Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko"

Transkript

1 Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ služeb se týká i cílové skupiny dětí se zdravotním postižením. Jde o dočasnou pobytovou péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění či zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v přirozeném prostředí osobou blízkou. Cílem je poskytnout pečující osobě prostor pro odpočinek a vlastní realizaci. Realizace opatření by měla probíhat v následujících krocích: (i) výběr stávajícího zařízení / organizace, kde by bylo možné službu nabízet a poskytovat, (ii) vybudování prostor pro poskytování služby, (iii) nabídka služby veřejnosti, (iv) zajištění péče a realizace služby. senioři + osoby se zdravotním postižením + děti a mládež se zdravotním postižením 44, 46, 47 HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb DC04 Transformace zařízení sociální péče a deinstitucionalizace sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů DC05 Transformace zařízení sociální péče a deinstitucionalizace sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením A04-02 Podpora terénních pečovatelských služeb, služeb osobní asistence a odlehčovacích služeb město Česká Lípa, Liberecký kraj

2 Op1-2 Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí Poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí klienta je klíčovou prioritou nejen v cílové skupině osob se zdravotním postižením, ale i ve skupině seniorů. Projekty předpokládající či vyžadující vlastní aktivitu klienta zvyšují účinnost poskytovaných terénních a ambulantních služeb. V řešené oblasti je žádoucí udržet a rozšířit nabídku poskytování služeb osobní asistence a terénní pečovatelské služby a denních stacionářů.toto opatření je zaměřeno i na rozvoj služeb pro rodiny pečující o děti a mládež se zdravotním postižením (např. terénní odlehčovací služba, osobní asistence, služby rané péče). senioři + osoby se zdravotním postižením + děti a mládež se zdravotním postižením 40, 39, 44, 46, 47 HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb DC04 Transformace zařízení sociální péče a deinstitucionalizace sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů DC05 Transformace zařízení sociální péče a deinstitucionalizace sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením A04-02 Podpora terénních pečovatelských služeb, služeb osobní asistence a odlehčovacích služeb A05-01 Transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice a Jestřebí města a obce, Liberecký kraj

3 Op1-3 Zajištění služeb rané péče S ohledem na pozitivní faktory vývoje společnosti (zejména zlepšování kvalitativních faktorů ve zdravotnictví) roste potřeba služeb rané péče. Jednotlivé realizační kroky pro zřízení registrované služby se mohou odvíjet následovně: (i) zmapování potřebnosti a formulace výstupů k projednání, (ii) realizace přípravy na registraci, (iii) registrace služby s personální a finanční podporou, (iv) vlastní činnost s rozvojem terénní služby rané péče. děti se zdravotním postižením do 7 let 54 HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb město Česká Lípa, OPS

4 Op1-4 Nárůst kapacity hospicové péče V případě, že z důvodu zdravotního stavu klienta již není možné zajišťovat kvalitní sociální služby v jeho stávajícím prostředí, nastupuje varianta pobytového zařízení s odpovídající sociální péči. Hospicová péče je v řešené oblasti k dispozici, její kapacita je však nižší než poptávka.realizační kroky: (i) monitoring personálního, finančního, organizačního a materiálního zajištění, (ii) vytypování organizací, které mohou splnit požadavky na zajišťování péče, (iii) navázání spolupráce a vyjednávání o reálných podobách služby, (iv) identifikace cílové skupiny a cílená nabídky (prezentace služby), (v) realizace služby. senioři + osoby se zdravotním postižením + děti a mládež se zdravotním postižením HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb DC04 Transformace zařízení sociální péče a deinstitucionalizace sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů A04-03 Koncepční řešení všech lůžkových služeb pro seniory obce a města, Liberecký kraj

5 Op1-5 Nárůst kapacity rezidenčních míst pro seniory V řešené oblasti Českolipska je kapacita rezidenčních míst pro seniory zcela minimální a z velké části je poskytována i občanům z jiných území. Akutní požadavek na zvýšení počtu rezidenčních místo pro seniory činí 65 až 75 míst. Tento problém je nutné řešit v územních kontextu dalších oblastí, u kterých je kapacita rezidenčních míst pro seniory nevyužitá či naddimenzovaná. Akutní nedostatek míst je v domovech důchodců. Toto opatření tedy primárně směřuje k přípravě, zdrojovému zajištění, výstavbě a provozu Domova důchodců pro oblast Českolipsko. Senioři 49 HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb DC04 Transformace zařízení sociální péče a deinstitucionalizace sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů A04-03 Koncepční řešení všech lůžkových služeb pro seniory obce a města, Liberecký kraj

6 Op2-1 Preventivní programy příprava, realizace, podpora Realizace programů obcí, podpora programů dalších subjektů, realizace programů s vazbou na stávající nabídku volnočasových aktivit, vytváření podmínek pro její rozšíření pro vybrané cílové skupiny, vazby na preventivní sociální služby. Programy budou zacíleny na lokality ohrožené sociálním vyloučením. Postupné realizační kroky představují: (i) zpracování projektových (programových) záměrů, (ii) identifikaci zdrojů, (iii) motivaci cílových skupin, (iv) aktivní zapojení cílových skupin, (v) realizace. osoby ohrožené sociálním vyloučením HC3 Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění jejich dostupnosti, kvality a efektivity HC9 Zajištění meziresortní spolupráce všech zainteresovaných složek,jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny osob DC07 Podpora dostupnosti služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi DC08 Podpora dostupnosti služeb sociální prevence pro osoby bez přístřeší a osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy město Česká Lípa

7 Op2-2 Podpora a rozšíření terénní práce Rozšíření záběru již existujících terénních služeb ve spolupráci a za aktivního zapojení samospráv a úřadů.je nezbytné zajišťovat realizaci terénních služeb ve všech částech řešeného regionu.terénní služby umožní aktivní poznávání sociální situace v cílové skupině a realizaci efektivních cílených nástrojů sociální péče. Toto opatření je třeba realizovat v následujících krocích: (i) identifikace cílové skupiny, (ii) tématická specifikace - specifikace problémů, (iii) výběr realizačních nástrojů, (iv) zdrojové zajištění aktivit terénní práce, (v) realizace terénní práce, (vi) monitoring účinost realizovaných nástrojů terénní práce. osoby ohrožené sociálním vyloučením 53, 69 HC1 Dosažení sociální integrace v komunitách a snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením HC3 Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění jejich dostupnosti, kvality a efektivity HC9 Zajištění meziresortní spolupráce všech zainteresovaných složek,jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny osob DC07 Podpora dostupnosti služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi města a obce Českolipska

8 Op2-3 Zvýšení počtu levných a důstojných ubytovacích kapacit Klíčovým problémem, který následně ovlivňuje i další život osob v cílové skupině ohrožené sociálním vyloučením z důvodu ztráty zaměstnání nebo ztráty ekonomických zdrojů, je bydlení. Nedostatek kapacit levného a důstojného bydlení může vést k dalšímu sociálnímu propadu osob z této cílové skupiny, rapidnímu zhoršování jejich životních podmínek a vzniku dalších sociálně-patologických jevů. V rámci tohoto opatření je třeba v řešené oblasti rozšířit počet sociálních bytů či lůžek včasné pomoci. Pro účinnou realizaci tohoto opatření je třeba službu ubytování doplnit účinnou poradenskou složkou, aby se osoby užívající tento typ služby co nejrychleji navracely ke standardnímu způsobu života. Pro realizaci tohoto opatření je žádoucí kooperace všech obcí v řešené oblasti s cílem vytipovat a zainvestovat vhodné objekty, které by sloužily k tomuto účelu, resp. realizovat např. kontejnerové byty v dostupných urbanisticky bezproblémových lokalitách, apod. osoby ohrožené sociálním vyloučením bez prostředků na standardní bydlení 57, 58, 63 HC1 Dosažení sociální integrace v komunitách a snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením HC3 Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění jejich dostupnosti, kvality a efektivity DC06 Zlepšení využitelnosti služeb sociálního poradenství obce, město Česká Lípa

9 Op3-1 Podpora pořádání osvětových a informačních akcí Podpora může být poskytnuta formou zvýhodněného nájmu pořadatelům takových akcí, aktivním zapojením do přípravných prací spojených s organizováním akcí. Opatření bude naplňováno díky zapojení zřizovatelů do organizace akcí poskytovatelů, díky vzájemné spolupráci mezi poskytovateli. V tomto opatření je důležité participovat s místními spolky či sdruženími a snažit se zaměřit jejich pozornost i směrem k řešení či prevenci nežádoucích sociálních situací a jevů (motivovat spolky k práci s mládeží, motivovat organizace k pořádání svých akcí s prvky osvěty či prevence a informovanosti veřejnosti). všechny cílové skupiny s důrazem na osoby ohrožené sociálním vyloučením HC7 Zvýšení odborných znalostí a dovedností zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a informovanosti uživatelů všech cílových skupin HC9 Zajištění meziresortní spolupráce všech zainteresovaných složek,jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny osob DC14 Zvýšení informovanosti o sociálních službách A14-02 Informovanost o sociálních službách pro uživatele, širokou laickou i odbornou veřejnost (www, cílené kampaně a informační akce, semináře, telefonické informace, ) A14-03 Systém vzájemné výměny informací všech aktérů sociálních služeb (samospráva ve všech úrovních, orgány státní správy, poskytovatelé, neziskový sektor, ) města a obce českolipska, NNO

10 Op3-2 Katalog sociálních služeb pro oblast Českolipska Výstupem bude jednoduchá varianta obsahující seznam sociálních služeb dostupných v řešené oblasti. Katalog by měl být zpracován v tištěné a elektronické formě. Základní a zvýrazněná informace by měla obsahovat kontakty na specializované jednotné poradenské místo osoby ohrožené sociálním vyloučením HC7 Zvýšení odborných znalostí a dovedností zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a informovanosti uživatelů všech cílových skupin HC9 Zajištění meziresortní spolupráce všech zainteresovaných složek, jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny osob DC14 Zvýšení informovanosti o sociálních službách A14-01 Podpora obecné medializace problematiky sociálních služeb, katalog sociálních služeb a souvisejících služeb město Česká Lípa, Liberecký kraj

11 Op3-3 Zřízení poradenského institutu včetně sítě poradenských středisek Nedostatek informací je jednou z klíčových příčin vzniku kritických sociálních situací. Zajištění dostupnosti informací je tedy důležitou součástí sociálních programů. Podmínkou úspěchu je územní koordinace a spolupráce při realizaci poradenských služeb. Poradenský institut by měl být zaměřen na poskytování rad a informací klientům ze všech cílových skupin a měl by být první instancí, kam klienti budou směřovat v případě, že u nich vznikne potřeba užívat jakýkoliv typ sociálních služeb. Jedná se o hlavní koordinační jednotku sociálního systému, který je jinak vzhledem k roztříštěnosti sociálních služeb velmi nepřehledný a to zejména právě pro klienty ze sociálních cílových skupin. všechny cílové skupiny 37 HC3 Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění jejich dostupnosti, kvality a efektivity HC7 Zvýšení odborných znalostí a dovedností zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a informovanosti uživatelů všech cílových skupin DC06 Zlepšení využitelnosti služeb sociálního poradenství DC14 Zvýšení informovanosti o sociálních službách město Česká Lípa, obce, Liberecký kraj

12 Op4-1 HC3 Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění jejich dostupnosti, kvality a efektivity HC9 Zajištění meziresortní spolupráce všech zainteresovaných složek,jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny osob DC07 Podpora dostupnosti služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi města, obce, NNO Podpora realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže Ve spolupráci s obcemi, školskými zařízeními, spolky a dalšími neziskovými organizacemi rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež s cílem realizovat efektivní nástroj prevence vzniku negativních sociálně-patologických společenských jevů. Rodina, děti a mládež

13 Op4-2 Zřízení Střediska výchovné péče HC3 Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění jejich dostupnosti, kvality a efektivity HC9 Zajištění meziresortní spolupráce všech zainteresovaných složek,jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny osob DC07 Podpora dostupnosti služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi města, obce, NNO Jde o vytvoření souborné sociální infrastruktury pro účinnou práci s osobami z cílové skupiny Děti a mládež prevence a řešení dopadů nepříznivé sociální situace. Děti a mládež 62

14 Op5-1 Zajištění informovanosti o možnostech pracovního uplatnění Dostatečná informovanost je základem pro úspěšnou realizaci tohoto strategického cíle. V oblasti zaměstnanosti, zakládání mikropodniků či sociálních firem by bylo vhodné využít odborníků z úřadu práce či hospodářské komory, případně využít služeb organizace, které se na tuto problematiku specializují. Poskytování tohoto typu informací by mělo být zajišťováno primárně poradenským institutem viz Op3-3. nezaměstnaní + osoby ohrožené ztrátou zaměstnání HC9 Zajištění meziresortní spolupráce všech zainteresovaných složek,jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny osob DC14 Zvýšení informovanosti o sociálních službách A14-02 Informovanost o sociálních službách pro uživatele, širokou laickou i odbornou veřejnost (www, cílené kampaně a informační akce, semináře, telefonické informace, ) A14-03 Systém vzájemné výměny informací všech aktérů sociálních služeb (samospráva ve všech úrovních, orgány státní správy, poskytovatelé, neziskový sektor, ) obce, města, Úřad práce

15 Op5-2 Informační a realizační podpora zřizování mikropodniků Podpora směřující k samozaměstnávání, tj. práce na živnostenský list nebo jiné oprávnění jako osoba samostatně výdělečně činná. Toto opatření směřuje k realizaci motivačních kroků, poradenství a pomoci při vyřizování úředních dokladů a následně k základní propagaci mikropadnikatele. Tato forma dílčího řešení nezaměstnanosti je dotačně podporována. Realizace opatření bude probíhat v následujících krocích: (i) vytipování vhodných zájemců o tuto aktivitu - výběr z uchazečů registrovaných na úřadech práce nebo výběr z uchazečů, kteří se budou u tuto aktivitu ucházet samostatně, (ii) specifikace služeb, které budou v rámci opatření realizovány, (iii) realizace služeb s cílem zahájení podnikání podporovaných osob, (iv) kontrola udržitelnosti podpořených projektů. nezaměstnaní + osoby ohrožené ztrátou zaměstnání HC7 Zvýšení odborných znalostí a dovedností zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a informovanosti uživatelů všech cílových skupin HC9 Zajištění meziresortní spolupráce všech zainteresovaných složek,jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny osob DC14 Zvýšení informovanosti o sociálních službách A14-02 Informovanost o sociálních službách pro uživatele, širokou laickou i odbornou veřejnost (www, cílené kampaně a informační akce, semináře, telefonické informace, ) A14-03 Systém vzájemné výměny informací všech aktérů sociálních služeb (samospráva ve všech úrovních, orgány státní správy, poskytovatelé, neziskový sektor, ) město Česká Lípa, Úřad práce

16 Op5-3 Realizace účinných rekvalifikačních programů Realizace rekvalifikačních programů, které vycházejí z potřeb pracovního trhu. Současné nastavení rekvalifikačních programů vykazuje minimální účinnost a uplatnitelnost absolventů těchto programů v dalším pracovním životě. Je proto třeba dbát na efektivnost rekvalifikace ve vztahu k osobě rekvalifikanta (schopnost být v daném oboru rekvalifikován) a ve vztahu k potřebám trhu práce. Dílčí kroky k naplnění tohoto opatření jsou: (i) zmapování potřeb pracovníků na trhu práce, včetně komunikace se zaměstnavateli o profilech žádaných pracovníků, (ii) výběr vhodných uchazečů pro rekvalifikaci, včetně nabídky rekvalifikace, (iii) zdrojové zajištění rekvalifikačního programu, (iv) realizace rekvalifikačního programu, (v) monitorování pracovní činnosti následné činnosti rekvalifikantů. nezaměstnaní + osoby ohrožené ztrátou zaměstnání Město Česká Lípa, Úřad práce, zaměstnavatelé

17 Op5-4 Zřizování sociálních firem Sociální firma je další možností dílčího řešení nezaměstnanosti zejména pokud jde o cílovou skupinu osob se zdravotním postižením či osob ohrožených sociální nouzí. Jednou s forem je i projekt chráněné dílny, který je v řešené oblasti úspěšně realizován. Zvyšující se poptávka po práci v chráněné dílně vyžaduje další navýšení pracovních kapacit stávající či založení nové chráněné dílny. Realizace tohoto opatření probíhá v následujících krocích: (i) zmapování tržního prostředí s cílem identifikovat předmět činnosti sociální firmy, (ii) zajištění vhodných prostor (dobrá dopravní dostupnost, bezbariérovost, event. zajištění vlastní dopravy), (iii) identifikace cílové skupiny pro práci v této firmě, (iv) nábor pracovníků a zaučení, (iv) zajišťování zakázek, finančních zdrojů, odbytu, (vi) realizace prací. osoby zdravotně postižené + osoby ohrožené sociálním vyloučením město Česká Lípa, Úřad práce, zaměstnavatelé

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více