KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE"

Transkript

1 PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky výrobků jsou: modularita - kombinování řídící jednotky s čerpadly řady PERIVAR a UNIPER možnost dodání kompletního (předsestaveného) dávkovacího systému srdcem jednotky je mikroprocesorová elektronika s možností programování a zapisování dat zvuková signalizace nízké hladiny detergentů kompaktní design výjimečná spolehlivost Typickou aplikací dávkovacích systémů řady je přesné automatické udržování požadované koncentrace mycího roztoku ve vícevanových nebo tunelových myčkách nádobí (přepravek) s vysokým hodinovým výkonem. S. U. P. spol. s r. o., Šumavská BRNO tel.+fax: ,

2 CZ XC Konduktometrický dávkovací systém Pøesná regulace koncentrace. Optimalizace mìøení. 3 programy. Snadné programování. Vhodné pro kapaliny i pevné látky. Funkce zapisování dat. Zvuková a optická signalizace. Výjimeènì nenákladná a praktická instalace. Možno pøizpùsobit potøebám zákazníka. CZD_XC REV2.1 gen01 Pøístroj -XC byl vyvinut pro optimalizaci dávkování detergentù pomocí automatického sledování vodivosti. Mikroprocesor v pravidelných intervalech velice pøesnì sleduje namìøené údaje, zlepšuje pøesnost mìøení (napø. èistotou mìøícího pøístroje) a sleduje koncentraci (napø.: nemìní se koncentrace - nízká hystereze). Tento systém lze použít k ovládání elektromagnetických ventilù pøi dávkování práškových detergentù, což dokazuje mnohostrannost využití tohoto výjimeèného pøístroje. XC dosahuje snadno a rychle výborných výsledkù. Je to systém, který urèitì splní potøeby každého uživatele. Vícenásobné programování Jsou k dispozici tøi druhy øízení, Prog , pro rùzné koncentrace ve vanì.. Uživatel si mùže jednoduše vybrat požadovaný program stisknutím tlaèítka. Jednoduché a bezpeèné použití TPøední panel ukazuje probíhající funkce pomocí LED diod, což umožòuje uživateli snadno a pøesnì zjistit všechny nezbytné údaje. -XC is je vybaven také zvukovou a optickou signalizací, což usnadòuje pøesné sledování a kontrolu probíhajících funkcí. Funkce zapisování dat Vnitøní pamì zaznamenává poèet a dobu dávkování, poèet mycích cyklù a poèet signalizací. Tyto hodnoty lze nahrát do externího programátoru nebo do poèítaèe. Vysoká kvalita Všechny pøístroje INJECTA jsouo vyrobeny z vysoce kvalitních dílù a materiálù, jsou tedy spolehlivé a mají dlouhou životnost za rozumnou cenu. Výrobky INJECTA jsou výsledkem progresivního výzkumu a technologií v takové kombinaci, aby byla zajištìna co nejvyšší kvalita. Zákaznický servis Díky vlastnímu vstøikování plastù, modelování dílù a používání vyspìlých výrobních postupù je firma INJECTA schopna splnit jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. ování a kalibrace Koncentraci pøípravku a èas aktivace signalizace (od 1 do 9 min.) lze naprogramovat posloupností tlaèítek na pøedním panelu za pomoci digitálního displeje. lze také nahrát z vnìjšího programátoru dodávaného výrobcem.

3 XC TECHNICKÉ ÚDAJE Stupnice vodivosti: Poèáteèní vodivost: Typ nastavení: ování: Zpùsob mìøení: Armatury: Pøívod energie: Vnìjší rozmìry DxVxŠ: Hmotnost: 0-10 g/l (ekvivalentní roztoku 15% NaOH - KOH pøi 55 C). 20 MicroS. Digitální s mikroprocesorem Až tøi pøedem nastavené programy. Bajonetové, volitelná korekce teploty Pro hadice prùmìru 4x6 mm VAC 120VA - 24/110 V volitelný 100x200x110 mm 250g POZN.: Systém je dodáván kompletní s mìøièem vodivosti, konzolou pro montáž a šrouby. Elektrický kabel je dodáván na objednávku. INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. Typická konfigurace ma ma Ovládací panel Pøívod energie : Výstup Mìøiè vodivosti PROGRAMMA di lavaggio Pøíslušenství dodávané k programátoru CZD_XC REV2.1 gen01 Mìøiè s bajonetovým uchycením a elektrodami z nerezové oceli Konstanta buòky: 1 Prùmìr otvoru 22mm Dodáváno se strojem

4 Kabelová skøíò 5641 CZR_XC (ED.04/00) Øada XC - Náhradní díly Str. 1 z Kompletní sonda pro mìøení vodivosti 5682 Kryt kabelového vedení Syn Star 5683 Modulární uchycení Syn Star Kryt kabelové skøínì Kabel se dvìma vodièi (2x0,75mm)

5 CZ XD Konduktometrický systém pro dávkování detergentù Integrovaný systém pro dávkování detergentù. Pøesné mìøení koncentrace. Optimalizace mìøení. 3 programy. Snadné programování. Vhodné pro kapaliny i pevné látky. Funkce zapisování dat. Akustická a optická signalizace.. Výjimeènì nenákladná a praktická instalace. Možno pøizpùsobit potøebám zákazníka. CZD_XD REV2.1 gen02 Pøístroj -XD byl vyvinut pro optimalizaci dávkování detergentù pomocí automatizovaného sledování vodivosti. Pøístroj XD je složen z dávkovacího automatu detergentu se stálou rychlostí UNIPER FX250 a automatizované konduktometrické øídící jednotky XC. Mikroprocesor v pravidelných intervalech velice pøesnì sleduje namìøené údaje, zlepšuje pøesnost mìøení (napø. èistotou mìøícího pøístroje) a sleduje koncentraci (napø.: nemìní se koncentrace - nízká hystereze). Systém je dodáván z výroby již smontovaný, je výhodným øešením pro jednoduchou a úèelnou instalaci. Tento systém urèitì splní potøeby každého uživatele. Vícenásobné programování K dispozici jsou tøi druhy øízení,, Prog , pro rùzné koncentrace ve vanì. Uživatel si mùže jednoduše vybrat požadovaný program stisknutím tlaèítka. Jednoduché a bezpeèné použití Pøední panel ukazuje probíhající funkce pomocí LED diod, což umožòuje uživateli snadno a pøesnì zjistit všechny nezbytné údaje.. -XD je vybaven také zvukovou a optickou signalizací, což usnadòuje sledování a kontrolu probíhajících operací. Funkce zapisování dat Vnitøní pamì zaznamenává poèet a èas dávkování, poèet mycích cyklù a èísla signalizací. Tyto hodnoty lze nahrát do externího programátoru nebo do poèítaèe. Vnitøní pamì zaznamenává èíslo a èas dávkování, poèet mycích cyklù a èísla signalizací. Tyto hodnoty lze nahrát do externího programátoru nebo do poèítaèe. Vysoká kvalita Všechny pøístroje firmy INJECTA jsou vyrobeny z vysoce kvalitních dílù a materiálù, jsou tedy spolehlivé a mají dlouhou životnost za rozumnou cenu. Výrobky INJECTA jsou výsledkem progresivního výzkumu a zajiš ují splnìní všech požadavkù zákazníkù. Zákaznický servis Díky vlastnímu vstøikování plastù, modelování dílù a používání vyspìlých výrobních postupù je firma INJECTA schopna splnit jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. ování a kalibrace Koncentrace pøípravku a èas aktivace signalizace (od 1 do 9 min.) lze naprogramovat posloupností tlaèítek na pøedním panelu za pomoci digitálního displeje. lze také nahrát z vnìjšího programátoru dodávaného výrobcem. Šumavská 3, Brno, Èeská republika, tel.+fax: ,

6 XD TECHNICKÉ ÚDAJE Stupnice vodivosti: Poèáteèní vodivost: Typ nastavení: ování: Zpùsob mìøení: Prùtok dávkovacího automatu: Celk. dopravní výška automatu: 0-10 g/l (ekvivalentní 15 % roztoku NaOH - KOH pøi 55 C). 20 MicroS. Digitální s mikroprocesorem Až 3 pøedem nastavitelné programy Bajonetové, volitelnì s korekcí teploty Max. tlak automatu: 100 kpa ( 1 bar - 14,5 psi ). Max. viskozita dávkované kapaliny: IVstøikování kapaliny do 2500 mpa.s (100 mpa.s se sací/vypouštìcí prodluž. hadicí prùmìru 4x6mm mpa.s s prodluž. hadicí 8x12mm). Armatury: Pøívod elektøiny: Vnìjší rozmìry DxVxŠ: Hmotnost: Stálý 250 ml/min. 20 m vodního sloupce INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. Pro hadice 4x6mm nebo 8x12mm (volitelné) VAC 120VA - 24/110 V volitelný 210x200x110 mm. 1400g POZN.: Systém je dodáván kompletní s dávkovacím automatem a peristaltickou trubkou, spojkami, sacími filtry, vstupní jednotkou, s mìøièem vodivosti, držákem pro montáž a šrouby. Prodlužovací hadice a elektrický kabel jsou dodávány na objednávku. Typická konfigurace Pøíslušenství dodávané k programátoru Mìøiè s bajonetovou koncovkou a nerezovými elektrodami Konstanta buòky: 1 Prùmìr otvoru: 22mm MicroMat - C Dodáváno se zaøízením matore di conducibilità ma POWER - M + ma Ovládací panel Sonda Allarme - Mod - Pøívod energie : PROGRAMMA di lavaggio CZD_XD REV2.1 gen02 Mìøiè vodivosti

7 CZR_XD (ED.04/00) Øada XD - Náhradní díly Str. 1 z Min 100 m Peristaltická trubka Santoprene 6x12mm Polyetylenová hadice 4x6mm Kompletní sonda pro mìøení vodivosti Kryt kabelového vedení Syn Star 5682 Modulární uchycení Syn Star 5683 Ocel. kolejnice pro uchycení 1 èerpadla ( XD) Kabelová skøíò Kryt kabelové skøínì Kabel se 2 vodièi (2x0,75mm)

8 CZ XR Konduktometrický systém pro dávkování detergentù a leštících pøípravkù. Integrovaný systém dávkování mycího a leštícího pøípravku. Pøesné mìøení koncentrace. Optimalizace mìøení. 3 programy. Jednoduché programování. Vhodný pro kapaliny i pevné látky. Funkce zapisování dat. Zvuková a optická signalizace. Výjimeènì nenákladná a praktická instalace. Možno pøizpùsobit potøebám zákazníka. CZD_XR REV2.1 gen02 Pøístroj -XR byl vyvinut pro optimalizaci dávkování mycích pøípravkù pomocí automatického sledování vodivosti. XR se skládá z dávkovacího automatu detergentu se stálou rychlostí UNIPER FX250, dávkovacího automatu leštícího pøípravku s nespojitou promìnlivou rychlostí PERIVAR IB030 a automatizované konduktometrické øídící jednotky XC. Mikroprocesor v pravidelných intervalech velice pøesnì sleduje namìøené údaje, zlepšuje pøesnost mìøení (napø. èistotou mìøícího pøístroje) a sleduje koncentraci (napø. nemìní se koncentrace - nízká hystereze). Systém je dodáván z výroby již smontovaný. XR je dobrým øešením pro jednoduchou a úèelnou instalaci. Je to systém, který urèitì splní požadavky každého uživatele. Vícenásobné programování K dispozici jsou tøi druhy øízení, Prog , pro rùzné koncentrace v jednotlivých vanách. Uživatel si mùže jednoduše vybrat požadovaný program stisknutím tlaèítka. Jednoduché a bezpeèné použití Pøední panel ukazuje probíhající funkce pomocí LED diod, což umožòuje uživateli snadno a pøesnì zjistit všechny nezbytné údaje. -XR je vybaven také zvukovou a optickou signalizací, což usnadòuje sledování a kontrolu probíhajících operací. Funkce zapisování dat Vnitøní pamì zaznamenává poèet a èas dávkování, poèet mycích cyklù a èísla signalizací. Tyto hodnoty lze nahrát do externího programátoru nebo do poèítaèe. Vysoká kvalita Všechny pøístroje firmy INJECTA jsou vyrobeny z vysoce kvalitních dílù a materiálù, jsou tedy spolehlivé a mají dlouhou životnost za rozumnou cenu. Výrobky INJECTA jsou výsledkem progresivního výzkumu a zajiš ují splnìní všech požadavkù zákazníkù. Zákaznický servis Díky vlastnímu vstøikování plastù, modelování dílù a používání vyspìlých výrobních postupù je firma INJECTA schopna splnit jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. Tygon je ochrannou znaèkou spoleènosti Norton Performance Plastics Corporation. Santoprene je ochrannou znaèkou spoleènosti Monsanto Company ování a kalibrace Koncentraci pøípravku a èas aktivace signalizace (od 1 do 9 min.) lze naprogramovat posloupností tlaèítek na pøedním panelu za pomoci digitálního displeje. lze také nahrát z vnìjšího programátoru dodávaného výrobcem. Šumavská 3, Brno, Èeská republika, tel.+fax: ,

9 XR TECHNICKÉ ÚDAJE Stupnice vodivosti: Poèáteèní vodivost: Typ nastavení: ování: 0-10 g/l (odpovídá roztoku 15% NaOH - KOH pøi 55 C). 20 MicroS. Digitální s mikroprocesorem Až 3 pøedem nastavené programy Typ mìøení: Bajonetové s vollitelným nastavením teploty Prùtok automatu dávkujícího detergent: 250 ml/min. - stálý Celk.dopravní výška èerpadla (detergent): 20 m vodního sloupce Max. tlak automatu dávkujícího detergent: 100 kpa ( 1 bar - 14,5 psi ). Prùtok automatu dávk. leštící pøípravek: 0-30 ml/ min. - nastavitelný Celk. dopr. výška èerpadla (leštící pøípr.): 40 m vodního sloupce Max. tlak automatu (leštící pøípravek): 300 kpa ( 3 bar - 43,5 psi ). Max. viskozita dávkovaného detergentu: Vstøikování kapalin do viskozity 2500 mpa.s (100 mpa.s se sací/vypouštìcí prodluovací.hadicí 4x6mm mpa.s s prodluž. hadicí 8x12mm). Armatury: Pro hadice 4x6mm nebo 8x12mm. (volitelná) Pøívod elektøiny: VAC 120VA - 24/110 V volitelný Vnìjší rozmìry VxŠxH: 300x200x110 mm. Hmotnost: 2150g POZN.: Systém je dodáván kompletní s dávkovacími automaty detergentu a leštícího pøípravku, peristaltickou trubkoou, spojkami, sacími filtry,, vstupními jednotkami, zpìtnými ventily, s mìøièem vodivosti, konzolou pro montáž a šrouby. Prodlužovací hadice a elektrický kabel se dodávají na objednávku. INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. Leštící pøísada Detergent - + ma ma conducibilità POWER MicroMat - C matore di conducibilità POWER Ovládací panel Typická konfigurace - M Sonda - Mod - - M + Sonda Allarme - Mod - CZD_XR REV2.1 gen02 Pøívod energie : PROGRAMMA di lavaggio PROGRAMMA di lavaggio Mìøiè vodivosti Pøíslušenství dodávané k programátoru Mìøiè s bajonetovým uchycením a elektrody z nerezové oceli Konstanta buòky: 1 Prùmìr otvoru. 22mm Dodáváno s pøístrojem. Šumavská 3, Brno, Èeská republika, tel.+fax: ,

10 CZR_XR (ED.04/00) Øada XR - Náhradní díly Str. 1 z Min 100 m Min 100 m Peristaltická trubka Santoprene 6x12mm 5641 Polyetylenová hadice 4x6mm Polyetylenová hadice 4x6mm Peristaltická trubice pro mycí pøísady prùmìru.4x11mm Kompletní sonda pro mìøení vodivosti 5681 Kryt kabelového vedení Syn Star 5682 Modulární uchycení Syn Star Ocel. kolejnice pro uchycení 1 èerpadla ( XD) 5683 Kabelová skøíò Kryt kabelové skøínì Kabel se dvìma vodièi (2x0,75mm)

11 CZ MICRO PROG XP Ruèní programátor pøístrojù XC, XD, XR Nastavitelný vícejazyèný displej. Mìøiè vodivosti. Rychlé a jednoduché programování systémù XC, XD, XR. Bateriový. Na objednávku možno vyrobit ve zvláštním provedení dle pøání zákazníka. CZD_XP REV.1.0 GEN.02 XP je nejmodernìjší ruèní programátor, vyvinutý pro jednoduché a rychlé mìøení koncentrace roztoku v nádrži a pro naètení/zapsání údajù uložených v pamìti pøístrojù øady (XC, XD, XR). Mìøení koncentrace Koncentrace je zmìøena rychle zapojením programátoru XP k dodávané sondì, která je ponoøena do zásobníku s roztokem. Namìøená hodnota je odeslána do programátoru a i neodborná obsluha mùže snadno a rychle kalibrovat všechny systémy øady (XC, XD, XR). Naètení/zapsání údajù Pomocí dodávaného spojovacího kabelu lze programátor XP pøipojit ke kterémukoliv modulu automatizované regulace vodivosti øady a naèíst/zapsat údaje do pamìti. Tímto zpùsobem je možno získat rùzné informace, jako napø. naètené koncentrace nebo údaje o èasech signalizace. Je zde funkce zapisování dat pro získání údajù rozhodujících o spínacích èasech (celkový èas dávkování, poèet mycích cyklù a poèet signalizací). Jednoduchá údržba Jedinou údržbou, kterou pøístroj XP požaduje, je výmìna baterií a èištìní vodivé sondy pomocí papírového nebo látkového kapesníku. Vysoká kvalita Všechny pøístroje firmy INJECTA jsou vyrobeny z vysoce kvalitních dílù a materiálù, které jsou výsledkem mnohaletého rozsáhlého výzkumu, zamìøeného na vývoj vysoce kvalitních, trvanlivých výrobkù za rozumnou cenu. Testy potvrdily správnost výbìru technologií, použitých pøi výrobì, Zákaznický servis INJECTA zajiš uje kompletní a rychlý servis a je schopna splnit jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. Šumavská 3, Brno, Èeská republika, tel.+fax: ,

12 POWER OFF ON M-CARD REPEAT WAIT POWER OFF ON M-CARD REPEAT WAIT POWER XP Typ nastavení: Typ sondy: Pøívod energie: Stupeò ochrany IP: Vnìjší rozmìry VxŠxH: Hmotnost: MICRO PROG Digitální, pomocí èipu Bajonetová 9 V baterie IP65 95x170x31 mm. 225 g. (vèetnì baterií) TECHNICKÉ ÚDAJE POZN.: Systém je dodáván s 1 spojovacím kabelem pro naètení dat z pøístroje a 1 sondy a kabelu pro mìøení vodivosti. INJECTA srl reserves the right to make changes without prior notice. STANDARDNÍ KALIBRACE PØÍSTROJE 1- Mìøení koncentrace 2- Pøipojení k centrální øídící jednotce CPU a vložení hodnot Øídící jednotka (CPU) Standardní konfigurace Leštící pøípravek Detergent MicroProg MicroProg - + Micro Prog ma SIGNAL START-S NOP 0 S DRAIN C Fn ESC ENT SIGNAL START-S NOP 0 S DRAIN C Fn ESC ENT - Sonda Pøívod energie : PØÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ K PROGRAMÁTORU MICRO PROG XP CZD_XD REV.1.0 GEN02 Kabel pro naètení dat Sonda k programátoru XP Šumavská 3, Brno, Èeská republika, tel.+fax: ,

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz VÝVOJ A VÝROBA Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo www.msvelektronika.cz 1. Øídící a ovládací systémy MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících systémù vozidel, jakož i

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1

Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1 Regulace Výběr z ceníku 0 Vytápění Voda Novinky Novinka Alwa Comfort Možnost individuálního øízení až zón Automatický vyvažovací ventil pro podlažní rozvody cirkulace TUV Pevné pøednastavení na C Vestavìný

Více

myèky dvoupláš ové 217

myèky dvoupláš ové 217 myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v)... 420 x 470 x 585 mm Max.výška skla... 210 mm Rozmìr koše... 350x350x120 mm Mycí cyklus... 2 min h 210 Objem vany / bojleru... 11

Více

1 Informace zákazníkùm o radiostanicích Radiostanice (lidovì,,vysílaèka ) slouží jako pohotový a nejlevnìjší komunikaèní prostøedek souèasnosti na krátké a støední vzdálenosti. Oproti mobilním telefonùm

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Návod k provozu - Czech - Vydání 10/06 Tento dokument podléhá zmìnám bez pøedchozího upozornìní. Nejnovìjší verzi najdete na adrese http://emanuals.nordson.com/finishing.

Více

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE... 1 NOVINKY GPG 24... 2 GPA 24... 3 GPM 20U... 4 TEORETICKÁ ÈÁST Pøesnost

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 ÈR Možnosti financování Stacionární plynové kotle Vitogas 100 Nástìnné plynové kotle Vitopend 100 Nástìnné kondenzaèní plynové kotle Vitodens 100 Nástìnné

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

SITRANS F M MAGFLO Elektromagnetické průtokoměry Vyzkoušejte řešení od firmy Siemens. sitrans f

SITRANS F M MAGFLO Elektromagnetické průtokoměry Vyzkoušejte řešení od firmy Siemens. sitrans f SITRANS F M MAGFLO Elektromagnetické průtokoměry Vyzkoušejte řešení od firmy Siemens sitrans f s SITRANS F M MAGFLO Elektromagnetické průtokoměry Vyzkoušejte řešení od firmy Siemens Průtokoměry MAGFLO

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více