GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP"

Transkript

1 ŘÁD KLUBU FM GROUP

2 1. SLOVNÍK 1.1. Body Body udělované za nákup Produktů Obchodním partnerem. Každý měsíc jsou Body vynulovány a sbírají se od začátku. O seznamu bodovaných Produktů a počtu Bodů, udělovaných za nákup daného Produktu od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, uvědomuje FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka Obchodní partnery takovým způsobem, aby se před každou podanou objednávkou mohli seznámit s počtem Bodů, udělovaných v dané době za jejich nákup Etický kodex dokument, jehož cílem je, mimo jiné, stanovení etických standardů chování Obchodních partnerů; 1.3. Klub FM GROUP (Síť FM GROUP, Síť) souhrn Obchodních partnerů; 1.4. Marketingový plán souhrn pravidel, které, mimo jiné, určují podmínky nezbytné k tomu, aby Obchodní partneři dosáhli dané Úrovně efektivity a taktéž výpočet Provizí za dosažení dané Úrovně efektivity; 1.5. Obchodní partner (Distributor) subjekt, který na základě smlouvy o účasti v Klubu FM GROUP (Smlouva, Partnerská smlouva) spolupracuje s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou; 1.6. Obchodní partner (Distributor) FM GROUP Czech & Slovakia subjekt, který na základě Smlouvy spolupracuje s FM GROUP Czech & Slovakia; 1.7. Pobočka FM GROUP (Pobočka) subjekt odlišný od FM GROUP Czech & Slovakia, který vykonává obchodní činnost v oblasti přímého prodeje produktů FM GROUP v systému MLM a poskytuje služby na základě franšízové smlouvy, uzavřené s FM GROUP World; 1.8. Produkty FM GROUP (Produkty) produkty, které jsou v obchodním styku nabízeny pod Značkou FM GROUP; 1.9. Registrující Obchodní partner, který fakticky doporučil spolupráci s FM GROUP Czech & Slovakia, napomohl ke vstupu do Klubu FM GROUP; Řád tento Řád Klubu FM GROUP, který je nedílnou součástí Smlouvy; Sponzor Obchodní partner, který se ve Struktuře nachází přímo nad jiným Obchodním partnerem a je v Žádosti o přijetí do Klubu FM GROUP určený jako Sponzor; Startovací sada sada vybraných vzorků Produktů FM GROUP spolu se vzdělávacími a reklamními materiály Značka FM GROUP veškerá vlastnická práva FM GROUP World ke značkám: FM GROUP, FM GROUP FOR HOME, FM GROUP MAKE UP, FM FEDERICO MAHORA, FEDERICO MAHORA MAHORA, FM, FM GROUP World a ke vzoru AURILE, stejně jako veškerá autorská práva k dílům, používaná v materiálech pod Značkou FM GROUP, rozšiřovaných ve všech oblastech a veškerými způsoby; Ostatní pojmy použité v tomto Řádu je třeba chápat v souladu s významy uvedenými v Marketingovém plánu nebo Etickém kodexu. 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP 2.1. Obchodním partnerem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 16 let, právnická osoba, nebo organizační jednotka, která má právní subjektivitu, stejně jako osoba s hospodářskou činností Kandidát, který má zájem vstoupit do Klubu FM GROUP (prostřednictvím uzavření Smlouvy): 1) předá FM GROUP Czech & Slovakia jedno vlastnoručně podepsané vyhotovení Žádosti o přijetí do Klubu FM GROUP (formulář Žádosti je zpřístupněn prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia); nebo 2) předá FM GROUP Czech & Slovakia nabídku na uzavření Smlouvy prostřednictvím vyplnění registračního formuláře on-line na internetové stránce: nebo 3) předá FM GROUP Czech & Slovakia nabídku na uzavření Smlouvy prostřednictvím odeslání vyplněné Žádosti em nebo faxem (do dne uzavření Smlouvy získává kandidát status Podmíněného partnera). Do 30 dnů ode dne zaregistrování Smlouvy u FM GROUP Czech & Slovakia, dodá Pobočce vlastnoručně podepsaný originál Smlouvy. A provede nákup Startovací sady a v Žádosti nebo on-line registračním formuláři uvede připojené číslo Startovací sady (netýká se Odběratelů, kteří nemusí nakupovat startovací sadu a uvádět číslo Startovací sady, zároveň však nemohou budovat strukturu) Podmíněný partner získává oprávnění k objednávání Produktů a k sponzorování nových kandidátů na Obchodní partnery s tím, že Odběratel nemůže být Sponzorem. Podmíněný partner nemá nárok na Provizi, ani ve formě slevy, ani ve formě odměny Podmíněný partner má povinnost ve lhůtě 30 dnů od odeslání Žádosti em nebo faxem zaslat FM GROUP Czech & Slovakia jeden podepsaný exemplář Žádosti nebo prostřednictvím kliknutí na aktivační odkaz, odeslaný na ovou adresu uvedenou v Žádosti, potvrdit vůli stát se Obchodním partnerem. Pokud dojde k marnému uplynutí lhůty bez splnění této povinnosti, podmíněné členství v Klubu FM GROUP zaniká FM GROUP Czech & Slovakia stejně tak jako Pobočka může odmítnout uzavření Smlouvy, v případech kdy: a) ještě neuplynulo období 6 měsíců od zániku členství, o kterém hovoří ustanovení bodu tohoto Řádu; b) kandidát na místo Obchodního partnera již byl Smluvně svázán s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, a tato Smlouva s ním byla ukončena z důvodu porušení ustanovení Řádu, Marketingového plánu, Etického kodexu nebo jiných závazných pravidel působení v Síti; c) kandidát na Obchodního partnera již je Smluvně svázán s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou; d) kandidát na Obchodního partnera používá nepravdivé osobní údaje; 2.6. Kandidát může být současně Smluvní stranou pouze s FM GROUP Czech & Slovakia nebo pouze s jednou z Poboček. Nicméně Obchodní partner, který by chtěl uzavřít Smlouvu s jinou Pobočkou (např. z důvodu stěhování do jiné země), může vypovědět dosavadní Smlouvu a má možnost pokračovat v činnosti s využitím dosavadního Partnerského čísla, pod podmínkou: a) uvedení toho záměru ve výpovědi Smlouvy, b) podání žádosti o uzavření Smlouvy jiné Pobočce a uzavření s ní Smlouvy, ve lhůtě maximálně 14 dnů Obchodní partner může disponovat pouze jedním Partnerským číslem, pokud není v Řádu nebo Marketingovém plánu uvedeno něco jiného Obchodní partneři, kteří jsou společníky v osobní společnosti podle občanského zákoníku nebo podílníky civilní společnosti a kteří před dnem podali písemnou žádost o přidělení společného Čísla, jsou považováni za jednoho Obchodního partnera, což především znamená, že z hlediska jejich závazků jsou solidárními dlužníky a z hlediska jejich pohledávek jsou solidárními věřiteli Práva a povinnosti Obchodního partnera nemohou být přeneseny na jinou osobu a nepřecházejí na třetí osoby v jiných případech, s výjimkou situace, kdy: a) jeden ze společníků/ podílníků osobní společnosti nebo civilní společnosti, kteří žádali o přidělení společného Čísla, přestal být společníkem nebo podílníkem této společnosti. V tom případě zbylí společníci pokračují v činnosti, s využitím Čísla, patřícího původně všem společníkům, b) přechod práv a povinností nastává účinkem právních předpisů, c) strany určily, že práva a povinnosti, vyplývající ze Smlouvy, přecházejí na dědice. 3. ZÁSADY A PODMÍNKY PŮSOBENÍ V KLUBU FM GROUP 3.1. Všeobecné podmínky: FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka uskutečňuje prodej Produktů výhradně ve prospěch Obchodních partnerů Obchodní partner nakupuje Produkty od FM GROUP Czech & Slovakia a od Pobočky za Partnerské ceny Za nákup určených Produktů od FM GROUP Czech & Slovakia nebo od Pobočky, získává Obchodní partner body V každém roce platnosti Smlouvy (tj. 12 měsíců od dne uzavření Smlouvy, a dále každých 12 měsíců od výročí jejího uzavření) má Obchodní partner FM GROUP Czech & Slovakia provést nákup bodovaných Produktů s hodnotou nejméně 150,00 Bodů, aby nedošlo k zániku Smlouvy Dosažení jedné z Úrovní efektivity, určené Marketingovým plánem, znamená pro Obchodního partnera vznik oprávnění na Provizi ve formě slevy nebo odměny, udělované (vyplácené) prostřednictvím buď FM GROUP Czech & Slovakia anebo Pobočky, v závislosti na tom, zda Obchodní partner uzavřel Smlouvu s FM GROUP Czech & Slovakia nebo s Pobočkou Obchodní partner získává oprávnění k Provizi spojené s daným Registračním číslem za daný Měsíc, v případě provedení bodovaných nákupů v tomto Měsíci ve výši, určené v platném Marketingovém plánu Jestliže Pobočka přizná Obchodnímu partnerovi FM GROUP Czech & Slovakia body, v souladu s pravidly dohodnutými mezi FM GROUP

3 World a Pobočkou, budou tyto body představovat - v počtu nepřekračujícím 550,80 bodů za Měsíc - základ pro výpočet Provize pro Obchodního partnera FM GROUP Czech & Slovakia prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia tak, jako by byly přiznány prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia. V případě přiznání bodů prostřednictvím Pobočky v rozporu s pravidly, které jsou uvedeny v předchozí větě, je za vyplacení Provize zodpovědná výlučně Pobočka, která tyto body přiznala Obchodní partner má povinnost včas odebírat zásilky s objednanými Produkty a hradit za ně příslušné platby a v případě neodebrání objednaných Produktů uhradit reálné náklady vynaložené FM GROUP Czech & Slovakia v souvislosti s neodebranými a objednanými Produkty. FM GROUP Czech & Slovakia má právo odečíst Obchodnímu partnerovi výše uvedené náklady z Provizí vypočítaných pro tohoto Partnera přes FM GROUP Czech & Slovakia. Neodebrání zásilky, obsahující objednané Produkty a její navrácení FM GROUP Czech & Slovakia bude považováno za odstoupení od prodejní Smlouvy týkající se vrácených Produktů. FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka má právo odmítnout realizaci objednávky Obchodního partnera, který porušil povinnosti, určené v první výše uvedené větě Obchodní partner není zaměstnancem, jednatelem, agentem ani komisionářem FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, ani Pobočky, stejně tak není zástupcem těchto subjektů z jiného titulu, ledaže by se strany výslovně a písemně dohodly jinak. V souvislosti s tímto není Obchodní partner oprávněn vykonávat jakoukoliv činnost a zejména brát na sebe jakékoliv závazky jménem a vůči FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, nebo Pobočce. Obchodní partner nemůže používat jména nebo názvy, které by ukazovaly nebo naznačovaly, že je zaměstnancem, jednatelem, řídící osobou nebo osobou konající ve jménu nebo ve prospěch FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky Při přímém prodeji Produktů, stejně jako při poskytování reklamních služeb Sítě a Produktů FM GROUP a také při propagaci Produktů, může Obchodní partner používat Značku FM GROUP pouze podle pravidel dohodnutých s FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner má povinnost poskytovat zákazníkům informace o Síti FM GROUP, dostupnosti, cenách a vlastnostech Produktů poctivým způsobem a v souladu s údaji, obdrženými od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, obsaženými v aktuálních informačních, reklamních a propagačních materiálech, připravených prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, se zřetelem na skutečnost, že Produkty jsou originálními výrobky FM GROUP World. Obchodní partner nesmí uvádět v omyl odběratele Produktů Obchodní partner má povinnost zdržet se aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočky nebo Produktů, zejména šíření informací, které by mohly způsobit škodu FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočce, stejně jako jiným subjektům, zejména v důsledku nezákonného užití názvů jejich produktů. Obchodní partner nemůže využívat Síť, působení a účast v Klubu FM GROUP k propagaci, marketingu, reklamě, prodeji jakýchkoliv jiných produktů nebo služeb třetích osob, stejně jako jakýchkoliv jiných subjektů, či organizací (nezávisle na tom, zda je jejich činnost formalizovaná, nebo neformalizovaná) Obchodní partner, který provádí prodej Produktů FM GROUP, je nesmí nabízet v obchodech, kioscích, na stáncích ani v žádných jiných stálých, organizovaných místech maloobchodního prodeje, ani žádným jiným způsobem, který je v rozporu s podstatou přímého prodeje Podmínky týkající se Obchodních partnerů s různým statusem: Obchodní partner může v Síti FM GROUP působit jako: a) Prodejce, tj. Obchodní partner, věnující se činnosti v oblasti přímého prodeje Produktů a poskytování reklamních služeb Sítě a Produktů FM GROUP, jestliže uzavře s FM GROUP Czech & Slovakia smlouvu o vedení přímého prodeje a poskytování reklamních služeb. Smlouva nemůže být uzavřena s Podmíněným partnerem. Prodejce má nárok na Provizi ve formě odměny nebo slevy b) Networker, tj. Obchodní partner, který je fyzickou osobou, nakupuje Produkty pro vlastní potřebu a poskytuje reklamní služby Sítě a Produktů, přičemž se nevěnuje obchodní činnosti přímému prodeji produktů. Networker má nárok na Provizi ve formě odměny nebo slevy c) Odběratel, tj. Obchodní partner, který uzavírá Smlouvu, jež je zároveň prohlášením, že Odběratel bude provádět nákupy Produktů výlučně pro vlastní potřebu, případně pro blízké osoby. V případě kandidáta na Obchodního partnera, který má zájem o získání statusu Odběratele, není vyžadován nákup Startovací sady. Odběratel nemůže být Sponzorem. Nutnou podmínkou k tomu, aby Odběratel získal status Prodejce nebo Networkera, je kromě uzavření odpovídající Smlouvy nebo dodání odpovídajícího prohlášení, provedení nákupu Startovací sady. Provize je Odběrateli poskytována výhradně ve formě slevy Obchodní partner, jež je fyzickou osobou a provádí nákup Produktů, které jsou objednávány na dálku, a které nejsou přímo spojeny s jeho obchodní nebo pracovní činností, může ve lhůtě 14 dnů od obdržení zásilky s objednanými Produkty, Startovacími sadami nebo jinými materiály odstoupit od prodejní smlouvy, pod podmínkou navrácení zboží v neporušeném stavu, pokud byla změna nutná v běžném řízení. Prohlášení o odstoupení musí mít písemnou podobu a musí být odesláno před uplynutím 14ti denní lhůty, o které pojednává předchozí věta. Obchodní partner má povinnost vrátit FM GROUP Czech & Slovakia zboží, které je předmětem odstoupení od prodejní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Veškeré napočítané body Obchodního partnera a všech ostatních účastníků Sítě FM GROUP za prodej Produktů, které je předmětem odstoupení od prodejní smlouvy, o kterém pojednává tento bod výše, budou odečteny od celkového počtu jimi nashromážděných bodů. Korekce provizí těchto Obchodních partnerů v souvislosti s odstoupením od prodejní smlouvy a vrácením zboží ze strany Obchodního partnera proběhne v Měsíci, ve kterém FM GROUP Czech & Slovakia obdrží prohlášení o odstoupení od prodejní smlouvy. Jestliže v důsledku korekce bodů budou Obchodnímu partnerovi napočítané záporné body, FM GROUP Czech & Slovakia bude oprávněna k vyrovnání nezávisle vypočítané Provize. Právo odstoupit od smlouvy, které je popsáno výše, se týká pouze Produktů zakoupených Obchodním partnerem od FM GROUP Czech & Slovakia. 4. Soubor opatření spojených s porušením povinností Obchodní partnera 4.1. Ve vztahu k Obchodnímu partnerovi FM GROUP Czech & Slovakia, který porušuje pravidla Řádu, Marketingového plánu, Etického kodexu nebo jiná závazná pravidla působení v Síti, stanovená FM GROUP Czech & Slovakia, oznámená a známá Obchodním partnerům, nebo k Obchodnímu partnerovi, který neplní své závazky, FM GROUP Czech & Slovakia může použít následující pravomoci: zbavit Obchodního partnera práva na sponzorství a doporučování nových Obchodních partnerů na dobu neurčitou nebo určitou, což bude uvedeno v obsahu výpovědi; dočasně vypovědět (pozastavit) právní vztah, který jej spojuje s Obchodním partnerem, na dobu nejvýše 6 měsíců. Výše uvedená výpověď má za následek zejména ztrátu možnosti provádění nákupů v FM GROUP Czech & Slovakia nebo v Pobočkách, a také pozastavení možnosti poskytovat ve prospěch FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky reklamní služby Sítě a Produktů FM GROUP, čímž pro Obchodního partnera bude pozastaven nárok na Provizi během doby pozastavení; ukončit Smlouvu a jiné smlouvy spojující daného Obchodního partnera s FM GROUP Czech & Slovakia bez výpovědní lhůty a vyškrtnutí Obchodního partnera z Databáze, v případech, že Obchodní partner porušil ustanovení v bodě Řádu, 4.2. Řádu a ustanovení v bodě II-IV Etického kodexu; zbavit Obchodního partnera práva účastnit se školení, kurzů a setkání, organizovaných FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočkou, nebo FM GROUP World a zbavit práva účastnit se motivačních programů vyhlašovaných FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočkou nebo FM GROUP World Pravomoci popsané v bodě 4.1. výše, mohou být uplatněny rovněž ve vztahu k Obchodnímu partnerovi, který provádí činnosti, které mají přimět jiného Obchodního partnera k ukončení Smlouvy, spojující jej s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, k ukončení působení v dosavadní Skupině nebo k zahájení působení v jiné Skupině. 5. PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP 5.1. Obchodní partner je oprávněn rozvázat

4 Smlouvu prostřednictvím jeho výpovědi, obsahující všechny náležitosti vyplývající z právních předpisů, s týdenní výpovědní lhůtou, s tím, že Smlouva je účinná do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď podána FM GROUP Czech & Slovakia je oprávněna rozvázat Smlouvu s Obchodním partnerem ze závažných důvodů s týdenní výpovědní lhůtou, s tím, že Smlouva je účinná do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď podána. Závažnými důvody se rozumí porušení pravidel Obchodním partnerem určených v bodě Řádu, 4.2. Řádu a ustanovení v bodě II-IV Etického kodexu. V případě, kdy je druhou smluvní stranou právnická osoba, není výše zmíněné udání závažného důvodu vyžadováno Obchodní partner, který uzavřel Smlouvu s FM GROUP Czech & Slovakia, může od ní kdykoliv odstoupit s okamžitou účinností cestou jednostranného prohlášení vůle; ve lhůtě 14 dnů od podání prohlášení o odstoupení od Smlouvy může odstupující uzavřít smlouvu o odprodeji zboží ve prospěch FM GROUP Czech & Slovakia za 90% kupní ceny Produktů zakoupených v období 6 měsíců před odstoupením od Smlouvy: Produktů a Startovacích sad a všech ostatních informačně-instruktážních, reklamních materiálů, vzorků, prezentačních a propagačních sad, pod podmínkou jejich navrácení ve stavu umožňujícím další prodej nebo využití v souladu s jejich určením. Odstupující od Smlouvy současně vrátí Provize, získané v souvislosti se zakoupením zboží odprodávaného FM GROUP Czech & Slovakia ve výsledku odstoupení. Zároveň dojde k přepočítání Provizí nebo bodů získaných účastníky Sítě FM GROUP v souvislosti se zakoupeným zbožím Obchodním partnerem, odprodávaného ve výsledku odstoupení. V případech uzavření Smlouvy s Pobočkou FM GROUP se tato oprávnění týkají případů, stanovených právními předpisy státu, kde má Pobočka své sídlo Platnost Smlouvy končí v případě stažení souhlasu Obchodního partnera se zpracováním jeho osobních údajů Platnost Smlouvy ve vztahu ke společníkovi v osobní společnosti podle občanského zákoníku nebo podílníkovi civilní společnosti, jejíž všichni členové podali žádost o přidělení jednoho Čísla, končí okamžikem ukončení statusu společníka nebo podílníka této společnosti Platnost Smlouvy ve vztahu k Obchodnímu partnerovi jako právnické osobě nebo organizační jednotce s právní subjektivitou končí okamžikem vyškrtnutí z příslušného registru Ukončení Smlouvy znamená automatické rozvázání všech ostatních smluv, uzavřených mezi Obchodním partnerem a FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou Opětovné vstoupení do Klubu FM GROUP pro osobu, která přestala být Obchodním partnerem v souvislosti s ukončením Smlouvy, je možné po uplynutí 6-ti měsíců od ukončení členství, s výhradou bodu 5.9. níže Za výjimečných okolností může buď FM GROUP Czech & Slovakia anebo Pobočka opětovně uzavřít Smlouvu s osobou, se kterou došlo k ukončení Smlouvy před uplynutím 6-ti měsíční lhůty, o které pojednává předchozí bod Vedení Skupiny Obchodních partnerů, vytvořené Obchodním partnerem, jehož Smlouva vypršela, přechází na bezprostředně nejbližšího Sponzora Obchodního partnera, jehož členství bylo ukončeno, s výhradou, že za výjimečných okolností může FM GROUP Czech & Slovakia vedení Skupiny poskytnout jinému subjektu než bezprostřednímu Sponzorovi. Sponzor je oprávněn a povinen provádět činnost s využitím Čísla Obchodního partnera, jehož členství bylo ukončeno, ledaže nedosáhl v žádném ze 6 měsíců před jejím ukončením Úrovně efektivity odpovídající Marketingovému plánu - ve výši nejméně 12%. V tomto posledním případě není Sponzor oprávněn provádět činnost s využitím Čísla Obchodního partnera, jehož členství bylo ukončeno. Sponzor rovněž není oprávněn využívat Číslo Podmíněného partnera, jehož členství bylo ukončeno z důvodu včasného nedoručení dokumentů, o kterých pojednává bod 2.4. výše a s tím související neuzavření Smlouvy Obchodní partner vyjadřuje souhlas s přenesením práv a povinností, vyplývajících z této Smlouvy na Pobočku FM GROUP pro případ vypršení franšízové smlouvy, spojující FM GROUP World s FM GROUP Czech & Slovakia. Prohlášení ve věci přenesení práv a povinností na Pobočku FM GROUP ve jménu FM GROUP Czech & Slovakia může podat také FM GROUP World. V případě přenesení práv a povinností, vyplývajících z této Smlouvy na Pobočku si Obchodní partner ponechává své dosavadní Číslo. Ustanovení z bodu 5.8. se nevztahuje na případy, o kterých pojednává tento bod. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1. Tento Řád upravuje právní vztahy mezi FM GROUP Czech & Slovakia a Obchodním partnerem FM GROUP Czech & Slovakia. Ustanovení Řádů jiných Poboček mohou odlišně upravovat některé otázky, řešené ustanoveními tohoto Řádu Ve své činnosti FM GROUP Czech & Slovakia používá Etický kodex, který je dostupný po přihlášení na internetové stránce www. fmgroupcz.com, stejně jako v FM GROUP Czech & Slovakia na adrese: Drahobejlova 2391/13, Praha V záležitostech neupravených ustanoveními tohoto Řádu se řídí ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku FM GROUP Czech & Slovakia může ze závažných důvodů provést změny Řádu, Marketingového plánu, Etického kodexu a také jiných dokumentů, které upravují vzájemné vztahy mezi Obchodním partnerem a FM GROUP Czech & Slovakia. Za závažné důvody se považuje zavedení Úrovně odlišné od současných, zavedení nového zboží do prodeje v Síti, získání oprávnění k užívání obchodní značky, nezbytnost zavedení změn v pravidlech výpočtu Provizí, nezbytnost přizpůsobení ustanovení Řádu závazným právním předpisům, nezbytnost úpravy pravidel týkajících se členství v Klubu FM GROUP dosud neobsažených v Řádu, a vyvolávajících neshody nebo pochybnosti jejích uplatňování Obchodními partnery, zavedení prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nových funkčních, organizačních nebo technických řešení, modifikace nebo změna počítačového systému, pomocí kterého FM GROUP Czech & Slovakia realizuje svoje závazky vůči Obchodním partnerům Obchodní partner FM GROUP Czech & Slovakia bude oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanou změnou Řádu ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informace. Nepředání nesouhlasu v podobě stanovené předpisy ve výše uvedené lhůtě se považuje za vyjádření souhlasu s navrhovanou změnou. Vyjádření nesouhlasu s navrhovanou změnou Řádu ve výše uvedené lhůtě se považuje za vypovězení Smlouvy.

5 Czech & Slovakia FM GROUP WORLD Z Á Ř Í FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (komanditní společnost), ul. Żmigrodzka 247, Wrocław, DIČ: , Obchodní rejstřík: , Obvodní soud pro Vratislav Fabryczna ve Vratislavi, VI. Oddělení národního soudního registru, 2014.

ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah úpravy 1.1. Cílem Etického kodexu členů Klubu FM GROUP (dále jen Kodex ) je stanovení etických standardů chování členů Klubu FM GROUP,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro veškeré smlouvy uzavřené mezi FM GROUP a členy Klubu FM GROUP.

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro veškeré smlouvy uzavřené mezi FM GROUP a členy Klubu FM GROUP. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FM GROUP Czech & Slovakia 1. Úvodní ustanovení (definice pojmů) 1.1. Definice pojmů Pod FM GROUP se rozumí společnost FM GROUP Czech & Slovakia s. r. o. se sídlem v Nupakách,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 27248801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) I. Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) I. Všeobecné podmínky Všeobecné obchodní podmínky (VOP) I. Všeobecné podmínky 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových), objednávky (dále též foto/video zakázka) a potvrzení

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více