Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2002.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2002."

Transkript

1 Grantová agentura České republiky Část DA 02 Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok Registrační číslo: Řešitel: Pavel Sovka Rodné číslo: Nositel (název a adresa): České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6 IČO: Tel.: Fax: Název projektu: Hlasové technologie v podpoře informační společnosti Prohlašuji, že údaje uvedené v přiložené zprávě o řešení grantového projektu jsou pravdivé a úplné. Datum: Podpis řešitele grantu... prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc Podpis garanta (v případě postdoktorského grantu) Jméno a podpis statutárního orgánu, razítko příjemce Rozbor řešení projektu: Úloha rozpoznávání plynule vyslovované řeči patří ke klíčovým dlouhodobým cílům celého projektu. Pro češtinu je nutné hle-dat jiné přístupy než se osvědčily např. pro angličtinu, neboť čeština pracuje se slovníkem slovních tvarů mnohem rozsáhlejším a s volným pořádkem slov. Bylo navrženo a ověřováno několik nových přístupů: zejména využití gramatických relací mezi sou-sedními slovy ve větě na základě tzv. morfologicky orientovaného jazykového modelu [NOU02a], [DRA02a], návrh nových vy-hlazovacích technik bigramového modelu a jejich porovnání s modely využívanými pro angličtinu [NEJ02a], [NEJ02b] a návrh rychlých algoritmů dekódování spojité řeči [NOU02c], [NOU02e]. Všechny navržené metody byly integrovány do experimen-tálního sytému rozpoznávání spojité řeči, který na testovacím souboru 876 vět (od 40 mluvčích) se slovníkem 22 tisíc nejfrek-ventovanějších slov dosáhl skóre 65 % správně rozpoznaných slov [NEJ02c]. Vznikl i demonstrační systém rozpoznávání spojité řeči, který je schopen pracovat v reálném čase se slovníkem cca 10 tisíc slov. Na výkonném PC je vyslovená věta rozpoznána do jedné sekundy od jejího vyslovení. Byl řešen problém chybně rozpoznané promluvy systémem automatického rozpoznávání mlu-vené řeči. Chybně rozpoznaná posloupnost slov se přenese do bloku porozumění a řízení dialogu, což následně může způsobit chybnou odpověď uživateli. Byla vypracována nová metoda stanovení spolehlivosti rozpoznaného slo-va v promluvě, založená na využití tzv. modelu mum-lání a používající nový (statistický) přístup ke stanovení prahu rozhodování a výběr informativních pří-znaků. Experimentální výsledky ukazují až 63% relativní snížení chybovosti oproti dříve používané heuristické metodě. Pozornost byla věnována i detekci řečových a neřečových částí promluvy, která je velmi významnou složkou sy-stémů automatického roz-poznávání mluvené řeči. Byla vypracována nová metoda určování začátku a konce pro-mluvy, ve které bylo použito výhod obou hlavních dosavadních přístupů: metod pracujících s množinami heuristicky vybraných příznaků a heuristicky voleným prahem a metod statistických, pracujících s množinou příznaků používaných k rozpoznávání řeči. Základní myšlenkou je najít nejlepší sou-bor příznaků a užít metody statistické indukce k natrénovaní Bayesova klasifikátoru. Předběžné výsledky ukazují, že nová metoda dosahuje lepších výsledků než metoda používaná dříve, a to jak v detekci začátků a konců promluvy, tak i při vlastním rozpozná-vání mluvené řeči [MUL02], [PRC02]. Paralelně byl použit postup, kdy detekovaná slova jsou modelována pomocí standardních kontextově závislých trifonů

2 [KAR02] a je použit modifikovaný Viterbiho algoritmus [SCH02], vyhodnocující skóre pro každý rámec. Byla testována metoda výpočtu rozhodovacích prahů, která vypočítává optimální práh pomocí lineární kombinace parciál- ních prahů fonémů obsažených ve slově. Pro systémy syntézy řeči z textu (TTS) jsou použity dva principy: statistický přístup a přístup podle pravidel. Nejdříve je to souhrn prací realizovaných na TTS s využitím statistického přístupu. Jedním z faktorů, které ovli-vňují kvalitu vytvářené řeči v úloze syntézy řeči založené na konkatenaci řečových jednotek, je přesnost detekce hlasivkových pulsů. Byl navržen algoritmus pro automatické určování těchto okamžiků v hlasivkových signálech [TIH02a] a implementován v TTS systému. Pro další zvýšení přirozenosti vytvářené řeči je zapotřebí odhadovat hodnoty prozodických charakteristik ze základních prozodických jednotek (vět) z psaného českého textu. Bylo porovnáno několik přístupů pro automatickou detekci vět v psaných textech a byly navrženy dvě me-tody použitelné v TTS systému: metodu využívající neuronové sítě a metodu založenou na heuristikách [MAT02b]. Byl navr-žen model prozodie češtiny a první verze automatického odhadu nejzřetelnější prozodické charakteristiky intonace, založené na manuálně nalezených pravidlech [MAT02a]. Uvedený modul generování kontury základního tónu řeči byl zakomponován do TTS systému. Dále byly provedeny první experimenty s frekvenčními úpra-vami řečových segmentů v databázi řečových jednotek (spektrální reharmonizace) za účelem odstranění některých rušivých vlivů vznikajících při řetězení řečových jednotek s výrazně odlišnými prozodickými charakteristikami [TYC02]. Pozornost byla rovněž věnována problematice hodnocení kvality syntetické řeči a návrhu poslechových testů, vhodných pro porovnávání a hodnocení srozumitelnosti a přirozenosti syntetické řeči generova-né různými TTS systémy a/nebo různými verzemi stejného systému. Pro TTS realizovaný pomocí pravidel byly stu-dovány a ově-řovány různé nové přístupy určování obálky spektra řeči, např. pomocí kepstrální a pseudokepstrální dekonvoluce [PLS02c], [PLS02d], [PLS02e], [VIC02a], [VIC02b], [VIC02c] a pomocí splinů [PRA02], vhodné zejména pro analýzu a syntézu ženského a dětského hlasu. Protože tyto metody vyžadují kvalitní detekci základního tónu řeči, byly rovněž studovány robustní metody jeho detekce [PLS02a] [PLS02b]. Na signálovém procesoru byly implementovány modely syntézy řeči s nekonečnou impulsní odezvou [PRI02a] [VON02a] a navrženy a ověřovány dvě metody konstrukce modelu hlasového traktu s konečnou ipul-sní odezvou z vyh-lazeného spektra řeči [VIC02b], [VON02b], [VON02c]. Bylo započato s experimenty pro transformaci hlasu na různých princi-pech [NEM02], [PRA02]. Byl realizován lineární predikční (LP) intonační model řeči a vytvořena pravidla pro jeho buzení na základě textu. LP intonační model byl implementován do TTS systému [HOR02a], [HOR02b], [HOR02c], [HOR02d]. Byla na-hrána rozsáhlá prozodická databáze pro-mluv. Trifónový inventář pro mužský a ženský hlas byl optimalizován a bylo započato s jeho úpravami pro účely automatické segmentace. Vokodér a TTS systém byl doplněn dalšími metodami syntézy řeči, např. kepstrální syntézou, modelem hlasového traktu s konečnou impulsní odezvou a harmonickým modelem [PRI02b]. V oblasti mode-lování prozodie pro TTS byly na základě teoretických studií a předcházejících zkušeností určeny typické vlastnosti češtiny, které nej-více ovlivňují prozodii. Byla natrénována umělá neuronová síť (UNS) pomocí dvou prozodických parametrů (základního tónu a trvání hlásky) extrahovaných z reálného řečového signálu. Vysoká redundance charakteristických vlastností češtiny na vstupu UNS byla snížena pomocí metody GUHA [ŠEB02a], [ŠEB02b]. Pro předzpracování řečového signálu, trénování UNS a přípravu vstupních dat pro syntezátor je vyvíjen software [SAN02a], [TUC02c], [TUC02d]. V úloze rozpoznávání mluvčího bylo dosaženo výrazného pokroku zavedením metody GMM (Gaussian Mix-ture Model). Oproti dosud používané metodě VQ se výsledky dosažené na testovací databázi (55 osob) zlepšily z 93 % na téměř 98 % [DAV02a]. Vznikl ukázkový systém na němž lze v reálném čase předvádět možnosti rozpoznávání mluvčího. Test s novou osobou vyžaduje přečtení krátkého textu o 5-10 větách. Po několika sekundách trénování GMM je systém schopen klasifikovat osobu na základě jediné pronesené věty v čase kratším než 1 s [DAV02b]. Dílčím úkolem v oblasti rozpoznávání řečníka je vytipování vhodných příznaků a vhodných parmetrizačních metod pro různé podmínky činnosti systému. Kromě běžně užívaných příznaků (např. melovské či LPC kepstrální koeficienty) byla pozornost věnována též nestandardním typům příznaků, například částem časových průběhů. Pro vydělení těchto příznaků z řečového signálu byla v [RAD02] navržena metoda založená na porovnávání po sobě jdoucích segmentů. Byly zahájeny experimenty s cílem zjistit vliv množství řečového materiálu na spolehlivost rozpoznávání. Vývoj systémů pro hlasový dialog mezi člověkem a počítačem pokračoval dalším vylepšováním možností hlasového vstupu s použitím nových příznaků s vyšší robustností zejména vůči nekvalitním telefonním signálům. Výrazně byl zefektivněn návrh celé-*ho dialogového řetězce a vzniklo několik nových ukázkových aplikací, např. informační systém o telefonních číslech liberecké univerzity [NOU02d]. Počet volání do systému InfoCity, jediného veřejně provozovaného informačního systému založeného na automatickém hlasovém dialogu s počítačem, překročil číslo Novým oborem výzkumu je práce s multimodálním vstupem a výstupem (rozpoznávání a vývoj umělého mluvícího agenta). Vstup zahrnuje kromě akustického řečového signálu též kamerový obraz mluvící osoby, výstup kombinuje syntetický či přirozený hlas s vizuálním zobrazením umělé mluvící osoby. Bylo dosaženo výrazného úspěchu při adaptaci amerického systému Baldi pro českou řeč, což bylo potvrzeno i subjektivními testy porovnávajícími schopnost lidí odezírat řeč skutečného člověka a umělé syn-tetické hlavy [CHA02a-c]. Výzkum se zaměří na vývoj vlastního modelu české mluvící hlavy [CHA02d]. Velmi zajímavou de-monstrační aplikací je projekt Švejk, představující možnosti volného dialogu s virtuální osobností animovanou na obrazovce počítače [NOU02b]. V tomto komplexním projektu jsou integrovány všechny dosud vyvíjené technologie, počínaje rozpoznává-ním spojité řeči, přes sémantickou analýzu věty, generování příslušné textové a hlasové odpovědi až přes řízení a synchronizaci třírozměrného modelu hlavy konkrétní virtuální osobnosti. K současným trendům v oblasti rozpoznávání řeči patří návrh distribuovaných systémů (DSR), tj. systémů, kde se rozpoznává-ní provádí na jediném místě (serveru), zatímco uživatel může využívat službu hlasového vstupu z jiného vzdáleného počítače při-pojeného prostřednictvím internetu [HOL02b]. S universitou OGI/OHSU v Oregonu se pracovalo na definici nového standardu pro DSR včetně evaluací AURORA [BUR02].

3 V oblasti problematiky zpracování a rozpoznávání řeči v hlučném prostředí se pozornost soustředila na výběr a optimalizaci vhodných metod předzpracování řeči pomocí jednovstupových [NOV02c], [SPE02a], [SPE02b], [MOT02a], [MOT02b], [MOT02c] i vícevstupových metod [ING02a], [ING02b], [SOV02], [STR02] včetně metod pro sluchově postižené [MOC02a], [MOC02b], na studium a nalezení robustní parametrizace řeči [FOU02a], [FOU02b], [NOV02c] a určení příčin degradace spolehlivosti rozpoznávače [NOV02a], [NOV02b]. Pro parametrizaci řeči byly použity dlouhé časové trajektorie v kombinaci s lineární diskriminační analýzou (LDA). To umožňuje snížit počet parametrů klasifikovaných neuronovými sítěmi, zvýšit přesnost systému a schopnost generalizace. Pro post-zpracování dat pro HMM byly testovány metody explicitní Gaussianizace [CER02e], [CER02f], které přinesly pozitivní výsledky při rozpoznávání americké angličtiny (databáze SPINE 2000) a češtiny (SpeechDat-E). Současně byl dokončen vývoj robustního kritéria pro spolehlivý odhad SNR řečového signálu [POL02a]. Byla experimentálně ověřena možnost adaptace HMM modelů na datech se simulovaným šumovým pozadím, reprezentující rušení přítomné v jedou-cím automobilu. Vhodným sledem trénování na databázích SpeechDat(E) a CAR2ECS bylo dosaženo 85% úspěšnosti při úloze rozpoznávání řetězce číslic 0-9. Pozornost byla věnována tvorbě řečových databází a databází šumů. Byl dokončen nástoj transc, převádějící ortografickou transkripci českého textu na fonetickou pracující s lexikonem výjimek. Pro práci s lexikonem výslovno-sti byl vytvořen nástroj lexedit [POL02b]. Byly zahájeny aktivity vedoucí k automatizované fonetické segmentaci řečových dat v databázi, založené na aplikaci HMM rozpoznávače a Bayesova přístupu [CME02a]. Pro účely vývoje a klasifikace detektorů řeči snímané v hlučném prostředí byla vyvinuta nová kritéria [POL02c]. V oblasti kódování na velmi nízkých bitových rychlostech se pracovalo na zlepšení metod syntézy, na kódování nezávislém na řečníkovi a na výběru vhodných syntezačních jednotek [CER02a], [CER02b]. V oblasti popisu prozodie, intonačních jevů a stability fonetických jevů v řeči individuálního mluvčího byla pozornost zaměřena na získání limitních hodnot funkčního působení zvukových kvalit, určení relevantního minima prozodických charakteristik češtiny pro parametrický popis mluvené řeči s cílem určení fonetických charakteristik a na výzkum kategoriálního rozlišování funkčních variant větné melodie. Dále byly zahájeny pokusné aplikace systému ToBI s cílem prověřit jeho možnosti a navrhnout modifikace vhodné pro použití na český text. Byl prováděn výzkum stability fonetických jevů při konfrontaci prozodií různých jazyků a analýza spektrálního složení vokálů. Pokračovalo získávání a archivace vzorků pro budovanou databázi současné mluve-né češtiny.

4 Grantová agentura České republiky Část DB-rozpis2002 Celkový výkaz hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Příjemce: České vysoké učení technické v Praze Registrační číslo: 102/02/0124 Řešitel: Pavel Sovka Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Rodné číslo : /1972 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné prostředky Provozní náklady - materiál, drobný majetek a pod Služby - konzultace, zakázky, publikační a ediční náklady Příspěvek na režii pracovišť řešitele a spoluřešitelů Cestovní náklady, konference, úhrady za pobyt zahran. pracovníka Sociální a zdravotní pojištění a FKSP (37% z mezd) Stipendia studentům a doktorandům podle č , odst. f) pravidel Věcné prostředky celkem Hmotné a nehmotné prostředky investiční (jmenovitě): 1) Celková cena 2) původní upřesněné 3) inovace výpočetní techniky Výkonný počítač pro trénování modelů Investiční prostředky celkem Mzdové prostředky - celkem, detaily uveďte v částech DB-mzdy původní upřesněné řešitel, spoluřešitelé a spolupracovníci (celkem) technický personál (celkem) ostatní osobní náklady (celkem) Mzdové prostředky celkem Celkové prostředky z GA ČR Vyplňují se žlutá pole označená v pravém horním rohu červenou tečkou (pouze v počítači). Tmavá pole se nevyplňují. 1) Uvádějí se i zařízení pro spoluřešitele. Každou položku uveďte na zvláštní řádek. V příloze k této části se uvede rozpis na jednotlivé spoluřešitele. 2) Uvádí se celková pořizovací cena daného zařízení. 3) Výše požadovaných prostředků od GA ČR musí být v souladu s čl pravidel. Podpis: Sovka Datum vyplnění formuláře: K části DB-rozpis musí být přiložen podrobný rozpis všech položek (kromě mzdových) čerpaných a požadovaných pro další rok řešení. Struktura rozpisu je uvedena v čl. 4.2 pravidel. Pokud zašlete formuláře elektronickou poštou, vyplňte v následujícím poli "E": E

5 Grantová agentura České republiky Část DB-Spolu 2002 rozpis Výkaz hospodaření s grantovými prostředky řešitele a spoluřešitelů v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Registrační číslo: 102/02/0124 Řešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Pavel Sovka /1972 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Josef Psutka /248 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Zdena Palková /420 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Jan Černocký /3969 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem Vyplňují se žlutá pole označená v pravém horním rohu červenou tečkou (pouze v počítači). Tmavá pole se nevyplňují. Formulář vyplnil: Sovka Datum vyplnění formuláře: Rozpis jednotlivých položek (zvláště investičních) se uvádí v příloze k části DB-rozpis. Upřesněné finanční prostředky uvedené v tomto formuláři bude poskytovat příjemce (pracoviště řešitele) přímo spolupříjemci (pracovišti spoluřešitele). V případě více spoluřešitelů vytvořte další list, neměňte název listu, který vytvoří počítač.

6 Grantová agentura České republiky Část DB-Spolu 2002 rozpis Výkaz hospodaření s grantovými prostředky řešitele a spoluřešitelů v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Registrační číslo: 102/02/ spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Václav Šebesta /039 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Petr Horák /0684 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Jan Nouza /1666 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem Vyplňují se žlutá pole označená v pravém horním rohu červenou tečkou (pouze v počítači). Tmavá pole se nevyplňují. Formulář vyplnil: Sovka Datum vyplnění formuláře: Rozpis jednotlivých položek (zvláště investičních) se uvádí v příloze k části DB-rozpis. Upřesněné finanční prostředky uvedené v tomto formuláři bude poskytovat příjemce (pracoviště řešitele) přímo spolupříjemci (pracovišti spoluřešitele). V případě více spoluřešitelů vytvořte další list, neměňte název listu, který vytvoří počítač.

7 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Pavel Sovka 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Pavel Sovka Jana Tučková Petr Pollák Roman Čmejla Václav Hanžl Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

8 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti FEL ČVUT v Praze Komentář k věcným nákladům: Provozní náklady: Knihy Přísl. k poč. Kancelářský materiál Média a tonery Služby: Matlab-školení Oprava počítače Editace a tisk sborníků Příspěvek na režii pracoviště Režie Cestovní náklady Konference RASC: (Tučková) Konference EUSIPCO 2002 (Pollák) Sociální a zdravotní pojištění Pojištění Stipendia Vyplaceno na stipendiích Celkem věcné náklady (plán 80 tis. Kč) Celkem (plán 20 tis. Kč) Celkem (plán 30 tis. Kč) (plán 80 tis. Kč) Celkem (plán 32 tis. Kč) (plán 80 tis. Kč) ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč Kč Kč 5 460,00 Kč 792,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Investice (plán Kč) Výkonný dvouprocesorový výpočetní cluster BEOWULF Linux s konectivitou IEEE Kč Institucionální podpora investice ze strany pracoviště byla Kč, z grantu hrazeno Kč. Zakoupený počítač bude využíván na 100% pro řešení úkolů souvisejících s grantem. Celkem investiční náklady ,00 Kč Plán na rok 2003 Při vstupní oponentuře byly konstatovány malé odměny za řešení úkolu pro pracovníky Fonetického ústavu FF UK Praha. Proto bylo ze strany řešitele přislíbeno řešení. Fonetický ústav neměl své vnitřní zdroje na navýšení mzdových požadavků, bylo proto rozhodnuto přesunout určitou částku z rozpočtu příjemce na rok 2003 následujícím způsobem: Převedení 25 tisíc Kč z položky Investiční prostředky na Fonetický ústavu FF UK Praha Zbylých 55 tisíc Kč z položky Investiční prostředky bude převedeno do položky Věcné náklady, a to do Provozních nákladů. Částka Celkové prostředky GA ČR pro rok 2003 se nemění.

9 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Josef Psutka 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Josef Psutka Luděk Müller Vlasta Radová Jindřich Matoušek Zbyněk Tychtl Miloš Železný Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Konzultace, posudky Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

10 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti ZČU v Plzni Komentář k věcným nákladům: Provozní náklady: (plán 89 tis. Kč) Elektromateriál PC komponenty a příslušenství Technické zhodnocení Kancelářský materiál Knihy (odborné) + plakáty Náklady peněžního styku, kurzovní ztráty Celkem 1 594,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč ,36 Kč ,70 Kč 1 413,18 Kč ,24 Kč Služby: (plán 80 tis. Kč) Telekomunikační a poštovní služby Přepravní služby Vložné (Biosignál, TSD, ICSLP, Norsig) Roční zákaznická podpora Poster (tiskové služby) Členský příspěvek (Radová) Celkem 6 805,00 Kč 5 906,00 Kč ,47 Kč 8 781,00 Kč 1 440,00 Kč 3 003,48 Kč ,95 Kč Příspěvek na režii pracoviště Režie (plán 20 tis. Kč) ,00 Kč Cestovní náklady (plán 90 tis. Kč) Konference ICSLP: letenky a kapesné (Müller) Konference NORSIG letenka a kapesné (Radová) Domácí cestovné Celkem ,68 Kč ,50 Kč 1 800,00 Kč ,18 Kč Sociální a zdravotní pojištění Pojištění (plán 8 tis. Kč) 7 000,00 Kč Stipendia (plán 90 tis. Kč) Vyplaceno na stipendiích ,00 Kč (na výplatnici se objevili doktorandi a spolupracující studenti magisterského studia; pozn.: žádná z osob nebyla zároveň odměňována prostřednictvím OON) Celkem věcné náklady ,37 Kč Institucionální podpora: Institucionální podpora byla realizována příspěvkem ZČU na pokrytí poměrné částky mzdových prostředků jednotlivých spolupracovníků a stipendií doktorandů, kteří se na řešení projektu podíleli. Tato podpora v celkové výši 150 tis. Kč byla odvozena následujícím způsobem: prof. Psutka (vedení projektu, inst. podpora 20 tis. Kč), doc. Müller (inst. podpora 28 tis. Kč), dr. Radová (inst. podpora 27 tis. Kč), Ph.D. J. Matoušek (inst. podpora 25 tis. Kč), Ph.D. Tychtl (inst. podpora 25 tis. Kč), Ph.D. Železný (inst. podpora 25 tis. Kč). Další, nevyčíslená, podpora ZČU byla realizována poskytnutím výpočetní techniky (jejíž nákup není z prostředků projektu plánován), laboratoří, administrativního zázemí pracovníků katedry kybernetiky a oddělení vědy a výzkumu.

11 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Zdena Palková 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Marie Dohalská Tomáš Duběda Jitka Janíková Jana Mejvaldová Pavel Machač Zdena Palková Radek Skarnitzl Jana Volín Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované 2x DPP:fonrt.analýza txt,ukládání dat do databáze,analýza akust.spekter Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

12 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti Fonetického ústavu FF UK Praha Investice. Investice nebyly plánovány. Neinvestiční věcné náklady Cílem bylo jednak doplňovat a inovovat počítačové zařízení a zařízení pro záznam a reprodukci zvuku, jednak pořídit spotřební materiál nezbytný pro výzkumnou práci. Byl vyžádán souhlas GA ČR s posílením prostředků na provozní náklady z prostředků ušetřených v položkách na služby a cestovné. Provozní náklady: Spotřební materiál: zejm. tonery, diskety, audiokazety, nosiče ZIP, spojovací materiál, klávesnice, síťové karty, kancelářské potřeby, myš Drobný hmotný majetek: záložní zdroj APC, repro pro PC, vypalovačka, sluchátka, HDD, externí ZIP, odborná literatura (2ks) Opravy zařízení mgf. DAT (2x), tiskáren (2x) a minidisku. Služby nebylo nutno čerpat. Příspěvek na režii pracoviště byl čerpán po dohodě s vedením školy ve výši 15% (místo původě plánovaných 20%). Cestovní náklady, konference. Z původně plánovaných nákladů byla vyčerpána jen menší část. Odpadly výdaje spojené s organizací semináře Speech Processing, který se v důsledku povodňové kalamity neuskutečnil. Z položky byl poskytnut příspěvek na zahraniční cestu Mgr. B. Hedbávné, která se účastnila s referátem konference mladých jazykovědců na Slovensku (viz bibliografie a samostatná zpráva). Menší částka byla použita na zvýšení diet pro zahraniční spolupracovníky z pracoviště v Drážďanech (M. Eichner, G. Strecha ) při pobytu v Praze, v celkové výši 2.124,- Kč. Sociální a zdravotní pojištění bylo zaplaceno v stanovené výši 35% Stipendia. Práce na grantu se zúčastnilo v průběhu roku 5 studentů jimž bylo přiznáno stipendium v různé délce podle zadaného úkolu (měsíční sazba 600,-Kč, v souladu se stipendijním řádem FF UK). Zúčastnili se zejména práce na analýze materiálu a ukládání dat do databáze. přípravě databáze a při zajišťování chodu sítě. Mzdové náklady Z celkové částky 40 tis. Kč byly vyplaceny 2 smlouvy ve výši 2x 2000,- Kč na specializované práce při vytváření testů. Zbývající částka ,- byla použita na odměny řešitelskému týmu.

13 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Jan Černocký 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Jan Černocký Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

14 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti VUT Brno Věcné náklady 2002: Provozní náklady na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Kč upgrade a rozšíření počítačového vybavení: - sluchátka, reproduktorya mikrofony pro nahrávání a poslech řečových signálů. - paměti 256 a 512 MB pro umožnění trénování skrytých Markovových modelů při současném užívání počítače jako pracovní stanice (minimalizuje nutnost swapování mezi pamětí a diskem) - 3 pevné disky 120GB pro ukládání velkých množství řečových dat pro trénování a testování. - další drobný hardware: CD-mechaniky, zvukové karty Kč odborné knihy: - Daniel Jurafsky and James H. Martin: SPEECH and LANGUAGE PROCESSING, An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, Prentice-Hall, 2000, ISBN: Thierry Dutoit : An Introduction to Text-To-Speech Synthesis (Text, Speech and Language Technology, V. 3), Kluwer Academic Publishers; ISBN: Nelson Morgan, Ben Gold : Speech and Audio Signal Processing: Processing and Perception of Speech and Music, John Wiley & Sons; ISBN: Kč běžný spotřební a kancelářský materiál: CDR-disky, prodlužovací šňůra, šanony, atd Kč oprava monitoru Kč poštovné. Běžné poštovné pro zasílání příspěvků na konference, DHL služba pro zaslání návrhu evropského projektu souvisejícího s grantem GAČR. Služby na rok 2002 plánováno 12000, celkem vyčerpáno Kč konferenční poplatky (včetně poplatku za převod) Rádioelektronika 2002 viz publikace [CER02c], [CER02d], [CER02f], [MOT02a], [CER02g] Kč konferenční poplatek konference TSD 2002 viz publikace [CER02a], [CER02e], [MOT02b] 144 Kč poplatek Společnosti pro radioelektronické inženýrství vydávající časopis Radioengineering [BUR02] Kč členský poplatek IEEE (včetně poplatku za vystavení šeku a poštovného) pro Dr. Černockého a 7 studentů doktorského studia. Členství v IEEE dává možnost bezplatného odběru časopisů, a nabízí účast na konferencích za výhodných podmínek, především pro studenty. IEEE je prestižní cechovou organisací elektrických a elektronických inženýrů, Dr. Černocký byl v roce 2002 zvolen sekretářem její Československé sekce. Příspěvek na režii pracovišť navrhovatele na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Cestovní náklady na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč 1124 Kč cestovné ČR cestovní náklady na cesty k ostatním řešitelům projektu Kč letenka, přeprava na letiště a pobytové náklady na workshop LREC workshop on Portability issues in human language technologies, Las Palmas vyžádaný příspěvek Dr. Jana Černockého, publikace [CER02b] 9509 Kč letenka a úhrada pobytových nákladů pro zahraničního hosta: Jean Hennebert, 30/11-3/12/2002, společnost Ubicall, Belgie: seminář o dialogových systémech pro členy řešitelského týmu a studenty doktorského a magisterského studia, konsultace o odborných tématech a eventuálním postupu ve společných projektech. Stipendia studentům a doktorandům na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Za práci na projektu byla vyplacena následující mimořádná stipendia: Ing. Petr Jenderka 1. ročník 9400 Ing. Tomáš Vícha 1. ročník 7400 Ing. Tomáš Kašpárek 1. ročník 2000 Ing. Petr Schwarz ročník Ing. Martin Karafiát ročník Ing. Pavel Matějka ročník Ing. František Grézl ročník 5000 Ing. Lukáš Burget ročník Ing. Petr Motlíček ročník 3837 Stipendium pro Ing. Burgeta přitom zahrnovalo úhradu za zaplacení konferenčního poplatku 270US$ na konferenci ICSLP v Denveru, viz publikace [MOT02c] (cestovné bylo hrazeno z jiných zdrojů).

15 Sociální a zdravotní pojištění: na rok 2002 plánováno 6000 Kč, celkem vyčerpáno 6000 Kč Mzdové náklady 2002: na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno 6000 Kč Jedinou položkou ve mzdových nákladech pro VUT Brno byla odměna pro spoluřešitele grantu, Dr. Jana Černockého. Celkem na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Věcné náklady Plánované členění je stejné jako pro rok 2002 a odpovídá návrhu projektu, změny nejsou požadovány. Provozní náklady: na rok 2003 plánováno Modernizace výpočetní techniky (především další posílení diskové kapacity a rychlosti přístupu k datům), knihy, drobný spotřební materiál. Opravy zařízení používaného na projektu. Služby: na rok 2003 plánováno Konferenční poplatky na jednu zahraniční (ICASSP 2003) a jednu domácí konferenci (TSD 2003). Členské poplatky IEEE: Příspěvek na režii pracovišť navrhovatele : na rok 2003 plánováno Kč Cestovní náklady na rok 2002 plánováno Kč Cestovné a pobytové náklady pro 1 osobu na konferenci ICASSP 2003 v Hongkongu, cestovné a pobyt na TSD (Plzeň), místní cestovné k partnerům projektu. Stipendia studentům a doktorandům : na rok 2003 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Stipendia studentům doktorského a magisterského studia podílejícím se na projektu. Sociální a zdravotní pojištění: na rok 2003 plánováno 6000 Kč Sociální a zdravotní pojištění spojené s odměnou pro řešitele projektu a pro technický a administrativní personál (viz následující odstavec) Mzdové náklady 2003: Oproti stavu z roku 2002 žádáme o snížení prostředků na odměny odborných pracovníků o 8000 Kč a o přesunutí této částky do kapitoly odměn pro technického personálu, který na projektu spolupracuje. Celkem požadováno na rok 2003: Kč.

16 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Václav Šebesta 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Václav Šebesta Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

17 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti Ústavu informatiky AV ČR Praha Provozní náklady Plán Skutečnost drobné náklady za pronájem a nákup SW, za telefon, kontrolu správnosti anglického textu, Příspěvek na režii Cestovné a konference Plán Skutečnost část nákladů za účast na konferenci RASC 2002 v Nottinghamu. Plán na rok 2003: Provozní náklady: Plán drobné náklady za pronájem SW, za telefon, kontrolu správnosti anglického textu, Příspěvek na režii: Cestovné a konference: Plán část nákladů za účast na konferenci ICANNGA 2003 v Roanne, Francie Sociální a zdravotní pojištění: Cca 32% z na odměny Odměny: Dosud nebyly plánovány žádné odměny na celou dobu trvání grantu.

18 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Petr Horák 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Petr Horák Robert Vích Jiří Přibil Alžběta Hesounová Anna Madlová Martin Vondra Martin Plšek Slavomír Nemšák Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

19 Komentář k výdajům grantu GAČR za ÚRE Provozní náklady - materiál, drobný majetek a pod F ,60,- Publikace: Improvements in Speech F ,40 materiál 5x diskety 10ks TDK 488,- 5x DAT kazeta SONY 180 min 1.342,- 1x kazeta SONY C90 10ks 219,60 1x řadič Kouwell KW582-6, 6xIEEE ,80 10x CD-R Verbatim 24x 80min-10pack 2.440,- 1x chladič Titan DT5B extra tichý 976,- 4x myš GENIUS NetSroll Optical/PS ,- 2x klávesnice Chicony PS2 610, F ,- Publikace: Kahrs: Application of Dig.Sig.Proc F ,50 Publikace: DAFX Digital Audio Effects ,- členství IEEE Vích 7.882,- časopisy (SP+SPIC-Sign.Proc.+S.P.Image Co) provozní náklady celkem: ,50 Služby - konzultace, zakázky, publikační a ediční náklady F ,- doplatek za výrobu brožury workshopu F ,89 bankovní poplatky H-4/ ,- cestovní pojištění Horák / 1640,- OCÉ kopírování / 227,20 kopírování H-VIII/ 2074,- oprava monitoru ADI F ,22 konferenční poplatek Vích F ,- bankovní poplatky / 657,60 OCÉ kopírování / 384,80 OCÉ kopírování F ,- namlouvání řečové databáze F ,- výroba brožury workshopu ,- instalace audio rozvodů služby celkem: ,71 Příspěvek na režii pracovišť řešitele a spoluřešitelů: ,- Cestovní náklady, konference, úhrady za pobyt zahran. pracovníka F ,25 valutové vybavení konference Speech Prosody F ,85 vyúčtování konference Speech Prosody Horák H-V/40-19,80 doplatek vratky konference Speech Prosody H-X/ ,20 vyúčt. konference Německo Vích F ,96 vyúčt. konference Německo Vích H-XI/ ,- vyúčt. konference Německo Vích cestovní náklady celkem: ,84 Sociální a zdravotní pojištění a FKSP (37% z mezd): ,- Mzdové prostředky: ,- Výdaje celkem: ,05 Kč

20 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Jan Nouza 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Jan Nouza Miroslav Holada Dana Nejedlová Jindra Drábková Petr Kolář Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Nahrávání a zpracování dat, testování systémů nahrávání dat, testování Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 15, číslo 1 březen 2009 Obsah Usnesení Valné hromady České akustické společnosti 3 Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni proti hluku na Zelený čtvrtek

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY: Přihlašuji se do veřejné soutěže vyhlášené ministerstvem kultury ČR na řešení programu - tématu (zde uvést číslo programu

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček studijní materiál ke kurzu Projektový management Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dodatek Sborníku konference ISSS 2003. Obsah

Dodatek Sborníku konference ISSS 2003. Obsah Dodatek Sborníku konference ISSS 2003 (plné znění vybraných příspěvků a příspěvky došlé po uzávěrce) Obsah Poštovní služby elektronického věku... 2 Ing. Antonín Ambrož, Česká pošta, s. p., RNDr. Vlasta

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

zneužívání informačních a komunikačních

zneužívání informačních a komunikačních AUDITOR 5/2008 Obsah AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Využíváte www stránky Komory auditorů? (Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Athina Lérová)... 5 Otázky spojené s problematikou mlčenlivosti auditora

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci 12. 9. 2013 Brožura vznikla v rámci projektu: Síť spolupráce vysokých škol v oblasti projektových

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Projekt automatizace výrobního závodu s výrobním programem chemického charakteru za účelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více