Amway ČR simulace distributorské sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amway ČR simulace distributorské sítě"

Transkript

1 vypracoval únor 25

2 1 Abstrakt Tato práce pojednává o statistickém modelu, který jsem vytvořil za účelem simulace chování distributorské obchodní sítě společnosti Amway ČR co do počtu jejích členů, přičemž je respektován jak fakt, že někteří distributoři systém opuštějí, tak skutečnost, že velikost distributorské pyramidy je omezena saturací(nasycením). Budou zde uvedeny předpoklady a základní principy tohoto statistického modelu. Zmíním se též o závěrech, které ze simulace plynou. 2 Předpoklady Tato práce si dala za cíl pomocí statistického modelu nasimulovat expanzi distributorské sítě společnosti Amway ČR. Pro kontrolu a nastavení parametrů(charakteristik) tohoto modelu byly uvažovány následující předpoklady: 1. SpolečnostAmwayČRzahájilasvojíčinnostvlednuroku1994 1, 2. mělaněkdyvobdobílet21až23cca3distributorů, 3. mělazahospodářskýrok2obrat381kč[1], 4. mělavroce23o3%většíobratnežvroce Saturacetrhunastanepro2až3distributorůvobchodnísítiAmwayČR,tj. cca5%trhu(=3distributorů/6produktivníčastpopulacečr 1%). Předpoklady, především bod 2, se mohou sice zdát nedostačující, na první pohled možná až komické, nicméně je třeba si uvědomit, že jsem si nekladl za cíl namodelovat chování členské základny společnosti Amway ČR zcela exaktně, nýbrž jen orientačně, aby bylo patrné jak přibližně to v této společnosti chodí. 3 Geometrický model Často slýcháme ve spojitosti s víceúrovňovým marketingem(multi Level Marketing MLM) obavy z geometrického nárůstu počtu členů, vznesené především kritiky tohoto obchodního systému. Autoři vycházejí zpravidla z představy tvaru pyramidy a předpokládají, že za jednotku času(zpravidla jeden měsíc) dojde k tomu, že v nejnižším patře pyramidy je každým distributorem tzv. nasponzorováno průměrně x nových distributorů v případě společnosti Amway ČR, tzv. nezávislých vlastníků podnikání(nvp). Celkový počet lidí zapojených v MLM celkem pak geometricky narůstá a rychle dosahuje nesmyslných mezníků jako například počtu obyvatel České republiky apod. Celkový počet distributorů v pyramidě dle výše naznačeného geometrického modelu po n-tém měsíci od zahájení činnosti MLM lze vyjádřit součtem geometrické řady celkem = n mesic= x mesic = x + x 1 + x 2 + +x n, (1) kde x je průměrný počet nových distributorů nasponzorovaných jednotlivými distributory v nejnižším patře pyramidy v jenom měsíci. Konkretizujme předpoklad dle bodu 2 následovně: Společnost Amway ČR dosáhla roku 22, tj. po 16 měsících své činnosti, počtu 25 distributorů. Potom by v geometrickém modelu 1 Veskutečnostitomubyloažvbřeznu1994[1],cožjealevzledemkcelkovémusledovanémučasovémuobdobí nepodstatné. 2

3 dle(1)museloplatit,že x. =1,7266.Cožznamená,žebypřibližně93,7%distributorůvnejnižším patře pyramidy každý měsíc zasponzorovalo jednoho nového člena a zbývající distributoři členy dva. Geometrický model navíc nepředpokládá možnost dalšího sponzorování distributorů ve vyšších patrech a tudíž by mělo v celé pyramidě 93,7% distributorů nasponzorovanou jen jednu osobu a zbývajících 7,3% osoby dvě, což neopodvídá realitě. Navíc zkoumali-li bychom další vývoj počtu distributorů, zjistili bychom, že díky tomu, že tento model nerespektuje saturaci ani distributory, kteří opouštějí pyramidu, dochází k rychlému nárůstu počtu distributorů vdalšíchletech.napříkladvroce25bybylovamwaybyznysuzapojenona312lidí,tj. dle předpokladu 4 by nastala saturace, a v prvním čtvrtletí roku 29 by byli všichni občané České republiky včetně kojenců distributory společnosti Amway ČR. Jezřejmé,žegeometrickýmodeljesicevelminázorný,cožjedůvodpročsesnímkritici MLM tak rádi ohánějí, nicméně přívrženci Amway ČR ho snadno vyargumentovávají ztrátami, tj. tím, že ne všichni tenhle byznys pochopí a opouštěje pyramidu se vzdají možnosti naplnění svých snů. 4 Statistický model 4.1 Princip Narozdíl od geometrického modelu, který přesně definuje o kolik se rozšíří distributorská základna za jednotku času, je můj statistický model distributorské sítě společnosti Amway ČR založen na detailní simulaci celé pyramidy. Jinými slovy, zvolil jsem takovou koncepci, kdy spravuji každého distributora jednotlivě. Vím kolik by každý distributor chtěl nasponzorovat lidí, vím kolik lidí už nasponzoroval a koho přesně. Znám dobu účasti každého distributora v síti. Každý měsíc(zvolená elementární časová jednotka) rozhodnu, zda a popřípadě kolik lidí každý jednotlivý distributor nasponzoruje. Každý měsíc rovněž rozhodnu o tom, zda daný distributor opustíobchodnísíť,čivnízůstane.akonečněbudu-lichtít,dokážinazákladědatzesimulace na konci každého měsíce nakreslit přesné schéma pyramidy. Důraz jsem tedy kladl na počet distributorů a jeho časovou změnu. Stranou mého zájmu zůstal obrat vytvořený distributorskou sítí i jiné s financemi spojené údaje. Na základě parametrů(charakteristik) mého statistického modelu dochází k náboru(sponzoringu) nových členů a k odchodu distributorů z obchodní sítě. Respektována je i saturace trhu s přihlédnutím k předpokladu dle bodu 5. K simulaci distributorské sítě byl využit program Matlab 7. Náhodné procesy jsou řešeny kvalitním generátorem pseudonáhodných čísel implementovaným v tomto programu. 4.2 Charakteristiky modelu Skutečnost, že je můj model statistický znamená, že rozhodující výpočty jsou v něm prováděny náhodně. Nikdo neví, co se v daný okamžik stane. Známé je jen tzv. rozložení pravdědobnosti, které budu v této práci nazývat též charakteristikou modelu. Vše si vysvětleme na první charakteristice mého statistického modelu. Tou je rozložení pravděpodobnosti zasponzorování určitého počtu osob jedním distributorem za jeden měsíc viz obrázek 1. Uvedu příklad. Je prováděna kalkulace počtu osob zasponzorovaných distributorem X. Jak jsemjižnaznačil,neníjednoznačněznámo,kolikosobtobude.jistévšakje,ževprůměru uvšechdistributorů(atudížiudistributorax)budev5%případůdocházetktomu,žeza jeden měsíc nenasponzorují vůbec nikoho, v 42,3% případů, že nasponzorují právě jednu osobu, v7,44%právědvěakonečněv,2%případů,ženasponzorujíprávětřiosobydodistributorské sítě. 3

4 Rozlozeni pravdepodobnosti P() zasponzorovani urciteho poctu lidi jednim distributorem za jeden mesic %.4 42,3 %.35.3 P() ,44 %.15.1,2 % Pocet zasponzorovanych lidi za jeden mesic Obrázek 1: Rozložení pravděpodobnosti zasponzorovaných distributorů Pravdepodobnost P(), ze konkretni distributor bude chtit primo zasponzorovat prave dany pocet lidi.25 21,2 % 2,9 %.2 16, % 15,3 %.15 P() 8,9 % 8,2 %.1.5 3,7 % 1,4 % 3,3 % 1,2 % Cileny pocet celkove primo zasponzorovanych lidi Obrázek 2: Rozložení pravděpodobnosti cíleného počtu přímo zasponzorovaných distributorů 4

5 .45.4 Pravdepodobnost P(), ze distributor v danem mesici opusti prodejni sit v zavislosti na poctu podrizenych osob 4, % 38,1 % , % P() ,9 % Celkovy pocet distributorovi podrizenych osob Obrázek 3: Rozložení pravděpodobnosti opuštění sítě 1 Respektovani saturace.9.8 Koeficient nasyceni trhu Celkovy aktualni pocet distributoru v siti Obrázek 4: Znázornění saturace trhu 5

6 Charakteristiky statistického modelu dle obrázku 1 bylo využito při stanovování počtu nasponzorovaných osob(tzv. nábor), resp. nárůstu členů obchodní sítě v jednom měsíci. Další charakteristikou statistického modelu je tzv. cílený celkový počet přímo zasponzorovaných distributorů viz obrázek 2. Tento parametr, vlastní každému distributorovi v mém statistickém modelu, říká, kolik lidí chce mít tento distributor přímo pod sebou. Cílený počet celkově zasponzorovaných osob je náhodně vygenerován při začlenění nového člena do distributorské sítě. Je-li cílený počet stanoven například na hodnotu 5, pak se daný distributor snaží sponzorovat nové distributory pouze do okamžiku, kdy dosáhne počtu pěti přímo zasponzorovaných osob; přičemž nemá zájem ani o jednu další osobu navíc. Během výpočtů je sice možné, žetentodistributorbudemítpřímopodsebouvícejak5osob,aletopouzevdůsledkuzdědění distributorů po svém přímém podřízeném distributorovi, který odchází ze sítě. Rozložení pravděpodobnosti je tedy uvedeno na obrázku 2. Jak je patrné, nejvíce distributorů bude chtít přímo zasponzorovat 5 či 6 osob. Budou však i tací, kteří budou chtít zasponzorovat jednu osobu či naopak osob deset. Další důležitou charakteristikou modelu, která byla využita při rozhodování o tom, zda distributor odejde z obchodní sítě, je rozložení pravděpodobnosti, že daný distributor opustí v konkrétnímměsícisíťvzhledemkcelkovémupočtulidí,kteříjsouvpyramiděpodním,resp.vjeho sponzorské linii viz obrázek 3. Z obrázku je patrné, že distributor opouští síť pouze pokud mápodsebounejvýšetřiosoby.pokudmápodseboujižosobyčtyřiavíce,distributorskousíť neopouští. Poslední charakteristikou statistického modelu je závislost vynesená na obrázku 4, která byla využita k respektování saturace trhu. Tj. situace, kdy už na trhu nebude zájem o účast v distributorské síti Amway ČR. Příčinou saturace je jednak očividně klesající šance na výraznější úspěch, resp. vybudování rozsáhlejší vlastní sponzorské linie. Dále je třeba uvážit to, že ne všichni mají zájem být v jakémkoliv byznysu. Jednoduše někdo nechce, protože už je v tom tolik lidí, jiný proto,žesimyslí,žetopronějnení,dalšípakzprincipuatp.myslímsi,že5%populacečr v produktivním věku, deklarovaných jako předpoklad v bodě 5, je velmi optimistické očekávání. Dle závislosti na obrázku 4 bylo korigováno rozložení pravděpodobnosti zasponzorování určitého počtu osob(původně dle obrázku 1) s rostoucím počtem distributorů Amway klesá úspěšnost sponzoringu a rozložení pravděpodobnosti opuštění sítě(původně dle obrázku 3) s rostoucím počtem distributorů roste procento lidí, kteří tento byznys opouštějí. Všechny čtyři uvedené charakteristiky modelu, resp. jim odpovídající rozložení pravděpodobností, byly zvoleny empiricky na základě racionálního úsudku s pozdější korekcí, která přiblížila chování statistického modelu realitě. 4.3 Naměřená data Před uveřejněním výsledků je třeba říci, že vzhledem k tomu, že se jedná o statistický model, je konkrétní vývoj distributorské základny pokaždé jiný, pokaždé jedinečný. Nicméně model samozřejmě vykazuje principielně stejné chování(což je to, oč zde běží); jen konkrétní hodnoty počtu distributorů se mohou lišit. Ostatně, kdybyste se vrátili do roku 1994 a znovu nastartovali Amway byznys v České republice, myslíte si, že by se vyvíjel naprosto stejně? Nikoliv. Mohlo by v tom být zapojeno například již dvakrát tolik lidí, nebo klidně polovina. Vždyť v časovém horizontu deseti, jedenácti let, je to nic. Promyslete si to. Dále bude tedy prezentován právě jeden výsledek simulace, který číselnými hodnotami dobře odpovídá vzneseným předpokladům. Simulace byla zahájena s jedním distributorem v lednu roku Poté byl periodicky opakován měsíční cyklus s následujícím režimem: 6

7 1. Analýza saturace trhu; výpočet koeficientu saturace(nasycení) trhu s uvážením počtu distributorů v obchodní síti dle závislosti na obrázku Ztráty(odpad); vyřazení distributorů z obchodní sítě na základě náhodného procesu s respektováním charakteristiky dle obrázku 3 a koeficientu saturace s rostoucím počtem distributorů v síti je vyřazováno relativně více lidí(zdůrazňuji, že relativně, nikoliv absolutně, což je samozřejmé). Sponzorská linie po distributorovi, který opustil pyramidu, je přiřazena jeho sponzorovi. 3. Nábor; rozšíření členské základny s pravděpodobností nasponzorování určitého počtu lidí jedním distributorem dle charakteristiky na obrázku 1. Respektován je cílený počet přímo zasponzorovaných osob každého distributora a koeficient nasycení trhu s rostoucím počtemčlenůpyramidyklesápravděpodobnostnasponzorováníjedné 2,dvouatříosobapravděpodobnost nenasponzorování žádné osoby úměrně tomu roste tak, aby byla splněna podmínka, že celkový součet pravděpodobností je roven 1%. Při začleňování nové osoby do sítě je dle charakteristiky na obrázku 2 stanoven cílený počet přímo zasponzorovaných lidí touto osobou. 4. Statistika; analýza změn v distributorské síti v uplynulém měsíci. Statistické údaje jsou ukládány do souboru pro možnost pozdějšího zpracování. VýpočetbylznačněnáročnýnavýpočetnítechnikuanaPCsprocesoremIntelCeleron TM 2,4GHz,256MBRAMtrval6,5hodiny.Výsledkyjsouuvedenynaobrázcích5až8. Graf na obrázku 5 ukazuje vývoj celkového počtu distributorů v letech 1994 až 29. Jak vidíme, mezi roky 21 a 22 skutečně míjí třiceti tisícovou hranici, dle předpokladu v bodě 2. Dále je z pomyslné obalové křivky patrné, že zpočátku rychle narůstající počet distributorů, známý z geometrického modelu je přibližně od roku 24 tlumen blížící se saturací trhu. Můj statistický model tedy nezkolabuje jako model geometrický; celkový počet distributorů po mnoha desítkách let dosáhne 5% populace České republiky v produktivním věku dle předpokladu vbodě5. Graf uvedený na obrázku 6 doplňuje předchozí graf a udává relativní nárůst distributorské sítě oproti předchozímu roku. Dle očekávání po divokém nárůstu účastníků pyramidy následuje pomalý pokles relativního přírůstku až k hranici jednotek procent, který je znovu zapříčiněn saturací trhu. Znovu si můžeme povšimnout, že v letech 22, 23 je relativní přírůstek distributorské základny(a můžeme se s velkou pravděpodobností domnívat, že i celkový obrat společnosti AmwayČR)roven25a3% srovnejtespředpoklademdlebodu4. Údajevynesenévgrafechnaobrázcích5a6jsouuvedenyvtabulce1. Velmi zajímavé zjištění přináší obrázek 7. Na něm jsou společně vyneseny tři roční statistiky. První a nejvyšší(modrý) sloupeček odpovídá celkovému počtu distributorů v obchodní síti společnosti Amway ČR a koresponduje tak přímo se závislostí na obrázku 5. Druhý(zelený) sloupeček odpovídá celkovému počtu osob, které byly v daném roce nasponzorovány do sítě. A konečně třetí poslední(červený) sloupeček odpovídá celkovému počtu distributorů, kteří opustili v daném roce obchodní síť. Rozdíl počtu nasponzorovaných osob a počtu odpadlých distributorů vztažený k počtu nasponzorovaných osob, tzv. relativní přírůstek, vypočtený vždy po každém měsíci činnosti distributorské sítě, je uveden na obrázku 8 do poloviny roku 1997 je relativní přírůstek zavádějící (velké relativní kolísání počtu členů pyramidy v počátcích její činnosti) a proto byl nahrazen hodnotou 3%. Je vidět, že s narůstající distributorskou základnou je měsíční relativní přírůstek zanedbatelný, resp. pod 5% znovu důsledek saturace. 2 Např. při koeficientu nasycení trhu rovnému,7 je pravděpodobnost nasponzorování jedné osoby rovna 42,3%,7. =29,6%;analogickyseměníipravděpodobnostipronasponzorovánídvouatříosob. 7

8 12 Pocet distributoru v obchodni siti spolecnosti Amway CR simulace 1 Celkovy pocet distributoru v siti Rok Obrázek 5: Časová závislost celkového počtu distributorů Relativni rocni prirustek distributoru obchodni site, tj. (rok x rok x 1 )/rok x.1 % 8 7 Relativni prirustek distributoru [%] Rok Obrázek 6: Znázornění vývoje ročního relativního přírůstku počtu distributorů 8

9 12 1 Rocni bilance poctu distributoru obchodni site spolecnosti Amway CR simulace Celkovy pocet distributoru Pocet novych distributoru Pocet odpadlych distributoru 8 Pocet lidi Rok Obrázek 7: Vývoj celkového počtu, zasponzorovaných a odpadlých distributorů 35 Relativni mesicni prirustek clenu obchodni site, tj. (nabrani odchozi)/nabrani.1 % 3 25 Prirustek [%] Rok Obrázek 8: Znázornění vývoje měsíčního relativního přírůstku počtu distributorů 9

10 Cojenaposledníchdvoukomentovanýchobrázcíchpřekvapující,jeohromný obrat prvních řad.jetojakásiobřífiltracelidí,kdykvantumosobdopyramidyvstoupíajenotrochumíň lidívystoupí.tento filtrovaný objemjedánpředevšímvelikostínáboru(sponzoringu)nových členů, jehož charakteristika byla zvolena, řekl bych, více než střízlivě. Vzpomínáte si? 5% distributorů za jeden měsíc nikoho nesežene a 42,3% distributorů sežene jednoho člověka... Procenta se navíc s narůstající distributorskou základnou mění ve prospěch neúspěšného náboru (viz výše). To je přeci směšné! Vždyť kolik se obecně mezi distributory Amway ČR předpokládá, ženasponzorujetelidízajedenměsíc? Půlkučlověka jakozde?? Rok Celkový počet distributorů Relativní přírůstek distributorů / , , , , , , , , , , , , , , ,93 Tabulka1:Datavynesenánaobrázcích5a6 Ztráty, odpad distributorů je potom nezbytný ke korekci celkové velikosti distributorské sítě (a s tímto vědomím byla volena charakteristika uvedená na obrázku 3). Jinak by to dopadlo jako u geometrického modelu, tj. nesmyslnou expanzí členské základny. Pozn.: Pro lepší pochopení údajů vynesených v grafech na obrázku 7 zde nyní uvedu a stručně okomentuji část měsíčního výpisu vývoje distributorské sítě. Cílem je hlubší porozumění statistickému modelu. Předně je třeba uvědomit si obecný fakt, že byť se distributor, který podepsal roční smlouvu s Amway ČR například v květnu roku 22 rozhodne opustit síť v prosinci téhož roku, bude ve statistikách společnosti Amway ČR figurovat až do dubna roku 23, kdy bude z důvodu neprodloužení své smlouvy na další rok oficiálně vyřazen z distributorské sítě a tudíž izestatistik.tutoskutečnostjedůležitésiuvědomitproto,abybyljasnývztahmezigrafyna obrázcích5,6a7atabulkou2. Tabulka 2 uvádí detailní vývoj distributorské sítě v roce 22. Nyní stručně k obsahu tabulkyajejíkorespondencisgrafyuvedenýminaobrázku7.sloupeček Celkem udávácelkový početdistributorůvobchodnísítivdanémměsíci.sloupeček Nábor uvádícelkovýpočetosob zasponzorovanýchvdanémměsíciakonečněsloupeček Odpad udávácelkovýpočetdistributorů, kteří se v daném měsíci rozhodli skoncovat s činností distributora společnosti Amway ČR. Vztah mezi čísly uvedenými v buňkách tabulky je následující. V lednu roku 22 bylo v obchodní síti 667 distributorů. V únoru 2599 distributorů odešlo a 2762 osob bylo zasponzorováno. Na konciúnoratedyvobchodnísítibylo623distributorů(= ).Ročníbilance 1

11 Počty distributorů Měsíc Celkem Nábor Odpad Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Tabulka 2: Detailní výpis stavu měsíčních změn počtu distributorů v roce 22 sepakudělánásledovně.celkový odpad (zarok22roven35632)jedánsoučtemodpadlých distributorůzaledenažprosinecdanéhoroku;stejnějetomuivpřípaděsloupce Nábor (za rok 22 roven ). Změna celkové počtu distributorů s uvážením celkového počtu distributorůvprosinciroku21rovnému5798 jetedyrovna811(= , 35632).Do grafůnaobrázcích5,6a7bylvšakzískáncelkovýpočetdistributorůjakosoučet Odpadu zacelýrokacelkovéhopočtudistributorůvprosincidanéhoroku(vroce22tedy43733 (= ) srovnejshodnotouvtabulce1) atozdůvoduvysvětlenéhonazačátku této poznámky. 5 Doslov Chtěl bych otevřeně deklarovat, že jsem si plně vědom toho, že výše popsaný statistický model trpí četnými neduhami, že reálné poměry ve společnosti distributorů Amway ČR podléhají ijinýmvlivůmnežjentěm,kteréjsemvesvémmodeluuvažoval.přestosimyslím,žejsem zvolil model a jeho charakteristiky tak, aby do značné míry korespondovaly s realitou. Za nejpodstatnější však považuji principielní řád v distributorské síti, který ze simulace vyplynul, tj. především obrovský nábor a současně odpad lidí ve spodních patrech pyramidy adáleskutečnost,žedíkysaturacineplatí,žejejedno,kdysedosítězapojíte snarůstající členskou základnou drasticky klesá šance na vytvoření větší vlastní sponzorské linie a tudíž dosažení ideálu distributorů Amway ČR tzv. finanční nezávislosti. Rovněž procento lidí, kteří tuto práci vydrží dělat dlouhodobě značně klesá s dobou života obchodní sítě. Na vašem vlastním uvážení ponechám závěry ohledně upřímnosti propagandy šířené distributoryspolečnostiamwayjakožemůžetevzítjednato,žetonejlepší,comůžeteudělatje do toho vstoupit(přirozeně kdykoliv tenhle byznys bude mít neuvěřitelnou budoucnost!), že pokud budete odhodlaní budete moci vydělávat třeba až několik set tisíc korun na hodinu ať pracujetečinikoliv,žejetonejefektivnějšízpůsobjakvyužítsvůjčasažejevlastněsuper,že jenadvámitoliklidí,protoževámmákdoporaditavšetudížbudeopoznánísnažšíakonečně, žeproto,žetofungujemně(jsemboháčnavrškupyramidy)budetourčitěfungovativám[2]. Okomentované zdrojové kódy rád každému na požádání poskytnu. Rovněž tak je možné vznést dotazy na mojí osobu ohledně nejasností v mém výkladu, požádat o detailnější vysvětlení činnosti modelu, apod. Obracejte se na mě prostřednictvím mých webových stránek richardstary.wz.cz(možnost anonymního zaslání připomínek) nebo přímo na 11

12 Použité informační zdroje [1] Amway ČR Webovské stránky, [2] Čížek Roman Vypadá to dobře, ale... propagační audiokazeta předního distributora společnosti Amway ČR, 24 12

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Základní provize v systému MLM ZetClub

Základní provize v systému MLM ZetClub Základní provize v systému MLM ZetClub Každý prodejce může pod sebou zaregistrovat dalšího prodejce, ten zas dalšího atd. Každý prodejce, tedy může být buď zaregistrován přímo pod firmou, nebo má nad sebou

Více

Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3. Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4

Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3. Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4 Obsah Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3 Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4 Graf č. 3.: Celkový počet ohrožených osob únor 2012... 5 Graf č. 4.:

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

rok počet obyvatel 27,1 30,9 34,8 38,6 43,4 49,4 56,4 62,4 68,3 74,9 82,0

rok počet obyvatel 27,1 30,9 34,8 38,6 43,4 49,4 56,4 62,4 68,3 74,9 82,0 4.5.5 Trendy I Předpoklady: 040503 Pedagogická poznámka: Pokud nechcete zbytečně ztrácet čas tím, že žáci přepisují tabulku do sešitu, je lepší je vytisknout a rozdat. Pedagogická poznámka: Grafy pro příklady

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Statistické softwarové systémy projekt

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Statistické softwarové systémy projekt Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Statistické softwarové systémy projekt Analýza časové řady Analýza počtu nahlášených trestných činů na území ČR v letech 2000 2014 autor:

Více

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Konference Vytápění Třeboň 2015 19. až 21. května 2015 OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Ing. Petr Komínek 1, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc 2 ANOTACE Většina realizovaných

Více

5. Sociální zabezpečení

5. Sociální zabezpečení 5. Sociální zabezpečení Další z genderově citlivých oblastí je sociální zabezpečení. Je třeba si uvědomit, že sociální zabezpečení zahrnuje mj. vyplácení ů a že podíl ců v populaci se neustále zvyšuje.

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

Marketingový plán společnosti Winalite International pro zahraniční trhy

Marketingový plán společnosti Winalite International pro zahraniční trhy Marketingový plán společnosti Winalite International pro zahraniční trhy 1. Způsoby vstupu do firmy Revidovaná verze z června 2011 Noví distributoři si mohou vybrat každou ze čtyř pozic / statusů: Stříbrný

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

SEMINÁRNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY SEMINÁRNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY PETROHRADSKÝ PARADOX TEREZA KIŠOVÁ 4.B 28.10.2016 MOTIVACE: K napsání této práce mě inspiroval název tématu. Když jsem si o petrohradském paradoxu zjistila nějaké informace

Více

2012 / Bez obav - Zvládnu to sám

2012 / Bez obav - Zvládnu to sám 2012 / 2013 - Bez obav - Zvládnu to sám leden 2012 ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út únor 2012 st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Nájemné bydlení Radka Vašíčková Vývoj nájemného bydlení po roce 1989 se musel transformovat na podmínky tržní ekonomiky. Probíhala

Více

Roční statistika projektu HOP

Roční statistika projektu HOP Roční statistika projektu HOP Jak jistě mnozí víte, projekt HOP se zabývá sledováním a zaznamenáváním halových jevů pozorovaných nad Českou republikou. Uplynul opět jeden rok a my vám můžeme představit

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c.

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c. 2. Efektivnost využívání zdrojů - výsledky podnikání 2.1 Vývoj a strukturální změny účetní přidané hodnoty Ve sledovaném období vzrostla účetní přidaná hodnota (dále jen přidaná hodnota) ve sféře nefinančních

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Vznikají při zkoumání vztahů kvalitativních resp. diskrétních znaků Jedná se o analogii s korelační analýzou spojitých znaků Přitom předpokládáme, že každý prvek populace

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY Studijní obor: 23-41 - M/1 Strojírenství Zaměření: Předmět: Matematika Ročník: 4. Počet hodin týdně: 4 Počet hodin celkem: Tento plán vychází z rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Fyzikální geodézie 2/7 Gravitační potenciál a jeho derivace

Více

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY Statistika Statistický soubor Statistická jednotky Statistický znak STATISTIKA Vědní obor, který se zabývá hromadnými jevy Hromadné jevy

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.0/1.5.00/4.018 Šablona III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY INOVACE_Hor015 Vypracoval(a), dne Mgr.

Více

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1,25 hodiny

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1,25 hodiny Fyzikální praktikum III 15 3. PROTOKOL O MĚŘENÍ V této kapitole se dozvíte: jak má vypadat a jaké náležitosti má splňovat protokol o měření; jak stanovit chybu měřené veličiny; jak vyhodnotit úspěšnost

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu Jméno: Marek Handl Datum: 3. 2. 29 Cvičení: Pondělí 9: Zadání Prozkoumejte citlivost metod

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Diskrétní náhodná veličina

Diskrétní náhodná veličina Lekce Diskrétní náhodná veličina Výsledek náhodného pokusu může být vyjádřen slovně to vede k zavedení pojmu náhodného jevu Výsledek náhodného pokusu můžeme někdy vyjádřit i číselně, což vede k pojmu náhodné

Více

Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví

Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví 1. Cíle analýzy Tato zpráva byla vypracována na základě analýzy zakázek veškerých zadavatelů dle zákona 137/2006, o veřejných zakázkách, získaných z Informačního

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V. 1 Pracovní úkoly 1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V. 2. Změřte substituční metodou vnitřní odpor

Více

Pearsonův korelační koeficient

Pearsonův korelační koeficient I I.I Pearsonův korelační koeficient Úvod Předpokládejme, že náhodně vybereme n objektů (nebo osob) ze zkoumané populace. Často se stává, že na každém z objektů měříme ne pouze jednu, ale několik kvantitativních

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu

Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu Jan Hraba, Vladimír Hulík (MŠMT, oddělení analytické) Klára Hulíková Tesárková (PřF UK, katedra demografie a geodemografie)

Více

SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY. Michal Dorda. VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy

SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY. Michal Dorda. VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy 1 Úvod V běžné technické praxi se velice často setkáváme s tzv. systémy hromadné obsluhy aniž

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ing. Jan Pavel, Ph.D. Transparency International - Česká republika o.p.s Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor projektu:

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

UKAZATELÉ VARIABILITY

UKAZATELÉ VARIABILITY UKAZATELÉ VARIABILITY VÝZNAM Porovnejte známky dvou studentek ze stejného předmětu: Studentka A: Studentka B: Oba soubory mají stejný rozsah hodnoty, ale liší se známky studentky A jsou vyrovnanější, jsou

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Řízení projektů. Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT

Řízení projektů. Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT Řízení projektů Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT 1 Úvod základní pojmy Projekt souhrn činností, které musí být všechny realizovány, aby byl projekt dokončen Činnost

Více

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky)

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) 2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) Statistika musí výsledky své práce převážně číselná data prezentovat (publikovat, zveřejňovat) jednoduše, srozumitelně a přitom výstižně.

Více

Forex Outlook GBPUSD

Forex Outlook GBPUSD Forex Outlook GBPUSD 11.12. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD a napsal jsem, že: můj náhled na trh AUDUSD mírně shortový. V nadcházejícím týdnu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník a oktáva 3 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak StatSoft Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak V tomto článečku si uděláme exkurzi do teorie regresní analýzy a detailně se podíváme na jeden jediný diagnostický graf. Jedná se o graf Předpovědi

Více

Cvičení 12: Binární logistická regrese

Cvičení 12: Binární logistická regrese Cvičení 12: Binární logistická regrese Příklad: V roce 2014 konalo státní závěrečné zkoušky bakalářského studia na jisté fakultě 167 studentů. U každého studenta bylo zaznamenáno jeho pohlaví (0 žena,

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Čerpací stanice pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Čerpací stanice pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Čerpací stanice pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2007 odbor surovinové a energetické politiky oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Rozdíl rizik zbytečného signálu v regulačním diagramu (I,MR) a (xbar,r)

Rozdíl rizik zbytečného signálu v regulačním diagramu (I,MR) a (xbar,r) Rozdíl rizik zbytečného signálu v regulačním diagramu (I,MR) a (xbar,r) Bohumil Maroš 1. Úvod Regulační diagram je nejefektivnější nástroj pro identifikaci stability, resp. nestability procesu. Vhodně

Více

MI-PAA. úkol č.3. Řešení problému batohu dynamickým programováním, metodou větví a hranic a aproximativním algoritmem

MI-PAA. úkol č.3. Řešení problému batohu dynamickým programováním, metodou větví a hranic a aproximativním algoritmem Jakub Holý holyjak1@fit.cvut.cz MI-PAA úkol č.3 Řešení problému batohu dynamickým programováním, metodou větví a hranic a aproximativním algoritmem Zadání Naprogramujte řešení problému batohu: 1. metodou

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního centra

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

=10 =80 - =

=10 =80 - = Protokol č. DĚDIČNOST KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ) Jednorozměrné rozdělení fenotypové charakteristiky (hodnoty) populace ) Vícerozměrné rozdělení korelační a regresní počet pro dvě sledované vlastnosti

Více

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice 7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí Jednou z úloh statistiky je odhad (výpočet) hodnot statistického znaku x i,

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

Matematika I (KMI/PMATE)

Matematika I (KMI/PMATE) Přednáška první aneb Úvod do matematické analýzy Funkce a její vlastnosti Úvod do matematické analýzy Osnova přednášky pojem funkce definice funkce graf funkce definiční obor funkce obor hodnot funkce

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více