N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY GRAVEX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX"

Transkript

1 GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY

2 GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova Trmice tel: VAHY PRO N RDS GRAVEX

3 Loadmaster 9000i Ovìøitelný pro obchodní styk, plnì dynamické palubní vážení. Vhodný pro všechny typy hydraulických èelních nakladaèù GRAVEX RDS Loadmaster 9000i je vysoce pøesný palubní vážicí systém pro dynamické i statické vážení zboží pro obchodní partnery. Vyhovuje smìrnicím OIML R51 a R76 (tøídy IIII). RDS Loadmaster 9000i jemoderní vážicí systém urèený pro všechny typy hydraulických nakladaèù, který vyhovuje smìrnicím OIML R76 a R51. K systému je možné doplnit: Telemetrii pro rychlý a efektivní pøenos dat mezi nakladaèem a PC (v obou smìrech). Tiskárnu pro poøizování lístkù s daty o nákladu pøímo v kabinì nakladaèe. DMM (Data Management Systém) pro vážení ve schváleném režimu s rozšíøeným zpracováním dat a jejich záznamem. Modul èteèky èárového kódu pro snadnou identifikaci pracovních kategorií pomocí èárového kódu. Vlastnosti: Automatické dynamické vážení s kompenzací vlivu rychlosti zvedání. Statické vážení. Možnost odsypávat pøi vážení poslední lžíce se živým displejem. Vícenásobná kalibrace pro rùzné pracovní orgány nebo materiály. Interní databáze s 1000 pamìtí pro odbìratele a produkty. Integrovaný datový modul pro SD karty k pøenosu dat do a z PC. Záznam pøeložení. Zjiš ování netto hmotnosti vážení na paletách nebo v kontejnerech. Vážení složek smìsí. Velký podsvícený displej zobrazující cílový náklad, naložené množství, odbìratele, nakládaný materiál a èas. Obrazovka chránìná antireflexním akrylovým sklem. Odolná konstrukce základní jednotky upevnìné na univerzální konzoli se dvìma klouby umožòující natoèení v témìø libovolném úhlu. Pøínosy: Schválený pro použití v obchodním styku ve všech zemích EU a v mnoha dalších zemích svìta. Sledovatelné náklady podle standardù OIML a MID ve tøídì Y(b). Schválený režim vážení je možné jednoduše vypnout a zapnout. Poskytuje podklady pro operativní evidenci a pro øízení. Zajiš uje, že jsou vozidla správnì nakládána hned napoprvé, omezuje jízdy zpátky od mostové váhy a tím pøispívá i k bezpeènosti. Vážení za pohybu zrychluje práci a dovoluje øidièi naložit vìtší poèet vozidel za smìnu. Snímaè sklonu pøi práci na svahu je standardní souèástí pøístroje. Starší systémy RDS lze snadno rozšíøit na LM 9000i. Servis a podpora od zkušených specialistù distributorù RDS. : Schválení: Pracovní napetí: Displej: Rozmezí teplot: Pøesnost systému: Rozsah snímaèe tlaku: Záruka: Ochrana: Pouzdro základní jednotky: Rozmìry: MID tøída Y(b); OIML R76 a R51; ISO 11452; EN ISO 14982; ISO TR Volt stejnosm 160 x 128 pixelu (9,5 x 7,5 cm). Maticový LED osvìtlený od -40 do + 85 C pøi skladování od -20 do + 40 C pøi prácipodle MID trídy y(b) bar 1 rok Základní jednotka IP34, snímaèe Ip65 Plná RFI/EMI ochrana. Vnìjší kryt ABS 155 x 220 x 65 mm (V x Š x H); 0,75 kg

4 Loadmaster 8000i Loadmaster 8000i GRAVEX RDS je vyspìlý palubní vážící systém urèený zejména pro èelní kolové nakladaèe Loadmaster 8000i firmy RDS je vyspìlý palubní vážící systém urèený zejména pro èelní kolové nakladaèe Vlastnosti: Dynamické vážení s automatickou kompenzací rychlosti zvedání. Statický režim vážení. Možnost odsypávat pøi vážení poslední lžíce pøi živém displeji. Možnost kalibrace pro vìtší poèet pracovních náøadí. Vnitøní databáze pro 1000 produktù a odbìratelù. Integrovaná èteèka SD karet pro pøenos dat do PC. Tisk dat na palubní tiskárnì. Možnost kompenzace sklonu povrchu pozemku. Záznam pøeložení. Netto vážení (vážení na paletách nebo v kontejnerech). Možnost telemetrického pøenosu dat do a z PC. Robustní ovìøené snímaèe tlaku. : Schválení: Displej: Pracovní napìtí (napájení): Tlaèítka: Rozmezí pracovních teplot: Pøesnost systému: Rozmezí tlakù: Ochrana: Pláš a kostra základní jednotky: Rozmìry základní jednotky: Míchání smìsí - pro nakládání rùzných druhù materiálù podle pøedem zadané receptury. Software v 7 jazycích vèetnì èeštiny. Obrazovka chránìná tvrzeným antireflexním sklem. Grafický LCD displej. Obrazovka a klávesnice osvìtlené LED. Velký snadno èitelný a pøehledný displej, který pøi normální práci zobrazuje hmotnost obsahu lžíce, cílový náklad (resp. kolik zbývá naložit), název odbìratele, druh nakládaného materiálu a èas. Odolná konstrukce základní jednotky upevnìná na univerzální konzole se dvìma klouby umožòující natoèení témìø v libovolném úhlu. Lze objednat i montáž základní jednotky do panelu (palubní desky). ISOTR (Elektrostatický výboj) ISO (Citlivost) 160 x 128 pixelù (95 x 75 mm) Maticový - LED osvìtlený Voltù stejnosm. Pryžová membrána - utìsnìná, dotykové ovládání od -40 C do +85 C (skladování) od -20 do +70 C (práce) +/- 2% jmenovité nosnosti nebo lepší bar (je možný i jiný rozsah) Základní jednotka IP34 (pøi montáži do panelu IP54) Vnìjší snímaèe IP65 Plná RFI/EMI ochrana Vnìjší kryt ABS (tmavì šedý bez nátìru) 155 x 220 x 65 mm (Š x V x H); 0,75 kg Pøínosy: Poskytuje data pro øízení a evidenci s ovìøením vážních lístkù. Omezuje pohyb vozidel po areálu tím, že není nutné vozidla dokládat nebo z pøeložených odebírat. Umožòuje plné vytížení vozidel bez pøekládání a jejich správné naložení hned napoprvé. Zkracuje fronty u mostové váhy. Zvyšuje bezpeènost na pracovišti nakladaèe omezením zbyteèných pøejezdù vozidel. Vážení v prùbìhu zvedání nákladu zrychluje práci nakladaèe - øidiè mùže naložit za smìnu více vozidel. Starší systémy Loadmasterù lze snadno rozšíøit na Loadmaster 8000i. Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem Dva robustní snímaèe tlaku Sady pro pøipojení snímaèù tlaku k hydraulickému systému stroje Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací páce zvedání Spojovací skøíòku Dále lze objednat: Telemetrický pøenos dat Záznam dat na SD/MMC kartu Tiskárnu Identifikaci nakládaného materiálu èárovým kódem

5 Loadmaster 800i Gravex RDS Loadmaster 800i je úspìšný, jednoduchý, pro obsluhu snadný palubní vážící systém urèený pøedevším pro èelní kolové nakladaèe RDS Loadmaster 800i je pøesný palubní vážící systém, který je možné instalovat na všechny typy nakladaèù. Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem snímaèe tlaku Sady pro pøipojení snímaèù tlaku k hydraulickému systému stroje Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací pácezvedání Spojovací skøíòku Dva robustní Vlastnosti: Dynamické vážení s automatickou kompenzací rychlosti zvedání. Statický režim vážení. Možnost odsypávat pøi vážení poslední lžíce pøi živém displeji. Možnost kalibrace pro vìtší poèet pracovních náøadí. Možnost kompenzace sklonu povrchu pozemku. Záznam pøeložení. Netto vážení (vážení na paletách nebo v kontejnerech). Ovìøené robustní snímaèe tlaku. Obrazovka chránìná tvrzenými antireflexními èoèkami. Pøínosy: Grafický LCD displej. Obrazovka a klávesnice Omezuje pohyb vozidel po areálu tím, že není nutné osvìtlené LED. vozidla dokládat nebo z Velký snadno èitelný a pøeložených odebírat. pøehledný displej, který pøi Umožòuje plné vytížení vozidel normální práci zobrazuje bez pøekládání. hmotnost obsahu lžíce, cílový Zkracuje fronty u mostové váhy. náklad (resp. kolik zbývá Zvyšuje bezpeènost na naložit) a èas. pracovišti nakladaèe omezením Odolná konstrukce základní zbyteèných pøejezdù vozidel. jednotky upevnìná na univerzální konzole se dvìma Vážení v prùbìhu zvedání klouby umožòující natoèení nákladu zrychluje práci témìø v libovolném úhlu. nakladaèe - øidiè naloží za Lze objednat i montáž základní smìnu více vozidel. jednotky do panelu (palubní desky). Schválení: Displej: Pracovní napìtí (napájení): Rozmezí pracovních teplot: Pøesnost systému: Rozmezí tlakù: Ochrana: Pláš a kostra základní jednotky: Rozmìry základní jednotky: ISO1060 (Elektrostatický výboj) ISO (Citlivost) 160 x 128 pixelù (95 x 75 mm) Maticový - LED osvìtlený Volt stejnosmìrný od -40 C do +85 C (skladování) od -20 do +70 C (pracovní) +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší bar (je možný i jiný rozsah) Základní jednotka IP bar (je možný i jiný rozsah) Vnìjší snímaèe IP65 Plná RFI/EMI ochrana. Vnìjší kryt ABS 155 x 220 x 65 mm (Š x V x H); 0,75 kg

6 Loadlog 500+ Gravex RDS Loadlog 500+ je jednoduchý a pro uživatele pøátelský palubní vážicí systém pro vozidla vybavená kabinou nebo i bez kabiny RDS Loadlog 500+ umožòuje vážení na: Malých èelních kolových nakladaèích Smykem øízených nakladaèích Vysokozdvižných vozících Teleskopických manipulátorech RDS Loadlog 500+ je jednoduchý na používání. Má jeden pracovní kanál a je vhodný pro menší nakladaèe s jedním pracovním orgánem (napø. lžící). Vlastnosti: Výhody: Trvale osvìtlený, snadno èitelný displej. Montáž základní jednotky s displejem buï do palubní desky, nebo samostatnì. Vodì a poèasí odolné provedení. Automatická kompenzace vliv rychlosti zvedání. Možnost pøipojit tiskárnu. Statický i dynamický režim vážení. Vážení v prùbìhu zvedání nákladu. Umožòuje plné vytížení vozidel bez pøekládání. Jednoduchý numerický LCD displej, snadno èitelný (velké èíslice). Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem Robustní snímaè tlaku Sadu pro pøipojení snímaèe tlaku k hydraulickému systému stroje Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací páce zvedání Spojovací skøíòku Pracovní napìtí (napájení): Rozmezí pracovních teplot: Pøesnost systému: Rozmezí tlakù: Ochrana: Záruka: Volt stejnosm. od -30 C do +50 C +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší bar (je možný i jiný rozsah) Plná RFI/EMI ochrana. Základní jednotka IP67, Snímaèe IP65 1 rok

7 Weighlog 200 Gravex RDS Weighlog 200 Vám dovoluje vážit pøi nakládání RDS Weighlog 200 umožòuje vážení na: Prùmyslových a zemìdìlských nakladaèích Pøedních i zadních traktorových nakladaèích Vysokozdvižných vozících Teleskopických manipulátorech Sklápìcích nákladních automobilech a pøívìsech RDS Weighlog 200 je vybaven pìti individuálními kanály. Ty mohou být kalibrovány pro pìt rùzných pracovních náøadí, nebo mohou být využity pro oddìlené naèítání až pìti rùzných materiálù. PRINCIP ÈINNOSTI RDS Weighlog 200 mìøí hydraulický tlak v urèitém okamžiku nakládacího cyklu buïto dynamicky (v prùbìhu zvedání nákladu bez zastavení) nebo staticky (kdy je zvedání na okamžik zastaveno než je údaj o hmotnosti systémem urèen). Dynamické vážení má kompenzaci pro rychlost zvedání. Každý kanál zobrazí netto hmotnost materiálu ve zvedané lžíci. Je-li tøeba, je možné hmotnosti obsahù jednotlivých lžic pro každý kanál sèítat a souèasnì je pøièítaná hodnota pøiètena i k celkovému souètu ze všech pìti kanálù na kanále šestém = TOTAL. Po pøipojení tiskárny je možné vytisknout textový lístek jak pro jednotlivý náklad, tak i pro celkový souèet. A - Snímaè polohy a smìru C - Základní jednotka s displejem Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem a zdrojem zvukového signálu Robustní snímaè tlaku (250 bar) nebo tenzometrický snímaè Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací páce zvedání Spojovací skøíòku Jeden RS 232 výstup pro pøipojení tiskárny. B - Snímaè tlaku RDS Weighlog 200 je kompatibilní s tiskárnou RDS ICP 300, která se objednává zvláš. D - Tlaèítko k páce ovládající zvedání Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -20 C do +40 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

8 Liftlog 100+ Vážící systém a monitor zatížení s funkcí souètu Nový Liftlog 100+ je nízkonákladový vážící a monitorovací nástroj zatížení navržený speciálnì pro vysokozdvižné vozíky, pøístroj ukazuje váhu a poèítá celkové zatížení. Souèástí je také vizuální a zvukový alarm pøi pøetížení. Liftlog 100+ je jednoduše ovladatelný výrobek, který byl navržen pro použití u vysokozdvižných vozíkù na expedièních dvorech nebo ve skladech. Použitím èidla k mìøení hydraulického tlaku v systému informuje Liftlog 100+ pracovníka o zatížení jako o spoèítané váze v tunách nebo kilogramech. Tento náklad mùže být potvrzen stisknutím tlaèítka Enter a pøidán k celkové hmostnosti. Dále pøi pøiblížení se k bodu pøetížení, se spustí interní (pøípadnì i externí) alarm, který pracovníka upozorní na stav zatížení. Další možností je externí svìtelný ukazatel informující o zatížení od 50% do 110% kapacity zatížení. Výhody Zvyšuje bezpeènost na dvoøe nebo ve skladu. Umožòuje správné a rovnomìrné naložení zásob a vozidel. Umožòuje kontrolu váhy až nìkolika palet pøijatého a vydaného zboží. Zvyšuje výkonnost vozidel a podporuje nejvýhodnìjší využití pracovníkem, minimalizuje odstavení pøístrojù na servis nebo opravy. Systém pøidávání pro minimální investici. Zvyšuje výkon vozidla. Udržuje pøesnost mìøení. Udržuje kapacitu zdvihu a viditelnost øidièe. Díky funkci pamìti identifikuje ohrožené pracovníky a vysokozdvižné vozíky. Podporuje dobrou ovladatelnost pracovníkem. Celonárodní servis a podpora u RDS distributorù. Vlastnosti LCD ukazuje náklad jako spoèítanou hmotnost a graf status nákladu. Možnost ukazát všechny zapsané váhy zatížení. Pøesnost +/- 2% kapacity nákladního vozu. Ovládání tøemi tlaèítky pro jednoduchou manipulaci. Poèáteèní zvukový alarm pøi 90% povoleného zatížení, nepøerušovaný zvukový alarm a blikající obrazovka pøi dosažení nebo pøetížení nad 100%. Možnost zápisu pøetížení. Rychlá a jednoduchá instalace. Odzkoušená technologie v robustním vodìodolném krytu uzavøeném dle IP67. Jedineèná vzpìra umožòuje umístìní pøístroje v jakékoli poloze. Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -20 C do +40 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

9 Liftlog 100 Vážící systém a monitor zatížení s vèasným alarmem pøi bodu pøeklopení Nový Liftlog je nízkonákladový vážící a monitorovací nástroj zatížení navržený speciálnì pro vysokozdvižné vozíky, pøístroj ukazuje aktuální váhu, souèástí je vizuální a zvukový alarm pøetížení. Liftlog 100 ovladatelný výrobek, který byl navržen pro použití u vysokozdvižných vozíkù na expedièních dvorech nebo ve skladech. Použitím èidla k mìøení hydraulického tlaku v systému informuje Liftlog 100 pracovníka o zatížení jako o aktuální váze v tunách nebo kilogramech. Dále, pøi pøiblížení se nebo dosažení pøetížení se spustí interní (pøípadnì i externí) alarm, který pracovníka upozorní na stav zatížení. Další možností je externí svìtelný ukazatel informující o zatížení od 50% do 110% kapacity zatížení. Výhody Zvyšuje bezpeènost na dvoøe nebo ve skladu. Umožòuje správné a rovnomìrné naložení zásob a vozidel. Umožòuje kontrolu váhy pøijatého a vydaného zboží. Díky funkci pamìti identifikuje ohrožené pracovníky a vysokozdvižné vozíky. Zvyšuje výkon vozidel. Udržuje pøesnost mìøení. Podporuje dobrou ovladatelnost pracovníkem. Udržuje kapacitu zdvihu a viditelnost øidièe. Systém pøidávání pro minimální investici. Minimalizuje odstavení pøístrojù na servis nebo opravy. Celonárodní servis a podpora u RDS distributorù. Vlastnosti LCD ukazuje náklad jako spoèítanou hmotnost a graf status nakladu. Pøesnost +/- 2% kapacity nákladního vozu. Ovládání jedním tlaèítkem (Reset na nulu), jednoduché ovládání. Poèáteèní zvukový alarm pøi 90% povoleného zatížení, nepøerušovaný zvukový alarm a blikající obrazovka pøi dosažení nebo pøetížení nad 100%. Možnost zápisu pøetížení. Rychlá a jednoduchá instalace. Odzkoušená technologie v robustním vodìodolném krytu uzavøeném dle IP67. Jedineèná vzpìra umožòuje instalaci pøístroje v jakémkoli umístìní. Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -20 C do +40 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

10 Weighlog 100 Lehce ovladatelný palubní vážící systém pro vozidla s kabinou a bez kabiny. Gravex RDS Weighlog 100 je lehce ovladatelný palubní vážící systém vhodný pro velké množství použití vèetnì kontrolního vážení pøijatého zboží, nakládání kár a zásobníkù a míchání dávek. Systém RDS Weighlog 100 je lehce ovladatelný, více kanálový palubní vážící systém pro kompaktní kolové nakladaèe, èelní nakladaèe, vysokozdvižné vozíky, teleskopická zaøízení a další vozidla s pøípojnými zaøízeními. Systém mìøí hydraulický tlak ve zvedacím cylindru a tato data pøevádí na váhu použitím pøedkalibrovaných dat. Hlavní èást má podsvícený ètyøèíselný displej a vnitøní zvukový alarm, který mùže být nastaven na hranici pøetížení. Jako další doplnìk je možné dodat externí zvukový alarm. Vybraný kanál je oznaèen na displej. Každý kanál zobrazuje souèasný náklad a mezisouèet (po pøijetí váhy) a kanál s celkovým souètem zobrazuje celkovou váhu ze všech kanálù od posledního resetu. Výhody Více kanálù umožòuje ukládání dat nákladù pro rùzná pøíslušenství, zákazníky nebo výrobky. Vážení bìhem zvedání urychluje práci. Zajiš uje správné naložení vozidel nebo výrobkù. Vážení pøijatého zboží, pomáhá kontrole skladù. Správné naložení odesílaného zboží Pomoc pøi míchání dávek. Snižuje pohyb vozidel po skladì, dvoøe, zvyšuje bezpeènost. Prodej, servis a podpora u specializovaných RDS distributorù. Vlastnosti Více kanálový display zobrazující váhu s celkovým souètem váhy. Režim statického a dynamického vážení pro možnost vážení pøi zvedání Podsvícený, lehce èitelný digitální LCD displej. Vodìodolný vhodný pro vozidla bez kabiny. Lze jako volnì stojící nebo pøipevnìný. Rozšíøení systému: Externí zvukový alarm pro použití v hluèném prostøedí. Velký výbìr, dle použití. Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -30 C do +50 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

11 ICP 300 Palubní tiskárna Tiskárna GRAVEX RDS ICP 300 je urèena pro použití v nároèném prostøedí Gravex RDS ICP 300 je ideální tiskárna pro prùmyslová a zemìdìlská vozidla. Vysoce kompaktní, všestrannì využitelná, lehká tiskárna s nízkým pøíkonem, zkonstruovaná pro velmi nároèná prostøedí. Vlastnosti Zkonstruována pro použití ve stavebních a zemìdìlských strojích. Snadná výmìna rolièky papíru bez manuálního navádìní. Schopnost rychlého tisku a vysokým rozlišením. Tichý chod bez rázù. Vysoce spolehlivá tiskací hlava. Nízký pøíkon. Robustní pouzdro odolné proti nárazu. Vlastní buffer 5 kbyte umožòuje souèasné používání pøístrojù a tiskárny. Indikátor docházejícího papíru. Pøijímá data ve formátu ASCII. Tiskne na jednoduchý papír i na papír s kopií. Je kompatibilní s: RDS Weighlog 200 RDS Loadlog 500+ RDS Liftlog RDS Loadmaster 8000i RDS Loadmaster 9000i Výhody Poskytuje dobøe èitelný doklad o využití stroje. Usnadòuje pøípravu faktury. Odstraòuje zdržení pøi vedení ruèních záznamù. Záznamy jsou bez chyb. Automaticky tiskne èas a datum. Prakticky žádná údržba eliminuje Napájení: Zpùsob tisku: Šíøka tisku: Rychlost tisku: Rozmezí pracovních teplot: Rozmezí skladovacích teplot: Znaková sada: Šíøka papíru: Zásoba papíru: Pøenosová rychlost: Buffer velikost: Rozmìry: Hmotnost: Doporuèený papír: Typické využití Zemìdìlské stroje Stroje poskytovatelù služeb Teleskopické manipulátory Kolové nakladaèe Voltù stejnosm. Pøímá termální øádková hlava 48 mm 10 øádkù/sec C C ASCII 58 mm Pro rolièku o prùmìru 44 mmje to 25 m (Standardní tiskárna) Pro rolièku o prùmìru 32 mm je to 10 m (Nízká tiskárna) 300, 600, 1200, 2400, 4800,9600 a baudù 5 kilobytù 85,5 x 150 x 55 mm cca 400 g TF50-KS-E2D

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému.

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Bezpečnost Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování Aktivní střežení

Více

Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1

Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1 Regulace Výběr z ceníku 0 Vytápění Voda Novinky Novinka Alwa Comfort Možnost individuálního øízení až zón Automatický vyvažovací ventil pro podlažní rozvody cirkulace TUV Pevné pøednastavení na C Vestavìný

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více