Vítejte v České Republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte v České Republice"

Transkript

1 Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010

2

3 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Největší města ČR Typy pobytů v ČR Vývoj uprchlické problematiky v ČR Přehled organizací, které pomáhají uprchlíkům v ČR AZYLOVÁ PROCEDURA Kdy bude posuzovaná žádost o udělení mezinárodní ochrany Českou republikou Komu může být udělena mezinárodní ochrana v České republice Komu může být udělena subsidiární ochrana v České republice Komu může být žádost zamítnuta ve zkráceném řízení (do 30 dnů) Jak probíhá řízení o udělení mezinárodní ochrany Rozhodnutí v řízení o udělení azylu AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ Azylová zařízení a jejich rozmístění na území ČR Seznam azylových a integračních zařízení MV ČR Pobyt v azylových zařízeních Lékařská péče v azylových zařízeních ODCHOD DO SOUKROMÍ Odchod do soukromí Ubytování mimo azylová zařízení Finanční příspěvek Zdravotní péče mimo azylová zařízení Návrat do azylového zařízení Uzavření manželství v České republice DOBROVOLNÁ REPATRIACE INFORMACE O PRACOVNĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 40 A O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 8. VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do problematiky Základní škola Střední škola Vyšší odborné školy Vysoká škola Kurzy českého jazyka OSTATNÍ Zařízení pro zajištění cizinců Doplňková ochrana ADRESÁŘ 52 1

4 1. ÚVOD Dostává se Vám do ruky další p epracované vydání informa ní brožury, která by vám m la usnadnit orientaci a pobyt v eské republice. Na následujících stranách jsme se snažili odpov d t na nej ast jší dotazy spojené s pobytem žadatel o ud lení mezinárodní ochrany v R, a to nejen žijících v pobytových st ediscích MV R, ale p edevším mimo n. D vodem pro jsme se rozhodli tyto informace zpracovat a vložit je do uceleného balíku, byl rostoucí po et uprchlík mimo azylová za ízení bez dostate ných informací. Doufáme, že v této podob bude naše brožura dobrým pr vodcem a p edevším rádcem p i ešení konkrétních pot eb a požadavk. M že se stát, že v této brožu e nenajdete informaci, kterou momentáln pot ebujete. V tomto p ípad jsou pracovníci nevládních organizací p ipraveni kdykoliv Vám podat pomocnou ruku. TATO BROŽURA BYLA REVIDOVÁNA A VYTIŠT NA V RÁMCI PROJEKTU ASISTENCE PRO ŽADATELE O UD LENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO UPRCHLICKÉHO FONDU Petr Krej í Ludmila Bobysudová Petra Khollová Eva Holá Pod kování: všem zam stnanc m OPU, kte í se na brožu e v minulosti podíleli a Správ uprchlických za ízení za p ipomínkování vybraných kapitol. 2

5 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 2.1. Česká republika eská republika se skládá z ech, Moravy a Slezska a její rozloha iní km 2 s po tem obyvatel Prezidentem je od února 2003 Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., narozen 1941 v Praze. Ú edním jazykem je eština a m nou koruna (1 koruna=100 halé ). Od roku 1999 je eská republika lenem NATO. Od je R lenskou zemí Evropské unie. Hlavním a nejv tším m stem R je Praha. Druhým nejv tším m stem je Brno se svým strojírenským a textilním pr myslem. Hlavním centrem t žkého pr myslu v R je Ostrava. Nejvýznamn jším í ním tokem je Labe s délkou 370 km na území ech, nejdelší ekou je Vltava (430 km). Území se nachází na rozhraní p ímo ského a kontinentálního podnebí. Pr m rné ervencové teploty dosahují v nížin 20 C a na horách 8 11 C. Lednové teploty v nížin se pohybují od 1 do 2 C, v horách od 5 do 7 C. Území je bohaté na minerální prameny, které jsou využívány k láze ským ú el m. R sousedí se Spolkovou republikou N mecko, s Rakouskem, Slovenskem a s Polskem Největší města České republiky Praha hlavní město Praha je hlavním a nejv tším m stem eské republiky s po tem obyvatel Do dnešní podoby se vyvíjela po jedenáct století. V sou asnosti se Praha rozkládá na 496 tvere ních kilometrech. Prahou protéká eka Vltava v délce 30 km. Ro n Prahu navštíví tém t i miliony turist. Historické centrum m sta s jedine ným panoramatem Pražského hradu je památkovou rezervací UNESCO. Mezi další nejznám jší kulturní památky pat í nap. Vyšehrad, Karl v most, Starom stské nám stí, Národní divadlo a další. Nejv tší kulturní a stavební rozmach zaznamenala Praha za vlády Karla IV. a Rudolfa II. Známá je rovn ž nejstarší st edoevropská univerzita Univerzita Karlova, založená v roce V ekonomice je Praha hlavním centrem státu. Soust e uje p es 1/10 produkce eského pr myslu a všechna d ležitá finan ní st ediska. Sídlí zde Ú ad prezidenta republiky, Ú ad vlády a ob komory parlamentu. K cestování po Praze lze využít rozsáhlou m stskou hromadnou dopravu metro, tramvaje, autobusy. Brno Brno leží v centrální ásti Evropy, je druhým nejv tším m stem R s po tem obyvatel Zárove p edstavuje centrum Moravy, jedné z historických zemí Koruny eské. Rozprostírá se na okraji Moravské brány, kudy po staletí vedly cesty spojující severní a jižní evropské civilizace. Brno se rozkládá v malebném kraji, ze t í stran je obklopeno zalesn nými kopci, na jih p echází v rozsáhlou jihomoravskou nížinu. Ze severu je m sto chrán no výb žky Drahanské a eskomoravské vrchoviny. M sto leží v kotlin na ekách Svratce a Svitav v nadmo ské výšce m na ploše 230 km 2. 3

6 Po zem pisné stránce je Brno sou ástí podunajského regionu a je historicky spjato s Vídní, která je odtud pouze 110 km. Díky své poloze na rozmezí eskomoravské vyso iny a nížiny na jižní Morav má m sto Brno rozsáhlé a rozmanité p írodní zázemí a p íjemné klimatické podmínky pro rekreaci a bydlení. Ostrava Ostrava je t etím nejv tším m stem v eské republice s po tem obyvatel a nejv tší aglomerací v p íhrani ním trojúhelníku t í stát : R, Polska (15 km) a Slovenska (55 km). V rámci eské republiky má zcela zvláštní postavení. B hem uplynulých desetiletí byla chápána jako ocelové srdce republiky, špinavé, nehostinné m sto, jako m sto drsných, t žce pracujících lidí. Nebylo tomu tak vždy. Po celé historické období byla Ostrava m stem obchodním a tranzitním. V pr b hu staletí se Ostrava stala m stem kosmopolitním, komer ním, hospodá ským, spole enským a kulturním. Ostrava na p elomu 20. století a za tzv. první republiky pat ila k rozvinutým m stským aglomeracím s fungujícím obchodem, pr myslem, s n kolika kulturními, národnostn r znorodými domy, divadly apod. Jen málo m st v eské republice zaznamenalo po roce 1989 tak obrovský p erod jako práv Ostrava. Ostrava leží na soutoku ty ek Odry, Opavy, Ostravice a Lu iny. Plzeň Roku 1295 byla na soutoku ek Radbuzy a Mže založena eským králem Václavem II. Nová Plze jen 9 km severozápadn od p vodní staré Plzn. P ední postavení mezi eskými m sty si Plze udržela po 700 letech historie dodnes, kdy se svými obyvatel je d ležitým kulturním, hospodá ským, dopravním, obchodním a pr myslovým centrem, známým p edevším výrobky Plze ských pivovar a závod Škoda. Stejn tak je považována za centrum vzd lanosti regionu vedle celé ady základních a st edních škol r zných zam ení je sídlem Západo eské univerzity a Léka ské fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je Plze velkom stem, tvrtým nejv tším v eské republice Typy pobytů v České republice (zákon. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc, v platném zn ní) P ECHODNÝ POBYT NA ÚZEMÍ Výjezdní p íkaz Výjezdní p íkaz ud luje policie z moci ú ední a formáln právn se nejedná o vízum ale doklad. Ud lován je po ukon ení i zrušení platnosti p edchozího oprávn ní k pobytu. Cizince oprav uje k p echodnému pobytu na území po dobu, která je nezbytn nutná k provedení neodkladných úkon p ed jeho vycestováním. Dobu pobytu na výjezdní p íkaz ur uje policie. Podle zákona tato doba nesmí p esáhnout 60 dn. Obvykle však výjezdní p íkaz bývá ud lován na dobu kratší. Na druhou stranu nic nebrání policii v op tovném vystavení p íkazu. Opakovaným ud lováním výjezdních p íkaz je ostatn ešena ada situací, které se v praxi vyskytují nap. p ípady kdy ást rodiny pobývá na území v ízení o mezinárodní ochran a ásti již ízení bylo ukon eno. 4

7 Vízum k pobytu do 90 dn Krátkodobá víza (do t í m síc ) upravuje od 5. dubna 2010 spole n pro všechny státy Na ízení EP a Rady. 810/2009 o kodexu Spole enství o vízech (vízový kodex). Vízum k pobytu do 90 dn ud luje na žádost cizince zastupitelský ú ad R, pokud není stanoveno jinak. Podle požadavku cizince ud luje zastupitelský ú ad vízum k pobytu do 90 dn jako jednorázové nebo vícenásobné. Vízum k pobytu do 90 dn oprav uje k pobytu na území po dobu v n m uvedenou. Celková doba pobytu nesmí p ekro it 3 m síce. Ten, kdo vízum k pobytu do 90 dn ud lil, v n m uvede ú el pobytu. V tšinou se ud luje jako tzv. Schengenské a umož uje tak pohyb po všech státech Schengenu vízum by proto m lo být ozna eno jako vízum do stát Schengenu. Jak dlouho platí toto vízum? Platnost tohoto víza se stanoví podle p edpokládaného po tu cest na území, nejdéle však na 5 let. (To znamená, že doba pobytu v R nesmí p ekro it 90 dn, ale vízum je možné využít v období 5 let od jeho vydání.) Co všechno je nutné p edložit k žádosti o ud lení víza k pobytu do 90 dn na zastupitelském ú adu? cestovní doklad fotografii policií ov ené pozvání nebo prost edky k pobytu na území a doklad o zajišt ní ubytování cizince po dobu jeho pobytu na území, pokud nedoloží zabezpe ení náklad spojených s pobytem na území jinak doklad prokazující zajišt ní náklad spojených s vycestováním z území ( 12), další doklady osv d ující údaje uvedené v žádosti o vízum Vízum k pobytu nad 90 dn za ú elem zam stnání Kde je možné požádat o vízum nad 90 dn za ú elem zam stnání? Na zastupitelském ú adu R (tedy mimo území R). Na jak dlouho se vydává vízum k pobytu nad 90 dn za ú elem zam stnání? Doba platnosti je stanovena na 1 rok. Co se musí p edložit spole n s žádostí? cestovní doklad doklad o zajišt ní ubytování po dobu pobytu na území fotografii povolení k zam stnání; žádá-li cizinec o vízum a o povolení k zam stnání soub žn, namísto p edložení povolení k zam stnání pouze v žádosti o vízum uvede jednací íslo žádosti o vydání povolení k zam stnání a u kterého ú adu práce o takové povolení požádal 5

8 Kde a jakým zp sobem je možné požádat o pracovní povolení? Zam stnavatel, u kterého bude cizinec pracovat, musí požádat ú ad práce v míst sídla o povolení k zam stnávání cizinc S tímto povolením musí cizinec požádat o pracovní povolení pro svou osobu na p íslušném ú ad práce ur eném pro cizince (viz. adresá ) Na jak dlouho se pracovní povolení vydává a lze žádat opakovan? Pracovní povolení se vydává až na 2 roky a lze o n žádat opakovan (více viz kapitola 7). Vízum k pobytu nad 90 dn za ú elem strp ní pobytu na území Za jakých podmínek lze žádat o toto vízum a kdo jej ud luje? Vízum za ú elem strp ní pobytu ud luje vždy policie na území na žádost cizince. Vízum m že být ud leno cizinci p edevším v p ípadech kdy: brání-li jeho vycestování z území p ekážka na jeho v li nezávislá jeho vycestování není možné (existují tzv. d vody znemož ující vycestování) v p ípad podání kasa ní stížnosti ve v ci azylu nebo cizinec je sv dkem nebo poškozeným v trestním ízení a jeho ú ast na ízení je nezbytná v jiných p ípadech stanovených zákonem, nap íklad v p ípad podání žádosti o trvalý pobyt dle 66 nebo 67 zákona o pobytu cizinc a v n kterých p ípadech žalob proti neud lení i zrušení dlouhodobého a trvalého pobytu. Co jsou to d vody znemož ující vycestování a kdo o nich rozhoduje? D vody znemož ující vycestování musí vyslovit ve svém rozhodnutí státní orgán R (t správní orgán). Vysloví ji v následujících p ípadech: pokud by byl cizinec nucen vycestovat nebo byl vyhošt n do státu, kde je ohrožen jeho život nebo svoboda, do státu, kde mu hrozí nebezpe í mu ení, nelidského i ponižujícího zacházení nebo trestu anebo jeho život je vážn ohrožen nebo je ohrožena lidská d stojnost a to z d vodu svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnit ního ozbrojeného konfliktu, nebo do státu, který žádá o jeho vydání pro trestný in, za který zákon tohoto státu stanoví trest smrti, anebo jestliže by to bylo v rozporu se závazkem vyplývajícím z mezinárodní smlouvy. Jak dlouho platí toto vízum? Dobu platnosti víza za ú elem strp ní pobytu policie stanoví na dobu nezbytn nutnou, tj. do okamžiku odpadnutí p ekážky, nejdéle však na 1 rok. Dobu platnosti víza lze opakovan prodloužit. Co všechno je nutné p edložit k žádosti o ud lení víza za ú elem strp ní pobytu? cestovní doklad, je-li jeho držitelem a neuplynula-li doba platnosti cestovního dokladu, 6

9 ov enou kopii dokladu potvrzujícího existenci d vodu bránícího ve vycestování; nem želi takový doklad z d vod na jeho v li nezávislých p edložit, lze tento doklad nahradit estným prohlášením, nebo doklad potvrzující, že je osobou poškozenou nebo sv dkem v trestním ízení, p ípadn doklad o podání žaloby ve v ci povolení k pobytu fotografii doklad o zdravotním pojišt ní pouze v n kterých zákonem stanovených p ípadech Dlouhodobý pobyt na území Kdo m že požádat o dlouhodobý pobyt? Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávn n podat cizinec, který na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dn, hodlá na území p echodn pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný ú el pobytu. Na jak dlouho se povolení vydává? Je možné zm nit ú el pobytu? Délka povoleného pobytu se m že lišit. Obecn lze íci, že pobyt je povelen na takovou dobu, která je pot ebnou pro spln ní ú elu pobytu (p. na dobu platnosti pracovního povolení). Jdeli o dlouhodobý pobyt za ú elem slou ení rodiny, povoluje se na max. dobu 2 roky. Povolení k pobytu lze opakovan prodloužit Pobyt se vždy vztahuje na povolený ú el pobytu. Pokud se ú el zm ní, je t eba, až na výjimky, žádat policii o ud lení nového povolení k pobytu. Také je možné, aby ú el pobytu bylo v povolení vyzna eno více. Co je t eba p iložit k žádosti? Viz náležitosti pro žádost o vízum nad 90 dn Trvalý pobyt po 4 letech ízení o ud lení mezinárodní ochrany O trvalý pobyt po 4 letech ízení o ud lení mezinárodní ochrany žádá cizinec, který pobýval na území nep etržit. Žádost se podává na Ministerstvu vnitra R a je možné o n j požádat až po skon ení ízení o ud lení mezinárodní ochrany. V p ípad, že ízené ješt neskon ilo, je nutné ho zastavit. V p ípad, že již azylové ízení skon ilo, je nutné mít opat ené rozhodnutí tzv. doložkou právní moci. Kdo m že žádat o povolení k trvalému pobytu po 4 letech? O povolení k trvalému pobytu po 4 letech m že žádat cizinec, který pobývá na území v rámci p echodného pobytu po ukon ení ízení o ud lení mezinárodní ochrany, které v etn p ípadného ízení o kasa ní stížnosti, trvalo nejmén 2 roky. Nicmén povolení se vydává pouze osobám mladší 18 let, osam lým a starším 65 let i osobám, které se nejsou schopny o sebe z d vodu nep íznivého zdravotního stavu postarat. Co je nutné ud lat p ed podáním žádosti? v p ípad, že azylové ízení ješt neskon ilo, je nutné ho zastavit ( stop azyl ), p ed podáním žádosti o zastavení ízení je vhodné kontaktovat n kterou z nevládních organizací 7

10 (viz adresá ), abyste si byli jisti spln ním podmínek pro ud lení trvalého pobytu (doba pobytu, neexistence správního vyhošt ní atd.) v p ípad ukon eného soudního ízení je nutné obstarat si u soudu, který ve v ci rozhodoval, tzv. doložku právní moci, kterou soud vyzna í na originál rozhodnutí poté je nutné dojít s rozhodnutím na p íslušnou cizineckou policii, která zm ní vízum p edešlé (nap. vízum za ú elem strp ní pobytu) na výjezdní p íkaz Kde se žádost podává? Žádost se podává na Ministerstvu vnitra R, Odbor azylové a migra ní politiky, Nad Štolou 3, Praha 7 Letná. Jaké doklady je nutné p edložit? platný cestovní doklad fotografie originál rozhodnutí o ukon ení ízení s razítkem nabytí právní moci doklad o zajišt ném ubytování vypln ný p edepsaný formulá (formulá je zelený a je k dispozici na ministerstvu) písemná žádost V p ípad legálního zam stnání je dobré p iložit i pracovní smlouvu, p ípadn jiný dokument (nap. nostrifikovaný diplom ze školy, p íslib zam stnání atd.), ale není to nutné, pokud nejsou k dispozici. Jakým zp sobem se dokládá zajišt ní ubytování? Jsou dv možnosti, jak doložit zajišt ní ubytování: Na p edepsaném formulá i Potvrzení o zajišt ní ubytování, tento formulá nechat notá sky ov it ubytovatelem a výpis z katastru nemovitostí nebo Nájemní smlouvu nejlépe s notá sky ov eným podpisem vlastníka bytu a výpis z katastru nemovitostí Co v p ípad, že není k dispozici pas? Je možné požádat cizineckou policii o vystavení cestovního pr kazu totožnosti. Tento doklad však vydává policie ve výjime ných p ípadech. Nap. má-li cizinec písemný doklad, že mu jeho zastupitelský ú ad pas nevydá. Co v p ípad, že není rozhodnuto v dob platnosti výjezdního p íkazu? V p ípad, že Ministerstvo vnitra R nerozhodne v dob platnosti výjezdního p íkazu, má žadatel k dispozici písemné potvrzení o podané žádosti pro cizineckou policii, která na základ toho ud lí vízum za ú elem strp ní Je nutné zaplatit n jaký poplatek za žádost o povolení k trvalému pobytu? V p ípad, že je žádost kladn vy ízena, platí se kolek ve výši 1000 K. Jak dlouho ízení trvá? 8

11 ízení by nem lo trvat déle než 60 dní Povolení k p echodnému a trvalému pobytu za ú elem slou ení rodiny s ob anem EU (v etn R) Cizinec, který je rodinným p íslušníkem ob ana EU m že požádat o ud lení tzv. p echodného pobytu i bez p edchozího pobytu na území R. P edpokladem pro ud lení pobytu je, že se skute n jedná o rodinného p íslušníka ob ana EU, p edloží veškeré náležitosti a také, že nemá platné správní vyhošt ní. Trvalý pobyt je možné ud lit bu po 5 letech nep etržitého pobytu nebo po dvou letech p echodného pobytu na území, pokud je osoba nejmén 1 rok rodinným p íslušníkem (nap. manželem/manželkou) ob ana eské republiky a v dalších p ípadech (osoby poz stalé, po smrti ob ana R) Kdo je považován za rodinného p íslušníka? Rodinným p íslušníkem ob ana EU se rozumí jeho manžel, rodi, jde-li o ob ana EU mladšího 21 let, dít mladší 21 let nebo takové dít manžela ob ana EU a nezaopat ený p ímý p íbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový p íbuzný manžela ob ana EU dále se m že za rodinného p íslušníka považovat také cizinec žijící s ob anem EU ve spole né domácnosti nebo se o sebe ze zdravotních d vod nedokáže sám postarat bez osobní pé e ob ana EU, cizinec ob anem EU vyživovaný nebo cizinec, který má trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ob anem EU ve spole né domácnosti (tedy druh/družka) (ZDE POT EBA TAKOVÉ SKUTE NOSTI DOLOŽIT) Kde lze požádat o povolení k pobytu? O povolení k p echodnému pobytu se žádá na území policii a o povolení k trvalému pobytu na ministerstvu vnitra v jednotlivých krajských pobo kách. Co se musí p edložit spole n s žádostí? fotografie cestovní doklad listinný doklad potvrzující ú el pobytu na území R (p. oddací list, rodný list) doklad o zajišt ní ubytování na území doklad o zdravotním pojišt ní Další typy pobyt Významným typem trvalého pobytu je ješt trvalý pobyt ud lený po 5-ti letech nep etržitého dlouhodobého pobytu. Ostatní typy pobytu nejsou p íliš asté a jsou ud lovány pouze výjime n. Jedná se p edevším o trvalý pobyt z d vod hodných zvláštního z etele (tzv. humanitární) a trvalý pobyt cizinci, jehož pobyt na území je v zájmu eské republiky. Tyto dva druhy pobyt bývají ud lovány v p ípadech, kdy pobyt cizince je pro R ur itým p ínosem vzhledem k jeho jedine ným schopnostem i dovednostem. 9

12 Jaké doklady je nutné p edložit? platný cestovní doklad fotografie doklad o zajišt ném ubytování doklad o zajišt ní prost edk k trvalému pobytu na území (o konkrétní ástce je nutno se p edem informovat na policii) vypln ný p edepsaný formulá (formulá je zelený a je k dispozici na cizinecké policii) doklad potvrzující ú el žádaného pobytu (není pot eba u b žného trvalého pobytu po p ti letech) a doklad prokazující pot ebnou znalost eského jazyka vydaný školou oprávn nou k tomu Ministerstvem školství (není pot eba u všech typ pobytu, nap. u tzv. humanitárního nebo jedná-li se o d ti mladší 15 let i osoby, které studovaly eskou základní i st ední školu) Typy pobyt, které jsou zde uvedeny, nejsou vy erpávající. Podrobn ji je celá problematika pobytu cizinc v R obsažena v zákon. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc Vývoj uprchlické problematiky v České republice S fenoménem uprchlictví se eská republika za ala blíže seznamovat krátce po listopadové revoluci v roce P ibližn od druhé poloviny roku 1990 p icházeli do eské republiky proudit první uprchlíci. Spektrum stát, z nichž uprchlíci na území R p icházeli, se neustále rozši ovalo. V prvním období tvo ili majoritní skupinu žadatel o azyl, dnes mezinárodní ochranu uprchlíci z Bulharska, Rumunska a bývalého Sov tského svazu. V poslední dob p ibývá žadatel z Vietnamu a Mongolska, ale i ze zemí východní Evropy p evážn Ruska, Ukrajiny, Moldavska a p ípadn dalších stát bývalého Sov tského svazu a Slovenska. Azyl ud len (statistika Odboru azylové a migra ní politiky MV R) K byl v eské republice ud len azyl 3508 osobám z 72 zemí. Celkov nejvíce azylant (477) pochází z Rumunska, 384 azylant pak z Ruska, 318 z B loruska a 293 z Afghánistánu. Ob an m Rumunska byl nej ast ji azyl ud lován na po átku 90. let a k sou asnosti tento trend prudce klesl. V sou asné dob jsou nejúsp šn jšími žadateli o mezinárodní ochranu ob ané Ruska, Myanmaru, B loruska, Kazachstánu a Ukrajiny. 10

13 Státní p íslušnosti osob s nejvyšším po tem ud lených azyl v letech po et ud lených azyl Rumunsko Rusko B lorusko Afghánistán Arménie Sov tský svaz (bývalý) Vietnam Ukrajina Irák Kazachstán Vývoj po tu ud lených azyl v letech po et ud lených azyl rok 11

14 2.5. Přehled organizací, které pomáhají uprchlíkům v České republice Organizace pro pomoc uprchlík m (OPU) Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) Sdružení ob an zabývajících se emigranty (SOZE) Poradna pro integraci (PPI) Centrum pro integraci cizinc (CIC) eská katolická charita (Charita) Berkat Ú ad vysokého komisa e pro uprchlíky (UNHCR) Multikulturní centrum Praha (MKC) Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Organizace pro pomoc uprchlík m Ková ská 939/ Praha 9 tel.: , fax: Pobo ka Brno Leitnerova 682/ Brno tel/fax: mobil: Pobo ka Plze Tylova 2090/ Plze tel/fax: Pobo ka eské Bud jovice Žižkova t ída 1321/ eské Bud jovice tel.: , Organizace pro pomoc uprchlík m byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních organizací zabývajících se pomocí uprchlík m p icházejícím do eské republiky. Zabýváme se právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlík m a ostatním cizinc m na území R. Ve své práci v nujeme zvýšenou pozornost ohroženým skupinám mezi uprchlíky, tj. d tem, ženám ve zranitelném postavení, osobám nemocným a postiženým. Vedle práce v sídle OPU v Praze, kde jsou každý pracovní den cizím státním p íslušník m k dispozici odborní pracovníci OPU, navšt vujeme pravideln azylová za ízení a za ízení pro zajišt ní cizinc v R, ve kterých pomáháme žadatel m o ud lení mezinárodní ochrany v ešení jejich právních a jiných problém. Podílíme se rovn ž na organizování volného asu žadatel o azyl, kte í pobývají v 12

15 azylových za ízeních. Dále se OPU zbývá osv tovými programy o tematice migrace a uprchlictví, vzd lávacími programy pro studenty vysokých a vyšších odborných škol a úpravou legislativní praxe. Sdružení pro integraci a migraci Senovážná Praha 1 tel.: fax: Sdružení pro integraci a migraci vzniklo p ejmenováním Poradny pro uprchlíky, o. s. (PPU). Poskytuje právní a sociální pomoc t m osobám, které z r zných p í in musely opustit zemi svého p vodu a žádají ochranu na území eské republiky. T mito p í inami jsou nej ast ji válka, nestabilní politická situace, politické pronásledování, rozpad rodiny, ne ešitelná ekonomická situace a jiné vážné d vody. Soub žn s žadateli o azyl se na pracovníky SIMI obracejí cizinci, kte í požadují informace i rady týkající se zákon o azylu a o pobytu cizinc, p edpis platných v oblasti sociálního zabezpe ení, zdravotního pojišt ní, možnosti zam stnání a vzd lávání. Veškerá poradenská innost je poskytovaná bezplatn. Nedílnou sou ástí innosti SIMIje p sobení na širokou ve ejnost s cílem rozvíjet toleranci, pokoušíme se ve ejnosti odpov d t na základní otázky kdo je uprchlík, co ho k nám p ivedlo a pro! Pracovníci poradny se také snaží ovliv ovat koncep ní prací legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva. Sdružení ob an zabývající se emigranty Mostecká Brno tel.: fax: SOZE je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování pomoci uprchlík m a dalším kategoriím cizinc, p icházejících do eské republiky. Tato pomoc spo ívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volno asových a vzd lávacích program a v komplexní sociáln -právní asistenci dlouhodob usazeným cizinc m a uznaným azylant m v namáhavém procesu integrace do majoritní spole nosti. P sobnost SOZE je zam ena p evážn na Moravu a Slezsko. Poradna pro integraci Senovážná Praha 1 tel.: fax: Poradna pro integraci je nevládní nezisková organizace zabývající se pomocí osobám, jimž byl na území eské republiky ud len azyl. Smyslem innosti organizace je hájit lidská práva lidí s ud leným azylem v R a pomoci jim, tak aby se stali rovnocennými leny naší 13

16 spole nosti. Cílem poradny je vytvo it a realizovat funk ní systém plné integrace uznaných uprchlík (azylant ) v R. Zam uje se p itom na všechny aspekty integrace osob, kterým byl ud len azyl, a to jak na práci s konkrétními klienty, tak i na aktivity, které sm ují k ovliv ování politiky a spole enské atmosféry v oblasti uprchlictví. Všechny aktivity slouží k tomu, aby byly osoby, které získaly azyl, inkorporovány do komunity obcí. Snahou poradny je podporovat samostatnost klient a p ispívat k rozvoji jejich schopností a v domostí p i ešení nejr zn jších sociálních situací a p i uplat ování ob anských práv. PPI má krom Prahy kancelá i v Ústí nad Labem. Centrum pro integraci cizinc Kubelkova Praha 3 tel/fax: Centrum pro integraci cizinc bylo založeno v roce 2003 a nabízí pomoc azylant m a cizinc m s dlouhodobým a trvalým pobytem. Cizinc m nabízí poradenství, pomoc p i jednání s ú ady a institucemi, pomoc p i hledání vhodného bydlení a zam stnání a pomoc s vyhledáváním specializovaných služeb. eská katolická charita Vladislavova Praha 1 tel.: fax: Sdružení eská katolická charita je nezisková organizace a je sou ástí ímskokatolické církve. Hlavní inností Charity je pomoc spoluob an m, kte í se ocitli na okraji spole nosti, osam lým matkám s d tmi, osobám bez p íst eší, zdravotn a mentáln postiženým, romským a sociáln slabým rodinám, drogov závislým, opušt ným starým lidem, v z m a osobám vracejícím se z výkonu trestu. Nemén d ležitou sou ástí jejich práce je pomoc migrant m a uprchlík m, kterým je poskytováno sociální a základní právní poradenství v osmi m stech na Morav a v echách (Litom ice, Praha, Hradec Králové, Plze, Ostrava, Olomouc, eské Bud jovice a Brno). Charita také provozuje humanitární sklady na hranicích, šatníky v azylových za ízeních, ubytovny pro cizince se statusem strp ní, aktivity pro volný as v azylových za ízeních a aktivity v záchytných za ízeních. Berkat Rumunská Praha 2 tel.:/fax: , od Legerova 50, Praha 2, Ob anské sdružení Berkat bylo zaregistrováno na podzim r Impulsem ke vzniku Berkatu byla snaha pokra ovat v práci stejnojmenného ob anského sdružení v Ingušetii, které 14

17 spoluzakládala Petra Procházková v r na podporu d tského stacioná e v Grozném. Hlavní strategií Berkatu ve všech realizovaných projektech je zprost edkovat co nejvíce p ímých informací o život lidí v e ensku a vytvo it (nap. na základ osobního setkání) individuální p átelské vazby. Od kv tna 2006 zde nabízí služby a aktivity pro cizince, kte í p išli žít do eské republiky, v centru Invaze. InBáze je místo, které je otev ené migrant m, uprchlík m a cizinc m všech druh pobytu a nejen jim. Ú ad Vysokého komisa e OSN pro uprchlíky v Praze Nám stí Kinských 6 P. O. BOX Praha 5 tel/fax: Sty ná kancelá UNHCR v Praze byla založena v roce V kontextu mise UNHCR jsou primární cíle sty né kancelá e UNHCR v Praze následující: zajistit p ístup všech žadatel o ud lení mezinárodní ochrany k správným a spravedlivým postup m p i procesu posuzování jejich žádosti, pomáhat osobám s p iznaným postavením uprchlíka p i za le ovaní do eské spole nosti, pomoci rozvíjet a budovat nevládní a vládní instituce v oblasti uprchlictví, podílet se na p íprav nové legislativy týkající se uprchlík a osob bez státní p íslušnosti v eské republice v zájmu zajišt ní souladu eské legislativy s mezinárodními normami, zvyšovat pov domí ve ejnosti o problémech uprchlík a ochotu ve ejnosti a politických zástupc poskytovat uprchlík m ochranu a pomoc a monitorovat a podávat zprávy o situaci menšin a lidských právech v souladu s mandátem UNHCR (preventivní strategie). Multikulturní centrum Praha Vodi kova 36 (Palác Lucerna) Praha 1 tel.: Multikulturní centrum Praha je ob anské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z r zných kultur v eské republice a v jiných ástech sv ta. Od svého založení v roce 1999 neustále rozši ují svou nabídku vzd lávacích, kulturních a informa ních aktivit. Pro d ti, studenty, u itele, knihovníky, ale i širokou ve ejnost p ipravují dílny, kurzy, mezinárodní seminá e, diskuse, filmové a literární ve ery, internetové stránky o migraci i multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otev ena ve ejná knihovna. Mezinárodní organizace pro migraci Dukelských hrdin 692/ Praha 7 tel.: , fax Mezinárodní organizace pro migraci The International Organization for Migration (IOM) je mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženev. Dne 15. íjna 1997 byla v Praze podepsána 15

18 Smlouva o spolupráci mezi eskou republikou a Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM). Se smlouvou vyslovil souhlas Parlament eské republiky a Prezident republiky ji ratifikoval. Smlouva vstoupila v platnost dne 1. listopadu Mise IOM v Praze si klade za cíl vykonávat migra ní programy užite né a prosp šné pro eskou republiku, migranty, kte í pot ebují asistenci a relevantní osoby i entity. Programy se dotýkají zejména v následujících okruh : Repatriace Informa ní kampan Konzultace týkající se migrace Technická spolupráce Pomoc a asistence Programy mají za úkol pokrývat pot eby uprchlík, vyhnanc, lidí bez státní p íslušnosti a dalších migrant, kte í pot ebují pomoci v zemi svého p vodu nebo v zemi hostitelské. 3. ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY Zákonem. 165/2006 Sb. došlo k harmonizaci azylové procedury v R s procedurami vedenými v ostatních lenských zemích EU. Cizinec, který hledá ochranu p ed pronásledováním v zemi p vodu, tak nežádá p ímo o azyl, ale o tzv. mezinárodní ochranu. Její sou ástí je práv ochrana formou azylu a dále pak tzv. dopl ková ochrana. V rámci Evropské unie platí, že žádost o mezinárodní ochranu je posuzována vždy jen jedním lenským státem. Tento stát je p íslušný k posouzení žádosti bez ohledu na v li žadatele a místo, kde žádost podal Kdy bude má žádost o mezinárodní ochranu posuzována Českou republikou P ípady, kdy je eská republika povinna posoudit žádost o mezinárodní ochranu, stanoví na ízení Evropské rady. 343/2003/ES, tzv. Dublinské na ízení. Jedná se p edevším o dva okruhy situací odvíjejících se od toho, zda na území R cizinec vstoupil legáln i nelegáln. P ípady legálního vstupu na území P icestoval-li cizinec s platným cestovním dokladem opat eným vízem, pak je jeho žádost posouzena R tém vždy. eská republika však žádost neposoudí tehdy, má-li cizinec v jiné zemi EU legáln žijícího lena rodiny (tj. matku, otce nebo nezletilé d ti), nebo pokud cizinec již p edtím vstoupil na území jiného lenského státu EU a mohl tedy o ochranu požádat tam. V takovém p ípad je žádost cizince posouzena v tomto lenském stát EU. P ípady nelegálního vstupu na území Pokud cizinec vstoupil na území neoprávn n, posoudí jeho žádost o mezinárodní ochranu eská republika pouze v p ípad, že cizinec p ed tím nevstoupil na území žádného jiného 16

19 lenského státu EU, pop. nelze-li mu vstup na území tohoto státu prokázat. V opa ném p ípad je jeho žádost posouzena lenským státem EU na jehož území vstoupil jako první. Žádost v R nebude posuzována také tehdy, nachází-li se cizinec zde neoprávn n, avšak vlastní oprávn ní k pobytu v jiné zemi EU, i vlastní-li takové povolení n kdo z jeho rodiny (op t jen matka, otec i nezletilé d ti). Zp sob ur ování zem p íslušné k posouzení žádosti o mezinárodním ochranu je upraven v Na ízení Rady ES. 343/2003, tzv. Dublinské na ízení. O výsledku je cizinec informován písemn Komu může být udělena mezinárodní ochrana v České republice D vody pro ud lení mezinárodní ochrany v eské republice jsou vyjmenovány v 12 písm. a), b) zákona. 325/1999 Sb., v platném zn ní, tj. zákona o azylu. Zákon stanoví, že azyl se cizinci ud lí, bude-li v ízení o mezinárodní ochran zjišt no, že cizinec je pronásledován za uplat ování politických práv a svobod má od vodn ný strach z pronásledování z d vodu rasy, náboženství, národnosti, p íslušnosti k ur ité sociální skupin i pohlaví nebo pro zastávání ur itých politických názor ve stát, jehož ob anství má, nebo, v p ípad že je osobou bez státního ob anství, ve stát jeho posledního trvalého bydlišt Co se považuje za pronásledování? Pronásledováním se rozumí závažné porušení lidských práv, jakož i opat ení p sobící psychický nátlak nebo jiná obdobná jednání, pokud jsou provád na, podporována nebo trp na státními orgány, stranami nebo organizacemi ovládajícími stát nebo podstatnou ást jeho území ve stát, jehož je cizinec státním ob anem, nebo státu posledního trvalého bydlišt v p ípad osoby bez státního ob anství. Za pronásledování se považuje i jednání soukromých osob podle v ty první, pokud lze prokázat, že stát, strany nebo organizace, v etn mezinárodních organizací, kontrolující stát nebo podstatnou ást jeho území nejsou schopny odpovídajícím zp sobem zajistit ochranu p ed takovým jednáním. Za pronásledování se nepovažuje, m že-li cizinec s p ihlédnutím k osobní situaci nalézt ú innou ochranu v jiné ásti státu, jehož státní ob anství má, nebo je-li osobou bez státního ob anství, v jiné ásti státu svého posledního trvalého bydlišt, pokud se obava z pronásledování nebo hrozba vážné újmy z ejm vztahuje pouze na ást státu. Komu dále m že být ud len azyl? Rodinnému p íslušníkovi azylanta (cizinci, kterému byl ud len azyl podle 12 nebo 14) se v p ípad hodném zvláštního z etele ud lí azyl za ú elem slou ení rodiny, i když v ízení o ud lení azylu nebude v jeho p ípad zjišt n d vod pro ud lení azylu podle 12 (viz výše). Rodinným p íslušníkem se rozumí: manžel azylanta (podmínkou je trvání manželství p ed ud lením azylu azylantovi) nebo partner azylanta ( tedy osoba která prokáže, že vstoupila do ú edn potvrzeného trvalého spole enství dvou osob stejného pohlaví) svobodné dít azylanta mladší 18 let rodi azylanta mladšího 18 let Tyto osoby se musí zdržovat na území R a musí být nejprve žadateli o azyl. 17

20 Humanitární azyl: azyl m že být ud len i tehdy, pokud v ízení nebude zjišt n d vod pro ud lení azylu podle 12 (viz výše), a to v p ípad hodném zvláštního z etele (tedy ve zcela výjime ných p ípadech) z humanitárního d vodu. Jaké jsou d vody, které vylu ují ud lení azylu? Azyl nebude ud len, i když budou zjišt ny d vody uvedené v 12, avšak je d vodné podez ení, že cizinec, který podal žádost o ud lení azylu: se dopustil trestného inu proti míru, vále ného trestného inu nebo trestného inu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokument obsahujících ustanovení o t chto trestných inech se dopustil p ed podáním žádosti o ud lení azylu vážného nepolitického trestného inu mimo území je vinen iny, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národ. Obdobn nelze ud lit azyl o sob, která se na spáchání uvedených in podílela 3.3. Komu může být udělena doplňková ochrana v České republice V zásad lze íci, že dopl ková ochrana by m la být ud lena všude tam, kde žadateli o mezinárodní ochranu hrozí v zemi p vodu nebezpe í, avšak toto nebezpe í není nijak vázáno na jeho rasu, národnost, náboženství, politické smýšlení i p íslušnost k ur ité sociální skupin. Konkrétn je dopl ková ochrana ud lována v p ípadech, kdy žadateli hrozí vážná újma ve form : uložení nebo vykonání trestu smrti, mu ení nebo nelidského i ponižujícího zacházení nebo trestání, vážného ohrožení života nebo lidské d stojnosti z d vodu svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnit ního ozbrojeného konfliktu, nebo pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky eské republiky. Dopl kovou ochranu je možno získat také v p ípad, kdy tato ochrana již v minulosti byla ud lena rodinnému p íslušníkovi žadatele. Za rodinného p íslušníka se považuje otec (manžel), matka (manželka) a nezletilé d ti a také partner (tedy osoba která prokáže, že vstoupila do ú edn potvrzeného trvalého spole enství dvou osob stejného pohlaví) Zákon stanoví rovn ž podmínky, za kterých nelze dopl kovou ochranu ud lit a to i v p ípad, že výše uvedené podmínky pro její získání jsou spln ny. Ze stejných d vod m že být dopl ková ochrana od ata osob, které již byl v minulosti ud lena. Jedná se o p ípady, kdy žadatel: se dopustil trestného inu proti míru, vále ného trestného inu nebo trestného inu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokument obsahujících ustanovení o t chto trestných inech, spáchal zvláš závažný trestný in, se dopustil in, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národ, nebo p edstavuje nebezpe í pro bezpe nost státu 18

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 stav k 20.4.2007 do částky 35/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna:

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Testové otázky. 2. Pro ú ely zákona o zbraních se rozumí nošením zbran nebo st eliva mít

Testové otázky. 2. Pro ú ely zákona o zbraních se rozumí nošením zbran nebo st eliva mít Testové otázky 1. Pro ú ely zákona o zbraních se rozumí držením zbran nebo st eliva mít a) zbra nebo st elivo uvnit bytových nebo provozních prostor nebo uvnit z eteln ohrani ených nemovitostí bez souhlasu

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více