LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,"

Transkript

1 Skupina UNIPETROL Strana 1/20 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE Schválil: Ing. Karel Surma, jednatel UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Platnost od: Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., personální úsek Určeno pouze pro vnitřní potřebu. Podpis: Krzysztof Lozinski, personální ředitel

2 Skupina UNIPETROL Strana 2/20 Seznam změn Číslo změny Číslo strany vyjmuté vložené Předmět změny Platnost od Schválil (funkce, podpis) Upozornění: Změnové řízení tohoto dokumentu je prováděno dle Směrnice 821.

3 Skupina UNIPETROL Strana 3/20 OBSAH 1 Účel Rozsah platnosti Pojmy, definice, zkratky Závodní preventivní péče Základní ustanovení Lékařské preventivní prohlídky a vyšetření Povinnosti při zajištění lékařských preventivních prohlídek a vyšetření Kontrolní činnost Odpovědnost Seznam souvisejících dokumentů...10 Příloha A Záznamový list LPP...11 Příloha B Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL RPA, s.r.o Příloha C Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o Příloha D Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o...17 Příloha E Příloha F Profesní prohlídky...18 Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti...19

4 Skupina UNIPETROL Strana 4/20 1 Účel Směrnice stanovuje způsob organizačního zabezpečení lékařských preventivních prohlídek k posuzování zdravotní způsobilosti k práci, včetně posouzení zdravotní způsobilosti osob, které se účastní provozování dráhy a drážní dopravy dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, provádění lékařských prohlídek jiného druhu a způsob zabezpečení zdravotní péče o zaměstnance společnosti. 2 Rozsah platnosti Směrnice je platná ve společnostech: UNIPETROL, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Příloha B platí pouze pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Příloha C a F platí pouze pro společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Příloha D platí pouze pro společnosti UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Směrnice nahrazuje Směrnici 945, 1.vydání z (Lékařské preventivní prohlídky, systém zdravotní péče). 3 Pojmy, definice, zkratky Společnost - vyjmenované společnosti skupiny UNIPETROL Personální sekce - personální sekce UNIPETROL SERVICES, poskytující dané společnosti služby v oblasti personalistiky HSE&Q - odbor HSE&Q, UNIPETROL SERVICES ZOO - základní odborová organizace LPP - lékařská preventivní prohlídka Plán LPP - roční plán periodických LPP Závodní lékař - lékař vykonávající závodní preventivní péči, tj. posuzující lékař vydávající posudky o zdravotní způsobilosti Závodní preventivní péče - pracovně lékařská péče (dle ZP) Vedoucí zaměstnanec - vedoucí organizačních útvarů, jakož i další zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých stupních řízení Pověřený zaměstnanec - zaměstnanec pověřený vedoucím organizačního útvaru, který koordinuje závodní preventivní péči v rámci daného organizačního útvaru PeIS - personální informační systém SAP HR ZP - zákoník práce MZ - ministerstvo zdravotnictví IDP - izolační dýchací přístroj

5 Skupina UNIPETROL Strana 5/20 4 Závodní preventivní péče 4.1 Základní ustanovení Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Závodní preventivní péče zabezpečuje prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Tato péče je vyloučena ze svobodné volby lékaře ( 9, 18a a 40 zákona č. 20/1966 Sb.). Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti ( 103 odst. 1 písm. a) ZP) a nedovolit zaměstnancům, kteří se ve stanovené lhůtě nepodrobili povinné prohlídce, pracovní činnost, jejíž výkon je podmíněn kladným závěrem prohlídky ( 9 odst. 2 směrnice MZ č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR a pro případ zaměstnanců, kteří se účastní provozování dráhy a drážní dopravy 1 a 2 vyhl. MD č.101/1995 Sb.). Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí ( 101 odst. 2 ZP). Zaměstnanci jsou povinni podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením stanoveným právními předpisy ( 94 odst. 2, 106 odst. 4 písm. b) ZP a 9 směrnice MZ č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR a pro případ zaměstnanců, kteří se účastní provozování dráhy a drážní dopravy 1 a 2 vyhl. MD č.101/1995 Sb.). u závodního lékaře zvoleného zaměstnavatelem. 4.2 Lékařské preventivní prohlídky a vyšetření V souvislosti se zařazováním zaměstnanců na pracoviště podle zdravotní způsobilosti k práci se v rámci závodní preventivní péče provádějí lékařské preventivní prohlídky a vyšetření. Jedná se o: vstupní LPP při nástupu nového zaměstnance, periodické LPP v průběhu pracovního poměru zaměstnance, LPP při změně pracovního zařazení zaměstnance, mimořádné LPP (mimo stanovený cyklus periodických LPP), výstupní LPP před skončením pracovního poměru zaměstnance, lékařské vyšetření zaměstnanců konajících noční práci mezi 22. a 6. hodinou dle 94 odst. 2 ZP. Vyšetření zaměstnanec povinně absolvuje pouze v roce, ve kterém nemá plánovánu periodickou LPP, a to ve lhůtě 1 roku od poslední LPP. Pokud zaměstnanec v daném roce před provedením vyšetření absolvuje v souvislosti se změnou pracovního zařazení LPP při změně pracovního zařazení, nemusí se již vyšetření zaměstnanců konajících noční práci podrobit. Pozn.: Kromě toho může zaměstnanec konající noční práci požádat o vyšetření lékařem kdykoli během zařazení na noční práci pro zdravotní poruchy vyvolané výkonem noční práce. profesní prohlídky zaměstnanců k účelovému posouzení zdravotní způsobilosti (příloha E) Podle vykonávaných činností jsou stanoveny tyto základní skupiny LPP: A - prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, B - prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce,

6 Skupina UNIPETROL Strana 6/ Plán LPP Periodické LPP jsou ve společnosti realizovány na základě ročního plánu LPP společnosti pro období od 1.1. do daného roku. Plán LPP zpracovává a se zařízením závodní preventivní péče (závodním lékařem) projednává personální sekce. Schválený roční plán LPP je závazný jak ze strany zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců společnosti, tak ze strany zařízení závodní preventivní péče Zaměstnanci jsou do plánu LPP zařazováni dle druhu LPP pro dané pracovní místo v cyklech stanovených přílohou B, C nebo D (dle společnosti) v návaznosti na datum poslední předchozí LPP. Za datum poslední předchozí LPP je považován: Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti V rámci lékařské preventivní prohlídky posuzuje závodní lékař zdravotní způsobilost zaměstnance a vydává posudek o zdravotní způsobilosti ve znění: a) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti, příp. schopen b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti, příp. neschopen c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek, v posudku jednoznačně vyjádřených, příp. schopen s omezením, v posudku jednoznačně vyjádřeným Záznam o provedené prohlídce včetně lékařského posudku provede závodní lékař na Záznamový list LPP zaměstnance (příloha A) C - prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob, D - prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, E - řadové prohlídky zaměstnanců, F - prohlídky mladistvých v pracovním poměru. Podrobný seznam druhů a kódů LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se ve společnosti je uveden v příloze B, C nebo D (dle společnosti). Odborná náplň lékařských preventivních prohlídek a vyšetření se řídí účelem prohlídky, povahou práce a pracovního prostředí a je dána příslušnými právními předpisy. u nových zaměstnanců datum vstupní prohlídky u zaměstnanců po návratu z dočasného uvolnění nebo při změně pracovního zařazení datum lékařské prohlídky, pokud byla za tímto účelem provedena u ostatních zaměstnanců datum poslední periodické LPP Zaměstnancům, kteří vykonávají na pracovním místě více činností dle přílohy B, C nebo D (dle společnosti), tj. při souběhu několika druhů LPP pro pracovní místo, je plánována periodická LPP v nejkratším cyklu. Lékařský posudek vydaný v rámci LPP se vztahuje ke všem činnostem vykonávaným na pracovním místě, tzn. jedná se o komplexní posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci. V případě zaměstnanců hasičského záchranného sboru podniku (platí pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.) vystaví závodní lékař i lékařský posudek v podobě přílohy č. 4 nařízení vlády č. 352/2003 Sb. V případě zaměstnanců společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., kteří vykonávají pracovní činnosti podléhající posouzení zdravotního stavu podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., vystaví závodní lékař i lékařský posudek podle 6 této vyhlášky [ a) zdravotně

7 Skupina UNIPETROL Strana 7/ způsobilý k navrhované činnosti, b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti,c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek ] - příloha F. Lhůta platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci je shodná se stanoveným cyklem LPP. To znamená, že další periodická LPP musí být dokončena v souladu s cyklem LPP, nejpozději však v den číselně shodný se dnem, v němž byla vykonána předchozí lékařská prohlídka. Závodní lékař může platnost lékařského posudku zkrátit, v tom případě musí být další LPP provedena ve stanovené zkrácené lhůtě Záznamový list LPP (příloha A) Záznamový list LPP slouží k evidenci provedených lékařských prohlídek a vyšetření zaměstnance během jeho pracovního poměru ve společnosti Záznamový list LPP se skládá ze tří částí. První dvě strany (příloha A.1 a A.2) představují standardní Záznamový list LPP pro každého zaměstnance společnosti, další část (příloha A.3) použije vedoucí zaměstnanec pouze v případě požadavku na tzv. profesní prohlídky zaměstnance dle přílohy E pro záznam těchto prohlídek Tisk Záznamového listu LPP zajišťuje na vyžádání personální sekce. Vedoucí zaměstnanec doplní číslo listu tak, aby vždy navazovalo na počet předcházejících Záznamových listů LPP daného zaměstnance Pokud dojde ke změně části údajů na Záznamovém listu LPP zaměstnance, pro zaznamenání změn vedoucí zaměstnanec použije změnové řádky, a to tak, že uvede druh změny a datum platnosti změny. V případě rozsáhlejších změn může vedoucí zaměstnanec požádat personální sekci o vydání nového Záznamového listu LPP Novým zaměstnancům vydá personální sekce Záznamový list LPP při nástupu do společnosti Řádně vedené Záznamové listy LPP představují " Seznam zaměstnanců podléhajících povinným prohlídkám" ve smyslu směrnice MZ č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR. 4.3 Povinnosti při zajištění lékařských preventivních prohlídek a vyšetření Vedoucí zaměstnanci všech stupňů řízení jsou povinni: Nedovolit zaměstnancům, kteří se ve stanovené lhůtě nepodrobili povinné prohlídce, pracovní činnost, jejíž výkon je podmíněn kladným závěrem prohlídky Za účelem evidence provedených lékařských prohlídek a vyšetření vést pro zaměstnance daného organizačního útvaru Záznamový list LPP (příloha A). Vedoucí zaměstnanci odpovídají za to, že v Záznamovém listu LPP budou vedeny záznamy o všech provedených prohlídkách dle čl V případech dle článku jsou vedoucí zaměstnanci povinni zakládat i tyto další lékařské posudky Zařazovat zaměstnance do příslušného druhu LPP podle činností konaných na pracovním místě v souladu s přílohou B,C nebo D (dle společnosti). K tomuto účelu je možné vyžádat si konzultaci personální sekce a příslušného závodního lékaře, popř. HSE&Q Provádět kontrolu správnosti záznamů a úplnosti údajů podle vykonávané pracovní činnosti v Záznamovém listě LPP u zaměstnanců příslušného útvaru a kontrolu správnosti údajů vedených v evidenci zdravotní péče v PeIS. V případě změn (např. druhu LPP, závodního lékaře) změnu neprodleně oznámit personální sekci k zajištění aktualizace podkladů vedených v PeIS Vysílat zaměstnance k periodickým LPP v dostatečném předstihu (podle zdravotní náročnosti lékařské prohlídky) před skončením platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance.

8 Skupina UNIPETROL Strana 8/ V případě, že zaměstnanec periodickou LPP neabsolvuje do skončení platnosti předchozího lékařského posudku kvůli nepřítomnosti v práci (např. z důvodu pracovní neschopnosti), je vedoucí zaměstnanec povinen po projednání se závodním lékařem vyslat zaměstnance na tuto prohlídku neprodleně před opětovným zahájením výkonu práce. Vysílat zaměstnance k provedení vyšetření zaměstnanců konajících noční práci ve lhůtě 1 roku od poslední LPP (viz čl ). Ve spolupráci s personální sekcí vysílat zaměstnance k prohlídkám při změně pracovního zařazení, a to při takové změně pracovního zařazení: kdy změnou pracovního zařazení dochází ke změně (zvýšení) požadavků na zdravotní způsobilost zaměstnance oproti jeho předchozímu pracovnímu zařazení, kdy změnou pracovního zařazení dochází k ukončení práce s vyšší zdravotní náročností, pokud zaměstnanec na původním pracovním místě konal vyhlášenou rizikovou práci, kdy je zaměstnanec nově zařazován do pracovního režimu s výkonem noční práce (do směnného provozu), a to ještě před zahájením pracovní činnosti. O nutnosti provedení lékařské prohlídky při změně pracovního zařazení zaměstnance rozhodne po případné konzultaci se závodním lékařem personální sekce Ve spolupráci s personální sekcí a pověřeným zaměstnancem zařadit dodatečně do plánu LPP zaměstnance, který nastupuje do práce po ukončení důvodu dočasného uvolnění (např. rodičovská dovolená) nebo po ukončení dlouhodobé nepřítomnosti, a který přesáhl stanovený cyklus periodické LPP. Tohoto zaměstnance po projednání se závodním lékařem vyslat na LPP před opětovným zahájením výkonu práce Vysílat zaměstnance k mimořádným LPP. Mimořádnou prohlídku mimo stanovený pravidelný cyklus LPP může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví, příslušný závodní lékař (zkrácení platnosti lékařského posudku) nebo si ji může vyžádat vedoucí zaměstnanec, lze-li odůvodněně předpokládat, že se změnila způsobilost zaměstnance k vykonávané práci (např. po ukončení delší pracovní neschopnosti). Ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se v souladu s vyhláškou MD č. 101/1995 Sb., 4 odst. 1 písm. a) se mimořádná prohlídka provádí u zaměstnanců při opakovaném vstupu do zaměstnání po době delší než 6 měsíců, a dalších případech dle 4 odst. 2 (např. na žádost orgánu příslušného k vyšetření mimořádné události, při přímé účasti zaměstnance na této události) Nedovolit zaměstnancům, vykonávat pracovní činnost, jejíž výkon je podmíněn kladným závěrem prohlídky v případě, že výsledek lékařského posudku je zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti, nebo zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek Ve spolupráci s personální sekcí řešit pracovní zařazení pro zaměstnance, kteří jsou zdravotně nezpůsobilí k navrhované činnosti, nebo zdravotně způsobilí k navrhované činnosti jen za určitých podmínek Ve spolupráci s personální sekcí vysílat zaměstnance k výstupní lékařské prohlídce před ukončením pracovního poměru a zajistit předání Záznamového listu LPP propuštěného zaměstnance personální sekci k archivaci Vedoucí zaměstnanci mohou pověřit zaměstnance, který bude v rámci daného organizačního útvaru plnit úkoly v oblasti zdravotní péče o zaměstnance, tj. koordinovat plánování, organizační zajištění, realizaci, evidenci a kontrolu v oblasti lékařských preventivních prohlídek, vyšetření a další zdravotní péče.

9 Skupina UNIPETROL Strana 9/ Personální sekce je povinna: Zajistit, aby do pracovního poměru nebyli přijímáni zaměstnanci bez kladného posudku ze vstupní lékařské prohlídky a spolupracovat na tom, aby při prohlídkách při změně pracovního zařazení byly dodržovány principy dle čl V případě ukončení pracovního poměru zaměstnance zajistit archivaci Záznamového listu LPP v osobním spisu zaměstnance. Koordinovat oblast zdravotní péče o zaměstnance společnosti. Vést evidenci zdravotní péče o zaměstnancích v PeIS a ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci/vedoucími zaměstnanci a závodními lékaři aktualizovat vedené údaje. Na základě evidence zdravotní péče v PeIS průběžně zajišťovat aktuální podklady pro pověřené zaměstnance/vedoucí zaměstnance pro zajištění realizace lékařských prohlídek a vyšetření. Smluvnímu zařízení závodní preventivní péče předávat v dohodnutých lhůtách podklady pro realizaci zdravotní péče o zaměstnance společnosti. Zpracovat pololetní a roční rozbor plnění plánu LPP ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci /vedoucími zaměstnanci Zaměstnanci společnosti jsou povinni: Podrobit se ve stanovených termínech lékařským preventivním prohlídkám a vyšetřením v souvislosti s posuzováním zdravotní způsobilosti k práci. LPP zahrnující vyšetření u závodního lékaře a další potřebná odborná vyšetření je zaměstnanec povinen absolvovat (dokončit) nejpozději do skončení lhůty platnosti předchozího lékařského posudku. Úmyslné nedodržení stanovených termínů ze strany zaměstnanců je považováno za porušení pracovní kázně Oznámit příslušnému personalistovi změnu závodního lékaře, pokud pravidla společnosti výběr závodního lékaře umožňují Oznámit příslušnému personalistovi skutečnost, zda má zaměstnanec jako ošetřujícího lékaře zvoleného svého závodního lékaře či lékaře mimo zařízení závodní preventivní péče a hlásit případné změny této skutečnosti Na všechny lékařské prohlídky dle čl přinést s sebou k závodnímu lékaři Záznamový list LPP k provedení záznamu o prohlídce a poté ho odevzdat zpět vedoucímu zaměstnanci k uložení. Seznámení s výsledkem provedené lékařské preventivní prohlídky zaměstnanec potvrdí svým podpisem na Záznamovém listu LPP (příloha A.2, A.3) V případě ukončení pracovního poměru po provedení výstupní lékařské prohlídky odevzdat Záznamový list LPP na personální sekci k archivaci.

10 Skupina UNIPETROL Strana 10/ Kontrolní činnost Kontrolu dodržování této směrnice provádí příslušní vedoucí zaměstnanci v rámci své kontrolní činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Oprávnění ke kontrole mají rovněž zaměstnanci HSE&Q. 5 Odpovědnost Odpovědnost zaměstnanců a útvarů vyplývá z jednotlivých ustanovení této směrnice. 6 Seznam souvisejících dokumentů Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění pozdějších změn a doplňků Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších změn a doplňků Vyhláška MD č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších změn a doplňků Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků ČSN EN 473 ( ) Nedestruktivní zkoušení Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení Všeobecné zásady ČSN Sváření Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů - provoz Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků Vyhláška č. 352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků Směrnice CHEMOPETROL, a.s. č. 422 Servis a používání dýchací techniky

11 Skupina UNIPETROL Strana 11/20 Příloha A Záznamový list LPP A.1 Přední strana formuláře Logo společnosti ZÁZNAMOVÝ LIST LÉKAŘSKÝCH PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK List č.: PRACOVNÍ MÍSTO: ÚSEK/ZÁVOD ORGANIZAČNÍ ÚTVAR NÁKL. STŘ. PRACOVNÍ REŽIM NOČNÍ PRÁCE RIZIKOVÁ PRÁCE CYKLUS LPP ZKRÁCENÝ CYKLUS DLE VĚKU DRUH LPP (kódy): JMÉNO ZAMĚSTNANCE OSOBNÍ ČÍSLO DATUM NAROZENÍ DATUM NÁSTUPU VSTUPNÍ PROHLÍDKA * VÝSLEDEK * PODPIS * ZMĚNA Datum - od Podpis vedoucího * Vyplní personalista při nástupu zaměstnance do a.s. na základě opisu z nástupního listu

12 Skupina UNIPETROL Strana 12/20 A.2 Zadní strana formuláře Druh prohlídky * Datum prohlídky Výsledek prohlídky, razítko a podpis lékaře Podpis zaměstnance ** * Druh prohlídky: LPP - periodická preventivní NP - vyšetření pro noční práci Z - změna pracovního zařazení V - výstupní ** Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že bere výsledek lékařské prohlídky na vědomí. Poučení: Proti posudku (výsledku lékařské prohlídky) je možno podat návrh na jeho přezkoumání, a to do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dozvěděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal.

13 Skupina UNIPETROL Strana 13/20 A.3 Dodatek Záznamového listu lékařských preventivních prohlídek Logo společnosti ZÁZNAMOVÝ LIST - ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH PROFESNÍCH PROHLÍDKÁCH JMÉNO ZAMĚSTNANCE: OSOBNÍ ČÍSLO: Dodatek č.: Požadovaná prohlídka (kód) Podpis vedoucího Datum prohlídky Výsledek prohlídky, razítko a podpis lékaře Podpis zaměstnance * Druh prohlídky: P01 - prohlídka zvl. zdrav. způsobilosti pro železniční provoz (nutno rozlišit zda se jedná o činnost ke kódu LPP C09 nebo C18) P02 - speciální vyšetření řidiče dle 87a zákona č. 361/2000 Sb. P03 - prohlídka nositele IDP P04 - prohlídka k získání svářečského průkazu P05 - prohlídka pro práci ve výškách P06 - prohlídka k získání zdravotního průkazu P07 - prohlídka k získání topičského průkazu P08 - prohlídka k získání jeřábnického a vazačského průkazu P09 - prohlídka řidiče dle zákona č. 361/2000 Sb. P10 - prohlídka k výkonu autorizované činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky P11 - prohlídka zrakové způsobilosti zaměstnanců defektoskopie P12 - prohlídka k získání osvědčení k revizím vyhrazených technických zařízení (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích) P13 - vyšetření zrakové schopnosti dle ČSN * Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že bere výsledek lékařské prohlídky na vědomí. Poučení: Proti posudku (výsledku lékařské prohlídky) je možno podat návrh na jeho přezkoumání, a to do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dozvěděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal.

14 Skupina UNIPETROL Strana 14/20 Příloha B Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL RPA, s.r.o. Seznam obsahuje druhy LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se v UNIPETROL RPA, s.r.o.vzhledem k provoznímu charakteru společnosti je vedením společnosti stanoven maximálně 2letý cyklus LPP. Kód Druh LPP Cyklus LPP B - Prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce Jedná se o pracovní místa s faktory pracovního prostředí, které jsou rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví vyhlášeny jako rizikové práce B01 Prach saze (Chezacarb) 1x za 2roky B02 Hluk do 21 let 1x za rok B03 Ionizující záření (vyhláška č. 307/2002 Sb.) 1x za rok B05 Benzen 1x za rok B06 1,3-butadien 1x za rok ostatní B07 Amoniak 1x za 2roky B10 Chrom (VI) 1x za rok B11 Prach hnědé uhlí a lignit 1x za 2roky B12 Prach PVC (PP,PE) 1x za 2roky B14 Prach močovina 1x za 2roky B16 Psychická zátěž 1x za 2roky B17 Celková fyzická zátěž 1x za rok C - Prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob C01 Řidiči z povolání všech motorových vozidel pro přepravu osob nebo nad 50 let 1x za rok nákladů všeho druhu, pohybující se motorickou silou po pozemních ostatní komunikacích, motorových vozidel požární ochrany, zdravotnické služby, řidiči, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny C, C1, D, D1 a E a řidiči motorových vozíků a malotraktorů ( 87 zákona č. 361/2000 Sb.) C02 Řidiči z povolání, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny C, C1 a E, kteří řídí nákladní automobil, speciální automobil nebo jízdní soupravu o největší povolené hmotnosti převyšující kg, skupiny D a D1 ( 87a zákona č. 361/2000 Sb.) C09 Obsluha všech zařízení sloužících k místnímu posunu vagónů, včetně řízení ručního posunu oprávněným zaměstnancem ( 2 a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) před zahájením výkonu uvedené činnosti, před dovršením 50 let, dále pak 1x za 5 let nad 50 let 1x za rok ostatní C10 Zaměstnanci obsluhující stavební stroje např. buldozery, kolové traktory s mech.zařízením, lopatová pásová rýpadla, nakládací a vykládací stroje, silniční válce, kompresory s provozním tlakem nad 0,5 MPa

15 Skupina UNIPETROL Strana 15/20 C11 C12 Zaměstnanci, kteří obsluhují nebo opravují motorové a parní jeřáby (jeřábníci) Zaměstnanci, kteří vážou jeřábová břemena nebo řídí výtahy s nosností nad 500 kg s oprávněním pro danou činnost C13 Zaměstnanci obsluhující transportní zařízení C15 Zaměstnanci, kteří obsluhují nebo opravují tlakové nádoby, turbokompresory, chladící zařízení a zařízení vysokého napětí C16 Zaměstnanci pracující s kapalným chlorem C18 Zaměstnanci, kteří při provádění kontrolní činnosti vstupují do kolejiště ( 2 b) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) D - Prohlídky zaměstnanců, vykonávajících činnosti, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost D02 D04 D11 D12 D13 Zaměstnanci určení k používání izolačních dýchacích přístrojů (záchranáři, hasiči, údržbáři, provozní zaměstnanci a další určení zaměstnanci dle Směrnice 422) Zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 metrů nad úrovní terénu na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, v zavěšených klecích a závěsu na pásu Zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku kategorie I (příloha č. 1 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) Zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku kategorie II (příloha č. 1 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) Zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku kategorie III (příloha č. 1 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) 1x za rok do 21 let a nad 50 let 1x za rok ostatní 1x za rok 1x za rok E - Řadové prohlídky E00 Ostatní zaměstnanci společnosti, pokud se na ně nevztahuje povinnost periodických LPP podle ustanovení skupin A, B,C, D F - Prohlídky mladistvých F00 Zaměstnanci a.s. do 18 let věku 1x za rok Příloha C Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

16 Skupina UNIPETROL Strana 16/20 Seznam obsahuje druhy LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Vzhledem k provoznímu charakteru společnosti je vedením společnosti stanoven maximálně 2letý cyklus LPP. Kód Druh LPP Cyklus LPP B - Prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce Jedná se o pracovní místa s faktory pracovního prostředí, které jsou rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví vyhlášeny jako rizikové práce B04 Neionizující záření (ultrafialové) B05 Benzen 1x za rok B07 Amoniak B15 Zraková zátěž 1x za 2roky B16 Psychická zátěž 1x za 2roky C -Prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob C01 C02 C03 C04 C05 C11 C12 Fyzické osoby řídící drážní vozidlo a uchazeči o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla ( 1 odst.1a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Obsluha všech zařízení sloužících k místnímu posunu vagónů, včetně řízení ručního posunu oprávněným zaměstnancem ( 2 a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Zaměstnanci, kteří při provádění činnosti vstupují do kolejiště ( 2 b) č. 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Osoby, které provádí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení ( 2 b) č. 2 vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Osoby mladší 18-ti let, které při volbě povolání provádí činnosti podle vyhlášky č.101/1995 Sb. Zaměstnanci, kteří obsluhují nebo opravují motorové a parní jeřáby (jeřábníci) Zaměstnanci, kteří vážou jeřábová břemena nebo řídí výtahy s nosností nad 500 kg s oprávněním pro danou činnost nad 50 let 1x za rok ostatní nad 50 let 1x za rok ostatní nad 50 let 1x za rok 1x za rok E - Řadové prohlídky E00 Ostatní zaměstnanci společnosti, pokud se na ně nevztahuje povinnost periodických LPP podle ustanovení skupin A, B,C, D F - Prohlídky mladistvých F00 Zaměstnanci a.s. do 18 let věku 1x za rok Noční práce N00 Zaměstnanci konající práci v době od do hod. ( 94 odst. 2 ZP) 1x za rok

17 Skupina UNIPETROL Strana 17/20 Příloha D Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Seznam obsahuje druhy LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se ve společnostech UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Kód Druh LPP Cyklus LPP C - Prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob C18 Zaměstnanci, kteří při provádění kontrolní činnosti vstupují do kolejiště ( 2 b) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) D - Prohlídky zaměstnanců, vykonávajících činnosti, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost D04 Zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 metrů nad úrovní terénu na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, v zavěšených klecích a závěsu na pásu do 21 let a nad 50 let 1x za rok ostatní E - Řadové prohlídky E01 Ostatní zaměstnanci společnosti, pokud se na ně nevztahuje povinnost periodických LPP podle ustanovení skupin A, B,C, D nad 50 let 1x za 2 roky ostatní 1x za 4 roky F - Prohlídky mladistvých F00 Zaměstnanci a.s. do 18 let věku 1x za rok

18 Skupina UNIPETROL Strana 18/20 Příloha E Profesní prohlídky Profesní prohlídky zaměstnanců jsou lékařské prohlídky k účelovému posouzení zdravotní způsobilosti, tj.: prohlídky zvláštní zdravotní způsobilosti pro železniční provoz dle vyhlášky č. 101/1995 Sb., speciální vyšetření řidičů dle 87a zákona č. 361/2000 Sb., * prohlídky nositelů IDP, prohlídky k získání svářečského průkazu, prohlídky pro práci ve výškách, prohlídky k získání zdravotního průkazu, prohlídky k získání topičského průkazu, prohlídky k získání jeřábnického a vazačského průkazu, prohlídky řidičů dle zákona č. 361/2000 Sb., prohlídky zdravotní způsobilosti k výkonu autorizované činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, prohlídky zrakové způsobilosti zaměstnanců defektoskopie dle ČSN EN 473, prohlídky k získání osvědčení k revizím vyhrazených technických zařízení (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích), vyšetření zrakové schopnosti dle ČSN Na profesní prohlídku vysílá vedoucí zaměstnanec podřízeného zaměstnance zpravidla mimořádně a jednorázově a to pouze v případě, že prohlídku nelze provést v rámci řádné lékařské preventivní prohlídky dle čl Obvykle se jedná o řešení náhle vzniklé provozní potřeby pro zajištění činností na příslušném organizačním útvaru (např. nutnost doplnění počtu nositelů IDP, zařazení zaměstnance na školení k získání jeřábnického a vazačského průkazu apod.). Pro záznam profesní prohlídky použije vedoucí zaměstnanec Dodatek Záznamového listu LPP (příloha A.3). Pokud činnost, pro kterou je profesní prohlídka provedena, je uvedena v příslušné příloze jako druh LPP, je po potvrzení zdravotní způsobilosti zaměstnance pro danou činnost vedoucí zaměstnanec povinen informovat personální sekci o nutnosti doplnění příslušného druhu LPP k pracovnímu místu v PeIS a zároveň zajistit aktualizaci Záznamového listu LPP (postup dle čl ). * Speciální vyšetření řidičů dle 87a zákona č. 361/2000 Sb. je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti při dosažení stanoveného věku zaměstnance, jeho provedení si vyžádá závodní lékař v rámci běžné LPP.

19 Skupina UNIPETROL Strana 19/20 Příloha F F.1 Přední strana formuláře Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti... označení žadatele Ž á d o s t o posouzení zdravotní způsobilosti při provozování dráhy a drážní dopravy ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb. Posuzujícímu lékaři: v Žádáme o provedení preventivní lékařské prohlídky a o posouzení zdravotní způsobilosti p.... rodné č zaměstnance* / uchazeče o zaměstnání * u který vykonává * / má vykonávat činnost * *** zařazenou podle 1 odst. 1 písm. a)* podle 2 písm. a)* podle 2 písm. b) č. 1* podle 2 písm. b) č. 2* Současně žádáme o vydání posudku o zdravotní způsobilosti podle 6 uvedené vyhlášky. Důvod mimořádné prohlídky podle 4 odst Další údaje a informace pro posuzujícího lékaře: V... dne... razítko a podpis osoby oprávněné k vyžádání posudku *škrtněte údaje, které se nehodí ***do žádosti nutno doplnit následující text k jednotlivým : 1 odst. 1 písm. a) osoby řídící drážní vozidlo 2 písm. a) osoby přímo zabezpečující drážní dopravu 2 písm. b) č. 1 osoby nepřímo se podílející na drážní dopravě

20 Skupina UNIPETROL Strana 20/20 F.2 Zadní strana formuláře Posudek o zdravotní způsobilosti Posuzující lékař... v... na základě výsledků... preventivní lékařské prohlídky rozhodl v souladu s 6 odst. 1 a odst. 3 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, že p.... r. č....je a) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti *... b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti *... c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek: ** Doba platnosti posudku:... roky ode dne vystavení Odůvodnění: Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení 77 zákona č. 20/1966 Sb., návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dověděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal. Podání návrhu nemá odkladný účinek na vykonatelnost tohoto rozhodnutí, neboť uvedeným posudkem je chráněno zdraví vyšetřovaného a také bezpečnost při provozování dráhy nebo drážní dopravy ( 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení). V... dne Razítko a podpis lékaře Posuzovaná osoba vzala obsah posudku na vědomí dne... podpis... žádá* / nežádá* předání písemného vyhotovení. * Škrtněte údaje, které se nehodí ** Konkretizují se požadované podmínky, např. způsob úpravy pracovní doby, rozvrh směn, omezení některých úkonů a činností

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

z hlediska nové legislativy

z hlediska nové legislativy Pracovněléka kařské služby z hlediska nové legislativy MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví E-mail: anezka.sixtova@mzcr.cz Nová zdravotnická legislativa od 1. 4. 2012 zákon č.. 372/2011 Sb.,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ 1/36 Datum vytištění: 4. 1. 2012 POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

5. Základní předpis v oblasti BOZP

5. Základní předpis v oblasti BOZP ř á í ěř ý í í úč ý č Í Ě á í ř č á Úč ě á í Ž š ě í ě í ř á č ý ří í ě í š á í ř š í ě ů ří š í í í í ň ě í é á é ě ů í í í í á ý Ž ůř ší í é í í ě Ů á í á ů ě á í ě ř Š ý ý ě í Ú é ě í ě é í čá áď á

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více