Zpráva editora. Obecné zásady zpracování textu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva editora. Obecné zásady zpracování textu"

Transkript

1 Zpráva editora Čtyři menší spisy Jana Blahoslava, které jsme pojali do tohoto kniţního souboru, byly vesměs vydány jiţ dříve. Vzorné edice se dočkala především Filipika proti misomusům a dobře byl vydán jak Spis o zraku, tak i pojednání O původu a příčinách Jednoty bratrské. Vady kazatelů naproti tomu byly vydány na přelomu 19. a 20. století velmi nedostatečně. Proto u prvních tří spisů bereme do značné míry v úvahu spolehlivá vydání dřívější, kdeţto k starší edici a reedici Vad kazatelů nepřihlíţíme vůbec a vycházíme pouze z rukopisu jediného dochovaného opisu Blahoslavova textu; naše edice je v tomto posledním případě zcela původní a je ji moţno povaţovat za editio princeps. Obecné zásady zpracování textu Ve vydání všech čtyř Blahoslavových spisů jsme se snaţili dodrţovat jisté obecné zásady a konvence při úpravě textu. Poněvadţ jde o čtenářskou edici, byl kritický aparát omezen pouze na nejdůleţitější jevy. Jeho jednotlivé poloţky jsou číslovány římskými číslicemi a v textu jsou umístěny pod čarou. Původní interpunkce rukopisů byla převedena na dnešní úzus. Psaní s, z v předponách, předloţkách apod. bylo ponecháno podle rukopisů. Psaní velkých písmen bylo zpravidla převedeno na dnešní úzus. Výjimky jsou komentovány v kritickém aparátu. Majuskule jako výraz náboţenské úcty se pouţívají převáţně podle úzu ve vydání Bible (Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad), Praha (Česká katolická charita) Pravopisné odchylky od dnešního úzu v přejatých slovech a vlastních jménech jsou ponechány, pokud svědčí o starší integraci slova do českého lexikálního systému. Emendace a interpolace jsou označeny špičatými závorkami <...>. Foliace je uvedena v hranatých závorkách [...], konce stran se značí svislou čarou. Zkratky jsou zpravidla rozepsány, jen zkratka t. rozepisována nebyla, protoţe její interpretace je variabilní. Latinské úseky textu jsou vysázeny kurzívou. Podle běţných edičních zásad jsou vysázeny kurzívou i všechny výrazy upravené editorem včetně emendací a interpolací. Zkratka &c. se převádí na etc. Marginálie jsou zpravidla začleněny v rámečku na příslušné místo přímo do textu, pokud není uvedeno jinak. Arabskými číslicemi jsou uváděny vysvětlivky a poznámky i odkazy na ně; jsou umístěny aţ na konci textu. Dvojité špičaté uvozovky»...«zde uzavírají buď překlad, nebo parafrázi těch českých částí textu, které by mohly být dnešnímu čtenáři nesrozumitelné. Latinské citáty z Vulgáty, citáty z antických autorů, české a jiné citáty z bible jsou vysázeny kurzívou. Značka uvádí dodatečnou informaci. Ve vysvětlivkách a poznámkách se uţívá těchto zkratek pro častěji citovaná díla: Ekum. = ekumenický překlad Bible; viz výše Kral. = text Bible podle posledního vydání kralického z r Vulg. = latinský text vulgátní Gram. = text Blahoslavovy Grammatiky (1571) podle vydání M. Čejky, D. Šlosara a J. Nechutové z r BlahNZ = text Blahoslavova překladu Nového zákona z r. 1568

2 Kom. Moudr. = text J. A. Komenského Moudrosti starých Čechů (KNM XVIII A 33) podle vydání F. Svejkovského z r Beza = Novum Testamentum sive Foedus Graece et Latine Theodoro Beza Interprete. S. l V transkripci a grafické úpravě textu byl uplatněn standardní převod bratrského pravopisu na dnešní: w v; v u na začátku morfému; ſ s; ſſ š; ſs š na konci slova; sſ ss (jen zřídka sſ š, zpravidla na začátku slova); g j; j í; au ou; ay/ey/oy aj/ej/oj; spojka y i; cý/zý/ſý cí/zí/sí (kromě případů ve vyňatých slovech a tzv. analogických tvarech); cy/zy/sy ci/zi/si (kromě případů ve vyňatých slovech a tzv. analogických tvarech). Filipika proti misomusům K dopisu Lukáše Praţského M. Havlovi Ţateckému z r. 1502, opsanému do Akt Jednoty bratrské na fol. 101r-102r, připojil Jan Blahoslav hned na další folia 102r-106r přípisek vlastní rukou dne 15. února 1567 (viz Acta Unitatis Fratrum, sv. 9, Státní ústřední archiv v Praze, depozit Herrnhut, Archiv der Brüdergemeinde AB II R 1 No 1). Fotokopie tohoto textu jsou uloţeny v Ústavu pro českou literaturu na Strahově pod č První edici pořídil z přepisu Pavla Josefa Šafaříka Josef Jireček v Časopisu Českého musea. Další edici Corollaria připojil F. A. Slavík ke druhému vydání své edice Blahoslavových Vad kazatelů. Pavel Váša v Pochodni zažžené otiskuje text znovu podle edice Jirečkovy a Šafaříkovy s přihlédnutím k Cvrčkovu opisu v Aktech Jednoty bratrské. Z Váši pak otiskuje jeho část také Milan Kopecký v knize Český humanismus. Nejnovější a zatím nejlepší edici podle Blahoslavova autografu pořídil Amedeo Molnár a otiskl ji s opravami k vydání Vášovu a s otiskem dopisu Lukášova v kompendiu o českobratrské výchově. Znovu text z Molnárova vydání otiskuje Josef Janáček v knize Jan Blahoslav. Náš text Corrolaria i Lukášova dopisu vychází rovněţ z této vzorné edice Molnárovy. Literatura Rukopis: Acta Unitatis Fratrum 9, fol.102a - 106a, (autograf). Fotokopie: Ústav pro českou literaturu AV ČR, č. 534 Janáček, Josef, Jan Blahoslav, Praha 1966, s (podle Molnárovy edice) Jireček, Josef, Blahoslavova filipika proti nepřátelům vzdělání vyššího v Jednotě bratrské, in: ČČM 35, 1861, s (z přepisu P. J. Šafaříka) Kopecký, Milan, Český humanismus, Praha 1988, s (část, podle Vášova vydání) Molnár, Amedeo (ed.), Českobratrská výchova před Komenským s Slavík, František August, Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, 1905 (na obálce 1906), s Váša, Pavel (ed.), Jan Blahoslav - Pochodně zažžená (Výbor z díla), Praha (Jan Laichter) 1949, s (podle vydání Jirečkova-Šafaříkova, s přihlédnutím k Cvrčkovu opisu v AUF) Z Blahoslavovy Filipiky proti misomusům, in: Z kralické tvrze 1, 1967, s (část)

3 Sekundární literatura: Chudoba, František, Br. Jana Blahoslava Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, in: ČMM 47, 1923, s. 294 (zpráva o edici a kritika edice) Chudoba, František, Jak přibývalo vědomostí o Janu Blahoslavovi od doby obrozenské, in: Sborník Blahoslavův ( ). K čtyřstému výročí jeho narozenin. Pořádali V. Novotný a R. Urbánek, Přerov 1923, s. 1-33, odd. B, č. 40 Kabelík, J., in: ČMM 47,1923, s (zpráva) Krumpholc, Josef, Blahoslavova Filipika z pedagogického hlediska, in: Dílna lidskosti, roč. 5., č. 5, s , Brno 1923 Michálek, Emanuel, K jazykovým prostředkům Blahoslavovy Filipiky, in: Strahovská knihovna 10,1975, s Škarka, Antonín, Jan Blahoslav (Literárně historický portrét, přípravná studie k Dějinám české literatury), in: Česká literatura 6, 1958, s Urbánek, Rudolf, Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy, Spisy FF MU v Brně, sv. 1, 1923 Urbánek, Rudolf, K Blahoslavově "Filipice proti misomusům", in: Sborník Blahoslavův ( ). K čtyřstému výročí jeho narozenin. Pořádali V. Novotný a R. Urbánek, Přerov 1923, s (za s.160 reprodukován začátek Filipiky v Blahoslavově autografu) Spis o zraku Vznik Spisu o zraku, jak člověk zrakem, to jest viděním a hleděním, sobě nebo jiným škoditi může je datován na 67. straně tisku slovy: Dátum ve čtvrtek po s. Lucii, Léta Blahoslavův rukopis se bohuţel nedochoval, k dispozici máme aţ tisk ze začátku 17. století, který je druhým přívazkem v exempláři knihy uloţené v Národní knihovně v Praze pod signaturou UK 54 D 123 (Knihopis č. 1164). Spis o zraku i obě další kníţky z roku 1610 jsou vytištěny ve Starém Městě praţském v tiskárně šumanské. Tisk Spisu o zraku není datován, ale jeho typografická charakteristika svědčí o době tisku blízké rovněţ roku V tisku Spisu o zraku se neuvádí jméno autora, ale Blahoslavovo autorství můţeme povaţovat za zaručené jednak podle autorovy Písničky o pokušeních libých ďábla, světa i těla otištěné ve Spise; její nápěv a variantní text je zaznamenán v Kancionálu šamotulském (Piesně chval Božských. Písně duchovní evanjelistské; Šamotuly [Oujezdecký] 1561, Knihopis 12860) na listech Qii Qiii; (srov. také Gram. fol. 276a); Blahoslavův katalog Písní duchovních některých... rejstřík (1561), fol. 332b, ji výslovně připisuje Bratru Janu Blahoslavovi (Kouba 1962, 76). Druhým důkazem je akrostich PŘEROV FELINOVI, jehoţ písmeny začínají strofy této písně. Poprvé se Spis o zraku uvádí (bez jména autora) v druhém vydání Jungmannovy Historie literatury české z r (odd. IV, č. 675, str. 166). Roku 1875 se Spisem o zraku zabývá Josef Jireček, Nové objevy z literatury staročeské, in: ČČM 49 (1875), str Charakterizuje obsah kníţky a určuje za jejího autora Jana Blahoslava. O edici Spisu se postaral František Chudoba v kniţnici Špalíček nakladatelství Karla Reichla, Praha 1928 (Edici recenzoval O. Odloţilík v ČMM 52 (1928), s ) V šumanském tisku se pouţívá bratrského pravopisu, který převádíme do dnešní podoby standardním způsobem. Upravujeme pouze interpunkci podle dnes běţných syntaktických zásad. Dále opravujeme zřejmé tiskařské nebo písařské chyby. Z kritického

4 aparátu vybíráme jen několik nejdůleţitějších případů. Tištěný text není stránkován, proto pouţíváme paginace doplněné do textu v edici F. Chudoby. Literatura Rukopis: z , nedochoval se Tisk: Praha, Staré Město praţské (Impressí Šumanská) b. r. (kolem r. 1610), Knihopis 1164; Praha, UK 54 D 123, přívazek 2 Chudoba, František, Spis o zraku, Praha (Karel Reichel) 1928 (Špalíček 4) Sekundární literatura: Jireček, Josef, Nové objevy z literatury staročeské, in: ČČM 49, 1875, s (určení autorství; obsah spisu) Odloţilík, Otakar, in: ČMM 52, 1928, s (zpráva o edici) O původu a příčinách Jednoty bratrské Dílo se zachovalo ve dvou rukopisech: starší z nich (z roku 1547, označujeme jej jako rkp. A) je uloţen v Knihovně Národního musea v Praze pod signaturou V F 41 na foliích 67r 114v, druhý (z Drabíkovy pozůstalosti ze 17. století, označujeme jej jako rkp. B) rovněţ v Knihovně Národního musea v Praze, a to pod signaturou IV H 8, část 1, na foliích 1r 60v. V naší edici vydáváme text rukopisu A, v poznámkách se přihlíţí i k některým místům rukopisu B. Symbolem + se naznačuje, ţe uvedená slova jsou v rukopise B přidána. Text otiskujeme s menšími odchylkami převáţně z kritického vydání Otakara Odloţilíka podle rukopisu V F 41: Bratra Jana Přerovského spis O původu Jednoty bratrské a řádu v ní (in: Věstník Královské české společnosti nauk, 1928, Praha 1929, část VII). Z kritického aparátu vybíráme jen nejdůleţitější prvky, hlavně odkazy na pozdější marginálie (z tohoto důvodu je nezačleňujeme v rámečcích přímo do textu). Pokud jde o ostatní informace z kritického aparátu, odkazujeme na Odloţilíkovo vydání. Literatura Rukopisy: Praha, KNM V F 41, ff 67a - 114b (1547) Praha, KNM IV H 8, část 1, ff 1a - 60b (17. stol.) Jastrebov, Nikolaj Vladimirovič, O původu jednoty bratrské a řádu v ní J. Blagoslava,

5 Sbornik otdelenia russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk 71, 1902, N 1 (podle rukopisu IV H 8) Odloţilík, Otakar, O původu Jednoty a řádu v ní, Praha (Karel Reichel)1928 (Špalíček 5) Odloţilík, Otakar, Bratra Jana Přerovského spis O původu Jednoty bratrské a řádu v ní, in: Věstník Královské české společnosti nauk1928, Praha 1929, N. 7 (kritické vydání, podle rukopisu V F 41) Váša, Pavel (ed.), Jan Blahoslav. Pochodně zažžená (Výbor z díla), Praha (Jan Laichter) 1949 s (části, podle vydání Odloţilíkova) Sekundární literatura: Navrátil, Bohumil, in: ČMM 52, 1928, s. 444 (zpráva o Odloţilíkově edici) [Anonymní zpráva o Odloţilíkově edici] in: ČČH 34, 1928, s. 660 Navrátil, Bohumil, in: ČMM 54, 1930, s. 262 (recenze Odloţilíkovy edice) Klik, Josef, in: ČČH 37, 1931, s (recenze Odloţilíkovy edice) Goll, Jaroslav, Br. Jana Blahoslava spisy historické, in: ČČM 51, 1877, s Jastrebov, N.V., B. Jana Blahoslava spis O původu Jednoty Bratrské a řádu v ní, in: ČČH 8, 1902, s Jastrebov, N.V., O domnělé druhé redakci "Původu" Blahoslavova, in: ČČH 12, 1906, s Schmidt, Walther E., Zur Brüdergeschichte des Blahoslaw, Věstník Královské české společnosti nauk 1904, Praha 1905, N. 8 Goll, Jaroslav, in: ČČH 11, 1905, s (zpráva) Škarka, Antonín, Jan Blahoslav (Literárně historický portrét, přípravná studie k Dějinám české literatury), in: Česká literatura 6, 1958, s Zíbrt, Čeněk, Sborník skladeb Bratra Vavřince Krasonického z r. 1590, in: ČČM 80, 1906, s (popis rukopisu V F 41) Vady kazatelů Pramenem edice je rukopis uloţený v Praze v Klementinu pod sign. UK XXVI A 24 (Vitia concionatorum), folia 1r 53r. Text Vad kazatelů (Vitia concionatorum) Jana Blahoslava pochází z doby kolem r a je dochován v jediném opise z r. 1632, pořízeném anonymním bratrským exulantem. Dílo je nedocenitelným dokladem bratrské humanistické rétoriky a homiletiky 16. století. Je to zřejmě protějšek nedochovaných Ctností kazatelů (Virtutes concionatorum), o nichţ se Blahoslav zmiňuje na fol. 2v. Vitia se odvolávají i přímo navazují na řadu míst v Grammatice české, dokončené těsně před Blahoslavovou smrtí r. 1571, ale zřejmě pouţívané jiţ dříve. Vady kazatelů byly vydány F. A. Slavíkem v letech 1876 (nepřesné vydání, recenzované J. Jirečkem v ČČM 50, 1876, s ) a 1905 (s řadou oprav; kritiku vydání uveřejnil F. Chudoba v LF 33, 1906, s ). Tato dnes jiţ zastaralá a nevyhovující vydání nebereme v úvahu; naše čtení vychází důsledně z klementinského rukopisu (který byl do konce 2. světové války uchováván v městské knihovně ţitavské pod sign. B. 199 d ) a na mnoha místech se podstatně odchyluje od čtení Slavíkova a opravuje řadu jeho omylů v textu i ve vysvětlivkách. Text rukopisu je zapsán velmi čitelným kurzívním písmem jako první část malého kodexu oktávového formátu na 53 listech číslovaných recto folio vpravo nahoře kromě nečíslovaného titulního listu. Druhou částí kodexu je anonymní rétorická příručka Pastor seu Concionator.) V obou textech se pouţívá tzv. bratrského pravopisu.

6 Literatura Rukopis: Původní rukopis z doby kolem r není známý Exulantský opis z r. 1632, Praha, UK XXVI A 24 (dříve Ţitava, Městská knihovna B 199d), fol. 1a - 53a Slavík, František August (ed.), Vady kazatelův. Z rukopisu městské knihovny v Ţitavě upravil F. A. Slavík, 1876 (nepřesné vydání) Slavík, František August (ed.), Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, 2. úplné vydání, upravil F. A. Slavík, 1905 (na obálce 1906) Váša, Pavel (ed.), Jan Blahoslav - Pochodně zažžená (Výbor z díla), Praha (Jan Laichter) 1949, s (jen ukázky, podle 2. vydání Slavíkova) Sekundární literatura: Chudoba, František, Jak přibývalo vědomostí o Janu Blahoslavovi od doby obrozenské, in: Sborník Blahoslavův ( ). K čtyřstému výročí jeho narozenin. Pořádali V. Novotný a R. Urbánek, Přerov 1923, odd. B 50 Chudoba, František, Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské (kritika Slavíkova vydání z r. 1905), in: LF 33, 1906, s Jireček, J., Vady kazatelův, in: ČČM 50, 1876, s (recenze) Molnár, Amedeo (ed.), Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956 s (s ukázkami) Molnár, Amedeo, Dvě kazatelské učebnice bratrských mládenců, in: Jednota bratrská 33 (1956), s. 5-7 (Blahoslavovy Vady a Hemmingsenovy De methodis libri II, Rostock 1555) Slavík, František August, K literární činnosti Br. Jana Blahoslava, in: ČČM 49, 1875, s , (s výtahem z díla) Škarka, Antonín, Jan Blahoslav (Literárně historický portrét, přípravná studie k Dějinám české literatury), in: Česká literatura 6, 1958, s

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických Znak Marka Bydţovského z Florentina 1/2005 Nový znak obce Kestřany, okres Písek František Doubek Kestřany návrh č. 1 Kestřany návrh č.

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnosti POLYGRAFICKÁ VÝROBA GRAFICKÉ A KRESLIČSKÉ PRÁCE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Ondřej Koupil Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677)*

Ondřej Koupil Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677)* HOP 5 (2/2013) Ondřej Koupil Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677)* The New Testament in the St Wenceslas Bible (1677) Abstract: This article deals with the printing of the New Testament published

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Pravidla. formální úpravy akademických písemných prací

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Pravidla. formální úpravy akademických písemných prací UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla formální úpravy akademických písemných prací Praha 2012 Tento materiál je přílohou opatření děkana č. 1/2011 Pravidla pro evidenci, odevzdávání

Více

Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století

Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století B IBLIOTHECA L IMITY STRAHOVIENSIS KNIHTISKU V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 8-9/2007 Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století Petr Voit C ílem následujících řádků je stručné shrnutí vývojových limitů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Anna Motáňová Srovnání typologie cvičení ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základních

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra muzikologie OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 THE IMAGE OF CULTURE IN NATIONAL NEWSPAPERS IN THE YEARS 1990 AND 1991

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Diana Sedlaříková Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Diplomová práce Vedoucí práce: Prof.

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Vletošním roce se do života církví

Vletošním roce se do života církví BIBLE DVA POHLEDY NA P EKLADY O P EKLADECH BIBLE Vletošním roce se do života církví dostávají tři nové překlady Bible. Tato skutečnost otevřela potřebu vysvětlit běžným čtenářům důvody pro rozmanitost

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pedagogická fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pedagogická fakulta UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka Analýza mluvnice Františka Martina Pelcla Grundsätze der Böhmischen Grammatik Analysis of František Martin Pelcls Czech Language Grammar

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Current editing situation of Supplements to Knihopis of Czech and Slovak Early Printed Books and museum libraries Mgr. David Mach / Oddělení

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

KAŽDODENNOST PRAŽSKÝCH TISKAŘŮ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ

KAŽDODENNOST PRAŽSKÝCH TISKAŘŮ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ Každodennost pražských tiskařů v 16. a na počátku 17. století KAŽDODENNOST PRAŽSKÝCH TISKAŘŮ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ Petra Večeřová Pražský knihtisk 16. a 17. století je poznamenán dvěma mezníky,

Více

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ Tato spíše prakticky zaměřená kapitola je pokusem o přehled, který by měl přispět nejen k ujasnění motivace a funkce každého uvedeného grafému, ale samozřejmě i k ustavení

Více

600 let pražského orloje

600 let pražského orloje 600 let pražského orloje Michal Křížek, Praha Orloj ten jest rozprávky a chvály hodný ve všech krajinách nad jiné všecky veliké orloje na světě... Jan Táborský z Klokotské Hory Zpráva o orloji pražském,

Více

Jan Hus známý i neznámý

Jan Hus známý i neznámý Jan Hus známý i neznámý Jiří Kejř Jan Hus známý i neznámý (Resumé knihy, která nebude napsána) doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. Recenzovali: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

Více

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Zuzana ČEVELOVÁ Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století Modlitební kniha jako pramen a literární útvar byla předmětem zájmu

Více

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová Odpovědná

Více

Johanna Posset ČESKÁ SAMIZDATOVÁ PERIODIKA 1968-1989

Johanna Posset ČESKÁ SAMIZDATOVÁ PERIODIKA 1968-1989 Johanna Posset ČESKÁ SAMIZDATOVÁ PERIODIKA 1968-1989 Johanna Posset ČESKÁ SAMIZDATOVÁ PERIODIKA 1968-1989 Předmluva ke knižnímu vydání V knižním vydání mé diplomové práce z roku 1990 zachovávám úmyslně

Více

SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011

SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011 SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011 Podrobné informace a organizační pokyny jsou uvedeny v dokumentu: Bakalářská a diplomová práce, informativní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Lucie Novotná Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní

Více