LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,"

Transkript

1 Skupina UNIPETROL Strana 1/20 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE Schválil: Ing. Karel Surma, jednatel UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Platnost od: Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., personální úsek Určeno pouze pro vnitřní potřebu. Podpis: Krzysztof Lozinski, personální ředitel

2 Skupina UNIPETROL Strana 2/20 Seznam změn Číslo změny Číslo strany vyjmuté vložené Předmět změny Platnost od Schválil (funkce, podpis) Upozornění: Změnové řízení tohoto dokumentu je prováděno dle Směrnice 821.

3 Skupina UNIPETROL Strana 3/20 OBSAH 1 Účel Rozsah platnosti Pojmy, definice, zkratky Závodní preventivní péče Základní ustanovení Lékařské preventivní prohlídky a vyšetření Povinnosti při zajištění lékařských preventivních prohlídek a vyšetření Kontrolní činnost Odpovědnost Seznam souvisejících dokumentů...10 Příloha A Záznamový list LPP...11 Příloha B Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL RPA, s.r.o Příloha C Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o Příloha D Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o...17 Příloha E Příloha F Profesní prohlídky...18 Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti...19

4 Skupina UNIPETROL Strana 4/20 1 Účel Směrnice stanovuje způsob organizačního zabezpečení lékařských preventivních prohlídek k posuzování zdravotní způsobilosti k práci, včetně posouzení zdravotní způsobilosti osob, které se účastní provozování dráhy a drážní dopravy dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, provádění lékařských prohlídek jiného druhu a způsob zabezpečení zdravotní péče o zaměstnance společnosti. 2 Rozsah platnosti Směrnice je platná ve společnostech: UNIPETROL, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Příloha B platí pouze pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Příloha C a F platí pouze pro společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Příloha D platí pouze pro společnosti UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Směrnice nahrazuje Směrnici 945, 1.vydání z (Lékařské preventivní prohlídky, systém zdravotní péče). 3 Pojmy, definice, zkratky Společnost - vyjmenované společnosti skupiny UNIPETROL Personální sekce - personální sekce UNIPETROL SERVICES, poskytující dané společnosti služby v oblasti personalistiky HSE&Q - odbor HSE&Q, UNIPETROL SERVICES ZOO - základní odborová organizace LPP - lékařská preventivní prohlídka Plán LPP - roční plán periodických LPP Závodní lékař - lékař vykonávající závodní preventivní péči, tj. posuzující lékař vydávající posudky o zdravotní způsobilosti Závodní preventivní péče - pracovně lékařská péče (dle ZP) Vedoucí zaměstnanec - vedoucí organizačních útvarů, jakož i další zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých stupních řízení Pověřený zaměstnanec - zaměstnanec pověřený vedoucím organizačního útvaru, který koordinuje závodní preventivní péči v rámci daného organizačního útvaru PeIS - personální informační systém SAP HR ZP - zákoník práce MZ - ministerstvo zdravotnictví IDP - izolační dýchací přístroj

5 Skupina UNIPETROL Strana 5/20 4 Závodní preventivní péče 4.1 Základní ustanovení Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Závodní preventivní péče zabezpečuje prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Tato péče je vyloučena ze svobodné volby lékaře ( 9, 18a a 40 zákona č. 20/1966 Sb.). Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti ( 103 odst. 1 písm. a) ZP) a nedovolit zaměstnancům, kteří se ve stanovené lhůtě nepodrobili povinné prohlídce, pracovní činnost, jejíž výkon je podmíněn kladným závěrem prohlídky ( 9 odst. 2 směrnice MZ č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR a pro případ zaměstnanců, kteří se účastní provozování dráhy a drážní dopravy 1 a 2 vyhl. MD č.101/1995 Sb.). Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí ( 101 odst. 2 ZP). Zaměstnanci jsou povinni podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením stanoveným právními předpisy ( 94 odst. 2, 106 odst. 4 písm. b) ZP a 9 směrnice MZ č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR a pro případ zaměstnanců, kteří se účastní provozování dráhy a drážní dopravy 1 a 2 vyhl. MD č.101/1995 Sb.). u závodního lékaře zvoleného zaměstnavatelem. 4.2 Lékařské preventivní prohlídky a vyšetření V souvislosti se zařazováním zaměstnanců na pracoviště podle zdravotní způsobilosti k práci se v rámci závodní preventivní péče provádějí lékařské preventivní prohlídky a vyšetření. Jedná se o: vstupní LPP při nástupu nového zaměstnance, periodické LPP v průběhu pracovního poměru zaměstnance, LPP při změně pracovního zařazení zaměstnance, mimořádné LPP (mimo stanovený cyklus periodických LPP), výstupní LPP před skončením pracovního poměru zaměstnance, lékařské vyšetření zaměstnanců konajících noční práci mezi 22. a 6. hodinou dle 94 odst. 2 ZP. Vyšetření zaměstnanec povinně absolvuje pouze v roce, ve kterém nemá plánovánu periodickou LPP, a to ve lhůtě 1 roku od poslední LPP. Pokud zaměstnanec v daném roce před provedením vyšetření absolvuje v souvislosti se změnou pracovního zařazení LPP při změně pracovního zařazení, nemusí se již vyšetření zaměstnanců konajících noční práci podrobit. Pozn.: Kromě toho může zaměstnanec konající noční práci požádat o vyšetření lékařem kdykoli během zařazení na noční práci pro zdravotní poruchy vyvolané výkonem noční práce. profesní prohlídky zaměstnanců k účelovému posouzení zdravotní způsobilosti (příloha E) Podle vykonávaných činností jsou stanoveny tyto základní skupiny LPP: A - prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, B - prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce,

6 Skupina UNIPETROL Strana 6/ Plán LPP Periodické LPP jsou ve společnosti realizovány na základě ročního plánu LPP společnosti pro období od 1.1. do daného roku. Plán LPP zpracovává a se zařízením závodní preventivní péče (závodním lékařem) projednává personální sekce. Schválený roční plán LPP je závazný jak ze strany zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců společnosti, tak ze strany zařízení závodní preventivní péče Zaměstnanci jsou do plánu LPP zařazováni dle druhu LPP pro dané pracovní místo v cyklech stanovených přílohou B, C nebo D (dle společnosti) v návaznosti na datum poslední předchozí LPP. Za datum poslední předchozí LPP je považován: Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti V rámci lékařské preventivní prohlídky posuzuje závodní lékař zdravotní způsobilost zaměstnance a vydává posudek o zdravotní způsobilosti ve znění: a) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti, příp. schopen b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti, příp. neschopen c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek, v posudku jednoznačně vyjádřených, příp. schopen s omezením, v posudku jednoznačně vyjádřeným Záznam o provedené prohlídce včetně lékařského posudku provede závodní lékař na Záznamový list LPP zaměstnance (příloha A) C - prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob, D - prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, E - řadové prohlídky zaměstnanců, F - prohlídky mladistvých v pracovním poměru. Podrobný seznam druhů a kódů LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se ve společnosti je uveden v příloze B, C nebo D (dle společnosti). Odborná náplň lékařských preventivních prohlídek a vyšetření se řídí účelem prohlídky, povahou práce a pracovního prostředí a je dána příslušnými právními předpisy. u nových zaměstnanců datum vstupní prohlídky u zaměstnanců po návratu z dočasného uvolnění nebo při změně pracovního zařazení datum lékařské prohlídky, pokud byla za tímto účelem provedena u ostatních zaměstnanců datum poslední periodické LPP Zaměstnancům, kteří vykonávají na pracovním místě více činností dle přílohy B, C nebo D (dle společnosti), tj. při souběhu několika druhů LPP pro pracovní místo, je plánována periodická LPP v nejkratším cyklu. Lékařský posudek vydaný v rámci LPP se vztahuje ke všem činnostem vykonávaným na pracovním místě, tzn. jedná se o komplexní posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci. V případě zaměstnanců hasičského záchranného sboru podniku (platí pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.) vystaví závodní lékař i lékařský posudek v podobě přílohy č. 4 nařízení vlády č. 352/2003 Sb. V případě zaměstnanců společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., kteří vykonávají pracovní činnosti podléhající posouzení zdravotního stavu podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., vystaví závodní lékař i lékařský posudek podle 6 této vyhlášky [ a) zdravotně

7 Skupina UNIPETROL Strana 7/ způsobilý k navrhované činnosti, b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti,c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek ] - příloha F. Lhůta platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci je shodná se stanoveným cyklem LPP. To znamená, že další periodická LPP musí být dokončena v souladu s cyklem LPP, nejpozději však v den číselně shodný se dnem, v němž byla vykonána předchozí lékařská prohlídka. Závodní lékař může platnost lékařského posudku zkrátit, v tom případě musí být další LPP provedena ve stanovené zkrácené lhůtě Záznamový list LPP (příloha A) Záznamový list LPP slouží k evidenci provedených lékařských prohlídek a vyšetření zaměstnance během jeho pracovního poměru ve společnosti Záznamový list LPP se skládá ze tří částí. První dvě strany (příloha A.1 a A.2) představují standardní Záznamový list LPP pro každého zaměstnance společnosti, další část (příloha A.3) použije vedoucí zaměstnanec pouze v případě požadavku na tzv. profesní prohlídky zaměstnance dle přílohy E pro záznam těchto prohlídek Tisk Záznamového listu LPP zajišťuje na vyžádání personální sekce. Vedoucí zaměstnanec doplní číslo listu tak, aby vždy navazovalo na počet předcházejících Záznamových listů LPP daného zaměstnance Pokud dojde ke změně části údajů na Záznamovém listu LPP zaměstnance, pro zaznamenání změn vedoucí zaměstnanec použije změnové řádky, a to tak, že uvede druh změny a datum platnosti změny. V případě rozsáhlejších změn může vedoucí zaměstnanec požádat personální sekci o vydání nového Záznamového listu LPP Novým zaměstnancům vydá personální sekce Záznamový list LPP při nástupu do společnosti Řádně vedené Záznamové listy LPP představují " Seznam zaměstnanců podléhajících povinným prohlídkám" ve smyslu směrnice MZ č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR. 4.3 Povinnosti při zajištění lékařských preventivních prohlídek a vyšetření Vedoucí zaměstnanci všech stupňů řízení jsou povinni: Nedovolit zaměstnancům, kteří se ve stanovené lhůtě nepodrobili povinné prohlídce, pracovní činnost, jejíž výkon je podmíněn kladným závěrem prohlídky Za účelem evidence provedených lékařských prohlídek a vyšetření vést pro zaměstnance daného organizačního útvaru Záznamový list LPP (příloha A). Vedoucí zaměstnanci odpovídají za to, že v Záznamovém listu LPP budou vedeny záznamy o všech provedených prohlídkách dle čl V případech dle článku jsou vedoucí zaměstnanci povinni zakládat i tyto další lékařské posudky Zařazovat zaměstnance do příslušného druhu LPP podle činností konaných na pracovním místě v souladu s přílohou B,C nebo D (dle společnosti). K tomuto účelu je možné vyžádat si konzultaci personální sekce a příslušného závodního lékaře, popř. HSE&Q Provádět kontrolu správnosti záznamů a úplnosti údajů podle vykonávané pracovní činnosti v Záznamovém listě LPP u zaměstnanců příslušného útvaru a kontrolu správnosti údajů vedených v evidenci zdravotní péče v PeIS. V případě změn (např. druhu LPP, závodního lékaře) změnu neprodleně oznámit personální sekci k zajištění aktualizace podkladů vedených v PeIS Vysílat zaměstnance k periodickým LPP v dostatečném předstihu (podle zdravotní náročnosti lékařské prohlídky) před skončením platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance.

8 Skupina UNIPETROL Strana 8/ V případě, že zaměstnanec periodickou LPP neabsolvuje do skončení platnosti předchozího lékařského posudku kvůli nepřítomnosti v práci (např. z důvodu pracovní neschopnosti), je vedoucí zaměstnanec povinen po projednání se závodním lékařem vyslat zaměstnance na tuto prohlídku neprodleně před opětovným zahájením výkonu práce. Vysílat zaměstnance k provedení vyšetření zaměstnanců konajících noční práci ve lhůtě 1 roku od poslední LPP (viz čl ). Ve spolupráci s personální sekcí vysílat zaměstnance k prohlídkám při změně pracovního zařazení, a to při takové změně pracovního zařazení: kdy změnou pracovního zařazení dochází ke změně (zvýšení) požadavků na zdravotní způsobilost zaměstnance oproti jeho předchozímu pracovnímu zařazení, kdy změnou pracovního zařazení dochází k ukončení práce s vyšší zdravotní náročností, pokud zaměstnanec na původním pracovním místě konal vyhlášenou rizikovou práci, kdy je zaměstnanec nově zařazován do pracovního režimu s výkonem noční práce (do směnného provozu), a to ještě před zahájením pracovní činnosti. O nutnosti provedení lékařské prohlídky při změně pracovního zařazení zaměstnance rozhodne po případné konzultaci se závodním lékařem personální sekce Ve spolupráci s personální sekcí a pověřeným zaměstnancem zařadit dodatečně do plánu LPP zaměstnance, který nastupuje do práce po ukončení důvodu dočasného uvolnění (např. rodičovská dovolená) nebo po ukončení dlouhodobé nepřítomnosti, a který přesáhl stanovený cyklus periodické LPP. Tohoto zaměstnance po projednání se závodním lékařem vyslat na LPP před opětovným zahájením výkonu práce Vysílat zaměstnance k mimořádným LPP. Mimořádnou prohlídku mimo stanovený pravidelný cyklus LPP může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví, příslušný závodní lékař (zkrácení platnosti lékařského posudku) nebo si ji může vyžádat vedoucí zaměstnanec, lze-li odůvodněně předpokládat, že se změnila způsobilost zaměstnance k vykonávané práci (např. po ukončení delší pracovní neschopnosti). Ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se v souladu s vyhláškou MD č. 101/1995 Sb., 4 odst. 1 písm. a) se mimořádná prohlídka provádí u zaměstnanců při opakovaném vstupu do zaměstnání po době delší než 6 měsíců, a dalších případech dle 4 odst. 2 (např. na žádost orgánu příslušného k vyšetření mimořádné události, při přímé účasti zaměstnance na této události) Nedovolit zaměstnancům, vykonávat pracovní činnost, jejíž výkon je podmíněn kladným závěrem prohlídky v případě, že výsledek lékařského posudku je zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti, nebo zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek Ve spolupráci s personální sekcí řešit pracovní zařazení pro zaměstnance, kteří jsou zdravotně nezpůsobilí k navrhované činnosti, nebo zdravotně způsobilí k navrhované činnosti jen za určitých podmínek Ve spolupráci s personální sekcí vysílat zaměstnance k výstupní lékařské prohlídce před ukončením pracovního poměru a zajistit předání Záznamového listu LPP propuštěného zaměstnance personální sekci k archivaci Vedoucí zaměstnanci mohou pověřit zaměstnance, který bude v rámci daného organizačního útvaru plnit úkoly v oblasti zdravotní péče o zaměstnance, tj. koordinovat plánování, organizační zajištění, realizaci, evidenci a kontrolu v oblasti lékařských preventivních prohlídek, vyšetření a další zdravotní péče.

9 Skupina UNIPETROL Strana 9/ Personální sekce je povinna: Zajistit, aby do pracovního poměru nebyli přijímáni zaměstnanci bez kladného posudku ze vstupní lékařské prohlídky a spolupracovat na tom, aby při prohlídkách při změně pracovního zařazení byly dodržovány principy dle čl V případě ukončení pracovního poměru zaměstnance zajistit archivaci Záznamového listu LPP v osobním spisu zaměstnance. Koordinovat oblast zdravotní péče o zaměstnance společnosti. Vést evidenci zdravotní péče o zaměstnancích v PeIS a ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci/vedoucími zaměstnanci a závodními lékaři aktualizovat vedené údaje. Na základě evidence zdravotní péče v PeIS průběžně zajišťovat aktuální podklady pro pověřené zaměstnance/vedoucí zaměstnance pro zajištění realizace lékařských prohlídek a vyšetření. Smluvnímu zařízení závodní preventivní péče předávat v dohodnutých lhůtách podklady pro realizaci zdravotní péče o zaměstnance společnosti. Zpracovat pololetní a roční rozbor plnění plánu LPP ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci /vedoucími zaměstnanci Zaměstnanci společnosti jsou povinni: Podrobit se ve stanovených termínech lékařským preventivním prohlídkám a vyšetřením v souvislosti s posuzováním zdravotní způsobilosti k práci. LPP zahrnující vyšetření u závodního lékaře a další potřebná odborná vyšetření je zaměstnanec povinen absolvovat (dokončit) nejpozději do skončení lhůty platnosti předchozího lékařského posudku. Úmyslné nedodržení stanovených termínů ze strany zaměstnanců je považováno za porušení pracovní kázně Oznámit příslušnému personalistovi změnu závodního lékaře, pokud pravidla společnosti výběr závodního lékaře umožňují Oznámit příslušnému personalistovi skutečnost, zda má zaměstnanec jako ošetřujícího lékaře zvoleného svého závodního lékaře či lékaře mimo zařízení závodní preventivní péče a hlásit případné změny této skutečnosti Na všechny lékařské prohlídky dle čl přinést s sebou k závodnímu lékaři Záznamový list LPP k provedení záznamu o prohlídce a poté ho odevzdat zpět vedoucímu zaměstnanci k uložení. Seznámení s výsledkem provedené lékařské preventivní prohlídky zaměstnanec potvrdí svým podpisem na Záznamovém listu LPP (příloha A.2, A.3) V případě ukončení pracovního poměru po provedení výstupní lékařské prohlídky odevzdat Záznamový list LPP na personální sekci k archivaci.

10 Skupina UNIPETROL Strana 10/ Kontrolní činnost Kontrolu dodržování této směrnice provádí příslušní vedoucí zaměstnanci v rámci své kontrolní činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Oprávnění ke kontrole mají rovněž zaměstnanci HSE&Q. 5 Odpovědnost Odpovědnost zaměstnanců a útvarů vyplývá z jednotlivých ustanovení této směrnice. 6 Seznam souvisejících dokumentů Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění pozdějších změn a doplňků Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších změn a doplňků Vyhláška MD č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších změn a doplňků Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků ČSN EN 473 ( ) Nedestruktivní zkoušení Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení Všeobecné zásady ČSN Sváření Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů - provoz Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků Vyhláška č. 352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků Směrnice CHEMOPETROL, a.s. č. 422 Servis a používání dýchací techniky

11 Skupina UNIPETROL Strana 11/20 Příloha A Záznamový list LPP A.1 Přední strana formuláře Logo společnosti ZÁZNAMOVÝ LIST LÉKAŘSKÝCH PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK List č.: PRACOVNÍ MÍSTO: ÚSEK/ZÁVOD ORGANIZAČNÍ ÚTVAR NÁKL. STŘ. PRACOVNÍ REŽIM NOČNÍ PRÁCE RIZIKOVÁ PRÁCE CYKLUS LPP ZKRÁCENÝ CYKLUS DLE VĚKU DRUH LPP (kódy): JMÉNO ZAMĚSTNANCE OSOBNÍ ČÍSLO DATUM NAROZENÍ DATUM NÁSTUPU VSTUPNÍ PROHLÍDKA * VÝSLEDEK * PODPIS * ZMĚNA Datum - od Podpis vedoucího * Vyplní personalista při nástupu zaměstnance do a.s. na základě opisu z nástupního listu

12 Skupina UNIPETROL Strana 12/20 A.2 Zadní strana formuláře Druh prohlídky * Datum prohlídky Výsledek prohlídky, razítko a podpis lékaře Podpis zaměstnance ** * Druh prohlídky: LPP - periodická preventivní NP - vyšetření pro noční práci Z - změna pracovního zařazení V - výstupní ** Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že bere výsledek lékařské prohlídky na vědomí. Poučení: Proti posudku (výsledku lékařské prohlídky) je možno podat návrh na jeho přezkoumání, a to do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dozvěděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal.

13 Skupina UNIPETROL Strana 13/20 A.3 Dodatek Záznamového listu lékařských preventivních prohlídek Logo společnosti ZÁZNAMOVÝ LIST - ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH PROFESNÍCH PROHLÍDKÁCH JMÉNO ZAMĚSTNANCE: OSOBNÍ ČÍSLO: Dodatek č.: Požadovaná prohlídka (kód) Podpis vedoucího Datum prohlídky Výsledek prohlídky, razítko a podpis lékaře Podpis zaměstnance * Druh prohlídky: P01 - prohlídka zvl. zdrav. způsobilosti pro železniční provoz (nutno rozlišit zda se jedná o činnost ke kódu LPP C09 nebo C18) P02 - speciální vyšetření řidiče dle 87a zákona č. 361/2000 Sb. P03 - prohlídka nositele IDP P04 - prohlídka k získání svářečského průkazu P05 - prohlídka pro práci ve výškách P06 - prohlídka k získání zdravotního průkazu P07 - prohlídka k získání topičského průkazu P08 - prohlídka k získání jeřábnického a vazačského průkazu P09 - prohlídka řidiče dle zákona č. 361/2000 Sb. P10 - prohlídka k výkonu autorizované činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky P11 - prohlídka zrakové způsobilosti zaměstnanců defektoskopie P12 - prohlídka k získání osvědčení k revizím vyhrazených technických zařízení (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích) P13 - vyšetření zrakové schopnosti dle ČSN * Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že bere výsledek lékařské prohlídky na vědomí. Poučení: Proti posudku (výsledku lékařské prohlídky) je možno podat návrh na jeho přezkoumání, a to do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dozvěděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal.

14 Skupina UNIPETROL Strana 14/20 Příloha B Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL RPA, s.r.o. Seznam obsahuje druhy LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se v UNIPETROL RPA, s.r.o.vzhledem k provoznímu charakteru společnosti je vedením společnosti stanoven maximálně 2letý cyklus LPP. Kód Druh LPP Cyklus LPP B - Prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce Jedná se o pracovní místa s faktory pracovního prostředí, které jsou rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví vyhlášeny jako rizikové práce B01 Prach saze (Chezacarb) 1x za 2roky B02 Hluk do 21 let 1x za rok B03 Ionizující záření (vyhláška č. 307/2002 Sb.) 1x za rok B05 Benzen 1x za rok B06 1,3-butadien 1x za rok ostatní B07 Amoniak 1x za 2roky B10 Chrom (VI) 1x za rok B11 Prach hnědé uhlí a lignit 1x za 2roky B12 Prach PVC (PP,PE) 1x za 2roky B14 Prach močovina 1x za 2roky B16 Psychická zátěž 1x za 2roky B17 Celková fyzická zátěž 1x za rok C - Prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob C01 Řidiči z povolání všech motorových vozidel pro přepravu osob nebo nad 50 let 1x za rok nákladů všeho druhu, pohybující se motorickou silou po pozemních ostatní komunikacích, motorových vozidel požární ochrany, zdravotnické služby, řidiči, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny C, C1, D, D1 a E a řidiči motorových vozíků a malotraktorů ( 87 zákona č. 361/2000 Sb.) C02 Řidiči z povolání, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny C, C1 a E, kteří řídí nákladní automobil, speciální automobil nebo jízdní soupravu o největší povolené hmotnosti převyšující kg, skupiny D a D1 ( 87a zákona č. 361/2000 Sb.) C09 Obsluha všech zařízení sloužících k místnímu posunu vagónů, včetně řízení ručního posunu oprávněným zaměstnancem ( 2 a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) před zahájením výkonu uvedené činnosti, před dovršením 50 let, dále pak 1x za 5 let nad 50 let 1x za rok ostatní C10 Zaměstnanci obsluhující stavební stroje např. buldozery, kolové traktory s mech.zařízením, lopatová pásová rýpadla, nakládací a vykládací stroje, silniční válce, kompresory s provozním tlakem nad 0,5 MPa

15 Skupina UNIPETROL Strana 15/20 C11 C12 Zaměstnanci, kteří obsluhují nebo opravují motorové a parní jeřáby (jeřábníci) Zaměstnanci, kteří vážou jeřábová břemena nebo řídí výtahy s nosností nad 500 kg s oprávněním pro danou činnost C13 Zaměstnanci obsluhující transportní zařízení C15 Zaměstnanci, kteří obsluhují nebo opravují tlakové nádoby, turbokompresory, chladící zařízení a zařízení vysokého napětí C16 Zaměstnanci pracující s kapalným chlorem C18 Zaměstnanci, kteří při provádění kontrolní činnosti vstupují do kolejiště ( 2 b) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) D - Prohlídky zaměstnanců, vykonávajících činnosti, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost D02 D04 D11 D12 D13 Zaměstnanci určení k používání izolačních dýchacích přístrojů (záchranáři, hasiči, údržbáři, provozní zaměstnanci a další určení zaměstnanci dle Směrnice 422) Zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 metrů nad úrovní terénu na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, v zavěšených klecích a závěsu na pásu Zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku kategorie I (příloha č. 1 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) Zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku kategorie II (příloha č. 1 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) Zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku kategorie III (příloha č. 1 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) 1x za rok do 21 let a nad 50 let 1x za rok ostatní 1x za rok 1x za rok E - Řadové prohlídky E00 Ostatní zaměstnanci společnosti, pokud se na ně nevztahuje povinnost periodických LPP podle ustanovení skupin A, B,C, D F - Prohlídky mladistvých F00 Zaměstnanci a.s. do 18 let věku 1x za rok Příloha C Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

16 Skupina UNIPETROL Strana 16/20 Seznam obsahuje druhy LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Vzhledem k provoznímu charakteru společnosti je vedením společnosti stanoven maximálně 2letý cyklus LPP. Kód Druh LPP Cyklus LPP B - Prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce Jedná se o pracovní místa s faktory pracovního prostředí, které jsou rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví vyhlášeny jako rizikové práce B04 Neionizující záření (ultrafialové) B05 Benzen 1x za rok B07 Amoniak B15 Zraková zátěž 1x za 2roky B16 Psychická zátěž 1x za 2roky C -Prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob C01 C02 C03 C04 C05 C11 C12 Fyzické osoby řídící drážní vozidlo a uchazeči o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla ( 1 odst.1a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Obsluha všech zařízení sloužících k místnímu posunu vagónů, včetně řízení ručního posunu oprávněným zaměstnancem ( 2 a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Zaměstnanci, kteří při provádění činnosti vstupují do kolejiště ( 2 b) č. 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Osoby, které provádí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení ( 2 b) č. 2 vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Osoby mladší 18-ti let, které při volbě povolání provádí činnosti podle vyhlášky č.101/1995 Sb. Zaměstnanci, kteří obsluhují nebo opravují motorové a parní jeřáby (jeřábníci) Zaměstnanci, kteří vážou jeřábová břemena nebo řídí výtahy s nosností nad 500 kg s oprávněním pro danou činnost nad 50 let 1x za rok ostatní nad 50 let 1x za rok ostatní nad 50 let 1x za rok 1x za rok E - Řadové prohlídky E00 Ostatní zaměstnanci společnosti, pokud se na ně nevztahuje povinnost periodických LPP podle ustanovení skupin A, B,C, D F - Prohlídky mladistvých F00 Zaměstnanci a.s. do 18 let věku 1x za rok Noční práce N00 Zaměstnanci konající práci v době od do hod. ( 94 odst. 2 ZP) 1x za rok

17 Skupina UNIPETROL Strana 17/20 Příloha D Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Seznam obsahuje druhy LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se ve společnostech UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Kód Druh LPP Cyklus LPP C - Prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob C18 Zaměstnanci, kteří při provádění kontrolní činnosti vstupují do kolejiště ( 2 b) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) D - Prohlídky zaměstnanců, vykonávajících činnosti, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost D04 Zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 metrů nad úrovní terénu na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, v zavěšených klecích a závěsu na pásu do 21 let a nad 50 let 1x za rok ostatní E - Řadové prohlídky E01 Ostatní zaměstnanci společnosti, pokud se na ně nevztahuje povinnost periodických LPP podle ustanovení skupin A, B,C, D nad 50 let 1x za 2 roky ostatní 1x za 4 roky F - Prohlídky mladistvých F00 Zaměstnanci a.s. do 18 let věku 1x za rok

18 Skupina UNIPETROL Strana 18/20 Příloha E Profesní prohlídky Profesní prohlídky zaměstnanců jsou lékařské prohlídky k účelovému posouzení zdravotní způsobilosti, tj.: prohlídky zvláštní zdravotní způsobilosti pro železniční provoz dle vyhlášky č. 101/1995 Sb., speciální vyšetření řidičů dle 87a zákona č. 361/2000 Sb., * prohlídky nositelů IDP, prohlídky k získání svářečského průkazu, prohlídky pro práci ve výškách, prohlídky k získání zdravotního průkazu, prohlídky k získání topičského průkazu, prohlídky k získání jeřábnického a vazačského průkazu, prohlídky řidičů dle zákona č. 361/2000 Sb., prohlídky zdravotní způsobilosti k výkonu autorizované činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, prohlídky zrakové způsobilosti zaměstnanců defektoskopie dle ČSN EN 473, prohlídky k získání osvědčení k revizím vyhrazených technických zařízení (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích), vyšetření zrakové schopnosti dle ČSN Na profesní prohlídku vysílá vedoucí zaměstnanec podřízeného zaměstnance zpravidla mimořádně a jednorázově a to pouze v případě, že prohlídku nelze provést v rámci řádné lékařské preventivní prohlídky dle čl Obvykle se jedná o řešení náhle vzniklé provozní potřeby pro zajištění činností na příslušném organizačním útvaru (např. nutnost doplnění počtu nositelů IDP, zařazení zaměstnance na školení k získání jeřábnického a vazačského průkazu apod.). Pro záznam profesní prohlídky použije vedoucí zaměstnanec Dodatek Záznamového listu LPP (příloha A.3). Pokud činnost, pro kterou je profesní prohlídka provedena, je uvedena v příslušné příloze jako druh LPP, je po potvrzení zdravotní způsobilosti zaměstnance pro danou činnost vedoucí zaměstnanec povinen informovat personální sekci o nutnosti doplnění příslušného druhu LPP k pracovnímu místu v PeIS a zároveň zajistit aktualizaci Záznamového listu LPP (postup dle čl ). * Speciální vyšetření řidičů dle 87a zákona č. 361/2000 Sb. je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti při dosažení stanoveného věku zaměstnance, jeho provedení si vyžádá závodní lékař v rámci běžné LPP.

19 Skupina UNIPETROL Strana 19/20 Příloha F F.1 Přední strana formuláře Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti... označení žadatele Ž á d o s t o posouzení zdravotní způsobilosti při provozování dráhy a drážní dopravy ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb. Posuzujícímu lékaři: v Žádáme o provedení preventivní lékařské prohlídky a o posouzení zdravotní způsobilosti p.... rodné č zaměstnance* / uchazeče o zaměstnání * u který vykonává * / má vykonávat činnost * *** zařazenou podle 1 odst. 1 písm. a)* podle 2 písm. a)* podle 2 písm. b) č. 1* podle 2 písm. b) č. 2* Současně žádáme o vydání posudku o zdravotní způsobilosti podle 6 uvedené vyhlášky. Důvod mimořádné prohlídky podle 4 odst Další údaje a informace pro posuzujícího lékaře: V... dne... razítko a podpis osoby oprávněné k vyžádání posudku *škrtněte údaje, které se nehodí ***do žádosti nutno doplnit následující text k jednotlivým : 1 odst. 1 písm. a) osoby řídící drážní vozidlo 2 písm. a) osoby přímo zabezpečující drážní dopravu 2 písm. b) č. 1 osoby nepřímo se podílející na drážní dopravě

20 Skupina UNIPETROL Strana 20/20 F.2 Zadní strana formuláře Posudek o zdravotní způsobilosti Posuzující lékař... v... na základě výsledků... preventivní lékařské prohlídky rozhodl v souladu s 6 odst. 1 a odst. 3 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, že p.... r. č....je a) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti *... b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti *... c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek: ** Doba platnosti posudku:... roky ode dne vystavení Odůvodnění: Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení 77 zákona č. 20/1966 Sb., návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dověděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal. Podání návrhu nemá odkladný účinek na vykonatelnost tohoto rozhodnutí, neboť uvedeným posudkem je chráněno zdraví vyšetřovaného a také bezpečnost při provozování dráhy nebo drážní dopravy ( 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení). V... dne Razítko a podpis lékaře Posuzovaná osoba vzala obsah posudku na vědomí dne... podpis... žádá* / nežádá* předání písemného vyhotovení. * Škrtněte údaje, které se nehodí ** Konkretizují se požadované podmínky, např. způsob úpravy pracovní doby, rozvrh směn, omezení některých úkonů a činností

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K PRÁCI. Nutné předpoklady a rizika posuzování. Milan Tuček

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K PRÁCI. Nutné předpoklady a rizika posuzování. Milan Tuček ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K PRÁCI Nutné předpoklady a rizika posuzování Milan Tuček OBSAH Kompetence pracovního lékaře Základní předpoklady pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci Prohlídky pracovišť

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY OBSAH: A. ÚVOD, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY B. POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ SPOJENÉ SE ZAJIŠŤOVÁNÍM PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB C. DRUHY PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK D. ČASOVÁ SPECIFIKACE DOHLEDU A LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích

Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích 21.5.2013 Hotel CD, Plzeň Hodys T. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

Ý Á Ě ĚÉ Ř Ý ž á ář ě á á ř é ř Úč ř ě ě ě ě ě ě ář ě ů é žň č ý ý á úč šť ě ě é ř é ž ě é ř ý ž é á á ř á á ě ě š ř ů á č ý ž á ě ě š ř ů á č ě ř é ě ě ě ý á ů ě ě š ř ů á č ř é š ě ě ě ě ě ý á ů ě ě

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP.

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) Zákon definuje

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA Co je pracovnělékařská služba a jaké jsou její činnosti? Je dobrovolná či povinná? Hrozí nějaké sankce, pokud nemá podnik tuto péči smluvně zajištěnou? Pracovnělékařská služba zabezpečuje

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více