho jednotlivé poloţky jsou číslovány římskými číslicemi a v textu jsou umístěny pod čarou. Původní interpunkce rukopisů byla převedena na dnešní úzus. Psaní s, z v předponách, předloţkách apod. bylo ponecháno podle rukopisů. Psaní velkých písmen bylo zpravidla převedeno na dnešní úzus. Výjimky jsou komentovány v kritickém aparátu. Majuskule jako výraz náboţenské úcty se pouţívají převáţně podle úzu ve vydání Bible (Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad), Praha (Česká katolická charita) Pravopisné odchylky od dnešního úzu v přejatých slovech a vlastních jménech jsou ponechány, pokud svědčí o starší integraci slova do českého lexikálního systému. Emendace a interpolace jsou označeny špičatými závorkami <...>. Foliace je uvedena v hranatých závorkách [...], konce stran se značí svislou čarou. Zkratky jsou zpravidla rozepsány, jen zkratka t. rozepisována nebyla, protoţe její interpretace je variabilní. Latinské úseky textu jsou vysázeny kurzívou. Podle běţných edičních zásad jsou vysázeny kurzívou i všechny výrazy upravené editorem včetně emendací a interpolací. Zkratka &c. se převádí na etc. Marginálie jsou zpravidla začleněny v rámečku na příslušné místo přímo do textu, pokud není uvedeno jinak. Arabskými číslicemi jsou uváděny vysvětlivky a poznámky i odkazy na ně; jsou umístěny aţ na konci textu. Dvojité špičaté uvozovky»...«zde uzavírají buď překlad, nebo parafrázi těch českých částí textu, které by mohly být dnešnímu čtenáři nesrozumitelné. Latinské citáty z Vulgáty, citáty z antických autorů, české a jiné citáty z bible jsou vysázeny kurzívou. Značka uvádí dodatečnou informaci. Ve vysvětlivkách a poznámkách se uţívá těchto zkratek pro častěji citovaná díla: Ekum. = ekumenický překlad Bible; viz výše Kral. = text Bible podle posledního vydání kralického z r Vulg. = latinský text vulgátní Gram. = text Blahoslavovy Grammatiky (1571) podle vydání M. Čejky, D. Šlosara a J. Nechutové z r BlahNZ = text Blahoslavova překladu Nového zákona z r. 1568

2 Kom. Moudr. = text J. A. Komenského Moudrosti starých Čechů (KNM XVIII A 33) podle vydání F. Svejkovského z r Beza = Novum Testamentum sive Foedus Graece et Latine Theodoro Beza Interprete. S. l V transkripci a grafické úpravě textu byl uplatněn standardní převod bratrského pravopisu na dnešní: w v; v u na začátku morfému; ſ s; ſſ š; ſs š na konci slova; sſ ss (jen zřídka sſ š, zpravidla na začátku slova); g j; j í; au ou; ay/ey/oy aj/ej/oj; spojka y i; cý/zý/ſý cí/zí/sí (kromě případů ve vyňatých slovech a tzv. analogických tvarech); cy/zy/sy ci/zi/si (kromě případů ve vyňatých slovech a tzv. analogických tvarech). Filipika proti misomusům K dopisu Lukáše Praţského M. Havlovi Ţateckému z r. 1502, opsanému do Akt Jednoty bratrské na fol. 101r-102r, připojil Jan Blahoslav hned na další folia 102r-106r přípisek vlastní rukou dne 15. února 1567 (viz Acta Unitatis Fratrum, sv. 9, Státní ústřední archiv v Praze, depozit Herrnhut, Archiv der Brüdergemeinde AB II R 1 No 1). Fotokopie tohoto textu jsou uloţeny v Ústavu pro českou literaturu na Strahově pod č První edici pořídil z přepisu Pavla Josefa Šafaříka Josef Jireček v Časopisu Českého musea. Další edici Corollaria připojil F. A. Slavík ke druhému vydání své edice Blahoslavových Vad kazatelů. Pavel Váša v Pochodni zažžené otiskuje text znovu podle edice Jirečkovy a Šafaříkovy s přihlédnutím k Cvrčkovu opisu v Aktech Jednoty bratrské. Z Váši pak otiskuje jeho část také Milan Kopecký v knize Český humanismus. Nejnovější a zatím nejlepší edici podle Blahoslavova autografu pořídil Amedeo Molnár a otiskl ji s opravami k vydání Vášovu a s otiskem dopisu Lukášova v kompendiu o českobratrské výchově. Znovu text z Molnárova vydání otiskuje Josef Janáček v knize Jan Blahoslav. Náš text Corrolaria i Lukášova dopisu vychází rovněţ z této vzorné edice Molnárovy. Literatura Rukopis: Acta Unitatis Fratrum 9, fol.102a - 106a, (autograf). Fotokopie: Ústav pro českou literaturu AV ČR, č. 534 Janáček, Josef, Jan Blahoslav, Praha 1966, s (podle Molnárovy edice) Jireček, Josef, Blahoslavova filipika proti nepřátelům vzdělání vyššího v Jednotě bratrské, in: ČČM 35, 1861, s (z přepisu P. J. Šafaříka) Kopecký, Milan, Český humanismus, Praha 1988, s (část, podle Vášova vydání) Molnár, Amedeo (ed.), Českobratrská výchova před Komenským s Slavík, František August, Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, 1905 (na obálce 1906), s Váša, Pavel (ed.), Jan Blahoslav - Pochodně zažžená (Výbor z díla), Praha (Jan Laichter) 1949, s (podle vydání Jirečkova-Šafaříkova, s přihlédnutím k Cvrčkovu opisu v AUF) Z Blahoslavovy Filipiky proti misomusům, in: Z kralické tvrze 1, 1967, s (část)

3 Sekundární literatura: Chudoba, František, Br. Jana Blahoslava Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, in: ČMM 47, 1923, s. 294 (zpráva o edici a kritika edice) Chudoba, František, Jak přibývalo vědomostí o Janu Blahoslavovi od doby obrozenské, in: Sborník Blahoslavův ( ). K čtyřstému výročí jeho narozenin. Pořádali V. Novotný a R. Urbánek, Přerov 1923, s. 1-33, odd. B, č. 40 Kabelík, J., in: ČMM 47,1923, s (zpráva) Krumpholc, Josef, Blahoslavova Filipika z pedagogického hlediska, in: Dílna lidskosti, roč. 5., č. 5, s , Brno 1923 Michálek, Emanuel, K jazykovým prostředkům Blahoslavovy Filipiky, in: Strahovská knihovna 10,1975, s Škarka, Antonín, Jan Blahoslav (Literárně historický portrét, přípravná studie k Dějinám české literatury), in: Česká literatura 6, 1958, s Urbánek, Rudolf, Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy, Spisy FF MU v Brně, sv. 1, 1923 Urbánek, Rudolf, K Blahoslavově "Filipice proti misomusům", in: Sborník Blahoslavův ( ). K čtyřstému výročí jeho narozenin. Pořádali V. Novotný a R. Urbánek, Přerov 1923, s (za s.160 reprodukován začátek Filipiky v Blahoslavově autografu) Spis o zraku Vznik Spisu o zraku, jak člověk zrakem, to jest viděním a hleděním, sobě nebo jiným škoditi může je datován na 67. straně tisku slovy: Dátum ve čtvrtek po s. Lucii, Léta Blahoslavův rukopis se bohuţel nedochoval, k dispozici máme aţ tisk ze začátku 17. století, který je druhým přívazkem v exempláři knihy uloţené v Národní knihovně v Praze pod signaturou UK 54 D 123 (Knihopis č. 1164). Spis o zraku i obě další kníţky z roku 1610 jsou vytištěny ve Starém Městě praţském v tiskárně šumanské. Tisk Spisu o zraku není datován, ale jeho typografická charakteristika svědčí o době tisku blízké rovněţ roku V tisku Spisu o zraku se neuvádí jméno autora, ale Blahoslavovo autorství můţeme povaţovat za zaručené jednak podle autorovy Písničky o pokušeních libých ďábla, světa i těla otištěné ve Spise; její nápěv a variantní text je zaznamenán v Kancionálu šamotulském (Piesně chval Božských. Písně duchovní evanjelistské; Šamotuly [Oujezdecký] 1561, Knihopis 12860) na listech Qii Qiii; (srov. také Gram. fol. 276a); Blahoslavův katalog Písní duchovních některých... rejstřík (1561), fol. 332b, ji výslovně připisuje Bratru Janu Blahoslavovi (Kouba 1962, 76). Druhým důkazem je akrostich PŘEROV FELINOVI, jehoţ písmeny začínají strofy této písně. Poprvé se Spis o zraku uvádí (bez jména autora) v druhém vydání Jungmannovy Historie literatury české z r (odd. IV, č. 675, str. 166). Roku 1875 se Spisem o zraku zabývá Josef Jireček, Nové objevy z literatury staročeské, in: ČČM 49 (1875), str Charakterizuje obsah kníţky a určuje za jejího autora Jana Blahoslava. O edici Spisu se postaral František Chudoba v kniţnici Špalíček nakladatelství Karla Reichla, Praha 1928 (Edici recenzoval O. Odloţilík v ČMM 52 (1928), s ) V šumanském tisku se pouţívá bratrského pravopisu, který převádíme do dnešní podoby standardním způsobem. Upravujeme pouze interpunkci podle dnes běţných syntaktických zásad. Dále opravujeme zřejmé tiskařské nebo písařské chyby. Z kritického

4 aparátu vybíráme jen několik nejdůleţitějších případů. Tištěný text není stránkován, proto pouţíváme paginace doplněné do textu v edici F. Chudoby. Literatura Rukopis: z , nedochoval se Tisk: Praha, Staré Město praţské (Impressí Šumanská) b. r. (kolem r. 1610), Knihopis 1164; Praha, UK 54 D 123, přívazek 2 Chudoba, František, Spis o zraku, Praha (Karel Reichel) 1928 (Špalíček 4) Sekundární literatura: Jireček, Josef, Nové objevy z literatury staročeské, in: ČČM 49, 1875, s (určení autorství; obsah spisu) Odloţilík, Otakar, in: ČMM 52, 1928, s (zpráva o edici) O původu a příčinách Jednoty bratrské Dílo se zachovalo ve dvou rukopisech: starší z nich (z roku 1547, označujeme jej jako rkp. A) je uloţen v Knihovně Národního musea v Praze pod signaturou V F 41 na foliích 67r 114v, druhý (z Drabíkovy pozůstalosti ze 17. století, označujeme jej jako rkp. B) rovněţ v Knihovně Národního musea v Praze, a to pod signaturou IV H 8, část 1, na foliích 1r 60v. V naší edici vydáváme text rukopisu A, v poznámkách se přihlíţí i k některým místům rukopisu B. Symbolem + se naznačuje, ţe uvedená slova jsou v rukopise B přidána. Text otiskujeme s menšími odchylkami převáţně z kritického vydání Otakara Odloţilíka podle rukopisu V F 41: Bratra Jana Přerovského spis O původu Jednoty bratrské a řádu v ní (in: Věstník Královské české společnosti nauk, 1928, Praha 1929, část VII). Z kritického aparátu vybíráme jen nejdůleţitější prvky, hlavně odkazy na pozdější marginálie (z tohoto důvodu je nezačleňujeme v rámečcích přímo do textu). Pokud jde o ostatní informace z kritického aparátu, odkazujeme na Odloţilíkovo vydání. Literatura Rukopisy: Praha, KNM V F 41, ff 67a - 114b (1547) Praha, KNM IV H 8, část 1, ff 1a - 60b (17. stol.) Jastrebov, Nikolaj Vladimirovič, O původu jednoty bratrské a řádu v ní J. Blagoslava,

5 Sbornik otdelenia russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk 71, 1902, N 1 (podle rukopisu IV H 8) Odloţilík, Otakar, O původu Jednoty a řádu v ní, Praha (Karel Reichel)1928 (Špalíček 5) Odloţilík, Otakar, Bratra Jana Přerovského spis O původu Jednoty bratrské a řádu v ní, in: Věstník Královské české společnosti nauk1928, Praha 1929, N. 7 (kritické vydání, podle rukopisu V F 41) Váša, Pavel (ed.), Jan Blahoslav. Pochodně zažžená (Výbor z díla), Praha (Jan Laichter) 1949 s (části, podle vydání Odloţilíkova) Sekundární literatura: Navrátil, Bohumil, in: ČMM 52, 1928, s. 444 (zpráva o Odloţilíkově edici) [Anonymní zpráva o Odloţilíkově edici] in: ČČH 34, 1928, s. 660 Navrátil, Bohumil, in: ČMM 54, 1930, s. 262 (recenze Odloţilíkovy edice) Klik, Josef, in: ČČH 37, 1931, s (recenze Odloţilíkovy edice) Goll, Jaroslav, Br. Jana Blahoslava spisy historické, in: ČČM 51, 1877, s Jastrebov, N.V., B. Jana Blahoslava spis O původu Jednoty Bratrské a řádu v ní, in: ČČH 8, 1902, s Jastrebov, N.V., O domnělé druhé redakci "Původu" Blahoslavova, in: ČČH 12, 1906, s Schmidt, Walther E., Zur Brüdergeschichte des Blahoslaw, Věstník Královské české společnosti nauk 1904, Praha 1905, N. 8 Goll, Jaroslav, in: ČČH 11, 1905, s (zpráva) Škarka, Antonín, Jan Blahoslav (Literárně historický portrét, přípravná studie k Dějinám české literatury), in: Česká literatura 6, 1958, s Zíbrt, Čeněk, Sborník skladeb Bratra Vavřince Krasonického z r. 1590, in: ČČM 80, 1906, s (popis rukopisu V F 41) Vady kazatelů Pramenem edice je rukopis uloţený v Praze v Klementinu pod sign. UK XXVI A 24 (Vitia concionatorum), folia 1r 53r. Text Vad kazatelů (Vitia concionatorum) Jana Blahoslava pochází z doby kolem r a je dochován v jediném opise z r. 1632, pořízeném anonymním bratrským exulantem. Dílo je nedocenitelným dokladem bratrské humanistické rétoriky a homiletiky 16. století. Je to zřejmě protějšek nedochovaných Ctností kazatelů (Virtutes concionatorum), o nichţ se Blahoslav zmiňuje na fol. 2v. Vitia se odvolávají i přímo navazují na řadu míst v Grammatice české, dokončené těsně před Blahoslavovou smrtí r. 1571, ale zřejmě pouţívané jiţ dříve. Vady kazatelů byly vydány F. A. Slavíkem v letech 1876 (nepřesné vydání, recenzované J. Jirečkem v ČČM 50, 1876, s ) a 1905 (s řadou oprav; kritiku vydání uveřejnil F. Chudoba v LF 33, 1906, s ). Tato dnes jiţ zastaralá a nevyhovující vydání nebereme v úvahu; naše čtení vychází důsledně z klementinského rukopisu (který byl do konce 2. světové války uchováván v městské knihovně ţitavské pod sign. B. 199 d ) a na mnoha místech se podstatně odchyluje od čtení Slavíkova a opravuje řadu jeho omylů v textu i ve vysvětlivkách. Text rukopisu je zapsán velmi čitelným kurzívním písmem jako první část malého kodexu oktávového formátu na 53 listech číslovaných recto folio vpravo nahoře kromě nečíslovaného titulního listu. Druhou částí kodexu je anonymní rétorická příručka Pastor seu Concionator.) V obou textech se pouţívá tzv. bratrského pravopisu.

6 Literatura Rukopis: Původní rukopis z doby kolem r není známý Exulantský opis z r. 1632, Praha, UK XXVI A 24 (dříve Ţitava, Městská knihovna B 199d), fol. 1a - 53a Slavík, František August (ed.), Vady kazatelův. Z rukopisu městské knihovny v Ţitavě upravil F. A. Slavík, 1876 (nepřesné vydání) Slavík, František August (ed.), Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, 2. úplné vydání, upravil F. A. Slavík, 1905 (na obálce 1906) Váša, Pavel (ed.), Jan Blahoslav - Pochodně zažžená (Výbor z díla), Praha (Jan Laichter) 1949, s (jen ukázky, podle 2. vydání Slavíkova) Sekundární literatura: Chudoba, František, Jak přibývalo vědomostí o Janu Blahoslavovi od doby obrozenské, in: Sborník Blahoslavův ( ). K čtyřstému výročí jeho narozenin. Pořádali V. Novotný a R. Urbánek, Přerov 1923, odd. B 50 Chudoba, František, Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské (kritika Slavíkova vydání z r. 1905), in: LF 33, 1906, s Jireček, J., Vady kazatelův, in: ČČM 50, 1876, s (recenze) Molnár, Amedeo (ed.), Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956 s (s ukázkami) Molnár, Amedeo, Dvě kazatelské učebnice bratrských mládenců, in: Jednota bratrská 33 (1956), s. 5-7 (Blahoslavovy Vady a Hemmingsenovy De methodis libri II, Rostock 1555) Slavík, František August, K literární činnosti Br. Jana Blahoslava, in: ČČM 49, 1875, s , (s výtahem z díla) Škarka, Antonín, Jan Blahoslav (Literárně historický portrét, přípravná studie k Dějinám české literatury), in: Česká literatura 6, 1958, s

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Definice. Fingerprint = soubor znaků sloužících k identifikaci vydání starého tisku nebo jeho variantního vydání.

Definice. Fingerprint = soubor znaků sloužících k identifikaci vydání starého tisku nebo jeho variantního vydání. FINGERPRINT Definice Fingerprint = soubor znaků sloužících k identifikaci vydání starého tisku nebo jeho variantního vydání. Skládá se z 16 znaků rozdělených do 4 skupin a doplňkových znaků. Výběr znaků

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

GRAFICKÝ MANUÁL pro publikace MFF UK

GRAFICKÝ MANUÁL pro publikace MFF UK GRAFICKÝ MANUÁL pro publikace MFF UK Patitul - Tato strana není povinná KAREL NOVÁK MATEMATIKA VČERA DNES A ZÍTRA hřbet publikace První lichá strana publikace - v současné době se používá zřídka. Obsahuje

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Pavel Kosek Týden vědy Ústav českého jazyka (18.11. 2009 10.00 13.00 hod.) Výzkum dějin českého pravopisu Jeden z

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Tvorba odborné publikace

Tvorba odborné publikace Tvorba odborné publikace Iveta Fürstová Iveta.furstova@techlib.cz Přehled Východiska Plánování Tvorba Výsledky Východiska: 1. Proč kniha vzniká? cíl a poslání knihy volba tématu proč toto téma - nutnost,

Více

MANUÁL K DATABÁZI KATALOG MĚSTSKÝCH KNIH

MANUÁL K DATABÁZI KATALOG MĚSTSKÝCH KNIH MANUÁL K DATABÁZI KATALOG MĚSTSKÝCH KNIH Základní zásady vyplňování formuláře - Doplňují se informace, které jsou známé, pokud známé nejsou NEVYPLŇUJE SE! - Používají se známé zkratky (fol.; s.; pag.;).

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Výbor ze starší české literatury (školní vydání) oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Výbor ze starší české literatury (školní vydání) oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Výbor ze starší české literatury (školní vydání) oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Elektronickou edici připravili: Alena M. Černá (hlavní editorka), Miroslav Boček (editor),

Více

Pokyny redakce ke zpracovávání a textové úpravě písemných příspěvků do sborníku ze semináře ŠLECHTIC PODNIKATELEM PODNIKATEL ŠLECHTICEM, Ostrava 2007

Pokyny redakce ke zpracovávání a textové úpravě písemných příspěvků do sborníku ze semináře ŠLECHTIC PODNIKATELEM PODNIKATEL ŠLECHTICEM, Ostrava 2007 Pokyny redakce ke zpracovávání a textové úpravě písemných příspěvků do sborníku ze semináře ŠLECHTIC PODNIKATELEM PODNIKATEL ŠLECHTICEM, Ostrava 2007 Rukopisy přijímáme v elektronické podobě, tj. text

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005 Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz listopad 2005 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačně řešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu Markéta Pytlíková Lingvistika Praha 2014 11. 4. 2014 ÚJČ AV ČR pytlikova@ujc.cas.cz Atribuce překladového textu Atribuce

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická. Seminární práce. Předmět: Základy historických studií KHI/ZHS. Téma:Kácení stromů

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická. Seminární práce. Předmět: Základy historických studií KHI/ZHS. Téma:Kácení stromů Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie Seminární práce Předmět: Základy historických studií KHI/ZHS Téma:Kácení stromů ZS 2012/2013 Jméno PŘÍJMENÍ (os. číslo) e mail:@ Obsah

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK233 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PaedDr. Marie Krhutová IVP ČZU v Praze 2009

PaedDr. Marie Krhutová IVP ČZU v Praze 2009 0 českém m jazyce PaedDr. Marie Krhutová IVP ČZU v Praze 2009 Český jazyk je národnn rodním m a mateřským jazykem většiny v příslušníků českého národan Čechů,, Moravanů,, Slezanů Spisovný český jazyk jeho

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Bible kralická a Kralice

Bible kralická a Kralice Bible kralická a Kralice http://cs.wikipedia.org/wiki/bible_kralick%c3%a Bible kralická je českou tištěnou biblí, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

Slavistické reminiscence

Slavistické reminiscence Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Slavistické reminiscence Výbor z textů Jiřího Fraňka Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková Praha 2011 KATALOGIZACE

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Základy genealogie II - čtení starého písma

Základy genealogie II - čtení starého písma Základy genealogie II - čtení starého písma Městská knihovna v Tišnově ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus čtyř přednášek zaměřený na čtení latinských zápisů, českého

Více

Forma odevzdání příspěvků do sborníku Brno v minulosti a dnes

Forma odevzdání příspěvků do sborníku Brno v minulosti a dnes Forma odevzdání příspěvků do sborníku Brno v minulosti a dnes 1. Termíny Ohlášení příspěvku nejpozději do konce května každého roku, odevzdání příspěvku do prvního týdne měsíce září každého roku 2. Příspěvky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují pravopis velkých písmen

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Ubi est finis huius libri deus scit

Ubi est finis huius libri deus scit Ubi est finis huius libri deus scit Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem Michal Dragoun Lucie Doležalová Adéla Ebersonová (edd.) Ubi est finis huius libri deus scit Středověká

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Poslán jest od Boha anděl

Poslán jest od Boha anděl 1 Poslán jest od Boha anděl Nejstarší adventní a vánoční nápěvy ze starých českých knih vyzvednuté a ku radosti zpěváků zde snesené. Collegium pro arte antiqua 2008 Obsah Hle, přijde Pán, Spasitel náš

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika.

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika. Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, Samostatně

Více

Český humanismus a renesance (autoři)

Český humanismus a renesance (autoři) Český humanismus a renesance (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC32 Český humanismus a renesance Hlavní autoři Hlavní autoři Jan Blahoslav Václav Hájek z Libočan Viktorin Kornel ze Všehrd

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Minorité Pardubice [1516] Zpracovala: PhDr. Markéta Česáková

Více

4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY

4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY 4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY V písemných pracích se bohatě využívá odborné literatury. Při tom však nesmíme zapomínat, že existují autorská práva a že tudíž jsme povinni

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Pokyny pro autory Způsob odevzdání rukopisů Texty odevzdávejte na CD, na disketách nebo je posílejte emailem: schreiberova@pamatnik-np.

Pokyny pro autory Způsob odevzdání rukopisů Texty odevzdávejte na CD, na disketách nebo je posílejte emailem: schreiberova@pamatnik-np. Pokyny pro autory Způsob odevzdání rukopisů Texty odevzdávejte na CD, na disketách nebo je posílejte emailem: schreiberova@pamatnik-np.cz v textových editorech Word 6.0, Word 97, Word 2000. Písmo: Times

Více

Uspořádání textové části bakalářské/diplomové práce

Uspořádání textové části bakalářské/diplomové práce ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE (VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky) kopie pokynů z oficiálního zdroje: http://www.fei.vsb.cz/www/dokumenty/szz_dp.html Bakalářskou/diplomovou

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu.

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Jaroslav David & Radek Čech jaroslav.david@osu.cz radek.cech@osu.cz Cíle předmětu KCJ/PSATE je: - předmět,

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

ORGANIZAČNÍ INFOMACE

ORGANIZAČNÍ INFOMACE ORGANIZAČNÍ INFOMACE ČESKÉ, SLOVENSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY 20. STOLETÍ XI. Pro koho je konference primárně určena? K účasti na konferenci jsou zváni všichni historici mladší a střední generace (zpravidla

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více