AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne

2 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová společnost (dále jen společnost) byla založena smlouvou o založení akciové společnosti dne 26. března Do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně byla akciová společnost zapsána ke dni 17. dubna 1990 v odd. B, vložka 27. Společnost je zřízena na dobu neurčitou. 2 Obchodní firma, sídlo a struktura společnosti 1. Obchodní firma: AGRIE, akciová společnost. Sídlem společnosti je Brno, Šumavská 524/31, PSČ Identifikační číslo společnosti je Společnost může zakládat organizační jednotky v rozsahu předmětu podnikání jak na území ČR, tak i v zahraničí. 3. Vnitřní struktura společnosti je dualistická 3 Předmět podnikání - koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej - leasing - propagační činnost - správa a údržba nemovitostí - pronájem nebytových prostorů s poskytování jiných než základních služeb - hostinská činnost - činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti obchodní - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů - silniční motorová doprava nákladní, provozována vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků Strana 2 (celkem 12)

3 4 Zastupování společnosti a podepisování za společnost 1. Společnost zastupují: - samostatně každý člen představenstva - společnost mohou též zastupovat pracovníci společnosti nebo jiné osoby na základě písemné plné moci udělené nejméně 2 členy představenstva - ostatní pracovníci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech společnosti nebo je to v obchodním styku obvyklé. 2 Při prodeji majetku v ceně nad 5% hodnoty základního kapitálu společnosti podepisují smlouvy vždy 2 členové představenstva. V ostatních případech mají všichni členové představenstva samostatné podpisové právo. 5 Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti činí Kč 10, ,-- a je rozdělen na 103 (slovy jedno sto tři) akcie, každá jmenovité hodnoty Kč ,-- (slovy jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a základní kapitál je plně splacen. 6 Akcie 1. Akcie společnosti znějí na jméno, mají listinnou podobu a jsou akciemi kmenovými. Akcie jsou nedělitelné, se všemi akciemi jsou spojena stejná práva a jsou stejného druhu. 2. Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. 3. Představenstvo společnosti je povinno vést seznam akcionářů, do kterého se zapisují čísla vydaných akcií, označení druhu a formy akcií, jejich jmenovitá hodnota, jména a adresy akcionářů, jímž byly vydány, nebo které zakoupili a bankovní spojení na tyto akcionáře. Odmítne-li akcionář uvést některou ze zákona požadovaných skutečností, uvede se slovo odmítl. 4. Akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 5. Nabytí vlastních akcií společnosti se řídí rozhodnutími valné hromady a v takovémto případě musí mít společnost zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu. To neplatí při nabytí vlastních akcií za účelem odvrácení značné újmy nebo akcií pro zaměstnance. Strana 3 (celkem 12)

4 6. Nabytí akcií společností za účelem jejich prodeje zaměstnancům nepodléhá schválení valné hromady. Takto nabyté akcie je společnost povinna zcizit nejpozději do 12 měsíců od jejich nabytí. O nabytí těchto akcií a jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje představenstvo. 7 Základní práva a povinnosti akcionářů Práva a povinnosti akcionářů, která nejsou upravena těmito stanovami, se řídí Zákonem o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 8 Valná hromada 1. Valnou hromadu svolává představenstvo. Dozorčí rada svolá valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů zašle představenstvo pozvánku doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo doručí na potvrzení nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. 2. Informace důležité pro konání valné hromady (jsou-li) vyžadované zákonem tj. pozvánka, vysvětlení akcionářům, protinávrhy, stanoviska představenstva k protinávrhu, údaje z účetní závěrky, prohlášení akcií za neplatné apod., se zveřejní na internetové stránce společnosti v zákonem stanovených termínech. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. 3. Pokud bude na programu jednání valné hromady projednání ročních hospodářských výsledků a schválení roční účetní závěrky, musí být akcionářům zaslán nebo doručen návrh výroční zprávy obsahující vybrané údaje z roční účetní závěrky. 4. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat minimálně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Dále je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, jestliže se na tom usnese předchozí valná hromada, nebo vyžadují-li to vážné zájmy společnosti nebo veřejný zájem, nebo se jedná o náhradní valnou hromadu svolávanou nejpozději do 6 týdnů ode dne původní valné hromady. 5. Kvalifikovaný akcionář může požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí. Představenstvo svolá kvalifikovaným akcionářem navrženou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40-ti Strana 4 (celkem 12)

5 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro zaslání pozvánky se zkracuje na 15 dnů. 6. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků daných zákonem o obchodních korporacích, souhlasí-li s jejím konáním všichni akcionáři. 7. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. O účasti dalších osob může rozhodnout představenstvo. 9 Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář. 2. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě ,- Kč připadá jeden hlas. Celkově je hlasů Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 4. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, veřejně a bez použití technických prostředků. Je možné rozhodování per rollam. Kumulativní hlasování není možné. 5. Valnou hromadou je zvolen předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Valnou hromadu řídí předseda pro tento případ zvolený. Výše uvedené funkce lze kumulovat. 6. Předsedající zajistí sepsání listiny přítomných, ve které musí být uvedena jména a bydliště nebo sídlo přítomných, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla a jmenovitá hodnota akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaje o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. K listině přítomných se připojí plné moci případných zástupců a výpisy z obchodního či obdobného rejstříku, jedná-li se o právnické osoby. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných, se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. 7. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel do 15-ti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda zasedání valné hromady, zapisovatel a ověřovatel. 10 Způsob rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Strana 5 (celkem 12)

6 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu jen, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15-ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí být svolána nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu společnosti. 3. Valná hromada se může platně usnášet jen o těch otázkách, které byly uvedeny v pozvánce; tato podmínka se nevyžaduje pro případ jednomyslného usnesení na valné hromadě, na které jsou přítomni všichni akcionáři. 4. Valná hromada rozhoduje rozhodnou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou, případně není těmito Stanovami určen vyšší počet hlasů potřebných k přijetí některých usnesení. 5. K rozhodnutí o změně stanov nebo v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál a o změně výše základního kapitálu, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, rozhodnutí o vydání dluhopisů a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů a musí být o tom pořízen notářský zápis, tj. osvědčuje se veřejnou listinou. 6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, k rozhodnutí o spojení akcií, k rozhodnutí o omezení přednostního práva akcionáře při zvýšení základního kapitálu, k omezení práva akcionáře na získání dluhopisů se vyžaduje i souhlas alespoň tři čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů a toto musí být osvědčeno veřejnou listinou. 11 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. 2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takovéto rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou. 3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu, anebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, c) rozhodnutí o vydání dluhopisů, d) volba a odvolání členů představenstva a schvalování Smlouvy o výkonu funkce Strana 6 (celkem 12)

7 e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů, které nevolí valná hromada a schvalování Smlouvy o výkonu funkce, f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora vč. určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, h) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, popřípadě o změně její právní formy, i) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury nebo předmětu podnikání, j) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, k) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy společnosti zahrnují do působnosti valné hromady. 12 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a jedná jejím jménem. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení vč. řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami. 4. Nejméně jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. 5. Představenstvo svolává valnou hromadu v termínech v souladu se Stanovami společnosti a v případech stanovených zákonem. 6. Dále představenstvu přísluší zejména: a) zajistit zpracování zpráv o hospodaření společnosti, dle požadavků dozorčí rady. b) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z fondů společnosti c) navrhovat způsob výplaty dividend a tantiém, d) zabezpečovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a obchodních knih společnosti, e) vést seznam akcionářů, f) vyhotovovat plné znění Stanov společnosti g) rozhodovat o založení, podílení se na založení nebo o kapitálovém vstupu do jiných obchodních společností, h) rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady zahrnují do jeho působnosti 7. Náklady spojené se zasedáními a další činností představenstva nese společnost. Strana 7 (celkem 12)

8 13 Složení, ustanovení, funkční období a rozhodování představenstva 1. Představenstvo společnosti má 3 členy. 2. Členem představenstva se nemůže stát osoba, která podniká v předmětu činnosti společnosti, člen představenstva nesmí být členem statutárního nebo kontrolního orgánu jiné korporace s obdobným předmětem činnosti nebo jako společník s neomezeným ručením či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Výše uvedené se nevztahuje na osoby, které tyto činnosti vykonávají v rámci koncernu, jehož je společnost součástí a v korporacích, které společnost ovládá 3. Funkční období členů představenstva je pětileté Opětovná volba členů představenstva je možná. 4. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu do sídla společnosti. V takovém případě výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce jeden měsíc po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. 6. Představenstvo volí svého předsedu. 14 Povinnosti členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů a Stanov. 3 Odměny a finanční výdaje členů představenstva za zařizování záležitostí společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona a Smlouvou o výkonu funkce. 15 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Strana 8 (celkem 12)

9 2. Dozorčí rada se řídí při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, těmito Stanovami a usneseními valné hromady. 3. Dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů b) přezkoumávat řádnou, mezitímní, konsolidovanou nebo mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, vč. návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, c) přezkoumávat zprávy o hospodaření společnosti, d) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, nebo pokud to stanoví zákon a tyto Stanovy, e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy rozhodnutí, f) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, g) navrhovat valné hromadě tantiémy pro své členy, h) dávat valné hromadě stanovisko ke způsobu úhrady ztrát společnosti. 16 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. 2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 3. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. 4 Členem dozorčí rady se nemůže stát osoba, která podniká v předmětu činnosti společnosti, člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního nebo kontrolního orgánu jiné korporace s obdobným předmětem činnosti nebo jako společník s neomezeným ručením či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Výše uvedená se nevztahuje na osoby, které tyto činnosti vykonávají v rámci koncernu, jehož je společnost součástí a v korporacích, které společnost ovládá. 5 Členům dozorčí rady lze poskytnou za výkon jejich funkce tantiémy. 6 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě do sídla společnosti. V tomto případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce jeden měsíc po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. 7 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a určí člena, který zastupuje společnost před soudy a jinými orgány v řízení, které by bylo vedeno proti některému členu představenstva. Strana 9 (celkem 12)

10 17 Svolávání a zasedání dozorčí rady 1 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. 2. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání. 3. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti. 4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. 5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. 6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající dozorčí radě. 7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost. 8. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina členů. 9. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 18 Povinnosti členů dozorčí rady 1. Jednotliví členové dozorčí mohou vykonávat samostatně kontrolní činnost jen tehdy, usnese-li se o tom dozorčí rada. 2. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péči a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 3. Odměny a finanční výdaje členů dozorčí rady za zařizování záležitostí společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona a Smlouvou o výkonu funkce. 4. Pokud počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat do příštího zasedání valné hromady náhradní členy. Hospodaření společnosti 19 Evidence a účetnictví společnosti 1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá Strana 10 (celkem 12)

11 představenstvo, které zabezpečuje ověření a kontrolu roční účetní závěrky a účetnictví za příslušný rok nebo mimořádné účetní závěrky auditorem, pokud toto vyplývá ze zákona nebo rozhodnutí valné hromady. Auditor společnosti jako osoba rozumně pečlivá je oprávněn i posuzovat a kontrolovat rozhodnutí představenstva. 2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy. 20 Účetní závěrka Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrátách. Obdobně musí být sestavena mimořádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a mezitímní účetní závěrka. 21 Fondy společnosti 1. Akciová společnost vytváří fondy ze zisku a příp. další fondy dle zvláštních právních předpisů, je-li to vyžadováno. 2. O použití fondu, vytvořeného dle bodu 1 tohoto rozhoduje představenstvo podle účelu vytvořeného fondu. 22 Krytí ztrát společnosti 1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty v následujícím pořadí: a) z nerozděleného zisku b) z fondů společnosti c) z jiných valnou hromadou určených zdrojů 23 Zrušení a zánik společnosti 1. O zrušení společnosti, vyjma případů, kdy je k tomu oprávněn soud, rozhodne valná hromada. Strana 11 (celkem 12)

12 2. Rozhodne-li valná hromada o zrušení společnosti s likvidací, jmenuje také likvidátora. Valná hromada může likvidátora kdykoliv odvolat. 3. Likvidátor je povinen provést likvidaci dle obecně právních předpisů. Bez souhlasu valné hromady nesmí zcizovat nemovitosti. 4. Likvidátor začne s likvidací společnosti bez průtahů a po jejím provedení dodá valné hromadě zprávu o stavu obchodů a jejich ukončení. 5. Ustanovení o valné hromadě a o dozorčí radě zůstávají likvidací nedotčena. 6. Valnou hromadu svolává při likvidaci likvidátor způsobem uvedeným v těchto Stanovách. 7. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru, který odpovídá jmenovité hodnotě jejich akcií. 8. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 24 Oznamování a povinnost zveřejnění 1. Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně oproti podpisu o převzetí písemnosti. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu písemnou formou všechny změny údajů obsažené v seznamu akcionářů. 2. Zaslání zákonem požadovaných informací všem akcionářům dle odstavce 1 lze tam, kde to zákon umožňuje nahradit jejich zveřejněním na internetové stránce společnosti 25 Postup při doplňování a změně stanov Má-li být na programu jednání valné hromady změna Stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat upozornění na právo akcionáře zdarma nahlédnout do návrhu změny Stanov. Stanovy musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tzn. nejméně 30 dnů pro řádnou valnou hromadu a nejméně 15 dnů pro náhradní valnou hromadu. Strana 12 (celkem 12)

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

S T A N O V Y akciové společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Úplné znění stanov akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. schválené valnou hromadou společnosti dne 17. 6. 2014 S T A N O V Y akciové společnosti Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BGS Energy Plus a.s. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost BGS Energy Plus a.s., (dále jen společnost")

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

STANOVY akciové společnosti Rašelina a.s.

STANOVY akciové společnosti Rašelina a.s. STANOVY akciové společnosti Rašelina a.s. - 1 - ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Rašelina a.s. (dále jen společnost ) je českou právnickou

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více