N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY GRAVEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX"

Transkript

1 GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY

2 GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova Trmice tel: VAHY PRO N RDS GRAVEX

3 Loadmaster 9000i Ovìøitelný pro obchodní styk, plnì dynamické palubní vážení. Vhodný pro všechny typy hydraulických èelních nakladaèù GRAVEX RDS Loadmaster 9000i je vysoce pøesný palubní vážicí systém pro dynamické i statické vážení zboží pro obchodní partnery. Vyhovuje smìrnicím OIML R51 a R76 (tøídy IIII). RDS Loadmaster 9000i jemoderní vážicí systém urèený pro všechny typy hydraulických nakladaèù, který vyhovuje smìrnicím OIML R76 a R51. K systému je možné doplnit: Telemetrii pro rychlý a efektivní pøenos dat mezi nakladaèem a PC (v obou smìrech). Tiskárnu pro poøizování lístkù s daty o nákladu pøímo v kabinì nakladaèe. DMM (Data Management Systém) pro vážení ve schváleném režimu s rozšíøeným zpracováním dat a jejich záznamem. Modul èteèky èárového kódu pro snadnou identifikaci pracovních kategorií pomocí èárového kódu. Vlastnosti: Automatické dynamické vážení s kompenzací vlivu rychlosti zvedání. Statické vážení. Možnost odsypávat pøi vážení poslední lžíce se živým displejem. Vícenásobná kalibrace pro rùzné pracovní orgány nebo materiály. Interní databáze s 1000 pamìtí pro odbìratele a produkty. Integrovaný datový modul pro SD karty k pøenosu dat do a z PC. Záznam pøeložení. Zjiš ování netto hmotnosti vážení na paletách nebo v kontejnerech. Vážení složek smìsí. Velký podsvícený displej zobrazující cílový náklad, naložené množství, odbìratele, nakládaný materiál a èas. Obrazovka chránìná antireflexním akrylovým sklem. Odolná konstrukce základní jednotky upevnìné na univerzální konzoli se dvìma klouby umožòující natoèení v témìø libovolném úhlu. Pøínosy: Schválený pro použití v obchodním styku ve všech zemích EU a v mnoha dalších zemích svìta. Sledovatelné náklady podle standardù OIML a MID ve tøídì Y(b). Schválený režim vážení je možné jednoduše vypnout a zapnout. Poskytuje podklady pro operativní evidenci a pro øízení. Zajiš uje, že jsou vozidla správnì nakládána hned napoprvé, omezuje jízdy zpátky od mostové váhy a tím pøispívá i k bezpeènosti. Vážení za pohybu zrychluje práci a dovoluje øidièi naložit vìtší poèet vozidel za smìnu. Snímaè sklonu pøi práci na svahu je standardní souèástí pøístroje. Starší systémy RDS lze snadno rozšíøit na LM 9000i. Servis a podpora od zkušených specialistù distributorù RDS. : Schválení: Pracovní napetí: Displej: Rozmezí teplot: Pøesnost systému: Rozsah snímaèe tlaku: Záruka: Ochrana: Pouzdro základní jednotky: Rozmìry: MID tøída Y(b); OIML R76 a R51; ISO 11452; EN ISO 14982; ISO TR Volt stejnosm 160 x 128 pixelu (9,5 x 7,5 cm). Maticový LED osvìtlený od -40 do + 85 C pøi skladování od -20 do + 40 C pøi prácipodle MID trídy y(b) bar 1 rok Základní jednotka IP34, snímaèe Ip65 Plná RFI/EMI ochrana. Vnìjší kryt ABS 155 x 220 x 65 mm (V x Š x H); 0,75 kg

4 Loadmaster 8000i Loadmaster 8000i GRAVEX RDS je vyspìlý palubní vážící systém urèený zejména pro èelní kolové nakladaèe Loadmaster 8000i firmy RDS je vyspìlý palubní vážící systém urèený zejména pro èelní kolové nakladaèe Vlastnosti: Dynamické vážení s automatickou kompenzací rychlosti zvedání. Statický režim vážení. Možnost odsypávat pøi vážení poslední lžíce pøi živém displeji. Možnost kalibrace pro vìtší poèet pracovních náøadí. Vnitøní databáze pro 1000 produktù a odbìratelù. Integrovaná èteèka SD karet pro pøenos dat do PC. Tisk dat na palubní tiskárnì. Možnost kompenzace sklonu povrchu pozemku. Záznam pøeložení. Netto vážení (vážení na paletách nebo v kontejnerech). Možnost telemetrického pøenosu dat do a z PC. Robustní ovìøené snímaèe tlaku. : Schválení: Displej: Pracovní napìtí (napájení): Tlaèítka: Rozmezí pracovních teplot: Pøesnost systému: Rozmezí tlakù: Ochrana: Pláš a kostra základní jednotky: Rozmìry základní jednotky: Míchání smìsí - pro nakládání rùzných druhù materiálù podle pøedem zadané receptury. Software v 7 jazycích vèetnì èeštiny. Obrazovka chránìná tvrzeným antireflexním sklem. Grafický LCD displej. Obrazovka a klávesnice osvìtlené LED. Velký snadno èitelný a pøehledný displej, který pøi normální práci zobrazuje hmotnost obsahu lžíce, cílový náklad (resp. kolik zbývá naložit), název odbìratele, druh nakládaného materiálu a èas. Odolná konstrukce základní jednotky upevnìná na univerzální konzole se dvìma klouby umožòující natoèení témìø v libovolném úhlu. Lze objednat i montáž základní jednotky do panelu (palubní desky). ISOTR (Elektrostatický výboj) ISO (Citlivost) 160 x 128 pixelù (95 x 75 mm) Maticový - LED osvìtlený Voltù stejnosm. Pryžová membrána - utìsnìná, dotykové ovládání od -40 C do +85 C (skladování) od -20 do +70 C (práce) +/- 2% jmenovité nosnosti nebo lepší bar (je možný i jiný rozsah) Základní jednotka IP34 (pøi montáži do panelu IP54) Vnìjší snímaèe IP65 Plná RFI/EMI ochrana Vnìjší kryt ABS (tmavì šedý bez nátìru) 155 x 220 x 65 mm (Š x V x H); 0,75 kg Pøínosy: Poskytuje data pro øízení a evidenci s ovìøením vážních lístkù. Omezuje pohyb vozidel po areálu tím, že není nutné vozidla dokládat nebo z pøeložených odebírat. Umožòuje plné vytížení vozidel bez pøekládání a jejich správné naložení hned napoprvé. Zkracuje fronty u mostové váhy. Zvyšuje bezpeènost na pracovišti nakladaèe omezením zbyteèných pøejezdù vozidel. Vážení v prùbìhu zvedání nákladu zrychluje práci nakladaèe - øidiè mùže naložit za smìnu více vozidel. Starší systémy Loadmasterù lze snadno rozšíøit na Loadmaster 8000i. Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem Dva robustní snímaèe tlaku Sady pro pøipojení snímaèù tlaku k hydraulickému systému stroje Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací páce zvedání Spojovací skøíòku Dále lze objednat: Telemetrický pøenos dat Záznam dat na SD/MMC kartu Tiskárnu Identifikaci nakládaného materiálu èárovým kódem

5 Loadmaster 800i Gravex RDS Loadmaster 800i je úspìšný, jednoduchý, pro obsluhu snadný palubní vážící systém urèený pøedevším pro èelní kolové nakladaèe RDS Loadmaster 800i je pøesný palubní vážící systém, který je možné instalovat na všechny typy nakladaèù. Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem snímaèe tlaku Sady pro pøipojení snímaèù tlaku k hydraulickému systému stroje Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací pácezvedání Spojovací skøíòku Dva robustní Vlastnosti: Dynamické vážení s automatickou kompenzací rychlosti zvedání. Statický režim vážení. Možnost odsypávat pøi vážení poslední lžíce pøi živém displeji. Možnost kalibrace pro vìtší poèet pracovních náøadí. Možnost kompenzace sklonu povrchu pozemku. Záznam pøeložení. Netto vážení (vážení na paletách nebo v kontejnerech). Ovìøené robustní snímaèe tlaku. Obrazovka chránìná tvrzenými antireflexními èoèkami. Pøínosy: Grafický LCD displej. Obrazovka a klávesnice Omezuje pohyb vozidel po areálu tím, že není nutné osvìtlené LED. vozidla dokládat nebo z Velký snadno èitelný a pøeložených odebírat. pøehledný displej, který pøi Umožòuje plné vytížení vozidel normální práci zobrazuje bez pøekládání. hmotnost obsahu lžíce, cílový Zkracuje fronty u mostové váhy. náklad (resp. kolik zbývá Zvyšuje bezpeènost na naložit) a èas. pracovišti nakladaèe omezením Odolná konstrukce základní zbyteèných pøejezdù vozidel. jednotky upevnìná na univerzální konzole se dvìma Vážení v prùbìhu zvedání klouby umožòující natoèení nákladu zrychluje práci témìø v libovolném úhlu. nakladaèe - øidiè naloží za Lze objednat i montáž základní smìnu více vozidel. jednotky do panelu (palubní desky). Schválení: Displej: Pracovní napìtí (napájení): Rozmezí pracovních teplot: Pøesnost systému: Rozmezí tlakù: Ochrana: Pláš a kostra základní jednotky: Rozmìry základní jednotky: ISO1060 (Elektrostatický výboj) ISO (Citlivost) 160 x 128 pixelù (95 x 75 mm) Maticový - LED osvìtlený Volt stejnosmìrný od -40 C do +85 C (skladování) od -20 do +70 C (pracovní) +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší bar (je možný i jiný rozsah) Základní jednotka IP bar (je možný i jiný rozsah) Vnìjší snímaèe IP65 Plná RFI/EMI ochrana. Vnìjší kryt ABS 155 x 220 x 65 mm (Š x V x H); 0,75 kg

6 Loadlog 500+ Gravex RDS Loadlog 500+ je jednoduchý a pro uživatele pøátelský palubní vážicí systém pro vozidla vybavená kabinou nebo i bez kabiny RDS Loadlog 500+ umožòuje vážení na: Malých èelních kolových nakladaèích Smykem øízených nakladaèích Vysokozdvižných vozících Teleskopických manipulátorech RDS Loadlog 500+ je jednoduchý na používání. Má jeden pracovní kanál a je vhodný pro menší nakladaèe s jedním pracovním orgánem (napø. lžící). Vlastnosti: Výhody: Trvale osvìtlený, snadno èitelný displej. Montáž základní jednotky s displejem buï do palubní desky, nebo samostatnì. Vodì a poèasí odolné provedení. Automatická kompenzace vliv rychlosti zvedání. Možnost pøipojit tiskárnu. Statický i dynamický režim vážení. Vážení v prùbìhu zvedání nákladu. Umožòuje plné vytížení vozidel bez pøekládání. Jednoduchý numerický LCD displej, snadno èitelný (velké èíslice). Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem Robustní snímaè tlaku Sadu pro pøipojení snímaèe tlaku k hydraulickému systému stroje Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací páce zvedání Spojovací skøíòku Pracovní napìtí (napájení): Rozmezí pracovních teplot: Pøesnost systému: Rozmezí tlakù: Ochrana: Záruka: Volt stejnosm. od -30 C do +50 C +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší bar (je možný i jiný rozsah) Plná RFI/EMI ochrana. Základní jednotka IP67, Snímaèe IP65 1 rok

7 Weighlog 200 Gravex RDS Weighlog 200 Vám dovoluje vážit pøi nakládání RDS Weighlog 200 umožòuje vážení na: Prùmyslových a zemìdìlských nakladaèích Pøedních i zadních traktorových nakladaèích Vysokozdvižných vozících Teleskopických manipulátorech Sklápìcích nákladních automobilech a pøívìsech RDS Weighlog 200 je vybaven pìti individuálními kanály. Ty mohou být kalibrovány pro pìt rùzných pracovních náøadí, nebo mohou být využity pro oddìlené naèítání až pìti rùzných materiálù. PRINCIP ÈINNOSTI RDS Weighlog 200 mìøí hydraulický tlak v urèitém okamžiku nakládacího cyklu buïto dynamicky (v prùbìhu zvedání nákladu bez zastavení) nebo staticky (kdy je zvedání na okamžik zastaveno než je údaj o hmotnosti systémem urèen). Dynamické vážení má kompenzaci pro rychlost zvedání. Každý kanál zobrazí netto hmotnost materiálu ve zvedané lžíci. Je-li tøeba, je možné hmotnosti obsahù jednotlivých lžic pro každý kanál sèítat a souèasnì je pøièítaná hodnota pøiètena i k celkovému souètu ze všech pìti kanálù na kanále šestém = TOTAL. Po pøipojení tiskárny je možné vytisknout textový lístek jak pro jednotlivý náklad, tak i pro celkový souèet. A - Snímaè polohy a smìru C - Základní jednotka s displejem Dodávaná sada obsahuje: Základní jednotku s displejem a zdrojem zvukového signálu Robustní snímaè tlaku (250 bar) nebo tenzometrický snímaè Snímaèe polohy a smìru Tlaèítko k ovládací páce zvedání Spojovací skøíòku Jeden RS 232 výstup pro pøipojení tiskárny. B - Snímaè tlaku RDS Weighlog 200 je kompatibilní s tiskárnou RDS ICP 300, která se objednává zvláš. D - Tlaèítko k páce ovládající zvedání Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -20 C do +40 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

8 Liftlog 100+ Vážící systém a monitor zatížení s funkcí souètu Nový Liftlog 100+ je nízkonákladový vážící a monitorovací nástroj zatížení navržený speciálnì pro vysokozdvižné vozíky, pøístroj ukazuje váhu a poèítá celkové zatížení. Souèástí je také vizuální a zvukový alarm pøi pøetížení. Liftlog 100+ je jednoduše ovladatelný výrobek, který byl navržen pro použití u vysokozdvižných vozíkù na expedièních dvorech nebo ve skladech. Použitím èidla k mìøení hydraulického tlaku v systému informuje Liftlog 100+ pracovníka o zatížení jako o spoèítané váze v tunách nebo kilogramech. Tento náklad mùže být potvrzen stisknutím tlaèítka Enter a pøidán k celkové hmostnosti. Dále pøi pøiblížení se k bodu pøetížení, se spustí interní (pøípadnì i externí) alarm, který pracovníka upozorní na stav zatížení. Další možností je externí svìtelný ukazatel informující o zatížení od 50% do 110% kapacity zatížení. Výhody Zvyšuje bezpeènost na dvoøe nebo ve skladu. Umožòuje správné a rovnomìrné naložení zásob a vozidel. Umožòuje kontrolu váhy až nìkolika palet pøijatého a vydaného zboží. Zvyšuje výkonnost vozidel a podporuje nejvýhodnìjší využití pracovníkem, minimalizuje odstavení pøístrojù na servis nebo opravy. Systém pøidávání pro minimální investici. Zvyšuje výkon vozidla. Udržuje pøesnost mìøení. Udržuje kapacitu zdvihu a viditelnost øidièe. Díky funkci pamìti identifikuje ohrožené pracovníky a vysokozdvižné vozíky. Podporuje dobrou ovladatelnost pracovníkem. Celonárodní servis a podpora u RDS distributorù. Vlastnosti LCD ukazuje náklad jako spoèítanou hmotnost a graf status nákladu. Možnost ukazát všechny zapsané váhy zatížení. Pøesnost +/- 2% kapacity nákladního vozu. Ovládání tøemi tlaèítky pro jednoduchou manipulaci. Poèáteèní zvukový alarm pøi 90% povoleného zatížení, nepøerušovaný zvukový alarm a blikající obrazovka pøi dosažení nebo pøetížení nad 100%. Možnost zápisu pøetížení. Rychlá a jednoduchá instalace. Odzkoušená technologie v robustním vodìodolném krytu uzavøeném dle IP67. Jedineèná vzpìra umožòuje umístìní pøístroje v jakékoli poloze. Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -20 C do +40 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

9 Liftlog 100 Vážící systém a monitor zatížení s vèasným alarmem pøi bodu pøeklopení Nový Liftlog je nízkonákladový vážící a monitorovací nástroj zatížení navržený speciálnì pro vysokozdvižné vozíky, pøístroj ukazuje aktuální váhu, souèástí je vizuální a zvukový alarm pøetížení. Liftlog 100 ovladatelný výrobek, který byl navržen pro použití u vysokozdvižných vozíkù na expedièních dvorech nebo ve skladech. Použitím èidla k mìøení hydraulického tlaku v systému informuje Liftlog 100 pracovníka o zatížení jako o aktuální váze v tunách nebo kilogramech. Dále, pøi pøiblížení se nebo dosažení pøetížení se spustí interní (pøípadnì i externí) alarm, který pracovníka upozorní na stav zatížení. Další možností je externí svìtelný ukazatel informující o zatížení od 50% do 110% kapacity zatížení. Výhody Zvyšuje bezpeènost na dvoøe nebo ve skladu. Umožòuje správné a rovnomìrné naložení zásob a vozidel. Umožòuje kontrolu váhy pøijatého a vydaného zboží. Díky funkci pamìti identifikuje ohrožené pracovníky a vysokozdvižné vozíky. Zvyšuje výkon vozidel. Udržuje pøesnost mìøení. Podporuje dobrou ovladatelnost pracovníkem. Udržuje kapacitu zdvihu a viditelnost øidièe. Systém pøidávání pro minimální investici. Minimalizuje odstavení pøístrojù na servis nebo opravy. Celonárodní servis a podpora u RDS distributorù. Vlastnosti LCD ukazuje náklad jako spoèítanou hmotnost a graf status nakladu. Pøesnost +/- 2% kapacity nákladního vozu. Ovládání jedním tlaèítkem (Reset na nulu), jednoduché ovládání. Poèáteèní zvukový alarm pøi 90% povoleného zatížení, nepøerušovaný zvukový alarm a blikající obrazovka pøi dosažení nebo pøetížení nad 100%. Možnost zápisu pøetížení. Rychlá a jednoduchá instalace. Odzkoušená technologie v robustním vodìodolném krytu uzavøeném dle IP67. Jedineèná vzpìra umožòuje instalaci pøístroje v jakémkoli umístìní. Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -20 C do +40 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

10 Weighlog 100 Lehce ovladatelný palubní vážící systém pro vozidla s kabinou a bez kabiny. Gravex RDS Weighlog 100 je lehce ovladatelný palubní vážící systém vhodný pro velké množství použití vèetnì kontrolního vážení pøijatého zboží, nakládání kár a zásobníkù a míchání dávek. Systém RDS Weighlog 100 je lehce ovladatelný, více kanálový palubní vážící systém pro kompaktní kolové nakladaèe, èelní nakladaèe, vysokozdvižné vozíky, teleskopická zaøízení a další vozidla s pøípojnými zaøízeními. Systém mìøí hydraulický tlak ve zvedacím cylindru a tato data pøevádí na váhu použitím pøedkalibrovaných dat. Hlavní èást má podsvícený ètyøèíselný displej a vnitøní zvukový alarm, který mùže být nastaven na hranici pøetížení. Jako další doplnìk je možné dodat externí zvukový alarm. Vybraný kanál je oznaèen na displej. Každý kanál zobrazuje souèasný náklad a mezisouèet (po pøijetí váhy) a kanál s celkovým souètem zobrazuje celkovou váhu ze všech kanálù od posledního resetu. Výhody Více kanálù umožòuje ukládání dat nákladù pro rùzná pøíslušenství, zákazníky nebo výrobky. Vážení bìhem zvedání urychluje práci. Zajiš uje správné naložení vozidel nebo výrobkù. Vážení pøijatého zboží, pomáhá kontrole skladù. Správné naložení odesílaného zboží Pomoc pøi míchání dávek. Snižuje pohyb vozidel po skladì, dvoøe, zvyšuje bezpeènost. Prodej, servis a podpora u specializovaných RDS distributorù. Vlastnosti Více kanálový display zobrazující váhu s celkovým souètem váhy. Režim statického a dynamického vážení pro možnost vážení pøi zvedání Podsvícený, lehce èitelný digitální LCD displej. Vodìodolný vhodný pro vozidla bez kabiny. Lze jako volnì stojící nebo pøipevnìný. Rozšíøení systému: Externí zvukový alarm pro použití v hluèném prostøedí. Velký výbìr, dle použití. Pracovní napìtí (napájení): Volt stejnosm. Rozmezí pracovních teplot: od -30 C do +50 C Pøesnost systému: +/- 2% jmenovité nosnosti stroje nebo lepší Rozmezí tlakù: bar Ochrana: Plná RFI/EMI ochrana Základní jednotka IP67 Snímaèe IP65 Záruka: 2 roky na souèásti

11 ICP 300 Palubní tiskárna Tiskárna GRAVEX RDS ICP 300 je urèena pro použití v nároèném prostøedí Gravex RDS ICP 300 je ideální tiskárna pro prùmyslová a zemìdìlská vozidla. Vysoce kompaktní, všestrannì využitelná, lehká tiskárna s nízkým pøíkonem, zkonstruovaná pro velmi nároèná prostøedí. Vlastnosti Zkonstruována pro použití ve stavebních a zemìdìlských strojích. Snadná výmìna rolièky papíru bez manuálního navádìní. Schopnost rychlého tisku a vysokým rozlišením. Tichý chod bez rázù. Vysoce spolehlivá tiskací hlava. Nízký pøíkon. Robustní pouzdro odolné proti nárazu. Vlastní buffer 5 kbyte umožòuje souèasné používání pøístrojù a tiskárny. Indikátor docházejícího papíru. Pøijímá data ve formátu ASCII. Tiskne na jednoduchý papír i na papír s kopií. Je kompatibilní s: RDS Weighlog 200 RDS Loadlog 500+ RDS Liftlog RDS Loadmaster 8000i RDS Loadmaster 9000i Výhody Poskytuje dobøe èitelný doklad o využití stroje. Usnadòuje pøípravu faktury. Odstraòuje zdržení pøi vedení ruèních záznamù. Záznamy jsou bez chyb. Automaticky tiskne èas a datum. Prakticky žádná údržba eliminuje Napájení: Zpùsob tisku: Šíøka tisku: Rychlost tisku: Rozmezí pracovních teplot: Rozmezí skladovacích teplot: Znaková sada: Šíøka papíru: Zásoba papíru: Pøenosová rychlost: Buffer velikost: Rozmìry: Hmotnost: Doporuèený papír: Typické využití Zemìdìlské stroje Stroje poskytovatelù služeb Teleskopické manipulátory Kolové nakladaèe Voltù stejnosm. Pøímá termální øádková hlava 48 mm 10 øádkù/sec C C ASCII 58 mm Pro rolièku o prùmìru 44 mmje to 25 m (Standardní tiskárna) Pro rolièku o prùmìru 32 mm je to 10 m (Nízká tiskárna) 300, 600, 1200, 2400, 4800,9600 a baudù 5 kilobytù 85,5 x 150 x 55 mm cca 400 g TF50-KS-E2D

GRAV EX RD MOBILNÍ HYDRAULICKÉ VÁHY

GRAV EX RD MOBILNÍ HYDRAULICKÉ VÁHY GRAV EX RD S MOBILNÍ HYDRAULICKÉ VÁHY Vážíme si Vaší práce, s námi ušetříte čas ˇ použití vah GRAVEX RDS ˇ Tabulka úspory casu pri Mostová váha Místo nakládky vzdálenost 500 m 0m 2 minuty 0 minut prejezd

Více

MOBILNÍ HYDRAULICKÉ VÁHY

MOBILNÍ HYDRAULICKÉ VÁHY GRAVEX TM vážení bez limitů MOBILNÍ HYDRAULICKÉ VÁHY NTM GRAVEX NTM GRAVEX Vážíme si Vaší práce, s námi ušetříte čas Tabulka úspory casu ˇ pri ˇ použití vah GRAVEX RDS Místo nakládky vzdálenost 0 m prejezd

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-21 Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 1 Elektronicky-hydraulické zařízení

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod vlhkost vzduchu Digitální teploměr/vlhkoměr Funkce MAX / MIN, rozsah měření teploty -10 až +60 C (-14 až +140 F), rozsah měření relativní vlhkosti 10 až 99%, přepínání C/ F, bílá barva, možno postavit

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

NAKLADAČE HITACHI ZW a ZW-5

NAKLADAČE HITACHI ZW a ZW-5 NAKLADAČE HITACHI ZW a ZW-5 ---------------------------------------------------- Japonská společnost HITACHI uvádí na trh novou řadu čelních nakladačů s označením ZW-5. Produktová paleta kloubových nakladačů

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Typ: KPZ 404E. Digitální Jeřábová váha. Vyšší kvalita!! Úředně ověřitelná jeřábová váha se všemi výhodami!! Vyrobeno pouze z ověřitelných komponentů

Typ: KPZ 404E. Digitální Jeřábová váha. Vyšší kvalita!! Úředně ověřitelná jeřábová váha se všemi výhodami!! Vyrobeno pouze z ověřitelných komponentů Digitální Jeřábová váha Vyšší kvalita!! Vyrobeno pouze z ověřitelných komponentů Typ: KPZ 404E Dálkové ovládání Vhodná pro všechny průmyslové aplikace Jasný, velký LED displej Tára po celém vážícím rozsahu

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA 530-32 Jednotlivě Koncové měrky pro kalibraci posuvných měřítek Použití: na kalibraci, kontrolu a seřizování posuvných měřidel Koncové měrky ocelové - HITEC Přesnost dle DIN 861/1 Obj. číslo Jmenovitý

Více

Duální systém počítacích vah

Duální systém počítacích vah Průmyslové provedení Duální systém počítacích vah Typ : KPZ 2-08-2 Vnitřní dělení až 1/ 600.000 Rozlišení na displeji až 1/ 60.000 dílků Jednoduchá obsluha Příznivá cena Robustní provedení Nulování Vestavěný

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

Snímaèe a pøevodníky teploty SITRANS T Kompletní program pro každé odvìtví sitrans Øada SITRANS T Vysoce pøesné, jiskrovì bezpeèné a s možností pøipojení k nejrùznìjším zdrojùm signálu Senzory, snímaèe,

Více

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné)

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné) Austral IJX IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II (volitelné) Mìsta Rezidenèní zóny Promenády Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým nebo polykarbonátovým (volitelné) difuzorem kulovitého tvaru.

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N

Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N V provedení IP 67/68 Pro trvalý provoz - výborná kvalita Dodávaná v technologické i úředně ověřitelné verzi Kvalitní Bezúdržbová Robustní Cenově výhodná výklopná plošina

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ AUTOSERVISÙ

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ AUTOSERVISÙ JÁMOVÉ ZVEDÁKY Ruèní hydraulické JZ-RH Pneum. hydraulické JZ-PH Elektro-hydraulické JZ-EH Elektro-hydraulické s hydr. agregátem na zvedáku JZ-EH-E Typ nosnost (tun) zdvih (mm) JZ-RH 1,6-20 500, 600 a 800

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA75-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5.

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5. ABB Network Partner SPAJ 1 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana SPAJ 1 C Vlastnosti: Nadproudová ochrana fází a ochrana pøi zemních poruchách pro chránìní vývodù.

Více

Plošinová nerezová váha

Plošinová nerezová váha Kvalitní německá konstrukce U tohoto produktu se jedná o cejchuschopnou váhu a o německý výrobek a ne o necejchuschopné odhadovací železo z čínské výroby. Plošinová nerezová váha Typ: KPZ 2N V provedení

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Vážící sada. Typ: KPZ 72. do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků. také ve verzi úředně ověřitelné

Vážící sada. Typ: KPZ 72. do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků. také ve verzi úředně ověřitelné Průmyslové provedení Vážící sada Typ: KPZ 72 do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků také ve verzi úředně ověřitelné Příslušenství : V provedení NEREZ DIN 1.4301 Mobilní vážení? Šetří Váš čas

Více

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 WA 90 WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA90-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr SÉRIE 2 MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE D21D-121D-221D-321D P R O F E S I O N Á L N Í P A R T N E R MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE 21D-121D-221 1D-321D SÉRIE 2 NOVÁ KABINA Moderní, prostorná a ergonomická Viditelnost po

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE LH 6110 CZ PolluTherm KALORIMETRICKÉ POÈÍTADLO PRO MÌØIÈ TEPLA A CHLADU POUŽITÍ Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm je urèeno pro zaznamenávání a vyhodnocování spotøebovaného množství energie v topných

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3

P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3 Vysoce přesná P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3 Vnitřní dělení až 1/ 600.000 Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků Robustní konstrukce 3 přehledné displeje Funkce sčítání Příznivá cena Manuální tára

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2 Elektromìr ODIN pøístroj na meøení elektrické energie od Technická dokumentace Elektromìr ODIN Obsah Všeobecný popis, 3-fázový elektromer... 2 OD4165 pøímé meøení do 65 A... 3 OD4110 nepøímé meøení pøipojení

Více

Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE

Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE Kvalitní německá konstrukce Bezkabelový přenos dat z vážících vidlic k indikátoru v kabině řidiče Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE Standartní Indikátor je bezpečně chráněný, zabudovaný

Více

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES 006 Náøezový stroj NS 250 ES Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Prùmìr nože... 250 mm / hladký Max.prùmìr øezu... 165 mm Nastavení síly øezu... 0-11 mm Rozmìry (š

Více

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka.

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka. Náhradní díly Série 10 5 7 8 9 10 11 1 13 1 15 1 3 1 Pozice Název Poèet kusù Pozice Název Poèet kusù 1 zátka 9 tìsnìní pouzdra regulaèní šroub zdvihu 10 pouzdro 3 zajišťovací matice 11 tìsnìní pístu zajišťovací

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Plošinová váha Typ: KPZ 2 SX 3.000 Dílková konstrukce / dlouhá životnost Lepší kvalita: KPZ-Waagen používá pouze ověřitelné komponenty!!!!!!

Plošinová váha Typ: KPZ 2 SX 3.000 Dílková konstrukce / dlouhá životnost Lepší kvalita: KPZ-Waagen používá pouze ověřitelné komponenty!!!!!! Plošinová váha Typ: KPZ 2 SX 3.000 Dílková konstrukce / dlouhá životnost Lepší kvalita: KPZ-Waagen používá pouze ověřitelné komponenty!!!!!! Options: Please contact us, we will do almost everything for

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

S el. panelová mìøidla. www.panelovameridla.cz

S el. panelová mìøidla. www.panelovameridla.cz S el panelová mìøidla mìøidla snímaèe elektronika www.panelovameridla.cz S.el, Havránkova 30/11, 61900 Brno, tel.: 543 521 413, 777 601 452 Digitální panelová poèítadla 1 2 3 4 Základní typy panelových

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

105 kw - 141 hp 16 900-18 500 kg

105 kw - 141 hp 16 900-18 500 kg WE170 Compact VÝKON MOTORU PROVOZNÍ HMOTNOST 105 kw - 141 hp 16 900-18 500 kg WE170 COMPACT TECHNICKÉ PARAMETRY MOTOR STUPEÒ IIIA Jmenovitý výkon (ECE R120)...05 kw/141 hp Jmenovité otáèky...2000 ot/min

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky Jednopásková elektronická registrační pokladna s rychlou a kvalitní termotiskárnou. Jedná se o spolehlivou pokladnu, vhodnou do méně náročných provozů, jako například

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Návod k používání. ICP 300 Palubní tiskárna. Pouţívání

Návod k používání. ICP 300 Palubní tiskárna. Pouţívání Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici EEC č. 2004/108/EC je-li instalován a pouţíván podle odpovídajících předpisů a pokynů. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM

Více

Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N Nerezová IP 67/68

Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N Nerezová IP 67/68 Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N Nerezová IP 67/68 Jednoduchá obsluha Tára po celém vážícím rozsahu 100% Nastavení nuly Síťový provoz NEREZ DIN 1.4301 Krytí indikátoru IP 67-68 Bateriový provoz Výstupy dat

Více

Velmi přesná cejchuschopná váha VIBRA CT (OIML Třída I a II) je určena především pro zlatnické provozy nebo laboratorní použití.

Velmi přesná cejchuschopná váha VIBRA CT (OIML Třída I a II) je určena především pro zlatnické provozy nebo laboratorní použití. Velmi přesná cejchuschopná váha VIBRA CT (OIML Třída I a II) je určena především pro zlatnické provozy nebo laboratorní použití. Součástí váhy je odklápěcí ochranný kryt vážicí platformy, který eliminuje

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

POMÙCKY PRO KALIBRAÈNÍ LABORATOØE A KONTROLNÍ PRACOVIŠTÌ

POMÙCKY PRO KALIBRAÈNÍ LABORATOØE A KONTROLNÍ PRACOVIŠTÌ N IM E T P POMÙCKY PRO KLIBRÈNÍ LBORTOØE KONTROLNÍ PRCOVIŠTÌ Pomùcka pro kontrolu rovnobìžnosti dvou ploch Provedení : pøesnì broušená kalená ocelová kulièka 6 mm, upevnìná otoènì mezi pružnými pásky z

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory

KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory Hlavní charakteristiky těchto dávkovačů jsou: sofistikované metody časování čerpadla rychlá instalace i

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

OBCHODNÍ VÁHY KATALOG 2014

OBCHODNÍ VÁHY KATALOG 2014 OBCHODNÍ VÁHY KATALOG 2014 OBCHODNÍ VÁHY KATALOG 2014 1. Stolní a kontrolní váhy TST28 T3040 2. Obchodní váhy s výpočtem ceny SX-15 FX 50, FX 50T 3. Systémové váhy s tiskárnou IX 100, IX 202 IM 100, IM

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více