Zadání výběrového řízení na odprodej pohledávek z hypotéčních úvěrů Raiffeisenbank a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání výběrového řízení na odprodej pohledávek z hypotéčních úvěrů Raiffeisenbank a.s."

Transkript

1 1. Zadavatel Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: , zapsaná v OR u MS Praha, oddíl B, vložka 2051, zastoupena pro účely výběrového řízení: 2. Typ výběrového řízení Jedná se o veřejné výběrové řízení. 3. Předmět výběrového řízení Vybrat předem určený počet subjektů pro přizvání k účasti v e-aukci jejímž předmětem je elektronická dražba pohledávek zadavatele za jeho klienty vyplývajících z hypotečních úvěrů (dále jen e-aukce ) a uzavření konkrétních smluv o postoupení těchto pohledávek s vydražitelem/vydražiteli. 4. Účel dokumentu Tento dokument je oficiální výzvou k účasti ve výběrovém řízení, definuje pravidla výběrového řízení a požadavky na strukturu, obsah a rozsah přihlášky do výběrového řízení. Výběrové řízení je zveřejněním tohoto dokumentu zahájeno. Výběrového řízení se nemohou zúčastnit zaměstnanci zadavatele Účel výběrového řízení - oslovit blíže neurčený okruh subjektů k podání jejích přihlášek do výběrového řízení za současného splnění kvalifikačních předpokladů, stanovených v tomto zadání - vybrat přihlášené uchazeče, podle kritérií stanovených zadavatelem a informovat je o výsledku - přizvat takto vybrané uchazeče do e-aukce, jejímž účelem je vydražení předem specifikovaných pohledávek zadavatele za jeho klienty - vybrat nejvýhodnější nabídku v rámci e-aukce - uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky 5. Doba a místo plnění zakázky, časový harmonogram Místem plnění zakázky je Raiffeisenbank a.s. Předpokládaný časový harmonogram Vyhlášení výběrového řízení Konec lhůty pro podání přihlášek do výěrového řízení Předání bližší specifikace pohledávek uchazečům Zaslání pozvánky do e-aukce uchazečům E-aukce Informace uchazečům o výsledku e-aukce Vyhotovení Smluv o postoupení pohledávek, úhrada postupní ceny 6.1. Způsob přihlášení do výběrového řízení Předložení potvrzení zájmu o účast ve výběrovém řízení podepsaného uchazečem( Příloha č.1 zadání) a zároveň dokladů specifikovaných v bodě 7.1. tohoto zadání a originálu smlouvy o ochraně důvěrných informací, podepsané uchazečem s úředně ověřeným podpisem (příloha č. 2a verze pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele a příloha č. 2b verze pro fyzické osoby) je považováno za přihlášku do výběrového řízení (dále jen Přihláška ). Zadavatel požaduje zaslat tuto přihlášku včetně všech jejích příloh nejpozději do dne na adresu Raiffeisenbank a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha Požadované dokumenty pro účast ve výběrovém řízení 7.1. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže následující kvalifikační předpoklady: U uchazečů, kteří se již zúčastnili výběrového řízení na prodej pohledávek od Raiffeisenbank a.s. v posledních 6 měsících a zároveň dodali všechny požadované dokumenty včetně podepsané Smlouvy o ochraně důvěrných informací (ne starší než 6 měsíců), nejsou vyžadovány následující dokumenty uvedené níže pod písmeny a) d), vyjma případů, kdy došlo u takového dodavatele k jakékoliv změně v požadovaných údajích. Uchazeč, který je právnickou osobou, případně fyzickou osobou podnikatelem, prokáže následující kvalifikační předpoklady: a) Příslušné oprávnění k podnikání ( např. živnostenský list, koncesní listina ) b) Výpis z obchodního rejstříku v případě, že je uchazeč do tohoto rejstříku zapsán c) Registrace DPH, případně čestné prohlášení, že není registrován d) Podepsanou Smlouvu o ochraně důvěrných informací Doklady uvedené výše musí být v originálu nebo v úředně ověřené kopii. e) čestné prohlášení uchazeče o ( tom, že ) - na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo se nenachází v žádné fázi insolvenčního řízení - uchazeč není v likvidaci - osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče nebo všichni členové statutárního orgánu uchazeče, případně vedoucí organizační složky podniku, která podává nabídku a odpovědný zástupce (zástupci)uchazeče ustanovený podle zvláštního právního předpisu, nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku

2 - odpovědný zástupce (zástupci) uchazeče ustanovený podle zvláštního právního předpisu nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem tohoto výběrového řízení - bezdlužnosti (vyrovnání závazků vůči Správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám) Doklady uvedené výše pod písm. e) musí být v originálu a nesmí být starší 14 dnů. Neprokáže li uchazeč stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů, bude z účasti na výběrovém řízení vyloučen. Uchazeč, který je fyzickou osobou nepodnikatelem prokáže následující kvalifikační předpoklady: a) Bezdlužnost vůči Správě sociálního zabezpečení b) Bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu c) Bezdlužnost vůči zdravotním pojišťovnám d) Výpis z trestního rejstříku Doklady uvedené výše musí být v originálu nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší 1 měsíce. e) čestné prohlášení uchazeče o (tom, že) - na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo se nenachází v žádné fázi insolvenčního řízení Doklady uvedené výše musí být v originálu a nesmí být starší 14 dnů. Neprokáže li uchazeč stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů, bude z účasti na výběrovém řízení vyloučen Specifikace pohledávek dražených v e-aukci - v e-aukci budou nabízeny k postoupení pohledávky z Hypotečních úvěrů, u kterých jsou klienti v prodlení se splácením pravidelných měsíčních splátek více než 180 dní - postupované pohledávky budou splatné v plné výši (jistina + příslušenství) - bližší specifikace každého Hypotečního úvěru bude dodána uchazečům nejdříve po uplynutí lhůty k podání přihlášek do výběrového řízení. - v e-aukci se bude dražit variantně každá jednotlivá pohledávka zvlášť a zároveň celý balík pohledávek. Dle nejvhodnější nabídky bude rozhodnuto, jestli pohledávky budou prodány jednotlivě, různým uchazečům, nebo jednomu uchazeči všechny pohledávky v celém balíku Cena a Platební podmínky Cena bude předmětem nabídek/licitování uchazečů v rámci e-aukce a bude uhrazena způsobem a v termínech specifikovaných na základě konkrétní smlouvy o postoupení pohledávek uzavírané s vítězným uchazečem/uchazeči (vydražitelem). 8. Kritéria e-aukce, kritéria pro uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Zadavatel určí pro jednotlivé typy pohledávek a/nebo pro celý balík pohledávek dle smluvní dokumentace k jednotlivým pohledávkám vyvolávací cenu vyjádřenou v % z hodnoty jistiny. Jednotlivé typy pohledávek nebo celého balíku pohledávek budou prodány uchazeči s nejvyšší nabídkou Kritéria e-aukce - Výše navržené ceny 8.2. Kritéria pro postoupení pohledávky - uzavření smlouvy o postoupení pohledávky/pohledávek ve znění navrženém zadavatelem a v termínu stanoveném zadavatelem a zaplacení kupní ceny Uchazeč bude ze strany zadavatele po ukončení e-aukce informován o tom, že jeho nabídka na odkup dražené pohledávky byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Následně bude uchazeč zadavatelem vyzván k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky v termínu do 10 kalendářních dnů, od podání informace podle předchozí věty. V případě, že uchazeč v této lhůtě smlouvu ve znění navrženém zadavatelem neuzavře, je zadavatel oprávněn od tohoto jednání odstoupit, smlouvu o postoupení pohledávky s dotčeným uchazečem neuzavřít, s tím, že případná náhrada škody, či nákladů s tím spojených se takovémuto uchazeči nepřipouští a zadavatel je pak oprávněn oslovit případně dalšího bezprostředně následujícího uchazeče. Uchazeči toto výslovně berou na vědomí a souhlasí s tím. 9. Požadavky na zpracování přihlášky 9.1. Způsob zpracování přihlášky a.) Přihlášku podá uchazeč písemně v 1 originále v souladu s formálními, technickými a smluvními podmínkami zadavatele uvedenými v v čl. 7. Přihláškou se rozumí dodání podepsaného Potvrzení zájmu o účast ve výběrovém řízení (vzor je přílohou č. 1 tohoto zadání), jehož přílohou budou zároveň doklady specifikované v bodě 7.1. a uchazečem podepsaná smlouva o ochraně důvěrných informací s úředně ověřeným podpisem, to vše ve lhůtě pro podání přihlášek do výběrového řízení. b.) Přihláška včetně veškerých požadovaných dokladů bude vlastnoručně podepsána, v případě právnických osob způsobem, odpovídajícím způsobu jednání zapsaného do obchodního, či obdobného rejstříku této právnické osoby, nebo zmocněnou osobou pověřenou jednat jménem uchazeče ve věci tohoto výběrového řízení; v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce originál plné moci (nebo notářsky ověřenou kopii) či jiného platného pověřovacího dokumentu.

3 c.) Přihláška včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje, bude zpracována v českém jazyce. Přihláška bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. d.) Přihláška bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem uchazeče. Všechny listy Přihlášky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich úředně ověřené kopie, které nesmějí být očíslovány Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze přihlášky Pro snazší posouzení a hodnocení přihlášek zadavatel požaduje, aby tištěná verze přihlášky uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním: a) uchazečem podepsané potvrzení zájmu o účast ve výběrovém řízení (příloha č. 1) b) doklady dle bodu 7.1. c) uchazečem podepsaná Smlouva o ochraně důvěrných informací ve 2 vyhotoveních ve znění navrženém zadavatelem (změny smlouvy se nepřipouští, vyjma vyplnění hlavičky smlouvy, týkající se identifikace uchazeče a podpisu ze strany uchazeče) s úředně ověřenými podpisy uchazeče samostatná Příloha č. 2a nebo č. 2b. d) ostatní doklady vztahující se k přihlášce dle uvážení uchazeče. Při nedodání některé ze shora uvedených součástí přihlášky, či nedodání ve formě v jaké požaduje zadavatel bude zadavatelem přihláška posuzována jako neúplná a bude vyloučena z výběrového řízení. 10. Lhůta pro podání přihlášek, způsob a místo podávání přihlášek a.) Lhůtou pro podání přihlášek se rozumí doba, ve které může uchazeč přihlášku zpracovávat a zejména podat svou přihlášku. Uchazeč doručí zadavateli přihlášku nejpozději do konce této lhůty. Přihláška, která bude zadavateli doručena po skončení této lhůty bude zadavatelem odmítnuta a vyřazena z hodnocení a uchazeč bude vyloučen z další účasti na výběrovém řízení. b.) Písemné dokumenty budou od uchazečů akceptovány pouze v zalepených obálkách s viditelným označením obchodního jména uchazeče, a heslem Odprodej pohledávek v levém horním rohu přední strany obálky, odevzdané buď osobně na adrese Raiffeisenbank a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 v pracovních dnech od 9.00 do hod. na podatelně v 9. patře nebo zaslané doporučeně poštou na adresu Raiffeisenbank a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, došlé nejpozději do Materiály došlé po tomto termínu nebudou otevřeny a budou vyřazeny z výběrového řízení jako neplatné. 11. Nezávaznost pro Raiffeisenbank a.s. a.) Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoliv nabídku uchazečů v celém rozsahu nebo její část, změnit požadavky nebo zrušit výběrové řízení, uzavřít smlouvu s více uchazeči nebo s žádným z nich, aniž by mu vznikla jakákoliv odpovědnost vůči příslušnému uchazeči či jakýkoliv závazek informovat příslušné uchazeče o důvodu takového rozhodnutí. b.) Tato žádost o předložení nabídky nemůže být v žádném případě interpretována jako závazek k prodeji (postoupení) jakékoliv pohledávky ze strany zadavatele. c.) Uchazeč ponese veškeré náklady spojené s přípravou a podáním jeho přihlášky a zadavatel nebude v žádném případě vázán těmito náklady, bez ohledu na průběh či výsledek výběrového řízení. 12. Připomínky a práva uchazeče a.) Uchazeč je oprávněn k výhradě práva důvěrnosti údajů a skutečností předkládaných v přihlášce; tímto právem však není dotčeno právo zadavatele a jeho poradních orgánů na hodnocení nabídek, jakož i právo na uvádění příslušných údajů v záznamu o posouzení a hodnocení nabídek. Výhradu důvěrnosti údajů rovněž nelze uplatnit na informace a skutečnosti všeobecně známé nebo poskytnuté uchazeči zadavatelem. b.) Výhrady a připomínky formálního charakteru k podmínkám zadání nebo k zadávací dokumentaci může uchazeč uvést v přihlášce, v níž na příslušnou problematiku reaguje. Uvedené výhrady a připomínky mají pro zadavatele informativní charakter a nevyplývá z nich pro zadavatele žádná povinnost ani závazek. 13. Důvěrnost a vlastnictví a.) Veškeré informace sdělené kterémukoliv uchazeči společností Raiffeisenbank a.s. ve spojení s tímto výběrovým řízením podléhají podmínkám zachování důvěrnosti, které ve smlouvě o ochraně důvěrných informací jednotlivý uchazeč jejím podpisem akceptuje. Výjimkou jsou informace všeobecně známé nebo dříve zveřejněné. Vzor smlouvy o ochraně důvěrných informací je přílohou č. 2a (verze pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele) a č. 2b (verze pro fyzické osoby) tohoto zadání. b.) Všechny přihlášky předložené v reakci na toto výběrové řízení se stanou majetkem společnosti Raiffeisenbank a.s.

4 14. Ostatní ustanovení a) Z důvodu objektivního posuzování a vyhodnocování přihlášek uchazečů může zadavatel požádat uchazeče o objasnění či doplnění jejich přihlášek. Požadavky a odpovědi musí být písemné a musí být podány bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě případně stanovené v žádosti o doplnění. b) Zadavatel si vyhrazuje právo jakákoliv svoje rozhodnutí, či žádosti o doplnění informací nezdůvodňovat a ve sdělení důvody svého rozhodnutí neuvádět. c) Přihlášky ani jejich jednotlivé součásti nebudou uchazečům vráceny. d) Nedodržení požadavků tohoto výběrového řízení nebo odmítnutí odpovědi na některou otázku bude mít za následek diskvalifikaci dotčeného uchazeče. Zadavatel neakceptuje formulace typu : O tomto bodu hodláme diskutovat později apod Doba platnosti nabídek Platnost nabídek zadaných uchazeči činí 60 kalendářních dní a její běh začíná dnem následujícím po skončení Výběrového řízení. V této lhůtě jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, tzn. jsou povinni se zadavatelem uzavřít smlouvu/y o postoupení pohledávek, pokud v rámci e-aukce pohledávky, či balík pohledávek vydraží, a to za podmínek ujednaných mezi zadavatelem a uchazečem. 16. Zpětvzetí přihlášky Uchazeč může vzít zpět svoji přihlášku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce lhůty pro podání přihlášek. Změnu přihlášky lze provést pouze tak, že uchazeč vezme zpět již podanou přihlášku, změnu do ní zapracuje a přihlášku znovu podá ve lhůtě pro podání přihlášek. Po skončení této lhůty nebudou přijaty žádné změny nebo doplnění přihlášek. 17. Přílohy zadání výběrového řízení Příloha č. 1 Potvrzení zájmu o účast ve výběrovém řízení Příloha č. 2a, 2b Smlouva o ochraně důvěrných informací V Praze, dne Raiffeisenbank a.s.

5 Příloha č. 1 Potvrzení zájmu o účast ve výběrovém řízení Potvrzení zájmu o účast ve výběrovém řízení Tímto potvrzujeme náš zájem o účast ve výběrovém řízení č.100/2009 na Odprodej pohledávek z hypotéčních úvěrů, vyhlášeného společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 a akceptujeme podmínky uvedené v zadání tohoto výběrového řízení. Jméno a adresa společnosti Jméno a podpis oprávněného zástupce společnosti nebo jím pověřené osoby na základě plné moci

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více