Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální pojišt ní migrujících ob an EU"

Transkript

1 ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, Lidé na prvním míst

2 ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ ZABEZPE ENÍ SSZ SSZ je nejv tší a v rámci státní správy R zcela výjime nou finan správní institucí spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klient, z toho více než 2,9 milionu d chodc vyplácí p es 3,5 milionu d chod a m sí kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojišt ní v roce 2011 vybrala na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti více než 358 mld. K její p ínos do státního rozpo tu tvo í více než 1/3 všech p íjm sou ástí SSZ je také léka ská posudková služba

3 Organiza ní struktura SSZ SSZ jako organiza ní složka státu je pod ízena Ministerstvu práce a sociálních v cí R. podle koordina ních na ízení je sty ným orgánem v i zahrani ním institucím pro pen žité dávky v nemoci a mate ství, d chody a pen žité dávky v p ípad pracovních úraz a nemocí z povolání úst edí SSZ v Praze pracovišt ve vybraných v krajských m stech (v Praze je to Pražská správa sociálního zabezpe ení (PSSZ) a v Brn stská správa sociálního zabezpe ení Brno (MSSZ Brno) okresní správy sociálního zabezpe ení v okresních m stech - od z ízena kontaktní místa pro oblast EU.

4 sobnost SSZ podle koordina ních na ízení SSZ vykonává p sobnost (s výjimkou resort obrany, vnitra, spravedlnosti a financí) v i lenským stát m jako kompetentní instituce pro: ur ování p íslušnosti k právním p edpis m zam stnanc a OSV pen žité dávky v nemoci a mate ství chody pen žité dávky nemocenského pojišt ní vyplácené p i pracovních úrazech a nemocích z povolání

5 ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ ZABEZPE ENÍ Koordina ní na ízení Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 o koordinaci systém sociálního zabezpe ení Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 987/ provád cí na ízení SSZ aplikuje tato koordina ní na ízení pro oblast sociálního zabezpe ení v i 26 stát m Evropy (neaplikuje se v i Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku a Švýcarsku) Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1231/ p íslušníci t etích zemí Na ízení Evropské rady (EHS) 1408/71 stále v platnosti

6 Ur ování p íslušnosti k právním p edpis m Základní princip: aplikace právního ádu pouze jediného státu l. 11(1) na ízení Základní pravidla dle l. 11(3)(a) na ízení: osoba zam stnaná podléhá právním p edpis m o sociálním zabezpe ení toho lenského státu, na jehož území pracuje. OSV podléhá právním p edpis m toho lenského státu, na jehož území vykonává samostatnou výd le nou innost.

7 Ur ování p íslušnosti k právním p edpis m Výjimky ze základních pravidel: vysílání pracovník l. 12(1) zam stnanec je krátkodob vyslán k výkonu práce do jiného státu EU vysílání OSV l. 12(2) OSV vyjíždí krátkodob vykonávat innost do jiného státu EU soub žná innost l. 13 výkon innosti sou asn ve více zemích EU (zam stnání, OSV nebo kombinace) íslušnost k právním p edpis m osv uje formulá A 1 Potvrzení o íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

8 Vysílání Vysílání zam stnanc l. 12(1) status zam stnance - rozhodující p íslušná legislativa vysílajícího státu. doba vyslání max. 24. m síc íslušnost vysílaného zam stnance k právním p edpis m vysílajícího státu alespo v délce 1 m síce. ímý vztah mezi vyslaným zam stnancem a vysílajícím zam stnavatelem innost vysílajícího zam stnavatele ekonomická aktivita ve vysílajícím stát nelze vyslat zam stnance s úmyslem nahradit jiného zam stnance nelze vyslat opakovan stejného zam stnance do stejného místa a státu, pokud již dovršil maximální možnou dobu pro vyslání.

9 Vysílání Vysílání OSV l. 12(2) OSV vysílá sama sebe status OSV - rozhodující p íslušná legislativa vysílajícího státu doba vyslání - maximáln 24 m síc innost OSV ve vysílajícím stát výkon podstatné innosti ve vysílajícím stát minimáln po dobu 2 m síc innost OSV v p ijímajícím stát : musí být p edem definována, což musí být doloženo p íslušnými dokumenty musí být podobného charakteru jako ve vysílajícím stát.

10 Vysílání krátkodobé vyslání do 1 týdne služební cesty, obchodní jednání A 1 se v praxi nevystavuje stáže, školení nutnost spln ní podmínek vyslání, vystavení A1 vysílání student nelze považovat za osobu vyslanou opakované krátkodobé vyslání (do 3 m síc ) do stejného státu pauza 1 m síc opakované vyslání do stejného státu nad 3 m síce pauza 2 m síce

11 Sou asný výkon inností na území dvou nebo více stát Sou asný výkon inností na území dvou nebo více lenských stát l. 13 na ízení) osoba opakovan vyjíždí do dvou nebo více lenských stát soub h zam stnání l. 13(1) soub h OSV l. 13(2) pracovníci v mezinárodní p eprav autodoprava, železnice, piloti výkon zam stnání a OSV l. 13(3) kriterium podstatné ásti výkonu innosti ve stát bydlišt (25%) l. 13(1) a 13(2)(a) kriterium st edu zájmu inností OSV l. 13(2)(b)

12 Sou asný výkon zam stnání na území dvou nebo více stát

13 Sou asný výkon OSV na území dvou nebo více stát

14 íslušnost k právním p edpis m ú edník edníci l. 54 zam stnanci státu, osoby ve služebním pom ru; zam stnanci obcí a kraj, kte í vykonávají správní innosti v samostatné nebo p enesené p sobnosti. Vyslání ú edníka - dle l. 11(3)(b) na ízení se aplikují právní edpisy lenského státu, kterému podléhá správní orgán, který jej zam stnává na rozdíl od vyslání zam stnanc i OSV lze opakovan potvrzovat íslušnost k právním p edpis m až na neur ito Soub žná innost jako ú edníka a jako zam stnance i OSV ve dvou nebo více lenských státech - dle l. 13(4) právní p edpisy lenského státu, kterému podléhá správní orgán, jenž ú edníka zam stnává.

15 Výjimky z p íslušnosti k právním p edpis m Výjimky z p íslušnosti k právním p edpis m - l. 8 dohoda institucí dvou nebo více stát íslušných k povolování výjimek na povolení výjimky nemá žadatel právní nárok ešení t ch p ípad, kdy by aplikace základních pravidel o p íslušnosti zt žovala situaci dot ené osoby. maximáln na období 5 let zd vodn ní žádosti sociální a zdravotní d vody, neakceptují se d vody ekonomického charakteru

16 Uplatn ní žádosti o posouzení p íslušnosti k právním p edpis m Uplatn ní žádosti o posouzení p íslušnosti k právním p edpis m Pro zam stnance Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Pro OSV Žádost OSV o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním edpis m sociálního zabezpe ení dokumenty dokladující výkon zam stnání pop. OSV, kopie smluvních dokument, za základ kterých bude vykonávána innost v zahrani í žádost posuzuje místn íslušná OSSZ, v p ípad soub žné innosti SSZ žádost o posouzení v p ípad soub hu inností ve více státech lze podat pouze ve stát bydlišt (výjimkou je Slovensko)

17 Uplatn ní žádosti o posouzení p íslušnosti k právním p edpis m Výsledek ízení zamítnutí žádosti x vystavení formulá e A1 (originál zam stnanci nebo OSV, kopie instituci dot eného lenského státu) A1 = p íslušnost k p edpis m jednoho státu = pln ní veškerých povinností v souladu s jeho právními p edpisy neplatnost A1 m že vyslovit pouze ta instituce, která jej vystavila v budoucnu elektronická vým na dat mezi institucemi (tzv. SED) platnost E 101 vystavených dle Na ízení 1408/71 po dobu 10 let (max. do )

18 Pen žité dávky v nemoci a mate ství Základní pravidlo: Nárok na dávku se posuzuje dle právních p edpis státu, kde je osoba pojišt na a to i v p ípad, že bydlí na území jiného státu uplatn ní nároku u instituce státu, jehož p edpis m podléhá údaje v potvrzení o DPN mají stejnou hodnotu ve všech státech EU podmínky pro nárok na dávku se ídí právními p edpisy státu, kde je osoba pojišt na dávky se zasílají na žádost pojišt nce i do jiného státu (na náklady pojišt nce) koordinace se týká všech pen žitých dávek plynoucích v R z nemocenského pojišt ní: nemocenského, pen žité pomoci v mate ství, ošet ovného, vyrovnávacího p ísp vku v t hotenství a mate ství na ízení se vztahuje i na náhradu mzdy v prvních 21 dnech DPN

19 ítání dob pojišt ní pro ú ely pen žitých dávek v nemoci a mate ství ítání dob pojišt ní pro ú ely pen žitých dávek v nemoci a mate ství ve v tšin lenských stát je jednou z podmínek pro získání nároku na pen žitou dávku spln ní pot ebné doby pojišt ní (nap. v R 270 dn pojišt ní ve 2 letech p ed nástupem na PPM) uplat ujeme princip s ítání dob pojišt ní získaných v r zných státech EU/EHP potvrzování dob pojišt ní - formulá E 104 (pop. SED) v R vystavuje OSSZ na žádost pojišt nce

20 Nárok na pen žité dávky Uplatn ní nároku na pen žité dávky v nemoci a mate ství pojišt nc podléhajících právním p edpis m jiného lenského státu, kte í pobývají nebo bydlí na území R ošet ující léka vystaví eský tiskopis Rozhodnutí o DPN stejným zp sobem jakoby šlo o eského pojišt nce cizí pojišt nec následn zašle rozhodnutí o DPN p íslušné instituci v jiném lenském stát ošet ující léka má podle l. 27 (1) provád cího na ízení povinnost potvrdit pojišt nci též pravd podobnou dobu trvání DPN

21 Nárok na pen žité dávky Uplatn ní nároku na dávky nemocenského pojišt ní eských pojišt nc v p ípad bydlišt nebo pobytu na území jiného lenského státu léka v cizin vystaví tam jší potvrzení o DPN s p edpokládanou dobou jejího trvání zam stnanec uplatní v zam stnání, OSV na OSSZ, spole s tiskopisem Žádost o nemocenské p i vzniku pracovní neschopnosti v jiném lenském stát EU web SSZ zam stnavatel postupuje obdobn jako v p ípad uplatn ní nároku na nemocenské v rámci R nebylo-li v cizin vystaveno potvrzení o DPN, m že být nárok na nemocenské uplatn n i tak, že bude DPN na základ léka ských zpráv ze zahrani í ošet ujícím léka em v R uznána zp tn, a to s p edchozím písemným souhlasem léka e OSSZ. v p ípad PPM - tiskopis Žádost o pen žitou pomoc v mate ství p i bydlišti/pobytu v zahrani í + léka ská zpráva, ze které musí být z ejmý edpokládaný den porodu, a rodný list dít te

22 Nárok na pen žité dávky po skon ení pojišt ní Nároky eských pojišt nc, kte í mají bydlišt v jiném lenském stát EU, na dávky nemocenského pojišt ní po skon ení zam stnání v R Sociální událost vznikla za trvání zam stnání v R nárok na dávku vznikne (za spln ní všech ostatních zákonných podmínek pro nárok na dávku podle eských právních p edpis ) Sociální událost vznikne po skon ení zam stnání v rámci ochranné lh ty nárok na dávku vznikne (za p edpokladu spln ní všech ostatních zákonných podmínek pro nárok na dávku podle eských právních edpis ). doty ná osoba nezahájila ve stát bydlišt výd le nou innost zakládající ú ast na pojišt ní ani neza ala pobírat dávky v nezam stnanosti.

23 Nárok na pen žité dávky po skon ení pojišt ní Nároky osob s bydlišt m v R, kterým skon ilo zam stnání (pojišt ní) v jiném lenském stát EU (p íhrani ní pracovníci a jiné osoby s bydlišt m v R, které se po skon ení zam stnání vrátí do R) Sociální událost vznikla za trvání zam stnání vykonávaného v jiném lenském stát EU dávky NP náleží podle právních p edpis íslušného státu (nej ast ji státu místa výkonu práce) Sociální událost vznikne po skon ení zam stnání vykonávaného v jiném lenském stát EU dávky dle R p edpis nenáleží, lze uplatnit z ochranné doby ve stát edchozího výkonu práce

24 Kontakt Mgr. Milan Novotný SSZ Hradec Králové Slezská Hradec Králové telefon:

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Liberec, 10.4.2012 Eva Knoblochová Metodik ČSSZ pracoviště Ústí nad Labem Lidéna prvním místě 1 Profil ČSSZ ČSSZ je největší a v rámci

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis )

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 5408_13.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) Všeobecn Poplatníkem dan silni ní je fyzická nebo právnická osoba, která - je

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

OB ANSKÝ A SPOLE ENSKOV DNÍ ZÁKLAD

OB ANSKÝ A SPOLE ENSKOV DNÍ ZÁKLAD OB ANSKÝ A SPOLE ENSKOV DNÍ ZÁKLAD základní úrove obtížnosti OZMZD12C0T04 DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 92 bod Hranice úsp šnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více