1. Bauman, Z.: Identity. Cambridge: Polity Press, 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Bauman, Z.: Identity. Cambridge: Polity Press, 2004"

Transkript

1 METODIKY PRO UČITELE OKAMŽIK JEDNOHO ZÁZRAKU - SEZNAM UŽITÉ LITERATURY 1. Bauman, Z.: Identity. Cambridge: Polity Press, Bittl, K-H.: 3x3 ist neunmal klug. Nurnberg: Frankisches Bildungswerk fur Friedensarbeit, Brislin, R.: Culture learning: Concepts, aplications and research. Honolulu, Brislin, R.: Cross-cultural encounters: face to face interaction. New York, Brislin, R.: Improving Intercultural Interactions. New York, Flechsig, Karl-Heinz: Kulturelle Orientierungen. Internet Arbeitspapier. Göttingen: Institut fur interkulturelle Didaktik, [12th August 2004] 7. Flechsig, Karl-Heinz: Kulturelle Schemata und Interkulturelles Lernen. Internet Arbeitspapier. Göttingen: Institut für interkulturelle Didaktik, [22nd February 2004] 8. Flechsig, Karl-Heinz: Transkulturelles Lernen. Internet Arbeitspapier. Göttingen: Institut für interkulturelle Didaktik, [22nd February 2004] 9. Hofstede, G.: Allemaal Andersdenkenden. Amsterdam, Hofstede, G. J., Pedersen, P. B.: Exploring culture: exercises, stories and sythetic cultures. Yarmouth. Maine: Intercultural Press, Hoppe, S., Hoppe, H., Krabel, J.: Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha: Portál, Moree, D., Bittl, K-H.: Dobrodružství s kulturou: transkulturní učení v českoněmecké práci s mládeží. Plzeň: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2007 ISBN Trompenaars, F.: Riding the waves of culture. Fairfield, Vink, N.: Grenzeloos Communiceren. Amsterdam: Kit Publisher, Černý, J.: Konflikt, koření života. Praha: Partners Czech, Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, Klein, Z.: Atlas sémantických gest. Praha: HZ, Kocourek, J.: S vietnamskými dětmi na českých školách. Praha: H & H, Kocourková, J.: Jiný kraj, jiný mrav: jak se chovat v cizině. Praha: Olympia,

2 20. Krahucová Žatková: Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha: Karolinum, Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha: Academia, Shadid W. A.: Grondslagen van interculturele communicatie. Houten/Diegen, Šotolová, E.: Vzdělávání Romů. Praha: Grada, Nikolai, T. (ed.): Příběhy ze špatné čtvrti. Praha: Člověk v tísni, Varianty, Berne, E.: Jak si lidé hrají. Dialog, Bernice, H.: Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada, Fisher, R., Ury, W., Patton, B.: Dohoda jistá. Praha: Management Press, Holá, L.: Mediace. Praha: Grada, Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál, Plamínek, J.: Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Argo, Halík, Tomáš: Prolínání světů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Thich Nhat Hanh: Živý Buddha, Živý Kristus. Praha: Pragma, Bible, Písmo Svaté Starého a Nového Zákona. Praha: Biblická Společnost v ČSR, Filipi, Pavel: Křesťanstvo. Brno: CDK, Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, Korán. Praha: Academia, Balabán, Milan: Hebrejské myšlení. Praha: Herrmann a synové, Kunetka, František: Úvod do liturgie svátostí: liturgika. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, Nečitelní cizinci: jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku = Hard to make out foreigners: how foreigners are (not) written about in the czech press. Praha: Multikulturní centrum Praha, Burgetová, E., Černá M.: Cizinci, našinci a média: mediální analýzy. Praha: Multikulturní centrum Praha, Janská, Eva: Druhá generace cizinců v Praze: příklad dětí z mateřských školek. In: Geografie Sborník České geografické společnosti, 2006, 111, 2, s Jelínková, M., Cook, I. (eds.): Visegrad moves: on migration in Central Europe. Praha: Multikulturní centrum Praha, Katalog výstavy Práce je jinde/work is elsewhere: Praha: Multikulturní centrum Praha,

3 44. Šišková, T. (ed): Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha : Portál, McLuhan, E. (ed.): Safe haven: the refugee experience of five families. Toronto, Multicultural Historical Society of Ontario, Pike, G., Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Portál: Praha, Buryánek, J.: Interkulturní vzdělávání I.: příručka nejen pro SŠ pedagogy. Praha: Člověk v tísni, 2002 (možno stáhnout na 48. Buryánek, J.: Interkulturní vzdělávání II.: příručka nejen pro SŠ pedagogy. Praha: Člověk v tísni, 2002 (možno stáhnout na 49. Cílková, E., Schonerová: Náměty pro multikulturní výchovu: poznáváme jiné národy. Praha: Portál, Šišková, T. (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998, 2008 (2. vyd.) 51. Acton, Thomas: Romové. Praha: Svojtka, Balvín, Jaroslav: Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Praha: Radix, Hnutí R, Ben Jelloun, Tahar: Tati, co je to rasismus? Praha: Dauphin, Čaněk, David: Národ, národnost, menšiny a rasismus. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu, Černý, Václav: Rasismus, jeho základy a vývoj. Olomouc: Votobia, Dacík, Tomáš: Rasy a rasismus. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Dopita, Miroslav, Staněk, Antonín (eds.): Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti: sborník příspěvků z 11. ročníku Letní školy "Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti". Olomouc: Univerzita Palackého, Gabal, Ivan a další: Etnické menšiny ve Střední Evropě: konflikt nebo integrace. Praha: G plus G, Gellner, Ernest: Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Gulová, Lenka, Štěpařová, Ema: Kabinet multikulturní výchovy, Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Paido, Gulová, Lenka, Štěpařová, Ema (eds.): Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Kol. autorů: Otevřené otázky sociální pedagogiky: sborník z konference Multikulturní výchova v období globalizace. Hradec Králové,

4 63. Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Slon, Jurková, Zuzana, Horáková, Kateřina: Etnická hudba ve škole: metodický materiál pro seznamování s mimoevropskou hudbou na základních a středních školách. Praha: Multikulturní centrum Praha, Kamín, Tomáš: Kritika rasy a rasismu. Brno: Masarykova univerzita, Kohnová, Jana, Bezchlebová, Maria (eds.): Národnostní menšiny, historické souvislosti některých aktuálních problémů v Evropě a v ČR. Praha: Porta linguarum, Kolman, Luděk: Komunikace mezi kulturami, psychologie interkulturních rozdílů. Praha: ČZU PEF Credit, Košťálová, Hana (ed.): Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu: sborník projektu Varianty. Praha: Kritické myšlení, Člověk v tísni, Kroupová, Alena: Cesty porozumění, manuál pro učitele středních odborných učilišť. Praha: Humanitas-Profes, Lazarová, Bohumíra, Pol, Milan: Multikulturalita a rovné příležitosti v české škole. Praha: IPPP, Lisá, Helena: Romové v České republice. Praha: Sociopress, Machalová, Tatiana a další: Lidská práva proti rasismu. Brno: Doplněk, Mácha, Přemysl, Jašková, Iva: Multikulturní výchova: studijní materiály pro distanční kurz Multikulturní vzdělávání pro učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, My a ti druzí: příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. Praha: Multikulturní centrum Praha, Nečas, Ctibor: Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého, Pavelčíková, Nina: Romové v českých zemích v létech Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Průcha, Jan: Multikulturní výchova: teorie, praxe, výzkum. Praha: ISV, Průcha, Jan: Multikulturní výchova a škola: společenskovědní předměty, , č. 3, s Průcha, Jan: Interkulturní psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2004, 2008 (2. vyd.) 4

5 80. Rous, Jiří: Romové: vhled do problému. Brno: Kabinet Multikulturní výchovy, Katedra sociální pedagogiky, Sirovátka, Tomáš (ed.): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita, Georgetown, Sysel, František: Romové. Brno: Moravské zemské muzeum, Šatava, Leoš: Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. Praha: Železný, Šatava, Leoš: Jazyk a identita etnických menšin. Praha: Cargo, Šuleř, Petr: Romové = O Roma. Brno: Moravské zemské muzeum, Tesař, Filip: Etnické konflikty. Praha: Portál, Valenta, Milan a další: Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, Víšek, Petr: Romové: bydlení, soužití. Praha: Socioklub, Wolf, Josef: Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti. Praha: Karolinum, Žantovský, Petr: Česká xenofobie. Praha: Votobia, Canfield, J., Siccone, F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Portál, Říčan, Pavel: S Romy žít budeme, jde o to jak. Praha: Portál, Allport, G.: The nature of prejudice. Garden City, NY: Doubleday Anchor Books, Berry, J. W.: Immigration, acculturation, and adaptation: applied psychology: an international review, 1997, 46, s Landis, D., Wasilewski, J. H.: Reflections on 22 years of the international journal of intercultural relations and 23 years in other areas of intercultural practice. International Journal of Intercultural Relations, , s Allport, G. W.: O povaze předsudků. Praha: Prostor, Amnesty International: První kroky: metodická příručka pro výchovu k lidským právům, Banks, J. A.: Diversity and citizenship education: global perspectives. San Francisco: Jossey-Bass, Banks, J. A.: Cultural diversity and education: foundations, curriculum and teaching. Boston: Allyn and Bacon, 2001, 2006 (5th ed.) 5

6 100. Banks, J. A.: Educating citizens in a multicultural society. New York: Teachers College Press, 1997, 2008 (2nd ed.) 101. Banks, J. A., Mc Gee Banks, Ch. A. (eds.): Handbook of research on multicultural education. San Francisco: Jossey Bass, Banks, J. A.: An introduction to multicultural education. Boston: Allyn and Bacon, 1994, 2008 (4th ed.) 103. Berry, J., W.: Immigration, acculturation, and adaptation: applied Psychology: an international review, 1997, 46, s Bennet, C. I.: Multicultural education: theory and practise. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1999 (4th ed.) 105. Bertrand, Y: Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, Bolz, H., Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, Erazímová, L., Keprtová, J.: Efektivní komunikace v interkulturním prostředí: praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce. Praha: Člověk v tísni, European Youth Culture: Domino: a manual to use peer group education as a means to fight racism, xenophobia, anti-semitism and intolerance. Strasbourg, European Youth Centre: All different, all equal: education pack. Strasbourg, Eurydice: Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, Fountain, S.: Místo na slunci: globální výchova pro děti 4 7 let. Praha: Tereza, Arcadia, Jesenský, J.: Komprehenzivní speciální pedagogika. Hradec Králové: Gaudeamus, Hampden-Turner, Ch. M., Trompenaars, F.: Building cross-cultural competence. John Wiley & Sons, Hernández, H.: Multicultural education: a teacher's guide to linking kontext, process, and content. Columbus, OH: Merrill, 2001 (2nd ed.) 115. Kolektiv autorů: Kompas: manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Česká národní agentura Mládež a Argo,

7 116. Košťálková, H.: Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu: sborník z projektu Varianty. Praha: Kritické myšlení a Člověk v tísni, Lynch, J., Modgil, C., Modgil, S. (eds.): Education and development: tradition and innovation. (five vol. set): Introductory vol.: Education and development: a human rights analysis; Vol 1.: Concepts, approaches and assumptions; Vol. 2: Equity and excellence in education for development; Vol. 3: Innovations in delivering primary education; Vol 4.: Non-formal and non-governmental approaches. London: Cassell, Murphy, R.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, Nádvorník, O., Volfová, A. (eds.): Společný svět: příručka globálního rozvojového vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, Navrátil, S., Mattioli, J.: Systémový přístup ke zvýšení úspěšnosti romských žáků v učení a jeho experimentální ověřování. Brno: Paido, Ondráčková J.: Sousedé: projekt výchovy k vzájemnému respektování. Praha: ČHV, Pike, G., Selby, D.: Globální výchova. Praha: Grada, Roth, J.: Mediální výchova v Čechách. Praha: Tutor, Říčan, P., Pithartová, D.: Krotíme obrazovku: jak vést děti k rozumnému užívání médií. Praha: Portál, Smékal, V.: Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit. Praha: Barrister & Principal, Welch, L. B., Cleckley, B. J., McClure, M.: Strategies for promoting pluralism in education and the workplace. Westport, London: Greenwood Praeger, Abdallati, H.: Zaostřeno na islám. [Praha]: Ústředí muslimských obcí, Co jest islám: [soubor letáků]. Praha: Islámská nadace; [Praha]: Núr, Ibrahim, I. A.: Stručný průvodce k porozumění islámu. Praha: Islámská nadace; [Praha]: Núr, 2003 ISBN Idrís, D.: Pilíře víry. Praha: Islámská nadace v Praze, Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1998 ISBN X 132. Philips, B.: Pravé náboženství. Praha: Islámská nadace v Praze, Biblický slovník. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, Filipo, P.: Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK, Fröhlich, R.: Dva tisíce let dějin církve. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999 ISBN

8 136. Hovory s Biblí: za poznáním Knihy knih a jejího významu: sborník statí 18 autorů. Uspořádal Miloš Šourek. Praha: Evangelické nakladatelství, 1991 ISBN Struppe, U., Kirchschlager, W.: Jak porozumět Bibli: úvod do Starého a Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 2000 ISBN Waldenfels, H.: Fenomén křesťanství: křesťanská univerzalita v pluralitě náboženství. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999 ISBN Johnson, P.: Dějiny židovského národa. 1. vyd. Praha: Rozmluvy, 1995 ISBN Messadie, G.: Obecné dějiny antisemitismu: od starověku po dvacáté století. 1. vyd., Praha: Práh, 2000 ISBN Newman, J., Sivan, G.: Judaismus od A do Z: slovník pojmů a termínů. 1. vyd. Praha: Sefer, 1992 ISBN Sadek, V., Šedinová, J.: Židovské dějiny, kultura a náboženství. 1. vyd. Praha: SPN, 1992 ISBN The Chumas. New York: Mesorah Publications, 1995 ISBN Wiesel, E.: Talmud: portréty a legendy. 1. vyd. Praha: Sefer, 1993 ISBN Multi-kulti na školách: metodická príručka pre multikultúrnu výchovu. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, Průcha, Jan: Multikulturní výchova, Praha: Triton Word playground: multicultural aktivity kid. Putumayo, New York, Holý, D., Nečas, C.: Žalující píseň. Brno: ÚLK, Kladivová, V.: Konečná stanice Auschwitz-Birkenau. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta, 1994 ISBN Kocian, J., Kuklík, J.: Nejnovější dějiny. Praha: SPN, 2002 ISBN Nečas, C.: Nemůžeme zapomenout. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 1994 ISBN Nečas, C.: Ma bisteren nezapomeňme: historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu ( ). Praha: Muzeum romské kultury, Nečas, C.: Z Brna do Auschwitz-Birkenau. Brno: Muzeum romské kultury, 2000 ISBN Pape, M.: A nikdo vám nebude věřit: dokument o koncentračním táboře Lety u Písku. Praha: G plus G, 1997 ISBN Polansky, P.: Tíživé mlčení. Praha: G plus G, 1998 ISBN

9 156. Mann, A. B.: Romský dějepis. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2001 ISBN Horváthová, J.: Kapitoly z dějin Romů. Praha: Člověk v tísni, Nakladatelství Lidové noviny, 2002 ISBN X 158. Holocaust: informační materiál pro učitele. Praha: MŠMT, 2000 ISBN Hübschmannová, M., Jurková, Z.: Zpěvník romských písní s kazetou Romane Gil a. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999 ISBN Kendrick, D., Puxon, G.: Cikáni pod hákovým křížem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000 ISBN Lacková, E.: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. 1. vyd. Praha: Triada, 1997 ISBN Nečas, C.: Holocaust českých Romů. 1. vyd. Praha: Prostor, ISBN Augusta, Pavel: Dějiny pravěku a starého orientu. Praha: SPN, 1999 ISBN Fraser, A.: Cikáni. Praha: Lidové noviny, 1998 ISBN X 165. Uprchlíkem v Česku. Praha Člověk v tísni, Baar, V.: Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? 1. vyd. Ostrava: Tilia, 2002 ISBN Honzák, F.: Státy a jejich představitelé. 4. vyd. Praha: Libri, 1999 ISBN Švankmajer, M.: Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny ISBN X 169. Duiker, J. W.: Ho Či Min. Jiří Buchal & BB Art, Praha Frey, M.: Dějiny vietnamské války. Paseka, Praha Grey, A.: Saigon. Jiří Buchal & BB Art, Praha Klinderová, I.: Vietnam (Vietnamská socialistická republika). Svoboda, Praha Kocourek, J.: Poznáváme svět dětí z Vietnamu. Plzeň: Foto & Tisk, Laufer, M.: Ve stínu banyánu. Svobodné slovo, Praha 175. Müllerová, P.: Dračí král: vietnamské pohádky. Dauphin, Praha Nguyen Binh: Tisíc oken. Praha: MF, Nguyen Dinh Thi: Rozbité břehy. Praha: Svoboda, Nguyen Du: Kieu. Praha: Lidová demokracie, Nguyen Duy Khien, Carr, M.: Podnikáme ve Vietnamu: praktické rady a informace. Praha: Vietnamská obchodní a průmyslová komora, Společnost obchod & služby, Nguyen Hong: Zlodejka. Bratislava: Tatran,

10 181. Nguyen Khac Vien: Dejiny Vietnamu. Bratislava: Pravda, Palmer, D. R.: Volání polnice. Brno: Jota, Rozehnal, M.: Nad Rudou řekou. Praha: Orbis, Syruček: Rozpůlený banán. Praha: MF, Třešňák, P.: Vietnamci, příští česká elita. In: Respekt. 18, Praha. str Vasiljev, I.: Za dědictvím starých Vietů. Praha: Etnologický ústav AVČR, Welsh, D.: Úplná historie vietnamské války. Praha: Cesty, Zbořilová, I., Klinera, O.: Vietnamské pohádky. Praha: Odeon,

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Kateřina Legnerová Generační obměna ve vedení podniků (2016) Praha: Wolters Kluwer Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová Lidské zdroje v sociálních

Více

1 PŘÍLOHY. Seznam příloh: Příloha č. 1- Test (pre-test a posttest) Příloha č. 2- Dotazník pro ţáky. Příloha č. 3- Poţadavky na portfolio

1 PŘÍLOHY. Seznam příloh: Příloha č. 1- Test (pre-test a posttest) Příloha č. 2- Dotazník pro ţáky. Příloha č. 3- Poţadavky na portfolio 1 PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č. 1- Test (pre-test a posttest) Příloha č. 2- Dotazník pro ţáky Příloha č. 3- Poţadavky na portfolio Příloha č. 4- Nedokončené věty Příloha č. 5- Rozdělení témat a podtémat

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity PhDr. Iva Štětovská PhDr. Monika Morgensternová, PhD. Katedra psychologie FF UK Praha MŠMT 0021620841 Nároky na kontakty

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních škol

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Multikulturní ošetřovatelství u vietnamské komunity

Multikulturní ošetřovatelství u vietnamské komunity Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

14 423/99-22 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

14 423/99-22 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 14 423/99-22 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Rasismus, xenofobie a intolerance jsou jedním ze současných problémů

Více

Metodický pokyn. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Metodický pokyn. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 23. března 1999 Č.j.: 14 423/99-22 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Více

Metodický pokyn. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Metodický pokyn. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 23. března 1999 Č.j.: 14 423/99-22 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Vyučující: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Anotace kurzu:

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Vyučující: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Anotace kurzu: SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Vyučující: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Anotace kurzu: Kurz je zaměřen na uvedení do předmětu sociální pedagogiky jako vědní disciplíny a seznámení s cíly, metodami a prostředky tohoto

Více

Překlady vietnamské literatury (do českého i slovenského jazyka)

Překlady vietnamské literatury (do českého i slovenského jazyka) Seznam literatury Překlady vietnamské literatury (do českého i slovenského jazyka) Eduard Claudius: Když se ryby pásly na nebi. Přel. K. Jiroudková, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1967 Dračí

Více

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll Obsah Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti....... ll Jeden svět nás a těch druhých... 12 Společenské vědy a politika na scéně... 14 Tolerance a hodnotová opora... 16 Obecné tendence a jejich rizika...

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Informační a mediální výchova dětí na ZŠ. Využití počítačů, internetu, knih, knihoven, televize, rozhlasu, novin a časopisů (médií) ve vzdělávání

Více

PaedDr. Michal Slavík Kancelář č. 903, tel ,

PaedDr. Michal Slavík Kancelář č. 903, tel , S O C I Á L N Í P E D A G O G I K A PaedDr. Michal Slavík Kancelář č. 903, tel. 412 56 13 44, e-mail: slavik.misa@seznam.cz Cíl semináře: Cílem tohoto semináře je získání elementárních poznatků o sociální

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Konceptuální rámec Oblast výzkumu učebnic Co jsou učebnice, kdo jsou jejich autoři a vydavatelé? Jakou roli hrají v edukačním

Více

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce Katedra společenských věd na PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc Studijní program: Studijní obor: N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T275 Učitelství základů společenských věd pro střední

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku 1. Anotace V této práci bych se zaobírala tím, zda existovaly jiné možnosti/návrhy uspořádání Československa než jen na základě 2

Více

1- Počáteční vzdělávání 1.2- Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1- Počáteční vzdělávání 1.2- Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ ČÍSLO VÝZVY: 08 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

R e š e r š e. Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy

R e š e r š e. Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Multikulturní výchova

Multikulturní výchova Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 133; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti,

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti, SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY Vážení studenti, dostává se vám do ruky seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

1. Ukázky citací jednotlivých druhů dokumentů. Každý z uvedených záznamů obsahuje 1 údaj navíc, který do příslušné citace nepatří. Najdete jej?

1. Ukázky citací jednotlivých druhů dokumentů. Každý z uvedených záznamů obsahuje 1 údaj navíc, který do příslušné citace nepatří. Najdete jej? Jak citovat? (Školení 20. října 2016 výsledky ke cvičením) 1. Ukázky citací jednotlivých druhů dokumentů 1e, 2d, 3g, 4a, 5b/c, 6b/c, 7f 2. Chyby v bibliografických citacích ÚKOL A Každý z uvedených záznamů

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVA, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 120 Nakladatelství CIHELKOVÁ, E., JAKŠ,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÉ KURZY Multikulturní výchova (obecně) Uvedení do problematiky multikulturalismu, základní

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Eduard Claudius: Když se ryby pásly na nebi. Přel. K. Jiroudková, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1967

Eduard Claudius: Když se ryby pásly na nebi. Přel. K. Jiroudková, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1967 Seznam literatury Překlady vietnamské literatury (do českého i slovenského jazyka) Eduard Claudius: Když se ryby pásly na nebi. Přel. K. Jiroudková, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1967 Dračí

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE

Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE 1. Výklad základních pojmů - sociální patologie, sociální deviace, anomie, adaptační způsoby, pojmy související. 2. Sociální

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Principy multikulturní tolerance; PMT I; P1BM

Principy multikulturní tolerance; PMT I; P1BM Principy multikulturní tolerance; PMT I; P1BM Zimní semestr 2011/2012 Předmět je vyučován ve čtvrtek od 8:00 v D115 Rozsah výuky: 2/0 Počet kreditů: 2 Ukončení kurzu: Zápočet Přednášející: PhDr. Salim

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Čínské trhy Prerekvizity: Čína geografie, historie, kultura; Marketing a management na čínských trzích; Etika a obchodní jednání na čínských trzích;

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa: Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice Součásti Škola

Více

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010 Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 KONVIKT SVATÝCH ANDĚLŮ, MÍSTO KONÁNÍ LETNÍ ŠKOLY Konvikt svatých Andělů je významnou památkou

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Geisteswissenschaften Letní škola lingvistiky 20. 26. 8. 0* http://www.lingvistika.cz/ssol/ East and Central European Studies Summer Program 15. 4. 21. 6. 22. 7. 1933 Euro http://eces.ff.cuni.cz/program/?type=s

Více

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D.

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Pracoviště: Ing. Ondřej Svoboda doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Ing. Mgr. David

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Témata k závěrečné zkoušce pro rozšiřující studium Občanské výchovy a základů společenských věd

Témata k závěrečné zkoušce pro rozšiřující studium Občanské výchovy a základů společenských věd FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie a Číny 3. Nejvýznamnější představitelé a školy řecké filosofie před Sókratem 4. Sofisté

Více