VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 č.j. 21/ OŘ Adresa mateřské školy: F. Formana 251/13, Ostrava Dubina, ová adresa: Webové stránky školy: Telefonní čísla: sekretariát: , ředitelka MŠ: VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok 2013/2014 Zpracováno v souladu 11, zákona 561/2007 Sb., 7 vyhlášky 15/2005 Sb. Zpracovala: Mgr. Simona Maršová Schválila: Bc. Martina Raková - ředitelka MŠ Zpracované období: V Ostravě

2 Obsah MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FILOZOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAMĚŘENÍ MOTIVAČNÍHO PROJEKTU FORMY A METODY PRÁCE AKTIVITY ŠKOLY POČTY DĚTÍ POČTY DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K POČTY PŘIJATÝCH DĚTÍ K DĚTI - CIZINCI PERSONÁLNÍ ÚDAJE POČET ZAMĚSTNANCŮ /K / ČLENĚNÍ PEDAGOGŮ PODLE VĚKU /K / KVALIFIKOVANOST PEDAGOGŮ TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PEDAGOGŮ TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU - SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI? ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKŮ PODLE PLATOVÝCH TŘÍD? PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁNÍ HOSPITAČNÍ ČINNOST - SITUAČNÍ ANALÝZA HOSPITAČNÍ ČINNOST ZÁVĚRY Z HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI ANALÝZA DOSAŽENÉHO STAVU NAPLNĚNÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU - VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PROJEKTU DUHOVÁ ŠKOLKA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY AKCE TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLY PARTNERSKÉ VZTAHY SPOLUPRÁCE ŠKOLY SPOLUPRÁCE MEZI TŘÍDAMI SPOLUPRÁCE S RODIČI SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU SPOLUPRÁCE SE SRPŠ PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZOVOST VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ STÍŽNOSTI PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU STÍŽNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ STÍŽNOSTI V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3 13 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY REKAPITULACE ČERPÁNÍ PŘÍMÝCH NIV (PODLE 6ODST. 1VYHLÁŠKY Č.551/2004 SB.) V KČ VÝNOSY V ROCE 2013 V KČ NÁKLADY V ROCE 2013 V KČ INVENTARIZOVANÝ MAJETEK ZÁVĚRY INVENTARIZACE

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy /školní rok 2013/2014/ Zpracováno v souladu 11, zákona 561/2007 Sb., 7 vyhlášky 15/2005 Sb. 1 Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, IC: Identifikátor předškolního zařízení Adresa školy: F. Formana 13/251, Ostrava Dubina Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih, Horní 3, Ostrava Hrabůvka Zařazení do sítě škol: , Rozhodnutí ze dne , č. j. ŠMS/489/03/Mü změna k , Rozhodnutí ze dne , č. j. ŠMS/37609/04/Py Ředitel školy: Bc. Martina Raková - jmenovaná ke dni starostou Statutárního města Ostravy, Městský obvod Ostrava Jih dne Statutární zástupce ředitele MŠ Mgr. Simona Maršová jmenovaná ke dni ředitelkou MŠ Ekonom MŠ: Ing. Lenka Ondrejková - od ová adresa: Webové stránky školy Kapacita školy: 240 dětí IZO běžných tříd 28 dětí/1 třída 4 speciální logo třídy 52 dětí Provoz školy: hodin Součásti školy: Školní jídelna mateřské školy IZO

5 2 Vzdělávací program mateřské školy pro předškolní vzdělávání 2.1 Filozofie mateřské školy Pojem barevné, krásné a okouzlující duhy, jak ji všichni vnímáme, nám naznačuje cestu, kterou se chceme vydat ke společnému cíli při vzdělávání dětí předškolního věku. Snad každý si někdy všiml barevného duhového oblouku při končící dešťové přeháňce. Déšť ještě padá a sluneční paprsky osvětlují dešťové kapičky, v nichž se světlo láme, rozkládá a odráží vskutku podivuhodný pohled barevného spektra rozvinuté duhy, kterého se nemůžeme nasytit. Duha je jako dítě. Tak jako barvy ve své dokonalosti navazují jedna na druhou a tvoří jedinečné barevné spektrum, tak i veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby každé dítě bylo všestranně rozvíjeno, jak po stránce fyzické, psychické tak i sociální. Chceme, aby z dítěte se stala jedinečná osobnost, schopna samostatně zvládat vysoké nároky života, které jsou na ně kladeny. Dítě žije ve společnosti, poznává samo sebe a působením okolního světa získává schopnosti, poznatky a dovednosti nutné pro další vzdělávání a aktivní uplatnění v životě /zapojení do života/. Vynecháme-li jen jednu barvu, ztratí duha svou krásu. Tak i dítě vytržené ze společnosti, bez možnosti setkávat se s přáteli, bez podpory rozvoje samostatnosti a zdravého sebevědomí ztratí svou přirozenost a spokojenost Tak jako duha vytvořená svitem sluce se klene od jednoho obzoru krajiny k druhému, vnímáme pocit /spojitosti/kontinuity vzdělávání se světem dětí. Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale zaměstnané ruce a mysl dětí. Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže. motto: Úspěšný start do života. 2.2 Zaměření motivačního projektu Středem našeho působení je dítě a jeho zájem poznávat svět, vytvářet si vztahy k sobě a k ostatním lidem. Snažíme se všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu volnost a soukromí. Cílem je, aby naši mateřskou školu opouštěly zdravé, spokojené, sebevědomé a citlivé děti, které dovedou pozorovat, vnímat, naslouchat, komunikovat s okolím, a které se umí podělit o své city a přání. Velký důraz klademe na speciální péči o děti s vadami řeči a zkvalitňování spolupráce s rodinou. Motivační projekt DUHOVÁ ŠKOLKA vychází z filozofie mateřské školy, která nám udává směr vzdělávací práce. Průběžné naplňování filozofie mateřské školy nám napomáhá k dosahování klíčových kompetencí dětí předškolního věku. Celoroční motivační projekt DUHOVÁ ŠKOLKA je sestaven ze 4 oblastí, aby dítě bylo seznámeno se všemi oblastmi běžného života, osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání v průběhu tří let předškolního vzdělávání. 2.3 Formy a metody práce Projekt DUHOVÁ ŠKOLKA nabízí vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. V tomto prostředí se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, zajišťuje mu možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným způsobem. Vzdělávání v mateřské škole je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně specifických vzdělávacích potřeb. 5

6 Vzdělávání dětí je založeno na přímých zážitcích, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. V dostatečné míře je uplatňována spolupráci dětí při vzájemném řešení společných problémů a situací, vyváženost spontánních aktivit, řízených, relaxačních a odpočinkových činnostech. Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené. Činnosti jsou prováděny v menších skupinkách, frontálně a individuálně založeny na aktivní účasti dítěte. Vždy vycházíme z dětské volby, potřeby a zvídavosti poznávat a objevovat. V odpoledních hodinách mateřská škola dětem nabízela mimoškolní aktivity výtvarné, tělesné, taneční, jazykové a hudební. Cílem a přínosem zájmových aktivit je smysluplné, aktivní a efektivní využití volného času dětí MŠ. 2.4 Aktivity školy název aktivity počet zařazených dětí Radostné cvičení 23 Malovánky 5 Veselé pískání 10 Angličtina I 9 Angličtina II 10 Hrátky s hlínou 10 Klubíčko 12 Tančení a dovádění 17 6

7 3 Počty dětí 3.1 Počty dětí mateřské školy k třída počet dětí A 11 8.B Počty přijatých dětí k Počet dětí /k / počet nově přijatých dětí počet předškoláků /nar. do / Z toho počet dětí s odkladem školní docházky Děti - cizinci Počet dětí občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale

8 4 Personální údaje MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, 4.1 Počet zaměstnanců /k / Počet fyzických osob Z toho počet mužů Přepočtený počet na plně zaměstnané Pedagogové ,75 Správní zaměstnanci 6 0 4,375 Zaměstnanci ŠJ 5 0 4, Členění pedagogů podle věku /k / věk ženy muži celkem % do 20 let let , let , let , let ,8 61 a více let Celkem Kvalifikovanost pedagogů Vzdělání nejvyšší dokončené Počet pedagogů % Střední pedagogická škola 6 31,6 VŠ předškolní výchova 2 6,5 VŠ speciální pedagogika 7 36,8 Doplňkové studium speciální 1 5,25 pedagogiky Středoškolské vzdělání - 1 5,25 doplňující si vysokoškolské vzdělání pedagogiky PV a spec. pedagogiky /studující/ Nekvalifikovaní pedagogové 1 5,25 Studium asistent pedagoga 1 5,25 Celkem

9 4.4 Trvání pracovního poměru pedagogů doba trvání Počet % do 5 let 7 36,8 do 10 let 2 6,55 do 15 let 0 0 do 20 let 0 0 nad 20 let 10 52,65 Celkem Trvání pracovního poměru - správní zaměstnanci? doba trvání Počet % do 5 let 2 18,2 do 10 let 2 18,2 do 15 let 2 18,2 do 20 let 2 18,2 nad 20 let 3 27,2 Celkem % 4.6 Zařazení pracovníků podle platových tříd? platová třída počet pracovníků z toho pedagogové Absolventi pedagogických škol: 1 Začínající učitelky /do 3 let praxe/: 1 Zaměstnanci na mateřské dovolené: 1 Odchod na mateřskou dovolenou: 1 Zastupující zaměstnanci za nemoc: 2 Pracující důchodce: 0 Odchod pedagogického pracovníka do důchodu: 0 Rozvázání pracovního poměru: 3 Externí zaměstnanci: 0 9

10 5 Průběh a výsledky vzdělání 5.1 Hospitační činnost - situační analýza silné stránky - plán uvádění do praxe začínajících učitelek - 85% kvalifikovaných pedagogů odpovídá zákonu 563/2004 Sb. - nekvalifikovaní pedagogové si svou odbornost doplňují - předávání poznatků ze seminářů a samostudia, - zájem, flexibilita, tvořivost začínajících učitelek - ředitelka sleduje a udržuje profesní růst zaměstnanců, je vytvořen plán DVPP - pedagogové mají zájem o další vzdělávání, - přijímání nových poznatků, stylů a forem práce - rozvrh pracovní doby je plánován s ohledem na optimální využití pedagogické práce při vzdělávání dětí příležitosti - doplnění kvalifikace v oboru speciální a předškolní pedagogiky - předávání poznatků ze samostudia a uplatňování v praxi, - využívání nových alternativních metod a forem práce - předávání praktických dovedností při vzájemných hospitacích - metodické schůzky předávání zkušeností slabé stránky - 15% nekvalifikovaných pedagogů, - 53% pedagogů s dlouholetou praxí vžité stereotypy, - 10,4% začínajících pedagogůnutnost uvádění do praxe, - zautomatizováni souladu RVP PV, ŠVP a TVP - uplatňování poznatků v praktické činnosti rizika - ukončení pracovního poměru 5.2 Hospitační činnost počet hospitací ředitelka MŠ 12 zástupce ředitele školy 0 10

11 5.3 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Z hospitace byl proveden zápis a následný rozhovor. Při plánování vzdělávací činnosti pedagogové vycházeli ze Školního vzdělávacího programu Duhová školka. Byl kladen soulad mezi ŠVP a TVP. Kritérii hospitací byly následující body se závěrem: - téma integrovaného celku vždy vycházelo z ŠVP, obsahovalo záměry jednotlivých oblastí ŠVP - jednotlivé celky měly dobře promyšlenou počáteční i průběžnou motivaci, tak aby děti chtěly aktivně spolupracovat a objevovat nové věci - pedagogové si musí uvědomovat konkrétní rámcové cíle, kterých chtějí dosáhnout při řízené činnosti ve všech třech cílových oblastech, - taktéž k tématům nebyly vždy stanoveny konkrétní výstupy, které prokazatelně vycházejí z dílčích cílů v RVP, - použité metody a formy práce byly zařazovány optimálně / názorné, prožitkové, tvořivé, poznávací, jazykové, kooperativní, pohybové, sebeobslužné./, - vzdělávací nabídka byla nápaditá, je třeba, aby byla plánovaná vzhledem k očekávaným výstupům, - ve ŠVP jsou stanoveny cílové kompetence, kterých chceme po ukončení bloku dosáhnout. Materiální podmínky pro činnost (prostředí třídy, materiály, pomůcky) - prostředí třídy bylo vždy esteticky upraveno, výzdoba vypovídala o výtvarných a pracovních činnostech dětí, - pro činnost byly připraveny praktické pomůcky pro aktivní práci dětí, - pro činnost bylo připraveno dostatek materiálu pro motivaci, ukázku, informaci, názornost, - materiální prostředky byly vhodné, nápadité, funkční Psychohygienické podmínky - činnost byla plánovaná přiměřeně aktuálním schopnostem dětí, - spontánní a řízené činnosti byly vyvážené, - aktivní a pasivní činnosti byly vyvážené, - střídaly se aktivizační metody a formy práce, - byly respektovány individuální schopnosti jednotlivých dětí. Motivace a hodnocení dětí - pedagogové umí děti motivovat tak, aby u nich probouzeli v průběhu celé činnosti aktivitu, - aktuálně byla zařazována průběžná motivace, děti byly aktivovány v souladu s individuálními možnostmi a schopnostmi, - činnosti byly nastaveny tak, aby všechny děti mohly být v některé části úspěšné, - pro děti předškolního věku převažovalo pozitivní hodnocení, pochvala. Interakce, komunikace a klima třídy - mezi učitelkou a dětmi je pozitivní a emotivní vztah, - učitelka v adekvátních situacích respektuje dítě jako partnera, - učitelka využívá rovnoměrně formální i neformální autority, - učitelka respektuje právo dítěte na svůj názor, - v komunikaci převažuje dialog nad monologem, - děti mají dostatek prostoru pro sebevyjádření, - atmosféra třídy je příjemná, bez napětí a shonu. 11

12 V průběhu školního roku se adaptovaly na pobyt v mateřské škole, na učitelku a kamarády všechny děti. V průběhu celého dne byly plánovány různorodé aktivizační formy práce vzhledem k individuálnímu vývoji dětí a plnění plánovaných kompetencí dětí, činnosti vedoucí k aktivizaci dětí, k získávání poznatků a dovedností vlastní zkušeností, prožitkem, manipulačních činností, experimentování. Při své práci se učitelka stává ve vztahu k dítěti partnerem, respektuje jeho tempo a volí přiměřené komunikační dovednosti Aktivní zapojení dětí do činností formou prožitkového učení naplňuje filozofii mateřské školy. Ze záznamů o dítěti je zřetelný značný pokrok ke předu nejen v běžných třídách, ale také ve třídách speciálních. Z dotazníkových akcí vyplývá spokojenost nejen dětí, ale také jejich rodičů. 5.4 Analýza dosaženého stavu naplnění dlouhodobého záměru Kurikulární reforma - nástroj k modernizaci vzdělání Cíl: naplňování školního vzdělávacího programu DUHOVÁ ŠKOLKA dle závazného dokumentu rámcového vzdělávacího programu pro předškolní děti. Vyhodnocení dosaženého stavu: Změna stylu pedagogické práce v mateřské škole se pozitivně projevila v celkově vyšší kvalitě vzdělávacích a výchovných činností. Školní vzdělávací program pro PV svou podrobností zpracování napomohl orientaci při souladu ŠVP/RVP. Vzhledem k profesnímu růstu pedagogů a jejich kreativitě byl upraven a zpracován do 4 oblastí vzdělávání. Školní vzdělávací program byl kvalifikovaně uveden do praxe. Výsledek dosaženého stavu úrovně dlouhodobého záměru mateřské školy Silné stránky /Rozvojové faktory, podpora/ Kreativní a kvalifikovaní lidé Profesionální přístup-kvalita výuky Nadstandardní služby Všestranný kolektiv Existence školy na sídlišti Dopravní dostupnost Dobré materiální zabezpečení Samostatnost, tvořivost, flexibilita Realizace projektů Velký počet tříd, zaměstnanců Realizace projektů Týmová spolupráce Přijímání nových poznatků, stylů a forem práce Evaluační systém Slabé stránky / problémové fakt., eliminovat/ Velký počet dětí ve třídách 12

13 Příležitosti Realizace projektů Modernizace výuky Propagace školy Dobrá pověst školy Prezentace školy na veřejnosti Rizika, ohrožení Nedostatek dětí Růst konkurence Časté změny legislativy 5.5 Úkoly vyplývající z hodnocení dlouhodobého záměru - vzdělávání dětí předškolního věku v projektu DUHOVÁ ŠKOLKA. Vzdělávání - budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání dětí, - rozvíjet osobnost dítěte, aby mohlo samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, - zaměřit se na logopedickou prevenci, na snižování poruch komunikační schopnosti dětí, - předcházet agresivním projevům dětí, učit je odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené věku, - předcházet projevům násilí a šikany - výchovně vzdělávací proces přizpůsobit individuálním potřebám dětí, vytvořením vlastních hodnotících archů vytvářet přesný obraz o každém dítěti a sním obraz o úrovni celé třídy tak, aby se stal východiskem pro volbu nejvhodnějších metod a forem práce, pro smysluplnou pedagogickou práci, - otevřít školu široké veřejnosti, zaměřit se na propagaci MŠ na veřejnosti, - rozšířit spolupráci s rodinou při předškolním vzdělávání Kvalifikovanost pedagogů - profesní růst - zaměřit se na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávat praktické dovednosti v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, týmová spolupráce, - rozšiřovat znalosti k využití výpočetní techniky, - poznatky získané samostudiem využívat v praxi. Hospitační a kontrolní činnost - posílení pozice vedoucích útvarů k týmové spolupráci, - zaměření se na využívání a zařazování mnohostranných podnětů k aktivnímu rozvoji učení, - zaměření se na uplatňování zásad individualizace při výchovně vzdělávací práci, - dodržování plnění terminovaných úkolů, 13

14 6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Profesní růst pedagogických zaměstnanců byl organizován formou institucionální poskytované akreditovanými vzdělávacími institucemi a formou samostudia. Pedagogové se zúčastnily také vzdělávání podporované rozvojovým programem EU. Zájem o prohlubování kvalifikace ze stran pedagogů je veliký. Pedagogové si vybírali z široké nabídky programů Krajského vzdělávacího a informačního centra, a Speciálního pedagogického centra Kpt. Vajdy, O.- Zábřeh. Velké množství seminářů z různých důvodů nebylo vždy uskutečněno nebo byly přesunuty na další školní rok. Semináře byly navštěvovány vzhledem k naplňování závěrů analýzy ŠVP. Získané poznatky a nové zkušenosti byly předávány formou ukázkových hodin a besed ostatním učitelkám MŠ. V rámci předávání poznatků pedagogičtí pracovníci zpracovali obsah tří literárních titulů z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie /dle vlastního výběru/ a na poradách pedagogické rady seznámili radu s praktickým využitím poznatků ze seminářů. Dle plánu profesního růstu pro všestrannost pedagoga byla doporučena tato literatura: - zákon 563/2004 Sb. školský zákon, - vyhláška č. 14/2005 předškolní vzdělávání, - Rámcový vzdělávací program pro předškolního vzdělávání č.j / , - č. 64/2005 evidence školních úrazů, - Evaluace v MŠ, - vyhláška č. 64/2005 evidence školních úrazů, - předpisy týkající se problematiky vzdělávání v mateřské škole - Vzdělávání v mateřské škole - Eva Svobodová, Eva Šmelová a Hana Švejdová - Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí- Zuzana Bečvářová Obsahová nabídka akcí: 1. Získávání poznatků pro přípravu a rozšiřování školního vzdělávacího programu a zpracování projektů pro rozvoj profilu MŠ. 2. Získávání odborné kvalifikace v oblasti předškolní a speciální pedagogiky. 3. Získávání a prohlubování poznatků při uplatňování nových forem práce /kooperativní, prožitkové, situační, integrované učení /. 4. Zaměřit se na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávat praktické dovednosti v oblasti předčtenářské gramotnosti a logopedické prevence, podpory ke zdravému životnímu stylu a prevenci rizikových jevů u dětí v PV, dopravní výchovy a pedagogické diagnostiky, zvládání krizových situací formou asertivního chování při jednání s rodiči a veřejností. 5. Seznamovat se se zákony, vyhláškami, nařízením vlády a závaznými dokumenty související se vzděláváním dětí PV. 6. Rozšiřovat dovednosti pedagogů, pracovat s moderní technikou PC, internet, interaktivní tabule. 7. Rozšiřování a prohlubování poznatků v oblasti logopedické prevence a jejím využití v praxi. školící instituce počet pedagogů téma semináře Krajské vzdělávací a informační centrum / KVIC/ 1 Metody nácviku čtení 2 Logopedická prevence 4 Pedagogické kompetence a skupinová 14

15 dynamika 1 Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu u dětí 1 Hravá logopedie v praxi 13 MICROSOFT Office Word P-Kulatý stůl-aktuální otázky vzdělávací politiky 3 HANDLE přístup 1 Hudební výchova 3 Efektivní zapojení interaktivní tabule do výuky 2 Školní zralost 1 Školení techniky hlasového projevu 1 Emoční a sociální rozvoj osobnosti ARCTEAS 2 Kouzelné pero 2 Narodila se kniha Governance institute 1 Výchova-svoboda, nebo zodpovědnost Klub logopedů 1 Vývojová dysfázie v praxi 2 Specificky narušený vývoj řeči z pohledu klinického pedagoga 1 Fonematické a fonologické uvědomování u dětí s narušeným vývojem řeči HELLO 2 Jak správně vyslovovat česky i anglicky TANDEM 1 Zpíváme jaru a mamince 15

16 7 Akce mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, Mluvím dobře, mluvím rád, jazyk je můj kamarád /MŠMT/ Člověku byl dán do vínku dar řeči, komunikace. Chceme tento dar bedlivě střežit, rozvíjet a správně používat. V předškolním věku se řeč vyvíjí a nové návyky se upevňují fyziologicky, později se musí učit. Logopedická prevence v mateřské škole je součásti školního vzdělávacího programu mateřské školy Duhová školka již od roku Logopedická prevence v naší škole se řídí mottem Předcházet je lepší nežli napravovat. Vzhledem k životnímu stylu dětí je velkou nutností každodenní zařazování logopedické prevence v mateřské škole. Cíl: Zvyšování kvality logopedické prevence v práci předškolních pedagogů u dětí s narušenou komunikační schopností. Chceme, aby do ZŠ nastupovaly děti se správnou výslovností, bez ostychu vyjádřit svůj názor. Realizace: / září 2013 prosinec 2013/ Logopedická prevence v naší mateřské škole je realizována ve třech rovinách: 1. primární logopedická prevence předcházení poruchám výslovnosti. 2. sekundární logopedická prevence včasná podchycení narušené komunikační schopnosti, péče o děti rizikových skupin. 3. terciální logopedická prevence- předcházení dalšímu prohlubování narušené komunikační schopnosti. Primární logopedická prevence se v současné době zaměřuje na vytvoření motivujícího prostředí ke komunikaci, k posílení sebevědomí. Logopedická prevence je zařazována do každodenního vzdělávacího programu jednotlivých tříd a to formou jazykových chvilek s dechovým cvičením, grafomotorických cvičení doplněných slovem, didakticky cílenými činnostmi pro rozvoj řeči, hudebními činnostmi pro vnímání rytmu, přízvuku, hlasových a artikulačních cvičení, interaktivního učení s výukovými programy, dramatizací příběhů a pohádek, verbálním a neverbálním vyjadřování apod. Logopedická prevence je realizována ve spolupráci s rodiči a jejich následné osvěty. Tým pedagogů splňuje odborné předpoklady pro logopedickou péči dětí předškolního věku. Speciální pedagogové pro děti s narušenou komunikační schopností předávají své zkušenosti dobré praxe pedagogům běžných tříd na tzv. školních seminářích tematicky zaměřených na logopedickou prevenci. V mateřské škole funguje úzká spolupráce speciálních logopedických tříd a běžných tříd. Pro zkvalitnění individuálního přístupu při logopedické prevenci je vybavena zvláštní učebna k edukaci. Logopedická prevence je věnována všem dětem ve věku 3 7 let., které jsou zapsány v mateřské škole /192 dětí/. Chceme dát dětem dobrý start do jejich krásného života a tím jim zjednodušit život. Také ostatní doplňkové aktivity mateřské školy úzce souvisí s problematikou logopedické prevence. Jedná se o besedy v knihovně, návštěvy divadla, kina, koncertů, výstavních síní a exkurze u různých pracovních profesí /Policie, Hasiči, Nádraží,./, individuální jazykové interaktivní učení, korekce drobných vad výslovnosti a celoroční reedukační program pro děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola v rámci doplňkových aktivit zpestřuje dětem přípravu pro vstup do ZŠ a to formou Kouzelného malování rozvoj grafomotoriky, Radostného cvičení rozvoj jemné a 16

17 hrubé motoriky a také S flétničkou za písničkou rozvíjíme sluchové vnímání, rytmus v těle, správné dýchání, artikulační cvičení, modulace hlasu, aj. Hrátky s hlínou podporují rozvoj jemné motoriky tak důležité pro rozvoj pohyblivosti mluvidel. Když pracuje ruka, rozvíjí se řeč. Jednotlivé aktivity probíhají v odpoledních hodinách 1x týdně. Všechny aktivity směřující k rozvoji a podpoře komunikačních schopností jsou v souladu s cíli našeho školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Duhová školka. Další aktivity: Čteme dětem s rodiči správný řečový vzor, naslouchání, povídání o přečteném, rozvoj čtenářské gramotnosti, odborné besedy, přednášky pro rodiče Význam logopedické prevence u předškolních dětí, Školní zralost, ukázky praktických logopedických činností Logopedická prevence ve vzdělávací práci poradenská a konzultační činnost /konzultace při reedukaci, konzultace při vývojových problémech dítěte, hodnocení školní zralosti, nápravná cvičení jemné a hrubé motoriky, naplňování individuálních vzdělávacích plánů, příprava předškoláků na vstup do základní školy, pomoc při odkladu školní docházky / Tvořivé dílny výroba logopedických pomůcek, pomůcek k rozvoji motoriky Hrou pochopíme druhé /ARCELOR MITTAL/ Cíl: Pochopení a důležitost integrace dětí se zdravotním postižením do běžného života. Tolerance, vzájemný respekt, porozumění, rozvoj základních lidských hodnot ve vztahu ke zdravotně postiženým dětem. Realizace: /květen - listopad 2014/ Zkus si to taky - beseda s nevidomým, neslyšícím Sportovní den - zábavné sportovní odpoledne plné her a soutěží - ztížené podmínky děti vystavily situacím, ve kterých žijí handicapovaní kamarádi Hrou proti šikaně / OSTRAVA!!! / Cíl: Spoluvytváření prostředí pohody ve svém okolí, vnímání lidí s jejich odlišnostmi jako přirozeným stavem. Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách a pochopení, že způsob života má vliv na lidské zdraví. Získání základního povědomí o tom, co je dobré a co špatné, co se smí a co ne. Realizace: / leden prosinec 2014/ Organizování zájmových kroužků v odpoledních hodinách v průběhu celého roku Veselá angličtina - Radostné cvičení - Hrátky s hlínou 17

18 Galerie dětských prací MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, Zdraví nás baví - zpracování tématu - zdravý životní styl Krajina snů - zpracování - využití netradičního materiálu při vytváření snového světa Co je dobře a a co špatně - výtvarné zpracování správných a špatných životních návyků Zahradní slavnost Hrad pro královnu - kreativní práce s pískem - společná tvořivá práce skupin dětí Zahradní slavnost - veselé odpoledne s rodiči při plnění zábavných soutěžních úkolů Děti, pozor, červená /VEOLIA/ Cíl: naučit děti myslet, předvídat, rozvíjet smysly, postřeh, vnímat co je a co není bezpečné zvažovat následky, orientovat se v dopravním prostředí. Realizace:/ září 2013 červen 2014/ Bezpečně na silnici - akce na dopravním hřišti na ZŠ - spolupráce s městskou policií Děti, pozor, červená! - akce na školní zahradě MŠ Honzíkova cesta - beseda s policií Beseda s policií - BESIP 18

19 8 Akce tříd mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, typ akce zúčastněné třídy Výlety do přírody 1, 2, 6, 7, 8 Tematický výlet do Bělského lesa 1-8 Koncert hudební pohádka 1-8 Návštěva ZUŠ v. Petržely 1, 2, 6, 7, 8 Dopravní školička 1-8 Besedy knihovna 1, 2, 6, 7, 8 Exkurze 1, 2, 3, 8 Výstavy - velikonoční, vánoční 1,2,3,4,5,6,7,8, Olympiáda 1, 2, 6, 7, 8 Karneval 1-8 Divadlo v MŠ 1-8 Drakiáda 1, 2, 3 Mikulášská nadílka 1-8 Vánoční den 1-8 Škola volá 1, 2, 6, 7, 8 Plavání 1, 2, 6, 7, 8 Pyžamový den 2 Hledání pokladu 1, 5 Oslava MDD

20 9 Partnerské vztahy spolupráce školy 9.1 Spolupráce mezi třídami Akce třída Děti dětem představení, cvičení 1 8 Vzájemná vystoupení Spolupráce s rodiči Rozloučení s předškoláky 1, 2, 6, 7, 8 Besídka pro rodiče 1-8 Zdobíme školku 6, 8 V kuchyni se smaží, vaří. 2, 3, 5, 8, 4 Mámo, táto, pojď si hrát 1-8 Karnevalový rej 4 Malí zahradníci 5, 8 Čtení rodičů dětem 7, 3 Podzimní tvoření 4, 7 Tvořivé dílny vánoce, velikonoce Spolupráce se základní školou Akce Třída Zápis nanečisto 1, 2, 6, 7, 8 Cvičíme pro zdraví v ZŠ 1-8 Beseda s učiteli ZŠ 1-8 Akce na dopravním hřišti ZŠ 1, 2, 6, 7, 8 Hledáme talenty - zpěvácká soutěž Spolupráce se SRPŠ Akce Drakiáda Tvořivé dílničky Zahrada pro všechny 20

21 10 Prevence rizik a školní úrazovost počet úrazů počet záznamů v knize úrazů 2 počet odeslaných záznamů o úrazech 0 Místo úrazu počet ve třídě 1 na školní zahradě 0 při pobytu venku 1 výlety a exkurze 0 výuka plavání 0 a jiné 0 21

22 11 Vyřizování stížností MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, 11.1 Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu datum podání obsah stížnosti stěžovatel vyřízení Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání datum podání obsah stížnosti stěžovatel vyřízení Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů datum podání obsah stížnosti stěžovatel vyřízení Poskytování informací Podané písemné žádosti o informace 2 Podaná odvolání proti rozhodnutí 0 22

23 12 Materiálně - technické podmínky vzdělávání - zkvalitňování vybavení tříd - obnovení a doplnění tříd dětským nábytkem vyhovující antropometrickým požadavkům /židle, stoly, lehátka/, - zajištění ICT vybavenosti interaktivní tabule - průběžné doplňování a obnovování zařízení novými učebními pomůckami, hračkami, výtvarným a pracovním materiálem, dle nabídky trhu odpovídající počtu dětí, - hračky, učební pomůcky a další doplňky byly umístěny tak, aby je děti mohly samostatně brát /vybavení policemi a úložnými boxy/, - vytváření nových hracích koutků /variabilních i stálých/ dle zájmu dětí s doplněním funkčních a podnětných pomůcek různého materiálu, které napomáhají tvůrčímu a prožitkovému učení, vytvořit takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, - průběžné doplňování školní knihovny o nové vycházející tituly, - podíl dětské tvořivosti na úpravě interiéru a exteriéru mateřské školy, - zvelebení a vybudování školní zahrady pro pohybový rozvoj dítěte, - údržba a rozsáhlé opravy - výměna plastových oken - malování - rekonstrukce sociálního zařízení - pravidelná kontrola a údržba objektu / elektro, instalatérské / 23

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ JABLONEC NAD NISOU, PALACKÉHO 37, příspěvková organizace Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 72 74 34 33 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto : Jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S NÁZVEM BAREVNÁ MOZAIKA OD PODZIMU DO LÉTA MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUČNÍ 88 589 01 TŘEŠŤ ZPRACOVALA:

Více