FYZIKA Metodická příručka pro učitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA Metodická příručka pro učitele"

Transkript

1 FYZIKA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

2

3 ro ník 1) Užití ekologických prvk v ro níku ZŠ ) Pracovní list délka ) Pracovní list hmotnost ) Pracovní list objem ) Pracovní list hustota ) Pracovní list teplota ) Pracovní list as ) 7. ro ník FYZIKA ) Pracovní list kapaliny ) 8. a 9. ro ník FYZIKA ) Pracovní list Elektrostatika ) Elektrický náboj Elektrování t les Elektrický náboj a elektrování t les Elektrostatika pro volné chvíle Elektrostatika pro volné chvíle - p íklady Elektrostatický odlu ova prachu ) Stejnosm rný elektrický proud Elektrické pole Elektrické nap tí M ení proudu a nap tí Kdo to ví, odpoví Ohm v zákon Elektrický odpor (Ohm v zákon) Pro volné chvíle ) 9.ro ník FYZIKA ) Pracovní list Elektrická energie ) Elektrická energie ) Elektromagnetická indukce ) Generátory ) P íklad k ížovky nebo šifry ) Výroba elektrické energie, elektrárny ) Elektrárny ) Odpady z energetiky ) Použité zdroje

4 1) Užití ekologických prvk v ro níku ZŠ Žijeme v dob rychlého technického rozvoje. lov ka ovládá elektronika, výpo etní technika, prvky robotiky, komunika ní technika, spolu s dopravními prost edky aj. Všechna za ízení usnad ují a v mnohých p ípadech nahrazují lidskou práci, což výrazn šet í as v zam stnání i v jednotlivých domácnostech. Vzhledem k tomu, že všechny poznatky, suroviny i finální výrobky mají sv j prvopo átek v p írod, je nutné si neustále uv domovat kontinuální nutnost pé e o životní prost edí. Na základních školách je proto více než žádoucí vyp stování dovedností, návyk a p edevším pak zájmu o problematiku životního prost edí a rozvinutí schopnosti tvo ivého p ístupu k ešení problém, souvisejících s ochranou životního prost edí.rovn ž je t eba rozvíjet charakterové rysy lov ka, které by poté v dosp losti umož ovaly ešení otázek životního prost edí v souladu s dlouhodobými pot ebami a cíli naší spole nosti. K tomu všemu je t eba získat základní znalosti o vzniku a vývoji života na Zemi, o p írodních jevech a zákonech, které z tohoto procesu vyplývají. lov k se postupn u il využívat dary p írody. Dnes umíme rozpoznat stá í a význam strom, víme, co jsou deštné lesy a pralesy, jakou hustotu má voda v mo i, odkud se bere voda ve vodovodním ádu, kolik vody, kyslíku i jiných plyn vyprodukují rostliny, pro nelze plýtvat vodou a zne iš ovat vzduch To vše se objevuje v n kterých úlohách kapitol délka, hmotnost, objem a hustota. V kapitole teplota se žáci seznamují s typy meteorologických m ení, zamyslí se rovn ž nad otázkami globálního oteplování planety Zem a budou provád t vhodná m ení v našem geografickém prost edí. V kapitole kapaliny se n které úlohy zam ují na život vodních živo ich, zne iš ování vod p i katastrofách i zne iš ováním odpadními látkami. R zné jevy a p írodní úkazy objas ují n které kapitoly z elekt iny. V oblasti elektrostatiky lze na základ poznatk o stromech vysv tlit nutnost vysazování smíšených les, vliv chemických prost edk, užívaných v domácnostech na vznik statické elekt iny a nebezpe í úniku odpad do vodních zdroj a p dy. Rovn ž tak osv tluje možnosti užívání nových pohonných hmot pro dopravní prost edky, odklán ní dopravy a snižování hlu nosti, ochrany ovzduší a vln žijící zv e. Zdrojem elektrického nap tí nemusí být jen baterie, ale také n které plody p írody, nap íklad jablko, citron apod. V dnešní dob umíme vysv tlit p vod a ú inky blesku. Rovn ž nebezpe í, íhající v okolí rozvodných za ízení, nehrozí jen lov ku, ale i ostatním živým tvor m. Žáci zde mohou sami vysv tlit skute nost, pro mohou ptáci bez újmy sed t na vodi ích. V této kapitole najde uplatn ní i ukazatel hladiny vody v nádrži vodojemu atp. Z Ohmova zákona vyplývá význam úsporných žárovek, jejich bezpe né užití a odkládání použitého zbytného elektromateriálu. Naše životní prost edí podmi uje gravita ní i magnetické pole.zm ny jejich ú inku mají vliv na lov ka i p írodu. Orientaci v p írod pomocí za ízení založených na poznatcích o magnetismu lze získat p i práci v kapitole magnetické pole.je zde možno p ipomenou i orientaci, která spo ívá na p írodních jevech mraveništ, poloha Slunce, Kapitola elektromagnetická indukce nabádá k zamyšlení, jak fyzikální poznání a jeho technické aplikace ovliv ují naše obytné prost edí, slouží k separaci odpadu aj. Téma elektrárny dává možnost k zamyšlení nad ešením problém, vyplývajících z výroby elektrické energie, které jsou spojeny s narušováním ekologických systém p írody. V jednotlivých kapitolách jsou zelen vyzna eny úlohy, které jsou spojeny s ekologií. 2

5 2) Pracovní list délka ešení n kterých p íklad 1) V encyklopedii nebo na internetu zjisti p ibližné rozm ry t chto jednotek: palec orienta ní délka 20 až 30 mm, udává ší ku palce, ne jeho délku dla - má délku okolo 10 cm pí - p ibližn 20 cm stopa jde o délku chodidla, p ibližn 30 cm loket vyjad oval vzdálenost mezi koncem prst a vrcholem loketního kloubu, asi 50 cm míle nap. staro eské - 1 míle eská = 9066m 1 míle staro eská = 11225m Hodnoty jsou orienta ní, žáci najdou jist i jiné íselné údaje, vzhledem na nejednost jednotek délky v minulosti. 4) Najdi trojice, které k sob pat í a vybarvi je stejnou barvou: 5) Vylušti k ížovku a dopl v tu: 1 M E T R 2 T L E S A 3 S T E V Í C 4 M I L I M E T R 5 D 6 M Í L E 7 V O D A 3

6 6) Vyber vhodné m idlo pro m ení daného p edm tu. Vytvo dvojice: délka chodby rozm ry u ebnice obvod pasu rozm ry sk ín pr m r mince látka tlouš ka papíru m ící pásmo pravítko krej ovský metr skládací metr posuvné m idlo d ev ný ty ový metr mikrometr 7) Ur i správné po adí v t : 4 Na m idlo se p i tení hodnoty díváme kolmo. 5 Zjistíme, jakému údaji na stupnici odpovídá konec p edm tu a p e teme na stupnici nejbližší dílek. 3 Po átek m idla nastavíme k okraji p edm tu, p ikládáme ho t sn podél hrany t lesa, které m íme. 2 Zjistíme jednotky stupnice, délku nejmenšího dílku a rozsah stupnice. 6 Zapíšeme výsledek m ení a p ipíšeme správnou jednotku. 1 Zvolíme vhodné m idlo. 8) P i každém m ení dochází k odchylce, což je polovina délky nejmenšího dílku stupnice. Je-li nejmenší dílek stupnice 1cm, je odchylka m ení ±0,5 cm. Je-li nejmenší dílek stupnice m idla 1 mm, je odchylka m ení ± 0,5 mm. ím menší je odchylka m ení, tím p esn jší je m ení. 10) Odhadni výšku budovy školy. Jak jsi postupoval? Odhadne nap íklad výšku jednoho patra a vynásobí po tem pater. 4

7 11) ( ) : 5 = = = = 217 =217 ZK: ( ):5=1075:5=215 12) Oprav chyby: 12 km = m 32 dm = 320cm 25 cm = 250 mm dm = mm m = 1350 km 61 m = mm 13) Pravda nebo lež? Tlouš ku jednoho listu u ebnice zjistíme tak, že tlouš ku všech list vyd líme po tem list. Pr m r kovové ty ky zm íme posuvným m idlem. Základní jednotka délky je metr. Hloubku otvoru m žeme zm it hrotem posuvného m idla Sv telný rok je jednotka délky, která se užívá v astronomii. pravda lež Jednotky míle, palec, yard se dnes v n kterých krajinách používají. Centimetr je setina metru. 14) Sv telný rok je vzdálenost, kterou sv tlo ve vakuu urazí za jeden rok. Není to jednotka asu. Pro názornost je to m. Rychlost sv tla je km/s. 5

8 15) P eve jednotky: 48 km = m 5,2 dm =0,52 m 102 cm = mm 5234 cm = 52,34 m 0,06 dm = 6 mm 118 m =0,118 km 14 dm = 140 cm 368 m = mm 16) Uspo ádej hodnoty sestupn : 1230mm 0,001 km 4 dm 300 mm 0,29 m 7 cm 18) 20) 1 cm na map je ve skute nosti 700 m. Žáci k m ení použijí kružítko, do kterého si naberou vzdálenost 1 cm /což je 700m/ a p ibližn zm í danou vzdálenost. délka tverce o rozloze 1 km 2 je 1 km tverc 21) 1 km 2 =100ha ha = km 2 6

9 22) Peeso: m 28 m mm 1 mm 50 mm 1 /100 m 50 dm 0,1 dm 28 dm 5 cm cm 500 mm 500 cm 28 mm 5 km m 1 cm 1 m 28 km 1/1000 m 2,8 cm 5 dm 10 mm 0,001 km 3) Pracovní list hmotnost 7

10 ešení n kterých p íklad 1) Dopl v ty, aby byly pravdivé: Hmotnost je základní fyzikální veli ina, ozna ujeme ji písmenem m. Hmotnost popisuje množství látky v t lese. Základní jednotkou hmotnosti je kilogram (zna ka kg ). Menšími jednotkami jsou gram (zna ka g ) a miligram ( zna ka mg). V tší jednotkou je tuna (zna ka t ). V b žném živote se m žeme setkat i s jednotkami hmotnosti dekagram ( zna ka dag, d íve dkg) a metrický cent (zna ka q). M ení hmotnosti se nazývá vážení a m ící za ízení váhy. 3) Dopl tet: Nejstarší a stále používané váhy jsou rovnoramenné váhy. Tvo í je rameno otá ivé kolem svého st edu, na jehož obou stranách jsou zav šeny misky. Na jednu misku položíme p edm t, na druhou misku klademe závaží známé hmotnosti. Pokra ujeme tak dlouho, až nastane rovnováha. Sou et hmotností závaží je pak hmotnost p edm tu. P i vážení tedy porovnáváme hmotnost p edm tu s hmotností závaží. 4) Spoj správn dvojice: L I B R A R T O O A V N T U T N L O V N N R A Í M I E A Ž O K E L N N N Á A H A F E M M U R T U B A E N É Á N E R N C E N T D G V E Á H Y 1 kg 1000g mg 1 kg 1 g mg 100 kg 1 q 1 t kg g 1 t 5) Mincí - pružinové váhy, vzhledem p ipomíná silom r, pružina se prodlužuje a zkracuje, tato zm na délky se projeví na stupnici, kde ode teme hmotnost. Dodnes se asto používá v zem d lství, nap. pro vážení pytl s obilím, zabitých zví at nebo jejich ástí. Výhoda je v tom, že je p enosný a nepot ebuje závaží, nevýhodou je menší citlivost i p esnost. Mincí bývá opat en na jednom konci okem pro zav šení na strop nebo jinou konstrukci, na druhém konci hákem pro zav šení váženého p edm tu. Slouží pro hrubá obchodní m ení a umož uje zjiš ování hmotnosti v rozsahu od kg do n kolika tun (je ábové váhy ). 6) 8

11 6 Opakujeme, až nastane rovnováha. 1 Zkontrolujeme, zda je deska vah vodorovná. 2 Odaretujeme váhy a zjistíme, na kterou stranu se kloní. 7 Se teme hmotnost závaží. 5 P idáme nebo ubereme závaží. 8 Zapíšeme hmotnost p edm tu. 3 Použitím drobných p edm t vyvážíme prázdné váhy. 4 Na levou misku zaaretovaných vah položíme p edm t, na pravou stranu závaží. 8) Vypo ítej: 2g + 200mg + 100mg = mg 200g + 100g + 5g + 2g = 307 g = mg 50g + 1g + 500mg = mg 20mg + 200mg + 50mg = 270 mg 10) Zjistíme hmotnost v tšího po tu kapek a d líme po tem kapek. 13) za den 48 kg = g 240 lidí 14) Vyst ihni jednotlivé karti ky a vytvo dvojice, které k sob pat í. 9

12 17 t kg 630 kg 63 kg g 1 dag 0,001 t 17 dag 170 g 0, t kg kg 1 t mg 1 g g 1 kg kg 17 kg 17 g 1 g 1 mg g 63 t 10

13 4) Pracovní list objem ešení n kterých p íklad 1) Pravda nebo lež: Objem pat í mezi základní fyzikální veli iny. Je to odvozená fyzikální veli ina Hlavní jednotkou objemu je metr krychlový Objem pravidelných t les m žeme vypo ítat pomocí vzorce. Objem ozna ujeme písmenem V Objem kapaliny ur íme za pomoci odm rného válce. Objem vyjad uje velikost prostoru, který t leso zaujímá. Odm rným válcem m žeme zm it objem sypkých látek. Objem pevného t lesa m žeme odm it odm rným válcem. Pro krychlový metr se používá i ozna ení kubický metr. pravda lež 2) M R E L Í M E T R I M E T A F A R L M K R R Y D Y I A I C G Z N Í M R H H D O I U Ž E P Á O L L K K A T O V V Ý I O E V R B D É L K A S Á O D C H Y L K A Z Dopl v ty: Základní jednotkou objemu je metr krychlový. Ozna ujeme ho m 3. Menšími odvozenými jednotkami objemu jsou decimetr krychlový, centimetr krychlový a milimetr krychlový. V tší jednotkou je kilometr krychlový. 11

14 5) Z písmen u chybných zápis vytvo íš název praktické jednotky pro m ení objemu: M 2000 dm 3 = 2 m 3 R 42,1 dm 3 = cm 3 I 6,6 m 3 = cm 3 K m 3 = 0,00212 km 3 T 17 m 3 = dm 3 E 7 dm 3 = 0,007 m 3 A mm 3 = 2 cm 3 L 0,013 m 3 = cm 3 7) LITR Litr je setina hektolitru. Decilitr je desetina litru. Centilitr je setina litru. Mililitr je tisícina litru. Centilitr je desetina decilitru. Mililitr je setina decilitru. Mililitr je desetina centilitru. 8) Stejnou barvou vybarvi obdélníky, které k sob pat í: 10) P evád j jednotky: 8 ml = 8 cm 3 7 m 3 = l 4,7 l = cm 3 12,7 dm 3 = 12,7 l 0,56 m 3 = 5,60 hl 12

15 11) Vypo ítej objem krychle a kvádru, chyb jící rozm ry zm pravítkem: V 1 = =16 830mm 3 V 2 = =4 913 mm 3 14) =2040 litr za rok 2040:365 je p ibližn 5,6 litr vody za den 15) 40.4=160 l za den celá rodina = l za rok : 12 je p ibližn litr vody za m síc 16) 4 hl za den, = 1460 hl za rok 13

16 17) Peeso: 7 m 3 1 ml dm l dm 3 25 l 70 l 25 cm 3 25 m 3 7 hl 0,01 hl 70 dm ml 7 l 25 dm ml 25 ml 25 hl 700 l 250 l l 1 l 0,001 l dm 3 14

17 5) Pracovní list hustota ešení n kterých p íklad 1) Dopl ova ka: 4 2 M T 3 E 5 R V H U S T O T A M N L R B U H O A U Á J A T N K E D N C M L O E O S T 2) Pozoruj obrázky, správn dopl v ty: 1. Objemy krychli ek jsou stejné r zné. Hmotnosti obou krychli ek jsou stejné r zné, protože krychli ky jsou ze stejné látky z r zných látek. 2. Objemy krychli ek jsou stejné r zné. Hmotnosti obou krychli ek jsou stejné r zné, protože krychli ky jsou ze stejné látky z r zných látek. 15

18 3) Hmotnost 1 cm 3 látky je pro r zné látky stejná - r zná, ale pro stejnou látku je vždy stejná r zná. Hmotnost vyjad uje množství látky v t lese, hustota ur uje hmotnost látky v jednotce objemu /nap. v 1 cm 3, v 1 m 3 /. Proto hmotnost 1 cm 3 nebo 1 m 3 ur uje hustotu dané látky. Hustota se ozna uje eckým písmenem. íseln je rovna podílu hmotnosti a objemu. Základní jednotkou hustoty je kg/m 3, používáme i jednotku g/cm 3. Hustota kapalin se m í hustom rem. 5) Ve fyzikálních tabulkách najdi hustotu t chto látek a ur i hmotnost 1 m 3 dané látky: látka zlato vzduch voda led hustota (v kg/m 3 ) hmotnost 1 m 3 (v kg) ,3 1, ) Dopl velikost hmotnosti nebo hustoty látky: látka hustota (v g/cm 3 ) hmotnost 1 cm 3 (v g) máslo 0,950 0,950 g mo ská voda dubové d evo 1,025 1,025 0,700 0,700 g benzín 0,770 0,770 7) Krychle o objemu 2 m 3 má hmotnost kg. Zjisti, z jaké je látky: 1 m 3 má hmotnost 2100 kg, proto hustota hledané látky je 2100 kg/m 3. Danou hustotu má beton. 16

19 8) 9) Zjisti, jaký je vztah mezi jednotkami hustoty, použij hodnoty z 8. úlohy: Hustota olova je kg/m 3 nebo 11,3 g/cm 3 Protože se jedná o hustotu t že látky, m žeme napsat 11,3 g/cm 3 = kg/m 3 1 g/cm 3 = kg/m 3 10) Dopl : 8,9 g/cm 3 = kg/m 3 1,030 g/cm 3 = kg/m 3 0,001 3 g/cm 3 = 1,3 kg/m 3 0,7 g/cm 3 = 700 kg/m 3 11) Dopl : kg/m 3 = 7,870 g/cm kg/m 3 = 0,900 g/cm 3 1,81 kg/m 3 = 0,00181 g/cm 3 1 kg/m 3 = 0,001 g/cm 3 17

20 12) Prsten má objem 2 cm 3 a hmotnost 21 g. Je ze zlata? 1 cm 3 má hmotnost 10,5 g, kov má teda hustotu 10,5 g/cm 3, což je kg/m 3. Prsten je ze st íbra. 13) = m : V m =.V V=m : 14) V cistern je 500 hl neznámé kapaliny. Její hmotnost je 38,5 tuny. Zjisti o jakou kapalinu se jedná. 500 hl= l=50m 3 1m 3 váží : 50= 770 kg hustota kapaliny je 770 kg/m 3, jedná se o benzín 15) 16) V=5.6.11=330 cm 3 m=0, =165g Každá z kapalin má jinou hustotu, takže vytvo í vrstvy. Dole bude kapalina s nejv tší hustotou. Vhazované p edm ty budou z stávat v r zných vrstvách, záleží na hustot látky, z které je p edm t. 17) Pravda nebo lež: Každá látka má hustotu. Hustota kapalných látek se dá m it hustom rem. Hustota pevné látky se ur í výpo tem z objemu a hmotnosti. Hustota vody klesá se stoupající teplotou. Na vod plavou t lesa jejichž hustota je menší než hustota vody. Hustota je odvozená fyzikální veli ina. T leso s v tší hustotou než má kapalina se potápí. Hlavní jednotkou hustoty je kg/m 3. Pravda X X X Lež X X X X X 18

21 18) D sledkem vysokého podílu solí je vyšší hustota vody Mrtvého mo e, a tedy vyšší vztlaková síla p sobící na plovoucí p edm ty. Pro udržení se nad hladinou proto není pot eba plavat sta í do vody usednout a nechat se nadnášet. 20) V=38:800= 0,0475 m 3 papíru na jednoho žáka /47,5 l na jednoho žáka/ objem jedné popelnice je 120 l= 120 dm 3 = 0,120 m 3 (0,0475. po et žák ) : 0,120 = po et popelnic 19

22 6) Pracovní list teplota ešení n kterých p íklad 1) Pevné látky se p i zah ívání roztahují, p i ochlazování sv j objem zmenšují. Kapaliny p i zah ívání zv tšují sv j objem, p i ochlazování naopak sv j objem zmenšují. R zné kapaliny p i zah ívání m ní sv j objem r zn. Plyny p i zah ívání zv tšují sv j objem podstatn více než kapaliny nebo pevné látky, p i ochlazování se jejich objem zmenšuje. 3) 4) 1 T U N A 2 L E D 3 P L Y N 4 M I L I M E T R 5 H U S T O T A 6 H M O T N O S T 7 O D M R N Ý V Á L E C 8 L I T R princip teplom ru je založen na tepelné roztažnosti kapaliny /rtuti/ Nem žeme, protože bod tuhnutí rtuti je p ibližn 39 C. Bod varu rtuti je 357 C /nap. u lihu je to -115 C, bod varu u lihu je asi 78 C/. 13) 0 C Kelvinova stupnice Lihový teplom r Bod varu vody C Jednotka teploty t Teplota tání ledu Roztažnost kapalin 0 0 C Roztažnost kov M idlo teploty Bimetalový teplom r teplom r teplota Jednotka kelvin(k) 20

23 7) Pracovní list as ešení n kterých p íklad 1) V dávné minulosti lidé nepot ebovali m it as moc p esn. Sta ilo jim pozorovat stoupání a klesání Slunce, po ítat st ídající se dny a noci. Všimli si také, jak se pravideln m ní tvar M síce na obloze a podle toho dokázali d lit as na m síce. St ídání ro ních období je vedlo k po ítání asu na roky. Postupn však vznikala pot eba d lit as na kratší asové jednotky. Postupným d lením dne tak vznikly hodiny, minuty a sekundy. V sou asnosti je základní jednotkou asu sekunda. Ze sekundy se odvozují delší jednotky asu: den, hodina, minuta. Jednotky kratší než sekunda jsou milisekunda a mikrosekunda. Kalendá ní m síc a rok nejsou jednotky asu, protože jejich doba je r zná. 2) Vytvo správné dvojice: 21

24 5) Tropický rok trvá 365 dní 5 h 48 min 45,4 s (tedy ,4 s) a je základem kalendá ního roku. B hem tropického roku se vyst ídají všechna ty i ro ní období. Kalendá ní rok má 365 dní. Ale protože jeden tropický rok je dlouhý 365,24219 dne, musí asem dojít k odchylce jednoho dne. To nastane jednou za ty i roky a práv tehdy se vkládá jeden den navíc, kterému se asto íká p estupný den. Tím se docílí hodnoty 365,25 dne na rok. 6) 2 h = 120 min 180 min = 3 h 12 h = 720 min 360 min = 6 h 2,2 h = 132 min 30 min = 0,5 h 0,4 h = 24 min 12 min = 0,2 h 1,6 h = 96 min 54 min = 0,9 h 7) 8) 15 min = 1/4 h = 0,25 h 30 min = 1/2 h = 0,5 h 45 min = 3/4 h = 0,75 h 90 min = 1,5 h s = 2 h 2,5 h = 150 min 5 min = 300 s 1 h 45 min= 1,75 h 720 s =12 min 13). 1 K A P A L I N Y 2 Y A R D 3 V Á H Y 4 A T O M O V É 5 D E N 6 L 7 O H O V É 22

25 16) 1 min 2 1 min 5 12 s 30 s den 1 dne 12 2 h 8 h 1 h 10 1 min 1 h dn 3 h 4 24 h 60 s 30 min 1 dne 3 rok s 366 dn 1 dne 24 6 min p estupný rok 45 min 23

26 8) 7. ro ník FYZIKA 9) Pracovní list kapaliny ešení n kterých p íklad 4 1 D E É 5 L 2 3 L M 6 8 E V S K O K 7 R K A P A L I N Y T K O E L C R U J K O H O U K U G L N M A L R O A A S M T 1. Vylušti tajenku: 2. Tvrzení Pravda Lež Kapaliny se skládají z molekul, které jsou volné. Hladina kapaliny v klidu je vodorovná. Kapaliny nezachovávají sv j tvar a zachovávají objem. Molekuly kapalin se pohybují v celém objemu kapaliny. Kapalina je snadno d litelná na menší ásti. Difúze je pronikání molekul jedné látky mezi molekuly jiné látky bez p isp ní vn jší síly. Kapaliny jsou tekuté. Kapaliny jsou tém nestla itelné. Kapaliny p i zah ívání zv tšují sv j objem. Molekuly kapalin jsou v neustálém neuspo ádaném pohybu. 24

27 3. Hladina kapaliny je hranicí mezi kapalinou a okolním prostorem. U klidné kapaliny se hladina ustálí vodorovn. Na hladin vody je povrchová blána, která má ur itou pevnost a pružnost. íkáme, že v hladin kapaliny p sobí povrchové nap tí. Povrchová blána je složená také z molekul vody, má však jiné vlastnosti než ostatní voda v nádob. Chová se jako pružná blána. Pevnost povrchové blány je závislá na teplot kapaliny. S rostoucí teplotou se její pevnost zmenšuje. 4. Vysv tli, pro jehla z stává na hladin : Povrchová blána jehlu udrží na hladin. Opatrn po okraji misky p idej do misky saponát. Popiš, co jsi pozoroval: Jehla odsko í od místa, kam jsme nalili saponát a potom klesne ke dnu. Vysv tli chování jehly: Saponát zmenšil povrchové nap tí vody. Znáš ješt jiný zp sob, kterým bys dosáhl stejného výsledku, aniž by ses jehly dotýkal? Zah íváním kapaliny se zmenší povrchové nap tí. 5. Najdi chyby v tetu a oprav je: Povrchové nap tí vody je p i teplot 100 O C menší než p i teplot 0 O C. Ve studené vod se proto pere h e než v horké. Teplá voda snáze proniká k vlákn m látky a odstraní ne istoty. Zmenšení povrchového nap tí vody dosáhneme i použitím pracího prost edku a saponátu. Ty povrchové nap tí vody zmenšují více než její teplota. S pracím prost edkem m žeme ú inn prát již p i teplotách 30 O C až 60 O C. Musíme ale myslet na to, že i když nám prací prost edky a saponáty usnad ují práci, všechny zat žují povrchové vody. Proto m žeme i my p isp t k ochran životního prost edí uv dom lou volbou pracího prost edku a saponátu a šetrným chováním p i praní a používání saponát. 25

28 6. Spoj správné dvojice: 7. Pro se ve vod v klidu rozpoušt jí krystalky cukru a látka se rozptyluje? Molekuly kapaliny jsou v neustálém pohybu a promíchávají se s molekulami cukru. 8. Z otvor ve stejné výšce bude voda vytékat stejnou silou, protože je tam stejný hydrostatický tlak. Z otvor nad sebou bude voda vytékat r znou intenzitou, nejsiln ji ze spodního otvoru, kde je nejv tší hydrostatický tlak. Sm rem navrch se bude dost ik vody zmenšovat, protože se zmenšuje i hydrostatický tlak. Dopl v ty: Tlak v kapalin zp sobený její vlastní tíhou se nazývá hydrostatický tlak. P sobí v kapalin ve všech sm rech. Ozna ujeme ho p h a v hloubce h ho ur íme podle vztahu: h..g. Hydrostatický tlak závisí na hloubce, hustot kapaliny a gravita ním poli. 9. Je hmotnost vody v nádobách stejná nebo r zná? Hmotnost je r zná, v první nádob je více vody. Je tíha vody v nádobách stejná nebo r zná? Voda v první nádob má v tší hmotnost, proto má i v tší tíhu. Je hydrostatický tlak u dna obou nádob stejný nebo r zný? Stejný, protože výška kapaliny je v nádobách stejná. Je hydrostatická tlaková síla vody na dno v obou nádobách stejná nebo r zná? Stejná, protože nádoby mají stejný obsah dna / tzv. hydrostatický parado /. 10. Nakresli a popiš dvojice nádob, ve kterých bude voda ve stejné výšce: a na dno bude p sobit stejná tlaková síla Nádoby musí mít stejný obsah dna. 26

29 a na dno bude p sobit r zná tlaková síla Nádoby musí mít r zný obsah dna. a u dna bude r zný hydrostatický tlak Pokud bude voda ve stejné výšce, tak r zný hydrostatický tlak nevznikne. 11. h (m) p(pa) Zjisti velikost hydrostatického tlaku 55 metr pod volným povrchem mo e. ph=h..g= = Pa 14) Když stoupají bublinky od skafandru potáp e k hladin, zv tšuje se jejich velikost. Vysv tli, ím je to zp sobeno. Sm rem k hladin na n p sobí menší hydrostatický tlak. 15) Hlubokomo ská ryba nep ežije vytažení k mo ské hladin. Zd vodn te. Tlak v jejím t le je velký, aby kompenzoval velký hydrostatický tlak vody. Když ji vytáhneme nad hladinu, tak ji vnit ní p etlak roztrhne. 16) Voda vytéká z vany výpustí ve dn rychleji, jestliže se do ní celí pono íme. Pro? Hladina vody stoupne do v tší výšky, ve výtoku se zv tší hydrostatický tlak a voda vytéká rychleji. 17) Amatérský potáp se hodlá pono it do hloubky 10 m, p ipravil si k tomuto ú elu dostate n dlouhou a proti stla ení odolnou hadici. M že se mu poda it splnit jeho zám r? Pro? Sv j zám r nesplní, protože v hloubce 10 m se mu nepoda í rozší it sv j hrudní koš a nadechnout. V hloubce v tší než 1 2 m mu to hydrostatický tlak nedovolí. 18) Na obrázku jsou dv konvice na aj. Jedna vysoká, druhá nízká, obsah dna mají stejný Nálevky konvic jsou ve stejné výšce. Do které z nich se vejde více aje? Zd vodni. 27

30 Protože konvice a nálevka jsou spojené nádoby, i do v tší m žeme naplnit aj jenom do úrovn nálevky, potom za ne aj vytékat. Takže do obou ajník se vejde stejné množství aje. 19. D I F Ú Z E V O K P A T O M A P H Y A L Í S S C R U L L U A N L O S A A K V O Z Á T T T C E T I K O O O S S L L L E D N T Y A O A A N U T A R P M K N P R V E K 20. Ov ení Pascalova zákona: 21. Voda bude vyst ikovat všemi sm ry stejnou intenzitou, kolmo na povrch. Podle Pascalova zákona je tlak v kapalin p i p sobení vn jší síly ve všech sm rech stejný. Hydraulické za ízení je mechanický stroj, jehož hlavní sou ástí jsou 2 písty a mezi nimi uzav ená kapalina. P sobí-li síla na jeden píst, kapalina p enese sílu k druhému pístu. Princip hydraulického za ízení vychází z Pascalova zákona. Síla p sobící na první píst vytvá í v kapalin tlak, který se p enáší do všech míst kapaliny, tedy i k druhému pístu. Na druhý píst tla í kapalina stejn velkým tlakem a podle velikosti obsahu pístu p sobí celkovou silou, která m že být v tší než byla p vodní síla na první píst. Síla se tak nejen p enese, ale i zv tší. Kolikrát má jeden z píst v tší obsah pr ezu, tolikrát v tší síla na n j p sobí. 22. Obsah malého pístu hydraulického lisu je 10 cm 2, na píst p sobí vn jší tlaková síla 200 N. Obsah velkého pístu je 200 cm 2. Jak velikou tlakovou silou je píst zvedán? Obsah pístu se zv tšil 20krát, proto i síla se zv tší 20krát. Píst bude zvedán sílou N. 23. Ov ení platnosti Archimédova zákona: Vztlaková síla a tíha vytla ené kapaliny by m ly být p ibližn stejné. Pokus má hlavn názorn ukázat princip fungování Archimédova zákona. 28

31 24. Ur i, jestli na t lesa p sobí stejná nebo r zná vztlaková síla (m žeš ov it pokusem se silom rem). Svojí odpov zd vodni: Dv stejná ocelová t lesa: P sobí stejná vztlaková síla, protože ta nezávisí na hloubce. T lesa mají stejný objem, první je z hliníku, druhé z ocele: P sobí stejná F VZ, protože ta nezávisí na látce, z níž je t leso. Objem t les je stejný. T lesa ze stejné látky mají stejný objem, r zný tvar: P sobí stejná F VZ, protože ta nezávisí na tvaru t lesa, objem t les je stejný. T lesa jsou ze stejného materiálu, mají r zný objem: P sobí r zná F VZ, protože t les mají r zný objem. 29

32 Dv stejná ocelová t lesa, r zné kapaliny: P sobí r zná F VZ, protože kapaliny mají r zné hustoty. Dv stejná ocelová t lesa, objem téže kapaliny je r zný: P sobí stejná F VZ, protože vztlaková síla nezávisí na objemu kapaliny, t lesa jsou stejná. 25. Pro lov k topící se ve vod nemá vyzdvihovat ruce a k i et? K i ením vydechujeme vzduch z plic, zmenšujeme sv j objem a tím se zmenšuje i vztlaková síla. Vyzdvihování rukou zp sobí pono ení jiné ásti t la / hlavy/, protože objem vyno ené ásti z stává stejný. 26. Když do nádoby s vodou za neme p idávat s l, za ne se její hustota zv tšovat a kinderko s istou i se slanou vodou se nám za ne pohybovat sm rem k hladin /podle množství p idané soli /. 27. Jakým zp sobem je možné vyzvednout potopené lod ze dna mo í? K povrchu potopené lodi se p ipevní speciální vaky a do nich je vypušt n stla ený vzduch. 28. Pro lod plavou? Kuli ka plastelíny má v tší hustotu jako voda, proto klesá ke dnu. Uvnit misky je vzduchová bublina, proto se její celková hustota zmenšila a m že plavat. 30

33 8. a 9. ro ník 10) 8. a 9. ro ník FYZIKA 11) Pracovní list Elektrostatika Ro ník : 8. Téma: Elektrování t les - praktickými úkoly získat zájem o u ivo Elektrický náboj - osv tlení stavby atom a základních vlastností elektrického náboje a zelektrovaných t les - upev ování základních pojm Rozvoj klí ových kompetencí : Možnost formulování vlastních myšlenek Vedení k dodržování vymezených pravidel a kvalit práce Postupná adaptace na nové pracovní prost edí a podmínky Porovnávání získaných znalostí s p írodními jevy Rozvoj porozum ní souvislostem v biosfé e Podn cování aktivity, tvo ivosti, vst ícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k okolnímu prost edí Uv domování si svých projev a možnosti dopadu a odpov dnosti za své jednání Pochopení významu ádu,pravidel a zákon pro fungování spole nosti Pracovní vyu ování, p írodopis, ob anská a rodinná výchova Výstup : Opakování probraného u iva Práce na zajímavých pokusech s jednoduchými pom ckami (je možno zadat i za domácí úkol) Vyhledávání informací a rozvoj vlastních úvah o využití v b žném život. Osv tlení základních pojm elektrický náboj, elektrické pole 31

34 12) Elektrický náboj Každá látka je složena z atom a molekul. Molekuly se neuspo ádan pohybují a p sobí na sebe p itažlivými a odpudivými silami. ástice - v jádru protony - kladný náboj neutron y- žádný náboj - v obale elektrony - záporný náboj Tento náboj je elektricky neutrální. Z atomu se lehce uvolní elektrony. Atom s p evahou kladných ástic se nazývá kation (kladný ion) 1. Balónek odsko í 2. Balónky se odpuzují P i vložení ruky se odd lí elektrické pole, balónky z stanou na míst. Sklo a h eben se p itahují. M žeme zelektrovat t lesa z r zných látek. Elektrování t les Elektrický náboj a elektrování t les Kolí ek, který je zelektrovaný by p i dotyku rukou ztratil elektrický náboj. Všechna elektrovaná t lesa p sobila na papír upevn ný na špejli. Všechny látky se neelektrují stejn. Zjistíme to elektroskopem nebo elektrometrem. Elektrostatika pro volné chvíle 1. Vlasy se h ebenem souhlasn zelektrují a souhlasné náboje se odpuzují. 2. Srst ko ky se elektruje a jednotlivé náboje se vybíjí jisk ením (slyšíme zvuk). 3. Z kovového vodi e bychom odvedli náboj do zem, ale plst je nevodivá. 4. Vlivem t ení (šplíchání benzínu) dojde k zelektrování, je nebezpe í p esko ení jiskry a výbuchu. 5. Vlákna se zelektrují, náboj se vybíjí (jisk ení), nap tí m že být až 8 kv. Elektroskop - Náboj p eneseme dotknutím se plechovky. Staniol na plechovce se vychýlí, protože plechovka i staniol mají souhlasný náboj. Na suchou špejli nebo ty inku staniol nereaguje. Rukou odvádíme elektrický náboj do zem. Staniol se vrátí zp t k plechovce. Sví ka ionizuje vzduch (kladné ionty vznikají teplem).vybijí plechovku tím, že kladné ionty p itáhnou z plechovky volné elektrony. Záporný h eben odpudil elektrony na stranu ruky. Prstem se elektrony odvedly do zem a z stal na plechovce kladný náboj. 32

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

FYZIKA Pracovní listy pro žáky

FYZIKA Pracovní listy pro žáky FYZIKA Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 Pracovní

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 1. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 2. Tematický plán - Nám ty 2. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 2. 4. Doporu ená odborná literatura 2. 5. erpáno z

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

Experimenty se systémem firmy Vernier

Experimenty se systémem firmy Vernier Experimenty se systémem firmy Vernier JAROSLAV REICHL St ední pr myslová škola sd lovací techniky Panská, Praha Experiment a jeho vyhodnocení jsou nedílnou sou ástí výuky fyziky. V p ípad zkoumání n kterých

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0021

CZ.1.07/1.1.30/01.0021 MATEMATIKA HRAV tematický plán zájmového kroužku pro 1. st. ZŠ Auto i: Mgr. Zde ka Havlenová Mgr. Ivana Kozlíková DUHOVÁ ŠKOLA Inovace výchovn vzd lávací strategie ZŠ Kazn jov reg. íslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0021

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Splity 2006. Nová URURU SARARA

Splity 2006. Nová URURU SARARA Nová URURU SARARA 1 Rysy Vnit ní FTXR28E FTXR42E FTXR50E (bílá) Venkovní RXR28E RXR42E RXR50E (béžová) Jediná pln vybavená klimatizace s funkcí kontroly teploty a funkcí ventilace. URURU = zvlh ování SARARA

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava. Síla hrou LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava Abstrakt v eštin : V p ísp vku se zabýváme problematikou síly a jejich

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Základy elektrostatiky v pokusech (Coulomb v zákon, kondenzátor)

Základy elektrostatiky v pokusech (Coulomb v zákon, kondenzátor) Základy elektrostatiky v pokusech (Coulomb v zákon, kondenzátor) ZDEN K ŠABATKA Katedra didaktiky fyziky, MFF UK v Praze Stejn jako u ebnice, tak pravd podobn i v tšina vyu ujících za íná kapitolu o elekt

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více