Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2002.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2002."

Transkript

1 Grantová agentura České republiky Část DA 02 Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok Registrační číslo: Řešitel: Pavel Sovka Rodné číslo: Nositel (název a adresa): České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6 IČO: Tel.: Fax: Název projektu: Hlasové technologie v podpoře informační společnosti Prohlašuji, že údaje uvedené v přiložené zprávě o řešení grantového projektu jsou pravdivé a úplné. Datum: Podpis řešitele grantu... prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc Podpis garanta (v případě postdoktorského grantu) Jméno a podpis statutárního orgánu, razítko příjemce Rozbor řešení projektu: Úloha rozpoznávání plynule vyslovované řeči patří ke klíčovým dlouhodobým cílům celého projektu. Pro češtinu je nutné hle-dat jiné přístupy než se osvědčily např. pro angličtinu, neboť čeština pracuje se slovníkem slovních tvarů mnohem rozsáhlejším a s volným pořádkem slov. Bylo navrženo a ověřováno několik nových přístupů: zejména využití gramatických relací mezi sou-sedními slovy ve větě na základě tzv. morfologicky orientovaného jazykového modelu [NOU02a], [DRA02a], návrh nových vy-hlazovacích technik bigramového modelu a jejich porovnání s modely využívanými pro angličtinu [NEJ02a], [NEJ02b] a návrh rychlých algoritmů dekódování spojité řeči [NOU02c], [NOU02e]. Všechny navržené metody byly integrovány do experimen-tálního sytému rozpoznávání spojité řeči, který na testovacím souboru 876 vět (od 40 mluvčích) se slovníkem 22 tisíc nejfrek-ventovanějších slov dosáhl skóre 65 % správně rozpoznaných slov [NEJ02c]. Vznikl i demonstrační systém rozpoznávání spojité řeči, který je schopen pracovat v reálném čase se slovníkem cca 10 tisíc slov. Na výkonném PC je vyslovená věta rozpoznána do jedné sekundy od jejího vyslovení. Byl řešen problém chybně rozpoznané promluvy systémem automatického rozpoznávání mlu-vené řeči. Chybně rozpoznaná posloupnost slov se přenese do bloku porozumění a řízení dialogu, což následně může způsobit chybnou odpověď uživateli. Byla vypracována nová metoda stanovení spolehlivosti rozpoznaného slo-va v promluvě, založená na využití tzv. modelu mum-lání a používající nový (statistický) přístup ke stanovení prahu rozhodování a výběr informativních pří-znaků. Experimentální výsledky ukazují až 63% relativní snížení chybovosti oproti dříve používané heuristické metodě. Pozornost byla věnována i detekci řečových a neřečových částí promluvy, která je velmi významnou složkou sy-stémů automatického roz-poznávání mluvené řeči. Byla vypracována nová metoda určování začátku a konce pro-mluvy, ve které bylo použito výhod obou hlavních dosavadních přístupů: metod pracujících s množinami heuristicky vybraných příznaků a heuristicky voleným prahem a metod statistických, pracujících s množinou příznaků používaných k rozpoznávání řeči. Základní myšlenkou je najít nejlepší sou-bor příznaků a užít metody statistické indukce k natrénovaní Bayesova klasifikátoru. Předběžné výsledky ukazují, že nová metoda dosahuje lepších výsledků než metoda používaná dříve, a to jak v detekci začátků a konců promluvy, tak i při vlastním rozpozná-vání mluvené řeči [MUL02], [PRC02]. Paralelně byl použit postup, kdy detekovaná slova jsou modelována pomocí standardních kontextově závislých trifonů

2 [KAR02] a je použit modifikovaný Viterbiho algoritmus [SCH02], vyhodnocující skóre pro každý rámec. Byla testována metoda výpočtu rozhodovacích prahů, která vypočítává optimální práh pomocí lineární kombinace parciál- ních prahů fonémů obsažených ve slově. Pro systémy syntézy řeči z textu (TTS) jsou použity dva principy: statistický přístup a přístup podle pravidel. Nejdříve je to souhrn prací realizovaných na TTS s využitím statistického přístupu. Jedním z faktorů, které ovli-vňují kvalitu vytvářené řeči v úloze syntézy řeči založené na konkatenaci řečových jednotek, je přesnost detekce hlasivkových pulsů. Byl navržen algoritmus pro automatické určování těchto okamžiků v hlasivkových signálech [TIH02a] a implementován v TTS systému. Pro další zvýšení přirozenosti vytvářené řeči je zapotřebí odhadovat hodnoty prozodických charakteristik ze základních prozodických jednotek (vět) z psaného českého textu. Bylo porovnáno několik přístupů pro automatickou detekci vět v psaných textech a byly navrženy dvě me-tody použitelné v TTS systému: metodu využívající neuronové sítě a metodu založenou na heuristikách [MAT02b]. Byl navr-žen model prozodie češtiny a první verze automatického odhadu nejzřetelnější prozodické charakteristiky intonace, založené na manuálně nalezených pravidlech [MAT02a]. Uvedený modul generování kontury základního tónu řeči byl zakomponován do TTS systému. Dále byly provedeny první experimenty s frekvenčními úpra-vami řečových segmentů v databázi řečových jednotek (spektrální reharmonizace) za účelem odstranění některých rušivých vlivů vznikajících při řetězení řečových jednotek s výrazně odlišnými prozodickými charakteristikami [TYC02]. Pozornost byla rovněž věnována problematice hodnocení kvality syntetické řeči a návrhu poslechových testů, vhodných pro porovnávání a hodnocení srozumitelnosti a přirozenosti syntetické řeči generova-né různými TTS systémy a/nebo různými verzemi stejného systému. Pro TTS realizovaný pomocí pravidel byly stu-dovány a ově-řovány různé nové přístupy určování obálky spektra řeči, např. pomocí kepstrální a pseudokepstrální dekonvoluce [PLS02c], [PLS02d], [PLS02e], [VIC02a], [VIC02b], [VIC02c] a pomocí splinů [PRA02], vhodné zejména pro analýzu a syntézu ženského a dětského hlasu. Protože tyto metody vyžadují kvalitní detekci základního tónu řeči, byly rovněž studovány robustní metody jeho detekce [PLS02a] [PLS02b]. Na signálovém procesoru byly implementovány modely syntézy řeči s nekonečnou impulsní odezvou [PRI02a] [VON02a] a navrženy a ověřovány dvě metody konstrukce modelu hlasového traktu s konečnou ipul-sní odezvou z vyh-lazeného spektra řeči [VIC02b], [VON02b], [VON02c]. Bylo započato s experimenty pro transformaci hlasu na různých princi-pech [NEM02], [PRA02]. Byl realizován lineární predikční (LP) intonační model řeči a vytvořena pravidla pro jeho buzení na základě textu. LP intonační model byl implementován do TTS systému [HOR02a], [HOR02b], [HOR02c], [HOR02d]. Byla na-hrána rozsáhlá prozodická databáze pro-mluv. Trifónový inventář pro mužský a ženský hlas byl optimalizován a bylo započato s jeho úpravami pro účely automatické segmentace. Vokodér a TTS systém byl doplněn dalšími metodami syntézy řeči, např. kepstrální syntézou, modelem hlasového traktu s konečnou impulsní odezvou a harmonickým modelem [PRI02b]. V oblasti mode-lování prozodie pro TTS byly na základě teoretických studií a předcházejících zkušeností určeny typické vlastnosti češtiny, které nej-více ovlivňují prozodii. Byla natrénována umělá neuronová síť (UNS) pomocí dvou prozodických parametrů (základního tónu a trvání hlásky) extrahovaných z reálného řečového signálu. Vysoká redundance charakteristických vlastností češtiny na vstupu UNS byla snížena pomocí metody GUHA [ŠEB02a], [ŠEB02b]. Pro předzpracování řečového signálu, trénování UNS a přípravu vstupních dat pro syntezátor je vyvíjen software [SAN02a], [TUC02c], [TUC02d]. V úloze rozpoznávání mluvčího bylo dosaženo výrazného pokroku zavedením metody GMM (Gaussian Mix-ture Model). Oproti dosud používané metodě VQ se výsledky dosažené na testovací databázi (55 osob) zlepšily z 93 % na téměř 98 % [DAV02a]. Vznikl ukázkový systém na němž lze v reálném čase předvádět možnosti rozpoznávání mluvčího. Test s novou osobou vyžaduje přečtení krátkého textu o 5-10 větách. Po několika sekundách trénování GMM je systém schopen klasifikovat osobu na základě jediné pronesené věty v čase kratším než 1 s [DAV02b]. Dílčím úkolem v oblasti rozpoznávání řečníka je vytipování vhodných příznaků a vhodných parmetrizačních metod pro různé podmínky činnosti systému. Kromě běžně užívaných příznaků (např. melovské či LPC kepstrální koeficienty) byla pozornost věnována též nestandardním typům příznaků, například částem časových průběhů. Pro vydělení těchto příznaků z řečového signálu byla v [RAD02] navržena metoda založená na porovnávání po sobě jdoucích segmentů. Byly zahájeny experimenty s cílem zjistit vliv množství řečového materiálu na spolehlivost rozpoznávání. Vývoj systémů pro hlasový dialog mezi člověkem a počítačem pokračoval dalším vylepšováním možností hlasového vstupu s použitím nových příznaků s vyšší robustností zejména vůči nekvalitním telefonním signálům. Výrazně byl zefektivněn návrh celé-*ho dialogového řetězce a vzniklo několik nových ukázkových aplikací, např. informační systém o telefonních číslech liberecké univerzity [NOU02d]. Počet volání do systému InfoCity, jediného veřejně provozovaného informačního systému založeného na automatickém hlasovém dialogu s počítačem, překročil číslo Novým oborem výzkumu je práce s multimodálním vstupem a výstupem (rozpoznávání a vývoj umělého mluvícího agenta). Vstup zahrnuje kromě akustického řečového signálu též kamerový obraz mluvící osoby, výstup kombinuje syntetický či přirozený hlas s vizuálním zobrazením umělé mluvící osoby. Bylo dosaženo výrazného úspěchu při adaptaci amerického systému Baldi pro českou řeč, což bylo potvrzeno i subjektivními testy porovnávajícími schopnost lidí odezírat řeč skutečného člověka a umělé syn-tetické hlavy [CHA02a-c]. Výzkum se zaměří na vývoj vlastního modelu české mluvící hlavy [CHA02d]. Velmi zajímavou de-monstrační aplikací je projekt Švejk, představující možnosti volného dialogu s virtuální osobností animovanou na obrazovce počítače [NOU02b]. V tomto komplexním projektu jsou integrovány všechny dosud vyvíjené technologie, počínaje rozpoznává-ním spojité řeči, přes sémantickou analýzu věty, generování příslušné textové a hlasové odpovědi až přes řízení a synchronizaci třírozměrného modelu hlavy konkrétní virtuální osobnosti. K současným trendům v oblasti rozpoznávání řeči patří návrh distribuovaných systémů (DSR), tj. systémů, kde se rozpoznává-ní provádí na jediném místě (serveru), zatímco uživatel může využívat službu hlasového vstupu z jiného vzdáleného počítače při-pojeného prostřednictvím internetu [HOL02b]. S universitou OGI/OHSU v Oregonu se pracovalo na definici nového standardu pro DSR včetně evaluací AURORA [BUR02].

3 V oblasti problematiky zpracování a rozpoznávání řeči v hlučném prostředí se pozornost soustředila na výběr a optimalizaci vhodných metod předzpracování řeči pomocí jednovstupových [NOV02c], [SPE02a], [SPE02b], [MOT02a], [MOT02b], [MOT02c] i vícevstupových metod [ING02a], [ING02b], [SOV02], [STR02] včetně metod pro sluchově postižené [MOC02a], [MOC02b], na studium a nalezení robustní parametrizace řeči [FOU02a], [FOU02b], [NOV02c] a určení příčin degradace spolehlivosti rozpoznávače [NOV02a], [NOV02b]. Pro parametrizaci řeči byly použity dlouhé časové trajektorie v kombinaci s lineární diskriminační analýzou (LDA). To umožňuje snížit počet parametrů klasifikovaných neuronovými sítěmi, zvýšit přesnost systému a schopnost generalizace. Pro post-zpracování dat pro HMM byly testovány metody explicitní Gaussianizace [CER02e], [CER02f], které přinesly pozitivní výsledky při rozpoznávání americké angličtiny (databáze SPINE 2000) a češtiny (SpeechDat-E). Současně byl dokončen vývoj robustního kritéria pro spolehlivý odhad SNR řečového signálu [POL02a]. Byla experimentálně ověřena možnost adaptace HMM modelů na datech se simulovaným šumovým pozadím, reprezentující rušení přítomné v jedou-cím automobilu. Vhodným sledem trénování na databázích SpeechDat(E) a CAR2ECS bylo dosaženo 85% úspěšnosti při úloze rozpoznávání řetězce číslic 0-9. Pozornost byla věnována tvorbě řečových databází a databází šumů. Byl dokončen nástoj transc, převádějící ortografickou transkripci českého textu na fonetickou pracující s lexikonem výjimek. Pro práci s lexikonem výslovno-sti byl vytvořen nástroj lexedit [POL02b]. Byly zahájeny aktivity vedoucí k automatizované fonetické segmentaci řečových dat v databázi, založené na aplikaci HMM rozpoznávače a Bayesova přístupu [CME02a]. Pro účely vývoje a klasifikace detektorů řeči snímané v hlučném prostředí byla vyvinuta nová kritéria [POL02c]. V oblasti kódování na velmi nízkých bitových rychlostech se pracovalo na zlepšení metod syntézy, na kódování nezávislém na řečníkovi a na výběru vhodných syntezačních jednotek [CER02a], [CER02b]. V oblasti popisu prozodie, intonačních jevů a stability fonetických jevů v řeči individuálního mluvčího byla pozornost zaměřena na získání limitních hodnot funkčního působení zvukových kvalit, určení relevantního minima prozodických charakteristik češtiny pro parametrický popis mluvené řeči s cílem určení fonetických charakteristik a na výzkum kategoriálního rozlišování funkčních variant větné melodie. Dále byly zahájeny pokusné aplikace systému ToBI s cílem prověřit jeho možnosti a navrhnout modifikace vhodné pro použití na český text. Byl prováděn výzkum stability fonetických jevů při konfrontaci prozodií různých jazyků a analýza spektrálního složení vokálů. Pokračovalo získávání a archivace vzorků pro budovanou databázi současné mluve-né češtiny.

4 Grantová agentura České republiky Část DB-rozpis2002 Celkový výkaz hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Příjemce: České vysoké učení technické v Praze Registrační číslo: 102/02/0124 Řešitel: Pavel Sovka Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Rodné číslo : /1972 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné prostředky Provozní náklady - materiál, drobný majetek a pod Služby - konzultace, zakázky, publikační a ediční náklady Příspěvek na režii pracovišť řešitele a spoluřešitelů Cestovní náklady, konference, úhrady za pobyt zahran. pracovníka Sociální a zdravotní pojištění a FKSP (37% z mezd) Stipendia studentům a doktorandům podle č , odst. f) pravidel Věcné prostředky celkem Hmotné a nehmotné prostředky investiční (jmenovitě): 1) Celková cena 2) původní upřesněné 3) inovace výpočetní techniky Výkonný počítač pro trénování modelů Investiční prostředky celkem Mzdové prostředky - celkem, detaily uveďte v částech DB-mzdy původní upřesněné řešitel, spoluřešitelé a spolupracovníci (celkem) technický personál (celkem) ostatní osobní náklady (celkem) Mzdové prostředky celkem Celkové prostředky z GA ČR Vyplňují se žlutá pole označená v pravém horním rohu červenou tečkou (pouze v počítači). Tmavá pole se nevyplňují. 1) Uvádějí se i zařízení pro spoluřešitele. Každou položku uveďte na zvláštní řádek. V příloze k této části se uvede rozpis na jednotlivé spoluřešitele. 2) Uvádí se celková pořizovací cena daného zařízení. 3) Výše požadovaných prostředků od GA ČR musí být v souladu s čl pravidel. Podpis: Sovka Datum vyplnění formuláře: K části DB-rozpis musí být přiložen podrobný rozpis všech položek (kromě mzdových) čerpaných a požadovaných pro další rok řešení. Struktura rozpisu je uvedena v čl. 4.2 pravidel. Pokud zašlete formuláře elektronickou poštou, vyplňte v následujícím poli "E": E

5 Grantová agentura České republiky Část DB-Spolu 2002 rozpis Výkaz hospodaření s grantovými prostředky řešitele a spoluřešitelů v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Registrační číslo: 102/02/0124 Řešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Pavel Sovka /1972 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Josef Psutka /248 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Zdena Palková /420 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Jan Černocký /3969 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem Vyplňují se žlutá pole označená v pravém horním rohu červenou tečkou (pouze v počítači). Tmavá pole se nevyplňují. Formulář vyplnil: Sovka Datum vyplnění formuláře: Rozpis jednotlivých položek (zvláště investičních) se uvádí v příloze k části DB-rozpis. Upřesněné finanční prostředky uvedené v tomto formuláři bude poskytovat příjemce (pracoviště řešitele) přímo spolupříjemci (pracovišti spoluřešitele). V případě více spoluřešitelů vytvořte další list, neměňte název listu, který vytvoří počítač.

6 Grantová agentura České republiky Část DB-Spolu 2002 rozpis Výkaz hospodaření s grantovými prostředky řešitele a spoluřešitelů v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Registrační číslo: 102/02/ spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Václav Šebesta /039 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Petr Horák /0684 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok Jan Nouza /1666 přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem spoluřešitel: Rodné číslo: Hospodaření s prostředky Požadavky na další rok přidělené čerpané původní upřesněné Věcné náklady celkem Investiční prostředky celkem Mzdové náklady celkem Celkem Vyplňují se žlutá pole označená v pravém horním rohu červenou tečkou (pouze v počítači). Tmavá pole se nevyplňují. Formulář vyplnil: Sovka Datum vyplnění formuláře: Rozpis jednotlivých položek (zvláště investičních) se uvádí v příloze k části DB-rozpis. Upřesněné finanční prostředky uvedené v tomto formuláři bude poskytovat příjemce (pracoviště řešitele) přímo spolupříjemci (pracovišti spoluřešitele). V případě více spoluřešitelů vytvořte další list, neměňte název listu, který vytvoří počítač.

7 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Pavel Sovka 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Pavel Sovka Jana Tučková Petr Pollák Roman Čmejla Václav Hanžl Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

8 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti FEL ČVUT v Praze Komentář k věcným nákladům: Provozní náklady: Knihy Přísl. k poč. Kancelářský materiál Média a tonery Služby: Matlab-školení Oprava počítače Editace a tisk sborníků Příspěvek na režii pracoviště Režie Cestovní náklady Konference RASC: (Tučková) Konference EUSIPCO 2002 (Pollák) Sociální a zdravotní pojištění Pojištění Stipendia Vyplaceno na stipendiích Celkem věcné náklady (plán 80 tis. Kč) Celkem (plán 20 tis. Kč) Celkem (plán 30 tis. Kč) (plán 80 tis. Kč) Celkem (plán 32 tis. Kč) (plán 80 tis. Kč) ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč Kč Kč 5 460,00 Kč 792,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Investice (plán Kč) Výkonný dvouprocesorový výpočetní cluster BEOWULF Linux s konectivitou IEEE Kč Institucionální podpora investice ze strany pracoviště byla Kč, z grantu hrazeno Kč. Zakoupený počítač bude využíván na 100% pro řešení úkolů souvisejících s grantem. Celkem investiční náklady ,00 Kč Plán na rok 2003 Při vstupní oponentuře byly konstatovány malé odměny za řešení úkolu pro pracovníky Fonetického ústavu FF UK Praha. Proto bylo ze strany řešitele přislíbeno řešení. Fonetický ústav neměl své vnitřní zdroje na navýšení mzdových požadavků, bylo proto rozhodnuto přesunout určitou částku z rozpočtu příjemce na rok 2003 následujícím způsobem: Převedení 25 tisíc Kč z položky Investiční prostředky na Fonetický ústavu FF UK Praha Zbylých 55 tisíc Kč z položky Investiční prostředky bude převedeno do položky Věcné náklady, a to do Provozních nákladů. Částka Celkové prostředky GA ČR pro rok 2003 se nemění.

9 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Josef Psutka 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Josef Psutka Luděk Müller Vlasta Radová Jindřich Matoušek Zbyněk Tychtl Miloš Železný Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Konzultace, posudky Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

10 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti ZČU v Plzni Komentář k věcným nákladům: Provozní náklady: (plán 89 tis. Kč) Elektromateriál PC komponenty a příslušenství Technické zhodnocení Kancelářský materiál Knihy (odborné) + plakáty Náklady peněžního styku, kurzovní ztráty Celkem 1 594,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč ,36 Kč ,70 Kč 1 413,18 Kč ,24 Kč Služby: (plán 80 tis. Kč) Telekomunikační a poštovní služby Přepravní služby Vložné (Biosignál, TSD, ICSLP, Norsig) Roční zákaznická podpora Poster (tiskové služby) Členský příspěvek (Radová) Celkem 6 805,00 Kč 5 906,00 Kč ,47 Kč 8 781,00 Kč 1 440,00 Kč 3 003,48 Kč ,95 Kč Příspěvek na režii pracoviště Režie (plán 20 tis. Kč) ,00 Kč Cestovní náklady (plán 90 tis. Kč) Konference ICSLP: letenky a kapesné (Müller) Konference NORSIG letenka a kapesné (Radová) Domácí cestovné Celkem ,68 Kč ,50 Kč 1 800,00 Kč ,18 Kč Sociální a zdravotní pojištění Pojištění (plán 8 tis. Kč) 7 000,00 Kč Stipendia (plán 90 tis. Kč) Vyplaceno na stipendiích ,00 Kč (na výplatnici se objevili doktorandi a spolupracující studenti magisterského studia; pozn.: žádná z osob nebyla zároveň odměňována prostřednictvím OON) Celkem věcné náklady ,37 Kč Institucionální podpora: Institucionální podpora byla realizována příspěvkem ZČU na pokrytí poměrné částky mzdových prostředků jednotlivých spolupracovníků a stipendií doktorandů, kteří se na řešení projektu podíleli. Tato podpora v celkové výši 150 tis. Kč byla odvozena následujícím způsobem: prof. Psutka (vedení projektu, inst. podpora 20 tis. Kč), doc. Müller (inst. podpora 28 tis. Kč), dr. Radová (inst. podpora 27 tis. Kč), Ph.D. J. Matoušek (inst. podpora 25 tis. Kč), Ph.D. Tychtl (inst. podpora 25 tis. Kč), Ph.D. Železný (inst. podpora 25 tis. Kč). Další, nevyčíslená, podpora ZČU byla realizována poskytnutím výpočetní techniky (jejíž nákup není z prostředků projektu plánován), laboratoří, administrativního zázemí pracovníků katedry kybernetiky a oddělení vědy a výzkumu.

11 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Zdena Palková 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Marie Dohalská Tomáš Duběda Jitka Janíková Jana Mejvaldová Pavel Machač Zdena Palková Radek Skarnitzl Jana Volín Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované 2x DPP:fonrt.analýza txt,ukládání dat do databáze,analýza akust.spekter Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

12 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti Fonetického ústavu FF UK Praha Investice. Investice nebyly plánovány. Neinvestiční věcné náklady Cílem bylo jednak doplňovat a inovovat počítačové zařízení a zařízení pro záznam a reprodukci zvuku, jednak pořídit spotřební materiál nezbytný pro výzkumnou práci. Byl vyžádán souhlas GA ČR s posílením prostředků na provozní náklady z prostředků ušetřených v položkách na služby a cestovné. Provozní náklady: Spotřební materiál: zejm. tonery, diskety, audiokazety, nosiče ZIP, spojovací materiál, klávesnice, síťové karty, kancelářské potřeby, myš Drobný hmotný majetek: záložní zdroj APC, repro pro PC, vypalovačka, sluchátka, HDD, externí ZIP, odborná literatura (2ks) Opravy zařízení mgf. DAT (2x), tiskáren (2x) a minidisku. Služby nebylo nutno čerpat. Příspěvek na režii pracoviště byl čerpán po dohodě s vedením školy ve výši 15% (místo původě plánovaných 20%). Cestovní náklady, konference. Z původně plánovaných nákladů byla vyčerpána jen menší část. Odpadly výdaje spojené s organizací semináře Speech Processing, který se v důsledku povodňové kalamity neuskutečnil. Z položky byl poskytnut příspěvek na zahraniční cestu Mgr. B. Hedbávné, která se účastnila s referátem konference mladých jazykovědců na Slovensku (viz bibliografie a samostatná zpráva). Menší částka byla použita na zvýšení diet pro zahraniční spolupracovníky z pracoviště v Drážďanech (M. Eichner, G. Strecha ) při pobytu v Praze, v celkové výši 2.124,- Kč. Sociální a zdravotní pojištění bylo zaplaceno v stanovené výši 35% Stipendia. Práce na grantu se zúčastnilo v průběhu roku 5 studentů jimž bylo přiznáno stipendium v různé délce podle zadaného úkolu (měsíční sazba 600,-Kč, v souladu se stipendijním řádem FF UK). Zúčastnili se zejména práce na analýze materiálu a ukládání dat do databáze. přípravě databáze a při zajišťování chodu sítě. Mzdové náklady Z celkové částky 40 tis. Kč byly vyplaceny 2 smlouvy ve výši 2x 2000,- Kč na specializované práce při vytváření testů. Zbývající částka ,- byla použita na odměny řešitelskému týmu.

13 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Jan Černocký 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Jan Černocký Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

14 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti VUT Brno Věcné náklady 2002: Provozní náklady na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Kč upgrade a rozšíření počítačového vybavení: - sluchátka, reproduktorya mikrofony pro nahrávání a poslech řečových signálů. - paměti 256 a 512 MB pro umožnění trénování skrytých Markovových modelů při současném užívání počítače jako pracovní stanice (minimalizuje nutnost swapování mezi pamětí a diskem) - 3 pevné disky 120GB pro ukládání velkých množství řečových dat pro trénování a testování. - další drobný hardware: CD-mechaniky, zvukové karty Kč odborné knihy: - Daniel Jurafsky and James H. Martin: SPEECH and LANGUAGE PROCESSING, An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, Prentice-Hall, 2000, ISBN: Thierry Dutoit : An Introduction to Text-To-Speech Synthesis (Text, Speech and Language Technology, V. 3), Kluwer Academic Publishers; ISBN: Nelson Morgan, Ben Gold : Speech and Audio Signal Processing: Processing and Perception of Speech and Music, John Wiley & Sons; ISBN: Kč běžný spotřební a kancelářský materiál: CDR-disky, prodlužovací šňůra, šanony, atd Kč oprava monitoru Kč poštovné. Běžné poštovné pro zasílání příspěvků na konference, DHL služba pro zaslání návrhu evropského projektu souvisejícího s grantem GAČR. Služby na rok 2002 plánováno 12000, celkem vyčerpáno Kč konferenční poplatky (včetně poplatku za převod) Rádioelektronika 2002 viz publikace [CER02c], [CER02d], [CER02f], [MOT02a], [CER02g] Kč konferenční poplatek konference TSD 2002 viz publikace [CER02a], [CER02e], [MOT02b] 144 Kč poplatek Společnosti pro radioelektronické inženýrství vydávající časopis Radioengineering [BUR02] Kč členský poplatek IEEE (včetně poplatku za vystavení šeku a poštovného) pro Dr. Černockého a 7 studentů doktorského studia. Členství v IEEE dává možnost bezplatného odběru časopisů, a nabízí účast na konferencích za výhodných podmínek, především pro studenty. IEEE je prestižní cechovou organisací elektrických a elektronických inženýrů, Dr. Černocký byl v roce 2002 zvolen sekretářem její Československé sekce. Příspěvek na režii pracovišť navrhovatele na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Cestovní náklady na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč 1124 Kč cestovné ČR cestovní náklady na cesty k ostatním řešitelům projektu Kč letenka, přeprava na letiště a pobytové náklady na workshop LREC workshop on Portability issues in human language technologies, Las Palmas vyžádaný příspěvek Dr. Jana Černockého, publikace [CER02b] 9509 Kč letenka a úhrada pobytových nákladů pro zahraničního hosta: Jean Hennebert, 30/11-3/12/2002, společnost Ubicall, Belgie: seminář o dialogových systémech pro členy řešitelského týmu a studenty doktorského a magisterského studia, konsultace o odborných tématech a eventuálním postupu ve společných projektech. Stipendia studentům a doktorandům na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Za práci na projektu byla vyplacena následující mimořádná stipendia: Ing. Petr Jenderka 1. ročník 9400 Ing. Tomáš Vícha 1. ročník 7400 Ing. Tomáš Kašpárek 1. ročník 2000 Ing. Petr Schwarz ročník Ing. Martin Karafiát ročník Ing. Pavel Matějka ročník Ing. František Grézl ročník 5000 Ing. Lukáš Burget ročník Ing. Petr Motlíček ročník 3837 Stipendium pro Ing. Burgeta přitom zahrnovalo úhradu za zaplacení konferenčního poplatku 270US$ na konferenci ICSLP v Denveru, viz publikace [MOT02c] (cestovné bylo hrazeno z jiných zdrojů).

15 Sociální a zdravotní pojištění: na rok 2002 plánováno 6000 Kč, celkem vyčerpáno 6000 Kč Mzdové náklady 2002: na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno 6000 Kč Jedinou položkou ve mzdových nákladech pro VUT Brno byla odměna pro spoluřešitele grantu, Dr. Jana Černockého. Celkem na rok 2002 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Věcné náklady Plánované členění je stejné jako pro rok 2002 a odpovídá návrhu projektu, změny nejsou požadovány. Provozní náklady: na rok 2003 plánováno Modernizace výpočetní techniky (především další posílení diskové kapacity a rychlosti přístupu k datům), knihy, drobný spotřební materiál. Opravy zařízení používaného na projektu. Služby: na rok 2003 plánováno Konferenční poplatky na jednu zahraniční (ICASSP 2003) a jednu domácí konferenci (TSD 2003). Členské poplatky IEEE: Příspěvek na režii pracovišť navrhovatele : na rok 2003 plánováno Kč Cestovní náklady na rok 2002 plánováno Kč Cestovné a pobytové náklady pro 1 osobu na konferenci ICASSP 2003 v Hongkongu, cestovné a pobyt na TSD (Plzeň), místní cestovné k partnerům projektu. Stipendia studentům a doktorandům : na rok 2003 plánováno Kč, celkem vyčerpáno Kč Stipendia studentům doktorského a magisterského studia podílejícím se na projektu. Sociální a zdravotní pojištění: na rok 2003 plánováno 6000 Kč Sociální a zdravotní pojištění spojené s odměnou pro řešitele projektu a pro technický a administrativní personál (viz následující odstavec) Mzdové náklady 2003: Oproti stavu z roku 2002 žádáme o snížení prostředků na odměny odborných pracovníků o 8000 Kč a o přesunutí této částky do kapitoly odměn pro technického personálu, který na projektu spolupracuje. Celkem požadováno na rok 2003: Kč.

16 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Václav Šebesta 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Václav Šebesta Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

17 Rozpis hospodaření s grantovými prostředky v roce 2002 a plán na rok 2003 na pracovišti Ústavu informatiky AV ČR Praha Provozní náklady Plán Skutečnost drobné náklady za pronájem a nákup SW, za telefon, kontrolu správnosti anglického textu, Příspěvek na režii Cestovné a konference Plán Skutečnost část nákladů za účast na konferenci RASC 2002 v Nottinghamu. Plán na rok 2003: Provozní náklady: Plán drobné náklady za pronájem SW, za telefon, kontrolu správnosti anglického textu, Příspěvek na režii: Cestovné a konference: Plán část nákladů za účast na konferenci ICANNGA 2003 v Roanne, Francie Sociální a zdravotní pojištění: Cca 32% z na odměny Odměny: Dosud nebyly plánovány žádné odměny na celou dobu trvání grantu.

18 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Petr Horák 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Petr Horák Robert Vích Jiří Přibil Alžběta Hesounová Anna Madlová Martin Vondra Martin Plšek Slavomír Nemšák Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

19 Komentář k výdajům grantu GAČR za ÚRE Provozní náklady - materiál, drobný majetek a pod F ,60,- Publikace: Improvements in Speech F ,40 materiál 5x diskety 10ks TDK 488,- 5x DAT kazeta SONY 180 min 1.342,- 1x kazeta SONY C90 10ks 219,60 1x řadič Kouwell KW582-6, 6xIEEE ,80 10x CD-R Verbatim 24x 80min-10pack 2.440,- 1x chladič Titan DT5B extra tichý 976,- 4x myš GENIUS NetSroll Optical/PS ,- 2x klávesnice Chicony PS2 610, F ,- Publikace: Kahrs: Application of Dig.Sig.Proc F ,50 Publikace: DAFX Digital Audio Effects ,- členství IEEE Vích 7.882,- časopisy (SP+SPIC-Sign.Proc.+S.P.Image Co) provozní náklady celkem: ,50 Služby - konzultace, zakázky, publikační a ediční náklady F ,- doplatek za výrobu brožury workshopu F ,89 bankovní poplatky H-4/ ,- cestovní pojištění Horák / 1640,- OCÉ kopírování / 227,20 kopírování H-VIII/ 2074,- oprava monitoru ADI F ,22 konferenční poplatek Vích F ,- bankovní poplatky / 657,60 OCÉ kopírování / 384,80 OCÉ kopírování F ,- namlouvání řečové databáze F ,- výroba brožury workshopu ,- instalace audio rozvodů služby celkem: ,71 Příspěvek na režii pracovišť řešitele a spoluřešitelů: ,- Cestovní náklady, konference, úhrady za pobyt zahran. pracovníka F ,25 valutové vybavení konference Speech Prosody F ,85 vyúčtování konference Speech Prosody Horák H-V/40-19,80 doplatek vratky konference Speech Prosody H-X/ ,20 vyúčt. konference Německo Vích F ,96 vyúčt. konference Německo Vích H-XI/ ,- vyúčt. konference Německo Vích cestovní náklady celkem: ,84 Sociální a zdravotní pojištění a FKSP (37% z mezd): ,- Mzdové prostředky: ,- Výdaje celkem: ,05 Kč

20 Grantová agentura České republiky Část DB-mzdy2002 Mzdové náklady čerpané příjemcem či spolupříjemcem v roce 2002 a požadavky na rok 2003 (finanční údaje uvádějte v tis. Kč) Řešitel či spoluřešitel: Registrační číslo: Jan Nouza 102/02/0124 Náklady na mzdy o d b o r n ý ch pracovníků: Řešitel či spoluřešitel Čerpané prostředky Požadované na další rok a jeho spolupracovníci Roční mzda Odměna Roční mzda Odměna Jméno : Příjmení : včetně os. za rok Celkem za včetně os. za rok Celkem za příplatku 1) 2) osobu příplatku 1) 2) osobu Jan Nouza Miroslav Holada Dana Nejedlová Jindra Drábková Petr Kolář Náklady na mzdy a odměny technického Čerpané Požadované na další rok personálu celkem za pracoviště: mzdy odměny celkem mzdy odměny celkem Počet pracovníků: Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo Celkem Typ pracovní činnosti Celkem dohody o prac. činnosti) -uveďte typ prac. činnosti: čerpané pro požadované prostředky požadované Nahrávání a zpracování dat, testování systémů nahrávání dat, testování Celkem OON Celkem mzdové náklady ) Uvádí se celkový roční plat vyplacený nebo požadovaný z prostředků GA ČR. Nevyplňuje se pokud jde o odměnu. 2) Vyplní se pokud se vyplácela nebo se požaduje pouze odměna. Pokud nestačí místo, připojte další listy.

SYNTÉZA ŘEČI. Ústav fotoniky a elektroniky, v.v.i. AV ČR, Praha

SYNTÉZA ŘEČI. Ústav fotoniky a elektroniky, v.v.i. AV ČR, Praha SYNTÉZA ŘEČI Petr Horák horak@ufe.cz Ústav fotoniky a elektroniky, v.v.i. AV ČR, Praha Obsah Úvod a historie Zpracování textu Modelování prozodie Metody syntézy řeči Aplikace syntézy řeči Petr Horák SYNTÉZA

Více

Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU)

Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU) Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně () Magisterský projekt (MP) Formuláře platné pro rok 2015 Grantová přihláška se podává v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI. Formulář pro závěrečnou zprávu. Název projektu: INFORMAČNÍ TECHNIKA PRO ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI. Formulář pro závěrečnou zprávu. Název projektu: INFORMAČNÍ TECHNIKA PRO ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií rozvoj informačních

Více

Interní grantová agentura AF MENDELU Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015

Interní grantová agentura AF MENDELU Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015 Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015 Grantová přihláška se podává v termínu od 17.července 2014 do 31.října 2014 do 10:00 hod. Kanceláři IGA AF MENDELU výhradně v elektronické

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2012 skončilo účetním ziskem ve výši 282 tis. Kč, z čehož bylo 140 tis. Kč z hlavní činnosti a 142 tis.

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Přílohy Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 1) Monografie Oborové

Více

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2005 JOSEF CHALOUPKA

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy Název projektu:

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

7 Další. úlohy analýzy řeči i a metody

7 Další. úlohy analýzy řeči i a metody Pokročilé metody rozpoznávánířeči Přednáška 7 Další úlohy analýzy řeči i a metody jejich řešení Výsledky rozpoznávání (slovník k 413k) frantisek_vlas 91.92( 90.18) [H= 796, D= 10, S= 60, I= 15, N=866,

Více

Řečové technologie pomáhají překonávat bariéry

Řečové technologie pomáhají překonávat bariéry Řečové technologie pomáhají překonávat bariéry Luděk Müller, Jakub Kanis Oddělení umělé inteligence, Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 18.1.2008 1 Obsah Pomoc

Více

Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014

Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014 VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014 Materiál č. FAS 3/2/15 k jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Více

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011 1/6 Příjemce: Název : Příjmení řešitele/-lky: Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR - zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace Skutečné čerpání uznaných nákladů v roce 2011 Skutečně

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Základní údaje o žadateli a knihovně (vyplňte všechny pro vás relevantní údaje)

Základní údaje o žadateli a knihovně (vyplňte všechny pro vás relevantní údaje) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu samostatného oddělení literatury a knihoven MK v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2012 NÁZEV ŽADATELE: Právní forma: IČ: 12346789 DIČ:

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

5 1. Úvod Automatického rozpoznávání řeči (Automatic Speech Recognition, ASR) je obor, ve kterém aktivní výzkum probíhá již od 60. let minulého století. V dnešní době nachází široké uplatnění, např. v

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

SMĚRNICE DĚKANKY Zásady studentské grantové soutěže na FHS UTB ve Zlíně Organizační závaznost:

SMĚRNICE DĚKANKY Zásady studentské grantové soutěže na FHS UTB ve Zlíně Organizační závaznost: Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Zásady studentské grantové soutěže na FHS UTB ve Zlíně Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 16. 11. 2016 Účinnost:

Více

Interní grantová agentura LDF MENDELU

Interní grantová agentura LDF MENDELU 7. 10. 2015 Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. Rada Interní grantové agentury Interní grantová agentura LDF MENDELU Výzva pro rok 2016 strana 2 Základní informace Vyhlášení 1. 9. 2015 Uzávěrka 23. 10.

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KVD/GRPR GRAFICKÉ PROJEKTY

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KVD/GRPR GRAFICKÉ PROJEKTY F A K U L T A E K O N O M I C K Á Studijní obor: 6208T086 Podniková ekonomika a management SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KVD/GRPR GRAFICKÉ PROJEKTY TÉMA: SYNTÉZA A ROZPOZNÁVÁNÍ ŘEČI TERMÍN: ZS 2006-01-21

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je realizováno

Více

TU v Liberci, Fakulta textilní

TU v Liberci, Fakulta textilní TU v Liberci, Fakulta textilní ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FT V ROCE 2004 1. Neinvestiční prostředky (NIV) 1.1. Rozpočet NIV (limit NIV): Rozpočet neinvestičních prostředků (NIV) v roce 2004 činil 38 146 012

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

NAKI - ČRo archiv - Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání

NAKI - ČRo archiv - Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání NAKI - ČRo archiv - Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání Archiv mluvených pořadů Více Českého informací rozhlasu >>> je právem označován za jeden z klenotů kulturního dědictví

Více

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002 (UPRAVENÁ VERZE 21. KVĚTNA 2002) Rozpočet na rok 2002 Fakulta /součást: Filozofická fakulta údaje jsou v tis. Kč. Položka rozpočtu Řádek Hlavní činnost Doplňková Celkem HČD HČMD činnost Příjmy a výnosy

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Úvod

Úvod do praxe stínového řečníka. Úvod Úvod do praxe stínového řečníka Úvod 1 Ukázka Kdo je to stínový řečník? Simultánní tlumočník z daného jazyka do téhož jazyka Jeho úkolem je přemlouvat televizní pořady tak, aby výsledná promluva byla vhodná

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Aplikace novely zákona o veřejných zakázkách do informačního systému VVŠ Číslo

Více

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115 Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115 Příloha č. 1 Název projektu: UML, Unified Modeling Language a jeho využití v softwarovém inženýrství. Specifikace řešitelského

Více

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze V Praze 5.3.2003 Sekr.2261/2003 Směrnice kvestorky č. 2/2003 o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze S platností od 1.3. 2003

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 13 0:40 Implementace Umělá inteligence (UI) Umělá inteligence

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/44/16 Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Vyhlášení Interní grantové soutěže projektů na podporu pedagogické práce akademických a odborných pracovníků na Filozofické

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu

Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu malých dětí 1. Abstrakt Petr Zlatník ČVUT FEL, K13131 Katedra teorie obvodů Tento příspěvěk pojednává o klasifikaci Landau-Kleffnerova syndromu, který se projevuje

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Přihláška do Grantového řízení Žádost o příspěvek z Fondu ASEKOL v průběhu roku 2016 vyplní ASEKOL a.s. číslo žádosti

Přihláška do Grantového řízení Žádost o příspěvek z Fondu ASEKOL v průběhu roku 2016 vyplní ASEKOL a.s. číslo žádosti Fond ASEKOL /Rada Fondu ASEKOL Přihláška do Grantového řízení Žádost o příspěvek z Fondu ASEKOL v průběhu roku 2016 vyplní ASEKOL a.s. číslo žádosti program. vyplní žadatel název projektu název organizace

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času,

Více

Vnitřní granty 2017 Příručka pro žadatele

Vnitřní granty 2017 Příručka pro žadatele Vnitřní granty 2017 Příručka pro žadatele 1 Obsah Obecné informace 1.. 3 Obecné informace 2.. 4 Obecné informace 3.. 5 SVV. 6 SVV. 7 Řešitelský tým. 8 Vedoucí projektu.. 9 VG vs. GA UK. 10 Čerpání prostředků..

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Jak podat žádost o grant GAUK 2010

Jak podat žádost o grant GAUK 2010 Jak podat žádost o grant GAUK 2010 Jana Bryksíová & Filip Malý grantový referát UK FF čtvrtek 29.10.09 ~ 10:00 11:00 http://www.ff.cuni.cz/ff-331.html Důležité termíny Elektronická přihláška Pravidla GAUK

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Název projektu: Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům PhDr.

Více

Petr Zlatník, Roman Čmejla. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha. Abstrakt

Petr Zlatník, Roman Čmejla. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha. Abstrakt Vyhodnocování promluv dětí s poruchami řeči Petr Zlatník, Roman Čmejla Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodu, která byla vyvinuta pro vyhodnocení

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Soutěž SVV SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013 o podmínkách užití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na řešení projektu č. zúčtovací číslo

Více

Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava

Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava Akademický senát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava Věc: Rozpočet FBI na rok 2012 V Ostravě 3. 5. 2012 Č.j. 157/2012-010

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Řešené granty a projekty za rok 1996

Řešené granty a projekty za rok 1996 Řešené granty a projekty za rok 1996 GAČR Komplexní projekt (č. 106/96/K245) Nositel grantu Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. Název Tvrdé a supertvrdé povlaky vytvořené nekonvenčními plazmovými procesy

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

Soutěž CIGA 2013 Informace a dokumentace k soutěži

Soutěž CIGA 2013 Informace a dokumentace k soutěži Soutěž CIGA 2013 Informace a dokumentace k soutěži 1. Základní informace 2. Vyhlášení soutěže CIGA 2013 3. Pokyny k podávání projektů v elektronické aplikaci http://ga.czu.cz 1 1. Základní informace Celouniverzitní

Více

Příručka pro řešitele grantových projektů. Zahájení čerpání získaných prostředků

Příručka pro řešitele grantových projektů. Zahájení čerpání získaných prostředků Příručka pro řešitele grantových projektů Administrativní zabezpečení projektů má na starosti oddělení vědy FSV UK. S dotazy ohledně řešení projektů se proto obracejte nejdříve na jeho pracovníky (E. Horníčková,

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Pokročil. Vyučující: Prof. Ing. Jan Nouza, CSc., ITE

Pokročil. Vyučující: Prof. Ing. Jan Nouza, CSc., ITE Pokročil ilé metody rozpoznávánířeči Vyučující: Prof. Ing. Jan Nouza, CSc., ITE Cíl předmětu: Seznámit se s nejmodernějšími metodami rozpoznávánířeči s využitím modulové stavebnice HTK (Hidden Model Markov

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

Dolování dat z multimediálních databází. Ing. Igor Szöke Speech group ÚPGM, FIT, VUT

Dolování dat z multimediálních databází. Ing. Igor Szöke Speech group ÚPGM, FIT, VUT Dolování dat z multimediálních databází Ing. Igor Szöke Speech group ÚPGM, FIT, VUT Obsah prezentace Co jsou multimediální databáze Možnosti dolování dat v multimediálních databázích Vyhledávání fotografií

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 103 PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Dozorčí radou pracoviště projednána dne 17. dubna 2008 Radou pracoviště schválena dne 20.května 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 V Praze dne

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Rozvojový projekt na rok 2012

Rozvojový projekt na rok 2012 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2012 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti Příprava projektu Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace V rámci ČVUT - administrativní náležitosti - Informovat o záměru podat návrh projektu a výsledku veřejné soutěže příslušné Oddělení pro

Více

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY VYSVĚTLIVKY KE GRANTOVÝM PŘIHLÁŠKÁM Grantová přihláška se skládá z formulářů A, B, C a D. Formuláře pro individuální grantové projekty jsou k dispozici v české i

Více

ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI

ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI Josef Psutka, FAV ZČU v Plzni Obsah: 1. Automatické rozpoznávání řeči počítačem 2. Počítačová syntéza řeči 3. Hlasový dialog člověka s počítačem 1.10 2014 1 Automatické rozpoznávání

Více

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.1 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2014 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 1 0 / 2 0 1 5 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 12 2015 Účinná od: 1. 12. 2015 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková doc.

Více

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2016

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2016 POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2016 Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III

Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III 1. Zkratky Příjemce dotace: MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program příjemce si sám vybere

Více

Dílčí zpráva o rešení grantového projektu za rok Celkové hospodaření s prostředky od GA ČR za daný rok řešení a požadavky na další rok

Dílčí zpráva o rešení grantového projektu za rok Celkové hospodaření s prostředky od GA ČR za daný rok řešení a požadavky na další rok Část DA Dílčí zpráva o rešení grantového projektu za rok 2003 Registrační číslo: 203/02/0764 Řešitel: Příjemce (název a adresa): prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. Ústav chemických procesů AV ČR, Rozvojová

Více

Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU

Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU Závěrečná zpráva o řešení grantu Fondu rozvoje VŠ č. 446/2003 Název projektu: Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU Zprávu předkládají: PhDr. Iva Horová prof. ing.

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva Název projektu: Řešitel: Nové metody práce s databázovými daty dokumentujícími díla moderní architektury z hlediska dějin a vývoje architektury. Srba Jaromír Ing. arch. Informace o řešení

Více