Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 1 ÚVOD Døevopøíruèka je urèena pøedevším jako zdroj inspirace kutilùm, kteøí již urèité zkušenosti se zpracováním døeva mají Pøesto mohou získat další, tak jako jsem je získával sám pøi shánìní podkladù pro tuto knížku Ta není samozøejmì vyèerpávající Jen v èeské literatuøe bylo vydáno pøes tisíc titulù, zabývajících se rùznými pohledy na problémy spojené se døevem Vybíral jsem z nich to, o èem jsem se domníval, že mùže kutila zaujmout a být mu k užitku Znaènou èást pøíruèky proto tvoøí rùzné pøehledy a tabulky Nevyhýbal jsem se ani uvedení cen, i když jsou velmi promìnlivé a údaje o nich jsou jen orientaèní Znaènou èást podkladù tvoøila aktuální firemní literatura, takže popisované stroje, náøadí, nástroje nebo nátìrové hmoty jsou bìžnì na našem trhu Popis klasického náøadí a nástrojù je také urèitou vzpomínkou na doby, kdy jediným lepidlem byl klíh a všechno se dìlalo ruènì Pøi psaní knížky jsem se neobešel bez rad a pøipomínek pana Jana Poupì, kterému za nì velmi dìkuji Pøeji si, aby knížka byla pro ètenáøe stejným zdrojem pouèení, jako pro mne literatura, kterou jsem pøed jejím sepsáním prostudoval 2 ZÁKLDNÍ VLSTNOSTI, VDY ŠKÙDCI DØEV Pro bìžné použití døeva v domácnosti nám postaèí pouze základní znalosti o jeho stavbì, vlastnostech a zpùsobech zpracování Pro nároènìjší práce je nutné si opatøit odbornou literaturu Je zajímavé, že její podíl v posledních letech silnì stoupá Jestliže v letech to bylo kolem dvouset titulù roènì, pak v letech devadesátých to byl již témìø dvojnásobek Pøesto je nových informací pomìrnì málo Také zpùsob zpracování døeva se mìní Kromì již v minulosti používaného ruèního opracování a používání pøirozených zpùsobù vysoušení døeva, dává se pøednost strojnímu zpracování, a to i v domácnosti Èasto se vyplatí používat pøedem pøipravené polotovary v podobì pøekližek a la ovek, nebo rùznì silných a velkých spárových desek, které však již nebývají tak vzhledné Je s nimi ménì starostí a je zde znaènì omezeno tzv pracování døeva K tomu, abychom pochopili proè k pracování døeva dochází, je nutné si ujasnit v prvé øadì základní strukturu døeva ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK 5

3 Na obr 1 je znázornìn výsek tzv pøíèného øezu døevem Je jasnì patrný napøíklad na èerstvých paøezech nìkterých jehliènanù a ještì lépe po výbrusu Vnìjší èást kmene pos 1 se nazývá borka, lidovì kùra Mívá rùznou strukturu a bývá èasto jedním z hlavních rozpoznávacích znakù dané døeviny Pod ní se nachází lýko, pos 2 Slouží k vyživování døeviny a je to vlastnì jediná plnì živá èást kmene Lýko bývalo v minulosti dùležitou surovinou Pletly se z nìj rùzné kabely, støevíce a sloužilo jako vázací materiál pro sadaøe Také velmi chutná nìkteré lesní zvìøi, která tím ovšem danou døevinu obvykle zcela znièí Na pos 3 je tzv zelená kùra a pod ní vlastní døevo To se rozlišuje na døevo jarní, pos 5, které vzniká v období rychlejšího pøírùstku a døevo pozdní, pos 4, které podstatnì hustší Støídáním tìchto vrstev vznikají letokruhy, které však u nìkterých døevin jako B Obr 1 výsek tzv pøíèného øezu døevem, B pøíèný øez døevem 6 ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK

4 je lípa a osika nejsou témìø zøetelné U kmene se ještì rozlišuje jeho støedová èást zvaná jádro a okrajová zvaná bìl Podle jejich výraznosti rozeznáváme døeviny na jádrové s tmavším a také sušším jádrem a bìlové, u nichž je jádro neznatelné Na obr 1B je znázornìn pøíèný øez døevem s naznaèením zpùsobu sesychání a borcení pøíøezù zhotovených z rùzných èástí kmene Velikost borcení je samozøejmì mìøítkovì pøehnaná, ale polohovì správná Je nutno také vysvìtlit co je tzv pravá a levá strana døeva Ta pravá je vždy blíže støedu kmene a levá vzdálenìjší Mají význam právì pøi sesychání pøíøezu Tesaøe navíc zajímá ještì podélné borcení, zejména u dlouhých kmenù Obr 2 Pomìrné velikosti únosnosti P v závislosti na pomìrech stran pøíøezu a kmene, z nìhož byl zhotoven Významnou vlastností døeva je jeho pevnost, zejména v ohybu Na obr 2 jsou znázornìny pomìrné velikosti únosnosti P v závislosti na pomìrech ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK 7

5 stran pøíøezu a èásti kmene, z nìhož byl zhotoven Nejvìtší únosnost má trám o pomìru stran 5:7, postavený na výšku se svisle orientovanými letokruhy U dalších variant se relativní pevnost trámu zmenšuje Jinou významnou vlastností døeva je jeho tvrdost Z jehliènanù je nejtvrdší tis, borovice kleè, modøín, borovice, smrk a jedle, z listnatých stromù je to dub, buk, jasan, javor, habr, jilm, olše, bøíza, topol, osika a lípa Nejmìkèí a nejlehèí døevo má balsa, která patøí však mezi cizokrajné døeviny K dalším vlastnostem patøí štípatelnost, vhodnost k obrábìní èi ohýbání a v neposlední øadì vzhled povrchu døeva Na tyto vlastnosti je upozornìno v textu u jednotlivých druhù døevin Døevo jako organický materiál je náchylné ke vzniku rùzných vad Ty vznikají pøevážnì v období rùstu stromu a jsou rùzného pùvodu i škodlivosti Nejznámìjší vadou jsou suky Vznikají v místì rùstu vìtví a jsou v rùzném stupni zarùstání až po suky vypadavé Zvláštì nežádoucí je poškození suku hnilobou Suk je také tvrdší než okolní døevo Velmi nepøíjemná je kumulace sukù v jednom místì, kdy se významnì snižuje pevnost døeva Podobnou èastou vadou døeva jsou trhliny Vznikají buï již bìhem rùstu stromu, nebo bìhem jeho vysoušení Oznaèují se jako mrazové, vznikající v dùsledku povìtrnostních podmínek, odlupèivé, které kopírují nìkterý letokruh, døeòové, šíøící se ze støedu kmene a výsušné na krajích poražených kmenù Také vlastní kmen mùže být rùznì køivý nebo poškozený Pøi odøení kmene vznikají buï zárosty, kdy se rána zacelí srùstem nebo zásušky, kdy vznikne holá plocha bez zacelení Pøi srùstu kmenù vzniká dvojitá døeò Obèas mùžeme pozorovat tzv vnitøní bìl, kdy se objeví v jádrovém døevì svìtlé mezikruží Nìkdy bývají døevní vlákna spirálovitì stoèena napø u smrku, borovice nebo jírovce Zvlnìní døevních vláken je oznaèováno jako svalovitost Døevo je pak sice špatnì obrobitelné ale jinak vyhledávané pro výrobu dýh Na spodní èásti vìtví nebo odchýlených èástí jehliènatých kmenù nalézáme tlakové døevo Je tmavší barvy, excentricky pøirùstá a má velký podíl letního døeva Je také tvrdší, tìžší a v ohybu køehèí Tahové døevo vzniká na vrchní stranì vìtví, odchýlených stromù nebo po celém obvodu v urèité výšce pod korunou listnatých døevin Vyznaèuje se støíbrným leskem Pøi vìtším poškození kmene, nejèastìji po tìžbì pryskyøice, vznikají tzv zásmolky Døevo je pak prosyceno pryskyøicí, která mùže vyplòovat i rùzné dutiny a vzniká smolník U jinak bezjaderných listnáèù jako je buk, javor, osika nebo olše mùže vzniknout nepravé jádro Je to nenormální ztmavnutí centrální èásti kmene podobné pravému jádru, ale nepravidelného tvaru U tìchto døevin také mùže dojít èinností hub, plísní a vlivù povìtrnosti ke zkøenèení Døevo je pak lehèí, svìtlejší a brzy se rozpadá Další vadou je køemenitost Je to velké zvìtšení šíøky pozdního døeva letokruhu a zvyšuje se tím jeho tvrdost 8 ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK

6 Døevo dovedou znehodnotit také nìkteøí hmyzí škùdci a je vhodné se o nich zmínit podrobnìji Na obr 3 je znázornìn èervotoè proužkovaný Je to jednobarevnì hnìdý brouk dlouhý 3 4 mm Pod lupou bychom zjistili, že jeho dosti velký štít, který má na sobì nápadný hrbol, pøekrývá skoro celou malou hlavu Krovky má protáhlé, podélnì rýhované a v rýhách teèkované Pro èervotoèe je také charakteristický pravidelný tikot, který se ozývá nejèastìji v noèním tichu Prvním rozpoznávacím znakem jsou okrouhlé dírky v místì poèátku napadení døeva Èasto se z nich sypou drobné pilinky Ochrana již napadeného døeva je však velmi problematická B C D Obr 3 Hmyzí škùdci døeva: èervotoè proužkovaný, B tesaøík krovový, C piloøitka fialová, D mravenec døevokaz Dalším významným škùdcem je tesaøík krovový na obr 3B Je 8 20 mm dlouhý Tìlo má ploché, štít zaokrouhlený a posetý chloupky Na èervenohnìdých krovkách jsou bílé pásky Tykadla jsou na rozdíl od jiných tesaøíkù pomìrnì krátká Napadá døevo jehliènatých stromù Larvy vyhlodávají chodby pod povrchem, pozdìji se zavrtávají hloubìji Ozývají se charakteristickým vrzavým zvukem Vyvíjejí se obvykle 3 10 let Napadené døevo se rozpadá až na dr ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK 9

7 Jako technický škùdce døeva je oznaèována piloøitka fialová, obr 3C Zajímá se pøedevším o borovice, ale také o smrk a jedli Protože pomìrnì krátké kladélko neumožòuje piloøitce proniknout pøíliš hluboko do døeva, soustøeïuje se na tyèkovinu, stromy poškozené nebo již poražené Jednotlivá vajíèka jsou pokryta vrstvou slizu, v níž jsou spory døevokazných hub Z nich vyklíèí mycelium, které se rozrùstá po chodbách a slouží jako potrava pro larvy Larva této piloøitky vyhryzává chodbu dlouhou cm a ucpává ji vykousanou drtí Vývoj trvá 2 3 roky Její pøíbuznou je piloøitka velká, která je v literatuøe èastìji zmiòována V lesích, ale i v chatách a staveních blízko lesa, žije jeden z nejvìtších našich mravencù mravenec døevokaz, obr 3D Èasto žije v symbióze s èervotoèi a tesaøíkem a napadá již poškozené døevo, do kterého pøenáší houby a plísnì, které mu pak slouží za potravu Je dlouhý 7 14 mm, s èervenavì zbarvenou hrudí a èervenohnìdým zadeèkem Nìkdy vniká i do živých kmenù jehliènatých døevin, hlavnì smrku, jedle a borovice Dává pøednost sušším místùm v nižších polohách Protože si vytváøí kolonie pod povrchem, zùstává jeho pøítomnost dlouho skryta Tabulka 1 Ceny za ošetøení záøièem 2ãHW RYDQê S HGP W 1iE\WHNDMLQp XåLWNRYpS HGP W\ VN t RYê±GXWê VH]iVXYNDPL UHJiO\ 3OQêSODVWLN\ PDVLYQtG HYRDWG 6WRORYêVHGDFt DRVWDWQtS HGP W\ 2EUD]\GHVNRYp 3OiWQDYþHWQ UiPX 3Ui]GQpUiP\ =inodgqtvd]ed FHQD]DMHGQRWNX GPñ þ GPñ þ GPñ þ &HQRYpUR]PH]t þ]dnxv± ±S tnodg 6NOHQtN± 6N t ± 7UXKOD± 6W O± RPRGD± GPñ ± þ +RGLQ\ älgoh GPð þ GPð þ GPð þ 3R]QiPN\ 2EMHP±QiVREHN QHMY WãtFK UR]P U &HQXO]HXSUDYLW SRGOHVNODGQRVWL Døevo samozøejmì ohrožují i další hmyzí škùdci Zajímavou ochranou menších pøedmìtù do velikosti zhruba skøínì je ozaøování izotopem kobaltu 60Co, které provádí Konzervaèní ozaøovací pracovištì Støedoèeského muzea v Roztokách u Prahy Pro ozaøované pøedmìty je dùležité, že tento izotop vysílá pouze záøení gama, které jako RTG nebo UV záøení 10 ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK

8 nezanechává v ozaøovaných pøedmìtech žádná rezidua a nemùže ozáøené pøedmìty nijak aktivovat O neškodnosti gama záøení svìdèí i skuteènost, že je široce používáno pro sterilizaci potravin a zdravotnického materiálu Používané dávky záøení jsou rovnìž neškodné pro veškeré povrchové úpravy ozaøovaných pøedmìtù vèetnì polychromií Pøijímají se pøedmìty ze všech druhù organických materiálù jako døevo, kùže, textil nebo papír Díky rozmìrùm ozaøovací komory 4,5 4,5 2,7 m lze ošetøit i pomìrnì velké kusy nábytku Zákrok trvá 24 až 48 hodin podle velikosti pøedmìtu plikovaná dávka 500Gy okamžitì zahubí vajíèka, larvy a kukly Dospìlci sice mohou pøežít ale ztratí schopnost reprodukce Po aplikaci je žádoucí použít dodateènì chemické ošetøení pøedmìtu, aby nedošlo k opìtovnému napadení Orientaèní ceny platící od jsou uvedeny v tabulce 1 K tomuto datu je uveden i tel 02/ nebo fax 02/ Døevo je nutné chránit také pøed døevokaznými houbami Vìtšinou postaèí ochrana vysušením a udržováním nízké vlhkosti Nìkteré døeviny (dub) jsou schopny odolávat i naopak zcela ponoøené ve vodì Nejpøíznivìjší podmínky pro napadení houbami zaèínají pøi vlhkosti pøes 20 % Z døevokazných hub je nejznámìjší a také nejnebezpeènìjší døevomorka domácí Je rozšíøena po celé Evropì Nejèastìji jí nalézáme ve vlhkých sklepích, suterénních bytech, chatách, chalupách a vzácnì i ve volné pøírodì Nejlépe se šíøí v uzavøených prostorech s pøíznivou vlhkostí, kde velmi rychle vytváøí mycelium, které jednak prorùstá døevem a vyvolává jeho rozklad a jednak vytváøí podmínky pro tvorbu plodnic Ty jsou vìtšinou nejdøíve snìhobílé, pozdìji hnìdnoucí až hnìdozrzavé V posledním stadiu jsou již plné výtrusù Plodnice vzniknou nejèastìji v místech, kde je slabé proudìní vzduchu Výtrusy jsou jím pak roznášeny po celém objektu Udržují si dlouho klíèivost a po šesti letech je ještì schopno vyklíèit až 10 % z nich Naštìstí nemají vždy vhodné podmínky k vyklíèení Rostoucí døevomorka je však schopna využívat i vzdušné vlhkosti K šíøení døevomorky nejsou vždy nutné jen výtrusy Zcela postaèí kousek napadeného døeva s myceliem, nebo zneèištìný odìv èi náøadí Døevomorka se také šíøí zvláštními provazcovitými útvary, kterými se dostane i do jinak nepøístupných prostor Provazce jsou schopny prorùstat i zdí Napadení døevomorkou zjistíme obvykle až v dobì tvorby plodnic a to už je pozdì Preventivnì však mùžeme využít zvláštní služby, která mimo jiné používá speciálnì vycvièených psù plemene Rothounds, kteøí jsou ji schopni identifikovat již v poèáteèních stadiích a i na ménì pøístupných místech Napadené døevo se v posledním stadiu kostkovitì rozpadá Jedinou spolehlivou a vyzkoušenou ochranou je veškeré napadené i podezøelé døevo opatrnì odstranit a spálit Také je vhodné desinfikovat místa, kde bylo døevo uloženo a to ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK 11

9 minimálnì ohnìm Používá se buï benzínový nebo PB hoøák a postižené místo se vypálí Samozøejmì je nutno dávat pozor na nebezpeèí požáru a nedìlat to napø v místech narušeného krovu Menší riziko je napø u likvidace starých prkenných podlah na rekreaèních chalupách le nejlepší je, když na postižené místo znovu døevo dávat nemusíme Rychlost šíøení døevomorky je obdivuhodná Bìhem šesti týdnù mi staèila napadnout a zlikvidovat bednièku na náøadí z neošetøeného døeva, kterou jsem zapomnìl na podlaze Nejspolehlivìjší ochranou proti døevomorce tak zùstává prevence Nelíbí se jí sucho, prùvan a také øada ochranných chemických prostøedkù Øádnì ošetøené a kontrolované døevo zpravidla nenapadne Jinou zajímavou houbou, která na rozdíl od døevomorky roste také venku v lese je Trámovka plotní Nalezneme ji na mrtvém døíví borovic, smrkù a jedlí Vyskytuje se na vìtšinì starších døevìných neošetøených konstrukcí v lese Døevo, z nìhož vyrùstají plodnice, je na povrchu neporušené Díky své skromnosti se dokáže houba udržet i na plotních plaòkách vystavených sluneènímu žáru Odolává i mrazu Protože rozkládá døevo uvnitø, mùže napadnout i døevìné konstrukce ošetøené pouze povrchovì Snadno si ji pøineseme domù s kulatinou, která delší dobu ležela v lese Plodnice trámovky plotní dorùstají velikosti 2 8 cm V mládí jsou žlutorezavé, pozdìjí kaštanové Na povrchu jsou hrubì chlupaté a hrbolaté Jsou pøirostlé bokem nebo støedem ke døevu Vyrùstají nejèastìji v podélných trhlinách nebo na pøíèných øezech Napadené døevo je zpoèátku žluté, pozdìji èervené až hnìdé Køehne a snadno se láme Plocha lomu zùstává hladká a lesklá Dobrou pøirozenou ochranou proti trámovce je trvalé vysušení døeva Modrání døeva zpùsobují rovnìž houby, nejèastìji Celaspos mela pilifera Objevuje se jen u nìkterých stromù a pouze za urèitých podmínek Náchylné jsou smrky a borovice, které byly tìženy v letním období Modrání vzniká tak, že houba naruší stìny bunìk døeva a vybarví je vlastním pigmentem Nejde pøímo o hnilobu ale o barevnou vadu døeva, která se pak pøenáší do výrobku Døevo pøed napadením lze ochránit buï nízkou vlhkostí, nebo naopak doslova ponoøením do vody Modrání už napadeného døeva však dodateènì nelze odstranit 3 DRUHY DØEVIN 3 1 JEHLIÈNTÉ Borovice banksovka pochází ze Severní meriky a Kanady Je pìstována na nejhorších pùdách Její rùst brzy ustává Døevo je podøadnìjší jakosti než u ostatních druhù borovic 12 ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK

10 Borovice èerná pùvodem je z jižní Evropy Má malé nároky na pùdu, spíše vápenatou Døevo je pryskyøiènaté a trvanlivé Používá se jako dùlní døíví, na piloty, døíve na vodovodní potrubí a v nábytkáøství Borovice kleè roste na horách a rašelinách Døevo se podobá døevu borovice lesní Po tisovém døevu je to nejtvrdší z našich jehliènanù a jedno z nejtìžších Evropských døev vùbec Je velmi trvanlivé, tìžce štípatelné a málo pružné Používá se hlavnì v soustružnictví a øezbáøství Borovice lesní je to pùvodní døevina Roste na skalách, písèinách a rašelinách Pøednost dává pùdám hlinitým a hlinitopísèitým se sušším klimatem Je svìtlomilná, odolná vysokým i nízkým teplotám Døevo je mìkké a lehké, trvanlivé ve vlhku Používá se jako stavební a dùlní døíví, v nábytkáøství a bednáøství Borovice limba je to vysokohorský strom s hlavním rozšíøením kolem ledovcù, s malou pøizpùsobivostí vzhledem ke klimatu Døevo je velmi mìkké a lehké Používá se k výrobì domácího náøadí, k vykládání stìn a v nábytkáøství Borovice tuhá pochází ze Severní meriky Je svìtlomilná, roste na suché i vlhké pùdì Na skalnatých, køemitých a vlhkých pùdách dává tìžké a smolnaté døevo, na tìžkých naplavených pùdách døevo lehké a mìkké Døeva se používá k výrobì døevìného uhlí a jako paliva Borovice vejmutovka pochází ze Severní meriky, kde dorùstá výšek až 80 m Je to døevina nížin až pahorkatin Døevo u nás vyrostlých vejmutovek je ménì hodnotné než napø borovice lesní Vyrábí se z nìho zápalky a používá se jako palivo Cypøišek Lawsonùv pochází z Kalifornie Daøí se mu takøka na každé pùdì, nejlépe však na pùdách písèitohlinitých a dosti vlhkých Døevo je pevné a trvanlivé, voní pryskyøicí Používá se pro vykládání a v øezbáøství Jalovec obecný keø rostoucí na pastvinách, pahorkatinách a na horách Døevo je mìkké, tuhé a trvanlivé Používá se v øezbáøství a umìleckém truhláøství Též pøi uzení Jalovec virginský pùvodem ze Severní meriky Je to velmi otužilý druh Døeva se používá pøi výrobì tužek Jedle bìlokorá pùvodní døevina Roste od 300 do 1200 m nad moøem Vyžaduje kyprou, hlubokou pùdu a snáší zastínìní Døevo je mìkké a lehké, èasto odlupèivé, postupem doby šediví Málo se sesychá, je velmi pružné a snadno štípatelné Toho se využívá napø pøi výrobì døevìných holubièek se štípanými køídly Též se používá na vodní stavby Nìkteré døevo se hodí i na rezonanèní desky ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK 13

11 Modøín opadavý pùvodní døevina Dává pøednost spíše vyšším polohám, svìtlu vzduchu a kypré pùdì Døevo se považuje za nejcennìjší z jehliènatých stromù Používá se hlavnì v nábytkáøství a pro obklady stìn Smrk ztepilý nejrozšíøenìjší a pùvodní døevina Potøebuje èerstvou pùdu a vlhký vzduch Snáší zastínìní Døevo je mìkké, lehké, pružné a dobøe štìpné Používá se ve stavebnictví, tesaøství, truhláøství, bednáøství, koláøství, øezbáøství a k výrobì hudebních nástrojù Hodnì se ho spotøebuje pøi výrobì papíru Tis èervený je to pùvodní døevina, avšak ve volné pøírodì se již témìø nevyskytuje Roste na nejrùznìjších pùdách a dobøe snáší i zastínìní Døevo je velmi tuhé a pružnìjší než jasan Je také jedovaté a velmi tìžké Používalo se na výrobu nejlepších lukù 3 2 LISTNTÉ Bez èerný pùvodní døevina, nejlépe se mu daøí na úrodné èerstvé pùdì na okrajích lesù a v okolí sídliš Døevo je tvrdé a lesklé Používá se v øezbáøství a pøi výrobì dýmek Bøíza bradaviènatá pùvodní døevina, roste prakticky všude Je svìtlomilná, ale jinak bez dalších nárokù Døevo je dosti tvrdé, tuhé a pružné Je špatnì štìpné a málo trvanlivé Používá se v koláøství, nábytkáøství, øezbáøství a bednáøství Buk lesní pùvodní døevina, vyhovuje mu lehèí, èerstvá, minerálními živinami bohatá pùda a stín Døevo je støednì tvrdé, tìžké, snadno štípatelné ale ménì trvanlivé Používá se v koláøství, truhláøství, na parkety, kuchyòské náøadí a k výrobì hraèek Vyrábìly se z nìj železnièní pražce Slouží též k výrobì dýh Dobøe se moøí a bìlí až do barvy javoru Døín obecný pùvodní døevina, dává pøednost teplejším a slunným polohám a vápenité pùdì Døevo je tìžké a velmi tvrdé Používá se v soustružnictví, pøi výrobì holí, deštníkù, na zuby a špice kol a rùzné øezbáøské výrobky Dub letní pùvodní døevina, vyžaduje vlhké, minerálnì bohaté a hodnì hluboké pùdy Døevo je pevné, pružné a tìžké Ve vodì velmi trvanlivé Používá se v nábytkovém a stavebním truhláøství, nástrojaøství, lodním stavitelství a bednáøství Také høídele mlýnských kol bývaly z dubového døeva Habr obecný pùvodní døevina, nemá zvláštní nároky na pùdu Døevo je velmi tvrdé, tìžké, tìžko štípatelné a ménì trvanlivé Používá se v koláøství, nástrojaøství, soustružnictví a k výrobì hraèek 14 ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK

12 Hrušeò obecná pùvodní døevina, daøí se jí od nížiny do podhùøí, v hluboké, bohaté a èerstvé pùdì Døevo je tìžké, tvrdé, houževnaté a pružné Používá se v nábytkáøství a øezbáøství Slepené a upravené polotovary se používají pro døevoryty, ryje se do pøíèného øezu Jabloò lesní pùvodní døevina, roste v nížinách a pahorkatinách, na hlubokých, èerstvých a vápenitých pùdách Døevo je tvrdé, tìžké a málo trvanlivé Používá se v truhláøství a øezbáøství Jasan ztepilý pùvodní døevina, velmi nároèná na stanovištì Roste na pùdách vlhkých, živinami bohatých a èerstvých Døevo je mimoøádnì pružné, ohebné a houževnaté, dostateènì tvrdé a snadno štìpné Používá se v nábytkáøství, koláøství, na parkety, dýhy a na sportovní náøadí Javor klen vyskytuje se ve støední a jižní Evropì Vyžaduje støednì vlhkou pùdu a chladnìjší, vlhké ovzduší Døevo je tvrdé, dobøe štípatelné, výhøevné Používá se v nábytkáøství a nástrojaøství Jeøáb bøek evropská døevina, malé nároky na stanovištì Dává pøednost vápnitým pùdám v mírném klimatu Døevo je velmi pevné, pružné, tìžké a tvrdé Používá se v nábytkáøství a øezbáøství Jeøáb obecný evropská døevina, nenároèný na stanovištì Døevo se používá zejména v koláøství Jilm drsný evropská døevina, èasto jako pøímìs buèin Dává pøednost horským úžlabinám Døevo je tvrdé, houževnaté a pružné, tìžko štípatelné Používá se v nábytkáøství na koøenice, parkety a dýhy Též v koláøství Jilmy jsou v celé Evropì napadeny škùdci Jilm habrolistý evropská døevina, velmi nároèný na hlubokou, nerostnými látkami bohatou pùdu Vyhovují mu nížiny v povodí velkých tokù Døevo je støednì tvrdé, tìžké, velmi tuhé, pružné, pevné, trvanlivé a špatnì štìpné Používá se na nábytek, parkety, v øezbáøství a koláøství Jilm vaz evropská døevina, roste v nížinných lesích, snáší záplavy a zamokøení Døevo je podobné døevu ostatních jilmù ale je ještì ménì štìpné Používá se v koláøství na hlavy kol a v nábytkáøství Jírovec maïal pochází z Balkánu, vyžaduje èerstvou, kyprou a živinami bohatou pùdu Døevo je horší jakosti, dá se však snadno leštit a moøit Používá se též jako výplòkové døevo pøekližek Kalina obecná evropská døevina, roste na okrajích listnatých lesù, bøezích vodních tokù a na pastvinách Døevo má tvrdé, rychle rostlé, tìžké, husté, tìžko štípatelné Používá se na troubele k dýmkám a na hole Lípa srdèitá pùvodní døevina, málo nároèná na stanovištì Hùøe roste na pùdách pøemokøelých Døevo je velmi mìkké a lehké Je nejvyhledávanìjším døevem øezbáøským ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK 15

13 Lípa velkolistá evropská døevina, znaènì nároèná na kvalitu pùdy, svìtlo a vzdušnou vlhkost Døevo je mìkké, lehké, dobøe štípatelné Používalo se na vazby krovù, v nábytkáøství a øezbáøství Líska obecná evropská døevina, vyžaduje kyprou èerstvou pùdu Døevo je houževnaté, jemné, štìpné ohebné a pružné Používá se v truhláøství, pruty v košíkáøství a k výrobì holí Olše lepkavá pùvodní døevina, vlhkomilná, roste na bøezích potokù a øek Døevo mìkké, lehké, štìpné a málo pružné Dobøe se leští Používá se v nábytkáøství, vodním stavitelství, soustružnictví a døevomodeláøství Oøešák královský pochází ze støední sie, vyžaduje kyprou, hlubokou, na živiny bohatou pùdu a mírné klima Døevo je tvrdé, tìžké, s pìknou kresbou Používá se v nábytkáøství, soustružnictví a øezbáøství Vyrábìjí se z nìj dýhy Šeøík obecný pochází z Malé sie, nenároèná døevina Døevo se používá v soustružnictví a hlavnì na hole a deštníky Švestka obecná pùvodem ze západní sie, nenároèná døevina Døevo se používá k vykládání nábytku, øezbáøské práce a je velmi vhodné jako palivo pøi uzení Topol bílý evropská døevina, roste hlavnì pøi bøezích øek a v nížinných luzích Døevo je mìkké, støednì tìžké, štìpné Používá se v truhláøství, na výrobu pøekližek, zápalek a papíru Topol èerný evropská døevina, nároènìjší než topol bílý Døevo je mìkké, støednì tìžké Používá se na pøekližky a dýhy, hlavnì koøenice Topol osika pùvodní døevina, roste od nížin do cca 1100 m nad moøem, nepøíliš nároèná Døevo je mìkké, ménì hodnotné Používá se na pøekližky, dýhy a k výrobì zápalek Trnovník akát v Evropì od 17 stol Dává pøednost teplejším oblastem, používán jako lesomelioraèní døevina Døevo je tvrdé a tìžké Používá se v bednáøství, koláøství a k výrobì náøadí Tøešeò mahalebka pùvodem ze západní sie, nároèná na mírné podnebí, dává pøednost vápenitým pùdám Døevo je tìžké, velmi tvrdé Používá se v truhláøství, soustružnictví a na výrobu holí Tøešeò višeò pochází z okolí Kaspického moøe Èasto zplaòuje, dává pøednost teplým a slunným lokalitám Døeva se používá na výrobu dýmek Vrba bílá pùvodní døevina, vyskytuje se na vlhkých stanovištích, na bøezích potokù a øek Døevo je velmi mìkké a lesklé Používá se na výrobu pøekližek a v øezbáøství 16 ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK

14 Vrba košíkáøská pùvodní døevina, dává pøednost vlhké, ale spokojí se i s chudší písèitou pùdou Døevo není pøíliš hodnotné, ale proutí se používá na výrobu košù Zimostráz vždyzelený jihoevropská døevina, též ze severní friky Døevo je velmi tvrdé, husté a tìžké, špatnì štìpné, nelesklé Používá se na døevoryty a pøi výrobì dechových nástrojù 3 3 CIZOKRJNÉ Balsa pochází z rovníkové meriky, je velmi mìkká, lehká a dobøe obrobitelná Používá se na výrobu modelù a rybáøských splávkù Cedr z Libanonu, je lehký, dobøe opracovatelný, jemný, trvanlivý Používá se na intarzie, øezbáøské a soustružické práce Citroník z jižní Evropy, nìkdy se pìstuje ve sklenících, nesmí zmrznout Døevo je tìžké, køehké, špatnì štìpné, trvanlivé Používá se na dýhy, intarzie a øezbáøské práce Eben nejèastìji èerný, døevo je velmi tvrdé, trvanlivé, tìžší než voda, tìžko obrobitelné, dobøe leštitelné Na výrobu dýh, intarzií, ozdobných pøedmìtù a hudebních nástrojù Gaboon nepravý mahagon, døevo má hrubší vlákna, je mìkèí a lehèí Používá se na dýhy, pøekližky a vnitøky skøíní Guajak døevo je velmi tvrdé, houževnaté, trvanlivé, tìžší než voda, tìžko obrobitelné, velmi špatnì štìpné Na plazy hoblíkù, èásti strojù a kuželkové koule Hickory døevo je tvrdé, velmi tìžké, pružné, houževnaté, špatnì štìpné, znaènì sesychavé Na výrobu lyží, stavbu strojù, vagónù a karoserií Mahagon jde o více druhù døev, tvrdý, pevný tìžký, trvanlivý, houževnatý Na výrobu dýh Oliva pochází z jižní Evropy, køehká, špatnì opracovatelná, dobøe se leští Na øezbáøské práce Palisandr z jižní meriky, døevo je velmi tvrdé a tìžké, husté, bez lesku, špatnì se klíží a snadno se trhá Na výrobu dýh, intarzií a hudebních nástrojù Pitch pine americká borovice, tvrdá, pevná, trvanlivá, pryskyøiènatá Špatnì se obrábí, moøí, a klíží Na dýhy a øezbáøské práce Teak dub indický, støednì tvrdý a tìžký, pružný, velmi trvanlivý, dobøe obrobitelný a štìpný Na výrobu dýh, stavbu lodí, vagónù a kuchyòské pøedmìty ZDENÌK KUNC: DØEVOPØÍRUÈK 17

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Zde Vám představujeme základní české dřeviny. Smrk. Borovice. Modřín

Zde Vám představujeme základní české dřeviny. Smrk. Borovice. Modřín Zde Vám představujeme základní české dřeviny Smrk Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení

Více

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA STAVBA DŘEVA STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY X DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY palmy, bambus Nemohou druhotně tloustnout (přirůstat)!! DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY mají sekundární dělivé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 5 Části kmene Příčný

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Vážení návštěvníci, Pracovníci Botanické zahrady PřF UP Olomouc.

Vážení návštěvníci, Pracovníci Botanické zahrady PřF UP Olomouc. Vážení návštěvníci, vítáme vás v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V prostoru před zahradním domkem jsme pro vás připravili výstavu Krása dřeva našich jehličnanů

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Barbora Vojáčková, a kol. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Skriptum 2013

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Barbora Vojáčková, a kol. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Skriptum 2013 ZÁKLADY ARBORISTIKY Barbora Vojáčková, a kol. Skriptum 2013 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 1 2 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 2013 Učební text pro předmět

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 22 Javor Ing. Hana Márová

Více

Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy?

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? 1. Roste v mírném pásmu severní polokoule Roste na světlejších místech s písčitou půdou Jehlice vyrůstají po dvou Kořeny vrůstají

Více

Technické kreslení v dřevozpracujícím odvětví (nábytkářství, stolařství a truhlářství)

Technické kreslení v dřevozpracujícím odvětví (nábytkářství, stolařství a truhlářství) Technické kreslení v dřevozpracujícím odvětví (nábytkářství, stolařství a truhlářství) Technické kreslení v dřevozpracujícím odvětví vychází ze zásad platných pro strojírenství a přijímá některé prvky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 17 Dub Ing. Hana Márová

Více

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Stavební hmoty II. Filip Khestl, Pavel Mec

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Stavební hmoty II. Filip Khestl, Pavel Mec FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební Stavební hmoty II Filip Khestl, Pavel Mec 2013 OBSAH Obsah... 1 1 Úvod... 1 2 Dřevo... 2 2.1 Definice dřeva... 3 2.2 Rozdělení základních dřevin...

Více

Stavební hmoty. Přednáška 11

Stavební hmoty. Přednáška 11 Stavební hmoty Přednáška 11 Dřevo Dřevo jest buněčné pletivo často mohutné, jež nalézá se v tloustnoucích kmenech, větvích a kořenech Conifer a všech stromovitých dvojděložných rostlin a jež vzniká ztlušťovací

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 3

Více

ovská 15 Rýmařovsk druhy dřevd 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško

ovská 15 Rýmařovsk druhy dřevd 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Poznáváme nejvy využívanější druhy dřevd Lesní dřeviny 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško Rozdělen lení hlavních částí stromu Rozdělen

Více

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti VADY SUROVÉHO DŘÍVÍ VADA = změna vnějšího vzhledu dřeva, porušení jeho pravidelné struktury, odchylky od normální stavby dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové využití. postihují kvalitu, zejména

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Materiály Název: Dřevokazné houby 1. část Autor: Ing. Zdenka Kubešová Datum, třída: 4.6.2012, 1.C Stručná anotace:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 18 Hniloba Tomáš

Více

SOUPRAVA PRO MÌØENÍ VLHKOSTI DØEVA V SUŠÁRNÌ s regulační jednotkou STC - 15Re

SOUPRAVA PRO MÌØENÍ VLHKOSTI DØEVA V SUŠÁRNÌ s regulační jednotkou STC - 15Re SOUPRAVA PRO MÌØENÍ VLHKOSTI DØEVA V SUŠÁRNÌ s regulační jednotkou STC - 15Re Technická specifikace Zaøízení se skládá z mìøících sond vlhkosti WS-16/B, teplotního èidla (může být součástí čidla relativní

Více

Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin

Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin Přírodovědný seminář 8. ročník Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin Očekávané výstupy: formou skupinové práce žák výtvarně

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz INFORMACE O PRODUKTECH pokládka péče www.feelwood.cz obsah Feel Wood masivní podlahy Masivní podlaha je špičkový produkt mezi dřevěnými podlahami. Masivní podlahy FEEL WOOD jsou vyráběny z masivního kusu

Více

D DE = = + [ + D[ [ D = - - XY = = + -

D DE = = + [ + D[ [ D = - - XY = = + - Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 31 Vady tvaru kmene

Více

KANADSKÝ JAVOR select

KANADSKÝ JAVOR select KANADSKÝ JAVOR select Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629. 21 mm šroubováním / lepením / sponkováním pro šířku 113, 128

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Těžba a doprava dříví

Těžba a doprava dříví Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Učební texty z předmětu Těžba a doprava dříví Ing.

Více

ARODÝHA. Dýhované materiály. Dýha s reprodukovatelnou texturou. www.demos-trade.com. Technická podpora: +420 608 547 446 PRŮBĚH VÝROBY ARODÝH:

ARODÝHA. Dýhované materiály. Dýha s reprodukovatelnou texturou. www.demos-trade.com. Technická podpora: +420 608 547 446 PRŮBĚH VÝROBY ARODÝH: ARODÝHA Dýha s reprodukovatelnou texturou PRŮBĚH VÝROBY ARODÝH: 1) Loupání dýhy celý proces výroby arodýhy začíná loupáním kmenů stromů vhodných pro výrobu arodýhy (nejčastěji Ayous nebo Topol). Takto

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva) Dřevo (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů (deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia. Kmeny manoxylické:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Problematika dřeva ve výuce technické výchovy na základní škole Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.

Více

Výukový materiál, prezentace

Výukový materiál, prezentace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Vypracoval Mgr. David Mikoláš, 22. 9. 2008 DŘEVO

Vypracoval Mgr. David Mikoláš, 22. 9. 2008 DŘEVO Vypracoval Mgr. David Mikoláš, 22. 9. 2008 DŘEVO CO JE TO DŘEVO Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Vzniká v rostlinách z meristémových buněk. CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Více

M R 8 P % 8 P5 8 P& & %

M R 8 P % 8 P5 8 P& & % ážení zákazníci dovolujeme si ás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 21 Buk Ing. Hana Márová

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Na jehličnanech se vyskytují nejobávanější škůdci lesního hospodářství.

Na jehličnanech se vyskytují nejobávanější škůdci lesního hospodářství. Škůdci na smrku Rozsáhlé monokultury jehličnanů pěstované v nepřirozených podmínkách, často ve špatném zdravotním stavu, poskytují škůdcům bohatou nabídku potravy a příhodné podmínky k rozsáhlým gradacím

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

Laminát Dřevo Dýha Korek Přírodní linoleum. Ceník MEISTER. podlahy a příslušenství

Laminát Dřevo Dýha Korek Přírodní linoleum. Ceník MEISTER. podlahy a příslušenství Laminát Dřevo Dýha Korek Přírodní linoleum Ceník MEISTER podlahy a příslušenství platnost od 1.5.2010 Podlahy - MEISTER s.r.o. Laminátové podlahy 1. Laminátové podlahy LC 50 W3/31, zámek Multiclic, v balení

Více

Mgr. Gabriela Burešová

Mgr. Gabriela Burešová Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12 Název vzdělávacího materiálu Stromy listnaté, jehličnaté Člověk a příroda Jméno autora Anotace

Více

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení Zpět katalog OSB Eco ke stažení jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným směrem, ve středové

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_604_Zpracování dřeva_pwp

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_604_Zpracování dřeva_pwp ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_604_Zpracování dřeva_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 11 Rozpoznávání dřevin

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

červená LED 1 10k LED 2

červená LED 1 10k LED 2 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc SORTIMENTACE DŘÍVÍ Sestavil: Ing. Jiří Franc dohoda dodavatele a odběratele je vždy nadřazena obecně přijatým předpisům 2 Měření a sortimentace dříví v ČR do 31.3.1997 vycházelo měření z původních národních

Více

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro II. stupeň základních škol a víceletá gymnázia ČÁST BOTANICKÁ Připravili jsme pro vás pracovní listy s mnoha zajímavými úkoly. Můžete si tak ověřit

Více

Akord. Alegro. Povrchy: Dýha. Modely Akord v nabídce: 10 11 12 15 16 17. Modely Alegro v nabídce: 10 15 20 40 45 50

Akord. Alegro. Povrchy: Dýha. Modely Akord v nabídce: 10 11 12 15 16 17. Modely Alegro v nabídce: 10 15 20 40 45 50 Akord cena od 5 190 Kč D, R, H S2, O3 Akord 10 11 12 15 16 17 40 45 90 91 92 95 96 97 bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan

Více

HISTORICKÉ TECHNOLOGIE VÝROBY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ MODUL M5

HISTORICKÉ TECHNOLOGIE VÝROBY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ MODUL M5 CZ.1.07/1.1.08/01.0009 Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na Střední odborné škole Luhačovice HISTORICKÉ TECHNOLOGIE VÝROBY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ MODUL M5 1 OBSAH 1. lekce: Dřevo... 4 1.1.

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. o znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kryptomerie japonská

Kryptomerie japonská Pracovní listy pro žáky Název ekostezky nebo ekokoutku: Život stromu Škola:SOŠ Hamr - Litvínov Tvůrce pracovních listů: Fléglová Šárka, Mgr. 1 Pracovní list:1 Kryptomerie japonská 1. Co to je Kryptomerie

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kde houby rostou? ekosystém.

Kde houby rostou? ekosystém. Kde houby rostou? Obecně řečeno, prakticky všude. Houbaře a milovníka přírody obyčejně jako první napadne, že největší spektrum velkých i malých druhů hub samozřejmě najdeme v lese. Ovšem není les jako

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (suky, trhliny, hniloba, točivost vláken, 26.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (suky, trhliny, hniloba, točivost vláken, 26.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Výběr r vhodného materiálu vady dřevad (suky, trhliny, hniloba, točivost vláken, ) 26.05. / 2012 Ing. Martin Greško Vady dřeva Vady snižují pevnost dřeva, znesnadňují

Více

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi!

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi! KATALOG Když dřevo žije s Vámi! KVALITA PRO PROFESIONÁLY SYNTEKO je stejně jako SCHÖNOX součástí koncernu AkzoNobel, který je největším světovým výrobcem nátěrových hmot s ročním obratem 14 miliard. Centrála

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Dřevní odpad je významným sekundárním zdrojem dendromasy VYUŽÍVÁNÍ

Více

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ± Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Subfosilní dřevo a radiouhlíkové datování. Obsah. Tomáš Kolář

Subfosilní dřevo a radiouhlíkové datování. Obsah. Tomáš Kolář Subfosilní dřevo a radiouhlíkové datování Tomáš Kolář Obsah 1) Subfosilní dřevo 2) Metodika zpracování subfosilních kmenů 3) Proces fosilizace 4) Chemické složení a vlastnosti dřeva 5) Využití v dendrochronologii

Více

VY_52_INOVACE _86 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Habr obecný

VY_52_INOVACE _86 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Habr obecný VY_52_INOVACE _86 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Habr obecný Habr obecný Carpinus betulas L. Strom statný, s širokou a vysokou, poněkud

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Poškození a ochrana dřeva

Poškození a ochrana dřeva Poškození a ochrana dřeva KH PF UJEP 2005 Ing. Pavel Šťastný, CSc Sanace a ochrana dřeva Poškození dřeva : Dřevokazný hmyz Dřevokazné houby Povětrnost Oheň Napadení dřeva Druh (čeledi) hmyzu larvální stadium

Více

Podlahy Rooms - každy den exkluzivní pocit

Podlahy Rooms - každy den exkluzivní pocit CZ 69 Kč Podlahy Rooms - každy den exkluzivní pocit Špičková stabilita podlah Rooms je zajištěna velmi vysokou hustotou nosné HDF desky, která dosahuje hodnoty až 930 Kg/m 3. Takové parametry zaručují

Více

Obsah: Povrchová úprava pro okna a dveře. Povrchová úprava pro obložení, podhledy, balkony, ploty, zahradní nábytek

Obsah: Povrchová úprava pro okna a dveře. Povrchová úprava pro obložení, podhledy, balkony, ploty, zahradní nábytek Obsah: Povrchová úprava pro okna a dveře Silnovrstvý systém lazury 2 krycí barvy 2 Doporučený postup: napouštědlo + impregnace + vrch 4 napouštědlo + impregnace + základ + vrch 4 napouštědlo + impregnace

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY NA BÁZI DŘEVA

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY NA BÁZI DŘEVA KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY NA BÁZI DŘEVA STAVITELSTVÍ I. prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. analyzovat a zhodnotit vývoj dřevěného stavění a jeho neoddělitelných vazeb na architekturu v průběhu 19 a 20 století

Více

A R I K E T. silnější spojení lamel díky středové části z tvrdého dřeva. podlahu může instalovat jeden člověk. podlahy je možno přilepit celoplošně

A R I K E T. silnější spojení lamel díky středové části z tvrdého dřeva. podlahu může instalovat jeden člověk. podlahy je možno přilepit celoplošně Prime Collection A R I K E T silnější spojení lamel díky středové části z tvrdého dřeva podlahu může instalovat jeden člověk podlahy je možno přilepit celoplošně téměř neviditelné spoje díky pracovnímu

Více

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ Kód ústředního seznamu: Kraj: Pardubický Obec: Bylany Název památného stromu: Lípa za hřištěm Okres: Chrudim Pověřený obecní úřad: Bylany Katastrální území: Bylany [616567]

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 22 Dřevokazný hmyz

Více

Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz)

Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz) Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz) Tento dokument obsahuje autorské řešení vybraných úloh, jejichž zadání je

Více

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice Prir2-III-30 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Anotace: Materiál slouží jako pomůcka k probíranému tématu - tř. dvouděložné rostliny (7. ročník) třída: Dvouděložné rostliny čeleď: Pryskyřníkovité

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika pracovního a cestovního lékařství Kristýna Hubená Problematika práce v truhlářských dílnách Problems Derived from Working in Carpenter Workshops Bakalářská

Více

plošné materiály dýhované desky

plošné materiály dýhované desky plošné materiály OBSAH: Dýhované desky DDL 4 8 Dýhované desky Decospan 10 16 3 DÝHOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY Formát (mm) 50 x, 810 x Tloušťka (mm) 9 11 13 14 16 17 0 6 9 31 33 37 39 Kusů/balík* 40 40 *

Více

Předfrézovaný systém Clip JuAn (bez vrutů) DOUGLASIE 120

Předfrézovaný systém Clip JuAn (bez vrutů) DOUGLASIE 120 Předfrézovaný systém Clip JuAn (bez vrutů) DOUGLASIE 120 Původní domovinou této dřeviny je severní Amerika, v Evropě se pěstuje od 19. století. Jde o borovici, jejíž jádrové dřevo je žlutavě hnědé až červenohnědé,

Více

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Oblast 5, Envelopa Obr. 1 výsadba lip srdčitých na tř. Kosmonautů (22. 6. 2014) Obr. 2 vrby

Více

Ing. Pavla Kotásková, Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU

Ing. Pavla Kotásková, Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU Dřevo pro stavby v lesním prostředí Dřevo pro stavby v lesním prostředí přírodní materiál působí přirozeně z ekologického hlediska bezproblémový materiál obnovitelný materiál stavby nedílná součást krajiny

Více

Hraniční duby určení věku

Hraniční duby určení věku Hraniční duby určení věku Úvodem. Panem starostou ing. Petrem Hejlem jsem byl upozorněn na mohutné duby, rostoucí na hranici mezi Suchdolem a Roztoky. Mohlo by se jednat o hraniční duby, které by si pak

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

Les definice. přes 950 definic na http://home.comcast.net/~gyde/defpaper.htm

Les definice. přes 950 definic na http://home.comcast.net/~gyde/defpaper.htm Lesnictví Les definice Jako les chápeme obvykle ekosystém v němž se ve vysoké hustotě (v zápoji) vyskytují stromy. (ve smyslu ekosystému nebo land cover) Původně (a i dnes) se jedná i o právní vymezení

Více

DYRUP technický list 06/04 GORI 88 COMPACT-LASUR

DYRUP technický list 06/04 GORI 88 COMPACT-LASUR Tixotropní lazura na bázi alkydové pryskyřice, tvoří silnou vrstvu Výborně se roztírá díky své gelovité struktuře Vyznačuje se otevřenými póry, reguluje prostup vlhkosti, odpuzuje vodu Intenzivní ochrana

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výrobky na dřevo uvnitř - pro podlahy, nábytek, stěny, stropy

Výrobky na dřevo uvnitř - pro podlahy, nábytek, stěny, stropy Výrobky na dřevo uvnitř - pro podlahy, nábytek, stěny, stropy, lesklý - hedvábný polomat - mat polomat Tvrdý voskový olej Original č. v litrech Počet vrstev ks Výrobek č. EAN číslo. 3011 0,375 4 4 103

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2.1 Podlahy se silnými kořeny 2.2 Kährs po celém světě

2.1 Podlahy se silnými kořeny 2.2 Kährs po celém světě Obsah 1 Obsah 1. Obsah Strana 9 2 Informace o firmě Kährs 2.1 Podlahy se silnými kořeny 2.2 Kährs po celém světě Strana 16 Strana 16 3 Životní prostředí, jakost a certifikace 3.1 Pravé dřevo je nádherné

Více

očka, dřeňová zrcadla a velké barevné záběhy. jednostranná, oboustranná i roztroušená, dřeňová zrcadla. zrcadla a mírné barevnostní kontrasty.

očka, dřeňová zrcadla a velké barevné záběhy. jednostranná, oboustranná i roztroušená, dřeňová zrcadla. zrcadla a mírné barevnostní kontrasty. OBSAH CENÍKU Pohledové třídění podlah MAGNUM str. 2 Kolekce dřevěných podlah MAGNUM SMART 12 - akční kolekce podlah pro rok 2014 str. 3 CREATIVE - EXTREME str. 3 NATUR str. 3 EXOTICKÉ DŘEVINY str. 4 ROŠÁDY

Více