FYZIKA Metodická příručka pro učitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA Metodická příručka pro učitele"

Transkript

1 FYZIKA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

2

3 ro ník 1) Užití ekologických prvk v ro níku ZŠ ) Pracovní list délka ) Pracovní list hmotnost ) Pracovní list objem ) Pracovní list hustota ) Pracovní list teplota ) Pracovní list as ) 7. ro ník FYZIKA ) Pracovní list kapaliny ) 8. a 9. ro ník FYZIKA ) Pracovní list Elektrostatika ) Elektrický náboj Elektrování t les Elektrický náboj a elektrování t les Elektrostatika pro volné chvíle Elektrostatika pro volné chvíle - p íklady Elektrostatický odlu ova prachu ) Stejnosm rný elektrický proud Elektrické pole Elektrické nap tí M ení proudu a nap tí Kdo to ví, odpoví Ohm v zákon Elektrický odpor (Ohm v zákon) Pro volné chvíle ) 9.ro ník FYZIKA ) Pracovní list Elektrická energie ) Elektrická energie ) Elektromagnetická indukce ) Generátory ) P íklad k ížovky nebo šifry ) Výroba elektrické energie, elektrárny ) Elektrárny ) Odpady z energetiky ) Použité zdroje

4 1) Užití ekologických prvk v ro níku ZŠ Žijeme v dob rychlého technického rozvoje. lov ka ovládá elektronika, výpo etní technika, prvky robotiky, komunika ní technika, spolu s dopravními prost edky aj. Všechna za ízení usnad ují a v mnohých p ípadech nahrazují lidskou práci, což výrazn šet í as v zam stnání i v jednotlivých domácnostech. Vzhledem k tomu, že všechny poznatky, suroviny i finální výrobky mají sv j prvopo átek v p írod, je nutné si neustále uv domovat kontinuální nutnost pé e o životní prost edí. Na základních školách je proto více než žádoucí vyp stování dovedností, návyk a p edevším pak zájmu o problematiku životního prost edí a rozvinutí schopnosti tvo ivého p ístupu k ešení problém, souvisejících s ochranou životního prost edí.rovn ž je t eba rozvíjet charakterové rysy lov ka, které by poté v dosp losti umož ovaly ešení otázek životního prost edí v souladu s dlouhodobými pot ebami a cíli naší spole nosti. K tomu všemu je t eba získat základní znalosti o vzniku a vývoji života na Zemi, o p írodních jevech a zákonech, které z tohoto procesu vyplývají. lov k se postupn u il využívat dary p írody. Dnes umíme rozpoznat stá í a význam strom, víme, co jsou deštné lesy a pralesy, jakou hustotu má voda v mo i, odkud se bere voda ve vodovodním ádu, kolik vody, kyslíku i jiných plyn vyprodukují rostliny, pro nelze plýtvat vodou a zne iš ovat vzduch To vše se objevuje v n kterých úlohách kapitol délka, hmotnost, objem a hustota. V kapitole teplota se žáci seznamují s typy meteorologických m ení, zamyslí se rovn ž nad otázkami globálního oteplování planety Zem a budou provád t vhodná m ení v našem geografickém prost edí. V kapitole kapaliny se n které úlohy zam ují na život vodních živo ich, zne iš ování vod p i katastrofách i zne iš ováním odpadními látkami. R zné jevy a p írodní úkazy objas ují n které kapitoly z elekt iny. V oblasti elektrostatiky lze na základ poznatk o stromech vysv tlit nutnost vysazování smíšených les, vliv chemických prost edk, užívaných v domácnostech na vznik statické elekt iny a nebezpe í úniku odpad do vodních zdroj a p dy. Rovn ž tak osv tluje možnosti užívání nových pohonných hmot pro dopravní prost edky, odklán ní dopravy a snižování hlu nosti, ochrany ovzduší a vln žijící zv e. Zdrojem elektrického nap tí nemusí být jen baterie, ale také n které plody p írody, nap íklad jablko, citron apod. V dnešní dob umíme vysv tlit p vod a ú inky blesku. Rovn ž nebezpe í, íhající v okolí rozvodných za ízení, nehrozí jen lov ku, ale i ostatním živým tvor m. Žáci zde mohou sami vysv tlit skute nost, pro mohou ptáci bez újmy sed t na vodi ích. V této kapitole najde uplatn ní i ukazatel hladiny vody v nádrži vodojemu atp. Z Ohmova zákona vyplývá význam úsporných žárovek, jejich bezpe né užití a odkládání použitého zbytného elektromateriálu. Naše životní prost edí podmi uje gravita ní i magnetické pole.zm ny jejich ú inku mají vliv na lov ka i p írodu. Orientaci v p írod pomocí za ízení založených na poznatcích o magnetismu lze získat p i práci v kapitole magnetické pole.je zde možno p ipomenou i orientaci, která spo ívá na p írodních jevech mraveništ, poloha Slunce, Kapitola elektromagnetická indukce nabádá k zamyšlení, jak fyzikální poznání a jeho technické aplikace ovliv ují naše obytné prost edí, slouží k separaci odpadu aj. Téma elektrárny dává možnost k zamyšlení nad ešením problém, vyplývajících z výroby elektrické energie, které jsou spojeny s narušováním ekologických systém p írody. V jednotlivých kapitolách jsou zelen vyzna eny úlohy, které jsou spojeny s ekologií. 2

5 2) Pracovní list délka ešení n kterých p íklad 1) V encyklopedii nebo na internetu zjisti p ibližné rozm ry t chto jednotek: palec orienta ní délka 20 až 30 mm, udává ší ku palce, ne jeho délku dla - má délku okolo 10 cm pí - p ibližn 20 cm stopa jde o délku chodidla, p ibližn 30 cm loket vyjad oval vzdálenost mezi koncem prst a vrcholem loketního kloubu, asi 50 cm míle nap. staro eské - 1 míle eská = 9066m 1 míle staro eská = 11225m Hodnoty jsou orienta ní, žáci najdou jist i jiné íselné údaje, vzhledem na nejednost jednotek délky v minulosti. 4) Najdi trojice, které k sob pat í a vybarvi je stejnou barvou: 5) Vylušti k ížovku a dopl v tu: 1 M E T R 2 T L E S A 3 S T E V Í C 4 M I L I M E T R 5 D 6 M Í L E 7 V O D A 3

6 6) Vyber vhodné m idlo pro m ení daného p edm tu. Vytvo dvojice: délka chodby rozm ry u ebnice obvod pasu rozm ry sk ín pr m r mince látka tlouš ka papíru m ící pásmo pravítko krej ovský metr skládací metr posuvné m idlo d ev ný ty ový metr mikrometr 7) Ur i správné po adí v t : 4 Na m idlo se p i tení hodnoty díváme kolmo. 5 Zjistíme, jakému údaji na stupnici odpovídá konec p edm tu a p e teme na stupnici nejbližší dílek. 3 Po átek m idla nastavíme k okraji p edm tu, p ikládáme ho t sn podél hrany t lesa, které m íme. 2 Zjistíme jednotky stupnice, délku nejmenšího dílku a rozsah stupnice. 6 Zapíšeme výsledek m ení a p ipíšeme správnou jednotku. 1 Zvolíme vhodné m idlo. 8) P i každém m ení dochází k odchylce, což je polovina délky nejmenšího dílku stupnice. Je-li nejmenší dílek stupnice 1cm, je odchylka m ení ±0,5 cm. Je-li nejmenší dílek stupnice m idla 1 mm, je odchylka m ení ± 0,5 mm. ím menší je odchylka m ení, tím p esn jší je m ení. 10) Odhadni výšku budovy školy. Jak jsi postupoval? Odhadne nap íklad výšku jednoho patra a vynásobí po tem pater. 4

7 11) ( ) : 5 = = = = 217 =217 ZK: ( ):5=1075:5=215 12) Oprav chyby: 12 km = m 32 dm = 320cm 25 cm = 250 mm dm = mm m = 1350 km 61 m = mm 13) Pravda nebo lež? Tlouš ku jednoho listu u ebnice zjistíme tak, že tlouš ku všech list vyd líme po tem list. Pr m r kovové ty ky zm íme posuvným m idlem. Základní jednotka délky je metr. Hloubku otvoru m žeme zm it hrotem posuvného m idla Sv telný rok je jednotka délky, která se užívá v astronomii. pravda lež Jednotky míle, palec, yard se dnes v n kterých krajinách používají. Centimetr je setina metru. 14) Sv telný rok je vzdálenost, kterou sv tlo ve vakuu urazí za jeden rok. Není to jednotka asu. Pro názornost je to m. Rychlost sv tla je km/s. 5

8 15) P eve jednotky: 48 km = m 5,2 dm =0,52 m 102 cm = mm 5234 cm = 52,34 m 0,06 dm = 6 mm 118 m =0,118 km 14 dm = 140 cm 368 m = mm 16) Uspo ádej hodnoty sestupn : 1230mm 0,001 km 4 dm 300 mm 0,29 m 7 cm 18) 20) 1 cm na map je ve skute nosti 700 m. Žáci k m ení použijí kružítko, do kterého si naberou vzdálenost 1 cm /což je 700m/ a p ibližn zm í danou vzdálenost. délka tverce o rozloze 1 km 2 je 1 km tverc 21) 1 km 2 =100ha ha = km 2 6

9 22) Peeso: m 28 m mm 1 mm 50 mm 1 /100 m 50 dm 0,1 dm 28 dm 5 cm cm 500 mm 500 cm 28 mm 5 km m 1 cm 1 m 28 km 1/1000 m 2,8 cm 5 dm 10 mm 0,001 km 3) Pracovní list hmotnost 7

10 ešení n kterých p íklad 1) Dopl v ty, aby byly pravdivé: Hmotnost je základní fyzikální veli ina, ozna ujeme ji písmenem m. Hmotnost popisuje množství látky v t lese. Základní jednotkou hmotnosti je kilogram (zna ka kg ). Menšími jednotkami jsou gram (zna ka g ) a miligram ( zna ka mg). V tší jednotkou je tuna (zna ka t ). V b žném živote se m žeme setkat i s jednotkami hmotnosti dekagram ( zna ka dag, d íve dkg) a metrický cent (zna ka q). M ení hmotnosti se nazývá vážení a m ící za ízení váhy. 3) Dopl tet: Nejstarší a stále používané váhy jsou rovnoramenné váhy. Tvo í je rameno otá ivé kolem svého st edu, na jehož obou stranách jsou zav šeny misky. Na jednu misku položíme p edm t, na druhou misku klademe závaží známé hmotnosti. Pokra ujeme tak dlouho, až nastane rovnováha. Sou et hmotností závaží je pak hmotnost p edm tu. P i vážení tedy porovnáváme hmotnost p edm tu s hmotností závaží. 4) Spoj správn dvojice: L I B R A R T O O A V N T U T N L O V N N R A Í M I E A Ž O K E L N N N Á A H A F E M M U R T U B A E N É Á N E R N C E N T D G V E Á H Y 1 kg 1000g mg 1 kg 1 g mg 100 kg 1 q 1 t kg g 1 t 5) Mincí - pružinové váhy, vzhledem p ipomíná silom r, pružina se prodlužuje a zkracuje, tato zm na délky se projeví na stupnici, kde ode teme hmotnost. Dodnes se asto používá v zem d lství, nap. pro vážení pytl s obilím, zabitých zví at nebo jejich ástí. Výhoda je v tom, že je p enosný a nepot ebuje závaží, nevýhodou je menší citlivost i p esnost. Mincí bývá opat en na jednom konci okem pro zav šení na strop nebo jinou konstrukci, na druhém konci hákem pro zav šení váženého p edm tu. Slouží pro hrubá obchodní m ení a umož uje zjiš ování hmotnosti v rozsahu od kg do n kolika tun (je ábové váhy ). 6) 8

11 6 Opakujeme, až nastane rovnováha. 1 Zkontrolujeme, zda je deska vah vodorovná. 2 Odaretujeme váhy a zjistíme, na kterou stranu se kloní. 7 Se teme hmotnost závaží. 5 P idáme nebo ubereme závaží. 8 Zapíšeme hmotnost p edm tu. 3 Použitím drobných p edm t vyvážíme prázdné váhy. 4 Na levou misku zaaretovaných vah položíme p edm t, na pravou stranu závaží. 8) Vypo ítej: 2g + 200mg + 100mg = mg 200g + 100g + 5g + 2g = 307 g = mg 50g + 1g + 500mg = mg 20mg + 200mg + 50mg = 270 mg 10) Zjistíme hmotnost v tšího po tu kapek a d líme po tem kapek. 13) za den 48 kg = g 240 lidí 14) Vyst ihni jednotlivé karti ky a vytvo dvojice, které k sob pat í. 9

12 17 t kg 630 kg 63 kg g 1 dag 0,001 t 17 dag 170 g 0, t kg kg 1 t mg 1 g g 1 kg kg 17 kg 17 g 1 g 1 mg g 63 t 10

13 4) Pracovní list objem ešení n kterých p íklad 1) Pravda nebo lež: Objem pat í mezi základní fyzikální veli iny. Je to odvozená fyzikální veli ina Hlavní jednotkou objemu je metr krychlový Objem pravidelných t les m žeme vypo ítat pomocí vzorce. Objem ozna ujeme písmenem V Objem kapaliny ur íme za pomoci odm rného válce. Objem vyjad uje velikost prostoru, který t leso zaujímá. Odm rným válcem m žeme zm it objem sypkých látek. Objem pevného t lesa m žeme odm it odm rným válcem. Pro krychlový metr se používá i ozna ení kubický metr. pravda lež 2) M R E L Í M E T R I M E T A F A R L M K R R Y D Y I A I C G Z N Í M R H H D O I U Ž E P Á O L L K K A T O V V Ý I O E V R B D É L K A S Á O D C H Y L K A Z Dopl v ty: Základní jednotkou objemu je metr krychlový. Ozna ujeme ho m 3. Menšími odvozenými jednotkami objemu jsou decimetr krychlový, centimetr krychlový a milimetr krychlový. V tší jednotkou je kilometr krychlový. 11

14 5) Z písmen u chybných zápis vytvo íš název praktické jednotky pro m ení objemu: M 2000 dm 3 = 2 m 3 R 42,1 dm 3 = cm 3 I 6,6 m 3 = cm 3 K m 3 = 0,00212 km 3 T 17 m 3 = dm 3 E 7 dm 3 = 0,007 m 3 A mm 3 = 2 cm 3 L 0,013 m 3 = cm 3 7) LITR Litr je setina hektolitru. Decilitr je desetina litru. Centilitr je setina litru. Mililitr je tisícina litru. Centilitr je desetina decilitru. Mililitr je setina decilitru. Mililitr je desetina centilitru. 8) Stejnou barvou vybarvi obdélníky, které k sob pat í: 10) P evád j jednotky: 8 ml = 8 cm 3 7 m 3 = l 4,7 l = cm 3 12,7 dm 3 = 12,7 l 0,56 m 3 = 5,60 hl 12

15 11) Vypo ítej objem krychle a kvádru, chyb jící rozm ry zm pravítkem: V 1 = =16 830mm 3 V 2 = =4 913 mm 3 14) =2040 litr za rok 2040:365 je p ibližn 5,6 litr vody za den 15) 40.4=160 l za den celá rodina = l za rok : 12 je p ibližn litr vody za m síc 16) 4 hl za den, = 1460 hl za rok 13

16 17) Peeso: 7 m 3 1 ml dm l dm 3 25 l 70 l 25 cm 3 25 m 3 7 hl 0,01 hl 70 dm ml 7 l 25 dm ml 25 ml 25 hl 700 l 250 l l 1 l 0,001 l dm 3 14

17 5) Pracovní list hustota ešení n kterých p íklad 1) Dopl ova ka: 4 2 M T 3 E 5 R V H U S T O T A M N L R B U H O A U Á J A T N K E D N C M L O E O S T 2) Pozoruj obrázky, správn dopl v ty: 1. Objemy krychli ek jsou stejné r zné. Hmotnosti obou krychli ek jsou stejné r zné, protože krychli ky jsou ze stejné látky z r zných látek. 2. Objemy krychli ek jsou stejné r zné. Hmotnosti obou krychli ek jsou stejné r zné, protože krychli ky jsou ze stejné látky z r zných látek. 15

18 3) Hmotnost 1 cm 3 látky je pro r zné látky stejná - r zná, ale pro stejnou látku je vždy stejná r zná. Hmotnost vyjad uje množství látky v t lese, hustota ur uje hmotnost látky v jednotce objemu /nap. v 1 cm 3, v 1 m 3 /. Proto hmotnost 1 cm 3 nebo 1 m 3 ur uje hustotu dané látky. Hustota se ozna uje eckým písmenem. íseln je rovna podílu hmotnosti a objemu. Základní jednotkou hustoty je kg/m 3, používáme i jednotku g/cm 3. Hustota kapalin se m í hustom rem. 5) Ve fyzikálních tabulkách najdi hustotu t chto látek a ur i hmotnost 1 m 3 dané látky: látka zlato vzduch voda led hustota (v kg/m 3 ) hmotnost 1 m 3 (v kg) ,3 1, ) Dopl velikost hmotnosti nebo hustoty látky: látka hustota (v g/cm 3 ) hmotnost 1 cm 3 (v g) máslo 0,950 0,950 g mo ská voda dubové d evo 1,025 1,025 0,700 0,700 g benzín 0,770 0,770 7) Krychle o objemu 2 m 3 má hmotnost kg. Zjisti, z jaké je látky: 1 m 3 má hmotnost 2100 kg, proto hustota hledané látky je 2100 kg/m 3. Danou hustotu má beton. 16

19 8) 9) Zjisti, jaký je vztah mezi jednotkami hustoty, použij hodnoty z 8. úlohy: Hustota olova je kg/m 3 nebo 11,3 g/cm 3 Protože se jedná o hustotu t že látky, m žeme napsat 11,3 g/cm 3 = kg/m 3 1 g/cm 3 = kg/m 3 10) Dopl : 8,9 g/cm 3 = kg/m 3 1,030 g/cm 3 = kg/m 3 0,001 3 g/cm 3 = 1,3 kg/m 3 0,7 g/cm 3 = 700 kg/m 3 11) Dopl : kg/m 3 = 7,870 g/cm kg/m 3 = 0,900 g/cm 3 1,81 kg/m 3 = 0,00181 g/cm 3 1 kg/m 3 = 0,001 g/cm 3 17

20 12) Prsten má objem 2 cm 3 a hmotnost 21 g. Je ze zlata? 1 cm 3 má hmotnost 10,5 g, kov má teda hustotu 10,5 g/cm 3, což je kg/m 3. Prsten je ze st íbra. 13) = m : V m =.V V=m : 14) V cistern je 500 hl neznámé kapaliny. Její hmotnost je 38,5 tuny. Zjisti o jakou kapalinu se jedná. 500 hl= l=50m 3 1m 3 váží : 50= 770 kg hustota kapaliny je 770 kg/m 3, jedná se o benzín 15) 16) V=5.6.11=330 cm 3 m=0, =165g Každá z kapalin má jinou hustotu, takže vytvo í vrstvy. Dole bude kapalina s nejv tší hustotou. Vhazované p edm ty budou z stávat v r zných vrstvách, záleží na hustot látky, z které je p edm t. 17) Pravda nebo lež: Každá látka má hustotu. Hustota kapalných látek se dá m it hustom rem. Hustota pevné látky se ur í výpo tem z objemu a hmotnosti. Hustota vody klesá se stoupající teplotou. Na vod plavou t lesa jejichž hustota je menší než hustota vody. Hustota je odvozená fyzikální veli ina. T leso s v tší hustotou než má kapalina se potápí. Hlavní jednotkou hustoty je kg/m 3. Pravda X X X Lež X X X X X 18

21 18) D sledkem vysokého podílu solí je vyšší hustota vody Mrtvého mo e, a tedy vyšší vztlaková síla p sobící na plovoucí p edm ty. Pro udržení se nad hladinou proto není pot eba plavat sta í do vody usednout a nechat se nadnášet. 20) V=38:800= 0,0475 m 3 papíru na jednoho žáka /47,5 l na jednoho žáka/ objem jedné popelnice je 120 l= 120 dm 3 = 0,120 m 3 (0,0475. po et žák ) : 0,120 = po et popelnic 19

22 6) Pracovní list teplota ešení n kterých p íklad 1) Pevné látky se p i zah ívání roztahují, p i ochlazování sv j objem zmenšují. Kapaliny p i zah ívání zv tšují sv j objem, p i ochlazování naopak sv j objem zmenšují. R zné kapaliny p i zah ívání m ní sv j objem r zn. Plyny p i zah ívání zv tšují sv j objem podstatn více než kapaliny nebo pevné látky, p i ochlazování se jejich objem zmenšuje. 3) 4) 1 T U N A 2 L E D 3 P L Y N 4 M I L I M E T R 5 H U S T O T A 6 H M O T N O S T 7 O D M R N Ý V Á L E C 8 L I T R princip teplom ru je založen na tepelné roztažnosti kapaliny /rtuti/ Nem žeme, protože bod tuhnutí rtuti je p ibližn 39 C. Bod varu rtuti je 357 C /nap. u lihu je to -115 C, bod varu u lihu je asi 78 C/. 13) 0 C Kelvinova stupnice Lihový teplom r Bod varu vody C Jednotka teploty t Teplota tání ledu Roztažnost kapalin 0 0 C Roztažnost kov M idlo teploty Bimetalový teplom r teplom r teplota Jednotka kelvin(k) 20

23 7) Pracovní list as ešení n kterých p íklad 1) V dávné minulosti lidé nepot ebovali m it as moc p esn. Sta ilo jim pozorovat stoupání a klesání Slunce, po ítat st ídající se dny a noci. Všimli si také, jak se pravideln m ní tvar M síce na obloze a podle toho dokázali d lit as na m síce. St ídání ro ních období je vedlo k po ítání asu na roky. Postupn však vznikala pot eba d lit as na kratší asové jednotky. Postupným d lením dne tak vznikly hodiny, minuty a sekundy. V sou asnosti je základní jednotkou asu sekunda. Ze sekundy se odvozují delší jednotky asu: den, hodina, minuta. Jednotky kratší než sekunda jsou milisekunda a mikrosekunda. Kalendá ní m síc a rok nejsou jednotky asu, protože jejich doba je r zná. 2) Vytvo správné dvojice: 21

24 5) Tropický rok trvá 365 dní 5 h 48 min 45,4 s (tedy ,4 s) a je základem kalendá ního roku. B hem tropického roku se vyst ídají všechna ty i ro ní období. Kalendá ní rok má 365 dní. Ale protože jeden tropický rok je dlouhý 365,24219 dne, musí asem dojít k odchylce jednoho dne. To nastane jednou za ty i roky a práv tehdy se vkládá jeden den navíc, kterému se asto íká p estupný den. Tím se docílí hodnoty 365,25 dne na rok. 6) 2 h = 120 min 180 min = 3 h 12 h = 720 min 360 min = 6 h 2,2 h = 132 min 30 min = 0,5 h 0,4 h = 24 min 12 min = 0,2 h 1,6 h = 96 min 54 min = 0,9 h 7) 8) 15 min = 1/4 h = 0,25 h 30 min = 1/2 h = 0,5 h 45 min = 3/4 h = 0,75 h 90 min = 1,5 h s = 2 h 2,5 h = 150 min 5 min = 300 s 1 h 45 min= 1,75 h 720 s =12 min 13). 1 K A P A L I N Y 2 Y A R D 3 V Á H Y 4 A T O M O V É 5 D E N 6 L 7 O H O V É 22

25 16) 1 min 2 1 min 5 12 s 30 s den 1 dne 12 2 h 8 h 1 h 10 1 min 1 h dn 3 h 4 24 h 60 s 30 min 1 dne 3 rok s 366 dn 1 dne 24 6 min p estupný rok 45 min 23

26 8) 7. ro ník FYZIKA 9) Pracovní list kapaliny ešení n kterých p íklad 4 1 D E É 5 L 2 3 L M 6 8 E V S K O K 7 R K A P A L I N Y T K O E L C R U J K O H O U K U G L N M A L R O A A S M T 1. Vylušti tajenku: 2. Tvrzení Pravda Lež Kapaliny se skládají z molekul, které jsou volné. Hladina kapaliny v klidu je vodorovná. Kapaliny nezachovávají sv j tvar a zachovávají objem. Molekuly kapalin se pohybují v celém objemu kapaliny. Kapalina je snadno d litelná na menší ásti. Difúze je pronikání molekul jedné látky mezi molekuly jiné látky bez p isp ní vn jší síly. Kapaliny jsou tekuté. Kapaliny jsou tém nestla itelné. Kapaliny p i zah ívání zv tšují sv j objem. Molekuly kapalin jsou v neustálém neuspo ádaném pohybu. 24

27 3. Hladina kapaliny je hranicí mezi kapalinou a okolním prostorem. U klidné kapaliny se hladina ustálí vodorovn. Na hladin vody je povrchová blána, která má ur itou pevnost a pružnost. íkáme, že v hladin kapaliny p sobí povrchové nap tí. Povrchová blána je složená také z molekul vody, má však jiné vlastnosti než ostatní voda v nádob. Chová se jako pružná blána. Pevnost povrchové blány je závislá na teplot kapaliny. S rostoucí teplotou se její pevnost zmenšuje. 4. Vysv tli, pro jehla z stává na hladin : Povrchová blána jehlu udrží na hladin. Opatrn po okraji misky p idej do misky saponát. Popiš, co jsi pozoroval: Jehla odsko í od místa, kam jsme nalili saponát a potom klesne ke dnu. Vysv tli chování jehly: Saponát zmenšil povrchové nap tí vody. Znáš ješt jiný zp sob, kterým bys dosáhl stejného výsledku, aniž by ses jehly dotýkal? Zah íváním kapaliny se zmenší povrchové nap tí. 5. Najdi chyby v tetu a oprav je: Povrchové nap tí vody je p i teplot 100 O C menší než p i teplot 0 O C. Ve studené vod se proto pere h e než v horké. Teplá voda snáze proniká k vlákn m látky a odstraní ne istoty. Zmenšení povrchového nap tí vody dosáhneme i použitím pracího prost edku a saponátu. Ty povrchové nap tí vody zmenšují více než její teplota. S pracím prost edkem m žeme ú inn prát již p i teplotách 30 O C až 60 O C. Musíme ale myslet na to, že i když nám prací prost edky a saponáty usnad ují práci, všechny zat žují povrchové vody. Proto m žeme i my p isp t k ochran životního prost edí uv dom lou volbou pracího prost edku a saponátu a šetrným chováním p i praní a používání saponát. 25

28 6. Spoj správné dvojice: 7. Pro se ve vod v klidu rozpoušt jí krystalky cukru a látka se rozptyluje? Molekuly kapaliny jsou v neustálém pohybu a promíchávají se s molekulami cukru. 8. Z otvor ve stejné výšce bude voda vytékat stejnou silou, protože je tam stejný hydrostatický tlak. Z otvor nad sebou bude voda vytékat r znou intenzitou, nejsiln ji ze spodního otvoru, kde je nejv tší hydrostatický tlak. Sm rem navrch se bude dost ik vody zmenšovat, protože se zmenšuje i hydrostatický tlak. Dopl v ty: Tlak v kapalin zp sobený její vlastní tíhou se nazývá hydrostatický tlak. P sobí v kapalin ve všech sm rech. Ozna ujeme ho p h a v hloubce h ho ur íme podle vztahu: h..g. Hydrostatický tlak závisí na hloubce, hustot kapaliny a gravita ním poli. 9. Je hmotnost vody v nádobách stejná nebo r zná? Hmotnost je r zná, v první nádob je více vody. Je tíha vody v nádobách stejná nebo r zná? Voda v první nádob má v tší hmotnost, proto má i v tší tíhu. Je hydrostatický tlak u dna obou nádob stejný nebo r zný? Stejný, protože výška kapaliny je v nádobách stejná. Je hydrostatická tlaková síla vody na dno v obou nádobách stejná nebo r zná? Stejná, protože nádoby mají stejný obsah dna / tzv. hydrostatický parado /. 10. Nakresli a popiš dvojice nádob, ve kterých bude voda ve stejné výšce: a na dno bude p sobit stejná tlaková síla Nádoby musí mít stejný obsah dna. 26

29 a na dno bude p sobit r zná tlaková síla Nádoby musí mít r zný obsah dna. a u dna bude r zný hydrostatický tlak Pokud bude voda ve stejné výšce, tak r zný hydrostatický tlak nevznikne. 11. h (m) p(pa) Zjisti velikost hydrostatického tlaku 55 metr pod volným povrchem mo e. ph=h..g= = Pa 14) Když stoupají bublinky od skafandru potáp e k hladin, zv tšuje se jejich velikost. Vysv tli, ím je to zp sobeno. Sm rem k hladin na n p sobí menší hydrostatický tlak. 15) Hlubokomo ská ryba nep ežije vytažení k mo ské hladin. Zd vodn te. Tlak v jejím t le je velký, aby kompenzoval velký hydrostatický tlak vody. Když ji vytáhneme nad hladinu, tak ji vnit ní p etlak roztrhne. 16) Voda vytéká z vany výpustí ve dn rychleji, jestliže se do ní celí pono íme. Pro? Hladina vody stoupne do v tší výšky, ve výtoku se zv tší hydrostatický tlak a voda vytéká rychleji. 17) Amatérský potáp se hodlá pono it do hloubky 10 m, p ipravil si k tomuto ú elu dostate n dlouhou a proti stla ení odolnou hadici. M že se mu poda it splnit jeho zám r? Pro? Sv j zám r nesplní, protože v hloubce 10 m se mu nepoda í rozší it sv j hrudní koš a nadechnout. V hloubce v tší než 1 2 m mu to hydrostatický tlak nedovolí. 18) Na obrázku jsou dv konvice na aj. Jedna vysoká, druhá nízká, obsah dna mají stejný Nálevky konvic jsou ve stejné výšce. Do které z nich se vejde více aje? Zd vodni. 27

30 Protože konvice a nálevka jsou spojené nádoby, i do v tší m žeme naplnit aj jenom do úrovn nálevky, potom za ne aj vytékat. Takže do obou ajník se vejde stejné množství aje. 19. D I F Ú Z E V O K P A T O M A P H Y A L Í S S C R U L L U A N L O S A A K V O Z Á T T T C E T I K O O O S S L L L E D N T Y A O A A N U T A R P M K N P R V E K 20. Ov ení Pascalova zákona: 21. Voda bude vyst ikovat všemi sm ry stejnou intenzitou, kolmo na povrch. Podle Pascalova zákona je tlak v kapalin p i p sobení vn jší síly ve všech sm rech stejný. Hydraulické za ízení je mechanický stroj, jehož hlavní sou ástí jsou 2 písty a mezi nimi uzav ená kapalina. P sobí-li síla na jeden píst, kapalina p enese sílu k druhému pístu. Princip hydraulického za ízení vychází z Pascalova zákona. Síla p sobící na první píst vytvá í v kapalin tlak, který se p enáší do všech míst kapaliny, tedy i k druhému pístu. Na druhý píst tla í kapalina stejn velkým tlakem a podle velikosti obsahu pístu p sobí celkovou silou, která m že být v tší než byla p vodní síla na první píst. Síla se tak nejen p enese, ale i zv tší. Kolikrát má jeden z píst v tší obsah pr ezu, tolikrát v tší síla na n j p sobí. 22. Obsah malého pístu hydraulického lisu je 10 cm 2, na píst p sobí vn jší tlaková síla 200 N. Obsah velkého pístu je 200 cm 2. Jak velikou tlakovou silou je píst zvedán? Obsah pístu se zv tšil 20krát, proto i síla se zv tší 20krát. Píst bude zvedán sílou N. 23. Ov ení platnosti Archimédova zákona: Vztlaková síla a tíha vytla ené kapaliny by m ly být p ibližn stejné. Pokus má hlavn názorn ukázat princip fungování Archimédova zákona. 28

31 24. Ur i, jestli na t lesa p sobí stejná nebo r zná vztlaková síla (m žeš ov it pokusem se silom rem). Svojí odpov zd vodni: Dv stejná ocelová t lesa: P sobí stejná vztlaková síla, protože ta nezávisí na hloubce. T lesa mají stejný objem, první je z hliníku, druhé z ocele: P sobí stejná F VZ, protože ta nezávisí na látce, z níž je t leso. Objem t les je stejný. T lesa ze stejné látky mají stejný objem, r zný tvar: P sobí stejná F VZ, protože ta nezávisí na tvaru t lesa, objem t les je stejný. T lesa jsou ze stejného materiálu, mají r zný objem: P sobí r zná F VZ, protože t les mají r zný objem. 29

32 Dv stejná ocelová t lesa, r zné kapaliny: P sobí r zná F VZ, protože kapaliny mají r zné hustoty. Dv stejná ocelová t lesa, objem téže kapaliny je r zný: P sobí stejná F VZ, protože vztlaková síla nezávisí na objemu kapaliny, t lesa jsou stejná. 25. Pro lov k topící se ve vod nemá vyzdvihovat ruce a k i et? K i ením vydechujeme vzduch z plic, zmenšujeme sv j objem a tím se zmenšuje i vztlaková síla. Vyzdvihování rukou zp sobí pono ení jiné ásti t la / hlavy/, protože objem vyno ené ásti z stává stejný. 26. Když do nádoby s vodou za neme p idávat s l, za ne se její hustota zv tšovat a kinderko s istou i se slanou vodou se nám za ne pohybovat sm rem k hladin /podle množství p idané soli /. 27. Jakým zp sobem je možné vyzvednout potopené lod ze dna mo í? K povrchu potopené lodi se p ipevní speciální vaky a do nich je vypušt n stla ený vzduch. 28. Pro lod plavou? Kuli ka plastelíny má v tší hustotu jako voda, proto klesá ke dnu. Uvnit misky je vzduchová bublina, proto se její celková hustota zmenšila a m že plavat. 30

33 8. a 9. ro ník 10) 8. a 9. ro ník FYZIKA 11) Pracovní list Elektrostatika Ro ník : 8. Téma: Elektrování t les - praktickými úkoly získat zájem o u ivo Elektrický náboj - osv tlení stavby atom a základních vlastností elektrického náboje a zelektrovaných t les - upev ování základních pojm Rozvoj klí ových kompetencí : Možnost formulování vlastních myšlenek Vedení k dodržování vymezených pravidel a kvalit práce Postupná adaptace na nové pracovní prost edí a podmínky Porovnávání získaných znalostí s p írodními jevy Rozvoj porozum ní souvislostem v biosfé e Podn cování aktivity, tvo ivosti, vst ícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k okolnímu prost edí Uv domování si svých projev a možnosti dopadu a odpov dnosti za své jednání Pochopení významu ádu,pravidel a zákon pro fungování spole nosti Pracovní vyu ování, p írodopis, ob anská a rodinná výchova Výstup : Opakování probraného u iva Práce na zajímavých pokusech s jednoduchými pom ckami (je možno zadat i za domácí úkol) Vyhledávání informací a rozvoj vlastních úvah o využití v b žném život. Osv tlení základních pojm elektrický náboj, elektrické pole 31

34 12) Elektrický náboj Každá látka je složena z atom a molekul. Molekuly se neuspo ádan pohybují a p sobí na sebe p itažlivými a odpudivými silami. ástice - v jádru protony - kladný náboj neutron y- žádný náboj - v obale elektrony - záporný náboj Tento náboj je elektricky neutrální. Z atomu se lehce uvolní elektrony. Atom s p evahou kladných ástic se nazývá kation (kladný ion) 1. Balónek odsko í 2. Balónky se odpuzují P i vložení ruky se odd lí elektrické pole, balónky z stanou na míst. Sklo a h eben se p itahují. M žeme zelektrovat t lesa z r zných látek. Elektrování t les Elektrický náboj a elektrování t les Kolí ek, který je zelektrovaný by p i dotyku rukou ztratil elektrický náboj. Všechna elektrovaná t lesa p sobila na papír upevn ný na špejli. Všechny látky se neelektrují stejn. Zjistíme to elektroskopem nebo elektrometrem. Elektrostatika pro volné chvíle 1. Vlasy se h ebenem souhlasn zelektrují a souhlasné náboje se odpuzují. 2. Srst ko ky se elektruje a jednotlivé náboje se vybíjí jisk ením (slyšíme zvuk). 3. Z kovového vodi e bychom odvedli náboj do zem, ale plst je nevodivá. 4. Vlivem t ení (šplíchání benzínu) dojde k zelektrování, je nebezpe í p esko ení jiskry a výbuchu. 5. Vlákna se zelektrují, náboj se vybíjí (jisk ení), nap tí m že být až 8 kv. Elektroskop - Náboj p eneseme dotknutím se plechovky. Staniol na plechovce se vychýlí, protože plechovka i staniol mají souhlasný náboj. Na suchou špejli nebo ty inku staniol nereaguje. Rukou odvádíme elektrický náboj do zem. Staniol se vrátí zp t k plechovce. Sví ka ionizuje vzduch (kladné ionty vznikají teplem).vybijí plechovku tím, že kladné ionty p itáhnou z plechovky volné elektrony. Záporný h eben odpudil elektrony na stranu ruky. Prstem se elektrony odvedly do zem a z stal na plechovce kladný náboj. 32

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy na prvním stupni.

Více

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Listopad Přípravná část Třídění předmětů - manipulace s předměty - abstrakce (obrázky) Pojmy - všechno nic - všichni nikdo - velký malý - dlouhý krátký - stejně více méně

Více

Válec - slovní úlohy

Válec - slovní úlohy Válec - slovní úlohy VY_32_INOVACE_M-Ge. 7., 8. 20 Anotace: Žák řeší slovní úlohy z praxe. Využívá k řešení matematický aparát. Vzdělávací oblast: Matematika Autor: Mgr. Robert Kecskés Jazyk: Český Očekávaný

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Učební osnovy Fyzika 6

Učební osnovy Fyzika 6 Učební osnovy Fyzika 6 Výstup Doporučené učivo Ročníkový výstup 1. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 2. změří vhodně zvolenými

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Grafické sčítání úseček teorie

Grafické sčítání úseček teorie Grafické sčítání úseček teorie Nezáleží na tom, kterou úsečku přeneseme na polopřímku jako první. Úsečka AD je grafickým součtem úseček AB a CD. Příklad 1 Hana jde ze školy na poštu, z pošty do knihovny.

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=14 Po několika neúspěšných pokusech se zkumavkou, na jejíž dno jsme umístili do vaty nejprve kovovou kuličku a

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

4.2.16 Ohmův zákon pro uzavřený obvod

4.2.16 Ohmův zákon pro uzavřený obvod 4.2.16 Ohmův zákon pro uzavřený obvod Předpoklady: 040215 Postřeh z minulých měření: Při sestavování obvodů jsme používali stále stejnou plochou baterku. Přesto se její napětí po zapojení do obvodu měnilo.

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: tercie. Poznámky. Očekávané výstupy. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: tercie. Poznámky. Očekávané výstupy. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: tercie Očekávané výstupy Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více

Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky II.

Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky II. Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky II. Milan Rojko 1, Gymnázium Jana Nerudy Praha V dobách svého mládí (před dovršením šedesátky) jsem cestoval s maxikufrem pomůcek po vlastech českých,

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně přírodověda je součástí vzdělávacího oboru

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola je život a život je škola Platnost:

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_145 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč znalec obor: elektrotechnika specializace: ochrana před bleskem a přepětím jiri.kutac@dehn.cz; www.dehn.cz Klíčová slova

Více

Fyzikální měření s dataloggery Vernier. Stanoviště 1: motion detector ( netopýr )

Fyzikální měření s dataloggery Vernier. Stanoviště 1: motion detector ( netopýr ) Stanoviště 1: motion detector ( netopýr ) Rozhraní LabQuest, ultrazvukový senzor pohybu motion detektor, míč, hrnek, pružina, kyvadlo (improvizované) Z návodu k detektoru zjistěte, na jakém principu funguje.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Domovní řád města Děčín

Domovní řád města Děčín Domovní řád města Děčín Část I. Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky, výkon nájemních práv, způsob užívání domu, bytů,

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů

Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů 1. Dům - budova se rozumí budovy č.p. 1466 a 1467, nacházející se na Horáckém náměstí v Brně. 2. Společenstvím

Více

Veletrh. Obr. 1. 1. Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Veletrh. Obr. 1. 1. Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Současný přístup ke školním demonstracím charakterizují na jedné straně nejrůznější moderní elektronické měřicí systémy převážně ve vazbě na počítač a na

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

Název: Šumivá tableta

Název: Šumivá tableta Název: Šumivá tableta Výukové materiály Téma: Anorganické plyny Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 15 17 let Doba

Více

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 1 Náš EU Projekt Číslo/název GG: CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0040 Název projektu: Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Vítězslav Bártl. červen 2013

Vítězslav Bártl. červen 2013 VY_32_INOVACE_VB19_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.

Více

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok Požární útok V požárním útoku soutěží 7 členů (starší), 5 členů (mladší). Organizátoři kol rozhodnou o případném použití jednotné motorové stříkačky a provádění z jedné nebo ze dvou základen. Do hodnocení

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikační údaje zadávacího řízení Název zakázky Dodávka pomůcek pro výuku fyziky a biologie část A, C, D, H Druh zakázky Dodávky zjednodušené podlimitní řízení Název projektu

Více

Na zev: Vlastnosti ru zny ch plynu

Na zev: Vlastnosti ru zny ch plynu Na zev: Vlastnosti ru zny ch plynu Téma: Vlastnosti různých plynů Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Výukové materiály Předmět (obor): fyzika Doporučený věk

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR, KOMENSKÉHO 1670 SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah 1 Dělitelnost přirozených čísel... 3 2 Obvody a obsahy

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

FYZIKA Pracovní listy pro žáky

FYZIKA Pracovní listy pro žáky FYZIKA Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 Pracovní

Více

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Kritéria pro získání titulu Ekoškola Kritéria pro získání titulu Ekoškola Zde uvedená kritéria jsou nezbytným minimem pro udělení prvního titulu Ekoškola na dvouleté období. Při auditu bude přihlédnuto ke konkrétním podmínkám a možnostem

Více

Domovní řád. Městská část Praha - Běchovice vydává pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží v jeho vlastnictví následující Domovní řád.

Domovní řád. Městská část Praha - Běchovice vydává pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží v jeho vlastnictví následující Domovní řád. Domovní řád Městská část Praha - Běchovice vydává pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží v jeho vlastnictví následující Domovní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád je vydáván v souladu

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

3.1.5 Energie II. Předpoklady: 010504. Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej,

3.1.5 Energie II. Předpoklady: 010504. Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej, 3.1.5 Energie II Předpoklady: 010504 Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej, Př. 1: Při pokusu s odrazem míčku se během odrazu zdá, že se energie míčku "někam ztratila".

Více

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Závěrečné shrnutí jednoduché

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013 Fyzika v lékárničce Josef Trna 1, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Gymnázium Boskovice, ZŠ Lysice Článek je rozšířením příspěvku autora na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 6. Sborník příspěvků

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Cílem kroužku je, aby děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

NÁVOD K OBSLUZE SX-15

NÁVOD K OBSLUZE SX-15 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY ŘADY SX-15 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Štícha Roman Tematická oblast

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit. Dobíjení baterie při jízdě automobilu. Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje ţivotnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udrţuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK POKYNY vypracuj postupně zadané úkoly, které ti pomohou získat základní informace o vlastnostech látek tyto informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné řešení úkolů a odpovědi

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.1 Dělící hlava TA 125 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM Dělící hlava 1 Rozsah aplikací Dělící hlava TA 125 se používá jako

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více