Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika"

Transkript

1 Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Národní konsorcium ReferNet Česká republika

2 Upozornění: Tato publikace je jednou ze série evropských zpráv o vývoji politiky odborného vzdělávání, které byly zpracovány v rámci sítě ReferNet, jejímž koordinátorem je Cedefop. ReferNet je evropská síť národních sítí, která Cedefopu poskytuje informace a analýzy národního odborného vzdělávání a rozšiřuje informace o evropském odborném vzdělávání a o práci Cedefopu mezi zainteresovanými aktéry v členských zemích EU, v Norsku a na Islandu. Zprávu vytvořil ReferNet České republiky jako příspěvek k čtvrté zprávě o politice, jejímž prostřednictvím Cedefop mapuje vývoj v oblasti odborného vzdělávání směrem k naplnění cílů Kodaňského procesu. Názory prezentované v této národní zprávě nemusí odpovídat názorům Cedefopu. Autoři Ing. Martin Bakule, Ph.D. PhDr. Maria Bezchlebová, NÚOV Ing. Jolana Blaţíčková, MBA, Trexima, s.r.o. Ing. Jiří Braňka, NVF Ing. Jaromír Coufalík, CSc. Ing. Věra Czesaná, CSc., NVF Mgr. Michala Čičváková, NÚOV Ing. Hana Čiháková, NÚOV RNDr. Zuzana Dvořáková, PhD., NÚOV Ing. Věra Havlíčková, NVF Ing. Lukáš Hula, NÚOV Ing. Zorka Husová, NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec, NÚOV Mgr. Martina Kaňáková, NÚOV Ing. Michal Karpíšek, SŠVS PhDr. Jana Kašparová, NÚOV PhDr. Olga Kofroňová, NVF Ing. Michal Lapáček, NVF Mgr. Dagmar Maňásková, NÚOV Ing. Zdeňka Matoušková, NVF RNDr. Jana Motyková, NÚOV PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. Mgr. Irena Palánová, NÚOV Ing. Miloš Rathouský, MŠMT PaedDr. Miroslava Salavcová, NÚOV Ing. Marta Salavová, NVF Mgr. Helena Slivková, NAEP Mario Stretti, NÚOV PhDr. Pavla Šafránková, NVF Mgr. Zdeňka Šímová, NVF Mgr. Leona Šteigrová, Ph.D., MŠMT Mgr. Markéta Tučková, NVF Mgr. Marek Velas, NÚOV Mgr. Richard Veleta, NÚOV Mgr. Hana Ţáčková, NVF Editor: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, Národní vzdělávací fond Opletalova 25 CZ Praha 1 Vypracování této zprávy bylo spolufinancováno Evropskou unií. Projekt inicioval a šablonu zprávy připravil Cedefop. ReferNet Česká republika, únor

3 OBSAH ÚVOD... 5 TÉMA 1:... 6 SOCIOEKONOMICKÉ VÝZVY PRO BUDOUCÍ VÝVOJ POLITIKY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Dopad globalizace na odborné vzdělávání Dopad technologického vývoje na odborné vzdělávání Dopad demografických změn a mezinárodní migrace na odborné vzdělávání Dopad rostoucího významu zelené ekonomiky na odborné vzdělávání Další výzvy pro odborné vzdělávání TÉMA 2: HOSPODÁŘSKÁ KRIZE POLITIKY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JAKOŢTO NÁSTROJE K JEJÍMU PŘEKONÁNÍ Iniciativy směřující k oživení TÉMA 3: EVROPSKÉ PRINCIPY A NÁSTROJE JEJICH VLIV A DŮSLEDKY Dopad evropských principů a nástrojů na národní politiku a praxi celoživotního vzdělávání a na rozvoj odborného vzdělávání Podpora geografické mobility žáků/učňů/studentů a učitelů/lektorů v odborném vzdělávání TÉMA 4: POSILOVÁNÍ VAZEB MEZI ODBORNÝM VZDĚLÁVÁNÍM A TRHEM PRÁCE Zjišťování a předvídání kvalifikačních potřeb Integrace kvalifikačních potřeb trhu práce do odborného vzdělávání Zapojování aktérů trhu práce do odborného vzdělávání Podpora vzdělávání na pracovišti TÉMA 5: ROVNÉ PŘÍLEŢITOSTI, SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A AKTIVNÍ OBČANSTVÍ Rovné příležitosti v odborném vzdělávání Podpora ohrožených skupin Aktivní občanství TÉMA 6: KVALITA, EXCELENCE A ATRAKTIVITA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Zvyšování kvality odborného vzdělávání

4 6.2 Podpora excelence v odborném vzdělávání Vyšší kvalifikace v odborném vzdělávání Zlepšování horizontální a vertikální propustnosti vzdělávacích systémů Učitelé a lektoři TÉMA 7: PODPORA KREATIVITY A INOVACÍ Kreativita, inovace a podnikatelství v odborném vzdělávání Zlepšování kvality výuky Instituce přátelské k inovacím Podpora partnerství TÉMA 8: FINANCOVÁNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Zlepšování efektivity, rovného přístupu a úrovně financování odborného vzdělávání Využití fondů Programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme) Využití ostatních fondů EU Zlepšování systému řízení odborného vzdělávání TÉMA 9: MODERNIZACE EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI KODAŇSKÉHO PROCESU A PRIORITY PRO PŘÍŠTÍ SPOLUPRÁCI Vliv evropské spolupráce v odborném vzdělávání na rozvoj národních politik Řízení a spolupráce různých aktérů Kodaňského procesu na evropské úrovni Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání se zeměmi mimo EU TÉMA 10: BIBLIOGRAFIE Zdroje, reference a webové stránky Seznam zkratek

5 ÚVOD Národní zpráva o politice odborného vzdělávání 2010 mapuje a hodnotí vývoj ve vzdělávací politice ČR v kontextu evropského Kodaňského procesu ( ). Vývoj je dokumentován konkrétními příklady projektů a opatření. Témata zprávy pokrývají celou oblast odborného vzdělávání v širokém kontextu řeší vazby odborného vzdělávání s trhem práce, problematiku rovných příleţitostí, dopady ekonomické krize na vzdělávání, zvyšování kvality a podporu inovací, rozvoj systémů financování a v neposlední řadě i vlivy globalizace, technologického rozvoje a ekologické politiky na odborné vzdělávání. Zpráva vznikla v rámci mezinárodního projektu ReferNet, který zaloţila a koordinuje agentura Evropské komise Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání). Obdobné zprávy ve stejné struktuře kapitol vznikly ve všech zemích EU a slouţily Cedefopu jako podklady pro vytvoření celoevropské zprávy hodnotící pokrok dosaţený v rámci Kodaňského procesu. Tato celoevropská zpráva byla předloţena na jednání ministrů školství v Bruggách pod názvem A bridge to the future: European policy for vocational education and training a slouţila jako hlavní materiál pro stanovení strategie evropské vzdělávací politiky v oblasti odborného vzdělávání do budoucna. Zprávy o politice odborného vzdělávání jsou zpracovávány jednotlivými zeměmi periodicky v intervalu dvou let. První zpráva vznikla v roce 2008 a mapovala kratší období 6ti let. Souhrnným materiálem, který byl vytvořen na základě zpráv všech zemí EU, byla publikace Continuity, consolidation and change: Towards a European era of vocational education and training (Kontinuita, konsolidace a změna: Směrem k evropské éře odborného vzdělávání a profesní přípravy). Tato publikace se rovněţ stala důleţitým podkladem pro Evropskou komisi. Zpráva z roku 2010 je druhou v pořadí a s obdobnými se počítá i v příštím období práce sítě ReferNet. 5

6 TÉMA 1: SOCIOEKONOMICKÉ VÝZVY PRO BUDOUCÍ VÝVOJ POLITIKY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1.1 Dopad globalizace na odborné vzdělávání V důsledku globalizace se do značné míry mění i poţadavky na znalosti a dovednosti lidských zdrojů a tím i poţadavky na obsah vzdělávacích programů poskytovaných počátečním i dalším vzděláváním. Rozhodující dopady globalizace na odborné vzdělávání lze shrnout do následujících bodů: a) Potřeba rozvíjet znalost cizích jazyků jako důsledek rostoucího propojení české a světové ekonomiky (turistický ruch, import a export, investice zahraničních podniků v ČR, investice českých podniků v zahraničí), b) Potřeba rozvíjet znalosti kultur, zvyků a sociálních vazeb v jiných zemích a společenstvích (ze stejných důvodů jako v bodě b), c) Potřeba předvídat významné změny a trendy globální ekonomiky, mající vliv na ekonomiku a trh práce v ČR, d) Potřeba zvyšovat znalosti a dovednosti lidských zdrojů jako reakce na zrychlující se technologický rozvoj, způsobený rychlejší výměnou informací a know-how v globalizovaném světě. e) Potřeba zvyšovat zapojení českých pracovníků do mezinárodních projektů a získat v oblasti rozvoje lidských zdrojů pokročilé know-how, Opatření vztahující se k bodu e) je uvedeno níţe v této kapitole. Opatření reagující na potřeby b) e) jsou obsaţeny v dalších částech této zprávy. 1. Název iniciativy / opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce 2. Přehled iniciativy / opatření Zdůvodnění Globálním cílem prioritní osy je zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. To přispěje k zavedení inovativních přístupů, rozšíření dobrých zkušeností a kvalitnějších návrhů politik zaměřených zejména na trh práce. Cíle (měřitelné) Specifickými cíli tohoto opatření jsou: Zvýšení efektivnosti strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti; Rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Cílové skupiny Cílovými skupinami jsou instituce odpovědné za příslušné politiky a dále instituce podílející se na implementaci OP LZZ a jejich zaměstnanci. Dalšími cílovými skupinami jsou ústřední orgány státní správy, úřady práce, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, NNO, sociální partneři, výzkumné a vzdělávací instituce a místní partnerství. 6

7 (d) Stav implementace včetně statistických dat, pokud jsou k dispozici (ve fázi plánování, pilotní projekt, celostátně zavedený a fungující program, atd.) K byly vypsány dvě výzvy k předkládání grantových projektů. Podporu získalo 36 projektů a výše celkové podpory dosáhla přes 183 miliónů CZK, coţ je méně neţ 20 % celkových prostředků, alokovaných pro tuto prioritní osu. 3. Průběh a způsob zajištění iniciativy / opatření: 4. Hodnocení: 5. Závěry: Úroveň činnosti (národní, regionální, místní, nebo sektorová) Opatření je řízeno z národní úrovně, jeho realizace probíhá na národní, regionální i lokální úrovni. Jedná se o izolovanou iniciativu/opatření nebo o součást širšího politického přístupu (v oblasti vzdělávání/odborné přípravy/zaměstnanosti/sociálních věcí)? Opatření je součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehoţ globálním cílem je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Klíčoví aktéři (hlavní instituce, které se podílejí na přijetí a realizaci opatření) Řídícím orgánem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hodnocení efektivity, účinnosti a dopadů (včetně závěrů evaluačních zpráv, pokud jsou k dispozici) Za hodnocení je odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro potřeby hodnotícího procesu je sestaven výčet evaluačních aktivit výsledky jednotlivých hodnocení budou veřejně přístupné tak, aby byla zabezpečena transparentnost realizace programu a přenos získaných zkušeností. V současné době dosud není průběţné hodnocení prioritní osy k dispozici. Indikátory úspěšnosti opatření (např. velký zájem, zvýšení zaměstnanosti, nízká mrtvá váha, atd.) Měřitelné indikátory této výzvy jsou počet podpořených projektů, osob a organizací, počet vytvořených partnerství a produktů, počet proškolených osob, udrţitelnost vytvořených partnerství a zvýšení efektivity strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Začlenění výstupů opatření do širší (národní, sektorové, regionální, místní) politiky Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost byl vypracován zejména ve vazbě na Národní strategický referenční rámec České republiky, který vymezuje priority České republiky pro podporu ze strukturálních fondů a Kohezního fondu v období , na Národní program reforem a Strategii hospodářského růstu. Nastaly nějaké komplikace? (Co nefungovalo a proč?) Jaké kroky byly uskutečněny (jsou plánovány) k jejich překonání? Co zbývá dořešit v budoucnu? Vzhledem k tomu, ţe tato prioritní osa Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost je realizována poměrně krátce (rozhodnutí o prvních podpořených projektech je z března 2009), dosud nelze hodnotit. 7

8 6. Zdroje, legenda 1.2 Dopad technologického vývoje na odborné vzdělávání Rapidní technologický rozvoj se promítá do vzdělávání dvěma hlavními způsoby: a) mění se poţadavky na znalosti a dovednosti absolventů vzdělávání, včetně nově vznikajících kvalifikací; b) mění se podoba vzdělávacího procesu, a to zejména vlivem vyuţívání informačních a komunikačních technologií. Způsob ad a) je podrobně popsán v kap. 4.2, způsobu ad b) se budeme věnovat v této části textu. Podpora rozvoje ICT ve vzdělávání je průřezově obsaţena v hlavních strategických dokumentech české vzdělávací politiky (Bílá kniha r. 2001, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy 2002, aktualizace v r. 2005, 2007). V letech byla realizována tzv. Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ), která měla směřovat k postupnému zajištění a zvyšování informační gramotnosti na školách a role ICT ve vzdělávání. Pokrývala celý vzdělávací proces včetně počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Zaměřovala se zejména na: zajištění potřebné ICT infrastruktury (počítače, kvalitní připojení k internetu apod.) zvyšování informační gramotnosti pedagogů pomocí kurzů zvýšení dostupnosti výukového softwaru prostřednictvím podpory rozvojových projektů škol. SIPVZ byla kritizována pro nízkou transparentnost při vybavování škol ICT infrastrukturou. České školství však přesto nastoupilo díky této iniciativě trend přibliţování se vyspělým evropským státům v uţívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. V následujícím období ( ) role státu jako realizátora politických cílů v této oblasti ustupuje. Výrazné rozšíření ICT ve vzdělávání bylo umoţněno zlepšením dostupnosti, výkonu a sniţováním cen ICT vybavení a sluţeb. Nicméně míra a úroveň jejich vyuţívání ţáky a studenty ve volném čase značně převyšuje moţnosti, které jim poskytují v rámci vyučování školy, a tento rozdíl se stále zvyšuje. Příčinou je jednak nedostatek prostředků škol, které od ukončení SIPVZ nedostávají systémovou finanční podporu pro pořizování infrastruktury a připojení k internetu, a jednak nízké sebevědomí pedagogů. Většina z nich sice absolvovala základní kurzy v rámci SIPVZ, ale od jejího ukončení dovednosti učitelů rychle zastarávají. Udrţení a aktualizace je závislá hlavně na individuální aktivitě jednotlivých škol. Realizuje se sice mnoţství projektů zaměřených na podporu učitelů v oblasti ICT (např. financovaných z ESF), nicméně systémový přístup spojený s metodickou podporou pro jednotlivé disciplíny chybí. Problémem je také stále více se rozevírající tzv. digitální propast mezi různými sociálními skupinami ţáků. Tyto problémy se snaţí řešit Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období a její akční plán Škola pro 21. století (Škola 21 ), přijaté v roce 2008, které navázaly na starší strategické dokumenty. Obecně formulované dlouhodobé cíle jsou obdobné jako ve starších strategických dokumentech (zajištění informační gramotnosti všech občanů, dostupnost ICT vč. výukových programů, vzdělávání 8

9 pedagogů apod.). Plán Škola 21 rozpracovává tyto cíle podle současných aktuálních potřeb, jeţ jsou shrnuty do čtyř hlavních okruhů: (i) systémové řešení v oblasti tvorby, sdílení a zpřístupňování digitálního obsahu; (ii) rozšíření výukového prostředí o vyuţití online sluţeb a sociálních sítí; (iii) podpora všem školám prostřednictvím regionálních Školících center; (iv) zpětná vazba pomáhající růstu školy (monitorování a hodnocení). Ke globálním cílům zmiňované politiky patří informační gramotnost celé populace, avšak konkrétní opatření jsou cílena zejména na oblast počátečního vzdělávání do stupně ISCED 5B. Od roku 2008 se také snaţí tuto problematiku řešit jednotlivé kraje v rámci svých projektových záměrů, k čemuţ vyuţívají zejména podporu ESF prostřednictvím OP VK. Na vysokých školách je vyuţívání ICT podporováno prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol a/nebo prostřednictvím rozvojových programů MŠMT. Pro kaţdý z těchto mechanismů jsou kaţdoročně vyhlašovány prioritní osy, jejichţ pravidelnou součástí je i podpora zavádění a rozvoje ICT a inovace technologického vybavení. Oblastí, ve které došlo v posledním desetiletí k velkému rozvoji, je distančního vzdělávání vyuţívající ICT. Podrobně o této oblasti pojednává kapitola 7.3. V oblasti dalšího vzdělávání neexistoval do roku 2007 jednotný centrální koncepční přístup. Různé strategické dokumenty však dílčím způsobem řešily nutnost podpory pro zvyšování ICT gramotnosti celé populace. Jde např. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta v gesci Ministerstva kultury, která obsahuje bod týkající se rozšíření moţností veřejného vyuţití internetu, tzv. Program Veřejné informační sluţby knihoven (VISK). Jeho základním cílem je inovace veřejných informačních sluţeb knihoven na bázi informačních a komunikačních technologií, včetně poskytnutí veřejně přístupných míst s kvalifikovanou obsluhou a vybavených ICT, která garantují rovné podmínky přístupu k informačním zdrojům a sítím pro všechny skupiny občanů. Programem cíleně zaměřeným na zvyšování počítačové gramotnosti dospělých, zejména na zprostředkování moţnosti získat základní dovednosti osobám dosud bez přístupu k ICT (tj. zejména starším osobám a slabším sociálním vrstvám) byl Národní program počítačové gramotnosti (NPPG). NPPG byl zaloţen na praktických dvouhodinových cenově dostupných kurzech, během kterých účastníci postupně zvládnou v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, připojení k internetu, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou poštou. Bliţší informace viz příklad. 1. Název iniciativy / opatření Národní program počítačové gramotnosti ( ) 2. Přehled iniciativy / opatření Zdůvodnění Rychlé a masivní rozšíření ICT vede k tomu, ţe osoby, které nejsou zvyklé ICT pouţívat (zejm. starší generace a nízkokvalifikovaní), mají horší pozici na trhu práce. S pronikáním ICT do všech oblastí ţivota se zhoršují i jejich moţnosti zapojení do občanského běţného ţivota a hrozí jim sociální vyloučení. Toto byly důvody, které vedly Ministerstvo informatiky k zahájení Národního programu počítačové gramotnosti. Cíle (měřitelné) Cílem programu bylo poskytnout příleţitost široké veřejnosti k získání základních počítačových a internetových dovedností a pomoci překonat obavy z nových technologií. Jádro programu tvořily praktické dvouhodinové kurzy, během kterých se účastníci postupně naučili pouţívat počítač, připojit se na internet, vyhledávat informace a pracovat s elektronickou poštou. 9

10 (d) Cílové skupiny Primární cílovou skupinou byla široká veřejnost, zvláštní důraz byl kladen na starší lidi, kteří se nesetkali během školního vzdělávání s IT a i během profesního ţivota měli omezenou moţnost s nimi pracovat. Nízká cena kurzů (100 Kč) také odstranila finanční bariéru pro nízkopříjmové skupiny. Byly realizovány i speciální programy pro znevýhodněné osoby. Stav implementace včetně statistických dat, pokud jsou k dispozici (ve fázi plánování, pilotní projekt, celostátně zavedený a fungující program, atd.) Projekt byl ukončen v r Průběh a způsob zajištění iniciativy / opatření: 4. Hodnocení: Úroveň činnosti (národní, regionální, místní, nebo sektorová) Národní, regionální, místní (města a obce) Jedná se o izolovanou iniciativu/opatření nebo o součást širšího politického přístupu (v oblasti vzdělávání/odborné přípravy/zaměstnanosti/sociálních věcí)? Jedná se spíše o izolovaný ucelený program, jehoţ cíle jsou v souladu s prioritami národní politiky týkajícími se podpory vyuţívání ICT a prevence informační nerovnosti ( digital divide ). Klíčoví aktéři (hlavní instituce, které se podílejí na přijetí a realizaci opatření) Ministerstvo informatiky (zrušeno v r. 2007), vybraní poskytovatelé kurzů (soukromé firmy, školy). Hodnocení efektivity, účinnosti a dopadů (včetně závěrů evaluačních zpráv, pokud jsou k dispozici) Projekt byl Ministerstvem informatiky hodnocen jako velice úspěšný. Partnerství vzdělávacích center podporujících počítačovou gramotnost se školami a veřejnými knihovnami se ukázalo jako velmi efektivní. Školy uvítaly příleţitost vyzkoušet si poskytování kurzů celoţivotního vzdělávání a navázat kontakt s rodiči či prarodičky svých ţáků. Veřejné knihovny mohly díky pořádání počítačových kurzů přilákat nové zájemce o své sluţby. Indikátory úspěšnosti opatření (např. velký zájem, zvýšení zaměstnanosti, nízká mrtvá váha, atd.) Indikátorem úspěšnosti je zejména počet osob, které absolvovaly kurz, a podíl těch skupin obyvatel, které jsou nejvíce ohroţeny sociálním vyloučením na základě obtíţného přístupu k ICT. Programu se zúčastnilo celkem osob. Většina absolvovala dva vzdělávací kurzy. 45,23 % účastníků bylo starších neţ 51 let a 24,38% patřilo do věkové skupiny let. Začlenění výstupů opatření do širší (národní, sektorové, regionální, místní) politiky Program byl bohuţel na celostátní úrovni ukončen bez přímých navazujících opatření. Forma kurzů se velmi osvědčila a předpokládá se, ţe podobné iniciativy budou podporovány v rámci operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období

11 5. Závěry: 6. Zdroje, legenda Nastaly nějaké komplikace? (Co nefungovalo a proč?) Jaké kroky byly uskutečněny (jsou plánovány) k jejich překonání? Během prvních let projektu se objevily pokusy čerpat opakovaně podporu za téhoţ účastníka a také se stávalo, ţe se lidé účastnili kurzů vícekrát. Aby se tomu zabránilo, bylo kontrolováno čerpání fondů (příspěvků na jednotlivé kurzy) prostřednictvím centrální správy elektronických záznamů, kterou mohli vyuţívat jednotliví vzdělavatelé k uloţení záznamů o účastnících. Co zbývá dořešit v budoucnu? Vzhledem ke zrušení programu nyní chybí plošné opatření, které by jednoduchou formou zpřístupňovalo daným cílovým skupinám moţnost základního ICT vzdělávání. U projektů, které budou podporovány v rámci operačního programu, bude hlavním problémem jejich udrţitelnost po skončení spolufinancování z ESF. Vzhledem k tomu, ţe absolvování základních kurzů motivovalo mnohé účastníky k zájmu o další prohloubení znalostí, bylo by v budoucnu přínosné připravit pokročilejší e-learningové kurzy jako pokračování po základních kurzech Dopad demografických změn a mezinárodní migrace na odborné vzdělávání Stárnutí populace a sniţující se počet osob v mladém věku je problémem v celé Evropě. Česká republika je na tom z hlediska demografického stárnutí ještě hůře neţ EU-27 jako celek. Populace ve věku let poklesne podle projekce EUROSTATu 1 do roku 2050 v EU-27 o 12 %, v ČR o 24 %, pokud je uvaţována migrace. V hypotetickém případě nulové migrace by populace ČR v produktivním věku klesla o 37 % a v EU-27 o 27 %. Dlouhodobě budou tedy počty mladých lidí vstupujících do počátečního odborného vzdělávání klesat. Ve střednědobém horizontu se však český vzdělávací systém bude muset vyrovnat s jejich přechodným nárůstem. Podle střední varianty demografické projekce ČSÚ 2 do roku 2065 budou počty obyvatel ve věku let klesat aţ do roku 2016, ve věku let pak aţ do roku Poté nastane zhruba desetiletý vzestup populace v těchto věkových skupinách způsobený nedávným dočasným vzrůstem porodnosti. Po tomto desetiletém období však opět začnou počty mladých lidí klesat. Tato demografická situace klade značné nároky na vzdělávací systém. Počet osob vstupujících do vzdělávání bude kolísat a není moţné krátkozrace sniţovat kapacity vzdělávacích institucí, které by v horizontu dalších několika let musely být opět navyšovány. Měnící se poptávku po kvalifikacích, kterou v budoucnu nebudou schopni plně uspokojit absolventi počátečního vzdělávání, budou muset začít naplňovat dospělí prostřednictvím rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Tomu se musí začít přizpůsobovat i celý systém odborného vzdělávání. 1 EUROSTAT: Population and social conditions, EUROPOP 2008, (online databáze), ČSÚ. Projekce obyvatelstva do roku 2065, střední varianta. Praha, ČSÚ 2009, 11

12 K řešení demografické situace a jejích negativních důsledků pro trh práce můţe přispět imigrace. Česká republika vykazuje dlouhodobě kladné migrační saldo, počet cizinců pobývajících v České republice tedy stále roste. Trend růstu se výrazně zrychlil po vstupu ČR do Evropské unie v roce Mezi lety 2003 a 2008 vzrostl počet cizinců pobývajících v ČR téměř o 80 % 3. Hlavním důvodem imigrace do ČR je snaha získat uplatnění na zdejším pracovním trhu. Studium není v České republice příliš významným faktorem přitahujícím migraci. Jedním z důvodů můţe být jazyková bariéra a stále ještě malá kapacita studijních programů realizovaných ve světových jazycích. Většina cizinců přichází do ČR v produktivním věku a většinou po ukončení počátečního vzdělávání. Většina pracovní migrace přicházející do České republiky je však krátkodobá a velmi rychle reaguje na měnící se podmínky trhu práce. Aby mohla přispívat k dlouhodobému a účinnému řešení demografické situace v ČR, je třeba usilovat o trvalou imigraci cizinců do České republiky a jejich integraci mezi domácí populaci. Systém odborného vzdělávání se proto musí začít přizpůsobovat tak, aby byl otevřen i přicházejícím cizincům pro další vzdělávání i jejich dětem pro počáteční odborné vzdělávání. a) Příklad iniciativy odpovídající na efekty sniţování počtu studentů v odborném vzdělávání 1. Název iniciativy / opatření Podpora rozvoje kapacit škol pro vzdělávání dospělých ( ) a pro uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (2005 -) 2. Přehled iniciativy / opatření Zdůvodnění Demografický vývoj způsobuje postupné sniţování počtu středoškolských studentů a tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Zároveň se mění nároky na znalosti a dovednosti pracovní síly a zvyšuje se tak nutnost dalšího vzdělávání, ale i potřeba uznávat výsledky neformálního vzdělávání a informálního učení. Reakcí na tyto skutečnosti je snaha vyuţít uvolňovanou kapacitu středních škol pro další vzdělávání dospělých, ale i pro uznávání znalostí a dovedností nabytých mimo formální vzdělávání. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy z roku 2002 stanovil jako jednu z priorit vytváření regionálních center dalšího vzdělávání. Regionální centra dalšího vzdělávání (dále RCDV) jsou vytvářena propojením několika škol počátečního vzdělávání, které mají různé odborné zaměření a popř. poskytují i různé stupně vzdělání (GYM, SOŠ, SOU, VOŠ ) a které jsou schopné vzájemně koordinovat vzdělávací nabídku (tzv. místní centra dalšího vzdělávání). Předpokládá se rovněţ efektivní zapojení nestátních subjektů včetně zaměstnavatelské sféry. Cíle (měřitelné) Cílem vytváření RCDV je podpořit vyuţívání volné kapacity škol k poskytování dalšího vzdělávání a tím přispět k rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání. Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou zájemci o další odborné vzdělávání, především dospělá populace v daném regionu. Opatření není specificky zaměřeno na určité sektory či vzdělanostní 3 Ţáčková, H.: Flexibilita trhu práce Zahraniční zaměstnanost. In Konkurenceschopnost České republiky ISBN (v tisku) 12

13 (d) skupiny, nicméně se předpokládá, ţe projekty RCDV budou reagovat na specifickou situaci v daných regionech. Stav implementace včetně statistických dat, pokud jsou k dispozici (ve fázi plánování, pilotní projekt, celostátně zavedený a fungující program, atd.) V letech byla zaloţena první dvě RCDV na základě individuálních projektů. V jednom případě na základě iniciativy kraje, ve druhém jako samostatná iniciativa škol. V současné době se jedná jiţ o samostatné právní subjekty, které zajišťují pravidelnou výuku a podílejí se na dalších projektech v oblasti celoţivotního vzdělávání. Od roku 2005 do roku 2008 byla další RCDV vytvořena v rámci systémového projektu UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací sluţby dospělým) v 7 krajích. Od roku 2009 běţí navazující projekt UNIV 2, jehoţ záměrem je vytvořit RCDV v kaţdém ze 14 regionů ČR. (Více informací - viz kapitola 7.4). 3. Průběh a způsob zajištění iniciativy / opatření: 4. Hodnocení: Úroveň činnosti (národní, regionální, místní, nebo sektorová) Opatření RCDV je koncipováno na celostátní úrovni, ze které je také poskytována koncepční a metodická podpora. Vlastní realizace probíhá na regionální úrovni a v jednotlivých krajích se liší. Projekt většinou probíhá za podpory příslušného krajského úřadu. Jedná se o izolovanou iniciativu/opatření nebo o součást širšího politického přístupu (v oblasti vzdělávání/odborné přípravy/zaměstnanosti/sociálních věcí)? Opatření je součástí širší strategie. Je propojeno s politickými přístupy, které se snaţí řešit dopady demografického vývoje pomocí optimalizace školské soustavy a zároveň podporují rozvoj dalšího vzdělávání, zejména poskytování dalšího vzdělávání středními a vyššími odbornými školami. Klíčoví aktéři (hlavní instituce, které se podílejí na přijetí a realizaci opatření) Na celostátní úrovni: MŠMT (koncepční vedení), NÚOV (metodická spolupráce); Na regionální úrovni: krajské úřady (předkládání a realizace projektů dle specifických regionálních potřeb); školy SOU, SOŠ a VOŠ, příp. další poskytovatelé vzdělávání. Hodnocení efektivity, účinnosti a dopadů (včetně závěrů evaluačních zpráv, pokud jsou k dispozici) Evaluační studie specificky zaměřené na rozvoj regionálních center nejsou k dispozici. Činnost RCDV je monitorována, případně i hodnocena krajskými úřady. Projekt UNIV je monitorován MŠMT. Na základě výročních zpráv krajských úřadů Libereckého a Moravskoslezského kraje, ve kterých vznikla dvě první RCDV, lze dovozovat, ţe činnost center je velmi úspěšná a můţe slouţit jako příklad dobré praxe na regionální úrovni: zvyšují se počty kurzů a jejich účastníků, centra se podílejí na mnoha dalších projektech. Je zjevné, ţe déle fungující centra fungují lépe a s širším počtem aktivit neţ centra nově vzniklá. Indikátory úspěšnosti opatření (např. velký zájem, zvýšení zaměstnanosti, nízká mrtvá váha, atd.) Měřitelným indikátorem můţe být počet vytvořených RCDV, počet škol, které jsou součástí jednotlivých RCDV, počet poskytovaných kurzů dalšího vzdělávání, počet účastníků těchto kurzů, úspěšnost ukončení kurzů; event. počet škol, které poskytují kurzy dalšího vzdělávání. Do vytváření RCDV se do konce roku 2009 zapojilo 8 regionů a celkem 120 škol (z toho 13

14 66 nově v rámci projektu UNIV). Projekt UNIV 2 počítá se zapojením 25 škol z kaţdého kraje. Začlenění výstupů opatření do širší (národní, sektorové, regionální, místní) politiky Projekt UNIV zaměřený primárně na rozvoj uznávání výsledků dalšího vzdělávání vyuţil zkušeností z vytváření prvních RCDV. Ty budou dále rozvíjeny v navazujícím projektu UNIV 2, který by měl dát základ pro rozvoj RCDV ve všech krajích ČR. Záměr vytváření RCDV byl začleněn do Strategie celoţivotního učení v oblasti dalšího vzdělávání (viz dále) 5. Závěry: 6. Zdroje, legenda Nastaly nějaké komplikace? (Co nefungovalo a proč?) Jaké kroky byly uskutečněny (jsou plánovány) k jejich překonání? Přeměna škol na centra celoţivotního učení naráţela na negativní postoje škol a učitelů k zaměření se na další vzdělávání a jejich malou motivaci ke změně. Ochota a tedy i účast dospělých v dalším vzdělávání je v ČR na velmi nízké úrovni ve srovnání s EU. V ČR nejsou zavedeny nástroje, které by stimulovaly a v některých případech i umoţňovaly účast dospělých na vzdělávání. Lze předpokládat i určitou preferenci vzdělávacích agentur před školami u těch jedinců, kteří mají se školským prostředím spojeny negativní zkušenosti, resp. neúspěchy. Studie, které by potvrdily tento předpoklad, však nejsou k dispozici. Co zbývá dořešit v budoucnu? Ačkoli na základě opatření vzniklo několik příkladů dobré praxe spojování škol na regionální úrovni, přesto tento způsob rozšiřování aktivit stále není pravidelnou součástí fungování středních a vyšších odborných škol. Zároveň i účast populace na dalším vzdělávání se zvyšuje jen pomalu. Proto intenzivnější podpora této oblasti, ať uţ formou podpory síťování škol nebo prostřednictvím jiných programů bude i v budoucnu ţádoucí

15 b) Příklady iniciativ pro zvýšení účasti dospělých na odborném vzdělávání. 1. Název iniciativy / opatření Strategie celoţivotního učení oblast dalšího vzdělávání (2007) 2. Přehled iniciativy / opatření (d) Zdůvodnění Česká populace však v účasti na dalším vzdělávání poměrně výrazně zaostává za průměrem EU-27, obzvláště nízká je účast na dalším formálním vzdělávání. Rekvalifikacemi prochází jen asi 10% nezaměstnaných, coţ je výrazně méně neţ ve většině zemí EU. Podniky vzdělávají zaměstnance poměrně ve velkém rozsahu, ale většinu kurzů tvoří povinná školení a ke skutečnému rozvoji odborných znalostí tak dochází i v rámci podnikového vzdělávání v nedostatečné míře. Cíle (měřitelné) Cílem Strategie celoţivotního učení a jejího Implementačního plánu je v oblasti dalšího vzdělávání vytvořit koncepční řešení a podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání. V rámci Strategie bylo pro další vzdělávání definováno 7 opatření: Stimulovat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšíření účasti na dalším vzdělávání, provázat systémovou a programovou sloţku finanční podpory dalšího vzdělávání, zajistit uznávání různých vzdělávacích cest k získání kvalifikace, vytvořit podmínky pro sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce, (d) rozvinout nabídku dalšího vzdělávání podle potřeb klientů a zajistit dostupnost vzdělávacích příleţitostí, (e) zvýšit úroveň vzdělávání zaměstnanců podniků tak, aby se stalo účinným faktorem posilování konkurenceschopnosti podniků a profesní flexibility zaměstnanců, (f) zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání, (g) rozvinout informační a poradenský systém pro uţivatele dalšího vzdělávání. Cílové skupiny Cílovou skupinou je dospělá populace ČR potenciální účastníci dalšího vzdělávání, dále pak jejich zaměstnavatelé a sekundárně i poskytovatelé dalšího vzdělávání. Stav implementace včetně statistických dat, pokud jsou k dispozici (ve fázi plánování, pilotní projekt, celostátně zavedený a fungující program, atd.) Strategie celoţivotního učení byla schválena v roce V roce 2008 byl vytvořen a na počátku roku 2009 schválen vládou Implementační plán strategie CŢU, který rozvíjí jednotlivé okruhy do konkrétních opatření, definuje termíny splnění v rozmezí let , zpřesňuje gesce a definuje způsob a výši finančního zabezpečení jednotlivých oblastí. V průběhu roku 2009 jiţ započaly některé projekty, jejichţ prostřednictvím by měla být Strategie CŢU v oblasti dalšího vzdělávání naplňována. 3. Průběh a způsob zajištění iniciativy / opatření: Úroveň činnosti (národní, regionální, místní, nebo sektorová) Strategie celoţivotního učení a její Implementační plán jsou strategickými dokumenty na národní úrovni. Aktivity, které ze strategie vyplývají, však mohou být realizovány na různých regionálních, lokálních či sektorových úrovních. Jedná se o izolovanou iniciativu/opatření nebo o součást širšího politického přístupu (v oblasti vzdělávání/odborné přípravy/zaměstnanosti/sociálních věcí)? Oblast dalšího vzdělávání je součástí Strategie celoţivotního učení základního strategického dokumentu pro oblast vzdělávání. 15

16 Klíčoví aktéři (hlavní instituce, které se podílejí na přijetí a realizaci opatření) Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Kraje, Technologická agentura ČR, Český statistický úřad 4. Hodnocení: 5. Závěry: 6. Zdroje, legenda Hodnocení efektivity, účinnosti a dopadů (včetně závěrů evaluačních zpráv, pokud jsou k dispozici) Hodnocení postupu prací na naplňování Strategie CŢU jako celku je realizováno prostřednictvím Zpráv o plnění Implementačního plánu Strategie celoţivotního učení. Řada projektů je zatím pouze ve fázi jednání či schvalování příslušnými rezorty a dochází k časovým prodlevám oproti plánu. Kromě toho budou průběţně jednotlivými gestory monitorovány jednotlivé projekty, které strategii naplňují, ty jsou však zatím ve fázi příprav či počátku realizace. Indikátory úspěšnosti opatření (např. velký zájem, zvýšení zaměstnanosti, nízká mrtvá váha, atd.) Jedním z nejvýznamnějších ukazatelů úspěchu Strategie CŢU v oblasti dalšího vzdělávání, bude zvýšení účasti na dalším vzdělávání, dále pak sniţování strukturální nezaměstnanosti, zvyšování kvalifikační úrovně dospělé populace apod. Vývoj indikátorů pro oblast dalšího vzdělávání je jedním z úkolů, jeţ Strategie vytyčuje. V současné době jsou však opatření vycházející ze Strategie v příliš rané fázi na to, aby mohly být na základě indikátorů hodnoceny její výsledky. Začlenění výstupů opatření do širší (národní, sektorové, regionální, místní) politiky Jedná se o základní strategický materiál, který bude průběţně vyhodnocován a bude na něj navazováno při tvorbě politik v oblasti dalšího vzdělávání. Nastaly nějaké komplikace? (Co nefungovalo a proč?) Jaké kroky byly uskutečněny (jsou plánovány) k jejich překonání? Řada projektů, které mají naplňovat strategii CŢU, narazila na delší proces schvalování a dochází ke zpoţděním v realizaci. Vzhledem k omezené době, pro kterou je moţné čerpat finance z ESF, můţe zpoţdění projektů znamenat významné riziko, které by mohlo ohrozit naplňování cílů Strategie. Co zbývá dořešit v budoucnu? Naplňování Strategie CŢU je teprve v počátcích, neboť většina opatření je plánována na období let Je tedy třeba dále pokračovat v naplňování opatření, které Strategie vytyčuje, a snaţit se omezit nastávající zpoţdění. Protoţe velká část opatření definovaných v rámci Strategie počítá s financováním z ESF, bude dalším úkolem zajistit dlouhodobé pokračování aktivit i po skončení programového období

17 1. Název iniciativy / opatření ROZAM Vzdělávání pro malé a střední podniky ( ) 2. Přehled iniciativy / opatření (d) Zdůvodnění Další vzdělávání zaměstnanců je velmi důleţité pro sledování nových technologií a trendů v oboru, pro rozvoj a aktualizaci znalostí a dovedností zaměstnanců. Je významné také vzhledem k tomu, ţe příliv absolventů přicházejících na trh práce s čerstvými znalostmi bude slábnout. Rozsah dalšího odborného vzdělávání je výrazně menší u malých a středních podniků, jak vyplývá například s výsledků šetření CVTS. Cíle (měřitelné) Cílem projektu ROZAM je podpořit vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků, zpřehlednit přístup ke vzdělávací nabídce a podpořit vícezdrojový systém financování. Projekt nabízí podnikům moţnost získat poukázky, které z 50% hradí cenu vzdělávacích kurzů pro zaměstnance. Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců). Stav implementace včetně statistických dat, pokud jsou k dispozici (ve fázi plánování, pilotní projekt, celostátně zavedený a fungující program, atd.) Projekt ROZAM byl realizován jako pilotní. V letech proběhl ve třech krajích ČR. Navazuje na něj projekt s obdobným zaměřeními rámci operačního programu ESF Lidské zdroje a zaměstnanost. 3. Průběh a způsob zajištění iniciativy / opatření: 4. Hodnocení: Úroveň činnosti (národní, regionální, místní, nebo sektorová) Pilotní projekt probíhal ve třech regionech. Kraj definoval zaměření kurzů, které budou podporovány, s ohledem na regionální specifika trhu práce. Jedná se o izolovanou iniciativu/opatření nebo o součást širšího politického přístupu (v oblasti vzdělávání/odborné přípravy/zaměstnanosti/sociálních věcí)? Pilotní projekt byl realizován v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Podpora dalšího vzdělávání vychází ze Strategie celoţivotního učení a jejího Implementačního plánu v oblasti dalšího vzdělávání. Klíčoví aktéři (hlavní instituce, které se podílejí na přijetí a realizaci opatření) Ministerstvo práce a sociálních věcí Trexima, spol. s r.o. a Sodexho Pass ČR, s.r.o. Zlínský kraj, Ústecký kraj, kraj Vysočina Instituce nabízející další vzdělávání Malé a střední podniky ve vybraných krajích Hodnocení efektivity, účinnosti a dopadů (včetně závěrů evaluačních zpráv, pokud jsou k dispozici) Na závěrečné konferenci byl projekt ROZAM hodnocen jako úspěšný, není však k dispozici souhrnná hodnotící zpráva z projektu. Podniky oceňovaly v rámci projektu zejména malou administrativní zátěţ nutnou pro získání prostředků z ESF a kladně byla hodnocena také transparentnost poukázkové metody. Prostředky z projektu byly díky velkému zájmu vyčerpány jiţ před koncem plánovaného období. Podle tiskových zpráv se 17

18 do projektu celkem zapojilo asi 100 podniků a 560 zaměstnanců-účastníků kurzů. Indikátory úspěšnosti opatření (např. velký zájem, zvýšení zaměstnanosti, nízká mrtvá váha, atd.) Účast zaměstnaných osob na vzdělávání byla podle Výběrového šetření pracovních sil v roce 2008 vyšší neţ v roce 2007 v celé ČR. V krajích zapojených do projektu ROZAM byl tento nárůst nadprůměrný, i kdyţ nelze přesně usuzovat, zda se jedná o přímý dopad projektu. Začlenění výstupů opatření do širší (národní, sektorové, regionální, místní) politiky Bylo schváleno pokračování navazujících projektů pro další programové období v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Pokračování projektu je začleněno ve Strategii CŢU (viz výše). 5. Závěry: 6. Zdroje, legenda Nastaly nějaké komplikace? (Co nefungovalo a proč?) Jaké kroky byly uskutečněny (jsou plánovány) k jejich překonání? Největším rizikem, které projekt očekával, byl malý zájem podniků. Toto riziko však nakonec nebylo překáţkou realizace projektu a poukázková forma podpor se ukázala jako vhodná. Co zbývá dořešit v budoucnu? Projekt se setkal s poměrně velkou úspěšností, byl však zásadním způsobem postaven na finanční podpoře z ESF. Do budoucna zůstává významným úkolem nalézt cesty, jak malé a střední podniky dlouhodobě podporovat ve vzdělávání zaměstnanců i v období, kdy moţnosti financování z těchto zdrojů z ČR vymizí. c) Příklady iniciativ pro vyrovnání se s efekty mezinárodní migrace (imigrace, emigrace) v dalším odborném vzdělávání 1. Název iniciativy / opatření Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků (2003) 2. Přehled iniciativy / opatření Zdůvodnění Kvalifikovaní odborníci na českém trhu práce jiţ v současné době chybějí a předpokládá se, ţe situace se bude v budoucnu zhoršovat, zejména vlivem rychlého stárnutí populace. Pracovní mobilita domácí populace (regionální i profesní) je navíc zatím poměrně malá, a proto je vysoká poptávka po zahraničních pracovnících pro specifické profese. Projekt výběr kvalifikovaných pracovníků se snaţí na tuto situaci reagovat, a přilákat do země natrvalo kvalifikované zahraniční odborníky, či dosáhnout toho, aby zde zůstali ţít a pracovat cizinci, kteří v ČR získali vzdělání. 18

19 (d) Cíle (měřitelné) Projekt chce přispívat ke konceptu řízené imigrace do ČR. Jeho cílem je trvalá integrace kvalifikovaných zahraničních pracovníků do české společnosti. Proto projekt umoţňuje vybraným kvalifikovaným zahraničním pracovníkům získat povolení k trvalému pobytu v ČR ve výrazně kratší době, neţ je zákonná. Pro vysoce kvalifikované pracovníky zařazené do projektu po 1,5 roce pobytu a práce v ČR, pro ostatní kvalifikované pracovníky po 2,5 letech. Standardní doba pro získání trvalého pobytu v ČR je přitom 5 let. Účastníci projektu navíc získávají právo na ochrannou lhůtu v případě ztráty zaměstnání, během které mohou hledat další práci bez toho, ţe by přišli o povolení k pobytu. Cílové skupiny Projekt je určen pro kvalifikované zahraniční pracovníky z 51 vybraných třetích zemí. Pracovníci, kteří se chtějí do projektu hlásit, musejí mít ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (ISCED 3a) a alespoň půlroční praxi. Kromě nich mohou do projektu vstoupit pracovníci z jakékoli třetí země, kteří dokončili vysokoškolské nebo středoškolské vzdělávání s maturitou nebo výučním listem v České republice, a dále pak drţitelé zelených karet. Specifickou cílovou skupinou uvnitř projektu jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci pracovníci, kteří mají VŠ vzdělání, alespoň 1,5 roku praxe, pokud pracují v ČR na pozici odpovídající jejich kvalifikaci. Těm projekt nabízí ještě výhodnější podmínky. Stav implementace včetně statistických dat, pokud jsou k dispozici (ve fázi plánování, pilotní projekt, celostátně zavedený a fungující program, atd.) Pilotní fáze projektu zahájená v červenci 2003 skončila po plánovaném pětiletém období v roce V říjnu 2008 bylo schváleno pokračování projektu jiţ v nepilotní podobě. K bylo do projektu zahrnuto 1451 pracovníků, z toho 1165 pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Největší část z nich působila v IT oborech. 3. Průběh a způsob zajištění iniciativy / opatření: 4. Hodnocení: Úroveň činnosti (národní, regionální, místní, nebo sektorová) Projekt je v ČR realizován na národní úrovni. V současné době se do něj mohou hlásit občané 51 zemí. Jedná se o izolovanou iniciativu/opatření nebo o součást širšího politického přístupu (v oblasti vzdělávání/odborné přípravy/zaměstnanosti/sociálních věcí)? Projekt se snaţí naplňovat koncept řízené migrace. Vychází z mezirezortní Koncepce integrace cizinců schválené vládou. Klíčoví aktéři (hlavní instituce, které se podílejí na přijetí a realizaci opatření) Ministerstvo práce a sociálních věcí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) mise IOM v daných zemích Hodnocení efektivity, účinnosti a dopadů (včetně závěrů evaluačních zpráv, pokud jsou k dispozici) Projekt měl poměrně výraznou informační kampaň, coţ přispělo k jeho úspěšnosti. Postupně byl rozšiřován okruh zemí zahrnutých do projektu, coţ rovněţ svědčí o zájmu o něj. Závěrečná zpráva z pilotní fáze projektu hodnotí pozitivně především funkčnost projektu, rostoucí zájem o něj a potenciál dalšího růstu počtu zájemců, vysokou míru integrace úspěšných absolventů pilotního projektu do české společnosti a dobrou mediální kampaň i 19

20 zahraniční prestiţ projektu. Negativně je naopak hodnocen absolutní počet zájemců, který je niţší, neţ se na začátku projektu předpokládalo, sloţitost některých administrativních postupů při ověřování kvalifikací a dalších dokladů a při procesu zaměstnávání, slabou právní základnu projektu a neexistenci seznamu dlouhodobě nedostatkových profesí a predikce počtu absolventů jednotlivých oborů. Indikátory úspěšnosti opatření (např. velký zájem, zvýšení zaměstnanosti, nízká mrtvá váha, atd.) Cílem pilotní fáze projektu bylo především ověření procesu udělování povolení k pobytu ve zkráceném termínu. Za indikátor úspěchu je moţné povaţovat zahrnutí 1451 osob do projektu. Pozitivní je také to, ţe většina osob zahrnutých do projektu pracovala v nedostatkových profesích např. v IT a dalších technických oborech. Nedaří se však příliš lákat zdravotnický personál. Projekt však zatím nedosáhl takového rozsahu, aby bylo moţné hodnotit jeho vliv na zmírňování negativních dopadů demografického stárnutí na pracovní trh. Začlenění výstupů opatření do širší (národní, sektorové, regionální, místní) politiky Po ukončení pilotní fáze bylo rozhodnuto o dalším pokračování projektu, byl rozšířen počet zemí, jejichţ občané mohou do projektu vstupovat. Během pilotní fáze projektu přispíval projekt k průběţným úpravám imigrační legislativy např. k zavedení ochranné lhůty při ztrátě zaměstnání. 5. Závěry: 6. Zdroje, legenda Nastaly nějaké komplikace? (Co nefungovalo a proč?) Jaké kroky byly uskutečněny (jsou plánovány) k jejich překonání? Pilotní fáze projektu skončila v roce V té době ovšem český trh práce zasáhly dopady ekonomické krize, která způsobila narůstající nezaměstnanost a zastavila příliv zahraničních pracovníků do ČR. Ačkoli tedy došlo k rozšíření počtu zemí, nenastal během roku 2009 masívní příliv zájemců. Zatím tedy není moţné říci, ţe by projekt fakticky přispíval k řešení demografické situace v ČR. Pokud ekonomické zotavení po krizi opět pozvedne zájem cizinců o pobyt v ČR, lze předpokládat, ţe projekt nalezne další uplatnění. Co zbývá dořešit v budoucnu? Projekt během své pilotní fáze ověřil především procedurální aspekty. Významným úkolem pro další fáze projektu zůstává rozšíření počtu udělovaných pobytů, aby projekt skutečně mohl přispět ke kompenzaci problémů souvisejících s demografickým vývojem v ČR. Bude třeba také posílit právní základnu, na které projekt stojí, aby bylo moţné dosáhnout administrativních zjednodušení. Webové stránky projektu: IOM - 20

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání 2. odborná konference projektu KRUH Jihlava 15. 11. 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Renáta Halásková Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na strategii operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více