cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008"

Transkript

1 cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál

2 Obsah: Úvodní slovo místostarosty 3 Komunitní plán obecné informace 4-5 Vývoj komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále 6 Demografické údaje 7-9 Swot analýza sociálních služeb v Bruntále 10 Obecné cíle pro komunitní plánování sociálních služeb SENIOŘI a) Swot analýza b) Přehled členů pracovní skupiny 17 c) Cíle a opatření 1.1. Zachování a rozvoj rezidenčních pro seniory Podpora terenních služeb Podpora intervenčních služeb 23 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 24 a) Swot analýza 25 b) Přehled členů pracovní skupiny 26 c) Cíle a opatření 2.1. Podpora a rozvoj stávajících služeb pro zdravotně postižené Vzdělávání zdravotně postižených Vznik chráněného bydlení pro zdravotně postižené Vznik asistenčních služeb pro zdravotně postižené Vznik chráněné dílny pro zdravotně postižené Vznik asistenčních služeb pro zdravotně postižené Databáze občanů zdravotně postižených pro případ nouze 33 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍCH VYLOUČENÍM a) Swot analýza 37 b) Přehled členů pracovní skupiny 38 c) Cíle a opatření 3.1. Rozšíření domu na půl cesty Timotei Azylový dům pro seniory ( alkoholiky, insolventní ) Zlepšení bytové politiky MENŠINY a) Swot analýza 46 b) Přehled členů pracovní skupiny 47 c) Cíle a opatření 4.1. Vytvoření funkčního systému terenní práce v Západní lokalitě Provázanost poskytovaných sociálních služeb a aktivit mezi jednotlivými 50 subjekty navzájem 4.3. Vytvoření informačního systému o aktivitách a službách mezi posky tovateli a pro veřejnost 4.4. Předávání komplexních informací veřejnosti o negativních i pozitivních 53 jevech v Západní lokalitě DĚTI A MLÁDEŽ 54 a) Swot analýza 55 b) Přehled členů pracovní skupiny 56 c) Cíle a opatření 5.1. Snižování sociálně patologických jevů ve městě Podpora zajištění a vytvoření systému bytové problematiky pro věk let 5.3. Vytvoření objektivního informačního systému pro veřejnost Vytvoření logistického systému služeb pro zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 2

3 Vážení uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, milí občané, Nejcennější skutečností oblasti sociálních služeb ve městě Bruntál je vědomí, že Komunitní plán se stává účinným nástrojem sociální politiky. Mnohost práce, jasná definice cílů i nástrojů, systémovost postupných kroků, vytváří efektivní předpoklad úspěšných aplikací záměrů, na kterých je celá logika tvorby Komunitního plánu postavena. Osobně oceňuji erudici zpracovatelů a kvalitní volbu účastníků celého procesu. Nejde o věci jednoduché, dosavadní vývoj to jednoznačně potvrdil. Nelze improvizovat, nelze být formální. Sociální oblast je citlivý prostor, důležitost tento prostor ovládat spolehlivými nástroji je jednoznačná. Komunitní plán takovým nástrojem určitě je. S úctou Bc. Stanislav Navrátil místostarosta 3

4 Komunitní plánování obecné informace Co to je komunitní plánování? Komunitní plánování sociálních služeb je pojem užívaný v ČR běžně pro plánování rozvoje sociálních služeb, které je zakotveno v zákoně č. 108/2002 Sb. o sociálních službách. V 3, písm. h) je plán rozvoje sociálních služeb definován jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je: popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb povinnosti zúčastněných subjektů způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb Co je podstatou komunitního plánování? zapojuje všechny, kterých se sociální služby týkají je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb jeho základem je zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení zásadní význam má poznání zájmů veřejnosti, všech zastoupených stran tedy zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, jejich vzájemné propojení a spolupráce Jaké jsou hlavní principy komunitního plánování? partnerství mezi účastníky zapojování místního společenství hledání nových lidských a finančních zdrojů práce s informacemi kompromis přání a možností Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? posilovat sociální soudržnost komunity podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců 4

5 Co je výsledkem komunitního plánování? zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány Jaký má komunitní plánování pro obec přínos? zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele-poskytovatel-zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje. zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku zajišťuje, aby služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti zvyšuje efektivitu investovaných prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné Kdo jsou hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb? 1. Uživatelé sociálních služeb jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování.uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny. 2. Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná např. o nestátní neziskové organizace, organizace zřízení obcí nebo krajem, přip. Státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají poptávku i provozní záležitosti. 3. Zadavatelé sociálních služeb zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupu komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce a jejich politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. 5

6 Vývoj komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále Na 13. zasedání Rady města Bruntálu konaného dne bylo schváleno zahájení procesu plánování sociálních služeb ( dále komunitní plánování ). Prvními kroky v komunitním plánování v roce 2003 bylo zahájení mapování stávající sítě sociálních služeb, a to nejen v rámci území Bruntálu, ale i obcí, v jeho okolí. V červnu 2003 bylo osloveno 33 místně příslušných obcí, které vyjádřily svůj postoj ke komunitnímu plánování a přiklonil se k variantě komunitního plánování sociálních služeb na úrovni spolupráce formou sdružení prostředků. Po podání projektu na MPSV v září 2003 byla oslovena většina poskytovatelů sociálních služeb na území města. Vzdělávání tří členů základní pracovní skupiny ( triády ) KP o. p. s. Písek ( Mgr. M. Hájek zadavatel, Mgr. P. Konečný poskytovatel, A. Jančíková uživatel ) bylo zahájeno v říjnu 2003 a poté se metoda plánování sociálních služeb začala plně rozvíjet. Do Programu rozvoje města Bruntálu na léta v oblasti sociálních služeb byla v březnu zahájena práce na získání obrazu o skutečných potřebách a přáních našich občanů V této souvislosti byl v květnu dokončen dotazník Sociální služby na Bruntálsku, který zkoumá obecný názor a pohled občanů na síť sociálních služeb ve městě. Taktéž byl vydán první katalog sociálních služeb Bruntálu a okolí, který zobrazoval reálný stav nabídky sociálních služeb v konfrontaci s poptávkou uživatelů. V únoru 2006 proběhlo pracovní jednání komunitního plánování sociálních služeb, setkání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů, na němž bylo zrekapitulováno vytvoření a složení pracovních skupin KP v loňském roce a navrhlo se upravení některých pracovních skupin, a to do pěti, podle cílových skupin ( Senioři, Zdravotně postižení, Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálních vyloučením ( tato skupina během roku upravila název na Osoby ohrožené sociálním vyloučením), Menšiny, Děti,mládež, rodina ). 6

7 Demografické údaje, informace Základní údaje: Nadmořská výška: 547 m.n.m., Uhlířský vrch 672 m.n.m. Poloha: 49st.59 s.š. 17 st.27 v.d. Rozloha: ha Počet obyvatel: ( k ) Průměrný věk: 36,9 roku 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo celkem z toho ženy 9182 Svobodní 3944 Ženatí 3580 Muži Rozvedení 713 Ovdovělí 158 Nezjištěno 50 Svobodné 3553 Vdané 3633 Ženy Rozvedené 1071 ovdovělé 881 nezjištěno Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo celkem v tom ve věku nezj Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo 15leté a starší bez vzdělání 65 základní vč. neukončeného 3312 v tom vyučení a stř. odborné bez mat podle stupně úplné střední s maturitou 3843 vzdělání vyšší odborné a nástavbové 482 vysokoškolské 1145 nezjištěné vzdělání Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo celkem česká moravská 1278 slezská 100 slovenská 604 z toho národnost romská 46 polská 43 německá 46 ukrajinská 22 vietnamská Obyvatelstvo podle náboženského vyznání Obyvatelstvo celkem Věřící 3946 z toho církev římskokatolická Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní celkem 9299 v tom zaměstnaní

8 církev českosl. husitská 86 českobratrská církev evangel. 88 pravoslavná církev 25 Nábož. společn. Svědk. Jehovovi 52 Bez vyznání Nezjištěné vyznání 1443 z toho pracuj. důchodci 242 ženy na mat. dov. 133 nezaměstnaní 1319 Ekonomicky neaktivní celkem 8186 z toho nepracuj. důchodci 2915 žáci, studenti, učni 3550 Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou Ekonomicky aktivní podle odvětví Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní celkem 9299 z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 245 průmysl 2558 stavebnictví 789 obchod,opravy motor. vozidel 914 doprava, pošty a telekomunikace 579 veřejná správa, obrana, soc. zabez. 991 školství, zdravot., veter. a soc. činn Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící do zaměstnání 7220 v rámci obce 5272 z toho v rámci okresu 1026 v rámci kraje 164 do jiného kraje 605 vyjíždějící do zam. denně mimo obec 1128 Žáci vyjíždějící denně mimo obec Počty domácností podle typu domácnosti Bytové domácnosti 6621 v tom s 1 HD 6100 se 2+ HD 521 Hospodařící domácnosti 7268 v tom s 1 CD 7220 se 2+ CD 48 Cenzové domácnosti 7316 úplné rodiny 3789 z toho se závisl. dětmi 2056 v tom neúplné rodiny 1178 z toho se závisl. dětmi 829 nerodinné domácnosti 113 domácnosti jednotlivců Domovní fond Domy úhrnem 1316 z toho domy obydlené 1265 rodinné domy 888 bytové domy 330 domy soukromých osob 882 z úhrnu podle obce, státu 140 obydlených vlastnictví SBD 68 domů do domy postavené Domy podle počtu podlaží a technického vybavení Domy úhrnem 1265 z toho přípojkou na kanalizační síť 1142 vodovodem 1255 plynem 1082 ústředním topením Bytový fond Byty úhrnem 6993 byty obydlené 6621 z toho v rodin. domech 997 v bytov. domech 5575 v tom byty neobydlené v obydl. domech 315 byty neobydlené v neobydl.domech 57 z toho obydl. přechodně 10 podle důvodu slouží k rekreaci 5 8

9 ústředním topením Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu Obydlené byty úhrnem 6621 z toho ve vlastním domě 875 podle v osobním vlastnictví 1337 právního důvodu nájemní 2264 užívání člena bytového družstva 1167 z úhrnu podle počtu obytných místností 1 místnost místnosti místnosti místnosti místností Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení Obydlené byty úhrnem 6621 byty podle vybavení průměrný počet plyn v bytě 5607 vodovod v bytě 6596 vlastní splachov.záchod 6563 vlastní koupelna, sprchový kout 6559 ústřední topení 5764 etážové topení 414 osob na byt 2,62 osob na obytnou místnost 8+m 2 1,02 obytné plochy na byt 43,54 obytné plochy na osobu 16,56 obytných místn. na byt 2,58 Český statistický úřad,

10 SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BRUNTÁLE SILNÉ STRÁNKY - vytvořená síť poskytovatelů sociálních služeb - existence komunitního plánování - vůle ke spolupráci, komunikaci a kooperaci v komunitním plánování - široké spektrum uživatelů a poskytovatelů - početné cílové skupiny uživatelů - provázanost a návaznost sociálních služeb - dobrá a pozitivní motivace členů komunitního plánování - prezentace sociálních služeb v rámci KP ( webové stránky, místní tisk ) PŘÍLEŽITOSTI - levná a efektivní varianta financování sociálních služeb v Bruntále - prostor v rámci KP i informacím o sociálních službách - zvyšování možností přístupu k finančním prostředkům - externí poradenství - výměna zkušeností v KP - existence zákona o sociálních službách - profesionalizace sociálních služeb - spolupráce s podnikatelským sektorem - prolínání sociálních a komerčních služeb (sociální ekonomika) SLABÉ STRÁNKY - neexistence komplexní novodobé sociodemografické anlýzy města po roce špatný systém dotační politiky města - chybějící a nedostatečné prostory některých poskytovatelů - neinformovanost o zákoně o sociálních službách - nedostatečné vzdělávání v sociální oblasti - slabá prezentační činnost mezi jednotlivými poskytovateli a vůči veřejnosti - byrokracie administrativní náročnost - nedostatečná prevence v sociálních službách - nedostatečná informovanost veřejnosti, nezájem veřejnosti o problematiku sociálních služeb - chybějící asistenční a intervenční služby HROZBY - omezení, zánik činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené - izolovanost organizací - komerční linie samospráv - sankce za nesplnění povinného vzdělávání ( zákon o sociálních službách ) - nedostatečné vzdělávací příležitosti ( VOŠ, VŠ ) - nedostatečné finanční zabezpečení - legislativa: zvrat - redukce, likvidace některých NNO - neplnění role obce v nabídce sociálních služeb občanům 10

11 Obecné cíle pro KPSS 1.Vytvoření objektivního a názorného informačního systému pro veřejnost 2.Zlepšení bytové politiky 3.Vznik asistenčních služeb Název opatření: Ad 1) Tvorba informačního systému pro veřejnost Ad 2) Vytvoření koncepce přidělování bytů pro cílovou skupinu obyvatelstva Ad 3) Proaktivní opatření k iniciaci vzniku asistenčních služeb v souladu s typologií a standardy sociálních služeb Aktivity: Ad 1) - Sestavení redakčního týmu - Zajištění tisku magazínu - Zajištění a distribuce magazínu - Pravidelná reedice katalogu sociálních služeb - Zkvalitnění předávání informací mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb - Využití webových stránek města, komunitního plánování - Informační prezentace pro veřejnost,přednášky Ad 2) - Účast a aktivní zapojení v pracovní skupině (komisi) pro bytovou politiku města Bruntál - Jednání s vlastníky objektů určených k bydlení - Zpracování projektů - Osvěta přístupu v sociálním začleňování, přijímání nových trendů Ad 3) - Založení nového právního subjektu nebo rozšíření registrace stávajících poskytovatelů - Realizace provozně technického zázemí a provozu řídícího centra sociálních služeb - Výběrová řízení na pracovní pozici asistent v sociálních službách - Výcvik asistentů v akreditovaných vzdělávacích programech zaměřených na příslušné cílové skupiny Role města při realizaci opatření: Ad 1) - Koordinace aktivit - Plnění role zadavatele (objednávky) k realizaci cíle Ad 2) - Vytvoření a vedení databáze vhodných objektů pro poskytnutí ubytování cílovým skupinám - Stanovení podmínek pro zvýhodnění cílové skupiny v podmínkách města pro přidělování bytů - Zajištění finanční podpory z dotačních titulů ve spolupráci s partnery - Aktivní spolupráce při pracovních schůzkách a jednáních Ad 3 ) - Poskytnutí vhodného prostorového zázemí pro provozování asistenčních služeb 11

12 - Aktivní role ve výcvikovém programu asistentů - Koordinace aktivit na území města Garant opatření: Ad 1) - Město Bruntál - Poskytovatelé sociálních služeb a aktivní uživatelé Ad 2) - Město Bruntál - Slezská diakonie - Bytová komise města Bruntál (pracovní skupina) Ad 3) - Město Bruntál - Nový právní subjekt - Některý ze stávajících akreditovaných poskytovatelů Zdroje financování: - Rozpočet veřejné správy (ministerstva,kraj) - Státní rozpočet - Město Bruntál - Poskytovatelé - Sponzoři - Zdroje EU, nadace, sbírky 12

13 SENIOŘI Úvod Stárnutí populace patří ve většině evropských zemí k základním vývojovým trendům. Již delší dobu se ukazuje, že se tomuto trendu nevyhne ani Česká republika. Navíc se ukazuje, že jeho průběh bude u nás s největší pravděpodobností ještě intenzivnější než v zemích, kde zmiňovaný proces započal podstatně dříve. Důvodem jsou zejména skutečnosti: prodlužování délky života v souvislosti se zvyšováním kvality života obecně, - rozvoj a modernizace zdravotní péče, - nízká porodnost - vstup relativně silných generací do důchodového věku V ČR proto existuje Národní program přípravy na stárnutí populace v ČR (pro období ), který by měl zajistit připravenost na změnu demografické struktury české společnosti a umožnit seniorům žít v bezpečí a důstojnosti, jako plnoprávní občané. Řídí se deseti principy: etické principy, přirozené sociální prostředí, pracovní aktivity, hmotné zabezpečení, zdravý životní styl, kvalita života, zdravotní péče, komplexní sociální služby, společenské aktivity, vzdělávání, bydlení. Současné obyvatelstvo ČR je nutno definovat jako populaci regresního typu (stárnoucího) vyznačující se navíc značnou převahou žen ve vyšším věku. Celková vyspělost země se projevuje mj. i v hmotném zabezpečení těch občanů, kteří z různých důvodů nemají možnost řádného výkonu výdělečné činnosti. V České republice je právo občanů na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele zakotveno v čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Blíže je toto právo vymezeno v rámci sociálního zákonodárství. Převážná většina osob šedesátiletých a starších patří do kategorie ekonomicky neaktivních, resp. starobních důchodců. Důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele upravuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. V tomto zákoně je stanoven důchodový věk, který se v České republice počínaje rokem 1996 zvyšuje postupně oproti dříve stanovené věkové hranici o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za každý započatý rok z doby po , tak aby bylo postupně dosaženo stejné věkové hranice pro muže a bezdětné ženy 63 let v roce U ostatních žen bude důchodový věk i nadále diferencován podle počtu vychovaných dětí, a to v rozmezí let. Dovršením důchodového věku vzniká osobě, při splnění zákonem stanovených podmínek, nárok na starobní důchod. K získání starobního důchodu nedochází automaticky po dosažení zákonem stanovené hranice odchodu do starobního důchodu, ale k jeho přiznání je třeba podat žádost o starobní důchod u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele. 13

14 Popis cílové skupiny a jejích potřeb Obecně se za seniory považují osoby ve věku od 60 let. Potřebnost sociálních služeb se zvyšuje u osob nad 70 let. Senioři města Bruntál ve stejnojmenné pracovní skupině tvoří nehomogenní skupinu, neboť senioři vyžadující některou ze sociálních služeb ( terénní, rezidenční či intervenční) mají vzhledem ke svému věku,zdravotnímu stavu a sociální situaci zcela jiné požadavky, než senioři v celkově dobré osobní situaci věnující se s plným nasazením různým aktivitám. Počty seniorů v Bruntále jsou uvedeny v následující tabulce : let let let 641 Z hlediska potřebnosti sociálních služeb v Bruntále lze vymezit následující rizikové skupiny seniorů : 1. osoby starší 80 let 2. samostatně žijící senioři ( především v rodinných domcích či staré zástavbě bez výtahů) 3. osoby izolované ( prostorově, emocionálně, sociálně) 4. osamělé a ovdovělé ženy vyššího věku 5. senioři vážně nemocní nebo invalidní ( jedinci i manželé) 6. senioři s nízkým příjmem Potřeby z pohledu uživatelů V rámci analýzy potřeb uživatelů bylo provedeno dotazníkové šetření ( rozdáno 350 dotazníků, návratnost 168) a anketa u veřejnosti ( 60 oslovených osob), přičemž lze konstatovat následující zjištění : - neznalost a nesrozumitelnost jednotlivých pojmů v oblasti sociálních služeb - nízká informovanost o jednotlivých poskytovatelích i typech služeb - vysoká preference setrvání v budoucnu ve vlastním prostředí s podporou rodiny či terénní služby Potřeby z hlediska poskytovatelů služeb a svépomocných občanských sdružení Tyto byly zkoumány prostřednictvím SWOT analýzy, která je uvedena dále. 14

15 SWOT ANALÝZA- SENIOŘI SOUČASNOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY - existence základních typů služeb poskytovaných v Bruntále - zahájení KPSS realizace etap - existence dobrovolných sdružení uživatelů služeb - zlepšující se informovanost veřejnosti (public rellation KPSS) - chybějící kvalitní programy v klubu seniorů - neexistence služeb pro společensky. nepřizpůsobené seniory - nedostatečná koordinace a součinnost mezi NNO, samosprávou, zdravotnickými subjekty, policií, ostatními službami pro občany atd. - slabá propagace a informovanost pro seniory a od seniorů - neakceptování bezbariérovosti v bytech a objektech města - malá kapacita ošetřovatelské péče (terénní zdravotní) a respitní (úlevové) péče - vysoká míra byrokracie - nízká finanční podpora města Bruntálu - využívání určitých typů sociálních služeb jako zástupný problém (bytová otázka seniorů) - časté využívání finančních příjmů seniorů pro jiné účely rodiny - absence specifických nadregionálních typů sociálních služeb - komerční zneužívání seniorů 15

16 BUDOUCNOST PŘÍLEŽITOSTI - projekt MOBILITY PRO VŠECHNY - nový zákon o sociálních službách - kvalita sociálních služeb - řešit domácí násilí a kriminalitu na seniorech - zvýšení kapacity ošetřovatelské péče - zajistit speciální typy služeb (psychotici, duševně nemocní, alkoholici, uživatelé drog, hospic důstojné umírání) - rozšíření terénních služeb (celotýdenní provoz 24 hodin denně) - profesionalizace systému financování sociálních služeb a zvýšení finanční spoluúčasti města - zvyšování odborné kvalifikace pracovníků - zkvalitnění koordinace a součinnosti všech, kteří mohou zvýšit kvalitu života seniorů - zvýšit prestiž sociálních služeb HROZBY - změna zřizovatelské funkce k Domovu důchodců Bruntál (město) - nedostatek finančních prostředků - nedostatek odborného personálu k zajištění všech typů služeb - obtížná prokazatelnost násilí a kriminality (svědci, sousedi) - vrácení dotace ( MOBILITY PRO VŠECHNY ) nejednotný přístup všech institucí (realizátorů) - neschopnost zajistit finanční prostředky z veřejných zdrojů a Evropské Unie - obecně nižší kvalita života seniorů v Bruntále ve srovnání s jinými městy 16

17 PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI Přehled členů pracovní skupiny SENIOŘI Jméno, příjmení Organizace Mgr. Jana Hančilová HELP-IN,o.p.s., U rybníka 4, Bruntál Miroslav Palánek Centrum pro zdrav.postižené MSK, Dukelská 2,Bruntál Věra Dočková Pečovatelská služba, Okružní 20, Zeyerova 18, Bruntál Okresní výbor svazu tělesně postižených v ČR,Dukelská 2, Vladimír Trněný Bruntál Okresní výbor svazu tělesně postižených v ČR,Dukelská 2, František Urbaník Bruntál Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál, Dukelská 2, Vlastimil Kaiser Bruntál Anna Staňková Klub seniorů, Pionýrská 2, Bruntál Ingrid Střeštíková Domov důchodců, Okružní 16, Bruntál Bc. Věra Kolegarová Pečovateská služba německého řádu, Zám. nám. 2/8, Bruntál 17

18 Opatření pro naplnění cíle : CÍLE A OPATŘENÍ 1.Strategický cíl Zachování a rozvoj rezidenčních služeb pro seniory 1.1.Rozvoj rezidenčních služeb zřízením domova pro nepřizpůsobené seniory či seniory se závislostí 1.2.Profilace stávajícího domova důchodců( DD) s ohledem na individuální potřeby uživatelů v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb 1.3.Zajištění stavebně technických a provozních podmínek objektů ve vlastnictví města 1.4.Podpora pobytových odlehčovacích služeb Zdůvodnění opatření: Ad 1.1. Absence specifických zařízení v DD jsou umístěni občané s kontraindikacemi (psychotici, duševně nemocní, alkoholici) a chybí návazné zařízení na azylový dům, kde mohou být ubytováni pouze osoby ve věku ekonomicky aktivním. Ad 1.2. Nízká kapacita komplexní ošetřovatelské péče nezajišťuje možnost dožití ve známém prostředí, vysoká kapacita, uniformní prostředí vyvolávají anonymitu prostředí a neumožňuje individuální přístup. Ad 1.3. Objekt DD je ve vlastnictví města, přestože organizaci zřizuje MSK a od zahájení provozu v r se prováděla pouze běžná údržba, stavebně technický stav začíná vyžadovat nákladné opravy. Totéž se týká objektu pečovatelské služby na ul. Okružní. Ad 1.4. Narůstá počet žádostí na pobytové odlehčovací služby, které jsou dosud poskytovány výjimečně pouze v DD. Aktivity: Ad analýza cílové skupiny ve stávajících zařízeních a terénu ( DD, domy s PS, azylový dům) 2.zajištění informací o zařízení podobného typu 3.návrh studie, zpracování projektové dokumentace ( rekonstrukce či výstavba nového objektu) 4. zajištění finančního krytí 5. výběr realizátora 6. zřízení a provoz domova pro nepřizpůsobené seniory Ad návrat uživatelů do domácího prostředí v případech, kdy je to možné s podporou terénní služby 18

19 2. posílení personálu a vytvoření prostorových podmínek včetně věcného vybavení pro rozšíření komplexní ošetřovatelské péče a pro individuální přístup k uživateli 3. registrace DD jako nestátního zdravotnického zařízení ( odbornost sestra v sociálních službách) Ad jednat se zřizovatelem DD o podmínkách oprav 2. podle výsledku zajistit finanční prostředky Ad vyčlenit pohotovostní lůžka v rámci kapacity DD 2. vyčlenit lůžka v budoucím domově pro nepřizpůsobené seniory 3. zajištění personálního, věcného vybavení a realizace procedurálních aktivit této služby 4. rozšíření registrace poskytovatelů o odlehčovací službu Role města při realizaci opatření: Ad1.1. Investor Ad Bez účasti Ad 1.3. Je dána vlastnictvím objektů DD Ad 1.4. Realizátor ( v případě, že bude provozovatelem domova pro nepřizpůsobené seniory) Garant opatření: Ad 1.1. Město Bruntál, MSK ( v případě zařízení z širší působností) Ad 1.2. Domov důchodců v Bruntále, MSK Ad 1.3. Město Bruntál Ad 1.4. Domov důchodců v Bruntále, MSK, Město Bruntál, jeho příspěvková organizace nebo nestátní nezisková organizace jako provozovatel domova pro nepřizpůsobené seniory Zdroje financování: Ad Státní rozpočet - Město Bruntál - MSK ( pokud by zařízení mělo širší působnost) - Zdroje EU 19

20 Ad MSK - Domov důchodců v Bruntále - zdravotní pojišťovny Ad Město Bruntál - Zdroje EU Ad Státní rozpočet - Nadace - MSK - Domov důchodců - uživatelé - budoucí provozovatel domova pro nepřizpůsobené seniory 20

21 2.Strategický cíl Podpora terénních služeb Opatření pro naplnění cíle : 2.1.Rozšíření kapacit pečovatelské a odlehčovací služby 2.2.Rozvoj kapacit ošetřovatelské péče včetně terénní hospicové péče 2.3.Rozvoj tísňové péče Zdůvodnění opatření: Ad stárnutí obyvatel - zvýšená poptávka - posilují možnost setrvání člověka v přirozeném prostředí, jsou humánnější - trend mladých rodin žít odděleně od stárnoucích rodičů Ad zvýšení šance na přežití a včasný zásah v případě ohrožení Aktivity: Ad sladění poptávky s nabídkou ( registr uživatelů) - vytvoření pracovních míst pečovatelů, osobních asistentů, sester v domácí péči, pracovníků tísňové péče - vytvoření materiálních podmínek a pořízení věcného vybavení pro uvedené služby - průběžné vzdělávání zaměstnanců pomáhajících profesí - rozšíření provozních hodin a úkonů terénních sociálně zdravotních služeb - změna organizačně právní formy městské pečovatelské služby - propagace terénních služeb - rozšíření spojení přes mobilní telefony ( tísňová péče) Role města při realizaci opatření: - koordinátor aktivit - realizátor ( rozvoj městské PS) Garant opatření: Komunitní plánování sociálních služeb - Město Bruntál - Poskytovatelé ( Help-in, o.p.s., PS Německého řádu, Diakonie ČCE) Slezská diakonie Zdroje financování: - Státní rozpočet 21

22 - Rozpočet Moravskoslezského kraje, města + obce participující na služby - Příjmy od uživatelů - Vlastní příjmy poskytovatelů - Fondy EU - VHČ - Mobilní operátoři ( slevy, sponzoring ) 22

23 Název opatření pro naplnění cíle: 3.Strategický cíl Podpora intervenčních služeb 3.1. Zachování speciálního poradenství pro seniory a zdravotně postižené 3.2 Zvýšení informovanosti seniorů Zdůvodnění opratření: Ad Poptávka - Zavádění nového systému, složitost legislativy - byrokracie Ad Narůstající počet nevýhodných smluv ( např. na zakoupení výrobků ) - Případy okradení - Klamavá a podprahová reklama - Případy domácího násilí Aktivity: Ad Informační kampaň, distribuce letáků o novém zákoně - Tisk, webové stránky Ad Informační kampaň, přednášky v jednotlivých organizacích - Provádění situační prevence kriminality ( bezpečná domácnost, zdravá sousedství, okolí ) - Posílení bezplatného právního poradenství Role města při realizaci opatření: - Spolupráce města při informační kampani, distribuci - Koordinace aktivit - Vytipování vhodných osob Garant opatření: - Centrum pro zdravotně postižené MSK - Poskytovatelé - Město Bruntál Zdroje financování: - MPSV - Národní rada zdravotně postižených - Město Bruntál - Poskytovatelé 23

24 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ ANALÝZA STAVU UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A CÍLOVÝCH SKUPIN V pracovní skupině Zdravotně postižení byla ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb definována tato struktura uživatelů: Občané s vadami pohybového ústrojí Občané se zdravotním postižením-smyslové,orgánové,tělesné, Diabetici Vozíčkáři Občané s mentálním postižením a autismem Občané s kombinovaným zdravotním postižením Počta občanů se zdravotním postižením dle výše uvedeného rozdělení byly získány od poskytovatelů pouze od registrovaných uživatelů v různých sdruženích nebo využívajících sociální službu. Občané s vadami pohybového ústrojí..210 osob Občané se zdravotním postižením(tělesné,orgánové,smyslové) osob Diabetici. 70 osob Vozíčkáři 35 osob Osoby s mentálním postižením a autismem v předškolní a školní docházce. 50 osob Osoby s mentálním postižením a autismem využívající soc.službu...45 osob Osoby s mentálním postižením sdruženi v SPMP..30 osob Osoby se zrakovým postižením sdruženi v SONS.50 osob Cílovou skupinou jsou občané se zdravotním postižením ve věku od narození do smrti, kteří potřebují poskytnout sociální službu, dle zákona č.108/2006 Sb. 24

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1.

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Definice služby rané péče Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více