Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):"

Transkript

1

2

3 Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu p i lé b. N které nemocnice se mohou specializovat pouze na lé bu v krátkodobém horizontu, nebo jen ambulantní lé bu u mén vážných duševních poruch. Jiné se mohou specializovat na do asnou nebo trvalou pé i o pacienty, kte í v d sledku psychické poruchy vyžadují neustálý dohled, ošet ování nebo specializované a kontrolované prost edí. Pacienti jsou asto p ijati na základ dobrovolnosti, ale klient m že být do nemocnice umíst n i na základ soudního rozhodnutí v p ípad, kdy m že p edstavovat zna né nebezpe í pro sebe nebo své okolí. Hospitalizace v PN by m la sloužit p edevším ke zvládnutí závažných psychických potíží, krizových situací, kdy by pobyt klienta v domácím prost edí mohl ohrozit jeho nebo okolí.

4 Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Odd lení, kde jsou nej ast ji hospitalizováni naši klienti: A16: ochranná lé ba muži: B1: p íjmové odd lení ženy: Resocializa ní a psychoterapeutické odd lení K20 Detox K20 K21 P íjmové odd lení muž S10 Lé ebn resocializa ní odd lení S8 - Resocializa ní odd lení koedukované Dislokované pracovišt Sadská

5 Praktický léka Mnoho klient návšt vu praktického léka e zanedbává. To je ovšem chyba, je nutné dbát na pravidelnou prevenci! Ambulantní psychiatr Ambulantní psychiatr je nej ast jším místem prvního kontaktu pacienta s psychiatrií. Úkolem psychiatra je prevence, diagnostika, lé ba i rehabilitace, resocializace a posuzování duševních poruch. Ambulance také zajiš ují pé i o pacienty v ochranné lé b. Klinický psycholog Klienta v tšinou odešle k psychologovi praktický léka, neurolog nebo psychiatr. Prvotní ástí vyšet ení je klinický rozhovor. V p ípad pot eby pak použije speciáln zam ené testy. Na základ vyšet ení pak doporu í další postup. V p ípad pot eby pak použije speciáln zam ené testy. Na základ vyšet ení pak doporu í další postup.

6 Terapeutická komunita Terapeutická komunita je spole enství, které umož uje u it se samostatnosti, komunikaci a pracovním návyk m v chrán ném prost edí. Pobytem v komunit se postupn obnovují zdánliv samoz ejmé osobní a pracovní návyky, což jsou nezbytné p edpoklady pro obnovu dalších d ležitých sociálních dovedností. Klient se znovu u í fungovat v pracovních i osobních vztazích a p ipravuje se tak k pozvolnému za len ní do tzv. normální spole nosti. Klient do služby vstupuje dobrovoln, m že tedy i dobrovoln odejít. Ke každému klientovi je p istupováno individuáln s ohledem na jeho pot eby. Nástup do TK je možný po absolvování Detoxu. Základní pravidla pro pobyt istota od drog, alkoholu a jiných závislostí Žádné fyzické ani psychické násilí Povinnost ú astnit se programu Respektování rozhodnutí a podmínek komunity Zákaz navazování partnerského nebo sexuálního vztahu s jinými klienty komunity

7 Krizová pomoc Krizová pomoc se v západních zemích za ala systematicky rozvíjet po druhé sv tové válce. Telefonická pomoc - Linka d v ry Linka d v ry je typická svou dostupností, oboustrannou anonymitou, bezbariérovostí, rychlostí. T i typy telefonické krizové pomoci: 1. Kontaktní linky: poskytují první kontakt s daným pracovišt m 2. Specializované linky: zam eny na ur itou problematiku ( d ti, senio i, domácí násilí apod.) 3. Linky d v ry otev ené komukoli. Krizová centra Menší za ízení, která by v ideálním p ípad m la poskytovat: 1. telefonickou krizovou intervenci 2. krizovou intervenci tvá í v tvá 3. krizová l žka, kde klient m že v bezpe ném prost edí strávit n kolik dní, za dostate né se považuje p t dní. Mobilní krizové služby Krizovou pomoc poskytují v terénu. Výhodou je, že pomoc je dostupn jší pro více klient. Adresá krizových psychosociálních služeb najdete na adrese:

8 Denní stacioná Denní stacioná vytvá í nestigmatizující a podp rné prost edí usnad ující zotavení uživatel po následcích duševního onemocn ní. V jednotlivých skupinách si uživatelé vzájemn p edávají informace, sdílejí své zkušenosti a na základ prožitého se mohou vzájemn podporovat a rozvíjet. Komunitní centrum Komunitní centrum je za ízení sloužící ke konání nejr zn jších aktivit (nap íklad kulturních, vzd lávacích nebo t lovýchovných ) pro ur itou komunitu anebo k poskytování sociálních služeb zejména sociáln vylou eným osobám. Terénní práce ( case managment ) Pracovníci CM jsou v tšinou ti, se kterými se klienti setkávají jako s prvními. CM klientovi p edstavuje služby a následn s klientem z stává v kontaktu po celou dobu, kdy klient využívá služby. CM s klientem vytvá í dlouhodobý plán, kde se spole n dohodnou na oblastech, ve kterých klient pot ebuje a chce pomoc.

9 Podpora v bydlení Chrán né bydlení Chrán né bydlení poskytuje služby dlouhodob duševn nemocným, kte í ztratili dovednosti pot ebné k samostatnému bydlení. Služba je ur ena pro klienty, kte í cht jí bydlet nezávisle na rodin nebo nemocnici a zpo átku pot ebují v tší podporu CM. Podporované bydlení Hlavním významem podporovaného bydlení je rozší ení kompetencí, praktických dovedností, schopností, znalostí uživatel a jejich p íprava na p echod do p irozeného sociálního prost edí. Cílem je snižování závislosti uživatel na poskytované sociální služb a jejich podpora aby v co nejvyšší mí e využívali vn jších služeb, které b žn využívá ve ejnost. D m na p l cesty Domy na p l cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let v ku, které po dosažení zletilosti opoušt jí školská za ízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pop ípad pro osoby z jiných za ízení pro pé i o d ti a mládež, a pro osoby, které jsou propušt ny z výkonu trestu odn tí svobody nebo ochranné lé by.

10 Podpora v práci P echodné zam stnávání P echodné zam stnávání je registrovaná sociální služba dle zákona. 108/2006 Sb. a nabízí lidem s duševním onemocn ním sociální rehabilitaci v oblasti práce formou krátkodobých pracovních míst. Klienti pracují v b žném pracovním prost edí, za b žnou mzdu, na snížený pracovní úvazek. V pr b hu jejich práce se jim dostává podpory ze strany pracovník služby. Délka pracovního pom ru je 3-9 m síc. Podporované zam stnávání Podporované zam stnávání je asov omezená služba ur ená lidem, kte í hledají placené zam stnání vb žném pracovním prost edí. Smyslem PZ je vyrovnávání p íležitostí pro pracovní uplatn ní lidí, kte í v d sledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhod ujících faktor mají ztížený p ístup na otev ený trh práce a v d sledku toho mohou být nebo jsou omezeni ve svém spole enském uplatn ní. V rámci podporovaného zam stnávání je poskytována podpora rovn ž zam stnavatel m uživatel služby. Sociáln terapeutické dílny Sociáln terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou sob sta ností zd vodu zdravotního postižení., které nejsou z tohoto d vodu umístitelné na otev eném ani chrán ném trhu práce. Jejich ú elem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyk a dovedností prost ednictvím sociáln pracovní terapie. Sociální firmy a sociální družstva Sociální družstvo vyvíjí obecn prosp šné innosti sm ující na podporu sociální soudržnosti. Ú elem je pracovní a sociální integrace znevýhodn ných osob do spole nosti

11 Poradenství Sociální poradenství zahrnuje: a) základní sociální poradenství b) odborné sociální poradenství Centrum denních aktivit Centrum denních aktivit vytvá í pro své klienty p íjemné a bezpe né prost edí, kde mohou aktivn trávit sv j volný as. Typická je pro centrum nízkoprahovost. Svépomocné aktivity Svépomocné skupiny si vytvá ejí sami klienti, p ípadn jejich p íbuzní. Klient zde pomoc nejen p ijímá, ale také sám poskytuje. Klienti jsou spojeni spole nou zkušeností, nemusejí si navzájem vysv tlovat, o co jde. Odpadá stigmatizace. Svépomocné hnutí zvyšují sebev domí jednotlivých len.

12 D kujeme za pozornost.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU Identifikace rizikových oblastí u dospívajících Název školy: Školní rok: Počet tříd: Počet respondentů: - dívek: - chlapců: 2012/2013

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více