Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s."

Transkript

1 Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne v souladu s usnesením členské schůze ZOD Poleň ze dne , a to přeměnou ZOD Poleň dle ustanovení 239 odst. 4 písm. g), 254, 255, 256 v souvislosti s ustanovením 69 zákona č. 513/1991 Sb. článek 2 Obchodní firma, sídlo, vnitřní struktura a internetové stránky společnosti: Obchodní firma společnosti zní: AGRO Poleň, a.s. Sídlem společnosti je: Poleň, Klatovy Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti. Internetové stránky společnosti, na nichž jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a další informace pro akcionáře, jsou umístěny na adrese: článek 3 Předmět podnikání: a) Zemědělská výroba vč. prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. b) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení v režimu živnosti volné. c) Zemní práce d) Pronájem mechanizačních prostředků článek 4 Práva o povinnosti akcionářů: 1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení, a který se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (dividenda). Dividendy přijaté v dobré víře se nevrací. Akcionář nemůže žádat po dobu trvání strana 1/8

2 společnosti ani v případě jejího zrušení vrácení svých vkladů. Zisk může být rozdělen mezi akcionáře jen za podmínek uvedených v 350 zákona o obchodních korporacích. 2. V případě zrušení a zániku společnosti jsou práva akcionáře upravena v ustanovení 549 a násl. zákona o obchodních korporacích. 3. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. 4. Akcionář má právo, pokud o to písemně požádá, aby mu představenstvo nejpozději do osmi dnů před konáním valné hromady poskytlo potřebné informace ohledně záležitostí navržených na pořad jejího jednání. Představenstvo musí sdělit akcionářům nejméně třicet dnů před konáním valné hromady dobu a místo, kde je možnost nahlédnout do řádné účetní závěrky a návrhu změny stanov společnosti. 5. Akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, může požádat představenstvo, aby zařadilo jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Představenstvo žádosti vyhoví, pokud je k záležitosti navrženo i usnesení, nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li učen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady. 6. Kterýkoliv akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady za podmínek uvedených v 428 a násl. zákona o obchodních korporacích. 7. Akcionář nesmí zveřejňovat obchodní tajemství hospodářského i technologického či jiného charakteru ani jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL článek 5 1. Základní kapitál společnosti činí při jejím založení ,- Kč, to je slovy jedenmilionjednostoosmdesáttřitisíce korun českých. Základní kapitál je rozvržen na 91 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ,- Kč. Emisní kurz akcie činí ,- Kč a byl splacen způsobem uvedeným v odst Zakladatelé upsali všechny akcie a splatili základní kapitál podle zakladatelské smlouvy sami části svých vkladů na majetku zaniklého Zemědělského obchodního strana 2/8

3 družstva Poleň a stanovených v jeho transformačním projektu, jakož i stanovách z účinných od Přechodem části peněžitého i nepeněžitého majetku zaniklého družstva na akciovou společnost ke dni jejího vzniku byla splacena celá výše základního kapitálu (viz upisovací listiny). 3. Základní kapitál je tvořen vklady zakladatelů odpovídajícími části členských vkladů zakladatelů v původním transformovaném ZOD Poleň. 4. Vkladem není zemědělská půda ve vlastnictví zakladatelů, ledaže by se na tom akcionář a společnost dohodli. III. AKCIE článek 6 1. Společnost může vydat akcie znějící na jméno nebo na majitele 2. Akcie jsou převoditelné a přecházejí na dědice nebo právního nástupce akcionáře. 3. Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva, jinak je převod neúčinný. 4. K akciím společnosti nelze zřídit zástavní právo. článek 7 Společnost vydává kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno. Akcie stejného druhu zajišťují akcionáři stejná práva. článek 8 1. Kmenové akcie mohou být vydány ve jmenovité hodnotě ,- Kč. Akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč, představuje při hlasování na valné hromadě jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je Mají-li být akcie registrované, musí splňovat náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy. Každá akcie je označena pořadovým číslem. 1. strana 3/8

4 . IV. VALNÁ HROMADA článek 9 1. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současným jejím zasláním akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářům nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Pozvánka musí obsahovat údaje uvedené v 407 zákona o obchodních korporacích. 2. Valná hromada se svolává jedenkrát ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 3. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona i těchto stanov pro svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. článek 10 Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o věcech uvedených v 421 zákona o obchodníchh korporacích, a to zejména o: a) rozhodování o změně stanov, b) rozhodování o zvýšení základního kapitálu c) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, d) volba a odvolání členů představenstva, e) volba a odvolání členů dozorčí rady, f) schválení řádné, mimořádné konsolidované a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém, g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, h) rozhodování o pachtu závodu nebo jeho části článek Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradí valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo uveřejněním pozvánky na náhradní valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současným jejím zasláním akcionářům s tím, že zákonem i stanovami stanovaná lhůta se zkracuje na patnáct dnů. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být strana 4/8

5 uveřejněno nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odst. 1. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, avšak nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak. článek Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o záležitostech uvedených v 416 zákona o obchodních korporacích je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o záležitostech uvedených v 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. K rozhodnutí o záležitostech uvedených v 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních dotčené akcie. K rozhodnutí o záležitostech uvedených v 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o záležitostech uvedených v 417 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je zapotřebí souhlasu všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 2. Akcionář hlasuje osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kterým může být pouze jiný akcionář společnosti. 3. Hlasuje se zvednutím ruky nebo odevzdáním hlasovacích lístků osobě pověřené sčítáním hlasů s uvedením počtu hlasů akcionáře, který se odvíjí od počtu akcií (článek 13 odst. 1 stanov). V. PŘEDSTAVENSTVO článek Představenstvo společnosti je pětičlenné, členy volí valná hromada na dobu pěti let. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. 2. Představenstvo jako statutární orgán společnosti řídí její činnosti, zastupuje společnost a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 3. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý člen má jeden hlas. O zasedání představenstva se pořizují zápisy, které musí mít náležitosti uvedené v 440 zákona o obchodních korporacích. strana 5/8

6 VI. DOZORČÍ RADA článek 14 1) Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou na pět let. 2) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkající se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečnosti a zda podnikatelská činnosti společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolává dozorčí rada valnou hromadu a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada rovněž určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. 4. Na způsob rozhodování dozorčí rady se použije přiměřeně ustanovení článku 13 odst. 3 stanov. VII. ŘEDITEL SPOLEČNOSTI článek 15 1) Valná hromada může rozhodnout o zřízení funkce ředitele. 3. Ředitel společnosti obstarává běžné záležitosti, realizuje usnesení valné hromady a rozhodnutí představenstva a zajišťuje další úkoly uložené mu valnou hromadou nebo představenstvem. VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI článek 16 Po skončení účetního období, kterým je kalendářní rok, sestaví představenstvo řádnou účetní závěrku a předloží ji nejbližší valné hromadě ke schválení spolu s návrhem na rozdělení zisku či úhradu ztráty. Představenstvo tak učiní nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. článek 17 Rozdělení zisku a úhrada ztráty: strana 6/8

7 O způsobu rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a dozorčí rady. Způsob rozdělení zisku se provede v souladu s ustanovením 348 a násl. zákona o obchodních korporacích. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z rezervního fondu společnosti. článek 18 Rezervní fond: 1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více, než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento Fond se ročně doplňuje nejméně o 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. 2. Rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty, o jeho použití rozhoduje představenstvo na základě rozhodnutí valné hromady. IX. OBECNÁ USTANOVENÍ článek 19 Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie: 1. Ocitne-li se upisovatel v prodlení se splácením emisního kurzu akcií, které upsal, zaplatí úrok z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky. 2. Nesplatí-li upisovatel ve lhůtě emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, postupuje představenstvo podle 345 zákona o obchodních korporacích. článek 20 Neurčuje-li právní předpisy jinak, údaje, které je společnost povinna zveřejňovat se zveřejní v Obchodním věstníku a dále na vývěsce v sídle společnosti. článek 21 Doplňování a změna stanov: O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada. Není-li k rozhodnutí třeba formy notářského zápisu, pořídí se o rozhodnutí písemný zápis, podepsaný všemi členy představenstva. článek 22 Jednání za společnost: strana 7/8

8 Způsob jednání: a) Zastupování Za společnost jedná navenek předseda představenstva nebo dva jiní členové představenstva společně. b) Podepisování K napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva jiní členové představenstva společně.. článek 23 Zrušení a zánik společnosti: V případě zrušení a zániku společnosti se postupuje podle 168 a násl. zákona o obchodních korporacích. článek 24 Přechodná a závěrečná ustanovení: 1) Společnost je právním nástupcem ZOD Poleň. 2) Společnost vytváří fond rozvoje. 3) Vklady do tohoto fondu jsou tvořeny vkladem peněžitým či nepeněžitým. Takový vklad nezvyšuje základní kapitál společnosti. Akcionář, který jej vloží, obdrží od společnosti protihodnotu, o jejíž výši a formě rozhodne valná hromada. 4) Společnost se podřizuje ve smyslu 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. zákonu o obchodních korporacích jako celku. 5) Stanovy společnosti v původním znění byly přijaty rozhodnutím zakladatelů dne , toto úplné znění stanov bylo schváleno rozhodnutím valné hromady dne strana 8/8

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Břeclav, červen 2015 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 Článek 1 4 Založení a vznik společnosti 4 Článek 2 4 Obchodní firma a sídlo společnosti 4 Článek

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

STANOVY akciové společnosti AGRO JESENICKO a.s.

STANOVY akciové společnosti AGRO JESENICKO a.s. STANOVY akciové společnosti AGRO JESENICKO a.s. přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích (ZOK) Č L Á N E K I. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGRO JESENICKO

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Technistone Trade, a.s. 1.2 Sídlem společnosti je: Praha. 2. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 2.1

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Tereos TTD, a.s. - 1 - I. ZÁKLADNÍ U STANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky Obchodní firma společnosti zní: Tereos TTD, a.s. Sídlo

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úplné znění stanov akciové společnosti SNĚŽNÍK, a.s. ke dni 4.9.2014, založené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. jednorázově, zakladatelskou smlouvou. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

Stanovy akciové společnosti VARIEL

Stanovy akciové společnosti VARIEL Stanovy akciové společnosti VARIEL Část I. obecná ustanovení 1 Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti zní VARIEL, a. s.. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Průmyslová 1034, Zruč nad

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POM ČÁST I. Čl.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI 1) Společnost Vimperská masna, a.s. vznikla dnem

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Revoluční 19 541 51 TRUTNOV STANOVY akciové společnosti - schválené na valné hromadě dne 25. 6. 2001 - doplněné na valné hromadě dne 3. 6. 2002 v 12 akcie - doplněné

Více