PLÁNY UDRŽITELNÉ DOPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁNY UDRŽITELNÉ DOPRAVY"

Transkript

1 PLÁNY UDRŽITELNÉ DOPRAVY Jiří Galatík CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

2 Struktura 1, Výzkum dopravních strategií měst 2, Management mobility 3, Projekt URBIDO integrace územního a dopravního plánování 4, Udržitelný dopravní systém

3 1, Výzkum dopravních strategií měst Udržitelná doprava šance pro budoucnost Cíl výzkumu: Analyzovat dopravní strategie vybraných měst v ČR z hlediska jejich udržitelnosti, sledovat, zda a jakými způsoby a postupy jsou tyto strategie implementovány do praxe

4 Doprava ve strategických dokumentech měst Dopravní politika města Generel dopravního řešení města Strategický plán rozvoje města Územní plán města Žádná dopravní strategie

5 Příklad dopravní strategie ZÁSADY DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTA M PROSTĚJOVA Zpracoval Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Prostějov Ing. Jaroslav TůmaT

6 HLAVNÍ PRINCIPY DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTAM Rozvoj dopravního systému zajišťovat ve vzájemn jemném m souladu s rozvojem sídelns delní soustavy. Vhodným urbanistickým řešením, založeným na koexistenci různých r funkcí v území primárn rně snižovat přepravní nároky ve městm stě a okolí a vytvářet tak základnz kladní předpoklady pro omezování negativních vlivů provozu dopravy na životní prostřed edí.

7 Zajistit pro území s vysokou hustotou osídlen dlení a velkou nabídkou pracovních ch přílep ležitostí obsluhu hromadnou dopravou.

8 Dopravní infrastrukturu koncipovat, rozvíjet a řídit jako komplexní systém m všech v doprav, které se musí vzájemn jemně doplňovat ovat a jež musí racionáln lně spolupracovat.

9 Dopravní vztahy k centru města zajišťovat v maximáln lní možné míře hromadnou a nemotorovou ovou dopravou. Individuáln lní automobilovou dopravu v centru města m je nutno regulovat a v přepravě nákladů lze připustit pouze nezbytnou dopravu zásobovacz sobovací.

10 Dbát t na správný a proporcionáln lní vývoj jednotlivých částí dopravního systému a jeho technickou základnu z udržovat na úrovni odpovídaj dající stavu technického ho rozvoje. Při zajišť šťování přepravních potřeb města a zájmovz jmového území preferovat provoz a rozvoj těch t druhů doprav a dopravních systémů,, které jsou šetrné k životnímu prostřed edí.

11 Zvláš áštní pozornost věnovat zajištění bezpečného a pohodlného pohybu pěších a dbát, aby dopravní systém byl spolehlivě a snadno použitelný i pro děti d a osoby s omezenou pohyblivostí a se sníženými orientačními možnostmi.

12 Rozhodnutí týkající se provozu a rozvoje dopravního systému přijp ijímat na základz kladě analýz zajišťovaných odbornými organizacemi a založených na výsledcích ch průzkum zkumů a prognózách očeko ekávaného vývoje. Pro tyto účely pořídit a obhospodařovat ovat speciáln lní databázi aktuáln lních dopravně inženýrských dat.

13 Soustavně spolupracovat s veřejnost ejností s cílem c dosáhnout co nejvyšší míry informovanosti a spoluúčasti obyvatel na tvorbě dopravní politiky města.

14 Výsledky výzkumu Chybí provázanost územního a dopravního plánování Doprava není řešena na strategické úrovni, převládají řešení nesystémová Potřeba metodického materiálu Co nejkonkrétnější pojetí

15 2, Management mobility Definice: Poptávkově orientovaný přístup p k osobní a nákladnn kladní dopravě,, který tvoří nová partnerství a připravuje p sadu nástrojn strojů,, aby podpořil a postupně změnil dopravní návyky směrem k trvale udržitelným způsob sobům m dopravy

16 Obecný koncept MM Strategie, legislativa Koordinace města / kraje: centra mobility (konzultant pro mobilitu), podniky a instituce: oddělen lení mobility (koordinátor pro mobilitu) Nástroje: plány mobility Uživatelé: : marketing a služby MM

17 Oblasti dotčené MM Individuáln lní automobilová doprava Hromadná doprava Nákladní doprava a přeprava p zboží ve městě Integrace dopravního systému Měkké druhy dopravy Intermodalita Parkovací politika, ÚP

18 Mobility mix Sada vhodných řešení pro mobilitu v dané lokalitě při i dodržen ení principů trvalé udržitelnosti, MHD, cyklistika, chůze, car pooling,, car sharing,, city-logistika Mobility mix je určov ován n podle potřeb dané lokality Je výstupem plánu mobility

19 Ideální kombinace Plány mobility Městské PM Podnikové PM Školní PM Dočasné PM - události

20 Související dokumenty Dopravní generely Generely cyklistické dopravy Plán n rozvoje MHD Charta zklidňov ování dopravy Územní plán n města, m VÚSC V Plán n rozvoje pěšíp dopravy

21 Příprava plánu mobility Charakteristika dopravní situace SWOT analýza lokality (analýza tras a potřeb cílových c skupin) Predikce vývoje mobility Pracovní skupiny (ÚP,( ŽP, měkkm kké druhy dopravy, MHD ) návrhy řešení Konečný ný návrh n opatřen ení a schválen lení PM

22 Realizace plánu mobility Hlavní cíl: snížit objem IAD ve městm stě nebo vybrané lokalitě Nabídka produktů a jejich propagace (např.. car-pooling pooling,, sleva na MHD atd.) Podpis dohody s uživateliu

23 Plán mobility aglomerace Nantes Cíl: zvýšit MHD z 20 na 30%, Snížit IAD z 65 na 50 % Opatření: 50% sleva na MHD, zrušení 100 parkovacích míst, car-pooling pooling,, vybavení pro cyklisty Komunikace se zaměstnanci přes intranet

24 Grenoble - STMicroelectronic Původně: 80% zam. IAD, 20% - alternativy Průzkum: 40% automobilistů ochota ke změně opatření: ve špičce kyvadlová doprava na nádraží zdarma, 80% ceny měs. jízdenek MHD hrazeno, dovedení cyklostezky do sídla firmy a zázemí pro cyklisty, v případě potřeby: taxi nebo bus zdarma pro cyklisty, dotace na ekovozidla, car-sharing na SC

25 Závěr PM jsou vhodné pro všechny subjekty generující zvýšenou mobilitu Jejich prosazení není jednoduché, ale realizace je užitečná pro poskytovatele služeb i uživatele Pro ČR je třeba vytvořit legislativní a metodický rámec MM, pilotní realizace (např. pro průmyslové zóny)

26 3, Projekt URBIDO Urbanistická řešení v integraci s dopravním m plánov nováním - Projekt propojení územního a dopravního plánov nování MMR Výzkum pro řešení regionáln lních disparit Doba řešení:

27 Výsledky projektu Hlavním výsledkem projektu bude komplexně orientovaná metodika, stanovující principy a metody koordinace dopravního a územního plánování. Dalším výsledkem bude návrh direktivy k zavedení plánu mobility jako součásti územního plánu.

28 Partnerská města Chrudim Kladno Litoměřice Třebíč Vsetín

29 Dílčí cíle projektu: S využit itím m metodiky SIA ( Sustainability Impact Assessment) posoudit existující strategické dokumenty koncepce dopravy a územní plány v pěti p pilotních regionech z hlediska jejich souladu s principy udržitelnosti.

30 Vyhodnotit dopad územního plánov nování na dopravní situaci a život regionu. Zhodnotit denní mobilitu v pěti pilotních regionech s důrazem d na vliv územního plánov nování. Vytvořit predikci vývoje mobility ve vybraných lokalitách a definovat faktory, které ji mohou příznivp znivě ovlivnit ze strany územního plánov nování.

31 Výsledky budou zveřejňovány na webovém portálu, maximum výsledků bude prezentováno prostřednictvím GIS.

32 4, Udržitelný dopravní systém Motto: Nadměrné využívání automobilové dopravy bylo identifikováno no Královskou komisí pro ochranu životního prostřed edí jako hlavní příčina neudržitelnosti dopravního systému ve Velké Británii nii (Tranter a Lonergan,, 2000)

33 Udržitelný dopravní systém 1. Oblast environmentální 2. Oblast ekonomická 3. Oblast sociální

34 Oblast environmentální Znečišťování ovzduší Kontaminace vod a půdy Zábor půdy dopravní infrastrukturou Fragmentace krajiny a ovlivnění biodiverzity Hluková zátěž a vibrace

35 Oblast ekonomická Dopravní kongesce Škody způsobené nehodovostí Náklady na infrastrukturu Náklady uživatelů dopravy Spotřeba neobnovitelných zdrojů

36 Oblast sociální Nerovnost v přístupu k dopravě Sociální exkluze Nerovnost dopadů Vlivy na zdraví Soudržnost komunit

37 Principy udržitelnosti v dopravních systémech Doprava je podstatou ekonomických a sociáln lních aktivit, měla m by však v těmto aktivitám m sloužit a ne být jejich výsledkem Přepravní vzdálenosti (zboží i osob) by měly m být minimalizovány, ny, zatímco by měl m l být maximáln lně rozvíjen potenciál l lokáln lních ekonomických a sociáln lních aktivit

38 Dopravní potřeby by měly m být uspokojovány způsoby nejvíce šetrnými k životnímu prostřed edí Územní plánov nování by mělo m podporovat takové stavební aktivity, které svou velikostí a důled ležitostí negenerují novou automobilovou dopravu Všechny dopravní plány by měly m být podrobovány posouzení dopadů na zdraví obyvatel

39 Všechny dopravní plány by měly m mít m stanoveny jasné cíle ve všech oblastech ech.. Tyto cíle c by měly m být podrobeny nezávisl vislému rozboru nákladů a výnosů.. Vypracování a hodnocení alternativních plánů, kterými lze dosáhnout shodných cílů, c je nezbytnou součást stí plánov nování Všechny dopravní projekty by měly m být monitorovány ny po celou dobu své životnosti tak, aby bylo možné vyhodnotit, zda byly splněny ny cíle c projektu

40 Důle ležitým prvkem při p i tvorbě každého trvale udržiteln itelného dopravního projektu je umožnění aktivní účasti veřejnosti ejnosti na rozhodování o dopravě Je e nezbytné identifikovat dopravní strategie, které chápou a řeší dopravu jako komplexní systém m a zavrhnout ty, které se snaží řešit pouze jeden dopravní problém na úkor ostatních

41 Širší souvislosti Porozumět vztahům mezi využitím území a dopravními nároky. Problematika dopravního plánování v městských, předměstských oblastech a okolí. Výzva : od dopravně-inž.řešení k celkovým souvislostem dopravního plánování; od projektů komunikací k integrovaným řešením; podpora MHD VHD, ukazatel dostupnosti

42 Využití území / Doprava Primární cíl: snížit cestovní nároky Cíle: hustá zástavba se smíšeným využitím Strategické oblasti: investice a služby, plánování, regulace, zpoplatnění, informace Primární cíl: udržitelnost nezbytné dopravy Cíle: koordinace druhů dopravy, omezení IAD, rozšíření sítě VHD Strategické oblasti: IAD

43 Plány udržitelné dopravy Analýza (poptávka po dopravě v lokalitě, stávající podmínky infrastruktura atd.) Opatření Finance (sektor dopravy, územního plánování, i SFDI 50%) Monitoring realizace udržitelných dopravních projektů

44

45 Selhání trhu Pro správn vné fungování tržního hospodářstv ství je nutné,, aby ceny pravdivě odrážely všechny v náklady n Pokud se tak neděje, mluvíme me o tržních selháních Jedním m z druhů tržního selhání,, který se v dopravě vyskytuje poměrn rně často, jsou externality

46 Externality Nezamýšlen lené efekty nějakn jaké činnosti, které ovlivňuj ují ostatní,, a to jak pozitivním, tak negativním m způsobem. Pokud tyto vedlejší efekty neprocházej zejí trhem (dotyčný subjekt za něn neplatí,, nebo mu není placeno), jedná se o externality.

47 Externality v dopravě Dopravní nehody Emise škodlivin Čerpání neobnovitelných zdrojů Zvýšená hladina hluku Kongesce Náklady dopravní infrastruktury

48 Co s externalitami? Ideálem by bylo zamezení jejich vzniku, to je ovšem nedosažitelný stav Je tedy třeba zahrnout externality do tržního systému Jde o tzv. internalizaci externalit

49 Problémy internalizace Jednoznačné určení původce externalit Ocenění externalit Politické rozhodnutí

50 Děkuji za pozornost.

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Zelená kniha na cestě k nové kultuře městské mobility

Zelená kniha na cestě k nové kultuře městské mobility Zelená kniha na cestě k nové kultuře městské mobility František Vichta Brno, 20. května 2007 Zelená kniha Úvod Dne 28. září 2007 zveřejnila Evropská komise zelenou knihu, zabývající se otázkami řešení

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Plány Udržitelné Městské Mobility Plánování Pro Lidi. www.mobilityplans.eu

Plány Udržitelné Městské Mobility Plánování Pro Lidi. www.mobilityplans.eu Plány Udržitelné Městské Mobility Plánování Pro Lidi www.mobilityplans.eu Plán udržitelné městské mobility Co to je? Jaký je jeho účel?... strategický plán, který vychází z již existujících plánovacích

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více