Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika"

Transkript

1 Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Národní konsorcium ReferNet Česká republika

2 Upozornění: Tato publikace je jednou ze série evropských zpráv o vývoji politiky odborného vzdělávání, které byly zpracovány v rámci sítě ReferNet, jejímž koordinátorem je Cedefop. ReferNet je evropská síť národních sítí, která Cedefopu poskytuje informace a analýzy národního odborného vzdělávání a rozšiřuje informace o evropském odborném vzdělávání a o práci Cedefopu mezi zainteresovanými aktéry v členských zemích EU, v Norsku a na Islandu. Zprávu vytvořil ReferNet České republiky jako příspěvek k čtvrté zprávě o politice, jejímž prostřednictvím Cedefop mapuje vývoj v oblasti odborného vzdělávání směrem k naplnění cílů Kodaňského procesu. Názory prezentované v této národní zprávě nemusí odpovídat názorům Cedefopu. Autoři Ing. Martin Bakule, Ph.D. PhDr. Maria Bezchlebová, NÚOV Ing. Jolana Blaţíčková, MBA, Trexima, s.r.o. Ing. Jiří Braňka, NVF Ing. Jaromír Coufalík, CSc. Ing. Věra Czesaná, CSc., NVF Mgr. Michala Čičváková, NÚOV Ing. Hana Čiháková, NÚOV RNDr. Zuzana Dvořáková, PhD., NÚOV Ing. Věra Havlíčková, NVF Ing. Lukáš Hula, NÚOV Ing. Zorka Husová, NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec, NÚOV Mgr. Martina Kaňáková, NÚOV Ing. Michal Karpíšek, SŠVS PhDr. Jana Kašparová, NÚOV PhDr. Olga Kofroňová, NVF Ing. Michal Lapáček, NVF Mgr. Dagmar Maňásková, NÚOV Ing. Zdeňka Matoušková, NVF RNDr. Jana Motyková, NÚOV PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. Mgr. Irena Palánová, NÚOV Ing. Miloš Rathouský, MŠMT PaedDr. Miroslava Salavcová, NÚOV Ing. Marta Salavová, NVF Mgr. Helena Slivková, NAEP Mario Stretti, NÚOV PhDr. Pavla Šafránková, NVF Mgr. Zdeňka Šímová, NVF Mgr. Leona Šteigrová, Ph.D., MŠMT Mgr. Markéta Tučková, NVF Mgr. Marek Velas, NÚOV Mgr. Richard Veleta, NÚOV Mgr. Hana Ţáčková, NVF Editor: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, Národní vzdělávací fond Opletalova 25 CZ Praha 1 Vypracování této zprávy bylo spolufinancováno Evropskou unií. Projekt inicioval a šablonu zprávy připravil Cedefop. ReferNet Česká republika, únor

3 OBSAH ÚVOD... 5 TÉMA 1:... 6 SOCIOEKONOMICKÉ VÝZVY PRO BUDOUCÍ VÝVOJ POLITIKY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Dopad globalizace na odborné vzdělávání Dopad technologického vývoje na odborné vzdělávání Dopad demografických změn a mezinárodní migrace na odborné vzdělávání Dopad rostoucího významu zelené ekonomiky na odborné vzdělávání Další výzvy pro odborné vzdělávání TÉMA 2: HOSPODÁŘSKÁ KRIZE POLITIKY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JAKOŢTO NÁSTROJE K JEJÍMU PŘEKONÁNÍ Iniciativy směřující k oživení TÉMA 3: EVROPSKÉ PRINCIPY A NÁSTROJE JEJICH VLIV A DŮSLEDKY Dopad evropských principů a nástrojů na národní politiku a praxi celoživotního vzdělávání a na rozvoj odborného vzdělávání Podpora geografické mobility žáků/učňů/studentů a učitelů/lektorů v odborném vzdělávání TÉMA 4: POSILOVÁNÍ VAZEB MEZI ODBORNÝM VZDĚLÁVÁNÍM A TRHEM PRÁCE Zjišťování a předvídání kvalifikačních potřeb Integrace kvalifikačních potřeb trhu práce do odborného vzdělávání Zapojování aktérů trhu práce do odborného vzdělávání Podpora vzdělávání na pracovišti TÉMA 5: ROVNÉ PŘÍLEŢITOSTI, SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A AKTIVNÍ OBČANSTVÍ Rovné příležitosti v odborném vzdělávání Podpora ohrožených skupin Aktivní občanství TÉMA 6: KVALITA, EXCELENCE A ATRAKTIVITA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Zvyšování kvality odborného vzdělávání

4 6.2 Podpora excelence v odborném vzdělávání Vyšší kvalifikace v odborném vzdělávání Zlepšování horizontální a vertikální propustnosti vzdělávacích systémů Učitelé a lektoři TÉMA 7: PODPORA KREATIVITY A INOVACÍ Kreativita, inovace a podnikatelství v odborném vzdělávání Zlepšování kvality výuky Instituce přátelské k inovacím Podpora partnerství TÉMA 8: FINANCOVÁNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Zlepšování efektivity, rovného přístupu a úrovně financování odborného vzdělávání Využití fondů Programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme) Využití ostatních fondů EU Zlepšování systému řízení odborného vzdělávání TÉMA 9: MODERNIZACE EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI KODAŇSKÉHO PROCESU A PRIORITY PRO PŘÍŠTÍ SPOLUPRÁCI Vliv evropské spolupráce v odborném vzdělávání na rozvoj národních politik Řízení a spolupráce různých aktérů Kodaňského procesu na evropské úrovni Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání se zeměmi mimo EU TÉMA 10: BIBLIOGRAFIE Zdroje, reference a webové stránky Seznam zkratek

5 ÚVOD Národní zpráva o politice odborného vzdělávání 2010 mapuje a hodnotí vývoj ve vzdělávací politice ČR v kontextu evropského Kodaňského procesu ( ). Vývoj je dokumentován konkrétními příklady projektů a opatření. Témata zprávy pokrývají celou oblast odborného vzdělávání v širokém kontextu řeší vazby odborného vzdělávání s trhem práce, problematiku rovných příleţitostí, dopady ekonomické krize na vzdělávání, zvyšování kvality a podporu inovací, rozvoj systémů financování a v neposlední řadě i vlivy globalizace, technologického rozvoje a ekologické politiky na odborné vzdělávání. Zpráva vznikla v rámci mezinárodního projektu ReferNet, který zaloţila a koordinuje agentura Evropské komise Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání). Obdobné zprávy ve stejné struktuře kapitol vznikly ve všech zemích EU a slouţily Cedefopu jako podklady pro vytvoření celoevropské zprávy hodnotící pokrok dosaţený v rámci Kodaňského procesu. Tato celoevropská zpráva byla předloţena na jednání ministrů školství v Bruggách pod názvem A bridge to the future: European policy for vocational education and training a slouţila jako hlavní materiál pro stanovení strategie evropské vzdělávací politiky v oblasti odborného vzdělávání do budoucna. Zprávy o politice odborného vzdělávání jsou zpracovávány jednotlivými zeměmi periodicky v intervalu dvou let. První zpráva vznikla v roce 2008 a mapovala kratší období 6ti let. Souhrnným materiálem, který byl vytvořen na základě zpráv všech zemí EU, byla publikace Continuity, consolidation and change: Towards a European era of vocational education and training (Kontinuita, konsolidace a změna: Směrem k evropské éře odborného vzdělávání a profesní přípravy). Tato publikace se rovněţ stala důleţitým podkladem pro Evropskou komisi. Zpráva z roku 2010 je druhou v pořadí a s obdobnými se počítá i v příštím období práce sítě ReferNet. 5

6 TÉMA 1: SOCIOEKONOMICKÉ VÝZVY PRO BUDOUCÍ VÝVOJ POLITIKY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1.1 Dopad globalizace na odborné vzdělávání V důsledku globalizace se do značné míry mění i poţadavky na znalosti a dovednosti lidských zdrojů a tím i poţadavky na obsah vzdělávacích programů poskytovaných počátečním i dalším vzděláváním. Rozhodující dopady globalizace na odborné vzdělávání lze shrnout do následujících bodů: a) Potřeba rozvíjet znalost cizích jazyků jako důsledek rostoucího propojení české a světové ekonomiky (turistický ruch, import a export, investice zahraničních podniků v ČR, investice českých podniků v zahraničí), b) Potřeba rozvíjet znalosti kultur, zvyků a sociálních vazeb v jiných zemích a společenstvích (ze stejných důvodů jako v bodě b), c) Potřeba předvídat významné změny a trendy globální ekonomiky, mající vliv na ekonomiku a trh práce v ČR, d) Potřeba zvyšovat znalosti a dovednosti lidských zdrojů jako reakce na zrychlující se technologický rozvoj, způsobený rychlejší výměnou informací a know-how v globalizovaném světě. e) Potřeba zvyšovat zapojení českých pracovníků do mezinárodních projektů a získat v oblasti rozvoje lidských zdrojů pokročilé know-how, Opatření vztahující se k bodu e) je uvedeno níţe v této kapitole. Opatření reagující na potřeby b) e) jsou obsaţeny v dalších částech této zprávy. 1. Název iniciativy / opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce 2. Přehled iniciativy / opatření Zdůvodnění Globálním cílem prioritní osy je zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. To přispěje k zavedení inovativních přístupů, rozšíření dobrých zkušeností a kvalitnějších návrhů politik zaměřených zejména na trh práce. Cíle (měřitelné) Specifickými cíli tohoto opatření jsou: Zvýšení efektivnosti strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti; Rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Cílové skupiny Cílovými skupinami jsou instituce odpovědné za příslušné politiky a dále instituce podílející se na implementaci OP LZZ a jejich zaměstnanci. Dalšími cílovými skupinami jsou ústřední orgány státní správy, úřady práce, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, NNO, sociální partneři, výzkumné a vzdělávací instituce a místní partnerství. 6

7 (d) Stav implementace včetně statistických dat, pokud jsou k dispozici (ve fázi plánování, pilotní projekt, celostátně zavedený a fungující program, atd.) K byly vypsány dvě výzvy k předkládání grantových projektů. Podporu získalo 36 projektů a výše celkové podpory dosáhla přes 183 miliónů CZK, coţ je méně neţ 20 % celkových prostředků, alokovaných pro tuto prioritní osu. 3. Průběh a způsob zajištění iniciativy / opatření: 4. Hodnocení: 5. Závěry: Úroveň činnosti (národní, regionální, místní, nebo sektorová) Opatření je řízeno z národní úrovně, jeho realizace probíhá na národní, regionální i lokální úrovni. Jedná se o izolovanou iniciativu/opatření nebo o součást širšího politického přístupu (v oblasti vzdělávání/odborné přípravy/zaměstnanosti/sociálních věcí)? Opatření je součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehoţ globálním cílem je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Klíčoví aktéři (hlavní instituce, které se podílejí na přijetí a realizaci opatření) Řídícím orgánem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hodnocení efektivity, účinnosti a dopadů (včetně závěrů evaluačních zpráv, pokud jsou k dispozici) Za hodnocení je odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro potřeby hodnotícího procesu je sestaven výčet evaluačních aktivit výsledky jednotlivých hodnocení budou veřejně přístupné tak, aby byla zabezpečena transparentnost realizace programu a přenos získaných zkušeností. V současné době dosud není průběţné hodnocení prioritní osy k dispozici. Indikátory úspěšnosti opatření (např. velký zájem, zvýšení zaměstnanosti, nízká mrtvá váha, atd.) Měřitelné indikátory této výzvy jsou počet podpořených projektů, osob a organizací, počet vytvořených partnerství a produktů, počet proškolených osob, udrţitelnost vytvořených partnerství a zvýšení efektivity strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Začlenění výstupů opatření do širší (národní, sektorové, regionální, místní) politiky Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost byl vypracován zejména ve vazbě na Národní strategický referenční rámec České republiky, který vymezuje priority České republiky pro podporu ze strukturálních fondů a Kohezního fondu v období , na Národní program reforem a Strategii hospodářského růstu. Nastaly nějaké komplikace? (Co nefungovalo a proč?) Jaké kroky byly uskutečněny (jsou plánovány) k jejich překonání? Co zbývá dořešit v budoucnu? Vzhledem k tomu, ţe tato prioritní osa Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost je realizována poměrně krátce (rozhodnutí o prvních podpořených projektech je z března 2009), dosud nelze hodnotit. 7

8 6. Zdroje, legenda 1.2 Dopad technologického vývoje na odborné vzdělávání Rapidní technologický rozvoj se promítá do vzdělávání dvěma hlavními způsoby: a) mění se poţadavky na znalosti a dovednosti absolventů vzdělávání, včetně nově vznikajících kvalifikací; b) mění se podoba vzdělávacího procesu, a to zejména vlivem vyuţívání informačních a komunikačních technologií. Způsob ad a) je podrobně popsán v kap. 4.2, způsobu ad b) se budeme věnovat v této části textu. Podpora rozvoje ICT ve vzdělávání je průřezově obsaţena v hlavních strategických dokumentech české vzdělávací politiky (Bílá kniha r. 2001, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy 2002, aktualizace v r. 2005, 2007). V letech byla realizována tzv. Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ), která měla směřovat k postupnému zajištění a zvyšování informační gramotnosti na školách a role ICT ve vzdělávání. Pokrývala celý vzdělávací proces včetně počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Zaměřovala se zejména na: zajištění potřebné ICT infrastruktury (počítače, kvalitní připojení k internetu apod.) zvyšování informační gramotnosti pedagogů pomocí kurzů zvýšení dostupnosti výukového softwaru prostřednictvím podpory rozvojových projektů škol. SIPVZ byla kritizována pro nízkou transparentnost při vybavování škol ICT infrastrukturou. České školství však přesto nastoupilo díky této iniciativě trend přibliţování se vyspělým evropským státům v uţívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. V následujícím období ( ) role státu jako realizátora politických cílů v této oblasti ustupuje. Výrazné rozšíření ICT ve vzdělávání bylo umoţněno zlepšením dostupnosti, výkonu a sniţováním cen ICT vybavení a sluţeb. Nicméně míra a úroveň jejich vyuţívání ţáky a studenty ve volném čase značně převyšuje moţnosti, které jim poskytují v rámci vyučování školy, a tento rozdíl se stále zvyšuje. Příčinou je jednak nedostatek prostředků škol, které od ukončení SIPVZ nedostávají systémovou finanční podporu pro pořizování infrastruktury a připojení k internetu, a jednak nízké sebevědomí pedagogů. Většina z nich sice absolvovala základní kurzy v rámci SIPVZ, ale od jejího ukončení dovednosti učitelů rychle zastarávají. Udrţení a aktualizace je závislá hlavně na individuální aktivitě jednotlivých škol. Realizuje se sice mnoţství projektů zaměřených na podporu učitelů v oblasti ICT (např. financovaných z ESF), nicméně systémový přístup spojený s metodickou podporou pro jednotlivé disciplíny chybí. Problémem je také stále více se rozevírající tzv. digitální propast mezi různými sociálními skupinami ţáků. Tyto problémy se snaţí řešit Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období a její akční plán Škola pro 21. století (Škola 21 ), přijaté v roce 2008, které navázaly na starší strategické dokumenty. Obecně formulované dlouhodobé cíle jsou obdobné jako ve starších strategických dokumentech (zajištění informační gramotnosti všech občanů, dostupnost ICT vč. výukových programů, vzdělávání 8

9 pedagogů apod.). Plán Škola 21 rozpracovává tyto cíle podle současných aktuálních potřeb, jeţ jsou shrnuty do čtyř hlavních okruhů: (i) systémové řešení v oblasti tvorby, sdílení a zpřístupňování digitálního obsahu; (ii) rozšíření výukového prostředí o vyuţití online sluţeb a sociálních sítí; (iii) podpora všem školám prostřednictvím regionálních Školících center; (iv) zpětná vazba pomáhající růstu školy (monitorování a hodnocení). Ke globálním cílům zmiňované politiky patří informační gramotnost celé populace, avšak konkrétní opatření jsou cílena zejména na oblast počátečního vzdělávání do stupně ISCED 5B. Od roku 2008 se také snaţí tuto problematiku řešit jednotlivé kraje v rámci svých projektových záměrů, k čemuţ vyuţívají zejména podporu ESF prostřednictvím OP VK. Na vysokých školách je vyuţívání ICT podporováno prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol a/nebo prostřednictvím rozvojových programů MŠMT. Pro kaţdý z těchto mechanismů jsou kaţdoročně vyhlašovány prioritní osy, jejichţ pravidelnou součástí je i podpora zavádění a rozvoje ICT a inovace technologického vybavení. Oblastí, ve které došlo v posledním desetiletí k velkému rozvoji, je distančního vzdělávání vyuţívající ICT. Podrobně o této oblasti pojednává kapitola 7.3. V oblasti dalšího vzdělávání neexistoval do roku 2007 jednotný centrální koncepční přístup. Různé strategické dokumenty však dílčím způsobem řešily nutnost podpory pro zvyšování ICT gramotnosti celé populace. Jde např. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta v gesci Ministerstva kultury, která obsahuje bod týkající se rozšíření moţností veřejného vyuţití internetu, tzv. Program Veřejné informační sluţby knihoven (VISK). Jeho základním cílem je inovace veřejných informačních sluţeb knihoven na bázi informačních a komunikačních technologií, včetně poskytnutí veřejně přístupných míst s kvalifikovanou obsluhou a vybavených ICT, která garantují rovné podmínky přístupu k informačním zdrojům a sítím pro všechny skupiny občanů. Programem cíleně zaměřeným na zvyšování počítačové gramotnosti dospělých, zejména na zprostředkování moţnosti získat základní dovednosti osobám dosud bez přístupu k ICT (tj. zejména starším osobám a slabším sociálním vrstvám) byl Národní program počítačové gramotnosti (NPPG). NPPG byl zaloţen na praktických dvouhodinových cenově dostupných kurzech, během kterých účastníci postupně zvládnou v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, připojení k internetu, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou poštou. Bliţší informace viz příklad. 1. Název iniciativy / opatření Národní program počítačové gramotnosti ( ) 2. Přehled iniciativy / opatření Zdůvodnění Rychlé a masivní rozšíření ICT vede k tomu, ţe osoby, které nejsou zvyklé ICT pouţívat (zejm. starší generace a nízkokvalifikovaní), mají horší pozici na trhu práce. S pronikáním ICT do všech oblastí ţivota se zhoršují i jejich moţnosti zapojení do občanského běţného ţivota a hrozí jim sociální vyloučení. Toto byly důvody, které vedly Ministerstvo informatiky k zahájení Národního programu počítačové gramotnosti. Cíle (měřitelné) Cílem programu bylo poskytnout příleţitost široké veřejnosti k získání základních počítačových a internetových dovedností a pomoci překonat obavy z nových technologií. Jádro programu tvořily praktické dvouhodinové kurzy, během kterých se účastníci postupně naučili pouţívat počítač, připojit se na internet, vyhledávat informace a pracovat s elektronickou poštou. 9

10 (d) Cílové skupiny Primární cílovou skupinou byla široká veřejnost, zvláštní důraz byl kladen na starší lidi, kteří se nesetkali během školního vzdělávání s IT a i během profesního ţivota měli omezenou moţnost s nimi pracovat. Nízká cena kurzů (100 Kč) také odstranila finanční bariéru pro nízkopříjmové skupiny. Byly realizovány i speciální programy pro znevýhodněné osoby. Stav implementace včetně statistických dat, pokud jsou k dispozici (ve fázi plánování, pilotní projekt, celostátně zavedený a fungující program, atd.) Projekt byl ukončen v r Průběh a způsob zajištění iniciativy / opatření: 4. Hodnocení: Úroveň činnosti (národní, regionální, místní, nebo sektorová) Národní, regionální, místní (města a obce) Jedná se o izolovanou iniciativu/opatření nebo o součást širšího politického přístupu (v oblasti vzdělávání/odborné přípravy/zaměstnanosti/sociálních věcí)? Jedná se spíše o izolovaný ucelený program, jehoţ cíle jsou v souladu s prioritami národní politiky týkajícími se podpory vyuţívání ICT a prevence informační nerovnosti ( digital divide ). Klíčoví aktéři (hlavní instituce, které se podílejí na přijetí a realizaci opatření) Ministerstvo informatiky (zrušeno v r. 2007), vybraní poskytovatelé kurzů (soukromé firmy, školy). Hodnocení efektivity, účinnosti a dopadů (včetně závěrů evaluačních zpráv, pokud jsou k dispozici) Projekt byl Ministerstvem informatiky hodnocen jako velice úspěšný. Partnerství vzdělávacích center podporujících počítačovou gramotnost se školami a veřejnými knihovnami se ukázalo jako velmi efektivní. Školy uvítaly příleţitost vyzkoušet si poskytování kurzů celoţivotního vzdělávání a navázat kontakt s rodiči či prarodičky svých ţáků. Veřejné knihovny mohly díky pořádání počítačových kurzů přilákat nové zájemce o své sluţby. Indikátory úspěšnosti opatření (např. velký zájem, zvýšení zaměstnanosti, nízká mrtvá váha, atd.) Indikátorem úspěšnosti je zejména počet osob, které absolvovaly kurz, a podíl těch skupin obyvatel, které jsou nejvíce ohroţeny sociálním vyloučením na základě obtíţného přístupu k ICT. Programu se zúčastnilo celkem osob. Většina absolvovala dva vzdělávací kurzy. 45,23 % účastníků bylo starších neţ 51 let a 24,38% patřilo do věkové skupiny let. Začlenění výstupů opatření do širší (národní, sektorové, regionální, místní) politiky Program byl bohuţel na celostátní úrovni ukončen bez přímých navazujících opatření. Forma kurzů se velmi osvědčila a předpokládá se, ţe podobné iniciativy budou podporovány v rámci operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období

11 5. Závěry: 6. Zdroje, legenda Nastaly nějaké komplikace? (Co nefungovalo a proč?) Jaké kroky byly uskutečněny (jsou plánovány) k jejich překonání? Během prvních let projektu se objevily pokusy čerpat opakovaně podporu za téhoţ účastníka a také se stávalo, ţe se lidé účastnili kurzů vícekrát. Aby se tomu zabránilo, bylo kontrolováno čerpání fondů (příspěvků na jednotlivé kurzy) prostřednictvím centrální správy elektronických záznamů, kterou mohli vyuţívat jednotliví vzdělavatelé k uloţení záznamů o účastnících. Co zbývá dořešit v budoucnu? Vzhledem ke zrušení programu nyní chybí plošné opatření, které by jednoduchou formou zpřístupňovalo daným cílovým skupinám moţnost základního ICT vzdělávání. U projektů, které budou podporovány v rámci operačního programu, bude hlavním problémem jejich udrţitelnost po skončení spolufinancování z ESF. Vzhledem k tomu, ţe absolvování základních kurzů motivovalo mnohé účastníky k zájmu o další prohloubení znalostí, bylo by v budoucnu přínosné připravit pokročilejší e-learningové kurzy jako pokračování po základních kurzech Dopad demografických změn a mezinárodní migrace na odborné vzdělávání Stárnutí populace a sniţující se počet osob v mladém věku je problémem v celé Evropě. Česká republika je na tom z hlediska demografického stárnutí ještě hůře neţ EU-27 jako celek. Populace ve věku let poklesne podle projekce EUROSTATu 1 do roku 2050 v EU-27 o 12 %, v ČR o 24 %, pokud je uvaţována migrace. V hypotetickém případě nulové migrace by populace ČR v produktivním věku klesla o 37 % a v EU-27 o 27 %. Dlouhodobě budou tedy počty mladých lidí vstupujících do počátečního odborného vzdělávání klesat. Ve střednědobém horizontu se však český vzdělávací systém bude muset vyrovnat s jejich přechodným nárůstem. Podle střední varianty demografické projekce ČSÚ 2 do roku 2065 budou počty obyvatel ve věku let klesat aţ do roku 2016, ve věku let pak aţ do roku Poté nastane zhruba desetiletý vzestup populace v těchto věkových skupinách způsobený nedávným dočasným vzrůstem porodnosti. Po tomto desetiletém období však opět začnou počty mladých lidí klesat. Tato demografická situace klade značné nároky na vzdělávací systém. Počet osob vstupujících do vzdělávání bude kolísat a není moţné krátkozrace sniţovat kapacity vzdělávacích institucí, které by v horizontu dalších několika let musely být opět navyšovány. Měnící se poptávku po kvalifikacích, kterou v budoucnu nebudou schopni plně uspokojit absolventi počátečního vzdělávání, budou muset začít naplňovat dospělí prostřednictvím rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Tomu se musí začít přizpůsobovat i celý systém odborného vzdělávání. 1 EUROSTAT: Population and social conditions, EUROPOP 2008, (online databáze), ČSÚ. Projekce obyvatelstva do roku 2065, střední varianta. Praha, ČSÚ 2009, 11

12 K řešení demografické situace a jejích negativních důsledků pro trh práce můţe přispět imigrace. Česká republika vykazuje dlouhodobě kladné migrační saldo, počet cizinců pobývajících v České republice tedy stále roste. Trend růstu se výrazně zrychlil po vstupu ČR do Evropské unie v roce Mezi lety 2003 a 2008 vzrostl počet cizinců pobývajících v ČR téměř o 80 % 3. Hlavním důvodem imigrace do ČR je snaha získat uplatnění na zdejším pracovním trhu. Studium není v České republice příliš významným faktorem přitahujícím migraci. Jedním z důvodů můţe být jazyková bariéra a stále ještě malá kapacita studijních programů realizovaných ve světových jazycích. Většina cizinců přichází do ČR v produktivním věku a většinou po ukončení počátečního vzdělávání. Většina pracovní migrace přicházející do České republiky je však krátkodobá a velmi rychle reaguje na měnící se podmínky trhu práce. Aby mohla přispívat k dlouhodobému a účinnému řešení demografické situace v ČR, je třeba usilovat o trvalou imigraci cizinců do České republiky a jejich integraci mezi domácí populaci. Systém odborného vzdělávání se proto musí začít přizpůsobovat tak, aby byl otevřen i přicházejícím cizincům pro další vzdělávání i jejich dětem pro počáteční odborné vzdělávání. a) Příklad iniciativy odpovídající na efekty sniţování počtu studentů v odborném vzdělávání 1. Název iniciativy / opatření Podpora rozvoje kapacit škol pro vzdělávání dospělých ( ) a pro uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (2005 -) 2. Přehled iniciativy / opatření Zdůvodnění Demografický vývoj způsobuje postupné sniţování počtu středoškolských studentů a tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Zároveň se mění nároky na znalosti a dovednosti pracovní síly a zvyšuje se tak nutnost dalšího vzdělávání, ale i potřeba uznávat výsledky neformálního vzdělávání a informálního učení. Reakcí na tyto skutečnosti je snaha vyuţít uvolňovanou kapacitu středních škol pro další vzdělávání dospělých, ale i pro uznávání znalostí a dovedností nabytých mimo formální vzdělávání. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy z roku 2002 stanovil jako jednu z priorit vytváření regionálních center dalšího vzdělávání. Regionální centra dalšího vzdělávání (dále RCDV) jsou vytvářena propojením několika škol počátečního vzdělávání, které mají různé odborné zaměření a popř. poskytují i různé stupně vzdělání (GYM, SOŠ, SOU, VOŠ ) a které jsou schopné vzájemně koordinovat vzdělávací nabídku (tzv. místní centra dalšího vzdělávání). Předpokládá se rovněţ efektivní zapojení nestátních subjektů včetně zaměstnavatelské sféry. Cíle (měřitelné) Cílem vytváření RCDV je podpořit vyuţívání volné kapacity škol k poskytování dalšího vzdělávání a tím přispět k rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání. Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou zájemci o další odborné vzdělávání, především dospělá populace v daném regionu. Opatření není specificky zaměřeno na určité sektory či vzdělanostní 3 Ţáčková, H.: Flexibilita trhu práce Zahraniční zaměstnanost. In Konkurenceschopnost České republiky ISBN (v tisku) 12

13 (d) skupiny, nicméně se předpokládá, ţe projekty RCDV budou reagovat na specifickou situaci v daných regionech. Stav implementace včetně statistických dat, pokud jsou k dispozici (ve fázi plánování, pilotní projekt, celostátně zavedený a fungující program, atd.) V letech byla zaloţena první dvě RCDV na základě individuálních projektů. V jednom případě na základě iniciativy kraje, ve druhém jako samostatná iniciativa škol. V současné době se jedná jiţ o samostatné právní subjekty, které zajišťují pravidelnou výuku a podílejí se na dalších projektech v oblasti celoţivotního vzdělávání. Od roku 2005 do roku 2008 byla další RCDV vytvořena v rámci systémového projektu UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací sluţby dospělým) v 7 krajích. Od roku 2009 běţí navazující projekt UNIV 2, jehoţ záměrem je vytvořit RCDV v kaţdém ze 14 regionů ČR. (Více informací - viz kapitola 7.4). 3. Průběh a způsob zajištění iniciativy / opatření: 4. Hodnocení: Úroveň činnosti (národní, regionální, místní, nebo sektorová) Opatření RCDV je koncipováno na celostátní úrovni, ze které je také poskytována koncepční a metodická podpora. Vlastní realizace probíhá na regionální úrovni a v jednotlivých krajích se liší. Projekt většinou probíhá za podpory příslušného krajského úřadu. Jedná se o izolovanou iniciativu/opatření nebo o součást širšího politického přístupu (v oblasti vzdělávání/odborné přípravy/zaměstnanosti/sociálních věcí)? Opatření je součástí širší strategie. Je propojeno s politickými přístupy, které se snaţí řešit dopady demografického vývoje pomocí optimalizace školské soustavy a zároveň podporují rozvoj dalšího vzdělávání, zejména poskytování dalšího vzdělávání středními a vyššími odbornými školami. Klíčoví aktéři (hlavní instituce, které se podílejí na přijetí a realizaci opatření) Na celostátní úrovni: MŠMT (koncepční vedení), NÚOV (metodická spolupráce); Na regionální úrovni: krajské úřady (předkládání a realizace projektů dle specifických regionálních potřeb); školy SOU, SOŠ a VOŠ, příp. další poskytovatelé vzdělávání. Hodnocení efektivity, účinnosti a dopadů (včetně závěrů evaluačních zpráv, pokud jsou k dispozici) Evaluační studie specificky zaměřené na rozvoj regionálních center nejsou k dispozici. Činnost RCDV je monitorována, případně i hodnocena krajskými úřady. Projekt UNIV je monitorován MŠMT. Na základě výročních zpráv krajských úřadů Libereckého a Moravskoslezského kraje, ve kterých vznikla dvě první RCDV, lze dovozovat, ţe činnost center je velmi úspěšná a můţe slouţit jako příklad dobré praxe na regionální úrovni: zvyšují se počty kurzů a jejich účastníků, centra se podílejí na mnoha dalších projektech. Je zjevné, ţe déle fungující centra fungují lépe a s širším počtem aktivit neţ centra nově vzniklá. Indikátory úspěšnosti opatření (např. velký zájem, zvýšení zaměstnanosti, nízká mrtvá váha, atd.) Měřitelným indikátorem můţe být počet vytvořených RCDV, počet škol, které jsou součástí jednotlivých RCDV, počet poskytovaných kurzů dalšího vzdělávání, počet účastníků těchto kurzů, úspěšnost ukončení kurzů; event. počet škol, které poskytují kurzy dalšího vzdělávání. Do vytváření RCDV se do konce roku 2009 zapojilo 8 regionů a celkem 120 škol (z toho 13

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011. Zveřejněno na WWW.kraj-jihocesky.cz, sekce

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009 Vyplněné Národní zprávy a Národní strategie o sociální dimenzi zaslat v anglické verzi na adresu Boloňského sekretariátu nejpozději do 1.11.2008 Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Více