N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY GRAVEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX"

Transkript

1 GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY

2 GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova Trmice tel: VAHY PRO N RDS GRAVEX

3 Loadmaster 9000i Ovìøitelný pro obchodní styk, plnì dynamické palubní vážení. Vhodný pro všechny typy hydraulických èelních nakladaèù GRAVEX RDS Loadmaster 9000i je vysoce pøesný palubní vážicí systém pro dynamické i statické vážení zboží pro obchodní partnery. Vyhovuje smìrnicím OIML R51 a R76 (tøídy IIII). RDS Loadmaster 9000i jemoderní vážicí systém urèený pro všechny typy hydraulických nakladaèù, který vyhovuje smìrnicím OIML R76 a R51. K systému je možné doplnit: Telemetrii pro rychlý a efektivní pøenos dat mezi nakladaèem a PC (v obou smìrech). Tiskárnu pro poøizování lístkù s daty o nákladu pøímo v kabinì nakladaèe. DMM (Data Management Systém) pro vážení ve schváleném režimu s rozšíøeným zpracováním dat a jejich záznamem. Modul èteèky èárového kódu pro snadnou identifikaci pracovních kategorií pomocí èárového kódu. Vlastnosti: Automatické dynamické vážení s kompenzací vlivu rychlosti zvedání. Statické vážení. Možnost odsypávat pøi vážení poslední lžíce se živým displejem. Vícenásobná kalibrace pro rùzné pracovní orgány nebo materiály. Interní databáze s 1000 pamìtí pro odbìratele a produkty. Integrovaný datový modul pro SD karty k pøenosu dat do a z PC. Záznam pøeložení. Zjiš ování netto hmotnosti vážení na paletách nebo v kontejnerech. Vážení složek smìsí. Velký podsvícený displej zobrazující cílový náklad, naložené množství, odbìratele, nakládaný materiál a èas. Obrazovka chránìná antireflexním akrylovým sklem. Odolná konstrukce základní jednotky upevnìné na univerzální konzoli se dvìma klouby umožòující natoèení v témìø libovolném úhlu. Pøínosy: Schválený pro použití v obchodním styku ve všech zemích EU a v mnoha dalších zemích svìta. Sledovatelné náklady podle standardù OIML a MID ve tøídì Y(b). Schválený režim vážení je možné jednoduše vypnout a zapnout. Poskytuje podklady pro operativní evidenci a pro øízení. Zajiš uje, že jsou vozidla správnì nakládána hned napoprvé, omezuje jízdy zpátky od mostové váhy a tím pøispívá i k bezpeènosti. Vážení za pohybu zrychluje práci a dovoluje øidièi naložit vìtší poèet vozidel za smìnu. Snímaè sklonu pøi práci na svahu je standardní souèástí pøístroje. Starší systémy RDS lze snadno rozšíøit na LM 9000i. Servis a podpora od zkušených specialistù distributorù RDS. : Schválení: Pracovní napetí: Displej: Rozmezí teplot: Pøesnost systému: Rozsah snímaèe tlaku: Záruka: Ochrana: Pouzdro základní jednotky: Rozmìry: MID tøída Y(b); OIML R76 a R51; ISO 11452; EN ISO 14982; ISO TR Volt stejnosm 160 x 128 pixelu (9,5 x 7,5 cm). Maticový LED osvìtlený od -40 do + 85 C pøi skladování od -20 do + 40 C pøi prácipodle MID trídy y(b) bar 1 rok Základní jednotka IP34, snímaèe Ip65 Plná RFI/EMI ochrana. Vnìjší kryt ABS 155 x 220 x 65 mm (V x Š x H); 0,75 kg

4 Loadmaster 8000i Loadmaster 8000i GRAVEX RDS je vyspìlý palubní vážící systém urèený zejména pro èelní kolové nakladaèe Loadmaster 8000i firmy RDS je vyspìlý palubní vážící systém urèený zejména pro èelní kolové nakladaèe Vlastnosti: Dynamické vážení s automatickou kompenzací rychlosti zvedání. Statický režim vážení. Možnost odsypávat pøi vážení poslední lžíce pøi živém displeji. Možnost kalibrace pro vìtší poèet pracovních náøadí. Vnitøní databáze pro 1000 produktù a odbìratelù. Integrovaná èteèka SD karet pro pøenos dat do PC. Tisk dat na palubní tiskárnì. Možnost kompenzace sklonu povrchu pozemku. Záznam pøeložení. Netto vážení (vážení na paletách nebo v kontejnerech). Možnost telemetrického pøenosu dat do a z PC. Robustní ovìøené snímaèe tlaku. : Schválení: Displej: Pracovní napìtí (napájení): Tlaèítka: Rozmezí pracovních teplot: Pøesnost systému: Rozmezí tlakù: Ochrana: Pláš a kostra základní jednotky: Rozmìry základní jednotky: Míchání smìsí - pro nakládání rùzných druhù materiálù podle pøedem zadané receptury. Software v 7 jazycích vèetnì èeštiny. Obrazovka chránìná tvrzeným antireflexním sklem. Grafický LCD displej. Obrazovka a klávesnice osvìtlené LED. Velký snadno èitelný a pøehledný displej, který pøi normální práci zobrazuje hmotnost obsahu lžíce, cílový náklad (resp. kolik zbývá naložit), název odbìratele, druh nakládaného materiálu a èas. Odolná konstrukce základní jednotky upevnìná na univerzální konzole se dvìma klouby umožòující natoèení témìø v libovolném úhlu. Lze objednat i montáž základní jednotky do panelu (palubní desky). ISOTR (Elektrostatický výboj) ISO (Citlivost) 160 x 128 pixelù (95 x 75 mm) Maticový - LED osvìtlený Voltù stejnosm. Pryžová membrána - utìsnìná, dotykové ovládání od -40 C do +85 C (skladování) od -20 do +70 C (práce) +/- 2% jmenovité nosnosti nebo lepší bar (je možný i jiný rozsah) Základní jednotka IP34 (pøi montáži do panelu IP54) Vnìjší snímaèe IP65 Plná RFI/EMI ochrana Vnìjší kryt ABS (tmavì šedý bez nátìru) 155 x 220 x 65 mm (Š x V x H); 0,75 kg Pøínosy: Poskytuje data pro øízení a evidenci s ovìøením vážních lístkù. Omezuje pohyb vozidel po areálu tím, že není nutné vozidla dokládat nebo z pøeložených odebírat. Umožòuje plné vytížení vozidel bez pøekládání a jejich správné naložení hned napoprvé. Zkracuje fronty u mostové váhy. Zvyšuje bezpeènost na pracovišti nakladaèe omezením zbyteèných pøejezdù vozidel. Vážení v prùbìhu zvedání nákladu zrychluje práci nakladaèe - øidiè mùže naložit za smìnu více vozidel. Starší systémy Loadmasterù lze snadno rozšíøit na Loadmaster 8000i. Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem Dva robustní snímaèe tlaku Sady pro pøipojení snímaèù tlaku k hydraulickému systému stroje Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací páce zvedání Spojovací skøíòku Dále lze objednat: Telemetrický pøenos dat Záznam dat na SD/MMC kartu Tiskárnu Identifikaci nakládaného materiálu èárovým kódem

5 Loadmaster 800i Gravex RDS Loadmaster 800i je úspìšný, jednoduchý, pro obsluhu snadný palubní vážící systém urèený pøedevším pro èelní kolové nakladaèe RDS Loadmaster 800i je pøesný palubní vážící systém, který je možné instalovat na všechny typy nakladaèù. Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem snímaèe tlaku Sady pro pøipojení snímaèù tlaku k hydraulickému systému stroje Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací pácezvedání Spojovací skøíòku Dva robustní Vlastnosti: Dynamické vážení s automatickou kompenzací rychlosti zvedání. Statický režim vážení. Možnost odsypávat pøi vážení poslední lžíce pøi živém displeji. Možnost kalibrace pro vìtší poèet pracovních náøadí. Možnost kompenzace sklonu povrchu pozemku. Záznam pøeložení. Netto vážení (vážení na paletách nebo v kontejnerech). Ovìøené robustní snímaèe tlaku. Obrazovka chránìná tvrzenými antireflexními èoèkami. Pøínosy: Grafický LCD displej. Obrazovka a klávesnice Omezuje pohyb vozidel po areálu tím, že není nutné osvìtlené LED. vozidla dokládat nebo z Velký snadno èitelný a pøeložených odebírat. pøehledný displej, který pøi Umožòuje plné vytížení vozidel normální práci zobrazuje bez pøekládání. hmotnost obsahu lžíce, cílový Zkracuje fronty u mostové váhy. náklad (resp. kolik zbývá Zvyšuje bezpeènost na naložit) a èas. pracovišti nakladaèe omezením Odolná konstrukce základní zbyteèných pøejezdù vozidel. jednotky upevnìná na univerzální konzole se dvìma Vážení v prùbìhu zvedání klouby umožòující natoèení nákladu zrychluje práci témìø v libovolném úhlu. nakladaèe - øidiè naloží za Lze objednat i montáž základní smìnu více vozidel. jednotky do panelu (palubní desky). Schválení: Displej: Pracovní napìtí (napájení): Rozmezí pracovních teplot: Pøesnost systému: Rozmezí tlakù: Ochrana: Pláš a kostra základní jednotky: Rozmìry základní jednotky: ISO1060 (Elektrostatický výboj) ISO (Citlivost) 160 x 128 pixelù (95 x 75 mm) Maticový - LED osvìtlený Volt stejnosmìrný od -40 C do +85 C (skladování) od -20 do +70 C (pracovní) +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší bar (je možný i jiný rozsah) Základní jednotka IP bar (je možný i jiný rozsah) Vnìjší snímaèe IP65 Plná RFI/EMI ochrana. Vnìjší kryt ABS 155 x 220 x 65 mm (Š x V x H); 0,75 kg

6 Loadlog 500+ Gravex RDS Loadlog 500+ je jednoduchý a pro uživatele pøátelský palubní vážicí systém pro vozidla vybavená kabinou nebo i bez kabiny RDS Loadlog 500+ umožòuje vážení na: Malých èelních kolových nakladaèích Smykem øízených nakladaèích Vysokozdvižných vozících Teleskopických manipulátorech RDS Loadlog 500+ je jednoduchý na používání. Má jeden pracovní kanál a je vhodný pro menší nakladaèe s jedním pracovním orgánem (napø. lžící). Vlastnosti: Výhody: Trvale osvìtlený, snadno èitelný displej. Montáž základní jednotky s displejem buï do palubní desky, nebo samostatnì. Vodì a poèasí odolné provedení. Automatická kompenzace vliv rychlosti zvedání. Možnost pøipojit tiskárnu. Statický i dynamický režim vážení. Vážení v prùbìhu zvedání nákladu. Umožòuje plné vytížení vozidel bez pøekládání. Jednoduchý numerický LCD displej, snadno èitelný (velké èíslice). Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem Robustní snímaè tlaku Sadu pro pøipojení snímaèe tlaku k hydraulickému systému stroje Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací páce zvedání Spojovací skøíòku Pracovní napìtí (napájení): Rozmezí pracovních teplot: Pøesnost systému: Rozmezí tlakù: Ochrana: Záruka: Volt stejnosm. od -30 C do +50 C +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší bar (je možný i jiný rozsah) Plná RFI/EMI ochrana. Základní jednotka IP67, Snímaèe IP65 1 rok

7 Weighlog 200 Gravex RDS Weighlog 200 Vám dovoluje vážit pøi nakládání RDS Weighlog 200 umožòuje vážení na: Prùmyslových a zemìdìlských nakladaèích Pøedních i zadních traktorových nakladaèích Vysokozdvižných vozících Teleskopických manipulátorech Sklápìcích nákladních automobilech a pøívìsech RDS Weighlog 200 je vybaven pìti individuálními kanály. Ty mohou být kalibrovány pro pìt rùzných pracovních náøadí, nebo mohou být využity pro oddìlené naèítání až pìti rùzných materiálù. PRINCIP ÈINNOSTI RDS Weighlog 200 mìøí hydraulický tlak v urèitém okamžiku nakládacího cyklu buïto dynamicky (v prùbìhu zvedání nákladu bez zastavení) nebo staticky (kdy je zvedání na okamžik zastaveno než je údaj o hmotnosti systémem urèen). Dynamické vážení má kompenzaci pro rychlost zvedání. Každý kanál zobrazí netto hmotnost materiálu ve zvedané lžíci. Je-li tøeba, je možné hmotnosti obsahù jednotlivých lžic pro každý kanál sèítat a souèasnì je pøièítaná hodnota pøiètena i k celkovému souètu ze všech pìti kanálù na kanále šestém = TOTAL. Po pøipojení tiskárny je možné vytisknout textový lístek jak pro jednotlivý náklad, tak i pro celkový souèet. A - Snímaè polohy a smìru C - Základní jednotka s displejem Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem a zdrojem zvukového signálu Robustní snímaè tlaku (250 bar) nebo tenzometrický snímaè Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací páce zvedání Spojovací skøíòku Jeden RS 232 výstup pro pøipojení tiskárny. B - Snímaè tlaku RDS Weighlog 200 je kompatibilní s tiskárnou RDS ICP 300, která se objednává zvláš. D - Tlaèítko k páce ovládající zvedání Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -20 C do +40 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

8 Liftlog 100+ Vážící systém a monitor zatížení s funkcí souètu Nový Liftlog 100+ je nízkonákladový vážící a monitorovací nástroj zatížení navržený speciálnì pro vysokozdvižné vozíky, pøístroj ukazuje váhu a poèítá celkové zatížení. Souèástí je také vizuální a zvukový alarm pøi pøetížení. Liftlog 100+ je jednoduše ovladatelný výrobek, který byl navržen pro použití u vysokozdvižných vozíkù na expedièních dvorech nebo ve skladech. Použitím èidla k mìøení hydraulického tlaku v systému informuje Liftlog 100+ pracovníka o zatížení jako o spoèítané váze v tunách nebo kilogramech. Tento náklad mùže být potvrzen stisknutím tlaèítka Enter a pøidán k celkové hmostnosti. Dále pøi pøiblížení se k bodu pøetížení, se spustí interní (pøípadnì i externí) alarm, který pracovníka upozorní na stav zatížení. Další možností je externí svìtelný ukazatel informující o zatížení od 50% do 110% kapacity zatížení. Výhody Zvyšuje bezpeènost na dvoøe nebo ve skladu. Umožòuje správné a rovnomìrné naložení zásob a vozidel. Umožòuje kontrolu váhy až nìkolika palet pøijatého a vydaného zboží. Zvyšuje výkonnost vozidel a podporuje nejvýhodnìjší využití pracovníkem, minimalizuje odstavení pøístrojù na servis nebo opravy. Systém pøidávání pro minimální investici. Zvyšuje výkon vozidla. Udržuje pøesnost mìøení. Udržuje kapacitu zdvihu a viditelnost øidièe. Díky funkci pamìti identifikuje ohrožené pracovníky a vysokozdvižné vozíky. Podporuje dobrou ovladatelnost pracovníkem. Celonárodní servis a podpora u RDS distributorù. Vlastnosti LCD ukazuje náklad jako spoèítanou hmotnost a graf status nákladu. Možnost ukazát všechny zapsané váhy zatížení. Pøesnost +/- 2% kapacity nákladního vozu. Ovládání tøemi tlaèítky pro jednoduchou manipulaci. Poèáteèní zvukový alarm pøi 90% povoleného zatížení, nepøerušovaný zvukový alarm a blikající obrazovka pøi dosažení nebo pøetížení nad 100%. Možnost zápisu pøetížení. Rychlá a jednoduchá instalace. Odzkoušená technologie v robustním vodìodolném krytu uzavøeném dle IP67. Jedineèná vzpìra umožòuje umístìní pøístroje v jakékoli poloze. Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -20 C do +40 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

9 Liftlog 100 Vážící systém a monitor zatížení s vèasným alarmem pøi bodu pøeklopení Nový Liftlog je nízkonákladový vážící a monitorovací nástroj zatížení navržený speciálnì pro vysokozdvižné vozíky, pøístroj ukazuje aktuální váhu, souèástí je vizuální a zvukový alarm pøetížení. Liftlog 100 ovladatelný výrobek, který byl navržen pro použití u vysokozdvižných vozíkù na expedièních dvorech nebo ve skladech. Použitím èidla k mìøení hydraulického tlaku v systému informuje Liftlog 100 pracovníka o zatížení jako o aktuální váze v tunách nebo kilogramech. Dále, pøi pøiblížení se nebo dosažení pøetížení se spustí interní (pøípadnì i externí) alarm, který pracovníka upozorní na stav zatížení. Další možností je externí svìtelný ukazatel informující o zatížení od 50% do 110% kapacity zatížení. Výhody Zvyšuje bezpeènost na dvoøe nebo ve skladu. Umožòuje správné a rovnomìrné naložení zásob a vozidel. Umožòuje kontrolu váhy pøijatého a vydaného zboží. Díky funkci pamìti identifikuje ohrožené pracovníky a vysokozdvižné vozíky. Zvyšuje výkon vozidel. Udržuje pøesnost mìøení. Podporuje dobrou ovladatelnost pracovníkem. Udržuje kapacitu zdvihu a viditelnost øidièe. Systém pøidávání pro minimální investici. Minimalizuje odstavení pøístrojù na servis nebo opravy. Celonárodní servis a podpora u RDS distributorù. Vlastnosti LCD ukazuje náklad jako spoèítanou hmotnost a graf status nakladu. Pøesnost +/- 2% kapacity nákladního vozu. Ovládání jedním tlaèítkem (Reset na nulu), jednoduché ovládání. Poèáteèní zvukový alarm pøi 90% povoleného zatížení, nepøerušovaný zvukový alarm a blikající obrazovka pøi dosažení nebo pøetížení nad 100%. Možnost zápisu pøetížení. Rychlá a jednoduchá instalace. Odzkoušená technologie v robustním vodìodolném krytu uzavøeném dle IP67. Jedineèná vzpìra umožòuje instalaci pøístroje v jakémkoli umístìní. Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -20 C do +40 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

10 Weighlog 100 Lehce ovladatelný palubní vážící systém pro vozidla s kabinou a bez kabiny. Gravex RDS Weighlog 100 je lehce ovladatelný palubní vážící systém vhodný pro velké množství použití vèetnì kontrolního vážení pøijatého zboží, nakládání kár a zásobníkù a míchání dávek. Systém RDS Weighlog 100 je lehce ovladatelný, více kanálový palubní vážící systém pro kompaktní kolové nakladaèe, èelní nakladaèe, vysokozdvižné vozíky, teleskopická zaøízení a další vozidla s pøípojnými zaøízeními. Systém mìøí hydraulický tlak ve zvedacím cylindru a tato data pøevádí na váhu použitím pøedkalibrovaných dat. Hlavní èást má podsvícený ètyøèíselný displej a vnitøní zvukový alarm, který mùže být nastaven na hranici pøetížení. Jako další doplnìk je možné dodat externí zvukový alarm. Vybraný kanál je oznaèen na displej. Každý kanál zobrazuje souèasný náklad a mezisouèet (po pøijetí váhy) a kanál s celkovým souètem zobrazuje celkovou váhu ze všech kanálù od posledního resetu. Výhody Více kanálù umožòuje ukládání dat nákladù pro rùzná pøíslušenství, zákazníky nebo výrobky. Vážení bìhem zvedání urychluje práci. Zajiš uje správné naložení vozidel nebo výrobkù. Vážení pøijatého zboží, pomáhá kontrole skladù. Správné naložení odesílaného zboží Pomoc pøi míchání dávek. Snižuje pohyb vozidel po skladì, dvoøe, zvyšuje bezpeènost. Prodej, servis a podpora u specializovaných RDS distributorù. Vlastnosti Více kanálový display zobrazující váhu s celkovým souètem váhy. Režim statického a dynamického vážení pro možnost vážení pøi zvedání Podsvícený, lehce èitelný digitální LCD displej. Vodìodolný vhodný pro vozidla bez kabiny. Lze jako volnì stojící nebo pøipevnìný. Rozšíøení systému: Externí zvukový alarm pro použití v hluèném prostøedí. Velký výbìr, dle použití. Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -30 C do +50 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

11 ICP 300 Palubní tiskárna Tiskárna GRAVEX RDS ICP 300 je urèena pro použití v nároèném prostøedí Gravex RDS ICP 300 je ideální tiskárna pro prùmyslová a zemìdìlská vozidla. Vysoce kompaktní, všestrannì využitelná, lehká tiskárna s nízkým pøíkonem, zkonstruovaná pro velmi nároèná prostøedí. Vlastnosti Zkonstruována pro použití ve stavebních a zemìdìlských strojích. Snadná výmìna rolièky papíru bez manuálního navádìní. Schopnost rychlého tisku a vysokým rozlišením. Tichý chod bez rázù. Vysoce spolehlivá tiskací hlava. Nízký pøíkon. Robustní pouzdro odolné proti nárazu. Vlastní buffer 5 kbyte umožòuje souèasné používání pøístrojù a tiskárny. Indikátor docházejícího papíru. Pøijímá data ve formátu ASCII. Tiskne na jednoduchý papír i na papír s kopií. Je kompatibilní s: RDS Weighlog 200 RDS Loadlog 500+ RDS Liftlog RDS Loadmaster 8000i RDS Loadmaster 9000i Výhody Poskytuje dobøe èitelný doklad o využití stroje. Usnadòuje pøípravu faktury. Odstraòuje zdržení pøi vedení ruèních záznamù. Záznamy jsou bez chyb. Automaticky tiskne èas a datum. Prakticky žádná údržba eliminuje Napájení: Zpùsob tisku: Šíøka tisku: Rychlost tisku: Rozmezí pracovních teplot: Rozmezí skladovacích teplot: Znaková sada: Šíøka papíru: Zásoba papíru: Pøenosová rychlost: Buffer velikost: Rozmìry: Hmotnost: Doporuèený papír: Typické využití Zemìdìlské stroje Stroje poskytovatelù služeb Teleskopické manipulátory Kolové nakladaèe Voltù stejnosm. Pøímá termální øádková hlava 48 mm 10 øádkù/sec C C ASCII 58 mm Pro rolièku o prùmìru 44 mmje to 25 m (Standardní tiskárna) Pro rolièku o prùmìru 32 mm je to 10 m (Nízká tiskárna) 300, 600, 1200, 2400, 4800,9600 a baudù 5 kilobytù 85,5 x 150 x 55 mm cca 400 g TF50-KS-E2D

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Epipack - paletizační stroje Společnost Epipack je výrobcem ovinovacích strojů, které zjednodušují práci nejen velkovýrobcům

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

NOVÉ : Váživost 2.200 kg / Dílek 200 g

NOVÉ : Váživost 2.200 kg / Dílek 200 g Kvalitní německá konstrukce Paletový vozík s váhou, Typ: KPZ 71-8 Economy plus žáruvzdorně pozinkovaná verze možná NOVÉ : Váživost 2.200 kg / Dílek 200 g Mobilní vážení = úspora času Vhodný pro všechny

Více

Ruční paletový vozík s váhou

Ruční paletový vozík s váhou Ruční paletový vozík s váhou Typ: KPZ 71-7 Favorit / standardně s vícerozsahem: 100g, 200g, 500g! Typ: KPZ 71-7 Favorit / EU - úředně ověřitelný: Třída Váživost 2200 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá Model HB 19 XP Model HB 20 XP Model 2150 XP Model 2450 XP Model 2890 XP Model 2900 XP Model 2800 XP TOWABLE Model 3200 XP TOWABLE Model 3200 XP Model 3400 XP Model 3500 XP Model 4000 XP Model 5000 XP FRÉZY

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

salátové bary www.enofrigo.it

salátové bary www.enofrigo.it salátové bary www.enofrigo.it chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar RAN UFFT IOLA RF Obsah N1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( RF)... +2

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ SL Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

Čelní nakladač Fendt Cargo

Čelní nakladač Fendt Cargo Čelní nakladač Fendt Cargo 2 Čelní nakladač Fendt Cargo 3 Neporazitelná kombinace Čelní nakladač od společnosti Fendt Fendt Cargo nabízí sofistikovanou technologii a maximální produktivitu. Tento univerzální

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04 NÁVOD K POUŽITÍ 5122 TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. DM-200 IHB 0197 Rev. 2014.04.04 Díky za zakoupení monitoru krevního tlaku DM-200. Monitor krevního tlaku DM-200 používá oscilometrickou

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy Regálové systémy Toyota Material Handling V manipulaci s materiálem prosazuje Toyota Material Handling přístup zaměřený na optimální řešení. Proto po léta neustále

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více