JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D."

Transkript

1 Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení Znatelná inspirace obchodním zákoníkem Inspirace zahraničními úpravami Změna nefungujících institutů Vysoká míra smluvní volnosti Specifické mechanismy ochrany slabší strany Řada neurčitých pojmů Část IV relativní majetková práva Hlava I Všeobecná ustanovení o závazcích Hlava II Závazky z právního jednání Hlava III Závazky z deliktů Hlava IV Závazky z jiných právních důvodů 1) Vznik závazků a jejich obsah 2) Smlouva 3) Obsah závazků 4) Ustanovení o závazcích uzavíraných se spotřebitelem 5) Společné dluhy a pohledávky 6) Změny závazků 7) Zánik závazků 8) Zajištění a utvrzení dluhů 1

2 Jaké netradiční termíny si z oblasti závazků vybavíte? Dluh x pohledávka Smlouva x dohoda Zajištění x utvrzení Základní princip pro závazky? 3028 odst. 3 Neretroaktivita Možnost volby NOZ pro staré závazky 3073 a násl. Zajištění závazků I věcná zajišťovací se posuzují do zániku podle dosavadních Možnost volby NOZ Nájem Nepravá retroaktivita Neplatí pro nájem movité věci ani pacht Účty Nepravá retroaktivita Cestovní smlouva Náhrada škody vzniklá porušením povinnosti stanovené právními předpisy 2

3 Jak vznikají závazky? Ze smlouvy Z protiprávního činu Z jiné skutečnosti Vysoká míra autonomie vůle Svobodně sjednat smlouvu Svobodně sjednat obsah smlouvy Může vzniknout smlouva bez podstatné náležitosti? 1726 Přihlédnutí k následnému chování Rozumně předpokládat Na jakém principu funguje předsmluvní odpovědnost? K čemu je to dobré? 3

4 Svobodně jednat o smlouvě Bez tlaku na její uzavření Strany vyjadřují zájem na uzavření smlouvy Svoboda uzavřít nebo neuzavřít smlouvu Zákaz nepoctivého jednání ( 6 odst. 1) Nepoctivé jednání Jednání bez úmyslu uzavřít smlouvu Ukončit bezdůvodně jednání Jiné nepoctivé jednání Následky nepoctivého jednání Nahradit škodu v rozsahu ztráty z neuzavřeného obchodu 1730 povinnost zabránit zneužití či prozrazení důvěrných informací Porušení povinnost vydání získaného obohacení Návrh na uzavření smlouvy = nabídka Nabídka a přijetí nabídky Ujednání o jiném postupu ( 1770) Dražba Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku Veřejná nabídka Smlouva o smlouvě budoucí Jak lze chápat vystavení zboží s cenovkou? Jak lze chápat reklamu na zboží? 1732 Vystavení zboží za určenou cenu Nabídka s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit 1733 Projev vůle nevyhovuje 1732 Reklama na zboží, pokud z toho jasně neplyne něco jiného Výzva k podání nabídky 4

5 Došlo k přijetí nabídky, pokud jsem přijala nabídku s drobnou změnou? 1740 odst. 3 Odpověď na nabídku obsahující nepodstatné změny je přijetím nabídky, pokud to navrhovatel neodmítne Vídeňská úmluva obdobně, ale vymezuje podstatné změny 1744 Vídeňská úmluva faktická akceptace Na jakém pravidle je postaveno přijetí nabídky v NOZ v případě přiložení obchodních podmínek oběma stranami k ofertě i akceptaci? Knock outrule odst. 2 Nabídka i přijetí obsahují odporující si OP Smlouva uzavřena v neodporujícím si rozsahu I pokud to OP vylučují Ledaže to strany samy vyloučí po přijetí projevu vůle Obchodní podmínky ( 1751) Individuální ujednání ve smlouvě mají přednost před OP Je možné jednostranné měnit obchodní podmínky? Pokud ano, co je třeba dodržet? Jednostranné změny obchodních podmínek 1752 Přiměřený rozsah Ujednat, jak bude změna oznámena Právo změnu odmítnout a závazek vypovědět v době dostatečné k obstarání obdobných plnění Pouze předpokládatelné změny 5

6 1753 Ustanovení OP, které strana nemohla rozumně očekávat, je třeba výslovně schválit. Co když se písemné potvrzení ústní smlouvy odchyluje od toho, co bylo dojednáno? 1757 písemné potvrzení smlouvy Platné, pokud nepodstatné odchylky od skutečně sjednaného obsahu smlouvy rozumný podnikatel by je ještě schválil druhá strana je neodmítne Co je to hardshipdoložka? Změna okolností smlouvy Obtížnější plnění pro změnu okolností Nové jednání o smlouvě Skutečnost nemohla ovlivnit, nastala po uzavření smlouvy Může rozhodnout soud Lze uzavřít smlouvu k tíži třetí strany? 6

7 Někdo se zaváže, že se přimluví, aby třetí strana plnila pouze přímluva Někdo se zaváže, že třetí osoba splní, pak při nesplnění hradí škodu Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 1772 a násl. Jako obchodní veřejná soutěž podle obch. zák. Veřejná nabídka Pokud navrhovatel neoznámí výsledek, je vázán všemi přijetími veřejné nabídky Je ji nutné uzavírat písemně? Postačuje sjednání smlouvy obecně Nejsou nutné podstatné náležitosti Nesjednají, pak určí soud nebo stanovená osoba Není vyžadována písemná forma Co se stane, když věřitel bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu? Ztráta práva na další úroky ( 1805 odst. 2) 7

8 Lze platně sjednat úroky z úroků? Ano Jaký je rozdíl mezi zálohou a závdavkem? Záloha co jedna strana dala druhé před uzavřením smlouvy Závdavek Poskytnutí jistoty, že dluh bude splněn Kdo dal závdavek, může požadovat vydání dvojnásobku nebo splnění dluhu nebo náhradu škody Funkce důkazní, penální, zajišťovací Co říká mušketýrské pravidlo? Nedělitelné plnění Dělitelné plnění Každý svůj díl, pokud smlouva, zákon nebo soud nestanoví jinak Společně a nerozdílně Tři mušketýři jeden za všechny a všichni za jednoho 8

9 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka Změna v osobě věřitele Postoupení pohledávky Postoupení souboru pohledávek Změna v osobě dlužníka Převzetí dluhu Přistoupení k dluhu Převzetí majetku Postoupení smlouvy Změny v obsahu závazků Novace Narovnání Je rozdíl mezi rozsahem zákazů postoupení pohledávky v OZ a NOZ? Zúžení dosavadních zákazů postoupení OZ -nelze postoupit pohledávku, která nemůže být zatížena výkonem rozhodnutí Postoupení souboru pohledávek Novinka Tzv. globální cesse Např. hromadné postoupení pohledávek z provozu podniku Soubor musí být dostatečně určen Co je podstatné při převzetí majetku? Zcizitel převádí a nabyvatel získává Ochrana věřitele Nabyvatel a zcizitel jsou společně a nerozdílně zavázáni věřiteli Nabyvatel neplní více než hodnotu majetku, kterou takto nabyl Omezení neplatí pro nabyvatele jako osobu blízkou Neplatí při přeměně právnické osoby, při zcizení závodu nebo jeho pobočky 9

10 Jaký je rozdíl mezi postoupením smlouvy a postoupením pohledávky? Postoupení pohledávky převod práva na plnění Postoupení smlouvy převod veškerých práva a povinností ze smlouvy na jinou osobu Povaha smlouvy to nesmí vylučovat Pokud s tím druhá strana souhlasí Pokud ještě nebylo plněno Účinky od souhlasu druhé strany nebo notifikace postoupení při předchozím souhlasu Písemná forma písemný nebo promlčený Novace Kumulativní nebo privativní Narovnání Odstranění spornosti práv mezi stranami Ochrana dobré víry Splnění Poukázka Kvitance Dlužní úpis Jiné způsoby zániku závazku Dohoda Započtení Odstupné Splynutí Prominutí dluhu Výpověď Odstoupení od smlouvy Následná nemožnost plnění Smrt dlužníka nebo věřitele Úprava vychází z obch. zák. Splněním dluhu závazek zaniká 10

11 Co to asi tak je? Jak stojí a leží (úhrnkem) Plněno vadně práva z vadného plnění Dlužník odpovídá za to, že plní bez vad, nikoli za vadné plnění Ujednat ve smlouvě Prohlásit v záručním listě Vyznačit na obalu věci Záruční dobu Dobu použitelnosti Trvanlivost Jaká platí záruka, když je jiná záruka na obalu výrobku, jiná je na záručním listě a jiná je ujednaná? Ujednáno jinak než na obalu platí ujednání V záručním listě delší než na obalu nebo ujednaná platí záruční list Jaký je následek neuplatnění nároků z vad zboží včas? 11

12 Vytknout bez zbytečného odkladu Lze do 6 měsíců od převzetí předmětu plnění U záruky nejpozději v záruční lhůtě Promlčení při opožděném vytknutí Neplatí, pokud zcizitel věděl 1916 odst. 2 Zcizitel nemůže omezit rozsah svých povinností z vadného plnění Nabyvatel se může předem písemně vzdát svých práv z vadného plnění Potvrzení o splnění dluhu Jméno dlužníka a věřitele Předmět plnění Čas a místo splnění Právo dlužníka odepřít plnění, když nebude vydána kvitance Jaké domněnky v souvislosti s kvitancí NOZ obsahuje? Domněnky Kvitance na jistinu kryje příslušenství Opakovaná plnění -kvitance na pozdější plnění kryje plnění splatné dříve Pokud je dluh splněn, pak věřitel Má povinnost dlužní úpis vrátit Vyznačit částečné plnění Vydat potvrzení, že pozbyl účinky Domněnka splnění Vrácení dlužního úpisu dlužníkovi bez kvitance 12

13 5 dnů, 2 dny pro potraviny a suroviny 10 dnů pro strojírenské výrobky Definice času plnění ( 1959) Měsíc lze dělit na začátek, polovinu a konec Čas plnění je přesně ujednán nebo jinak stanoven dlužník je povinen platit bez vyzvání Čas plnění není sjednán věřitel může požadovat ihned a dlužník plní bez zbytečného odkladu Je možné sjednat splatnost faktury na 90 dní? Splatnost ceny 30 dnů (bez výzvy) od doručení faktury či obdobné výzvy obdržení zboží nebo služby Podle toho, který nastal později Pokud ujednáno převzetí zboží či ověření splnění 30 dnů od převzetí či ověření 13

14 Splatnost delší než 60 dnů ( 1963 odst. 2) Lze ujednat, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé Vztah B2 veřejnoprávní korporace Splatnost podle povahy závazku, ne více než 60 dní Pokud to není dodrženo Dovolání se neúčinnosti ujednání, pokud jsou vůči věřiteli hrubě nespravedlivá Následky prodlení Vymáhat splnění dluhu Odstoupit od smlouvy (dle smlouvy nebo zákona) Úrok z prodlení u peněžitého dluhu (pokud je za prodlení dlužník odpovědný) Náhrada škody nekrytá úrokem z prodlení 1970 Ujednání nebo Výši stanoví vláda nařízením Dovolání se neúčinnosti ujednání o výši úroku z prodlení Se zřetelem ke všem okolnostem a podmínkám případu zhoršuje postavení, aniž je pro takovou odchylku spravedlivý důvod Srovnejte 1977 a Prodlení znamená podstatné porušení Právo odstoupit od smlouvy Oznámit bez zbytečného odkladu 1978 Odstoupit po uplynutí dodatečné lhůty k plnění Oznámení o dalším neprodloužení lhůty = odstoupení od smlouvy 1979 nepřiměřeně krátká lhůta účinky na stávají až po uplynutí přiměřené lhůty Poskytnutí nepřiměřeně krátké lhůty k odstoupení Neposkytnutí lhůty k odstoupení 14

15 Co to je? Přesná doba plnění Ze smlouvy nebo z povahy závazku vyplývá nezájem na opožděném plnění Zánik závazku počátkem prodlení dlužníka Stejné účinky jako u odstoupení od smlouvy 1991 Zákaz započtení jedné ze stran nebrání ujednání o započtení Nelze dojednat započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého Jak pomocí kvitance elegantně prominout dluh všem spoludlužníkům? Vydání kvitance nebo vrácení dlužního úpisu bez splnění dluhu Vydání kvitance nebo vrácení dlužního úpisu jednomu spoludlužníkovi na celou částku se považuje za prominutí dluhu všem spoludlužníkům Pokud stanoví smlouva nebo zákon S nebo bez výpovědní doby ( 1998 odst. 2) Předmětem závazku je nepřetržitá nebo opakovaná činnost Ke konci kalendářního čtvrtletí Výpověď podat alespoň 3 měsíce předem 15

16 Co je to šněrovací smlouva? Smlouvy na dobu života nebo delší 10 let Domáhat se zrušení po 10 letech, byla-li sjednána bez vážného důvodu Zrušení při změně okolností Ke vzdání práva domáhat se zrušení se nepřihlíží Je s účinky ex nuncnebo ex tunc? Jednáno nebo stanoveno Zrušení smlouvy ex tunc Odstoupit při podstatném porušení smlouvy Porušující strana věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala Při nebezpečí podstatného porušení smlouvy Odstoupit, pokud neposkytne přiměřenou jistotu Nedotýká se práva na Smluvní pokutu Úroků z prodlení Náhrada škody Dalších ujednání, která mají trvat, jmenovitě ujednání o řešení sporů Zajištění Zajištění Jistota Ručení Finanční záruka Zajišťovací převod práva Srážky ze mzdy Utvrzení Smluvní pokuta Uznání dluhu 16

17 Převzato z obch. zák. Písemná forma Převod práva s rozvazovací podmínkou Dispozitivní, je možné dojednat jinak Není-li zajištěný dluh splněn, stane se převod práva nepodmíněný Rozdíl mezi zástavou: u zástavy se věc zpeněžuje u zajišťovacího převodu se vrací částka odpovídající rozdílu dluhu a hodnoty zajištěného práva Jaký je rozdíl mezi zástavou a zajišťovacím převodem práva? Rozdíl mezi zástavou: u zástavy se věc zpeněžuje u zajišťovacího převodu se vrací částka odpovídající rozdílu dluhu a hodnoty zajištěného práva Není nutná písemná forma Objektivní charakter i nezaviněné jednání Moderace jen na návrh dlužníka Porušení smluvní povinnosti cokoli, k čemu se strana ve smlouvě zaváže platí i na získání stavebního povolení apod. Jaké jsou základní rozdíly mezi stávající úpravou v občanském zákoníku? 17

18 Inspirace především z obchodního zákoníku Není nutný příslib plnění Písemná forma Konkludentní uznání dluhu Placení úroků Plnění části dluhu jen pokud lze usuzovat na uznání i celkového dluhu lichva ( 1796) adhezní smlouvy ( 1798) překvapivé ujednání ( 1753) zneužití hospodářské závislosti ( 433) neúměrné zkrácení ( 1793) ochrana proti nepřiměřených úrokům ( 1805 odst. 2) Zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti Vzájemně poskytnutá plnění jsou v hrubém nepoměru Následek neplatnost Neplatí pro podnikatele Smlouvy uzavírané adhezním způsobem Základní podmínky určeny jednou ze stran Termín doložky = ujednání Formulář nebo podobný prostředek domněnka adhezní smlouvy Odkaz na podmínky mimo smlouvu je platný pokud slabší strana byla seznámena pokud význam doložky musela znát Špatně čitelné, nesrozumitelné doložky jsou platné pokud nepůsobí újmu pokud byl význam dostatečně vysvětlen Zvláště nevýhodné doložky jsou neplatné Není to pro rozumný důvod Smlouva se odchyluje závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech 18

19 Vzájemné plnění v hrubém nepoměru Zrušení smlouvy u soudu nebo navrácení do původního stavu nebo doplnění, oč byla zkrácena Lhůta 1 rok Podnikatel se toho nemůže dovolat Ustanovení o závazcích uzavíraných se spotřebitelem Oddíly Obecná ustanovení Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory Dočasné užívání rekreačního zařízení a jiné rekreační služby o prodeji zboží v obchodě ( 2158) zájezd ( 2521) náhrada škody způsobená vadou výrobku ( 2939) zvláštní předpisy z. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele atd. Definice spotřebitele Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Sdělení vůči spotřebiteli Jasně Srozumitelně V jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva Jiný režim pro Záležitosti každodenního života Smlouva o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči Jak je nastavena kogentnost ve spotřebitelských věcech? 19

20 Jednostranná kogentnost K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. I v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje 1815 K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá 1812 Obsah smlouvy se vykládá pro spotřebitele příznivějším způsobem Generální klauzule Zákaz konkrétních ujednání Za jakých podmínek může spotřebitel odstoupit od spotřebitelské smlouvy? Následek K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá Bez uvedení důvodu a bez sankce ( 1818, 1829, 1837, 1820 odst. 1 písm. f) S tímto právem nelze spojit postih Odeslání oznámení o odstoupení stačí pro zachování lhůty (procesní lhůta) Požadavek na uchování a opakované zobrazení Není to písemná forma 20

21 Sdělení před uzavřením smlouvy Forma a obsah smlouvy Odstoupení od smlouvy Neobjednané plnění Co když se údaje poskytnuté před uzavřením smlouvy liší od toho, co je ve smlouvě? Informační povinnost před uzavřením smlouvy Sdělit v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy Musí být i ve smlouvě samotné Smlouva musí být v souladu s údaji poskytnutými před jejích uzavřením Pokud ne, platí příznivější podmínky Co musí podnikatel sdělit do telefonu na začátku hovoru? Údaje o sobě Účel hovoru Elektronické prostředky Zvláštní požadavky na informace Spotřebitel musí moci zkontrolovat a měnit vstupní údaje 21

22 Podnikatel má povinnost neprodleně potvrdit obdržení objednávky Elektronicky -v textové podobě dodat i znění všeobecných obchodních podmínek ( 1827) V jaké lhůtě může spotřebitel odstoupit? Z jakých důvodů nemůže odstoupit? 14 dní Vyjmenováno v 1837 Dokdy má spotřebitel práva odstoupit od takových smluv? dnů od uzavření smlouvy Nebo 14 dnů od poskytnutí údajů v Při poskytnutí klamavého údaje do tří měsíců, kdy se o tom dozvěděl nebo mohl dozvědět Za takovou smlouvu se považuje Oslovení spotřebitele mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání a pak uzavření smlouvy v obvyklém prostoru Během zájezdu za účelem propagace a prodejní akce 22

23 Co považujete za obchodní prostory? Pojízdná prodejna Stánek Pláž Veletržní stánek Nákladní automobil ANO pokud slouží jako trvalé nebo obvyklé místo obchodování NE použití pouze výjimečně, soukromá obydlí, pracoviště Co jako spotřebitel dělat, když vám podnikatel dodá neobjednané plnění? 1838 prodej mimo prostory a na dálku 1851 finanční služby Bylo-li plněno bez výslovné objednávky, nevznikají spotřebiteli žádná práva a povinnosti Velmi dispozitivní Řada vágních ustanovení Autonomie vůle a ochrana slabší strany 23

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splněním dluhu závazek zaniká. Řádné plnění - dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas Řádně v takové výši, která je stanovena ve smlouvě

Více

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Rekodifikace 2014 - systematika Současný stav Po rekodifikaci 2014 Občanské právo Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA I_P1-2 Číslo projektu:

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vznik, obsah, změny, zánik a zajištění závazků III/2 VY_32_INOVACE_193 3 Název

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Narmo, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1954/7, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 014 59 180, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž. OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ OSNOVA: Vznik závazků Zajištění závazků Zánik závazků Pojmenované smlouvy VZNIK ZÁVAZKŮ Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tematické setkání AVZ Listopad 2013. Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ. JUDr. Roman Buzek

Tematické setkání AVZ Listopad 2013. Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ. JUDr. Roman Buzek Tematické setkání AVZ Listopad 2013 Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ JUDr. Roman Buzek Hlavní zásady NOZ smluvní právo Autonomie vůle zásadní dispozitivnost ustanovení

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 7

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 7 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 7 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 7 UZAVÍRÁNÍ SMLUV PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Vážení, toto vydání newsletteru Vám předkládá základní přehled změn a doporučení v oblasti právní úpravy uzavírání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853 Provozovatel internetového portálu canidia.cz Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 113 22853 info@mrlee.cz Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 Obchodní podmínky internetového obchodu www.autolockpick.cz Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Obchodní podmínky společnosti Lagardere Active ČR, a.s. se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872 IČ: 61058297

Obchodní podmínky společnosti Lagardere Active ČR, a.s. se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872 IČ: 61058297 Obchodní podmínky společnosti Lagardere Active ČR, a.s. se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872 IČ: 61058297 vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3912 (dale též jen jako Prodávající ) 1. Úvodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ms4.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je podnikatel

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky firmy Kundrát Antonín. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky firmy Kundrát Antonín. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky firmy Kundrát Antonín 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle 1829 odst. 1 občanského zákoníku

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle 1829 odst. 1 občanského zákoníku Obchodní podmínky e-shopu Naturmetika 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o. I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Zd. Štěpánka 426/34, 434 01 Most nebo na e-mail: info@drogerie-meg.cz, nebo

Zd. Štěpánka 426/34, 434 01 Most nebo na e-mail: info@drogerie-meg.cz, nebo Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového

Více

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách Obchodní podmínky platné do 18.1.2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovéch obchodu provozovaném Jaroslavem Ulrichem od 1.1. 2014. 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více