Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 5.2.5 Meziharmonické usmìròovaèù odmínky nutné pro vznik meziharmonických jsou popsány v kapitole V pøípadì usmìròovaèù jsou podmínkou pro vznik meziharmonických nestacionární stavy v prùbìhu analýzy (mìøení). 16) Mezi nejèastìjší pøíèiny mùžeme øadit: l Zmìna fázového napìtí napájecí soustavy zmìna ve všech tøech fázích zmìna pouze v jedné fázi l Zmìna øídicích impulzù pro jednotlivé spínací prvky (tyristory) zmìna øídicího úhlu pro všechny spínací prvky zmìna øídicího úhlu pouze pro jednu skupinu (anodová, katodová) zmìna øídicího úhlu pouze pro jeden spínací prvek l Zmìna zátìže Na výsledek analýzy má pochopitelnì nejvìtší vliv dynamika zmìn, které meziharmonické zpùsobují. Zde budou ukázány takové vlivy, kde dynamika zmìn èiní 10 % pùvodní hodnoty za dobu sledování T w = 0,1 s. V reálných podmínkách se mohou projevovat všechny výše uvedené dynamické zmìny obvodových velièin souèasnì. Meziharmonické vzniklé zmìnou napìtí v napájecí soustavì. øi zmìnì hodnoty fázového napìtí ve všech tøech fázích napájecí soustavy dochází ke stejným prùbìhùm velièin v jednotlivých fázích. Tøífázová zmìna napìtí vede na vznik meziharmonických složek všech øádù (daných frekvenèním krokem f = 10 Hz). Jejich hodnoty s rostoucí zmìnou napìtí témìø lineárnì narùstají. S nárùstem hodnoty indukènosti ve stejnosmìrném obvodu usmìròovaèe amplitudy meziharmonických složek klesají. Obrázek 5.20 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi tøífázové zmìnì napìtí ( U = 10 %) 16) ro úèely analýzy s cílem získat informace o meziharmonických pøedpokládejme v souladu s ÈSN-EN interval T w o délce trvání 10násobku délky trvání základní harmonické. Analýza je tedy provádìna z doby T w = 0,1 sekundy. Vzdálenost jednotlivých frekvenèních èar je tedy 10 Hz, první meziharmonická má hodnotu 10 Hz, základní harmonická má hodnotu 50 Hz. A 101 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

3 øi jednofázové zmìnì napìtí dochází k rozdílným prùbìhùm velièin v jednotlivých fázích. Vlivem indukènosti zátìže L není tento rozdíl velký. Dochází sice k vìtšímu rozkmitu usmìrnìného napìtí u d, nicménì støední hodnota U d je vyšší. To vede k menšímu poklesu fázových proudù bìhem jednofázové zmìny napìtí a tím pádem k menším amplitudám meziharmonických proudù. Obrázek 5.21 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi jednofázové zmìnì napìtí ( U = 10 %) Meziharmonické vzniklé zmìnou øídících impulzù Na následujících obrázcích jsou znázornìny detaily meziharmonických pro rùzné možnosti zmìn úhlu øízení. Vždy se jedná o zmìnu úhlu o 10. rvní pøípad je pro stav, kdy dochází ke zmìnì u všech tyristorù. Hodnoty meziharmonických pøi této velikosti zmìny úhlu øízení nepøesahují 5 % 17). V druhém pøípadì uvažujme zmìnu pouze u jedné komutaèní skupiny, druhá èást mìnièe pracuje beze zmìny. Zvyšují se hodnoty necharakteristických harmonických, u meziharmonických se projevují zmìny nepatrnì. Nejvyšší zmìna nastává v tøetím pøípadì. Zde pøedpokládáme, že (napøíklad poruchou v øízení) došlo k posunutí úhlu øízení pouze u jednoho prvku. Dochází zejména ke vzniku necharakteristických harmonických. Hodnoty meziharmonických jsou v tomto pøípadì ale nejnižší. Závislost na zmìnì úhlu je u všech meziharmonických opìt lineární. Meziharmonické vzniklé zmìnou zatížení mìnièe Z hlediska praxe je tento zpùsob nejèastìjší. Základní otázkou je velikost zmìny zátìže bìhem doby, po kterou provádíme analýzu 18). Se zvyšováním zmìny zátìže dochází k nárùstu meziharmonických složek (dosahují témìø hodnoty 10 %). øi zmìnì zátìže by mìly prùbìhy obvodových velièin pro jednotlivé fáze vycházet stejnì a nemìlo by docházet k nesymetriím v obvodu. odobnì jako v pøípadì tøífázové zmìny napìtí nebo zmìny úhlu øízení dochází vlivem èasové konstanty 17) Jiný pøípad nastane, pokud bude docházet k dynamické zmìnì úhlu øízení bìhem analyzované doby. okud bychom vedli usmìròovaè až k øízení do nulových otáèek motoru, mùžeme detekovat meziharmonické až do hodnoty 60 %. 18) Jak již bylo døíve uvedeno, jsou pøípady, kdy dojde k velkým dynamickým zmìnám z hlediska analýzy meziharmonických, diskutabilní. ovažujme za mezní stav bìžných zmìn kolísání zátìže v rozsahu 25 % bìhem doby T w = 0,1 sekundy, tj. 10násobek trvání pùlperiody základní harmonické. 102 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

4 obvodu k setrvaènosti zmìny prùbìhu fázového proudu a tím také k malé nesymetrii. Ta vede k výskytu necharakteristických harmonických. øesto jsou v tomto pøípadì hodnoty meziharmonických opìt nízké. Obrázek 5.22 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi zmìnì øídicího úhlu všech tyristorù ( α = 10 ) Obrázek 5.23 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi zmìnì øídicího úhlu jedné komutaèní skupiny ( α = 10 ) A 103 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

5 Obrázek 5.24 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi zmìnì øídicího úhlu pouze jednoho tyristoru ( α = 10 ) Obrázek 5.25 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi zmìnì zátìže o 25 % 5.3 Harmonické proudy mìnièù napìtí Støídavé mìnièe napìtí jsou používány k øízení napìtí a tím i proudu a výkonu na støídavé stranì zátìže. Zastupují v podstatì funkci plynule regulovatelného snižovacího transformátoru. oužívají se zejména pro øízení výkonu elektrotepelných spotøebièù (elektrické odporové pece, domácí tepelné spotøebièe), pro øízení svítivosti svítidel, pro mìkké spouštìní støídavých motorù velkých výkonù a pro øízení rychlosti univerzálních komutátorových motorù. Dále mùžeme jmenovat svaøování a tavení kovù. Vìtšímu využití v technice elektrických pohonù však zabránila skuteènost, že se snižujícím napìtím se kvadraticky snižuje moment motoru. 104 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

6 5.3.1 Jednofázový mìniè napìtí s odporovou zátìží Základní schéma mìnièe a prùbìhy napìtí na zátìži jsou na obrázku ro nejjednodušší zátìž typu R (napø. elektrická odporová pec, žárovka) je prùbìh proudu tvarovì totožný s prùbìhem napìtí zátìže. Øiditelnost jednofázového mìnièe kmitoètu s odporovou zátìží je v rozsahu 0 < α < π. øi α = 0 se mìniè chová jako bezkontaktní spínaè. Obrázek 5.26 Jednofázový støídavý mìniè napìtí a prùbìhy napìtí na zátìži pro odporovou zátìž ro prùbìh proudu v rozsahu sepnutí mìnièe mùžeme psát: 8 L = L= = VLQωW Fourierovy koeficienty prùbìhu proudu ze vztahu (5.45) jsou: 8 DK = ( FRV[ ( + K) α] ) + ( FRV[ ( K) α] ) π ( ) ( ) K K [( + K) α] ( + K) [( K) α] ( K) 8 VLQ VLQ EK = π5 V dalším vyjádøíme efektivní hodnotu první harmonické a celkovou efektivní hodnotu (RMS): 8 = α π 5, ( π α ) + VLQ α + FRV HI = ( π α) + VLQ α 5.49 π 5, Grafické znázornìní prùbìhù pro nìkteré harmonické proudy je na obrázku 5.27a. S úhlem øízení se souèasnì mìní i efektivní hodnota proudu dle vztahu (5.49). ak mùžeme graf z obrázku 5.27 (na levé stranì) upravit. U obrázku 5.27 (na pravé stranì) jsou na svislé ose vyneseny pomìrné hodnoty harmonických vztažené k maximální hodnotì první harmonické I 0max. V závislosti na úhlu A 105 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

7 øízení silnì klesá základní harmonická, proto klesají i pomìrné hodnoty vyšších harmonických v tomto grafu 19). Obrázek 5.27 Harmonické jednofázového mìnièe napìtí pro odporovou zátìž Jednofázový støídavý mìniè napìtí s induktivní a odporovì-induktivní zátìží U mìnièe, pracujícího do èistì induktivní zátìže bude rozsah øízení π/2 < α < π. (rùbìh proudu je na obrázku 5.28 vlevo). Jako spínaè bude mìniè pracovat, bude-li úhel øízení pod π/2. rùbìh proudu pro tento pøípad je: ωw = ω L 8 8 = ωw G( ωw) ( α W) ω/ VLQ = FRV FRV 5.50 ω/ α U reálné zátìže (prùbìh na obrázku 5.28 vpravo), obsahující odpor i indukènost, je minimální hodnota úhlu øízení dána vztahem: α = DUFWJ ω/ LQ ro kladnou pùlvlnu proudu zátìže (a tím i proudu zdroje) platí: L = L= = VLQωW ϕ H[S ωw αvlqα ϕ 5.52 = = ω/ 19) S ohledem na názornost grafu není hodnota základní harmonické vyjádøena. Graf 5.27 (vpravo) je v literatuøe èastìji udávaný. S ohledem na koncepci knihy je proto uvedeno i vyjádøení k základní harmonické na obrázku 5.27 (na levé stranì). Toto je dodrženo i v další èásti kapitoly. (Index 0 je chápán jako minimální úhel øízení pro uvažované zapojení a danou zátìž). 106 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

8 Obrázek 5.28 rùbìhy proudu jednofázového mìnièe napìtí se zátìží L (vlevo) a RL (vpravo) Obrázek 5.29 Harmonické jednofázového mìnièe napìtí pro induktivní zátìž Harmonickou analýzu lze provést pouze pro pøípad induktivní zátìže. ro efektivní hodnotu první harmonické odebíraného proudu a celkovou efektivní hodnotu mùžeme psát 20) : 8 VLQ α = α π ω/, ( π ) ( π ) 8 = ( ) FRV VLQ + α HI π α α α ω/ π 5.54, ro pøípad RL zátìže je nutné postupovat pouze numericky (rovnice 5.52 je transcendentní) ) S ohledem na složitost matematického zápisu u èistì induktivní zátìže nejsou analytické výpoèty uvedeny. V praxi se obvykle použijí opìt grafy. A 107 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

9 V této rovnici je [ = ωw, ϕ = a = = 5 + ( ω/ ) DUFWJ ω/ 5 Je zøejmé, že všechny výsledky budou záviset nejen na úhlu øízení, ale též na vzájemném pomìru èinného odporu a induktivní reaktance zátìže. Zavedeme: 5 5 = = ω/ ( ) Obrázek 5.30 Harmonické jednofázového mìnièe napìtí pro odporovì-induktivní zátìž, R/Z = 0,6 Obrázek 5.31 rùbìh tøetí a páté harmonické proudu jednofázového støídavého mìnièe napìtí zátìž RL 108 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

10 Se zmìnou pomìru R/Z se budou mìnit nejen hodnoty harmonických, vèetnì hodnoty první harmonické, ale též možný rozsah øízení mìnièe napìtí. Na obrázku 5.30 jsou znázornìny harmonické proudu pro pomìr R/Z = 0,6. ro doplnìní jsou na obrázku 5.31 uvedeny prùbìhy 3. a 5. harmonické pro rùzné pomìry R/Z 21) Tøífázový støídavý mìniè napìtí s odporovou zátìží Harmonické proudy tøífázových mìnièù napìtí opìt závisí na zapojeních støídavých regulátorù a transformátorù, na úhlu øízení a na pomìru R/Z. Tøífázové mìnièe se nejèastìji používají jako tzv. sofstartéry nebo pøi tzv. dynamické kompenzaci úèiníku (viz kapitola 6.5.4). Zátìž trojfázového mìnièe mùže být spojena do Y nebo do D. okud je uzel zátìže Y vyveden, pracuje tøífázový mìniè jako tøi vedle sebe spojené jednofázové mìnièe a hodnoty harmonických proudù jsou totožné s hodnotami uvedenými pro jednofázový mìniè. Základní zapojení obou mìnièù je na obrázku ro tøífázovou odporovou zátìž mùžeme rozdìlit èinnost na tøi intervaly. rvní interval øízení je pro 0 < α < π/3. V tomto intervalu vypíná tyristor se zánikem napìtí pøíslušné fáze zátìže, která odpovídá proudu v pøímém smìru tyristoru. V druhém intervalu rozsahu øízení π/3< α < π/2 již intervaly sepnutí jednotlivých tyristorù nekonèí s pøíslušnými pùlvlnami fázových napìtí (odpadá takt se tøemi sepnutými tyristory a spínají pouze dva). V posledním intervalu π/2 < α < 5π/6 se støídají takty se dvìma sepnutými tyristory s nulou. roud sítì je pøerušovaný. Obrázek 5.32 Základní zapojení tøífázových mìnièù napìtí 21) Z dùvodu lepšího znázornìní je v grafech 5.31 znázornìna pomìrná hodnota opìt vztažená k maximální hodnotì první harmonické. A 109 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

11 Obrázek 5.33 Harmonické tøífázového mìnièe napìtí pro odporovou zátìž Tøífázový støídavý mìniè napìtí s induktivní a odporovì-induktivní zátìží øi tøífázové zátìži L je odebíraný èinný výkon nulový, takže první harmonická proudu je zpoždìna o π/2 za napìtím. odobnì jako u jednofázového, pracuje i tøífázový mìniè pro interval øízení 0 < α < π/2 jako spínaè. V intervalu π/2 < α < 2π/3 se postupnì støídají takty se dvìma a se tøemi sepnutými tyristory. roud je nepøerušovaný. øi 2π/3 < α < 5π/6 odpadají nìkteré takty a proud je pøerušovaný. Ukázky obou proudù jsou na obrázku Obrázek 5.34 rùbìhy proudu tøífázového mìnièe napìtí pro zátìž L a rùzné úhly øízení Harmonická analýza prùbìhù proudù, které odebírá mìniè napìtí z tøífázové soustavy je velmi složitá. Obvykle se použijí grafy, znázornìné pro konkrétní typ zátìže. ro induktivní zátìž jsou uvedeny prùbìhy na obrázku Obdobnì jako u všech pøedchozích obrázkù je patrný nárùst procentních hodnot harmonických, vztažený k základní harmonické. rotože s rostoucím úhlem 110 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

12 øízení velmi klesá hodnota základní harmonické, jsou absolutní hodnoty vyšších harmonických nízké. V tìchto pøípadech je vhodné použít grafy vztažené k I ef. Obrázek 5.35 Harmonické tøífázového mìnièe napìtí pro odporovou zátìž V pøípadì kombinované zátìže opìt záleží na pomìru èinné a induktivní složky. Obdobnì jako u jednofázových mìnièù zavedeme pomìr R/Z, definovaný (5.55). Obdobnì grafy znázorníme pro pomìr R/Z = 0,6. Obrázek 5.36 Harmonické tøífázového mìnièe napìtí pro odporovì-induktivní zátìž, R/Z = 0, Zjednodušený zpùsob výpoètu harmonických proudù mìnièù napìtí Z dosud uvedených prùbìhù je zøejmé, že prùbìh odebíraného proudu u mìnièe napìtí je kromì charakteru zátìže též velmi závislý na úhlu øízení. U tøífázových variant pak mùže být charakter proudu nepøerušovaný (úhel øízení je 0 < α < π/3 pro odporovou zátìž a π/2 < α < 2π/3 pro induktivní zátìž) nebo naopak pøerušovaný. Obvykle lze prùbìh zjednodušit tím, že vybereme alternativu A 111 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

13 s prùbìhy definovanými v kapitole 5.1 zde je též provedena pøíslušná harmonická analýza. Zejména u tøífázových variant a u induktivních zátìží je náhrada zjednodušeným prùbìhem snadná. ro jednofázovou variantu s induktivní zátìží, obrázek 5.28 lze provést náhradu prùbìhem dle obrázku 5.3 a pro výpoèet harmonických použijeme vztahy (5.17) a (5.18). ro tøífázovou variantu, s nepøerušovaným prùbìhem proudu dle obrázku 5.35 vlevo mùžeme použít náhradu dle obrázku 5.3 s pøíslušnými rovnicemi. ro tøífázovou variantu, s pøerušovaným prùbìhem proudu dle obrázku 5.35 vpravo použijeme náhradu dle obrázku 5.4. ro výpoèet harmonických použijeme vztahy (5.25) a (5.26). Velká závislost prùbìhu proudu na úhlu øízení vede k silnému poklesu základní harmonické proudu. Znamená to, že procentní hodnoty proudù harmonických vyšších øádù se zvyšují, absolutní hodnoty zùstávají stejné nebo se dokonce snižují. Z tìchto dùvodù je u tìchto typù mìnièù vhodné udávat harmonické proudy v absolutních hodnotách nebo v hodnotách vztažených k maximální efektivní hodnotì proudu 22). Závislost zmìny první harmonické proudu vztažené k maximální efektivní hodnotì pro rùzné úhly øízení je na obrázku Obrázek 5.37 Zmìna hodnot první harmonické pro rùzné zátìže Necharakteristické harmonické a meziharmonické mìnièù napìtí ro stanovení necharakteristických harmonických a meziharmonických je nutné pøedpokládat nesymetrie v soustavì sí mìniè spotøebiè nebo promìnný dìj po dobu provádìní harmonické analýzy. øi ustálených stavech a symetrických podmínkách tedy jiné než charakteristické harmonické nevzniknou. Typickým pøedstavitelem užití mìnièe napìtí je softstartér. Softstartéry jsou elektronická výkonová zaøízení, sloužící k plynulým rozbìhùm a dobìhùm pohonù s asynchronními motory. Hlavními 22) roto jsou v této èásti udávány proudy v procentních hodnotách vztažených k 1. harmonické (vždy v levé èásti) i v hodnotách vtažených k celkové efektivní hodnotì (vždy pravý graf). 112 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

14 dùvody k jejich použití jsou omezení zábìrového proudu pøi rozbìhu pohonu, ochrana a snížení opotøebení mechanismu pohonu a ochrana motoru po dobu jeho chodu. Øízení softstartéru však nemusí být konstantní, a proto dochází ke vzniku dalších frekvenèních složek 23). Na obrázku 5.38 je prùbìh proudu odebíraný motorem pøi spouštìní softstartérem. Obrázek 5.38 rùbìh proudu softstartéru a jeho harmonická analýza rotože analýza namìøených vzorkù byla provádìna z doby 0,2 s, objevují se ve spektru rùzné frekvence. ro zjednodušení jsou na obrázku vyneseny pouze hodnoty necharakteristických harmonických. okud provedeme srovnání s proudem pøi pøímém rozbìhu motoru, zjistíme, že softstartér výraznì snižuje rozbìhový proud (první harmonická se snižuje z 27 A na 11,8 A), ale souèasnì se zvyšuje zkreslení proudu softstartéru viz tabulka 5.2. Tabulka 5.2 Srovnání proudu pøi rozbìhu motoru 5.4 Harmonické proudy pøímých mìnièù kmitoètu øímé mìnièe kmitoètu umožòují vytvoøit pøímo (bez stejnosmìrného meziobvodu) ze vstupního støídavého napìtí o vstupním kmitoètu f 1 výstupní støídavé napìtí s øiditelným kmitoètem f 2. Rozlišujeme pøímé mìnièe kmitoètu s vnìjší komutací, u kterých maximální výstupní kmitoèet mìnièe je pomìrnì nízký (asi polovina kmitoètu vstupního) a pøímé mìnièe kmitoètu s vlastní komutací, u nichž je výstupní kmitoèet nezávislý na kmitoètu vstupním. 23) V podstatì se jedná o podobný jev, jako byl popsán u usmìròovaèù. Jedná se o zmìnu úhlu øízení, viz obrázek 5.22 až obrázek A 113 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

15 V souèasné dobì jsou pøímé mìnièe kmitoètu využívány pomìrnì málo 24). okud však jsou použity, tak obvykle pro pohony pomìrnì vysokých výkonù. Velmi èasto jsou tyto mìnièe oznaèovány jako cyklokonvertory. Obrázek 5.39 rincipiální schéma pøímého mìnièe kmitoètu a pøíklad tvorby výstupního napìtí Základem jednofázového cyklokonvertoru jsou dva plnì øízené usmìròovaèe, které se vzájemnì støídají v èinnosti. Køivka výstupního napìtí se vytváøí pøímo z èástí køivek trojfázového (vícefázového) napìtí sítì o kmitoètu zpravidla 50 Hz. Z toho vyplývá, že výstupní frekvence f 2 musí být vždy menší než frekvence vstupní f 1. Existuje nìkolik zapojení cyklokonvertorù symetrická se spoleèným èi rozdìleným napájením obsahují obvykle pouze øiditelné prvky. Naproti tomu nesymetrické zapojení (oznaèovaná též jako úsporná zapojení) mají menší poèet tyristorù. O to složitìjší je pak jejich øízení. Obrázek 5.40 Základní schéma tøífázového pøímého mìnièe kmitoètu 24) Z tohoto dùvodu je problematice harmonických sí ového proudu pøímých mìnièù kmitoètu vìnována malá pozornost. Nejdùslednìji je tìmto mìnièùm vìnována kniha [5.60], z hlediska pùsobení na sí je to souèasnì kniha [5.17]. Ostatní literatura, vèetnì norem, více ménì závìry tìchto knih pøejímá. 114 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Elektrická energie Vojtěch Beneš žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním termodynamické

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Dynamika Vojtěch Beneš žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, určí v konkrétních situacích síly působící na

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1.

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1. Eponenciální rovnice Eponenciální rovnice jsou rovnice, ve kterých se neznámá vsktuje v eponentu. Řešíme je v závislosti na tpu rovnice několika základními metodami. A. Metoda převedení na stejný základ

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě.

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Množství je charakterizováno dodávkou elektrické práce, což představuje

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

GONIOMETRICKÉ FUNKCE

GONIOMETRICKÉ FUNKCE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol GONIOMETRICKÉ

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï 15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï Čas od času je možné slyšet v pořadech o počasí jména jako Andrew, Mitch, El Ňiňo. otom následuje zpráva o katastrofálních vichřicích, uragánech a jiných mimořádných

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Závěrečná zpráva projektu: Dynamika elektronických vaček

Závěrečná zpráva projektu: Dynamika elektronických vaček Závěrečná zpráva projektu: Dynamika elektronických vaček Ing. Petr Jirásko, Ing. David Lindr. Úvodní část Technická praxe stále klade zvyšující se nároky na produktivitu, kvalitu, variabilitu a pružnou

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=10 Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu patří k dalším zcela původním a dosud nikým nepublikovaným experimentům, které

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

PROGRAM MAXIMA. KORDEK, David, (CZ) PROGRAM MAXIMA

PROGRAM MAXIMA. KORDEK, David, (CZ) PROGRAM MAXIMA PROGRAM MAXIMA KORDEK, David, (CZ) Abstrakt. Co je to Open Source Software? Příklady některých nejpoužívanějších software tohoto typu. Výhody a nevýhody Open Source Software. Jak získat program Maxima.

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1 Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1 Funkce pro UO 1 Co je to matematická funkce? Mějme dvě množiny čísel. Množinu A a množinu B, které jsou neprázdné. Jestliže přiřadíme

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

A 9. Počítejte v radiánech, ne ve stupních!

A 9. Počítejte v radiánech, ne ve stupních! A 9 Př.. Je dána rovnice sin + 2 = 0. Najděte interval délky, v němž leží kořen rovnice. Metodou půlení intervalů tento interval zužte až na interval délky 0,25. Pak kořen najděte s přesností ε = 0,00

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

Nové směry v řízení ES

Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Systémy založené na technologii měření synchronních fázorů: WAM - Wide Area Monitoring WAC Wide Area Control WAP - Wide Area Protection Někdy jsou všechny

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Regulované pohony jako zdroj provozních úspor

Regulované pohony jako zdroj provozních úspor Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor May 6, 2014 Slide 1 May 6, 2014 Slide 3 Současně využívaný výkonový prvek IGCT kombinuje přednosti GTO tyristorů a IGBT

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

YU = I kde I = 0 (6.1)

YU = I kde I = 0 (6.1) Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: F-VI-1 Izotermický děj Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: Experimentálně ověřte platnost Boyle-Mariottova zákona. Pomůcky: Teorie:

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista

Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista Matematický software MAPLE slouží ke zpracování matematických problémů pomocí jednoduchého

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení.

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. @083 6 Polynomické funkce Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. Definice: Polynomická funkce n-tého stupně (n N) je dána předpisem n n 1 2 f : y a x

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více