cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008"

Transkript

1 cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál

2 Obsah: Úvodní slovo místostarosty 3 Komunitní plán obecné informace 4-5 Vývoj komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále 6 Demografické údaje 7-9 Swot analýza sociálních služeb v Bruntále 10 Obecné cíle pro komunitní plánování sociálních služeb SENIOŘI a) Swot analýza b) Přehled členů pracovní skupiny 17 c) Cíle a opatření 1.1. Zachování a rozvoj rezidenčních pro seniory Podpora terenních služeb Podpora intervenčních služeb 23 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 24 a) Swot analýza 25 b) Přehled členů pracovní skupiny 26 c) Cíle a opatření 2.1. Podpora a rozvoj stávajících služeb pro zdravotně postižené Vzdělávání zdravotně postižených Vznik chráněného bydlení pro zdravotně postižené Vznik asistenčních služeb pro zdravotně postižené Vznik chráněné dílny pro zdravotně postižené Vznik asistenčních služeb pro zdravotně postižené Databáze občanů zdravotně postižených pro případ nouze 33 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍCH VYLOUČENÍM a) Swot analýza 37 b) Přehled členů pracovní skupiny 38 c) Cíle a opatření 3.1. Rozšíření domu na půl cesty Timotei Azylový dům pro seniory ( alkoholiky, insolventní ) Zlepšení bytové politiky MENŠINY a) Swot analýza 46 b) Přehled členů pracovní skupiny 47 c) Cíle a opatření 4.1. Vytvoření funkčního systému terenní práce v Západní lokalitě Provázanost poskytovaných sociálních služeb a aktivit mezi jednotlivými 50 subjekty navzájem 4.3. Vytvoření informačního systému o aktivitách a službách mezi posky tovateli a pro veřejnost 4.4. Předávání komplexních informací veřejnosti o negativních i pozitivních 53 jevech v Západní lokalitě DĚTI A MLÁDEŽ 54 a) Swot analýza 55 b) Přehled členů pracovní skupiny 56 c) Cíle a opatření 5.1. Snižování sociálně patologických jevů ve městě Podpora zajištění a vytvoření systému bytové problematiky pro věk let 5.3. Vytvoření objektivního informačního systému pro veřejnost Vytvoření logistického systému služeb pro zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 2

3 Vážení uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, milí občané, Nejcennější skutečností oblasti sociálních služeb ve městě Bruntál je vědomí, že Komunitní plán se stává účinným nástrojem sociální politiky. Mnohost práce, jasná definice cílů i nástrojů, systémovost postupných kroků, vytváří efektivní předpoklad úspěšných aplikací záměrů, na kterých je celá logika tvorby Komunitního plánu postavena. Osobně oceňuji erudici zpracovatelů a kvalitní volbu účastníků celého procesu. Nejde o věci jednoduché, dosavadní vývoj to jednoznačně potvrdil. Nelze improvizovat, nelze být formální. Sociální oblast je citlivý prostor, důležitost tento prostor ovládat spolehlivými nástroji je jednoznačná. Komunitní plán takovým nástrojem určitě je. S úctou Bc. Stanislav Navrátil místostarosta 3

4 Komunitní plánování obecné informace Co to je komunitní plánování? Komunitní plánování sociálních služeb je pojem užívaný v ČR běžně pro plánování rozvoje sociálních služeb, které je zakotveno v zákoně č. 108/2002 Sb. o sociálních službách. V 3, písm. h) je plán rozvoje sociálních služeb definován jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je: popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb povinnosti zúčastněných subjektů způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb Co je podstatou komunitního plánování? zapojuje všechny, kterých se sociální služby týkají je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb jeho základem je zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení zásadní význam má poznání zájmů veřejnosti, všech zastoupených stran tedy zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, jejich vzájemné propojení a spolupráce Jaké jsou hlavní principy komunitního plánování? partnerství mezi účastníky zapojování místního společenství hledání nových lidských a finančních zdrojů práce s informacemi kompromis přání a možností Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? posilovat sociální soudržnost komunity podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců 4

5 Co je výsledkem komunitního plánování? zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány Jaký má komunitní plánování pro obec přínos? zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele-poskytovatel-zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje. zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku zajišťuje, aby služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti zvyšuje efektivitu investovaných prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné Kdo jsou hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb? 1. Uživatelé sociálních služeb jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování.uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny. 2. Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná např. o nestátní neziskové organizace, organizace zřízení obcí nebo krajem, přip. Státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají poptávku i provozní záležitosti. 3. Zadavatelé sociálních služeb zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupu komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce a jejich politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. 5

6 Vývoj komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále Na 13. zasedání Rady města Bruntálu konaného dne bylo schváleno zahájení procesu plánování sociálních služeb ( dále komunitní plánování ). Prvními kroky v komunitním plánování v roce 2003 bylo zahájení mapování stávající sítě sociálních služeb, a to nejen v rámci území Bruntálu, ale i obcí, v jeho okolí. V červnu 2003 bylo osloveno 33 místně příslušných obcí, které vyjádřily svůj postoj ke komunitnímu plánování a přiklonil se k variantě komunitního plánování sociálních služeb na úrovni spolupráce formou sdružení prostředků. Po podání projektu na MPSV v září 2003 byla oslovena většina poskytovatelů sociálních služeb na území města. Vzdělávání tří členů základní pracovní skupiny ( triády ) KP o. p. s. Písek ( Mgr. M. Hájek zadavatel, Mgr. P. Konečný poskytovatel, A. Jančíková uživatel ) bylo zahájeno v říjnu 2003 a poté se metoda plánování sociálních služeb začala plně rozvíjet. Do Programu rozvoje města Bruntálu na léta v oblasti sociálních služeb byla v březnu zahájena práce na získání obrazu o skutečných potřebách a přáních našich občanů V této souvislosti byl v květnu dokončen dotazník Sociální služby na Bruntálsku, který zkoumá obecný názor a pohled občanů na síť sociálních služeb ve městě. Taktéž byl vydán první katalog sociálních služeb Bruntálu a okolí, který zobrazoval reálný stav nabídky sociálních služeb v konfrontaci s poptávkou uživatelů. V únoru 2006 proběhlo pracovní jednání komunitního plánování sociálních služeb, setkání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů, na němž bylo zrekapitulováno vytvoření a složení pracovních skupin KP v loňském roce a navrhlo se upravení některých pracovních skupin, a to do pěti, podle cílových skupin ( Senioři, Zdravotně postižení, Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálních vyloučením ( tato skupina během roku upravila název na Osoby ohrožené sociálním vyloučením), Menšiny, Děti,mládež, rodina ). 6

7 Demografické údaje, informace Základní údaje: Nadmořská výška: 547 m.n.m., Uhlířský vrch 672 m.n.m. Poloha: 49st.59 s.š. 17 st.27 v.d. Rozloha: ha Počet obyvatel: ( k ) Průměrný věk: 36,9 roku 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo celkem z toho ženy 9182 Svobodní 3944 Ženatí 3580 Muži Rozvedení 713 Ovdovělí 158 Nezjištěno 50 Svobodné 3553 Vdané 3633 Ženy Rozvedené 1071 ovdovělé 881 nezjištěno Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo celkem v tom ve věku nezj Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo 15leté a starší bez vzdělání 65 základní vč. neukončeného 3312 v tom vyučení a stř. odborné bez mat podle stupně úplné střední s maturitou 3843 vzdělání vyšší odborné a nástavbové 482 vysokoškolské 1145 nezjištěné vzdělání Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo celkem česká moravská 1278 slezská 100 slovenská 604 z toho národnost romská 46 polská 43 německá 46 ukrajinská 22 vietnamská Obyvatelstvo podle náboženského vyznání Obyvatelstvo celkem Věřící 3946 z toho církev římskokatolická Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní celkem 9299 v tom zaměstnaní

8 církev českosl. husitská 86 českobratrská církev evangel. 88 pravoslavná církev 25 Nábož. společn. Svědk. Jehovovi 52 Bez vyznání Nezjištěné vyznání 1443 z toho pracuj. důchodci 242 ženy na mat. dov. 133 nezaměstnaní 1319 Ekonomicky neaktivní celkem 8186 z toho nepracuj. důchodci 2915 žáci, studenti, učni 3550 Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou Ekonomicky aktivní podle odvětví Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní celkem 9299 z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 245 průmysl 2558 stavebnictví 789 obchod,opravy motor. vozidel 914 doprava, pošty a telekomunikace 579 veřejná správa, obrana, soc. zabez. 991 školství, zdravot., veter. a soc. činn Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící do zaměstnání 7220 v rámci obce 5272 z toho v rámci okresu 1026 v rámci kraje 164 do jiného kraje 605 vyjíždějící do zam. denně mimo obec 1128 Žáci vyjíždějící denně mimo obec Počty domácností podle typu domácnosti Bytové domácnosti 6621 v tom s 1 HD 6100 se 2+ HD 521 Hospodařící domácnosti 7268 v tom s 1 CD 7220 se 2+ CD 48 Cenzové domácnosti 7316 úplné rodiny 3789 z toho se závisl. dětmi 2056 v tom neúplné rodiny 1178 z toho se závisl. dětmi 829 nerodinné domácnosti 113 domácnosti jednotlivců Domovní fond Domy úhrnem 1316 z toho domy obydlené 1265 rodinné domy 888 bytové domy 330 domy soukromých osob 882 z úhrnu podle obce, státu 140 obydlených vlastnictví SBD 68 domů do domy postavené Domy podle počtu podlaží a technického vybavení Domy úhrnem 1265 z toho přípojkou na kanalizační síť 1142 vodovodem 1255 plynem 1082 ústředním topením Bytový fond Byty úhrnem 6993 byty obydlené 6621 z toho v rodin. domech 997 v bytov. domech 5575 v tom byty neobydlené v obydl. domech 315 byty neobydlené v neobydl.domech 57 z toho obydl. přechodně 10 podle důvodu slouží k rekreaci 5 8

9 ústředním topením Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu Obydlené byty úhrnem 6621 z toho ve vlastním domě 875 podle v osobním vlastnictví 1337 právního důvodu nájemní 2264 užívání člena bytového družstva 1167 z úhrnu podle počtu obytných místností 1 místnost místnosti místnosti místnosti místností Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení Obydlené byty úhrnem 6621 byty podle vybavení průměrný počet plyn v bytě 5607 vodovod v bytě 6596 vlastní splachov.záchod 6563 vlastní koupelna, sprchový kout 6559 ústřední topení 5764 etážové topení 414 osob na byt 2,62 osob na obytnou místnost 8+m 2 1,02 obytné plochy na byt 43,54 obytné plochy na osobu 16,56 obytných místn. na byt 2,58 Český statistický úřad,

10 SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BRUNTÁLE SILNÉ STRÁNKY - vytvořená síť poskytovatelů sociálních služeb - existence komunitního plánování - vůle ke spolupráci, komunikaci a kooperaci v komunitním plánování - široké spektrum uživatelů a poskytovatelů - početné cílové skupiny uživatelů - provázanost a návaznost sociálních služeb - dobrá a pozitivní motivace členů komunitního plánování - prezentace sociálních služeb v rámci KP ( webové stránky, místní tisk ) PŘÍLEŽITOSTI - levná a efektivní varianta financování sociálních služeb v Bruntále - prostor v rámci KP i informacím o sociálních službách - zvyšování možností přístupu k finančním prostředkům - externí poradenství - výměna zkušeností v KP - existence zákona o sociálních službách - profesionalizace sociálních služeb - spolupráce s podnikatelským sektorem - prolínání sociálních a komerčních služeb (sociální ekonomika) SLABÉ STRÁNKY - neexistence komplexní novodobé sociodemografické anlýzy města po roce špatný systém dotační politiky města - chybějící a nedostatečné prostory některých poskytovatelů - neinformovanost o zákoně o sociálních službách - nedostatečné vzdělávání v sociální oblasti - slabá prezentační činnost mezi jednotlivými poskytovateli a vůči veřejnosti - byrokracie administrativní náročnost - nedostatečná prevence v sociálních službách - nedostatečná informovanost veřejnosti, nezájem veřejnosti o problematiku sociálních služeb - chybějící asistenční a intervenční služby HROZBY - omezení, zánik činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené - izolovanost organizací - komerční linie samospráv - sankce za nesplnění povinného vzdělávání ( zákon o sociálních službách ) - nedostatečné vzdělávací příležitosti ( VOŠ, VŠ ) - nedostatečné finanční zabezpečení - legislativa: zvrat - redukce, likvidace některých NNO - neplnění role obce v nabídce sociálních služeb občanům 10

11 Obecné cíle pro KPSS 1.Vytvoření objektivního a názorného informačního systému pro veřejnost 2.Zlepšení bytové politiky 3.Vznik asistenčních služeb Název opatření: Ad 1) Tvorba informačního systému pro veřejnost Ad 2) Vytvoření koncepce přidělování bytů pro cílovou skupinu obyvatelstva Ad 3) Proaktivní opatření k iniciaci vzniku asistenčních služeb v souladu s typologií a standardy sociálních služeb Aktivity: Ad 1) - Sestavení redakčního týmu - Zajištění tisku magazínu - Zajištění a distribuce magazínu - Pravidelná reedice katalogu sociálních služeb - Zkvalitnění předávání informací mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb - Využití webových stránek města, komunitního plánování - Informační prezentace pro veřejnost,přednášky Ad 2) - Účast a aktivní zapojení v pracovní skupině (komisi) pro bytovou politiku města Bruntál - Jednání s vlastníky objektů určených k bydlení - Zpracování projektů - Osvěta přístupu v sociálním začleňování, přijímání nových trendů Ad 3) - Založení nového právního subjektu nebo rozšíření registrace stávajících poskytovatelů - Realizace provozně technického zázemí a provozu řídícího centra sociálních služeb - Výběrová řízení na pracovní pozici asistent v sociálních službách - Výcvik asistentů v akreditovaných vzdělávacích programech zaměřených na příslušné cílové skupiny Role města při realizaci opatření: Ad 1) - Koordinace aktivit - Plnění role zadavatele (objednávky) k realizaci cíle Ad 2) - Vytvoření a vedení databáze vhodných objektů pro poskytnutí ubytování cílovým skupinám - Stanovení podmínek pro zvýhodnění cílové skupiny v podmínkách města pro přidělování bytů - Zajištění finanční podpory z dotačních titulů ve spolupráci s partnery - Aktivní spolupráce při pracovních schůzkách a jednáních Ad 3 ) - Poskytnutí vhodného prostorového zázemí pro provozování asistenčních služeb 11

12 - Aktivní role ve výcvikovém programu asistentů - Koordinace aktivit na území města Garant opatření: Ad 1) - Město Bruntál - Poskytovatelé sociálních služeb a aktivní uživatelé Ad 2) - Město Bruntál - Slezská diakonie - Bytová komise města Bruntál (pracovní skupina) Ad 3) - Město Bruntál - Nový právní subjekt - Některý ze stávajících akreditovaných poskytovatelů Zdroje financování: - Rozpočet veřejné správy (ministerstva,kraj) - Státní rozpočet - Město Bruntál - Poskytovatelé - Sponzoři - Zdroje EU, nadace, sbírky 12

13 SENIOŘI Úvod Stárnutí populace patří ve většině evropských zemí k základním vývojovým trendům. Již delší dobu se ukazuje, že se tomuto trendu nevyhne ani Česká republika. Navíc se ukazuje, že jeho průběh bude u nás s největší pravděpodobností ještě intenzivnější než v zemích, kde zmiňovaný proces započal podstatně dříve. Důvodem jsou zejména skutečnosti: prodlužování délky života v souvislosti se zvyšováním kvality života obecně, - rozvoj a modernizace zdravotní péče, - nízká porodnost - vstup relativně silných generací do důchodového věku V ČR proto existuje Národní program přípravy na stárnutí populace v ČR (pro období ), který by měl zajistit připravenost na změnu demografické struktury české společnosti a umožnit seniorům žít v bezpečí a důstojnosti, jako plnoprávní občané. Řídí se deseti principy: etické principy, přirozené sociální prostředí, pracovní aktivity, hmotné zabezpečení, zdravý životní styl, kvalita života, zdravotní péče, komplexní sociální služby, společenské aktivity, vzdělávání, bydlení. Současné obyvatelstvo ČR je nutno definovat jako populaci regresního typu (stárnoucího) vyznačující se navíc značnou převahou žen ve vyšším věku. Celková vyspělost země se projevuje mj. i v hmotném zabezpečení těch občanů, kteří z různých důvodů nemají možnost řádného výkonu výdělečné činnosti. V České republice je právo občanů na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele zakotveno v čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Blíže je toto právo vymezeno v rámci sociálního zákonodárství. Převážná většina osob šedesátiletých a starších patří do kategorie ekonomicky neaktivních, resp. starobních důchodců. Důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele upravuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. V tomto zákoně je stanoven důchodový věk, který se v České republice počínaje rokem 1996 zvyšuje postupně oproti dříve stanovené věkové hranici o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za každý započatý rok z doby po , tak aby bylo postupně dosaženo stejné věkové hranice pro muže a bezdětné ženy 63 let v roce U ostatních žen bude důchodový věk i nadále diferencován podle počtu vychovaných dětí, a to v rozmezí let. Dovršením důchodového věku vzniká osobě, při splnění zákonem stanovených podmínek, nárok na starobní důchod. K získání starobního důchodu nedochází automaticky po dosažení zákonem stanovené hranice odchodu do starobního důchodu, ale k jeho přiznání je třeba podat žádost o starobní důchod u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele. 13

14 Popis cílové skupiny a jejích potřeb Obecně se za seniory považují osoby ve věku od 60 let. Potřebnost sociálních služeb se zvyšuje u osob nad 70 let. Senioři města Bruntál ve stejnojmenné pracovní skupině tvoří nehomogenní skupinu, neboť senioři vyžadující některou ze sociálních služeb ( terénní, rezidenční či intervenční) mají vzhledem ke svému věku,zdravotnímu stavu a sociální situaci zcela jiné požadavky, než senioři v celkově dobré osobní situaci věnující se s plným nasazením různým aktivitám. Počty seniorů v Bruntále jsou uvedeny v následující tabulce : let let let 641 Z hlediska potřebnosti sociálních služeb v Bruntále lze vymezit následující rizikové skupiny seniorů : 1. osoby starší 80 let 2. samostatně žijící senioři ( především v rodinných domcích či staré zástavbě bez výtahů) 3. osoby izolované ( prostorově, emocionálně, sociálně) 4. osamělé a ovdovělé ženy vyššího věku 5. senioři vážně nemocní nebo invalidní ( jedinci i manželé) 6. senioři s nízkým příjmem Potřeby z pohledu uživatelů V rámci analýzy potřeb uživatelů bylo provedeno dotazníkové šetření ( rozdáno 350 dotazníků, návratnost 168) a anketa u veřejnosti ( 60 oslovených osob), přičemž lze konstatovat následující zjištění : - neznalost a nesrozumitelnost jednotlivých pojmů v oblasti sociálních služeb - nízká informovanost o jednotlivých poskytovatelích i typech služeb - vysoká preference setrvání v budoucnu ve vlastním prostředí s podporou rodiny či terénní služby Potřeby z hlediska poskytovatelů služeb a svépomocných občanských sdružení Tyto byly zkoumány prostřednictvím SWOT analýzy, která je uvedena dále. 14

15 SWOT ANALÝZA- SENIOŘI SOUČASNOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY - existence základních typů služeb poskytovaných v Bruntále - zahájení KPSS realizace etap - existence dobrovolných sdružení uživatelů služeb - zlepšující se informovanost veřejnosti (public rellation KPSS) - chybějící kvalitní programy v klubu seniorů - neexistence služeb pro společensky. nepřizpůsobené seniory - nedostatečná koordinace a součinnost mezi NNO, samosprávou, zdravotnickými subjekty, policií, ostatními službami pro občany atd. - slabá propagace a informovanost pro seniory a od seniorů - neakceptování bezbariérovosti v bytech a objektech města - malá kapacita ošetřovatelské péče (terénní zdravotní) a respitní (úlevové) péče - vysoká míra byrokracie - nízká finanční podpora města Bruntálu - využívání určitých typů sociálních služeb jako zástupný problém (bytová otázka seniorů) - časté využívání finančních příjmů seniorů pro jiné účely rodiny - absence specifických nadregionálních typů sociálních služeb - komerční zneužívání seniorů 15

16 BUDOUCNOST PŘÍLEŽITOSTI - projekt MOBILITY PRO VŠECHNY - nový zákon o sociálních službách - kvalita sociálních služeb - řešit domácí násilí a kriminalitu na seniorech - zvýšení kapacity ošetřovatelské péče - zajistit speciální typy služeb (psychotici, duševně nemocní, alkoholici, uživatelé drog, hospic důstojné umírání) - rozšíření terénních služeb (celotýdenní provoz 24 hodin denně) - profesionalizace systému financování sociálních služeb a zvýšení finanční spoluúčasti města - zvyšování odborné kvalifikace pracovníků - zkvalitnění koordinace a součinnosti všech, kteří mohou zvýšit kvalitu života seniorů - zvýšit prestiž sociálních služeb HROZBY - změna zřizovatelské funkce k Domovu důchodců Bruntál (město) - nedostatek finančních prostředků - nedostatek odborného personálu k zajištění všech typů služeb - obtížná prokazatelnost násilí a kriminality (svědci, sousedi) - vrácení dotace ( MOBILITY PRO VŠECHNY ) nejednotný přístup všech institucí (realizátorů) - neschopnost zajistit finanční prostředky z veřejných zdrojů a Evropské Unie - obecně nižší kvalita života seniorů v Bruntále ve srovnání s jinými městy 16

17 PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI Přehled členů pracovní skupiny SENIOŘI Jméno, příjmení Organizace Mgr. Jana Hančilová HELP-IN,o.p.s., U rybníka 4, Bruntál Miroslav Palánek Centrum pro zdrav.postižené MSK, Dukelská 2,Bruntál Věra Dočková Pečovatelská služba, Okružní 20, Zeyerova 18, Bruntál Okresní výbor svazu tělesně postižených v ČR,Dukelská 2, Vladimír Trněný Bruntál Okresní výbor svazu tělesně postižených v ČR,Dukelská 2, František Urbaník Bruntál Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál, Dukelská 2, Vlastimil Kaiser Bruntál Anna Staňková Klub seniorů, Pionýrská 2, Bruntál Ingrid Střeštíková Domov důchodců, Okružní 16, Bruntál Bc. Věra Kolegarová Pečovateská služba německého řádu, Zám. nám. 2/8, Bruntál 17

18 Opatření pro naplnění cíle : CÍLE A OPATŘENÍ 1.Strategický cíl Zachování a rozvoj rezidenčních služeb pro seniory 1.1.Rozvoj rezidenčních služeb zřízením domova pro nepřizpůsobené seniory či seniory se závislostí 1.2.Profilace stávajícího domova důchodců( DD) s ohledem na individuální potřeby uživatelů v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb 1.3.Zajištění stavebně technických a provozních podmínek objektů ve vlastnictví města 1.4.Podpora pobytových odlehčovacích služeb Zdůvodnění opatření: Ad 1.1. Absence specifických zařízení v DD jsou umístěni občané s kontraindikacemi (psychotici, duševně nemocní, alkoholici) a chybí návazné zařízení na azylový dům, kde mohou být ubytováni pouze osoby ve věku ekonomicky aktivním. Ad 1.2. Nízká kapacita komplexní ošetřovatelské péče nezajišťuje možnost dožití ve známém prostředí, vysoká kapacita, uniformní prostředí vyvolávají anonymitu prostředí a neumožňuje individuální přístup. Ad 1.3. Objekt DD je ve vlastnictví města, přestože organizaci zřizuje MSK a od zahájení provozu v r se prováděla pouze běžná údržba, stavebně technický stav začíná vyžadovat nákladné opravy. Totéž se týká objektu pečovatelské služby na ul. Okružní. Ad 1.4. Narůstá počet žádostí na pobytové odlehčovací služby, které jsou dosud poskytovány výjimečně pouze v DD. Aktivity: Ad analýza cílové skupiny ve stávajících zařízeních a terénu ( DD, domy s PS, azylový dům) 2.zajištění informací o zařízení podobného typu 3.návrh studie, zpracování projektové dokumentace ( rekonstrukce či výstavba nového objektu) 4. zajištění finančního krytí 5. výběr realizátora 6. zřízení a provoz domova pro nepřizpůsobené seniory Ad návrat uživatelů do domácího prostředí v případech, kdy je to možné s podporou terénní služby 18

19 2. posílení personálu a vytvoření prostorových podmínek včetně věcného vybavení pro rozšíření komplexní ošetřovatelské péče a pro individuální přístup k uživateli 3. registrace DD jako nestátního zdravotnického zařízení ( odbornost sestra v sociálních službách) Ad jednat se zřizovatelem DD o podmínkách oprav 2. podle výsledku zajistit finanční prostředky Ad vyčlenit pohotovostní lůžka v rámci kapacity DD 2. vyčlenit lůžka v budoucím domově pro nepřizpůsobené seniory 3. zajištění personálního, věcného vybavení a realizace procedurálních aktivit této služby 4. rozšíření registrace poskytovatelů o odlehčovací službu Role města při realizaci opatření: Ad1.1. Investor Ad Bez účasti Ad 1.3. Je dána vlastnictvím objektů DD Ad 1.4. Realizátor ( v případě, že bude provozovatelem domova pro nepřizpůsobené seniory) Garant opatření: Ad 1.1. Město Bruntál, MSK ( v případě zařízení z širší působností) Ad 1.2. Domov důchodců v Bruntále, MSK Ad 1.3. Město Bruntál Ad 1.4. Domov důchodců v Bruntále, MSK, Město Bruntál, jeho příspěvková organizace nebo nestátní nezisková organizace jako provozovatel domova pro nepřizpůsobené seniory Zdroje financování: Ad Státní rozpočet - Město Bruntál - MSK ( pokud by zařízení mělo širší působnost) - Zdroje EU 19

20 Ad MSK - Domov důchodců v Bruntále - zdravotní pojišťovny Ad Město Bruntál - Zdroje EU Ad Státní rozpočet - Nadace - MSK - Domov důchodců - uživatelé - budoucí provozovatel domova pro nepřizpůsobené seniory 20

21 2.Strategický cíl Podpora terénních služeb Opatření pro naplnění cíle : 2.1.Rozšíření kapacit pečovatelské a odlehčovací služby 2.2.Rozvoj kapacit ošetřovatelské péče včetně terénní hospicové péče 2.3.Rozvoj tísňové péče Zdůvodnění opatření: Ad stárnutí obyvatel - zvýšená poptávka - posilují možnost setrvání člověka v přirozeném prostředí, jsou humánnější - trend mladých rodin žít odděleně od stárnoucích rodičů Ad zvýšení šance na přežití a včasný zásah v případě ohrožení Aktivity: Ad sladění poptávky s nabídkou ( registr uživatelů) - vytvoření pracovních míst pečovatelů, osobních asistentů, sester v domácí péči, pracovníků tísňové péče - vytvoření materiálních podmínek a pořízení věcného vybavení pro uvedené služby - průběžné vzdělávání zaměstnanců pomáhajících profesí - rozšíření provozních hodin a úkonů terénních sociálně zdravotních služeb - změna organizačně právní formy městské pečovatelské služby - propagace terénních služeb - rozšíření spojení přes mobilní telefony ( tísňová péče) Role města při realizaci opatření: - koordinátor aktivit - realizátor ( rozvoj městské PS) Garant opatření: Komunitní plánování sociálních služeb - Město Bruntál - Poskytovatelé ( Help-in, o.p.s., PS Německého řádu, Diakonie ČCE) Slezská diakonie Zdroje financování: - Státní rozpočet 21

22 - Rozpočet Moravskoslezského kraje, města + obce participující na služby - Příjmy od uživatelů - Vlastní příjmy poskytovatelů - Fondy EU - VHČ - Mobilní operátoři ( slevy, sponzoring ) 22

23 Název opatření pro naplnění cíle: 3.Strategický cíl Podpora intervenčních služeb 3.1. Zachování speciálního poradenství pro seniory a zdravotně postižené 3.2 Zvýšení informovanosti seniorů Zdůvodnění opratření: Ad Poptávka - Zavádění nového systému, složitost legislativy - byrokracie Ad Narůstající počet nevýhodných smluv ( např. na zakoupení výrobků ) - Případy okradení - Klamavá a podprahová reklama - Případy domácího násilí Aktivity: Ad Informační kampaň, distribuce letáků o novém zákoně - Tisk, webové stránky Ad Informační kampaň, přednášky v jednotlivých organizacích - Provádění situační prevence kriminality ( bezpečná domácnost, zdravá sousedství, okolí ) - Posílení bezplatného právního poradenství Role města při realizaci opatření: - Spolupráce města při informační kampani, distribuci - Koordinace aktivit - Vytipování vhodných osob Garant opatření: - Centrum pro zdravotně postižené MSK - Poskytovatelé - Město Bruntál Zdroje financování: - MPSV - Národní rada zdravotně postižených - Město Bruntál - Poskytovatelé 23

24 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ ANALÝZA STAVU UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A CÍLOVÝCH SKUPIN V pracovní skupině Zdravotně postižení byla ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb definována tato struktura uživatelů: Občané s vadami pohybového ústrojí Občané se zdravotním postižením-smyslové,orgánové,tělesné, Diabetici Vozíčkáři Občané s mentálním postižením a autismem Občané s kombinovaným zdravotním postižením Počta občanů se zdravotním postižením dle výše uvedeného rozdělení byly získány od poskytovatelů pouze od registrovaných uživatelů v různých sdruženích nebo využívajících sociální službu. Občané s vadami pohybového ústrojí..210 osob Občané se zdravotním postižením(tělesné,orgánové,smyslové) osob Diabetici. 70 osob Vozíčkáři 35 osob Osoby s mentálním postižením a autismem v předškolní a školní docházce. 50 osob Osoby s mentálním postižením a autismem využívající soc.službu...45 osob Osoby s mentálním postižením sdruženi v SPMP..30 osob Osoby se zrakovým postižením sdruženi v SONS.50 osob Cílovou skupinou jsou občané se zdravotním postižením ve věku od narození do smrti, kteří potřebují poskytnout sociální službu, dle zákona č.108/2006 Sb. 24

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH PREZENTACE A) Metodologie průzkumů B) Demografické situace na území města Ostravy C) Vybrané aspekty života obyvatel města Ostravy

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1.

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více