GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP"

Transkript

1 ŘÁD KLUBU FM GROUP

2 1. SLOVNÍK 1.1. Body Body udělované za nákup Produktů Obchodním partnerem. Každý měsíc jsou Body vynulovány a sbírají se od začátku. O seznamu bodovaných Produktů a počtu Bodů, udělovaných za nákup daného Produktu od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, uvědomuje FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka Obchodní partnery takovým způsobem, aby se před každou podanou objednávkou mohli seznámit s počtem Bodů, udělovaných v dané době za jejich nákup Etický kodex dokument, jehož cílem je, mimo jiné, stanovení etických standardů chování Obchodních partnerů; 1.3. Klub FM GROUP (Síť FM GROUP, Síť) souhrn Obchodních partnerů; 1.4. Marketingový plán souhrn pravidel, které, mimo jiné, určují podmínky nezbytné k tomu, aby Obchodní partneři dosáhli dané Úrovně efektivity a taktéž výpočet Provizí za dosažení dané Úrovně efektivity; 1.5. Obchodní partner (Distributor) subjekt, který na základě smlouvy o účasti v Klubu FM GROUP (Smlouva, Partnerská smlouva) spolupracuje s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou; 1.6. Obchodní partner (Distributor) FM GROUP Czech & Slovakia subjekt, který na základě Smlouvy spolupracuje s FM GROUP Czech & Slovakia; 1.7. Pobočka FM GROUP (Pobočka) subjekt odlišný od FM GROUP Czech & Slovakia, který vykonává obchodní činnost v oblasti přímého prodeje produktů FM GROUP v systému MLM a poskytuje služby na základě franšízové smlouvy, uzavřené s FM GROUP World; 1.8. Produkty FM GROUP (Produkty) produkty, které jsou v obchodním styku nabízeny pod Značkou FM GROUP; 1.9. Registrující Obchodní partner, který fakticky doporučil spolupráci s FM GROUP Czech & Slovakia, napomohl ke vstupu do Klubu FM GROUP; Řád tento Řád Klubu FM GROUP, který je nedílnou součástí Smlouvy; Sponzor Obchodní partner, který se ve Struktuře nachází přímo nad jiným Obchodním partnerem a je v Žádosti o přijetí do Klubu FM GROUP určený jako Sponzor; Startovací sada sada vybraných vzorků Produktů FM GROUP spolu se vzdělávacími a reklamními materiály Značka FM GROUP veškerá vlastnická práva FM GROUP World ke značkám: FM GROUP, FM GROUP FOR HOME, FM GROUP MAKE UP, FM FEDERICO MAHORA, FEDERICO MAHORA MAHORA, FM, FM GROUP World a ke vzoru AURILE, stejně jako veškerá autorská práva k dílům, používaná v materiálech pod Značkou FM GROUP, rozšiřovaných ve všech oblastech a veškerými způsoby; Ostatní pojmy použité v tomto Řádu je třeba chápat v souladu s významy uvedenými v Marketingovém plánu nebo Etickém kodexu. 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP 2.1. Obchodním partnerem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 16 let, právnická osoba, nebo organizační jednotka, která má právní subjektivitu, stejně jako osoba s hospodářskou činností Kandidát, který má zájem vstoupit do Klubu FM GROUP (prostřednictvím uzavření Smlouvy): 1) předá FM GROUP Czech & Slovakia jedno vlastnoručně podepsané vyhotovení Žádosti o přijetí do Klubu FM GROUP (formulář Žádosti je zpřístupněn prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia); nebo 2) předá FM GROUP Czech & Slovakia nabídku na uzavření Smlouvy prostřednictvím vyplnění registračního formuláře on-line na internetové stránce: nebo 3) předá FM GROUP Czech & Slovakia nabídku na uzavření Smlouvy prostřednictvím odeslání vyplněné Žádosti em nebo faxem (do dne uzavření Smlouvy získává kandidát status Podmíněného partnera). Do 30 dnů ode dne zaregistrování Smlouvy u FM GROUP Czech & Slovakia, dodá Pobočce vlastnoručně podepsaný originál Smlouvy. A provede nákup Startovací sady a v Žádosti nebo on-line registračním formuláři uvede připojené číslo Startovací sady (netýká se Odběratelů, kteří nemusí nakupovat startovací sadu a uvádět číslo Startovací sady, zároveň však nemohou budovat strukturu) Podmíněný partner získává oprávnění k objednávání Produktů a k sponzorování nových kandidátů na Obchodní partnery s tím, že Odběratel nemůže být Sponzorem. Podmíněný partner nemá nárok na Provizi, ani ve formě slevy, ani ve formě odměny Podmíněný partner má povinnost ve lhůtě 30 dnů od odeslání Žádosti em nebo faxem zaslat FM GROUP Czech & Slovakia jeden podepsaný exemplář Žádosti nebo prostřednictvím kliknutí na aktivační odkaz, odeslaný na ovou adresu uvedenou v Žádosti, potvrdit vůli stát se Obchodním partnerem. Pokud dojde k marnému uplynutí lhůty bez splnění této povinnosti, podmíněné členství v Klubu FM GROUP zaniká FM GROUP Czech & Slovakia stejně tak jako Pobočka může odmítnout uzavření Smlouvy, v případech kdy: a) ještě neuplynulo období 6 měsíců od zániku členství, o kterém hovoří ustanovení bodu tohoto Řádu; b) kandidát na místo Obchodního partnera již byl Smluvně svázán s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, a tato Smlouva s ním byla ukončena z důvodu porušení ustanovení Řádu, Marketingového plánu, Etického kodexu nebo jiných závazných pravidel působení v Síti; c) kandidát na Obchodního partnera již je Smluvně svázán s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou; d) kandidát na Obchodního partnera používá nepravdivé osobní údaje; 2.6. Kandidát může být současně Smluvní stranou pouze s FM GROUP Czech & Slovakia nebo pouze s jednou z Poboček. Nicméně Obchodní partner, který by chtěl uzavřít Smlouvu s jinou Pobočkou (např. z důvodu stěhování do jiné země), může vypovědět dosavadní Smlouvu a má možnost pokračovat v činnosti s využitím dosavadního Partnerského čísla, pod podmínkou: a) uvedení toho záměru ve výpovědi Smlouvy, b) podání žádosti o uzavření Smlouvy jiné Pobočce a uzavření s ní Smlouvy, ve lhůtě maximálně 14 dnů Obchodní partner může disponovat pouze jedním Partnerským číslem, pokud není v Řádu nebo Marketingovém plánu uvedeno něco jiného Obchodní partneři, kteří jsou společníky v osobní společnosti podle občanského zákoníku nebo podílníky civilní společnosti a kteří před dnem podali písemnou žádost o přidělení společného Čísla, jsou považováni za jednoho Obchodního partnera, což především znamená, že z hlediska jejich závazků jsou solidárními dlužníky a z hlediska jejich pohledávek jsou solidárními věřiteli Práva a povinnosti Obchodního partnera nemohou být přeneseny na jinou osobu a nepřecházejí na třetí osoby v jiných případech, s výjimkou situace, kdy: a) jeden ze společníků/ podílníků osobní společnosti nebo civilní společnosti, kteří žádali o přidělení společného Čísla, přestal být společníkem nebo podílníkem této společnosti. V tom případě zbylí společníci pokračují v činnosti, s využitím Čísla, patřícího původně všem společníkům, b) přechod práv a povinností nastává účinkem právních předpisů, c) strany určily, že práva a povinnosti, vyplývající ze Smlouvy, přecházejí na dědice. 3. ZÁSADY A PODMÍNKY PŮSOBENÍ V KLUBU FM GROUP 3.1. Všeobecné podmínky: FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka uskutečňuje prodej Produktů výhradně ve prospěch Obchodních partnerů Obchodní partner nakupuje Produkty od FM GROUP Czech & Slovakia a od Pobočky za Partnerské ceny Za nákup určených Produktů od FM GROUP Czech & Slovakia nebo od Pobočky, získává Obchodní partner body V každém roce platnosti Smlouvy (tj. 12 měsíců od dne uzavření Smlouvy, a dále každých 12 měsíců od výročí jejího uzavření) má Obchodní partner FM GROUP Czech & Slovakia provést nákup bodovaných Produktů s hodnotou nejméně 150,00 Bodů, aby nedošlo k zániku Smlouvy Dosažení jedné z Úrovní efektivity, určené Marketingovým plánem, znamená pro Obchodního partnera vznik oprávnění na Provizi ve formě slevy nebo odměny, udělované (vyplácené) prostřednictvím buď FM GROUP Czech & Slovakia anebo Pobočky, v závislosti na tom, zda Obchodní partner uzavřel Smlouvu s FM GROUP Czech & Slovakia nebo s Pobočkou Obchodní partner získává oprávnění k Provizi spojené s daným Registračním číslem za daný Měsíc, v případě provedení bodovaných nákupů v tomto Měsíci ve výši, určené v platném Marketingovém plánu Jestliže Pobočka přizná Obchodnímu partnerovi FM GROUP Czech & Slovakia body, v souladu s pravidly dohodnutými mezi FM GROUP

3 World a Pobočkou, budou tyto body představovat - v počtu nepřekračujícím 550,80 bodů za Měsíc - základ pro výpočet Provize pro Obchodního partnera FM GROUP Czech & Slovakia prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia tak, jako by byly přiznány prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia. V případě přiznání bodů prostřednictvím Pobočky v rozporu s pravidly, které jsou uvedeny v předchozí větě, je za vyplacení Provize zodpovědná výlučně Pobočka, která tyto body přiznala Obchodní partner má povinnost včas odebírat zásilky s objednanými Produkty a hradit za ně příslušné platby a v případě neodebrání objednaných Produktů uhradit reálné náklady vynaložené FM GROUP Czech & Slovakia v souvislosti s neodebranými a objednanými Produkty. FM GROUP Czech & Slovakia má právo odečíst Obchodnímu partnerovi výše uvedené náklady z Provizí vypočítaných pro tohoto Partnera přes FM GROUP Czech & Slovakia. Neodebrání zásilky, obsahující objednané Produkty a její navrácení FM GROUP Czech & Slovakia bude považováno za odstoupení od prodejní Smlouvy týkající se vrácených Produktů. FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka má právo odmítnout realizaci objednávky Obchodního partnera, který porušil povinnosti, určené v první výše uvedené větě Obchodní partner není zaměstnancem, jednatelem, agentem ani komisionářem FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, ani Pobočky, stejně tak není zástupcem těchto subjektů z jiného titulu, ledaže by se strany výslovně a písemně dohodly jinak. V souvislosti s tímto není Obchodní partner oprávněn vykonávat jakoukoliv činnost a zejména brát na sebe jakékoliv závazky jménem a vůči FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, nebo Pobočce. Obchodní partner nemůže používat jména nebo názvy, které by ukazovaly nebo naznačovaly, že je zaměstnancem, jednatelem, řídící osobou nebo osobou konající ve jménu nebo ve prospěch FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky Při přímém prodeji Produktů, stejně jako při poskytování reklamních služeb Sítě a Produktů FM GROUP a také při propagaci Produktů, může Obchodní partner používat Značku FM GROUP pouze podle pravidel dohodnutých s FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner má povinnost poskytovat zákazníkům informace o Síti FM GROUP, dostupnosti, cenách a vlastnostech Produktů poctivým způsobem a v souladu s údaji, obdrženými od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, obsaženými v aktuálních informačních, reklamních a propagačních materiálech, připravených prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, se zřetelem na skutečnost, že Produkty jsou originálními výrobky FM GROUP World. Obchodní partner nesmí uvádět v omyl odběratele Produktů Obchodní partner má povinnost zdržet se aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočky nebo Produktů, zejména šíření informací, které by mohly způsobit škodu FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočce, stejně jako jiným subjektům, zejména v důsledku nezákonného užití názvů jejich produktů. Obchodní partner nemůže využívat Síť, působení a účast v Klubu FM GROUP k propagaci, marketingu, reklamě, prodeji jakýchkoliv jiných produktů nebo služeb třetích osob, stejně jako jakýchkoliv jiných subjektů, či organizací (nezávisle na tom, zda je jejich činnost formalizovaná, nebo neformalizovaná) Obchodní partner, který provádí prodej Produktů FM GROUP, je nesmí nabízet v obchodech, kioscích, na stáncích ani v žádných jiných stálých, organizovaných místech maloobchodního prodeje, ani žádným jiným způsobem, který je v rozporu s podstatou přímého prodeje Podmínky týkající se Obchodních partnerů s různým statusem: Obchodní partner může v Síti FM GROUP působit jako: a) Prodejce, tj. Obchodní partner, věnující se činnosti v oblasti přímého prodeje Produktů a poskytování reklamních služeb Sítě a Produktů FM GROUP, jestliže uzavře s FM GROUP Czech & Slovakia smlouvu o vedení přímého prodeje a poskytování reklamních služeb. Smlouva nemůže být uzavřena s Podmíněným partnerem. Prodejce má nárok na Provizi ve formě odměny nebo slevy b) Networker, tj. Obchodní partner, který je fyzickou osobou, nakupuje Produkty pro vlastní potřebu a poskytuje reklamní služby Sítě a Produktů, přičemž se nevěnuje obchodní činnosti přímému prodeji produktů. Networker má nárok na Provizi ve formě odměny nebo slevy c) Odběratel, tj. Obchodní partner, který uzavírá Smlouvu, jež je zároveň prohlášením, že Odběratel bude provádět nákupy Produktů výlučně pro vlastní potřebu, případně pro blízké osoby. V případě kandidáta na Obchodního partnera, který má zájem o získání statusu Odběratele, není vyžadován nákup Startovací sady. Odběratel nemůže být Sponzorem. Nutnou podmínkou k tomu, aby Odběratel získal status Prodejce nebo Networkera, je kromě uzavření odpovídající Smlouvy nebo dodání odpovídajícího prohlášení, provedení nákupu Startovací sady. Provize je Odběrateli poskytována výhradně ve formě slevy Obchodní partner, jež je fyzickou osobou a provádí nákup Produktů, které jsou objednávány na dálku, a které nejsou přímo spojeny s jeho obchodní nebo pracovní činností, může ve lhůtě 14 dnů od obdržení zásilky s objednanými Produkty, Startovacími sadami nebo jinými materiály odstoupit od prodejní smlouvy, pod podmínkou navrácení zboží v neporušeném stavu, pokud byla změna nutná v běžném řízení. Prohlášení o odstoupení musí mít písemnou podobu a musí být odesláno před uplynutím 14ti denní lhůty, o které pojednává předchozí věta. Obchodní partner má povinnost vrátit FM GROUP Czech & Slovakia zboží, které je předmětem odstoupení od prodejní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Veškeré napočítané body Obchodního partnera a všech ostatních účastníků Sítě FM GROUP za prodej Produktů, které je předmětem odstoupení od prodejní smlouvy, o kterém pojednává tento bod výše, budou odečteny od celkového počtu jimi nashromážděných bodů. Korekce provizí těchto Obchodních partnerů v souvislosti s odstoupením od prodejní smlouvy a vrácením zboží ze strany Obchodního partnera proběhne v Měsíci, ve kterém FM GROUP Czech & Slovakia obdrží prohlášení o odstoupení od prodejní smlouvy. Jestliže v důsledku korekce bodů budou Obchodnímu partnerovi napočítané záporné body, FM GROUP Czech & Slovakia bude oprávněna k vyrovnání nezávisle vypočítané Provize. Právo odstoupit od smlouvy, které je popsáno výše, se týká pouze Produktů zakoupených Obchodním partnerem od FM GROUP Czech & Slovakia. 4. Soubor opatření spojených s porušením povinností Obchodní partnera 4.1. Ve vztahu k Obchodnímu partnerovi FM GROUP Czech & Slovakia, který porušuje pravidla Řádu, Marketingového plánu, Etického kodexu nebo jiná závazná pravidla působení v Síti, stanovená FM GROUP Czech & Slovakia, oznámená a známá Obchodním partnerům, nebo k Obchodnímu partnerovi, který neplní své závazky, FM GROUP Czech & Slovakia může použít následující pravomoci: zbavit Obchodního partnera práva na sponzorství a doporučování nových Obchodních partnerů na dobu neurčitou nebo určitou, což bude uvedeno v obsahu výpovědi; dočasně vypovědět (pozastavit) právní vztah, který jej spojuje s Obchodním partnerem, na dobu nejvýše 6 měsíců. Výše uvedená výpověď má za následek zejména ztrátu možnosti provádění nákupů v FM GROUP Czech & Slovakia nebo v Pobočkách, a také pozastavení možnosti poskytovat ve prospěch FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky reklamní služby Sítě a Produktů FM GROUP, čímž pro Obchodního partnera bude pozastaven nárok na Provizi během doby pozastavení; ukončit Smlouvu a jiné smlouvy spojující daného Obchodního partnera s FM GROUP Czech & Slovakia bez výpovědní lhůty a vyškrtnutí Obchodního partnera z Databáze, v případech, že Obchodní partner porušil ustanovení v bodě Řádu, 4.2. Řádu a ustanovení v bodě II-IV Etického kodexu; zbavit Obchodního partnera práva účastnit se školení, kurzů a setkání, organizovaných FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočkou, nebo FM GROUP World a zbavit práva účastnit se motivačních programů vyhlašovaných FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočkou nebo FM GROUP World Pravomoci popsané v bodě 4.1. výše, mohou být uplatněny rovněž ve vztahu k Obchodnímu partnerovi, který provádí činnosti, které mají přimět jiného Obchodního partnera k ukončení Smlouvy, spojující jej s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, k ukončení působení v dosavadní Skupině nebo k zahájení působení v jiné Skupině. 5. PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP 5.1. Obchodní partner je oprávněn rozvázat

4 Smlouvu prostřednictvím jeho výpovědi, obsahující všechny náležitosti vyplývající z právních předpisů, s týdenní výpovědní lhůtou, s tím, že Smlouva je účinná do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď podána FM GROUP Czech & Slovakia je oprávněna rozvázat Smlouvu s Obchodním partnerem ze závažných důvodů s týdenní výpovědní lhůtou, s tím, že Smlouva je účinná do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď podána. Závažnými důvody se rozumí porušení pravidel Obchodním partnerem určených v bodě Řádu, 4.2. Řádu a ustanovení v bodě II-IV Etického kodexu. V případě, kdy je druhou smluvní stranou právnická osoba, není výše zmíněné udání závažného důvodu vyžadováno Obchodní partner, který uzavřel Smlouvu s FM GROUP Czech & Slovakia, může od ní kdykoliv odstoupit s okamžitou účinností cestou jednostranného prohlášení vůle; ve lhůtě 14 dnů od podání prohlášení o odstoupení od Smlouvy může odstupující uzavřít smlouvu o odprodeji zboží ve prospěch FM GROUP Czech & Slovakia za 90% kupní ceny Produktů zakoupených v období 6 měsíců před odstoupením od Smlouvy: Produktů a Startovacích sad a všech ostatních informačně-instruktážních, reklamních materiálů, vzorků, prezentačních a propagačních sad, pod podmínkou jejich navrácení ve stavu umožňujícím další prodej nebo využití v souladu s jejich určením. Odstupující od Smlouvy současně vrátí Provize, získané v souvislosti se zakoupením zboží odprodávaného FM GROUP Czech & Slovakia ve výsledku odstoupení. Zároveň dojde k přepočítání Provizí nebo bodů získaných účastníky Sítě FM GROUP v souvislosti se zakoupeným zbožím Obchodním partnerem, odprodávaného ve výsledku odstoupení. V případech uzavření Smlouvy s Pobočkou FM GROUP se tato oprávnění týkají případů, stanovených právními předpisy státu, kde má Pobočka své sídlo Platnost Smlouvy končí v případě stažení souhlasu Obchodního partnera se zpracováním jeho osobních údajů Platnost Smlouvy ve vztahu ke společníkovi v osobní společnosti podle občanského zákoníku nebo podílníkovi civilní společnosti, jejíž všichni členové podali žádost o přidělení jednoho Čísla, končí okamžikem ukončení statusu společníka nebo podílníka této společnosti Platnost Smlouvy ve vztahu k Obchodnímu partnerovi jako právnické osobě nebo organizační jednotce s právní subjektivitou končí okamžikem vyškrtnutí z příslušného registru Ukončení Smlouvy znamená automatické rozvázání všech ostatních smluv, uzavřených mezi Obchodním partnerem a FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou Opětovné vstoupení do Klubu FM GROUP pro osobu, která přestala být Obchodním partnerem v souvislosti s ukončením Smlouvy, je možné po uplynutí 6-ti měsíců od ukončení členství, s výhradou bodu 5.9. níže Za výjimečných okolností může buď FM GROUP Czech & Slovakia anebo Pobočka opětovně uzavřít Smlouvu s osobou, se kterou došlo k ukončení Smlouvy před uplynutím 6-ti měsíční lhůty, o které pojednává předchozí bod Vedení Skupiny Obchodních partnerů, vytvořené Obchodním partnerem, jehož Smlouva vypršela, přechází na bezprostředně nejbližšího Sponzora Obchodního partnera, jehož členství bylo ukončeno, s výhradou, že za výjimečných okolností může FM GROUP Czech & Slovakia vedení Skupiny poskytnout jinému subjektu než bezprostřednímu Sponzorovi. Sponzor je oprávněn a povinen provádět činnost s využitím Čísla Obchodního partnera, jehož členství bylo ukončeno, ledaže nedosáhl v žádném ze 6 měsíců před jejím ukončením Úrovně efektivity odpovídající Marketingovému plánu - ve výši nejméně 12%. V tomto posledním případě není Sponzor oprávněn provádět činnost s využitím Čísla Obchodního partnera, jehož členství bylo ukončeno. Sponzor rovněž není oprávněn využívat Číslo Podmíněného partnera, jehož členství bylo ukončeno z důvodu včasného nedoručení dokumentů, o kterých pojednává bod 2.4. výše a s tím související neuzavření Smlouvy Obchodní partner vyjadřuje souhlas s přenesením práv a povinností, vyplývajících z této Smlouvy na Pobočku FM GROUP pro případ vypršení franšízové smlouvy, spojující FM GROUP World s FM GROUP Czech & Slovakia. Prohlášení ve věci přenesení práv a povinností na Pobočku FM GROUP ve jménu FM GROUP Czech & Slovakia může podat také FM GROUP World. V případě přenesení práv a povinností, vyplývajících z této Smlouvy na Pobočku si Obchodní partner ponechává své dosavadní Číslo. Ustanovení z bodu 5.8. se nevztahuje na případy, o kterých pojednává tento bod. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1. Tento Řád upravuje právní vztahy mezi FM GROUP Czech & Slovakia a Obchodním partnerem FM GROUP Czech & Slovakia. Ustanovení Řádů jiných Poboček mohou odlišně upravovat některé otázky, řešené ustanoveními tohoto Řádu Ve své činnosti FM GROUP Czech & Slovakia používá Etický kodex, který je dostupný po přihlášení na internetové stránce www. fmgroupcz.com, stejně jako v FM GROUP Czech & Slovakia na adrese: Drahobejlova 2391/13, Praha V záležitostech neupravených ustanoveními tohoto Řádu se řídí ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku FM GROUP Czech & Slovakia může ze závažných důvodů provést změny Řádu, Marketingového plánu, Etického kodexu a také jiných dokumentů, které upravují vzájemné vztahy mezi Obchodním partnerem a FM GROUP Czech & Slovakia. Za závažné důvody se považuje zavedení Úrovně odlišné od současných, zavedení nového zboží do prodeje v Síti, získání oprávnění k užívání obchodní značky, nezbytnost zavedení změn v pravidlech výpočtu Provizí, nezbytnost přizpůsobení ustanovení Řádu závazným právním předpisům, nezbytnost úpravy pravidel týkajících se členství v Klubu FM GROUP dosud neobsažených v Řádu, a vyvolávajících neshody nebo pochybnosti jejích uplatňování Obchodními partnery, zavedení prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nových funkčních, organizačních nebo technických řešení, modifikace nebo změna počítačového systému, pomocí kterého FM GROUP Czech & Slovakia realizuje svoje závazky vůči Obchodním partnerům Obchodní partner FM GROUP Czech & Slovakia bude oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanou změnou Řádu ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informace. Nepředání nesouhlasu v podobě stanovené předpisy ve výše uvedené lhůtě se považuje za vyjádření souhlasu s navrhovanou změnou. Vyjádření nesouhlasu s navrhovanou změnou Řádu ve výše uvedené lhůtě se považuje za vypovězení Smlouvy.

5 Czech & Slovakia FM GROUP WORLD Z Á Ř Í FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (komanditní společnost), ul. Żmigrodzka 247, Wrocław, DIČ: , Obchodní rejstřík: , Obvodní soud pro Vratislav Fabryczna ve Vratislavi, VI. Oddělení národního soudního registru, 2014.

ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah úpravy 1.1. Cílem Etického kodexu členů Klubu FM GROUP (dále jen Kodex ) je stanovení etických standardů chování členů Klubu FM GROUP,

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách Obchodní podmínky platné do 18.1.2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovéch obchodu provozovaném Jaroslavem Ulrichem od 1.1. 2014. 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.istrojirenstvi.cz provozovaným společností BeSeen s.r.o.

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

1. Základní údaje. 2. Popis služby. Dodavatel. Alfa World s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, Praha 3,PSČ 130 00 IČ: 28434463 (dále jen "dodavatel")

1. Základní údaje. 2. Popis služby. Dodavatel. Alfa World s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, Praha 3,PSČ 130 00 IČ: 28434463 (dále jen dodavatel) 1. Základní údaje Dodavatel Alfa World s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, Praha 3,PSČ 130 00 IČ: 28434463 (dále jen "dodavatel") Provozovna Opavská 46, 312 00 Plzeň Provozní doba: na telefonické objednání:

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro.

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1. Všeobecné informace 1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1.2. Majitelem internetového obchodu je firma: KNS LTD ul. I. Grabowskiej 31/5, 58-304

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více