cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008"

Transkript

1 cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál

2 Obsah: Úvodní slovo místostarosty 3 Komunitní plán obecné informace 4-5 Vývoj komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále 6 Demografické údaje 7-9 Swot analýza sociálních služeb v Bruntále 10 Obecné cíle pro komunitní plánování sociálních služeb SENIOŘI a) Swot analýza b) Přehled členů pracovní skupiny 17 c) Cíle a opatření 1.1. Zachování a rozvoj rezidenčních pro seniory Podpora terenních služeb Podpora intervenčních služeb 23 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 24 a) Swot analýza 25 b) Přehled členů pracovní skupiny 26 c) Cíle a opatření 2.1. Podpora a rozvoj stávajících služeb pro zdravotně postižené Vzdělávání zdravotně postižených Vznik chráněného bydlení pro zdravotně postižené Vznik asistenčních služeb pro zdravotně postižené Vznik chráněné dílny pro zdravotně postižené Vznik asistenčních služeb pro zdravotně postižené Databáze občanů zdravotně postižených pro případ nouze 33 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍCH VYLOUČENÍM a) Swot analýza 37 b) Přehled členů pracovní skupiny 38 c) Cíle a opatření 3.1. Rozšíření domu na půl cesty Timotei Azylový dům pro seniory ( alkoholiky, insolventní ) Zlepšení bytové politiky MENŠINY a) Swot analýza 46 b) Přehled členů pracovní skupiny 47 c) Cíle a opatření 4.1. Vytvoření funkčního systému terenní práce v Západní lokalitě Provázanost poskytovaných sociálních služeb a aktivit mezi jednotlivými 50 subjekty navzájem 4.3. Vytvoření informačního systému o aktivitách a službách mezi posky tovateli a pro veřejnost 4.4. Předávání komplexních informací veřejnosti o negativních i pozitivních 53 jevech v Západní lokalitě DĚTI A MLÁDEŽ 54 a) Swot analýza 55 b) Přehled členů pracovní skupiny 56 c) Cíle a opatření 5.1. Snižování sociálně patologických jevů ve městě Podpora zajištění a vytvoření systému bytové problematiky pro věk let 5.3. Vytvoření objektivního informačního systému pro veřejnost Vytvoření logistického systému služeb pro zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 2

3 Vážení uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, milí občané, Nejcennější skutečností oblasti sociálních služeb ve městě Bruntál je vědomí, že Komunitní plán se stává účinným nástrojem sociální politiky. Mnohost práce, jasná definice cílů i nástrojů, systémovost postupných kroků, vytváří efektivní předpoklad úspěšných aplikací záměrů, na kterých je celá logika tvorby Komunitního plánu postavena. Osobně oceňuji erudici zpracovatelů a kvalitní volbu účastníků celého procesu. Nejde o věci jednoduché, dosavadní vývoj to jednoznačně potvrdil. Nelze improvizovat, nelze být formální. Sociální oblast je citlivý prostor, důležitost tento prostor ovládat spolehlivými nástroji je jednoznačná. Komunitní plán takovým nástrojem určitě je. S úctou Bc. Stanislav Navrátil místostarosta 3

4 Komunitní plánování obecné informace Co to je komunitní plánování? Komunitní plánování sociálních služeb je pojem užívaný v ČR běžně pro plánování rozvoje sociálních služeb, které je zakotveno v zákoně č. 108/2002 Sb. o sociálních službách. V 3, písm. h) je plán rozvoje sociálních služeb definován jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je: popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb povinnosti zúčastněných subjektů způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb Co je podstatou komunitního plánování? zapojuje všechny, kterých se sociální služby týkají je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb jeho základem je zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení zásadní význam má poznání zájmů veřejnosti, všech zastoupených stran tedy zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, jejich vzájemné propojení a spolupráce Jaké jsou hlavní principy komunitního plánování? partnerství mezi účastníky zapojování místního společenství hledání nových lidských a finančních zdrojů práce s informacemi kompromis přání a možností Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? posilovat sociální soudržnost komunity podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců 4

5 Co je výsledkem komunitního plánování? zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány Jaký má komunitní plánování pro obec přínos? zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele-poskytovatel-zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje. zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku zajišťuje, aby služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti zvyšuje efektivitu investovaných prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné Kdo jsou hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb? 1. Uživatelé sociálních služeb jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování.uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny. 2. Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná např. o nestátní neziskové organizace, organizace zřízení obcí nebo krajem, přip. Státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají poptávku i provozní záležitosti. 3. Zadavatelé sociálních služeb zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupu komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce a jejich politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. 5

6 Vývoj komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále Na 13. zasedání Rady města Bruntálu konaného dne bylo schváleno zahájení procesu plánování sociálních služeb ( dále komunitní plánování ). Prvními kroky v komunitním plánování v roce 2003 bylo zahájení mapování stávající sítě sociálních služeb, a to nejen v rámci území Bruntálu, ale i obcí, v jeho okolí. V červnu 2003 bylo osloveno 33 místně příslušných obcí, které vyjádřily svůj postoj ke komunitnímu plánování a přiklonil se k variantě komunitního plánování sociálních služeb na úrovni spolupráce formou sdružení prostředků. Po podání projektu na MPSV v září 2003 byla oslovena většina poskytovatelů sociálních služeb na území města. Vzdělávání tří členů základní pracovní skupiny ( triády ) KP o. p. s. Písek ( Mgr. M. Hájek zadavatel, Mgr. P. Konečný poskytovatel, A. Jančíková uživatel ) bylo zahájeno v říjnu 2003 a poté se metoda plánování sociálních služeb začala plně rozvíjet. Do Programu rozvoje města Bruntálu na léta v oblasti sociálních služeb byla v březnu zahájena práce na získání obrazu o skutečných potřebách a přáních našich občanů V této souvislosti byl v květnu dokončen dotazník Sociální služby na Bruntálsku, který zkoumá obecný názor a pohled občanů na síť sociálních služeb ve městě. Taktéž byl vydán první katalog sociálních služeb Bruntálu a okolí, který zobrazoval reálný stav nabídky sociálních služeb v konfrontaci s poptávkou uživatelů. V únoru 2006 proběhlo pracovní jednání komunitního plánování sociálních služeb, setkání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů, na němž bylo zrekapitulováno vytvoření a složení pracovních skupin KP v loňském roce a navrhlo se upravení některých pracovních skupin, a to do pěti, podle cílových skupin ( Senioři, Zdravotně postižení, Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálních vyloučením ( tato skupina během roku upravila název na Osoby ohrožené sociálním vyloučením), Menšiny, Děti,mládež, rodina ). 6

7 Demografické údaje, informace Základní údaje: Nadmořská výška: 547 m.n.m., Uhlířský vrch 672 m.n.m. Poloha: 49st.59 s.š. 17 st.27 v.d. Rozloha: ha Počet obyvatel: ( k ) Průměrný věk: 36,9 roku 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo celkem z toho ženy 9182 Svobodní 3944 Ženatí 3580 Muži Rozvedení 713 Ovdovělí 158 Nezjištěno 50 Svobodné 3553 Vdané 3633 Ženy Rozvedené 1071 ovdovělé 881 nezjištěno Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo celkem v tom ve věku nezj Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo 15leté a starší bez vzdělání 65 základní vč. neukončeného 3312 v tom vyučení a stř. odborné bez mat podle stupně úplné střední s maturitou 3843 vzdělání vyšší odborné a nástavbové 482 vysokoškolské 1145 nezjištěné vzdělání Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo celkem česká moravská 1278 slezská 100 slovenská 604 z toho národnost romská 46 polská 43 německá 46 ukrajinská 22 vietnamská Obyvatelstvo podle náboženského vyznání Obyvatelstvo celkem Věřící 3946 z toho církev římskokatolická Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní celkem 9299 v tom zaměstnaní

8 církev českosl. husitská 86 českobratrská církev evangel. 88 pravoslavná církev 25 Nábož. společn. Svědk. Jehovovi 52 Bez vyznání Nezjištěné vyznání 1443 z toho pracuj. důchodci 242 ženy na mat. dov. 133 nezaměstnaní 1319 Ekonomicky neaktivní celkem 8186 z toho nepracuj. důchodci 2915 žáci, studenti, učni 3550 Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou Ekonomicky aktivní podle odvětví Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní celkem 9299 z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 245 průmysl 2558 stavebnictví 789 obchod,opravy motor. vozidel 914 doprava, pošty a telekomunikace 579 veřejná správa, obrana, soc. zabez. 991 školství, zdravot., veter. a soc. činn Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící do zaměstnání 7220 v rámci obce 5272 z toho v rámci okresu 1026 v rámci kraje 164 do jiného kraje 605 vyjíždějící do zam. denně mimo obec 1128 Žáci vyjíždějící denně mimo obec Počty domácností podle typu domácnosti Bytové domácnosti 6621 v tom s 1 HD 6100 se 2+ HD 521 Hospodařící domácnosti 7268 v tom s 1 CD 7220 se 2+ CD 48 Cenzové domácnosti 7316 úplné rodiny 3789 z toho se závisl. dětmi 2056 v tom neúplné rodiny 1178 z toho se závisl. dětmi 829 nerodinné domácnosti 113 domácnosti jednotlivců Domovní fond Domy úhrnem 1316 z toho domy obydlené 1265 rodinné domy 888 bytové domy 330 domy soukromých osob 882 z úhrnu podle obce, státu 140 obydlených vlastnictví SBD 68 domů do domy postavené Domy podle počtu podlaží a technického vybavení Domy úhrnem 1265 z toho přípojkou na kanalizační síť 1142 vodovodem 1255 plynem 1082 ústředním topením Bytový fond Byty úhrnem 6993 byty obydlené 6621 z toho v rodin. domech 997 v bytov. domech 5575 v tom byty neobydlené v obydl. domech 315 byty neobydlené v neobydl.domech 57 z toho obydl. přechodně 10 podle důvodu slouží k rekreaci 5 8

9 ústředním topením Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu Obydlené byty úhrnem 6621 z toho ve vlastním domě 875 podle v osobním vlastnictví 1337 právního důvodu nájemní 2264 užívání člena bytového družstva 1167 z úhrnu podle počtu obytných místností 1 místnost místnosti místnosti místnosti místností Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení Obydlené byty úhrnem 6621 byty podle vybavení průměrný počet plyn v bytě 5607 vodovod v bytě 6596 vlastní splachov.záchod 6563 vlastní koupelna, sprchový kout 6559 ústřední topení 5764 etážové topení 414 osob na byt 2,62 osob na obytnou místnost 8+m 2 1,02 obytné plochy na byt 43,54 obytné plochy na osobu 16,56 obytných místn. na byt 2,58 Český statistický úřad,

10 SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BRUNTÁLE SILNÉ STRÁNKY - vytvořená síť poskytovatelů sociálních služeb - existence komunitního plánování - vůle ke spolupráci, komunikaci a kooperaci v komunitním plánování - široké spektrum uživatelů a poskytovatelů - početné cílové skupiny uživatelů - provázanost a návaznost sociálních služeb - dobrá a pozitivní motivace členů komunitního plánování - prezentace sociálních služeb v rámci KP ( webové stránky, místní tisk ) PŘÍLEŽITOSTI - levná a efektivní varianta financování sociálních služeb v Bruntále - prostor v rámci KP i informacím o sociálních službách - zvyšování možností přístupu k finančním prostředkům - externí poradenství - výměna zkušeností v KP - existence zákona o sociálních službách - profesionalizace sociálních služeb - spolupráce s podnikatelským sektorem - prolínání sociálních a komerčních služeb (sociální ekonomika) SLABÉ STRÁNKY - neexistence komplexní novodobé sociodemografické anlýzy města po roce špatný systém dotační politiky města - chybějící a nedostatečné prostory některých poskytovatelů - neinformovanost o zákoně o sociálních službách - nedostatečné vzdělávání v sociální oblasti - slabá prezentační činnost mezi jednotlivými poskytovateli a vůči veřejnosti - byrokracie administrativní náročnost - nedostatečná prevence v sociálních službách - nedostatečná informovanost veřejnosti, nezájem veřejnosti o problematiku sociálních služeb - chybějící asistenční a intervenční služby HROZBY - omezení, zánik činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené - izolovanost organizací - komerční linie samospráv - sankce za nesplnění povinného vzdělávání ( zákon o sociálních službách ) - nedostatečné vzdělávací příležitosti ( VOŠ, VŠ ) - nedostatečné finanční zabezpečení - legislativa: zvrat - redukce, likvidace některých NNO - neplnění role obce v nabídce sociálních služeb občanům 10

11 Obecné cíle pro KPSS 1.Vytvoření objektivního a názorného informačního systému pro veřejnost 2.Zlepšení bytové politiky 3.Vznik asistenčních služeb Název opatření: Ad 1) Tvorba informačního systému pro veřejnost Ad 2) Vytvoření koncepce přidělování bytů pro cílovou skupinu obyvatelstva Ad 3) Proaktivní opatření k iniciaci vzniku asistenčních služeb v souladu s typologií a standardy sociálních služeb Aktivity: Ad 1) - Sestavení redakčního týmu - Zajištění tisku magazínu - Zajištění a distribuce magazínu - Pravidelná reedice katalogu sociálních služeb - Zkvalitnění předávání informací mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb - Využití webových stránek města, komunitního plánování - Informační prezentace pro veřejnost,přednášky Ad 2) - Účast a aktivní zapojení v pracovní skupině (komisi) pro bytovou politiku města Bruntál - Jednání s vlastníky objektů určených k bydlení - Zpracování projektů - Osvěta přístupu v sociálním začleňování, přijímání nových trendů Ad 3) - Založení nového právního subjektu nebo rozšíření registrace stávajících poskytovatelů - Realizace provozně technického zázemí a provozu řídícího centra sociálních služeb - Výběrová řízení na pracovní pozici asistent v sociálních službách - Výcvik asistentů v akreditovaných vzdělávacích programech zaměřených na příslušné cílové skupiny Role města při realizaci opatření: Ad 1) - Koordinace aktivit - Plnění role zadavatele (objednávky) k realizaci cíle Ad 2) - Vytvoření a vedení databáze vhodných objektů pro poskytnutí ubytování cílovým skupinám - Stanovení podmínek pro zvýhodnění cílové skupiny v podmínkách města pro přidělování bytů - Zajištění finanční podpory z dotačních titulů ve spolupráci s partnery - Aktivní spolupráce při pracovních schůzkách a jednáních Ad 3 ) - Poskytnutí vhodného prostorového zázemí pro provozování asistenčních služeb 11

12 - Aktivní role ve výcvikovém programu asistentů - Koordinace aktivit na území města Garant opatření: Ad 1) - Město Bruntál - Poskytovatelé sociálních služeb a aktivní uživatelé Ad 2) - Město Bruntál - Slezská diakonie - Bytová komise města Bruntál (pracovní skupina) Ad 3) - Město Bruntál - Nový právní subjekt - Některý ze stávajících akreditovaných poskytovatelů Zdroje financování: - Rozpočet veřejné správy (ministerstva,kraj) - Státní rozpočet - Město Bruntál - Poskytovatelé - Sponzoři - Zdroje EU, nadace, sbírky 12

13 SENIOŘI Úvod Stárnutí populace patří ve většině evropských zemí k základním vývojovým trendům. Již delší dobu se ukazuje, že se tomuto trendu nevyhne ani Česká republika. Navíc se ukazuje, že jeho průběh bude u nás s největší pravděpodobností ještě intenzivnější než v zemích, kde zmiňovaný proces započal podstatně dříve. Důvodem jsou zejména skutečnosti: prodlužování délky života v souvislosti se zvyšováním kvality života obecně, - rozvoj a modernizace zdravotní péče, - nízká porodnost - vstup relativně silných generací do důchodového věku V ČR proto existuje Národní program přípravy na stárnutí populace v ČR (pro období ), který by měl zajistit připravenost na změnu demografické struktury české společnosti a umožnit seniorům žít v bezpečí a důstojnosti, jako plnoprávní občané. Řídí se deseti principy: etické principy, přirozené sociální prostředí, pracovní aktivity, hmotné zabezpečení, zdravý životní styl, kvalita života, zdravotní péče, komplexní sociální služby, společenské aktivity, vzdělávání, bydlení. Současné obyvatelstvo ČR je nutno definovat jako populaci regresního typu (stárnoucího) vyznačující se navíc značnou převahou žen ve vyšším věku. Celková vyspělost země se projevuje mj. i v hmotném zabezpečení těch občanů, kteří z různých důvodů nemají možnost řádného výkonu výdělečné činnosti. V České republice je právo občanů na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele zakotveno v čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Blíže je toto právo vymezeno v rámci sociálního zákonodárství. Převážná většina osob šedesátiletých a starších patří do kategorie ekonomicky neaktivních, resp. starobních důchodců. Důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele upravuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. V tomto zákoně je stanoven důchodový věk, který se v České republice počínaje rokem 1996 zvyšuje postupně oproti dříve stanovené věkové hranici o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za každý započatý rok z doby po , tak aby bylo postupně dosaženo stejné věkové hranice pro muže a bezdětné ženy 63 let v roce U ostatních žen bude důchodový věk i nadále diferencován podle počtu vychovaných dětí, a to v rozmezí let. Dovršením důchodového věku vzniká osobě, při splnění zákonem stanovených podmínek, nárok na starobní důchod. K získání starobního důchodu nedochází automaticky po dosažení zákonem stanovené hranice odchodu do starobního důchodu, ale k jeho přiznání je třeba podat žádost o starobní důchod u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele. 13

14 Popis cílové skupiny a jejích potřeb Obecně se za seniory považují osoby ve věku od 60 let. Potřebnost sociálních služeb se zvyšuje u osob nad 70 let. Senioři města Bruntál ve stejnojmenné pracovní skupině tvoří nehomogenní skupinu, neboť senioři vyžadující některou ze sociálních služeb ( terénní, rezidenční či intervenční) mají vzhledem ke svému věku,zdravotnímu stavu a sociální situaci zcela jiné požadavky, než senioři v celkově dobré osobní situaci věnující se s plným nasazením různým aktivitám. Počty seniorů v Bruntále jsou uvedeny v následující tabulce : let let let 641 Z hlediska potřebnosti sociálních služeb v Bruntále lze vymezit následující rizikové skupiny seniorů : 1. osoby starší 80 let 2. samostatně žijící senioři ( především v rodinných domcích či staré zástavbě bez výtahů) 3. osoby izolované ( prostorově, emocionálně, sociálně) 4. osamělé a ovdovělé ženy vyššího věku 5. senioři vážně nemocní nebo invalidní ( jedinci i manželé) 6. senioři s nízkým příjmem Potřeby z pohledu uživatelů V rámci analýzy potřeb uživatelů bylo provedeno dotazníkové šetření ( rozdáno 350 dotazníků, návratnost 168) a anketa u veřejnosti ( 60 oslovených osob), přičemž lze konstatovat následující zjištění : - neznalost a nesrozumitelnost jednotlivých pojmů v oblasti sociálních služeb - nízká informovanost o jednotlivých poskytovatelích i typech služeb - vysoká preference setrvání v budoucnu ve vlastním prostředí s podporou rodiny či terénní služby Potřeby z hlediska poskytovatelů služeb a svépomocných občanských sdružení Tyto byly zkoumány prostřednictvím SWOT analýzy, která je uvedena dále. 14

15 SWOT ANALÝZA- SENIOŘI SOUČASNOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY - existence základních typů služeb poskytovaných v Bruntále - zahájení KPSS realizace etap - existence dobrovolných sdružení uživatelů služeb - zlepšující se informovanost veřejnosti (public rellation KPSS) - chybějící kvalitní programy v klubu seniorů - neexistence služeb pro společensky. nepřizpůsobené seniory - nedostatečná koordinace a součinnost mezi NNO, samosprávou, zdravotnickými subjekty, policií, ostatními službami pro občany atd. - slabá propagace a informovanost pro seniory a od seniorů - neakceptování bezbariérovosti v bytech a objektech města - malá kapacita ošetřovatelské péče (terénní zdravotní) a respitní (úlevové) péče - vysoká míra byrokracie - nízká finanční podpora města Bruntálu - využívání určitých typů sociálních služeb jako zástupný problém (bytová otázka seniorů) - časté využívání finančních příjmů seniorů pro jiné účely rodiny - absence specifických nadregionálních typů sociálních služeb - komerční zneužívání seniorů 15

16 BUDOUCNOST PŘÍLEŽITOSTI - projekt MOBILITY PRO VŠECHNY - nový zákon o sociálních službách - kvalita sociálních služeb - řešit domácí násilí a kriminalitu na seniorech - zvýšení kapacity ošetřovatelské péče - zajistit speciální typy služeb (psychotici, duševně nemocní, alkoholici, uživatelé drog, hospic důstojné umírání) - rozšíření terénních služeb (celotýdenní provoz 24 hodin denně) - profesionalizace systému financování sociálních služeb a zvýšení finanční spoluúčasti města - zvyšování odborné kvalifikace pracovníků - zkvalitnění koordinace a součinnosti všech, kteří mohou zvýšit kvalitu života seniorů - zvýšit prestiž sociálních služeb HROZBY - změna zřizovatelské funkce k Domovu důchodců Bruntál (město) - nedostatek finančních prostředků - nedostatek odborného personálu k zajištění všech typů služeb - obtížná prokazatelnost násilí a kriminality (svědci, sousedi) - vrácení dotace ( MOBILITY PRO VŠECHNY ) nejednotný přístup všech institucí (realizátorů) - neschopnost zajistit finanční prostředky z veřejných zdrojů a Evropské Unie - obecně nižší kvalita života seniorů v Bruntále ve srovnání s jinými městy 16

17 PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI Přehled členů pracovní skupiny SENIOŘI Jméno, příjmení Organizace Mgr. Jana Hančilová HELP-IN,o.p.s., U rybníka 4, Bruntál Miroslav Palánek Centrum pro zdrav.postižené MSK, Dukelská 2,Bruntál Věra Dočková Pečovatelská služba, Okružní 20, Zeyerova 18, Bruntál Okresní výbor svazu tělesně postižených v ČR,Dukelská 2, Vladimír Trněný Bruntál Okresní výbor svazu tělesně postižených v ČR,Dukelská 2, František Urbaník Bruntál Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál, Dukelská 2, Vlastimil Kaiser Bruntál Anna Staňková Klub seniorů, Pionýrská 2, Bruntál Ingrid Střeštíková Domov důchodců, Okružní 16, Bruntál Bc. Věra Kolegarová Pečovateská služba německého řádu, Zám. nám. 2/8, Bruntál 17

18 Opatření pro naplnění cíle : CÍLE A OPATŘENÍ 1.Strategický cíl Zachování a rozvoj rezidenčních služeb pro seniory 1.1.Rozvoj rezidenčních služeb zřízením domova pro nepřizpůsobené seniory či seniory se závislostí 1.2.Profilace stávajícího domova důchodců( DD) s ohledem na individuální potřeby uživatelů v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb 1.3.Zajištění stavebně technických a provozních podmínek objektů ve vlastnictví města 1.4.Podpora pobytových odlehčovacích služeb Zdůvodnění opatření: Ad 1.1. Absence specifických zařízení v DD jsou umístěni občané s kontraindikacemi (psychotici, duševně nemocní, alkoholici) a chybí návazné zařízení na azylový dům, kde mohou být ubytováni pouze osoby ve věku ekonomicky aktivním. Ad 1.2. Nízká kapacita komplexní ošetřovatelské péče nezajišťuje možnost dožití ve známém prostředí, vysoká kapacita, uniformní prostředí vyvolávají anonymitu prostředí a neumožňuje individuální přístup. Ad 1.3. Objekt DD je ve vlastnictví města, přestože organizaci zřizuje MSK a od zahájení provozu v r se prováděla pouze běžná údržba, stavebně technický stav začíná vyžadovat nákladné opravy. Totéž se týká objektu pečovatelské služby na ul. Okružní. Ad 1.4. Narůstá počet žádostí na pobytové odlehčovací služby, které jsou dosud poskytovány výjimečně pouze v DD. Aktivity: Ad analýza cílové skupiny ve stávajících zařízeních a terénu ( DD, domy s PS, azylový dům) 2.zajištění informací o zařízení podobného typu 3.návrh studie, zpracování projektové dokumentace ( rekonstrukce či výstavba nového objektu) 4. zajištění finančního krytí 5. výběr realizátora 6. zřízení a provoz domova pro nepřizpůsobené seniory Ad návrat uživatelů do domácího prostředí v případech, kdy je to možné s podporou terénní služby 18

19 2. posílení personálu a vytvoření prostorových podmínek včetně věcného vybavení pro rozšíření komplexní ošetřovatelské péče a pro individuální přístup k uživateli 3. registrace DD jako nestátního zdravotnického zařízení ( odbornost sestra v sociálních službách) Ad jednat se zřizovatelem DD o podmínkách oprav 2. podle výsledku zajistit finanční prostředky Ad vyčlenit pohotovostní lůžka v rámci kapacity DD 2. vyčlenit lůžka v budoucím domově pro nepřizpůsobené seniory 3. zajištění personálního, věcného vybavení a realizace procedurálních aktivit této služby 4. rozšíření registrace poskytovatelů o odlehčovací službu Role města při realizaci opatření: Ad1.1. Investor Ad Bez účasti Ad 1.3. Je dána vlastnictvím objektů DD Ad 1.4. Realizátor ( v případě, že bude provozovatelem domova pro nepřizpůsobené seniory) Garant opatření: Ad 1.1. Město Bruntál, MSK ( v případě zařízení z širší působností) Ad 1.2. Domov důchodců v Bruntále, MSK Ad 1.3. Město Bruntál Ad 1.4. Domov důchodců v Bruntále, MSK, Město Bruntál, jeho příspěvková organizace nebo nestátní nezisková organizace jako provozovatel domova pro nepřizpůsobené seniory Zdroje financování: Ad Státní rozpočet - Město Bruntál - MSK ( pokud by zařízení mělo širší působnost) - Zdroje EU 19

20 Ad MSK - Domov důchodců v Bruntále - zdravotní pojišťovny Ad Město Bruntál - Zdroje EU Ad Státní rozpočet - Nadace - MSK - Domov důchodců - uživatelé - budoucí provozovatel domova pro nepřizpůsobené seniory 20

21 2.Strategický cíl Podpora terénních služeb Opatření pro naplnění cíle : 2.1.Rozšíření kapacit pečovatelské a odlehčovací služby 2.2.Rozvoj kapacit ošetřovatelské péče včetně terénní hospicové péče 2.3.Rozvoj tísňové péče Zdůvodnění opatření: Ad stárnutí obyvatel - zvýšená poptávka - posilují možnost setrvání člověka v přirozeném prostředí, jsou humánnější - trend mladých rodin žít odděleně od stárnoucích rodičů Ad zvýšení šance na přežití a včasný zásah v případě ohrožení Aktivity: Ad sladění poptávky s nabídkou ( registr uživatelů) - vytvoření pracovních míst pečovatelů, osobních asistentů, sester v domácí péči, pracovníků tísňové péče - vytvoření materiálních podmínek a pořízení věcného vybavení pro uvedené služby - průběžné vzdělávání zaměstnanců pomáhajících profesí - rozšíření provozních hodin a úkonů terénních sociálně zdravotních služeb - změna organizačně právní formy městské pečovatelské služby - propagace terénních služeb - rozšíření spojení přes mobilní telefony ( tísňová péče) Role města při realizaci opatření: - koordinátor aktivit - realizátor ( rozvoj městské PS) Garant opatření: Komunitní plánování sociálních služeb - Město Bruntál - Poskytovatelé ( Help-in, o.p.s., PS Německého řádu, Diakonie ČCE) Slezská diakonie Zdroje financování: - Státní rozpočet 21

22 - Rozpočet Moravskoslezského kraje, města + obce participující na služby - Příjmy od uživatelů - Vlastní příjmy poskytovatelů - Fondy EU - VHČ - Mobilní operátoři ( slevy, sponzoring ) 22

23 Název opatření pro naplnění cíle: 3.Strategický cíl Podpora intervenčních služeb 3.1. Zachování speciálního poradenství pro seniory a zdravotně postižené 3.2 Zvýšení informovanosti seniorů Zdůvodnění opratření: Ad Poptávka - Zavádění nového systému, složitost legislativy - byrokracie Ad Narůstající počet nevýhodných smluv ( např. na zakoupení výrobků ) - Případy okradení - Klamavá a podprahová reklama - Případy domácího násilí Aktivity: Ad Informační kampaň, distribuce letáků o novém zákoně - Tisk, webové stránky Ad Informační kampaň, přednášky v jednotlivých organizacích - Provádění situační prevence kriminality ( bezpečná domácnost, zdravá sousedství, okolí ) - Posílení bezplatného právního poradenství Role města při realizaci opatření: - Spolupráce města při informační kampani, distribuci - Koordinace aktivit - Vytipování vhodných osob Garant opatření: - Centrum pro zdravotně postižené MSK - Poskytovatelé - Město Bruntál Zdroje financování: - MPSV - Národní rada zdravotně postižených - Město Bruntál - Poskytovatelé 23

24 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ ANALÝZA STAVU UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A CÍLOVÝCH SKUPIN V pracovní skupině Zdravotně postižení byla ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb definována tato struktura uživatelů: Občané s vadami pohybového ústrojí Občané se zdravotním postižením-smyslové,orgánové,tělesné, Diabetici Vozíčkáři Občané s mentálním postižením a autismem Občané s kombinovaným zdravotním postižením Počta občanů se zdravotním postižením dle výše uvedeného rozdělení byly získány od poskytovatelů pouze od registrovaných uživatelů v různých sdruženích nebo využívajících sociální službu. Občané s vadami pohybového ústrojí..210 osob Občané se zdravotním postižením(tělesné,orgánové,smyslové) osob Diabetici. 70 osob Vozíčkáři 35 osob Osoby s mentálním postižením a autismem v předškolní a školní docházce. 50 osob Osoby s mentálním postižením a autismem využívající soc.službu...45 osob Osoby s mentálním postižením sdruženi v SPMP..30 osob Osoby se zrakovým postižením sdruženi v SONS.50 osob Cílovou skupinou jsou občané se zdravotním postižením ve věku od narození do smrti, kteří potřebují poskytnout sociální službu, dle zákona č.108/2006 Sb. 24

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více