JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D."

Transkript

1 Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení Znatelná inspirace obchodním zákoníkem Inspirace zahraničními úpravami Změna nefungujících institutů Vysoká míra smluvní volnosti Specifické mechanismy ochrany slabší strany Řada neurčitých pojmů Část IV relativní majetková práva Hlava I Všeobecná ustanovení o závazcích Hlava II Závazky z právního jednání Hlava III Závazky z deliktů Hlava IV Závazky z jiných právních důvodů 1) Vznik závazků a jejich obsah 2) Smlouva 3) Obsah závazků 4) Ustanovení o závazcích uzavíraných se spotřebitelem 5) Společné dluhy a pohledávky 6) Změny závazků 7) Zánik závazků 8) Zajištění a utvrzení dluhů 1

2 Jaké netradiční termíny si z oblasti závazků vybavíte? Dluh x pohledávka Smlouva x dohoda Zajištění x utvrzení Základní princip pro závazky? 3028 odst. 3 Neretroaktivita Možnost volby NOZ pro staré závazky 3073 a násl. Zajištění závazků I věcná zajišťovací se posuzují do zániku podle dosavadních Možnost volby NOZ Nájem Nepravá retroaktivita Neplatí pro nájem movité věci ani pacht Účty Nepravá retroaktivita Cestovní smlouva Náhrada škody vzniklá porušením povinnosti stanovené právními předpisy 2

3 Jak vznikají závazky? Ze smlouvy Z protiprávního činu Z jiné skutečnosti Vysoká míra autonomie vůle Svobodně sjednat smlouvu Svobodně sjednat obsah smlouvy Může vzniknout smlouva bez podstatné náležitosti? 1726 Přihlédnutí k následnému chování Rozumně předpokládat Na jakém principu funguje předsmluvní odpovědnost? K čemu je to dobré? 3

4 Svobodně jednat o smlouvě Bez tlaku na její uzavření Strany vyjadřují zájem na uzavření smlouvy Svoboda uzavřít nebo neuzavřít smlouvu Zákaz nepoctivého jednání ( 6 odst. 1) Nepoctivé jednání Jednání bez úmyslu uzavřít smlouvu Ukončit bezdůvodně jednání Jiné nepoctivé jednání Následky nepoctivého jednání Nahradit škodu v rozsahu ztráty z neuzavřeného obchodu 1730 povinnost zabránit zneužití či prozrazení důvěrných informací Porušení povinnost vydání získaného obohacení Návrh na uzavření smlouvy = nabídka Nabídka a přijetí nabídky Ujednání o jiném postupu ( 1770) Dražba Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku Veřejná nabídka Smlouva o smlouvě budoucí Jak lze chápat vystavení zboží s cenovkou? Jak lze chápat reklamu na zboží? 1732 Vystavení zboží za určenou cenu Nabídka s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit 1733 Projev vůle nevyhovuje 1732 Reklama na zboží, pokud z toho jasně neplyne něco jiného Výzva k podání nabídky 4

5 Došlo k přijetí nabídky, pokud jsem přijala nabídku s drobnou změnou? 1740 odst. 3 Odpověď na nabídku obsahující nepodstatné změny je přijetím nabídky, pokud to navrhovatel neodmítne Vídeňská úmluva obdobně, ale vymezuje podstatné změny 1744 Vídeňská úmluva faktická akceptace Na jakém pravidle je postaveno přijetí nabídky v NOZ v případě přiložení obchodních podmínek oběma stranami k ofertě i akceptaci? Knock outrule odst. 2 Nabídka i přijetí obsahují odporující si OP Smlouva uzavřena v neodporujícím si rozsahu I pokud to OP vylučují Ledaže to strany samy vyloučí po přijetí projevu vůle Obchodní podmínky ( 1751) Individuální ujednání ve smlouvě mají přednost před OP Je možné jednostranné měnit obchodní podmínky? Pokud ano, co je třeba dodržet? Jednostranné změny obchodních podmínek 1752 Přiměřený rozsah Ujednat, jak bude změna oznámena Právo změnu odmítnout a závazek vypovědět v době dostatečné k obstarání obdobných plnění Pouze předpokládatelné změny 5

6 1753 Ustanovení OP, které strana nemohla rozumně očekávat, je třeba výslovně schválit. Co když se písemné potvrzení ústní smlouvy odchyluje od toho, co bylo dojednáno? 1757 písemné potvrzení smlouvy Platné, pokud nepodstatné odchylky od skutečně sjednaného obsahu smlouvy rozumný podnikatel by je ještě schválil druhá strana je neodmítne Co je to hardshipdoložka? Změna okolností smlouvy Obtížnější plnění pro změnu okolností Nové jednání o smlouvě Skutečnost nemohla ovlivnit, nastala po uzavření smlouvy Může rozhodnout soud Lze uzavřít smlouvu k tíži třetí strany? 6

7 Někdo se zaváže, že se přimluví, aby třetí strana plnila pouze přímluva Někdo se zaváže, že třetí osoba splní, pak při nesplnění hradí škodu Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 1772 a násl. Jako obchodní veřejná soutěž podle obch. zák. Veřejná nabídka Pokud navrhovatel neoznámí výsledek, je vázán všemi přijetími veřejné nabídky Je ji nutné uzavírat písemně? Postačuje sjednání smlouvy obecně Nejsou nutné podstatné náležitosti Nesjednají, pak určí soud nebo stanovená osoba Není vyžadována písemná forma Co se stane, když věřitel bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu? Ztráta práva na další úroky ( 1805 odst. 2) 7

8 Lze platně sjednat úroky z úroků? Ano Jaký je rozdíl mezi zálohou a závdavkem? Záloha co jedna strana dala druhé před uzavřením smlouvy Závdavek Poskytnutí jistoty, že dluh bude splněn Kdo dal závdavek, může požadovat vydání dvojnásobku nebo splnění dluhu nebo náhradu škody Funkce důkazní, penální, zajišťovací Co říká mušketýrské pravidlo? Nedělitelné plnění Dělitelné plnění Každý svůj díl, pokud smlouva, zákon nebo soud nestanoví jinak Společně a nerozdílně Tři mušketýři jeden za všechny a všichni za jednoho 8

9 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka Změna v osobě věřitele Postoupení pohledávky Postoupení souboru pohledávek Změna v osobě dlužníka Převzetí dluhu Přistoupení k dluhu Převzetí majetku Postoupení smlouvy Změny v obsahu závazků Novace Narovnání Je rozdíl mezi rozsahem zákazů postoupení pohledávky v OZ a NOZ? Zúžení dosavadních zákazů postoupení OZ -nelze postoupit pohledávku, která nemůže být zatížena výkonem rozhodnutí Postoupení souboru pohledávek Novinka Tzv. globální cesse Např. hromadné postoupení pohledávek z provozu podniku Soubor musí být dostatečně určen Co je podstatné při převzetí majetku? Zcizitel převádí a nabyvatel získává Ochrana věřitele Nabyvatel a zcizitel jsou společně a nerozdílně zavázáni věřiteli Nabyvatel neplní více než hodnotu majetku, kterou takto nabyl Omezení neplatí pro nabyvatele jako osobu blízkou Neplatí při přeměně právnické osoby, při zcizení závodu nebo jeho pobočky 9

10 Jaký je rozdíl mezi postoupením smlouvy a postoupením pohledávky? Postoupení pohledávky převod práva na plnění Postoupení smlouvy převod veškerých práva a povinností ze smlouvy na jinou osobu Povaha smlouvy to nesmí vylučovat Pokud s tím druhá strana souhlasí Pokud ještě nebylo plněno Účinky od souhlasu druhé strany nebo notifikace postoupení při předchozím souhlasu Písemná forma písemný nebo promlčený Novace Kumulativní nebo privativní Narovnání Odstranění spornosti práv mezi stranami Ochrana dobré víry Splnění Poukázka Kvitance Dlužní úpis Jiné způsoby zániku závazku Dohoda Započtení Odstupné Splynutí Prominutí dluhu Výpověď Odstoupení od smlouvy Následná nemožnost plnění Smrt dlužníka nebo věřitele Úprava vychází z obch. zák. Splněním dluhu závazek zaniká 10

11 Co to asi tak je? Jak stojí a leží (úhrnkem) Plněno vadně práva z vadného plnění Dlužník odpovídá za to, že plní bez vad, nikoli za vadné plnění Ujednat ve smlouvě Prohlásit v záručním listě Vyznačit na obalu věci Záruční dobu Dobu použitelnosti Trvanlivost Jaká platí záruka, když je jiná záruka na obalu výrobku, jiná je na záručním listě a jiná je ujednaná? Ujednáno jinak než na obalu platí ujednání V záručním listě delší než na obalu nebo ujednaná platí záruční list Jaký je následek neuplatnění nároků z vad zboží včas? 11

12 Vytknout bez zbytečného odkladu Lze do 6 měsíců od převzetí předmětu plnění U záruky nejpozději v záruční lhůtě Promlčení při opožděném vytknutí Neplatí, pokud zcizitel věděl 1916 odst. 2 Zcizitel nemůže omezit rozsah svých povinností z vadného plnění Nabyvatel se může předem písemně vzdát svých práv z vadného plnění Potvrzení o splnění dluhu Jméno dlužníka a věřitele Předmět plnění Čas a místo splnění Právo dlužníka odepřít plnění, když nebude vydána kvitance Jaké domněnky v souvislosti s kvitancí NOZ obsahuje? Domněnky Kvitance na jistinu kryje příslušenství Opakovaná plnění -kvitance na pozdější plnění kryje plnění splatné dříve Pokud je dluh splněn, pak věřitel Má povinnost dlužní úpis vrátit Vyznačit částečné plnění Vydat potvrzení, že pozbyl účinky Domněnka splnění Vrácení dlužního úpisu dlužníkovi bez kvitance 12

13 5 dnů, 2 dny pro potraviny a suroviny 10 dnů pro strojírenské výrobky Definice času plnění ( 1959) Měsíc lze dělit na začátek, polovinu a konec Čas plnění je přesně ujednán nebo jinak stanoven dlužník je povinen platit bez vyzvání Čas plnění není sjednán věřitel může požadovat ihned a dlužník plní bez zbytečného odkladu Je možné sjednat splatnost faktury na 90 dní? Splatnost ceny 30 dnů (bez výzvy) od doručení faktury či obdobné výzvy obdržení zboží nebo služby Podle toho, který nastal později Pokud ujednáno převzetí zboží či ověření splnění 30 dnů od převzetí či ověření 13

14 Splatnost delší než 60 dnů ( 1963 odst. 2) Lze ujednat, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé Vztah B2 veřejnoprávní korporace Splatnost podle povahy závazku, ne více než 60 dní Pokud to není dodrženo Dovolání se neúčinnosti ujednání, pokud jsou vůči věřiteli hrubě nespravedlivá Následky prodlení Vymáhat splnění dluhu Odstoupit od smlouvy (dle smlouvy nebo zákona) Úrok z prodlení u peněžitého dluhu (pokud je za prodlení dlužník odpovědný) Náhrada škody nekrytá úrokem z prodlení 1970 Ujednání nebo Výši stanoví vláda nařízením Dovolání se neúčinnosti ujednání o výši úroku z prodlení Se zřetelem ke všem okolnostem a podmínkám případu zhoršuje postavení, aniž je pro takovou odchylku spravedlivý důvod Srovnejte 1977 a Prodlení znamená podstatné porušení Právo odstoupit od smlouvy Oznámit bez zbytečného odkladu 1978 Odstoupit po uplynutí dodatečné lhůty k plnění Oznámení o dalším neprodloužení lhůty = odstoupení od smlouvy 1979 nepřiměřeně krátká lhůta účinky na stávají až po uplynutí přiměřené lhůty Poskytnutí nepřiměřeně krátké lhůty k odstoupení Neposkytnutí lhůty k odstoupení 14

15 Co to je? Přesná doba plnění Ze smlouvy nebo z povahy závazku vyplývá nezájem na opožděném plnění Zánik závazku počátkem prodlení dlužníka Stejné účinky jako u odstoupení od smlouvy 1991 Zákaz započtení jedné ze stran nebrání ujednání o započtení Nelze dojednat započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého Jak pomocí kvitance elegantně prominout dluh všem spoludlužníkům? Vydání kvitance nebo vrácení dlužního úpisu bez splnění dluhu Vydání kvitance nebo vrácení dlužního úpisu jednomu spoludlužníkovi na celou částku se považuje za prominutí dluhu všem spoludlužníkům Pokud stanoví smlouva nebo zákon S nebo bez výpovědní doby ( 1998 odst. 2) Předmětem závazku je nepřetržitá nebo opakovaná činnost Ke konci kalendářního čtvrtletí Výpověď podat alespoň 3 měsíce předem 15

16 Co je to šněrovací smlouva? Smlouvy na dobu života nebo delší 10 let Domáhat se zrušení po 10 letech, byla-li sjednána bez vážného důvodu Zrušení při změně okolností Ke vzdání práva domáhat se zrušení se nepřihlíží Je s účinky ex nuncnebo ex tunc? Jednáno nebo stanoveno Zrušení smlouvy ex tunc Odstoupit při podstatném porušení smlouvy Porušující strana věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala Při nebezpečí podstatného porušení smlouvy Odstoupit, pokud neposkytne přiměřenou jistotu Nedotýká se práva na Smluvní pokutu Úroků z prodlení Náhrada škody Dalších ujednání, která mají trvat, jmenovitě ujednání o řešení sporů Zajištění Zajištění Jistota Ručení Finanční záruka Zajišťovací převod práva Srážky ze mzdy Utvrzení Smluvní pokuta Uznání dluhu 16

17 Převzato z obch. zák. Písemná forma Převod práva s rozvazovací podmínkou Dispozitivní, je možné dojednat jinak Není-li zajištěný dluh splněn, stane se převod práva nepodmíněný Rozdíl mezi zástavou: u zástavy se věc zpeněžuje u zajišťovacího převodu se vrací částka odpovídající rozdílu dluhu a hodnoty zajištěného práva Jaký je rozdíl mezi zástavou a zajišťovacím převodem práva? Rozdíl mezi zástavou: u zástavy se věc zpeněžuje u zajišťovacího převodu se vrací částka odpovídající rozdílu dluhu a hodnoty zajištěného práva Není nutná písemná forma Objektivní charakter i nezaviněné jednání Moderace jen na návrh dlužníka Porušení smluvní povinnosti cokoli, k čemu se strana ve smlouvě zaváže platí i na získání stavebního povolení apod. Jaké jsou základní rozdíly mezi stávající úpravou v občanském zákoníku? 17

18 Inspirace především z obchodního zákoníku Není nutný příslib plnění Písemná forma Konkludentní uznání dluhu Placení úroků Plnění části dluhu jen pokud lze usuzovat na uznání i celkového dluhu lichva ( 1796) adhezní smlouvy ( 1798) překvapivé ujednání ( 1753) zneužití hospodářské závislosti ( 433) neúměrné zkrácení ( 1793) ochrana proti nepřiměřených úrokům ( 1805 odst. 2) Zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti Vzájemně poskytnutá plnění jsou v hrubém nepoměru Následek neplatnost Neplatí pro podnikatele Smlouvy uzavírané adhezním způsobem Základní podmínky určeny jednou ze stran Termín doložky = ujednání Formulář nebo podobný prostředek domněnka adhezní smlouvy Odkaz na podmínky mimo smlouvu je platný pokud slabší strana byla seznámena pokud význam doložky musela znát Špatně čitelné, nesrozumitelné doložky jsou platné pokud nepůsobí újmu pokud byl význam dostatečně vysvětlen Zvláště nevýhodné doložky jsou neplatné Není to pro rozumný důvod Smlouva se odchyluje závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech 18

19 Vzájemné plnění v hrubém nepoměru Zrušení smlouvy u soudu nebo navrácení do původního stavu nebo doplnění, oč byla zkrácena Lhůta 1 rok Podnikatel se toho nemůže dovolat Ustanovení o závazcích uzavíraných se spotřebitelem Oddíly Obecná ustanovení Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory Dočasné užívání rekreačního zařízení a jiné rekreační služby o prodeji zboží v obchodě ( 2158) zájezd ( 2521) náhrada škody způsobená vadou výrobku ( 2939) zvláštní předpisy z. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele atd. Definice spotřebitele Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Sdělení vůči spotřebiteli Jasně Srozumitelně V jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva Jiný režim pro Záležitosti každodenního života Smlouva o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči Jak je nastavena kogentnost ve spotřebitelských věcech? 19

20 Jednostranná kogentnost K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. I v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje 1815 K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá 1812 Obsah smlouvy se vykládá pro spotřebitele příznivějším způsobem Generální klauzule Zákaz konkrétních ujednání Za jakých podmínek může spotřebitel odstoupit od spotřebitelské smlouvy? Následek K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá Bez uvedení důvodu a bez sankce ( 1818, 1829, 1837, 1820 odst. 1 písm. f) S tímto právem nelze spojit postih Odeslání oznámení o odstoupení stačí pro zachování lhůty (procesní lhůta) Požadavek na uchování a opakované zobrazení Není to písemná forma 20

21 Sdělení před uzavřením smlouvy Forma a obsah smlouvy Odstoupení od smlouvy Neobjednané plnění Co když se údaje poskytnuté před uzavřením smlouvy liší od toho, co je ve smlouvě? Informační povinnost před uzavřením smlouvy Sdělit v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy Musí být i ve smlouvě samotné Smlouva musí být v souladu s údaji poskytnutými před jejích uzavřením Pokud ne, platí příznivější podmínky Co musí podnikatel sdělit do telefonu na začátku hovoru? Údaje o sobě Účel hovoru Elektronické prostředky Zvláštní požadavky na informace Spotřebitel musí moci zkontrolovat a měnit vstupní údaje 21

22 Podnikatel má povinnost neprodleně potvrdit obdržení objednávky Elektronicky -v textové podobě dodat i znění všeobecných obchodních podmínek ( 1827) V jaké lhůtě může spotřebitel odstoupit? Z jakých důvodů nemůže odstoupit? 14 dní Vyjmenováno v 1837 Dokdy má spotřebitel práva odstoupit od takových smluv? dnů od uzavření smlouvy Nebo 14 dnů od poskytnutí údajů v Při poskytnutí klamavého údaje do tří měsíců, kdy se o tom dozvěděl nebo mohl dozvědět Za takovou smlouvu se považuje Oslovení spotřebitele mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání a pak uzavření smlouvy v obvyklém prostoru Během zájezdu za účelem propagace a prodejní akce 22

23 Co považujete za obchodní prostory? Pojízdná prodejna Stánek Pláž Veletržní stánek Nákladní automobil ANO pokud slouží jako trvalé nebo obvyklé místo obchodování NE použití pouze výjimečně, soukromá obydlí, pracoviště Co jako spotřebitel dělat, když vám podnikatel dodá neobjednané plnění? 1838 prodej mimo prostory a na dálku 1851 finanční služby Bylo-li plněno bez výslovné objednávky, nevznikají spotřebiteli žádná práva a povinnosti Velmi dispozitivní Řada vágních ustanovení Autonomie vůle a ochrana slabší strany 23

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Spojujeme teorii s praxí. Vydejte se na cestu s těmi, kteří ji vytyčili. www.prkpartners.com Podnikatelský

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splněním dluhu závazek zaniká. Řádné plnění - dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas Řádně v takové výši, která je stanovena ve smlouvě

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě),

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Hlavní a podstatné změny, které nová právní úprava přináší v oblasti pojištění změny v právní úpravě po 1. lednu 2014 Finlearning.cz interní materiál

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů T099/13 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Vznik a trvání pojištění 1 Článek 3: Změna pojištění 1 Článek 4: Zánik pojištění a odstoupení

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnance Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFKHODKHMHK AGHPADGMGLEJCK ABOHFFFJCLKNOK DDLLDLDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více