GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP"

Transkript

1 ŘÁD KLUBU FM GROUP

2 1. SLOVNÍK 1.1. Body Body udělované za nákup Produktů Obchodním partnerem. Každý měsíc jsou Body vynulovány a sbírají se od začátku. O seznamu bodovaných Produktů a počtu Bodů, udělovaných za nákup daného Produktu od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, uvědomuje FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka Obchodní partnery takovým způsobem, aby se před každou podanou objednávkou mohli seznámit s počtem Bodů, udělovaných v dané době za jejich nákup Etický kodex dokument, jehož cílem je, mimo jiné, stanovení etických standardů chování Obchodních partnerů; 1.3. Klub FM GROUP (Síť FM GROUP, Síť) souhrn Obchodních partnerů; 1.4. Marketingový plán souhrn pravidel, které, mimo jiné, určují podmínky nezbytné k tomu, aby Obchodní partneři dosáhli dané Úrovně efektivity a taktéž výpočet Provizí za dosažení dané Úrovně efektivity; 1.5. Obchodní partner (Distributor) subjekt, který na základě smlouvy o účasti v Klubu FM GROUP (Smlouva, Partnerská smlouva) spolupracuje s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou; 1.6. Obchodní partner (Distributor) FM GROUP Czech & Slovakia subjekt, který na základě Smlouvy spolupracuje s FM GROUP Czech & Slovakia; 1.7. Pobočka FM GROUP (Pobočka) subjekt odlišný od FM GROUP Czech & Slovakia, který vykonává obchodní činnost v oblasti přímého prodeje produktů FM GROUP v systému MLM a poskytuje služby na základě franšízové smlouvy, uzavřené s FM GROUP World; 1.8. Produkty FM GROUP (Produkty) produkty, které jsou v obchodním styku nabízeny pod Značkou FM GROUP; 1.9. Registrující Obchodní partner, který fakticky doporučil spolupráci s FM GROUP Czech & Slovakia, napomohl ke vstupu do Klubu FM GROUP; Řád tento Řád Klubu FM GROUP, který je nedílnou součástí Smlouvy; Sponzor Obchodní partner, který se ve Struktuře nachází přímo nad jiným Obchodním partnerem a je v Žádosti o přijetí do Klubu FM GROUP určený jako Sponzor; Startovací sada sada vybraných vzorků Produktů FM GROUP spolu se vzdělávacími a reklamními materiály Značka FM GROUP veškerá vlastnická práva FM GROUP World ke značkám: FM GROUP, FM GROUP FOR HOME, FM GROUP MAKE UP, FM FEDERICO MAHORA, FEDERICO MAHORA MAHORA, FM, FM GROUP World a ke vzoru AURILE, stejně jako veškerá autorská práva k dílům, používaná v materiálech pod Značkou FM GROUP, rozšiřovaných ve všech oblastech a veškerými způsoby; Ostatní pojmy použité v tomto Řádu je třeba chápat v souladu s významy uvedenými v Marketingovém plánu nebo Etickém kodexu. 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP 2.1. Obchodním partnerem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 16 let, právnická osoba, nebo organizační jednotka, která má právní subjektivitu, stejně jako osoba s hospodářskou činností Kandidát, který má zájem vstoupit do Klubu FM GROUP (prostřednictvím uzavření Smlouvy): 1) předá FM GROUP Czech & Slovakia jedno vlastnoručně podepsané vyhotovení Žádosti o přijetí do Klubu FM GROUP (formulář Žádosti je zpřístupněn prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia); nebo 2) předá FM GROUP Czech & Slovakia nabídku na uzavření Smlouvy prostřednictvím vyplnění registračního formuláře on-line na internetové stránce: nebo 3) předá FM GROUP Czech & Slovakia nabídku na uzavření Smlouvy prostřednictvím odeslání vyplněné Žádosti em nebo faxem (do dne uzavření Smlouvy získává kandidát status Podmíněného partnera). Do 30 dnů ode dne zaregistrování Smlouvy u FM GROUP Czech & Slovakia, dodá Pobočce vlastnoručně podepsaný originál Smlouvy. A provede nákup Startovací sady a v Žádosti nebo on-line registračním formuláři uvede připojené číslo Startovací sady (netýká se Odběratelů, kteří nemusí nakupovat startovací sadu a uvádět číslo Startovací sady, zároveň však nemohou budovat strukturu) Podmíněný partner získává oprávnění k objednávání Produktů a k sponzorování nových kandidátů na Obchodní partnery s tím, že Odběratel nemůže být Sponzorem. Podmíněný partner nemá nárok na Provizi, ani ve formě slevy, ani ve formě odměny Podmíněný partner má povinnost ve lhůtě 30 dnů od odeslání Žádosti em nebo faxem zaslat FM GROUP Czech & Slovakia jeden podepsaný exemplář Žádosti nebo prostřednictvím kliknutí na aktivační odkaz, odeslaný na ovou adresu uvedenou v Žádosti, potvrdit vůli stát se Obchodním partnerem. Pokud dojde k marnému uplynutí lhůty bez splnění této povinnosti, podmíněné členství v Klubu FM GROUP zaniká FM GROUP Czech & Slovakia stejně tak jako Pobočka může odmítnout uzavření Smlouvy, v případech kdy: a) ještě neuplynulo období 6 měsíců od zániku členství, o kterém hovoří ustanovení bodu tohoto Řádu; b) kandidát na místo Obchodního partnera již byl Smluvně svázán s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, a tato Smlouva s ním byla ukončena z důvodu porušení ustanovení Řádu, Marketingového plánu, Etického kodexu nebo jiných závazných pravidel působení v Síti; c) kandidát na Obchodního partnera již je Smluvně svázán s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou; d) kandidát na Obchodního partnera používá nepravdivé osobní údaje; 2.6. Kandidát může být současně Smluvní stranou pouze s FM GROUP Czech & Slovakia nebo pouze s jednou z Poboček. Nicméně Obchodní partner, který by chtěl uzavřít Smlouvu s jinou Pobočkou (např. z důvodu stěhování do jiné země), může vypovědět dosavadní Smlouvu a má možnost pokračovat v činnosti s využitím dosavadního Partnerského čísla, pod podmínkou: a) uvedení toho záměru ve výpovědi Smlouvy, b) podání žádosti o uzavření Smlouvy jiné Pobočce a uzavření s ní Smlouvy, ve lhůtě maximálně 14 dnů Obchodní partner může disponovat pouze jedním Partnerským číslem, pokud není v Řádu nebo Marketingovém plánu uvedeno něco jiného Obchodní partneři, kteří jsou společníky v osobní společnosti podle občanského zákoníku nebo podílníky civilní společnosti a kteří před dnem podali písemnou žádost o přidělení společného Čísla, jsou považováni za jednoho Obchodního partnera, což především znamená, že z hlediska jejich závazků jsou solidárními dlužníky a z hlediska jejich pohledávek jsou solidárními věřiteli Práva a povinnosti Obchodního partnera nemohou být přeneseny na jinou osobu a nepřecházejí na třetí osoby v jiných případech, s výjimkou situace, kdy: a) jeden ze společníků/ podílníků osobní společnosti nebo civilní společnosti, kteří žádali o přidělení společného Čísla, přestal být společníkem nebo podílníkem této společnosti. V tom případě zbylí společníci pokračují v činnosti, s využitím Čísla, patřícího původně všem společníkům, b) přechod práv a povinností nastává účinkem právních předpisů, c) strany určily, že práva a povinnosti, vyplývající ze Smlouvy, přecházejí na dědice. 3. ZÁSADY A PODMÍNKY PŮSOBENÍ V KLUBU FM GROUP 3.1. Všeobecné podmínky: FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka uskutečňuje prodej Produktů výhradně ve prospěch Obchodních partnerů Obchodní partner nakupuje Produkty od FM GROUP Czech & Slovakia a od Pobočky za Partnerské ceny Za nákup určených Produktů od FM GROUP Czech & Slovakia nebo od Pobočky, získává Obchodní partner body V každém roce platnosti Smlouvy (tj. 12 měsíců od dne uzavření Smlouvy, a dále každých 12 měsíců od výročí jejího uzavření) má Obchodní partner FM GROUP Czech & Slovakia provést nákup bodovaných Produktů s hodnotou nejméně 150,00 Bodů, aby nedošlo k zániku Smlouvy Dosažení jedné z Úrovní efektivity, určené Marketingovým plánem, znamená pro Obchodního partnera vznik oprávnění na Provizi ve formě slevy nebo odměny, udělované (vyplácené) prostřednictvím buď FM GROUP Czech & Slovakia anebo Pobočky, v závislosti na tom, zda Obchodní partner uzavřel Smlouvu s FM GROUP Czech & Slovakia nebo s Pobočkou Obchodní partner získává oprávnění k Provizi spojené s daným Registračním číslem za daný Měsíc, v případě provedení bodovaných nákupů v tomto Měsíci ve výši, určené v platném Marketingovém plánu Jestliže Pobočka přizná Obchodnímu partnerovi FM GROUP Czech & Slovakia body, v souladu s pravidly dohodnutými mezi FM GROUP

3 World a Pobočkou, budou tyto body představovat - v počtu nepřekračujícím 550,80 bodů za Měsíc - základ pro výpočet Provize pro Obchodního partnera FM GROUP Czech & Slovakia prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia tak, jako by byly přiznány prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia. V případě přiznání bodů prostřednictvím Pobočky v rozporu s pravidly, které jsou uvedeny v předchozí větě, je za vyplacení Provize zodpovědná výlučně Pobočka, která tyto body přiznala Obchodní partner má povinnost včas odebírat zásilky s objednanými Produkty a hradit za ně příslušné platby a v případě neodebrání objednaných Produktů uhradit reálné náklady vynaložené FM GROUP Czech & Slovakia v souvislosti s neodebranými a objednanými Produkty. FM GROUP Czech & Slovakia má právo odečíst Obchodnímu partnerovi výše uvedené náklady z Provizí vypočítaných pro tohoto Partnera přes FM GROUP Czech & Slovakia. Neodebrání zásilky, obsahující objednané Produkty a její navrácení FM GROUP Czech & Slovakia bude považováno za odstoupení od prodejní Smlouvy týkající se vrácených Produktů. FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka má právo odmítnout realizaci objednávky Obchodního partnera, který porušil povinnosti, určené v první výše uvedené větě Obchodní partner není zaměstnancem, jednatelem, agentem ani komisionářem FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, ani Pobočky, stejně tak není zástupcem těchto subjektů z jiného titulu, ledaže by se strany výslovně a písemně dohodly jinak. V souvislosti s tímto není Obchodní partner oprávněn vykonávat jakoukoliv činnost a zejména brát na sebe jakékoliv závazky jménem a vůči FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, nebo Pobočce. Obchodní partner nemůže používat jména nebo názvy, které by ukazovaly nebo naznačovaly, že je zaměstnancem, jednatelem, řídící osobou nebo osobou konající ve jménu nebo ve prospěch FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky Při přímém prodeji Produktů, stejně jako při poskytování reklamních služeb Sítě a Produktů FM GROUP a také při propagaci Produktů, může Obchodní partner používat Značku FM GROUP pouze podle pravidel dohodnutých s FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner má povinnost poskytovat zákazníkům informace o Síti FM GROUP, dostupnosti, cenách a vlastnostech Produktů poctivým způsobem a v souladu s údaji, obdrženými od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, obsaženými v aktuálních informačních, reklamních a propagačních materiálech, připravených prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, se zřetelem na skutečnost, že Produkty jsou originálními výrobky FM GROUP World. Obchodní partner nesmí uvádět v omyl odběratele Produktů Obchodní partner má povinnost zdržet se aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočky nebo Produktů, zejména šíření informací, které by mohly způsobit škodu FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočce, stejně jako jiným subjektům, zejména v důsledku nezákonného užití názvů jejich produktů. Obchodní partner nemůže využívat Síť, působení a účast v Klubu FM GROUP k propagaci, marketingu, reklamě, prodeji jakýchkoliv jiných produktů nebo služeb třetích osob, stejně jako jakýchkoliv jiných subjektů, či organizací (nezávisle na tom, zda je jejich činnost formalizovaná, nebo neformalizovaná) Obchodní partner, který provádí prodej Produktů FM GROUP, je nesmí nabízet v obchodech, kioscích, na stáncích ani v žádných jiných stálých, organizovaných místech maloobchodního prodeje, ani žádným jiným způsobem, který je v rozporu s podstatou přímého prodeje Podmínky týkající se Obchodních partnerů s různým statusem: Obchodní partner může v Síti FM GROUP působit jako: a) Prodejce, tj. Obchodní partner, věnující se činnosti v oblasti přímého prodeje Produktů a poskytování reklamních služeb Sítě a Produktů FM GROUP, jestliže uzavře s FM GROUP Czech & Slovakia smlouvu o vedení přímého prodeje a poskytování reklamních služeb. Smlouva nemůže být uzavřena s Podmíněným partnerem. Prodejce má nárok na Provizi ve formě odměny nebo slevy b) Networker, tj. Obchodní partner, který je fyzickou osobou, nakupuje Produkty pro vlastní potřebu a poskytuje reklamní služby Sítě a Produktů, přičemž se nevěnuje obchodní činnosti přímému prodeji produktů. Networker má nárok na Provizi ve formě odměny nebo slevy c) Odběratel, tj. Obchodní partner, který uzavírá Smlouvu, jež je zároveň prohlášením, že Odběratel bude provádět nákupy Produktů výlučně pro vlastní potřebu, případně pro blízké osoby. V případě kandidáta na Obchodního partnera, který má zájem o získání statusu Odběratele, není vyžadován nákup Startovací sady. Odběratel nemůže být Sponzorem. Nutnou podmínkou k tomu, aby Odběratel získal status Prodejce nebo Networkera, je kromě uzavření odpovídající Smlouvy nebo dodání odpovídajícího prohlášení, provedení nákupu Startovací sady. Provize je Odběrateli poskytována výhradně ve formě slevy Obchodní partner, jež je fyzickou osobou a provádí nákup Produktů, které jsou objednávány na dálku, a které nejsou přímo spojeny s jeho obchodní nebo pracovní činností, může ve lhůtě 14 dnů od obdržení zásilky s objednanými Produkty, Startovacími sadami nebo jinými materiály odstoupit od prodejní smlouvy, pod podmínkou navrácení zboží v neporušeném stavu, pokud byla změna nutná v běžném řízení. Prohlášení o odstoupení musí mít písemnou podobu a musí být odesláno před uplynutím 14ti denní lhůty, o které pojednává předchozí věta. Obchodní partner má povinnost vrátit FM GROUP Czech & Slovakia zboží, které je předmětem odstoupení od prodejní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Veškeré napočítané body Obchodního partnera a všech ostatních účastníků Sítě FM GROUP za prodej Produktů, které je předmětem odstoupení od prodejní smlouvy, o kterém pojednává tento bod výše, budou odečteny od celkového počtu jimi nashromážděných bodů. Korekce provizí těchto Obchodních partnerů v souvislosti s odstoupením od prodejní smlouvy a vrácením zboží ze strany Obchodního partnera proběhne v Měsíci, ve kterém FM GROUP Czech & Slovakia obdrží prohlášení o odstoupení od prodejní smlouvy. Jestliže v důsledku korekce bodů budou Obchodnímu partnerovi napočítané záporné body, FM GROUP Czech & Slovakia bude oprávněna k vyrovnání nezávisle vypočítané Provize. Právo odstoupit od smlouvy, které je popsáno výše, se týká pouze Produktů zakoupených Obchodním partnerem od FM GROUP Czech & Slovakia. 4. Soubor opatření spojených s porušením povinností Obchodní partnera 4.1. Ve vztahu k Obchodnímu partnerovi FM GROUP Czech & Slovakia, který porušuje pravidla Řádu, Marketingového plánu, Etického kodexu nebo jiná závazná pravidla působení v Síti, stanovená FM GROUP Czech & Slovakia, oznámená a známá Obchodním partnerům, nebo k Obchodnímu partnerovi, který neplní své závazky, FM GROUP Czech & Slovakia může použít následující pravomoci: zbavit Obchodního partnera práva na sponzorství a doporučování nových Obchodních partnerů na dobu neurčitou nebo určitou, což bude uvedeno v obsahu výpovědi; dočasně vypovědět (pozastavit) právní vztah, který jej spojuje s Obchodním partnerem, na dobu nejvýše 6 měsíců. Výše uvedená výpověď má za následek zejména ztrátu možnosti provádění nákupů v FM GROUP Czech & Slovakia nebo v Pobočkách, a také pozastavení možnosti poskytovat ve prospěch FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky reklamní služby Sítě a Produktů FM GROUP, čímž pro Obchodního partnera bude pozastaven nárok na Provizi během doby pozastavení; ukončit Smlouvu a jiné smlouvy spojující daného Obchodního partnera s FM GROUP Czech & Slovakia bez výpovědní lhůty a vyškrtnutí Obchodního partnera z Databáze, v případech, že Obchodní partner porušil ustanovení v bodě Řádu, 4.2. Řádu a ustanovení v bodě II-IV Etického kodexu; zbavit Obchodního partnera práva účastnit se školení, kurzů a setkání, organizovaných FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočkou, nebo FM GROUP World a zbavit práva účastnit se motivačních programů vyhlašovaných FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočkou nebo FM GROUP World Pravomoci popsané v bodě 4.1. výše, mohou být uplatněny rovněž ve vztahu k Obchodnímu partnerovi, který provádí činnosti, které mají přimět jiného Obchodního partnera k ukončení Smlouvy, spojující jej s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, k ukončení působení v dosavadní Skupině nebo k zahájení působení v jiné Skupině. 5. PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP 5.1. Obchodní partner je oprávněn rozvázat

4 Smlouvu prostřednictvím jeho výpovědi, obsahující všechny náležitosti vyplývající z právních předpisů, s týdenní výpovědní lhůtou, s tím, že Smlouva je účinná do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď podána FM GROUP Czech & Slovakia je oprávněna rozvázat Smlouvu s Obchodním partnerem ze závažných důvodů s týdenní výpovědní lhůtou, s tím, že Smlouva je účinná do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď podána. Závažnými důvody se rozumí porušení pravidel Obchodním partnerem určených v bodě Řádu, 4.2. Řádu a ustanovení v bodě II-IV Etického kodexu. V případě, kdy je druhou smluvní stranou právnická osoba, není výše zmíněné udání závažného důvodu vyžadováno Obchodní partner, který uzavřel Smlouvu s FM GROUP Czech & Slovakia, může od ní kdykoliv odstoupit s okamžitou účinností cestou jednostranného prohlášení vůle; ve lhůtě 14 dnů od podání prohlášení o odstoupení od Smlouvy může odstupující uzavřít smlouvu o odprodeji zboží ve prospěch FM GROUP Czech & Slovakia za 90% kupní ceny Produktů zakoupených v období 6 měsíců před odstoupením od Smlouvy: Produktů a Startovacích sad a všech ostatních informačně-instruktážních, reklamních materiálů, vzorků, prezentačních a propagačních sad, pod podmínkou jejich navrácení ve stavu umožňujícím další prodej nebo využití v souladu s jejich určením. Odstupující od Smlouvy současně vrátí Provize, získané v souvislosti se zakoupením zboží odprodávaného FM GROUP Czech & Slovakia ve výsledku odstoupení. Zároveň dojde k přepočítání Provizí nebo bodů získaných účastníky Sítě FM GROUP v souvislosti se zakoupeným zbožím Obchodním partnerem, odprodávaného ve výsledku odstoupení. V případech uzavření Smlouvy s Pobočkou FM GROUP se tato oprávnění týkají případů, stanovených právními předpisy státu, kde má Pobočka své sídlo Platnost Smlouvy končí v případě stažení souhlasu Obchodního partnera se zpracováním jeho osobních údajů Platnost Smlouvy ve vztahu ke společníkovi v osobní společnosti podle občanského zákoníku nebo podílníkovi civilní společnosti, jejíž všichni členové podali žádost o přidělení jednoho Čísla, končí okamžikem ukončení statusu společníka nebo podílníka této společnosti Platnost Smlouvy ve vztahu k Obchodnímu partnerovi jako právnické osobě nebo organizační jednotce s právní subjektivitou končí okamžikem vyškrtnutí z příslušného registru Ukončení Smlouvy znamená automatické rozvázání všech ostatních smluv, uzavřených mezi Obchodním partnerem a FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou Opětovné vstoupení do Klubu FM GROUP pro osobu, která přestala být Obchodním partnerem v souvislosti s ukončením Smlouvy, je možné po uplynutí 6-ti měsíců od ukončení členství, s výhradou bodu 5.9. níže Za výjimečných okolností může buď FM GROUP Czech & Slovakia anebo Pobočka opětovně uzavřít Smlouvu s osobou, se kterou došlo k ukončení Smlouvy před uplynutím 6-ti měsíční lhůty, o které pojednává předchozí bod Vedení Skupiny Obchodních partnerů, vytvořené Obchodním partnerem, jehož Smlouva vypršela, přechází na bezprostředně nejbližšího Sponzora Obchodního partnera, jehož členství bylo ukončeno, s výhradou, že za výjimečných okolností může FM GROUP Czech & Slovakia vedení Skupiny poskytnout jinému subjektu než bezprostřednímu Sponzorovi. Sponzor je oprávněn a povinen provádět činnost s využitím Čísla Obchodního partnera, jehož členství bylo ukončeno, ledaže nedosáhl v žádném ze 6 měsíců před jejím ukončením Úrovně efektivity odpovídající Marketingovému plánu - ve výši nejméně 12%. V tomto posledním případě není Sponzor oprávněn provádět činnost s využitím Čísla Obchodního partnera, jehož členství bylo ukončeno. Sponzor rovněž není oprávněn využívat Číslo Podmíněného partnera, jehož členství bylo ukončeno z důvodu včasného nedoručení dokumentů, o kterých pojednává bod 2.4. výše a s tím související neuzavření Smlouvy Obchodní partner vyjadřuje souhlas s přenesením práv a povinností, vyplývajících z této Smlouvy na Pobočku FM GROUP pro případ vypršení franšízové smlouvy, spojující FM GROUP World s FM GROUP Czech & Slovakia. Prohlášení ve věci přenesení práv a povinností na Pobočku FM GROUP ve jménu FM GROUP Czech & Slovakia může podat také FM GROUP World. V případě přenesení práv a povinností, vyplývajících z této Smlouvy na Pobočku si Obchodní partner ponechává své dosavadní Číslo. Ustanovení z bodu 5.8. se nevztahuje na případy, o kterých pojednává tento bod. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1. Tento Řád upravuje právní vztahy mezi FM GROUP Czech & Slovakia a Obchodním partnerem FM GROUP Czech & Slovakia. Ustanovení Řádů jiných Poboček mohou odlišně upravovat některé otázky, řešené ustanoveními tohoto Řádu Ve své činnosti FM GROUP Czech & Slovakia používá Etický kodex, který je dostupný po přihlášení na internetové stránce www. fmgroupcz.com, stejně jako v FM GROUP Czech & Slovakia na adrese: Drahobejlova 2391/13, Praha V záležitostech neupravených ustanoveními tohoto Řádu se řídí ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku FM GROUP Czech & Slovakia může ze závažných důvodů provést změny Řádu, Marketingového plánu, Etického kodexu a také jiných dokumentů, které upravují vzájemné vztahy mezi Obchodním partnerem a FM GROUP Czech & Slovakia. Za závažné důvody se považuje zavedení Úrovně odlišné od současných, zavedení nového zboží do prodeje v Síti, získání oprávnění k užívání obchodní značky, nezbytnost zavedení změn v pravidlech výpočtu Provizí, nezbytnost přizpůsobení ustanovení Řádu závazným právním předpisům, nezbytnost úpravy pravidel týkajících se členství v Klubu FM GROUP dosud neobsažených v Řádu, a vyvolávajících neshody nebo pochybnosti jejích uplatňování Obchodními partnery, zavedení prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nových funkčních, organizačních nebo technických řešení, modifikace nebo změna počítačového systému, pomocí kterého FM GROUP Czech & Slovakia realizuje svoje závazky vůči Obchodním partnerům Obchodní partner FM GROUP Czech & Slovakia bude oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanou změnou Řádu ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informace. Nepředání nesouhlasu v podobě stanovené předpisy ve výše uvedené lhůtě se považuje za vyjádření souhlasu s navrhovanou změnou. Vyjádření nesouhlasu s navrhovanou změnou Řádu ve výše uvedené lhůtě se považuje za vypovězení Smlouvy.

5 Czech & Slovakia FM GROUP WORLD Z Á Ř Í FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (komanditní společnost), ul. Żmigrodzka 247, Wrocław, DIČ: , Obchodní rejstřík: , Obvodní soud pro Vratislav Fabryczna ve Vratislavi, VI. Oddělení národního soudního registru, 2014.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY (dále jen VOP ) č. 1/2013 platné od 10. 11. 2013 IonAqua a.s., se sídlem Litomyšlská 2117, 560 02 Česká Třebová Registrovaná v OR

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ).

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ). Všeobecné podmínky užívání účtu v režimu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost ANAFRA, s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace SKYIDENTITY obchodní společnosti AMI Praha a.s. se sídlem Praha 4, Hanusova 29, PSČ 140 00, IČ 25715909

LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace SKYIDENTITY obchodní společnosti AMI Praha a.s. se sídlem Praha 4, Hanusova 29, PSČ 140 00, IČ 25715909 LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace SKYIDENTITY obchodní společnosti AMI Praha a.s. se sídlem Praha 4, Hanusova 29, PSČ 140 00, IČ 25715909 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více