POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: (dále jen Společnost )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )"

Transkript

1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která se koná dne v 10:00 hodin v sídle notářské kanceláře JUDr. Blanky Čechové na adrese Praha 6, Křenova 438/5. Pořad jednání valné hromady, návrh usnesení a jeho zdůvodnění: 1) Zahájení 2) Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti Návrh usnesení: Společnost se přizpůsobuje zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu do obchodního rejstříku. V této souvislosti schvaluje valná hromada nové úplné znění stanov Společnosti ke dni , s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu s ustanovením 777 zákona o obchodních korporacích (povinnost přizpůsobit znění stanov) návrh nového znění stanov Společnosti tak, aby jejich obsah odpovídal platným právním předpisům, resp. úpravě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Představenstvo navrhuje podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku z důvodu zjednodušení právního fungování Společnosti, kdy nebude nutné zkoumat, podle kterých právních předpisů bude Společnost postupovat (zda podle předpisů platných do nebo od ). Představenstvo v rámci nového návrhu stanov též navrhuje vypuštění povinnosti tvořit rezervní fond. Představenstvo dále navrhuje změnu hospodářského roku Společnosti z kalendářního roku na období od 1.4. do následujícího roku, a to zejména z důvodu sezonnosti stavebních prací (jako hlavní činnosti Společnosti). 4) Návrhy a připomínky akcionářů Návrh změny stanov Společnosti tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky a je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Nádražní 25, Roztoky, PSČ: , v pracovní dny vždy v době od 7:00 do 16:00. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad zaslání kopie návrhu změny stanov. POHL cz, a.s. Ing. Petr Pohl předseda představenstva

2 Příloha č. 1 Návrh nového úplného znění stanov Společnosti Stanovy společnosti POHL cz, a.s. Preambule Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích jako celku, a to postupem podle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 1. Firma společnosti zní POHL cz, a.s. 2. Sídlo společnosti je v obci Roztoky. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Článek 2 Trvání společnosti Předmětem podnikání společnosti je: Článek 3 Předmět podnikání - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - projektová činnost ve výstavbě, - činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení 3 písm. a), c), d), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb., - projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 3 písm. a), c), d), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb., - hornická činnost v rozsahu ustanovení 2 písm. b), c), d), e), f), g) zákona č. 61/1988 Sb., - projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti v rozsahu ustanovení 2 písm. b), c), d), e), f), g) zákona č. 61/1988 Sb., - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Článek 4 Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti činí 125, ,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) a je rozvržen na 250 (slovy: dvěstěpadesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 2. O zvýšení a/nebo snížení základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných akcionářů. 3. Zvýšení a/nebo snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními 464 an. zákona o obchodních korporacích.

3 Článek 5 Akcie 1. Všechny akcie společnosti jsou akciemi na jméno a mají charakter veřejně neobchodovatelných cenných papírů. Akcie jsou vydány v listinné podobě jako akcie stejného druhu, s nimiž není spojeno žádné zvláštní právo, tedy akcie kmenové. 2. Akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu zapsat nabyvatele do seznamu akcionářů. 3. Akcionář je oprávněn převést své akcie na jméno na jinou osobu, ale je povinen nejprve tyto akcie přednostně nabídnout formou písemné výzvy ostatním akcionářům společnosti vlastnících akcie na jméno k odkoupení. 4. Má-li o odkoupení těchto akcií zájem více akcionářů společnosti vlastnících akcie na jméno, mají předkupní právo k takto převáděným akciím na jméno v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu společnosti. 5. Pokud tito akcionáři odmítnou tyto akcie na jméno odkoupit do jednoho (1) měsíce od doručení písemné výzvy nebo neoznámí písemně převádějícímu akcionáři, že mají o odkoupení akcií zájem, je převádějící akcionář oprávněn tyto akcie úplatně převést na třetí osobu za protihodnotu rovnající se ceně, jež je vyšší nebo stejná jako cena nabízená v rámci shora uvedeného předkupního práva. 6. Společnost může poskytovat finanční asistenci pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti, a to za splnění podmínek stanovených 311 an. zákona o obchodních korporacích. Článek 6 Akcionáři 1. Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. 2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení, a to podle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 3. V případě zániku společnosti má akcionář nárok na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. 4. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Počet hlasů akcionáře se řídí počtem jeho akcií s tím, že každá akcie představuje jeden (1) hlas. 5. Akcionáři s počtem akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% základního jmění, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady. 6. Upisovatel, který je v prodlení se splácením hodnoty upsaných akcií, je povinen zaplatit společnosti úroky ve výši 20 % p.a. z částky, s jejímž splácením je v prodlení. Článek 7 Orgány společnosti 1. Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury. 2. Orgány společnosti jsou: valná hromada představenstvo dozorčí rada

4 A. Valná hromada Článek 8 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Je složena ze všech na ní přítomných akcionářů. 2. Valná hromada se koná nejméně jednou (1) za účetní období a svolává ji představenstvo. 3. Po zpracování roční účetní závěrky je představenstvo povinno svolat řádnou valnou hromadu do tří (3) měsíců. Článek 9 Svolávání a jednání 1. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům, kteří drží akcie na jméno nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady. Pozvánka se zasílá na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů vedeném společností nebo elektronickou poštou, pokud akcionář sdělil společnosti svou ovou adresu a souhlasil se zasíláním písemností tímto způsobem. Pozvánka se uveřejňuje též na internetových stránkách společnosti. Vydá-li společnost akcie na majitele, uveřejní oznámení o konání valné hromady třicet (30) dní před konáním valné hromady v Obchodním věstníku. 2. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň: firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, nebo, není-li překládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. 3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. 4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 5. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. 6. Akcionáři, přítomní na valné hromadě, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování. 7. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původní. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být doručena nejpozději patnáct (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a zároveň nejpozději patnáct (15) dnů před konáním náhradní valné hromady a nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. 8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. 9. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel

5 valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. 10. Valná hromada rozhoduje o návrzích hlasováním buď veřejným nebo tajným hlasováním. O způsobu hlasování rozhodne valná hromada veřejným hlasováním. Při veřejném hlasování se hlasuje zpravidla zdvižením ruky, tajné hlasování je prováděno písemnou formou. Článek 10 Působnost 1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména: rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které by došlo na základě jiných právních skutečností, rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém. 2. Valná hromada činí i další rozhodnutí, které do její působnosti svěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. Článek 13 Zápis 1. Zápis z jednání valné hromady obsahuje: firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu, usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování, obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 2. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. 3. Zápis o valné hromadě vyhotoví zapisovatel do patnácti (15) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. 4. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkami a seznamem přítomných akcionářů se uchovávají v archívu po celou dobu trvání společnosti. B. Představenstvo Článek Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, tím není dotčen postup podle 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

6 3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo ztráty. 4. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady alespoň třicet (30) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třiceti (30) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. 5. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 4 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá odstavce 4 se použije obdobně. Článek 15 Členové představenstva 1. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada způsobem uvedeným v Článku 19 těchto stanov. 2. Představenstvo má tři (3) členy. Funkční období členů je pět (5) let. 3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. 4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady, na kterém budou zvoleni řádní chybějící členové představenstva. 5. Člen představenstva nesmí: podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. 6. Pokud byla dozorčí rada na některou z okolností podle odstavce 5 výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ní písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud dozorčí rada vyslovila nesouhlas s činností podle odstavce 5 do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy na ní byla upozorněna. Článek 16 Zasedání 1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen podle potřeby. 2. Zasedání představenstva se svolává písemně, a to formou pozvánky doručené osobně, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou na adresu, kterou sdělí člen představenstva představenstvu neprodleně po vzniku své funkce. Pozvánka na zasedání představenstva musí být členovi představenstva doručena alespoň pět (5) dnů před konání zasedání představenstva, ledaže s kratší lhůtou souhlasili všichni členové představenstva. 3. Členové představenstva se mohou vzdát svého práva na řádné svolání zasedání představenstva, a to v případě, že se takového zasedání zúčastní všichni jeho členové a všichni se tohoto práva výslovně vzdají. 4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen. 5. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. 6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

7 7. O průběhu zasedání a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou otázku. C. Dozorčí rada Článek 17 Působnost 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. 2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. 3. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. 4. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. 5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Článek 18 Členové dozorčí rady 1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. 2. Dozorčí rada má tři (3) členy. Funkční období členů dozorčí rady je pět (5) let. 3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. 4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. 5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. 6. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. 7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, na kterém budou zvoleni řádní chybějící členové dozorčí rady. 8. Člen dozorčí rady nesmí: podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. 9. Pokud byla valná hromada na některou z okolností podle odstavce 8 výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ní písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle odstavce 8 do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy na ní byla upozorněna. Při volbě členů dozorčí rady valnou hromadou se uvede

8 upozornění podle věty první v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu. Článek 19 Zasedání 1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen. 2. Zasedání dozorčí rady se svolává písemně, a to formou pozvánky doručené osobně, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou na adresu, kterou sdělí člen dozorčí rady dozorčí radě neprodleně po vzniku své funkce. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí být členovi dozorčí rady doručena alespoň pět (5) dnů před konáním zasedání dozorčí rady, ledaže s kratší lhůtou souhlasili všichni členové dozorčí rady. 3. Členové dozorčí rady se mohou vzdát svého práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady, a to v případě, že se takového zasedání zúčastní všichni její členové a všichni se tohoto práva výslovně vzdají. 4. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. 5. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. Každý člen dozorčí rady má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou otázku. Článek 20 Jednání za společnost 1. Za společnost je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. Článek 21 Hospodaření společnosti 1. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 2. Hospodářským rokem společnosti je období od do následujícího roku. Článek 22 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty 1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada v pořadí: splnění zákonných odvodů a daní, naplnění fondů společnosti, výplata tantiém, výplata dividend, ostatní účely. 2. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva. Ztrátu lze uhradit ze zisku běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány včetně emisního ážia, snížením základního kapitálu nebo řídící osobou, byla-li uzavřena ovládací smlouva. Ztrátu účetního období lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to zákon v konkrétním případě dovoluje.

9 Článek 23 Změna stanov společnosti 1. Návrh doplnění nebo změny stanov společnosti zpracovává představenstvo, které návrh předloží s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou zajistí představenstvo zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. 2. Má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům předložen k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad zaslání kopie návrhu změn stanov. Na tato práva musí být akcionáři v oznámení upozorněni. 3. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z tohoto rozhodnutí neplyne, zda nebo jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. 4. Dojde-li ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov. Článek 24 Zrušení a zánik společnosti 1. O zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace rozhoduje valná hromada. 2. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení zákona. 3. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více