Zpráva editora. Obecné zásady zpracování textu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva editora. Obecné zásady zpracování textu"

Transkript

1 Zpráva editora Čtyři menší spisy Jana Blahoslava, které jsme pojali do tohoto kniţního souboru, byly vesměs vydány jiţ dříve. Vzorné edice se dočkala především Filipika proti misomusům a dobře byl vydán jak Spis o zraku, tak i pojednání O původu a příčinách Jednoty bratrské. Vady kazatelů naproti tomu byly vydány na přelomu 19. a 20. století velmi nedostatečně. Proto u prvních tří spisů bereme do značné míry v úvahu spolehlivá vydání dřívější, kdeţto k starší edici a reedici Vad kazatelů nepřihlíţíme vůbec a vycházíme pouze z rukopisu jediného dochovaného opisu Blahoslavova textu; naše edice je v tomto posledním případě zcela původní a je ji moţno povaţovat za editio princeps. Obecné zásady zpracování textu Ve vydání všech čtyř Blahoslavových spisů jsme se snaţili dodrţovat jisté obecné zásady a konvence při úpravě textu. Poněvadţ jde o čtenářskou edici, byl kritický aparát omezen pouze na nejdůleţitější jevy. Jeho jednotlivé poloţky jsou číslovány římskými číslicemi a v textu jsou umístěny pod čarou. Původní interpunkce rukopisů byla převedena na dnešní úzus. Psaní s, z v předponách, předloţkách apod. bylo ponecháno podle rukopisů. Psaní velkých písmen bylo zpravidla převedeno na dnešní úzus. Výjimky jsou komentovány v kritickém aparátu. Majuskule jako výraz náboţenské úcty se pouţívají převáţně podle úzu ve vydání Bible (Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad), Praha (Česká katolická charita) Pravopisné odchylky od dnešního úzu v přejatých slovech a vlastních jménech jsou ponechány, pokud svědčí o starší integraci slova do českého lexikálního systému. Emendace a interpolace jsou označeny špičatými závorkami <...>. Foliace je uvedena v hranatých závorkách [...], konce stran se značí svislou čarou. Zkratky jsou zpravidla rozepsány, jen zkratka t. rozepisována nebyla, protoţe její interpretace je variabilní. Latinské úseky textu jsou vysázeny kurzívou. Podle běţných edičních zásad jsou vysázeny kurzívou i všechny výrazy upravené editorem včetně emendací a interpolací. Zkratka &c. se převádí na etc. Marginálie jsou zpravidla začleněny v rámečku na příslušné místo přímo do textu, pokud není uvedeno jinak. Arabskými číslicemi jsou uváděny vysvětlivky a poznámky i odkazy na ně; jsou umístěny aţ na konci textu. Dvojité špičaté uvozovky»...«zde uzavírají buď překlad, nebo parafrázi těch českých částí textu, které by mohly být dnešnímu čtenáři nesrozumitelné. Latinské citáty z Vulgáty, citáty z antických autorů, české a jiné citáty z bible jsou vysázeny kurzívou. Značka uvádí dodatečnou informaci. Ve vysvětlivkách a poznámkách se uţívá těchto zkratek pro častěji citovaná díla: Ekum. = ekumenický překlad Bible; viz výše Kral. = text Bible podle posledního vydání kralického z r Vulg. = latinský text vulgátní Gram. = text Blahoslavovy Grammatiky (1571) podle vydání M. Čejky, D. Šlosara a J. Nechutové z r BlahNZ = text Blahoslavova překladu Nového zákona z r. 1568

2 Kom. Moudr. = text J. A. Komenského Moudrosti starých Čechů (KNM XVIII A 33) podle vydání F. Svejkovského z r Beza = Novum Testamentum sive Foedus Graece et Latine Theodoro Beza Interprete. S. l V transkripci a grafické úpravě textu byl uplatněn standardní převod bratrského pravopisu na dnešní: w v; v u na začátku morfému; ſ s; ſſ š; ſs š na konci slova; sſ ss (jen zřídka sſ š, zpravidla na začátku slova); g j; j í; au ou; ay/ey/oy aj/ej/oj; spojka y i; cý/zý/ſý cí/zí/sí (kromě případů ve vyňatých slovech a tzv. analogických tvarech); cy/zy/sy ci/zi/si (kromě případů ve vyňatých slovech a tzv. analogických tvarech). Filipika proti misomusům K dopisu Lukáše Praţského M. Havlovi Ţateckému z r. 1502, opsanému do Akt Jednoty bratrské na fol. 101r-102r, připojil Jan Blahoslav hned na další folia 102r-106r přípisek vlastní rukou dne 15. února 1567 (viz Acta Unitatis Fratrum, sv. 9, Státní ústřední archiv v Praze, depozit Herrnhut, Archiv der Brüdergemeinde AB II R 1 No 1). Fotokopie tohoto textu jsou uloţeny v Ústavu pro českou literaturu na Strahově pod č První edici pořídil z přepisu Pavla Josefa Šafaříka Josef Jireček v Časopisu Českého musea. Další edici Corollaria připojil F. A. Slavík ke druhému vydání své edice Blahoslavových Vad kazatelů. Pavel Váša v Pochodni zažžené otiskuje text znovu podle edice Jirečkovy a Šafaříkovy s přihlédnutím k Cvrčkovu opisu v Aktech Jednoty bratrské. Z Váši pak otiskuje jeho část také Milan Kopecký v knize Český humanismus. Nejnovější a zatím nejlepší edici podle Blahoslavova autografu pořídil Amedeo Molnár a otiskl ji s opravami k vydání Vášovu a s otiskem dopisu Lukášova v kompendiu o českobratrské výchově. Znovu text z Molnárova vydání otiskuje Josef Janáček v knize Jan Blahoslav. Náš text Corrolaria i Lukášova dopisu vychází rovněţ z této vzorné edice Molnárovy. Literatura Rukopis: Acta Unitatis Fratrum 9, fol.102a - 106a, (autograf). Fotokopie: Ústav pro českou literaturu AV ČR, č. 534 Janáček, Josef, Jan Blahoslav, Praha 1966, s (podle Molnárovy edice) Jireček, Josef, Blahoslavova filipika proti nepřátelům vzdělání vyššího v Jednotě bratrské, in: ČČM 35, 1861, s (z přepisu P. J. Šafaříka) Kopecký, Milan, Český humanismus, Praha 1988, s (část, podle Vášova vydání) Molnár, Amedeo (ed.), Českobratrská výchova před Komenským s Slavík, František August, Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, 1905 (na obálce 1906), s Váša, Pavel (ed.), Jan Blahoslav - Pochodně zažžená (Výbor z díla), Praha (Jan Laichter) 1949, s (podle vydání Jirečkova-Šafaříkova, s přihlédnutím k Cvrčkovu opisu v AUF) Z Blahoslavovy Filipiky proti misomusům, in: Z kralické tvrze 1, 1967, s (část)

3 Sekundární literatura: Chudoba, František, Br. Jana Blahoslava Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, in: ČMM 47, 1923, s. 294 (zpráva o edici a kritika edice) Chudoba, František, Jak přibývalo vědomostí o Janu Blahoslavovi od doby obrozenské, in: Sborník Blahoslavův ( ). K čtyřstému výročí jeho narozenin. Pořádali V. Novotný a R. Urbánek, Přerov 1923, s. 1-33, odd. B, č. 40 Kabelík, J., in: ČMM 47,1923, s (zpráva) Krumpholc, Josef, Blahoslavova Filipika z pedagogického hlediska, in: Dílna lidskosti, roč. 5., č. 5, s , Brno 1923 Michálek, Emanuel, K jazykovým prostředkům Blahoslavovy Filipiky, in: Strahovská knihovna 10,1975, s Škarka, Antonín, Jan Blahoslav (Literárně historický portrét, přípravná studie k Dějinám české literatury), in: Česká literatura 6, 1958, s Urbánek, Rudolf, Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy, Spisy FF MU v Brně, sv. 1, 1923 Urbánek, Rudolf, K Blahoslavově "Filipice proti misomusům", in: Sborník Blahoslavův ( ). K čtyřstému výročí jeho narozenin. Pořádali V. Novotný a R. Urbánek, Přerov 1923, s (za s.160 reprodukován začátek Filipiky v Blahoslavově autografu) Spis o zraku Vznik Spisu o zraku, jak člověk zrakem, to jest viděním a hleděním, sobě nebo jiným škoditi může je datován na 67. straně tisku slovy: Dátum ve čtvrtek po s. Lucii, Léta Blahoslavův rukopis se bohuţel nedochoval, k dispozici máme aţ tisk ze začátku 17. století, který je druhým přívazkem v exempláři knihy uloţené v Národní knihovně v Praze pod signaturou UK 54 D 123 (Knihopis č. 1164). Spis o zraku i obě další kníţky z roku 1610 jsou vytištěny ve Starém Městě praţském v tiskárně šumanské. Tisk Spisu o zraku není datován, ale jeho typografická charakteristika svědčí o době tisku blízké rovněţ roku V tisku Spisu o zraku se neuvádí jméno autora, ale Blahoslavovo autorství můţeme povaţovat za zaručené jednak podle autorovy Písničky o pokušeních libých ďábla, světa i těla otištěné ve Spise; její nápěv a variantní text je zaznamenán v Kancionálu šamotulském (Piesně chval Božských. Písně duchovní evanjelistské; Šamotuly [Oujezdecký] 1561, Knihopis 12860) na listech Qii Qiii; (srov. také Gram. fol. 276a); Blahoslavův katalog Písní duchovních některých... rejstřík (1561), fol. 332b, ji výslovně připisuje Bratru Janu Blahoslavovi (Kouba 1962, 76). Druhým důkazem je akrostich PŘEROV FELINOVI, jehoţ písmeny začínají strofy této písně. Poprvé se Spis o zraku uvádí (bez jména autora) v druhém vydání Jungmannovy Historie literatury české z r (odd. IV, č. 675, str. 166). Roku 1875 se Spisem o zraku zabývá Josef Jireček, Nové objevy z literatury staročeské, in: ČČM 49 (1875), str Charakterizuje obsah kníţky a určuje za jejího autora Jana Blahoslava. O edici Spisu se postaral František Chudoba v kniţnici Špalíček nakladatelství Karla Reichla, Praha 1928 (Edici recenzoval O. Odloţilík v ČMM 52 (1928), s ) V šumanském tisku se pouţívá bratrského pravopisu, který převádíme do dnešní podoby standardním způsobem. Upravujeme pouze interpunkci podle dnes běţných syntaktických zásad. Dále opravujeme zřejmé tiskařské nebo písařské chyby. Z kritického

4 aparátu vybíráme jen několik nejdůleţitějších případů. Tištěný text není stránkován, proto pouţíváme paginace doplněné do textu v edici F. Chudoby. Literatura Rukopis: z , nedochoval se Tisk: Praha, Staré Město praţské (Impressí Šumanská) b. r. (kolem r. 1610), Knihopis 1164; Praha, UK 54 D 123, přívazek 2 Chudoba, František, Spis o zraku, Praha (Karel Reichel) 1928 (Špalíček 4) Sekundární literatura: Jireček, Josef, Nové objevy z literatury staročeské, in: ČČM 49, 1875, s (určení autorství; obsah spisu) Odloţilík, Otakar, in: ČMM 52, 1928, s (zpráva o edici) O původu a příčinách Jednoty bratrské Dílo se zachovalo ve dvou rukopisech: starší z nich (z roku 1547, označujeme jej jako rkp. A) je uloţen v Knihovně Národního musea v Praze pod signaturou V F 41 na foliích 67r 114v, druhý (z Drabíkovy pozůstalosti ze 17. století, označujeme jej jako rkp. B) rovněţ v Knihovně Národního musea v Praze, a to pod signaturou IV H 8, část 1, na foliích 1r 60v. V naší edici vydáváme text rukopisu A, v poznámkách se přihlíţí i k některým místům rukopisu B. Symbolem + se naznačuje, ţe uvedená slova jsou v rukopise B přidána. Text otiskujeme s menšími odchylkami převáţně z kritického vydání Otakara Odloţilíka podle rukopisu V F 41: Bratra Jana Přerovského spis O původu Jednoty bratrské a řádu v ní (in: Věstník Královské české společnosti nauk, 1928, Praha 1929, část VII). Z kritického aparátu vybíráme jen nejdůleţitější prvky, hlavně odkazy na pozdější marginálie (z tohoto důvodu je nezačleňujeme v rámečcích přímo do textu). Pokud jde o ostatní informace z kritického aparátu, odkazujeme na Odloţilíkovo vydání. Literatura Rukopisy: Praha, KNM V F 41, ff 67a - 114b (1547) Praha, KNM IV H 8, část 1, ff 1a - 60b (17. stol.) Jastrebov, Nikolaj Vladimirovič, O původu jednoty bratrské a řádu v ní J. Blagoslava,

5 Sbornik otdelenia russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk 71, 1902, N 1 (podle rukopisu IV H 8) Odloţilík, Otakar, O původu Jednoty a řádu v ní, Praha (Karel Reichel)1928 (Špalíček 5) Odloţilík, Otakar, Bratra Jana Přerovského spis O původu Jednoty bratrské a řádu v ní, in: Věstník Královské české společnosti nauk1928, Praha 1929, N. 7 (kritické vydání, podle rukopisu V F 41) Váša, Pavel (ed.), Jan Blahoslav. Pochodně zažžená (Výbor z díla), Praha (Jan Laichter) 1949 s (části, podle vydání Odloţilíkova) Sekundární literatura: Navrátil, Bohumil, in: ČMM 52, 1928, s. 444 (zpráva o Odloţilíkově edici) [Anonymní zpráva o Odloţilíkově edici] in: ČČH 34, 1928, s. 660 Navrátil, Bohumil, in: ČMM 54, 1930, s. 262 (recenze Odloţilíkovy edice) Klik, Josef, in: ČČH 37, 1931, s (recenze Odloţilíkovy edice) Goll, Jaroslav, Br. Jana Blahoslava spisy historické, in: ČČM 51, 1877, s Jastrebov, N.V., B. Jana Blahoslava spis O původu Jednoty Bratrské a řádu v ní, in: ČČH 8, 1902, s Jastrebov, N.V., O domnělé druhé redakci "Původu" Blahoslavova, in: ČČH 12, 1906, s Schmidt, Walther E., Zur Brüdergeschichte des Blahoslaw, Věstník Královské české společnosti nauk 1904, Praha 1905, N. 8 Goll, Jaroslav, in: ČČH 11, 1905, s (zpráva) Škarka, Antonín, Jan Blahoslav (Literárně historický portrét, přípravná studie k Dějinám české literatury), in: Česká literatura 6, 1958, s Zíbrt, Čeněk, Sborník skladeb Bratra Vavřince Krasonického z r. 1590, in: ČČM 80, 1906, s (popis rukopisu V F 41) Vady kazatelů Pramenem edice je rukopis uloţený v Praze v Klementinu pod sign. UK XXVI A 24 (Vitia concionatorum), folia 1r 53r. Text Vad kazatelů (Vitia concionatorum) Jana Blahoslava pochází z doby kolem r a je dochován v jediném opise z r. 1632, pořízeném anonymním bratrským exulantem. Dílo je nedocenitelným dokladem bratrské humanistické rétoriky a homiletiky 16. století. Je to zřejmě protějšek nedochovaných Ctností kazatelů (Virtutes concionatorum), o nichţ se Blahoslav zmiňuje na fol. 2v. Vitia se odvolávají i přímo navazují na řadu míst v Grammatice české, dokončené těsně před Blahoslavovou smrtí r. 1571, ale zřejmě pouţívané jiţ dříve. Vady kazatelů byly vydány F. A. Slavíkem v letech 1876 (nepřesné vydání, recenzované J. Jirečkem v ČČM 50, 1876, s ) a 1905 (s řadou oprav; kritiku vydání uveřejnil F. Chudoba v LF 33, 1906, s ). Tato dnes jiţ zastaralá a nevyhovující vydání nebereme v úvahu; naše čtení vychází důsledně z klementinského rukopisu (který byl do konce 2. světové války uchováván v městské knihovně ţitavské pod sign. B. 199 d ) a na mnoha místech se podstatně odchyluje od čtení Slavíkova a opravuje řadu jeho omylů v textu i ve vysvětlivkách. Text rukopisu je zapsán velmi čitelným kurzívním písmem jako první část malého kodexu oktávového formátu na 53 listech číslovaných recto folio vpravo nahoře kromě nečíslovaného titulního listu. Druhou částí kodexu je anonymní rétorická příručka Pastor seu Concionator.) V obou textech se pouţívá tzv. bratrského pravopisu.

6 Literatura Rukopis: Původní rukopis z doby kolem r není známý Exulantský opis z r. 1632, Praha, UK XXVI A 24 (dříve Ţitava, Městská knihovna B 199d), fol. 1a - 53a Slavík, František August (ed.), Vady kazatelův. Z rukopisu městské knihovny v Ţitavě upravil F. A. Slavík, 1876 (nepřesné vydání) Slavík, František August (ed.), Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, 2. úplné vydání, upravil F. A. Slavík, 1905 (na obálce 1906) Váša, Pavel (ed.), Jan Blahoslav - Pochodně zažžená (Výbor z díla), Praha (Jan Laichter) 1949, s (jen ukázky, podle 2. vydání Slavíkova) Sekundární literatura: Chudoba, František, Jak přibývalo vědomostí o Janu Blahoslavovi od doby obrozenské, in: Sborník Blahoslavův ( ). K čtyřstému výročí jeho narozenin. Pořádali V. Novotný a R. Urbánek, Přerov 1923, odd. B 50 Chudoba, František, Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské (kritika Slavíkova vydání z r. 1905), in: LF 33, 1906, s Jireček, J., Vady kazatelův, in: ČČM 50, 1876, s (recenze) Molnár, Amedeo (ed.), Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956 s (s ukázkami) Molnár, Amedeo, Dvě kazatelské učebnice bratrských mládenců, in: Jednota bratrská 33 (1956), s. 5-7 (Blahoslavovy Vady a Hemmingsenovy De methodis libri II, Rostock 1555) Slavík, František August, K literární činnosti Br. Jana Blahoslava, in: ČČM 49, 1875, s , (s výtahem z díla) Škarka, Antonín, Jan Blahoslav (Literárně historický portrét, přípravná studie k Dějinám české literatury), in: Česká literatura 6, 1958, s

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Bible kralická a Kralice

Bible kralická a Kralice Bible kralická a Kralice http://cs.wikipedia.org/wiki/bible_kralick%c3%a Bible kralická je českou tištěnou biblí, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Katalogizace pokračujících zdrojů Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je seriál? ISBD: seriálovým dokumentem se rozumí publikace (na jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Pokyny k formální úpravě rukopisů vydávaných NFA

Pokyny k formální úpravě rukopisů vydávaných NFA RUKOPISY NFA Pokyny k formální úpravě rukopisů vydávaných NFA 1. Úprava textu: názvy děl, vlastní jména, názvy institucí, číslice, uvozovky, mezery, zkratky, poznámky, citační odstavce, zvláštní znaky;

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické zkoumání ručního písma Označení materiálu:vy_32_inovace_fry10

Více

S t a l e t á P r a h a P o k yn y p r o a u t o r y

S t a l e t á P r a h a P o k yn y p r o a u t o r y S t a l e t á P r a h a P o k yn y p r o a u t o r y Autor ručí za věcný obsah příspěvků a za to, že příspěvek ani žádná jeho část (včetně obrazových příloh) není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

KBO/0277 Interpretace de l SC L I

KBO/0277 Interpretace de l SC L I KBO/0277 Interpretace de l SC L I Vyučující Mgr. Filip Komberec email: komberec.filip@gmail.com kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí 15.00-16.00 Anotace kurzu Kurz KBO/0277 Intepretace děl starší

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Bibliografické citace souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňuje její identifikaci Literatura bývá

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin Průmyslové zpracování tiskovin 8. a její části www.isspolygr.cz Vytvořila: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Pole obsahuje soubor znaků sloužících k identifikaci vydání starého tisku nebo jeho variantního vydání.

Pole obsahuje soubor znaků sloužících k identifikaci vydání starého tisku nebo jeho variantního vydání. 026 FINGERPRINT (O) Indikátory nejsou definovány, pozice jsou prázdné (#) Podpole: $a 1. a 2. skupina znaků (NO) $b 3. a 4. skupina znaků (NO) $c Datum vydání (NO) $d Označení svazku nebo části (O) $2

Více

Pravidla bibliografické citace pro katedru filmových studií

Pravidla bibliografické citace pro katedru filmových studií KFS FF UK nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz Pravidla bibliografické citace pro katedru filmových studií Katedra filmových studií se rozhodla v rámci svých projektů,

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Nové prvotisky ve Vědecké knihovně v Olomouci NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Rostislav Krušinský Po skončení retrokonverze lístkového katalogu starých tisků se začala skupina historiků pracujících

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

L A TEX Korektura textu

L A TEX Korektura textu Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Korektura textu Autor: Jana Baarová,Pavla Ptáčková, Hana Gubániová, Rudolf Klímek Editor: Jan Varyš Praha, 5.5. 2010 Katedra

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Standardy. Monografie x seriály

Standardy. Monografie x seriály Základy katalogizačních pravidel AACR2R monografie Práce se standardy ISBD(M) - Mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení jmenné

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH A ROČNÍKOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ OA

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH A ROČNÍKOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH A ROČNÍKOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ OA Zpracovali:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Závazné pokyny pro autory příspěvků

Závazné pokyny pro autory příspěvků Závazné pokyny pro autory příspěvků Obecné: Rozsah: není předem stanoven, v konkrétních případech rozhodují editoři Jazyk příspěvku: čeština nebo slovenština; název článku, klíčová slova (keywords) a abstrakt

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska rigorózní práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Charakter absolventské práce: Souhrnná orientace ve studovaném oboru Hlubší zájem o dílčí odborné téma Náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Podpora přednášky kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Osnova přednášky Úvod Terminologie Normy a zákony upravující

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce obecně Povaha bakalářské práce musí respektovat tři úrovně vysokoškolského vzdělávání studium bakalářské, magisterské a doktorské. Bakalářské studium

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více