cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008"

Transkript

1 cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál

2 Obsah: Úvodní slovo místostarosty 3 Komunitní plán obecné informace 4-5 Vývoj komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále 6 Demografické údaje 7-9 Swot analýza sociálních služeb v Bruntále 10 Obecné cíle pro komunitní plánování sociálních služeb SENIOŘI a) Swot analýza b) Přehled členů pracovní skupiny 17 c) Cíle a opatření 1.1. Zachování a rozvoj rezidenčních pro seniory Podpora terenních služeb Podpora intervenčních služeb 23 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 24 a) Swot analýza 25 b) Přehled členů pracovní skupiny 26 c) Cíle a opatření 2.1. Podpora a rozvoj stávajících služeb pro zdravotně postižené Vzdělávání zdravotně postižených Vznik chráněného bydlení pro zdravotně postižené Vznik asistenčních služeb pro zdravotně postižené Vznik chráněné dílny pro zdravotně postižené Vznik asistenčních služeb pro zdravotně postižené Databáze občanů zdravotně postižených pro případ nouze 33 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍCH VYLOUČENÍM a) Swot analýza 37 b) Přehled členů pracovní skupiny 38 c) Cíle a opatření 3.1. Rozšíření domu na půl cesty Timotei Azylový dům pro seniory ( alkoholiky, insolventní ) Zlepšení bytové politiky MENŠINY a) Swot analýza 46 b) Přehled členů pracovní skupiny 47 c) Cíle a opatření 4.1. Vytvoření funkčního systému terenní práce v Západní lokalitě Provázanost poskytovaných sociálních služeb a aktivit mezi jednotlivými 50 subjekty navzájem 4.3. Vytvoření informačního systému o aktivitách a službách mezi posky tovateli a pro veřejnost 4.4. Předávání komplexních informací veřejnosti o negativních i pozitivních 53 jevech v Západní lokalitě DĚTI A MLÁDEŽ 54 a) Swot analýza 55 b) Přehled členů pracovní skupiny 56 c) Cíle a opatření 5.1. Snižování sociálně patologických jevů ve městě Podpora zajištění a vytvoření systému bytové problematiky pro věk let 5.3. Vytvoření objektivního informačního systému pro veřejnost Vytvoření logistického systému služeb pro zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 2

3 Vážení uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, milí občané, Nejcennější skutečností oblasti sociálních služeb ve městě Bruntál je vědomí, že Komunitní plán se stává účinným nástrojem sociální politiky. Mnohost práce, jasná definice cílů i nástrojů, systémovost postupných kroků, vytváří efektivní předpoklad úspěšných aplikací záměrů, na kterých je celá logika tvorby Komunitního plánu postavena. Osobně oceňuji erudici zpracovatelů a kvalitní volbu účastníků celého procesu. Nejde o věci jednoduché, dosavadní vývoj to jednoznačně potvrdil. Nelze improvizovat, nelze být formální. Sociální oblast je citlivý prostor, důležitost tento prostor ovládat spolehlivými nástroji je jednoznačná. Komunitní plán takovým nástrojem určitě je. S úctou Bc. Stanislav Navrátil místostarosta 3

4 Komunitní plánování obecné informace Co to je komunitní plánování? Komunitní plánování sociálních služeb je pojem užívaný v ČR běžně pro plánování rozvoje sociálních služeb, které je zakotveno v zákoně č. 108/2002 Sb. o sociálních službách. V 3, písm. h) je plán rozvoje sociálních služeb definován jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je: popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb povinnosti zúčastněných subjektů způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb Co je podstatou komunitního plánování? zapojuje všechny, kterých se sociální služby týkají je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb jeho základem je zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení zásadní význam má poznání zájmů veřejnosti, všech zastoupených stran tedy zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, jejich vzájemné propojení a spolupráce Jaké jsou hlavní principy komunitního plánování? partnerství mezi účastníky zapojování místního společenství hledání nových lidských a finančních zdrojů práce s informacemi kompromis přání a možností Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? posilovat sociální soudržnost komunity podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců 4

5 Co je výsledkem komunitního plánování? zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány Jaký má komunitní plánování pro obec přínos? zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele-poskytovatel-zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje. zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku zajišťuje, aby služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti zvyšuje efektivitu investovaných prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné Kdo jsou hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb? 1. Uživatelé sociálních služeb jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování.uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny. 2. Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná např. o nestátní neziskové organizace, organizace zřízení obcí nebo krajem, přip. Státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají poptávku i provozní záležitosti. 3. Zadavatelé sociálních služeb zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupu komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce a jejich politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. 5

6 Vývoj komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále Na 13. zasedání Rady města Bruntálu konaného dne bylo schváleno zahájení procesu plánování sociálních služeb ( dále komunitní plánování ). Prvními kroky v komunitním plánování v roce 2003 bylo zahájení mapování stávající sítě sociálních služeb, a to nejen v rámci území Bruntálu, ale i obcí, v jeho okolí. V červnu 2003 bylo osloveno 33 místně příslušných obcí, které vyjádřily svůj postoj ke komunitnímu plánování a přiklonil se k variantě komunitního plánování sociálních služeb na úrovni spolupráce formou sdružení prostředků. Po podání projektu na MPSV v září 2003 byla oslovena většina poskytovatelů sociálních služeb na území města. Vzdělávání tří členů základní pracovní skupiny ( triády ) KP o. p. s. Písek ( Mgr. M. Hájek zadavatel, Mgr. P. Konečný poskytovatel, A. Jančíková uživatel ) bylo zahájeno v říjnu 2003 a poté se metoda plánování sociálních služeb začala plně rozvíjet. Do Programu rozvoje města Bruntálu na léta v oblasti sociálních služeb byla v březnu zahájena práce na získání obrazu o skutečných potřebách a přáních našich občanů V této souvislosti byl v květnu dokončen dotazník Sociální služby na Bruntálsku, který zkoumá obecný názor a pohled občanů na síť sociálních služeb ve městě. Taktéž byl vydán první katalog sociálních služeb Bruntálu a okolí, který zobrazoval reálný stav nabídky sociálních služeb v konfrontaci s poptávkou uživatelů. V únoru 2006 proběhlo pracovní jednání komunitního plánování sociálních služeb, setkání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů, na němž bylo zrekapitulováno vytvoření a složení pracovních skupin KP v loňském roce a navrhlo se upravení některých pracovních skupin, a to do pěti, podle cílových skupin ( Senioři, Zdravotně postižení, Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálních vyloučením ( tato skupina během roku upravila název na Osoby ohrožené sociálním vyloučením), Menšiny, Děti,mládež, rodina ). 6

7 Demografické údaje, informace Základní údaje: Nadmořská výška: 547 m.n.m., Uhlířský vrch 672 m.n.m. Poloha: 49st.59 s.š. 17 st.27 v.d. Rozloha: ha Počet obyvatel: ( k ) Průměrný věk: 36,9 roku 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo celkem z toho ženy 9182 Svobodní 3944 Ženatí 3580 Muži Rozvedení 713 Ovdovělí 158 Nezjištěno 50 Svobodné 3553 Vdané 3633 Ženy Rozvedené 1071 ovdovělé 881 nezjištěno Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo celkem v tom ve věku nezj Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo 15leté a starší bez vzdělání 65 základní vč. neukončeného 3312 v tom vyučení a stř. odborné bez mat podle stupně úplné střední s maturitou 3843 vzdělání vyšší odborné a nástavbové 482 vysokoškolské 1145 nezjištěné vzdělání Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo celkem česká moravská 1278 slezská 100 slovenská 604 z toho národnost romská 46 polská 43 německá 46 ukrajinská 22 vietnamská Obyvatelstvo podle náboženského vyznání Obyvatelstvo celkem Věřící 3946 z toho církev římskokatolická Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní celkem 9299 v tom zaměstnaní

8 církev českosl. husitská 86 českobratrská církev evangel. 88 pravoslavná církev 25 Nábož. společn. Svědk. Jehovovi 52 Bez vyznání Nezjištěné vyznání 1443 z toho pracuj. důchodci 242 ženy na mat. dov. 133 nezaměstnaní 1319 Ekonomicky neaktivní celkem 8186 z toho nepracuj. důchodci 2915 žáci, studenti, učni 3550 Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou Ekonomicky aktivní podle odvětví Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní celkem 9299 z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 245 průmysl 2558 stavebnictví 789 obchod,opravy motor. vozidel 914 doprava, pošty a telekomunikace 579 veřejná správa, obrana, soc. zabez. 991 školství, zdravot., veter. a soc. činn Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící do zaměstnání 7220 v rámci obce 5272 z toho v rámci okresu 1026 v rámci kraje 164 do jiného kraje 605 vyjíždějící do zam. denně mimo obec 1128 Žáci vyjíždějící denně mimo obec Počty domácností podle typu domácnosti Bytové domácnosti 6621 v tom s 1 HD 6100 se 2+ HD 521 Hospodařící domácnosti 7268 v tom s 1 CD 7220 se 2+ CD 48 Cenzové domácnosti 7316 úplné rodiny 3789 z toho se závisl. dětmi 2056 v tom neúplné rodiny 1178 z toho se závisl. dětmi 829 nerodinné domácnosti 113 domácnosti jednotlivců Domovní fond Domy úhrnem 1316 z toho domy obydlené 1265 rodinné domy 888 bytové domy 330 domy soukromých osob 882 z úhrnu podle obce, státu 140 obydlených vlastnictví SBD 68 domů do domy postavené Domy podle počtu podlaží a technického vybavení Domy úhrnem 1265 z toho přípojkou na kanalizační síť 1142 vodovodem 1255 plynem 1082 ústředním topením Bytový fond Byty úhrnem 6993 byty obydlené 6621 z toho v rodin. domech 997 v bytov. domech 5575 v tom byty neobydlené v obydl. domech 315 byty neobydlené v neobydl.domech 57 z toho obydl. přechodně 10 podle důvodu slouží k rekreaci 5 8

9 ústředním topením Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu Obydlené byty úhrnem 6621 z toho ve vlastním domě 875 podle v osobním vlastnictví 1337 právního důvodu nájemní 2264 užívání člena bytového družstva 1167 z úhrnu podle počtu obytných místností 1 místnost místnosti místnosti místnosti místností Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení Obydlené byty úhrnem 6621 byty podle vybavení průměrný počet plyn v bytě 5607 vodovod v bytě 6596 vlastní splachov.záchod 6563 vlastní koupelna, sprchový kout 6559 ústřední topení 5764 etážové topení 414 osob na byt 2,62 osob na obytnou místnost 8+m 2 1,02 obytné plochy na byt 43,54 obytné plochy na osobu 16,56 obytných místn. na byt 2,58 Český statistický úřad,

10 SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BRUNTÁLE SILNÉ STRÁNKY - vytvořená síť poskytovatelů sociálních služeb - existence komunitního plánování - vůle ke spolupráci, komunikaci a kooperaci v komunitním plánování - široké spektrum uživatelů a poskytovatelů - početné cílové skupiny uživatelů - provázanost a návaznost sociálních služeb - dobrá a pozitivní motivace členů komunitního plánování - prezentace sociálních služeb v rámci KP ( webové stránky, místní tisk ) PŘÍLEŽITOSTI - levná a efektivní varianta financování sociálních služeb v Bruntále - prostor v rámci KP i informacím o sociálních službách - zvyšování možností přístupu k finančním prostředkům - externí poradenství - výměna zkušeností v KP - existence zákona o sociálních službách - profesionalizace sociálních služeb - spolupráce s podnikatelským sektorem - prolínání sociálních a komerčních služeb (sociální ekonomika) SLABÉ STRÁNKY - neexistence komplexní novodobé sociodemografické anlýzy města po roce špatný systém dotační politiky města - chybějící a nedostatečné prostory některých poskytovatelů - neinformovanost o zákoně o sociálních službách - nedostatečné vzdělávání v sociální oblasti - slabá prezentační činnost mezi jednotlivými poskytovateli a vůči veřejnosti - byrokracie administrativní náročnost - nedostatečná prevence v sociálních službách - nedostatečná informovanost veřejnosti, nezájem veřejnosti o problematiku sociálních služeb - chybějící asistenční a intervenční služby HROZBY - omezení, zánik činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené - izolovanost organizací - komerční linie samospráv - sankce za nesplnění povinného vzdělávání ( zákon o sociálních službách ) - nedostatečné vzdělávací příležitosti ( VOŠ, VŠ ) - nedostatečné finanční zabezpečení - legislativa: zvrat - redukce, likvidace některých NNO - neplnění role obce v nabídce sociálních služeb občanům 10

11 Obecné cíle pro KPSS 1.Vytvoření objektivního a názorného informačního systému pro veřejnost 2.Zlepšení bytové politiky 3.Vznik asistenčních služeb Název opatření: Ad 1) Tvorba informačního systému pro veřejnost Ad 2) Vytvoření koncepce přidělování bytů pro cílovou skupinu obyvatelstva Ad 3) Proaktivní opatření k iniciaci vzniku asistenčních služeb v souladu s typologií a standardy sociálních služeb Aktivity: Ad 1) - Sestavení redakčního týmu - Zajištění tisku magazínu - Zajištění a distribuce magazínu - Pravidelná reedice katalogu sociálních služeb - Zkvalitnění předávání informací mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb - Využití webových stránek města, komunitního plánování - Informační prezentace pro veřejnost,přednášky Ad 2) - Účast a aktivní zapojení v pracovní skupině (komisi) pro bytovou politiku města Bruntál - Jednání s vlastníky objektů určených k bydlení - Zpracování projektů - Osvěta přístupu v sociálním začleňování, přijímání nových trendů Ad 3) - Založení nového právního subjektu nebo rozšíření registrace stávajících poskytovatelů - Realizace provozně technického zázemí a provozu řídícího centra sociálních služeb - Výběrová řízení na pracovní pozici asistent v sociálních službách - Výcvik asistentů v akreditovaných vzdělávacích programech zaměřených na příslušné cílové skupiny Role města při realizaci opatření: Ad 1) - Koordinace aktivit - Plnění role zadavatele (objednávky) k realizaci cíle Ad 2) - Vytvoření a vedení databáze vhodných objektů pro poskytnutí ubytování cílovým skupinám - Stanovení podmínek pro zvýhodnění cílové skupiny v podmínkách města pro přidělování bytů - Zajištění finanční podpory z dotačních titulů ve spolupráci s partnery - Aktivní spolupráce při pracovních schůzkách a jednáních Ad 3 ) - Poskytnutí vhodného prostorového zázemí pro provozování asistenčních služeb 11

12 - Aktivní role ve výcvikovém programu asistentů - Koordinace aktivit na území města Garant opatření: Ad 1) - Město Bruntál - Poskytovatelé sociálních služeb a aktivní uživatelé Ad 2) - Město Bruntál - Slezská diakonie - Bytová komise města Bruntál (pracovní skupina) Ad 3) - Město Bruntál - Nový právní subjekt - Některý ze stávajících akreditovaných poskytovatelů Zdroje financování: - Rozpočet veřejné správy (ministerstva,kraj) - Státní rozpočet - Město Bruntál - Poskytovatelé - Sponzoři - Zdroje EU, nadace, sbírky 12

13 SENIOŘI Úvod Stárnutí populace patří ve většině evropských zemí k základním vývojovým trendům. Již delší dobu se ukazuje, že se tomuto trendu nevyhne ani Česká republika. Navíc se ukazuje, že jeho průběh bude u nás s největší pravděpodobností ještě intenzivnější než v zemích, kde zmiňovaný proces započal podstatně dříve. Důvodem jsou zejména skutečnosti: prodlužování délky života v souvislosti se zvyšováním kvality života obecně, - rozvoj a modernizace zdravotní péče, - nízká porodnost - vstup relativně silných generací do důchodového věku V ČR proto existuje Národní program přípravy na stárnutí populace v ČR (pro období ), který by měl zajistit připravenost na změnu demografické struktury české společnosti a umožnit seniorům žít v bezpečí a důstojnosti, jako plnoprávní občané. Řídí se deseti principy: etické principy, přirozené sociální prostředí, pracovní aktivity, hmotné zabezpečení, zdravý životní styl, kvalita života, zdravotní péče, komplexní sociální služby, společenské aktivity, vzdělávání, bydlení. Současné obyvatelstvo ČR je nutno definovat jako populaci regresního typu (stárnoucího) vyznačující se navíc značnou převahou žen ve vyšším věku. Celková vyspělost země se projevuje mj. i v hmotném zabezpečení těch občanů, kteří z různých důvodů nemají možnost řádného výkonu výdělečné činnosti. V České republice je právo občanů na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele zakotveno v čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Blíže je toto právo vymezeno v rámci sociálního zákonodárství. Převážná většina osob šedesátiletých a starších patří do kategorie ekonomicky neaktivních, resp. starobních důchodců. Důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele upravuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. V tomto zákoně je stanoven důchodový věk, který se v České republice počínaje rokem 1996 zvyšuje postupně oproti dříve stanovené věkové hranici o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za každý započatý rok z doby po , tak aby bylo postupně dosaženo stejné věkové hranice pro muže a bezdětné ženy 63 let v roce U ostatních žen bude důchodový věk i nadále diferencován podle počtu vychovaných dětí, a to v rozmezí let. Dovršením důchodového věku vzniká osobě, při splnění zákonem stanovených podmínek, nárok na starobní důchod. K získání starobního důchodu nedochází automaticky po dosažení zákonem stanovené hranice odchodu do starobního důchodu, ale k jeho přiznání je třeba podat žádost o starobní důchod u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele. 13

14 Popis cílové skupiny a jejích potřeb Obecně se za seniory považují osoby ve věku od 60 let. Potřebnost sociálních služeb se zvyšuje u osob nad 70 let. Senioři města Bruntál ve stejnojmenné pracovní skupině tvoří nehomogenní skupinu, neboť senioři vyžadující některou ze sociálních služeb ( terénní, rezidenční či intervenční) mají vzhledem ke svému věku,zdravotnímu stavu a sociální situaci zcela jiné požadavky, než senioři v celkově dobré osobní situaci věnující se s plným nasazením různým aktivitám. Počty seniorů v Bruntále jsou uvedeny v následující tabulce : let let let 641 Z hlediska potřebnosti sociálních služeb v Bruntále lze vymezit následující rizikové skupiny seniorů : 1. osoby starší 80 let 2. samostatně žijící senioři ( především v rodinných domcích či staré zástavbě bez výtahů) 3. osoby izolované ( prostorově, emocionálně, sociálně) 4. osamělé a ovdovělé ženy vyššího věku 5. senioři vážně nemocní nebo invalidní ( jedinci i manželé) 6. senioři s nízkým příjmem Potřeby z pohledu uživatelů V rámci analýzy potřeb uživatelů bylo provedeno dotazníkové šetření ( rozdáno 350 dotazníků, návratnost 168) a anketa u veřejnosti ( 60 oslovených osob), přičemž lze konstatovat následující zjištění : - neznalost a nesrozumitelnost jednotlivých pojmů v oblasti sociálních služeb - nízká informovanost o jednotlivých poskytovatelích i typech služeb - vysoká preference setrvání v budoucnu ve vlastním prostředí s podporou rodiny či terénní služby Potřeby z hlediska poskytovatelů služeb a svépomocných občanských sdružení Tyto byly zkoumány prostřednictvím SWOT analýzy, která je uvedena dále. 14

15 SWOT ANALÝZA- SENIOŘI SOUČASNOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY - existence základních typů služeb poskytovaných v Bruntále - zahájení KPSS realizace etap - existence dobrovolných sdružení uživatelů služeb - zlepšující se informovanost veřejnosti (public rellation KPSS) - chybějící kvalitní programy v klubu seniorů - neexistence služeb pro společensky. nepřizpůsobené seniory - nedostatečná koordinace a součinnost mezi NNO, samosprávou, zdravotnickými subjekty, policií, ostatními službami pro občany atd. - slabá propagace a informovanost pro seniory a od seniorů - neakceptování bezbariérovosti v bytech a objektech města - malá kapacita ošetřovatelské péče (terénní zdravotní) a respitní (úlevové) péče - vysoká míra byrokracie - nízká finanční podpora města Bruntálu - využívání určitých typů sociálních služeb jako zástupný problém (bytová otázka seniorů) - časté využívání finančních příjmů seniorů pro jiné účely rodiny - absence specifických nadregionálních typů sociálních služeb - komerční zneužívání seniorů 15

16 BUDOUCNOST PŘÍLEŽITOSTI - projekt MOBILITY PRO VŠECHNY - nový zákon o sociálních službách - kvalita sociálních služeb - řešit domácí násilí a kriminalitu na seniorech - zvýšení kapacity ošetřovatelské péče - zajistit speciální typy služeb (psychotici, duševně nemocní, alkoholici, uživatelé drog, hospic důstojné umírání) - rozšíření terénních služeb (celotýdenní provoz 24 hodin denně) - profesionalizace systému financování sociálních služeb a zvýšení finanční spoluúčasti města - zvyšování odborné kvalifikace pracovníků - zkvalitnění koordinace a součinnosti všech, kteří mohou zvýšit kvalitu života seniorů - zvýšit prestiž sociálních služeb HROZBY - změna zřizovatelské funkce k Domovu důchodců Bruntál (město) - nedostatek finančních prostředků - nedostatek odborného personálu k zajištění všech typů služeb - obtížná prokazatelnost násilí a kriminality (svědci, sousedi) - vrácení dotace ( MOBILITY PRO VŠECHNY ) nejednotný přístup všech institucí (realizátorů) - neschopnost zajistit finanční prostředky z veřejných zdrojů a Evropské Unie - obecně nižší kvalita života seniorů v Bruntále ve srovnání s jinými městy 16

17 PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI Přehled členů pracovní skupiny SENIOŘI Jméno, příjmení Organizace Mgr. Jana Hančilová HELP-IN,o.p.s., U rybníka 4, Bruntál Miroslav Palánek Centrum pro zdrav.postižené MSK, Dukelská 2,Bruntál Věra Dočková Pečovatelská služba, Okružní 20, Zeyerova 18, Bruntál Okresní výbor svazu tělesně postižených v ČR,Dukelská 2, Vladimír Trněný Bruntál Okresní výbor svazu tělesně postižených v ČR,Dukelská 2, František Urbaník Bruntál Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál, Dukelská 2, Vlastimil Kaiser Bruntál Anna Staňková Klub seniorů, Pionýrská 2, Bruntál Ingrid Střeštíková Domov důchodců, Okružní 16, Bruntál Bc. Věra Kolegarová Pečovateská služba německého řádu, Zám. nám. 2/8, Bruntál 17

18 Opatření pro naplnění cíle : CÍLE A OPATŘENÍ 1.Strategický cíl Zachování a rozvoj rezidenčních služeb pro seniory 1.1.Rozvoj rezidenčních služeb zřízením domova pro nepřizpůsobené seniory či seniory se závislostí 1.2.Profilace stávajícího domova důchodců( DD) s ohledem na individuální potřeby uživatelů v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb 1.3.Zajištění stavebně technických a provozních podmínek objektů ve vlastnictví města 1.4.Podpora pobytových odlehčovacích služeb Zdůvodnění opatření: Ad 1.1. Absence specifických zařízení v DD jsou umístěni občané s kontraindikacemi (psychotici, duševně nemocní, alkoholici) a chybí návazné zařízení na azylový dům, kde mohou být ubytováni pouze osoby ve věku ekonomicky aktivním. Ad 1.2. Nízká kapacita komplexní ošetřovatelské péče nezajišťuje možnost dožití ve známém prostředí, vysoká kapacita, uniformní prostředí vyvolávají anonymitu prostředí a neumožňuje individuální přístup. Ad 1.3. Objekt DD je ve vlastnictví města, přestože organizaci zřizuje MSK a od zahájení provozu v r se prováděla pouze běžná údržba, stavebně technický stav začíná vyžadovat nákladné opravy. Totéž se týká objektu pečovatelské služby na ul. Okružní. Ad 1.4. Narůstá počet žádostí na pobytové odlehčovací služby, které jsou dosud poskytovány výjimečně pouze v DD. Aktivity: Ad analýza cílové skupiny ve stávajících zařízeních a terénu ( DD, domy s PS, azylový dům) 2.zajištění informací o zařízení podobného typu 3.návrh studie, zpracování projektové dokumentace ( rekonstrukce či výstavba nového objektu) 4. zajištění finančního krytí 5. výběr realizátora 6. zřízení a provoz domova pro nepřizpůsobené seniory Ad návrat uživatelů do domácího prostředí v případech, kdy je to možné s podporou terénní služby 18

19 2. posílení personálu a vytvoření prostorových podmínek včetně věcného vybavení pro rozšíření komplexní ošetřovatelské péče a pro individuální přístup k uživateli 3. registrace DD jako nestátního zdravotnického zařízení ( odbornost sestra v sociálních službách) Ad jednat se zřizovatelem DD o podmínkách oprav 2. podle výsledku zajistit finanční prostředky Ad vyčlenit pohotovostní lůžka v rámci kapacity DD 2. vyčlenit lůžka v budoucím domově pro nepřizpůsobené seniory 3. zajištění personálního, věcného vybavení a realizace procedurálních aktivit této služby 4. rozšíření registrace poskytovatelů o odlehčovací službu Role města při realizaci opatření: Ad1.1. Investor Ad Bez účasti Ad 1.3. Je dána vlastnictvím objektů DD Ad 1.4. Realizátor ( v případě, že bude provozovatelem domova pro nepřizpůsobené seniory) Garant opatření: Ad 1.1. Město Bruntál, MSK ( v případě zařízení z širší působností) Ad 1.2. Domov důchodců v Bruntále, MSK Ad 1.3. Město Bruntál Ad 1.4. Domov důchodců v Bruntále, MSK, Město Bruntál, jeho příspěvková organizace nebo nestátní nezisková organizace jako provozovatel domova pro nepřizpůsobené seniory Zdroje financování: Ad Státní rozpočet - Město Bruntál - MSK ( pokud by zařízení mělo širší působnost) - Zdroje EU 19

20 Ad MSK - Domov důchodců v Bruntále - zdravotní pojišťovny Ad Město Bruntál - Zdroje EU Ad Státní rozpočet - Nadace - MSK - Domov důchodců - uživatelé - budoucí provozovatel domova pro nepřizpůsobené seniory 20

21 2.Strategický cíl Podpora terénních služeb Opatření pro naplnění cíle : 2.1.Rozšíření kapacit pečovatelské a odlehčovací služby 2.2.Rozvoj kapacit ošetřovatelské péče včetně terénní hospicové péče 2.3.Rozvoj tísňové péče Zdůvodnění opatření: Ad stárnutí obyvatel - zvýšená poptávka - posilují možnost setrvání člověka v přirozeném prostředí, jsou humánnější - trend mladých rodin žít odděleně od stárnoucích rodičů Ad zvýšení šance na přežití a včasný zásah v případě ohrožení Aktivity: Ad sladění poptávky s nabídkou ( registr uživatelů) - vytvoření pracovních míst pečovatelů, osobních asistentů, sester v domácí péči, pracovníků tísňové péče - vytvoření materiálních podmínek a pořízení věcného vybavení pro uvedené služby - průběžné vzdělávání zaměstnanců pomáhajících profesí - rozšíření provozních hodin a úkonů terénních sociálně zdravotních služeb - změna organizačně právní formy městské pečovatelské služby - propagace terénních služeb - rozšíření spojení přes mobilní telefony ( tísňová péče) Role města při realizaci opatření: - koordinátor aktivit - realizátor ( rozvoj městské PS) Garant opatření: Komunitní plánování sociálních služeb - Město Bruntál - Poskytovatelé ( Help-in, o.p.s., PS Německého řádu, Diakonie ČCE) Slezská diakonie Zdroje financování: - Státní rozpočet 21

22 - Rozpočet Moravskoslezského kraje, města + obce participující na služby - Příjmy od uživatelů - Vlastní příjmy poskytovatelů - Fondy EU - VHČ - Mobilní operátoři ( slevy, sponzoring ) 22

23 Název opatření pro naplnění cíle: 3.Strategický cíl Podpora intervenčních služeb 3.1. Zachování speciálního poradenství pro seniory a zdravotně postižené 3.2 Zvýšení informovanosti seniorů Zdůvodnění opratření: Ad Poptávka - Zavádění nového systému, složitost legislativy - byrokracie Ad Narůstající počet nevýhodných smluv ( např. na zakoupení výrobků ) - Případy okradení - Klamavá a podprahová reklama - Případy domácího násilí Aktivity: Ad Informační kampaň, distribuce letáků o novém zákoně - Tisk, webové stránky Ad Informační kampaň, přednášky v jednotlivých organizacích - Provádění situační prevence kriminality ( bezpečná domácnost, zdravá sousedství, okolí ) - Posílení bezplatného právního poradenství Role města při realizaci opatření: - Spolupráce města při informační kampani, distribuci - Koordinace aktivit - Vytipování vhodných osob Garant opatření: - Centrum pro zdravotně postižené MSK - Poskytovatelé - Město Bruntál Zdroje financování: - MPSV - Národní rada zdravotně postižených - Město Bruntál - Poskytovatelé 23

24 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ ANALÝZA STAVU UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A CÍLOVÝCH SKUPIN V pracovní skupině Zdravotně postižení byla ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb definována tato struktura uživatelů: Občané s vadami pohybového ústrojí Občané se zdravotním postižením-smyslové,orgánové,tělesné, Diabetici Vozíčkáři Občané s mentálním postižením a autismem Občané s kombinovaným zdravotním postižením Počta občanů se zdravotním postižením dle výše uvedeného rozdělení byly získány od poskytovatelů pouze od registrovaných uživatelů v různých sdruženích nebo využívajících sociální službu. Občané s vadami pohybového ústrojí..210 osob Občané se zdravotním postižením(tělesné,orgánové,smyslové) osob Diabetici. 70 osob Vozíčkáři 35 osob Osoby s mentálním postižením a autismem v předškolní a školní docházce. 50 osob Osoby s mentálním postižením a autismem využívající soc.službu...45 osob Osoby s mentálním postižením sdruženi v SPMP..30 osob Osoby se zrakovým postižením sdruženi v SONS.50 osob Cílovou skupinou jsou občané se zdravotním postižením ve věku od narození do smrti, kteří potřebují poskytnout sociální službu, dle zákona č.108/2006 Sb. 24

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BRUNTÁL NA OBDOBÍ

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BRUNTÁL NA OBDOBÍ KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BRUNTÁL NA OBDOBÍ 2009-2011 KOMUNITNÍ PLÁN rozvoje sociálních služeb města Bruntál na období 2009-2011 Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více